Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Personální údaje str Vzdělávací program školy str Údaje o počtech žáků, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Hodnocení žáků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str ICT standard a plán str Akce školy ( výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 30

3 3 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr. Václav Kautský Od Mgr.Jiří Neliba Ekonom: Jaroslava Pavlíková Účetní: ing.blanka Křepínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle 19 zákona č.561/2004sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Školské účelové zařízení poskytuje školské služby podle 120 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 810 Školní družina 150 Školní jídelna ZŠ 1000

4 4 Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení.ve školním roce 2006/20067 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne , zvolena na tříleté období byla řádně dne Dále škola spolupracuje s Roudnickou trojkou občanským sdružením rodičů a přátel školy. Základní škola ve Školní ulici je pavilónovým objektem složeným ze šesti budov. Ve školním roce byli žáci vyučováni ve 20 třídách (10 na I.stupni a 10 na II.stupni). Naše škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Specializuje se na rozšířenou výuku hudební a tělesné výchovy. Dalším cílem je ochrana před nežádoucími jevy a výchova ke zdravému způsobu života. Proto je jako disponibilní hodina v ročníku zaveden povinněvolitelný předmět zdravý životní způsob. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za vlastní chování a za způsob života v míře přiměřené jejich věku. Od září 06 jsme zapojeni do rozvojového programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků. Vyučujeme 2 hodiny ruského jazyka týdně v sedmém ročníku. V dalších letech budeme pokračovat ve vyšších třídách. Na začátku školního roku měla škola 452 žáků 242 chlapců a 210 dívek. Provoz ve školní družině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 121 dětí. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 387 strávníků. Z toho bylo 309 žáků, 51 dospělých v rámci závodního stravování a 78 strávníků na doplňkové činnosti. Škola má dvě tělocvičny, které jsou v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Vedle svých kmenových tříd se žáci vzdělávají v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výpočetní techniky. Dále se naši žáci mohou odborně vzdělávat ve cvičné kuchyňce, 3 dílnách ( kovo, keramika, pěstitelské činnosti) a 4 jazykových učebnách, 1 má k dispozici 11 PC z bývalé učebny informatiky. Školní družina byla vybavena novým nábytkem a zasíťována 3 novými počítači. Má 3 kmenové třídy, hernu a 1audiovideotřídu. Během školního roku se koupil nábytek také do 2 druhých, 2 třetích a 1 osmé třídy a bylo opraveno 13 školních tabulí v celkové hodnotě 525 tisíc korun, to vše z rozpočtu zřizovatele. Dosud chybí odborná učebna výtvarné výchovy. Její realizace je zahrnuta v koncepci rozvoje školy. V letošním roce byla plně využita keramická pec při práci kroužků i předmětů pracovních činností. Výtvory žáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě a tvoří dárky při slavnostním vyřazování absolventů školy. Učebnu pěstitelských prací, umístěnou v pavilonu A, využívají žáci zejména k teoretickému vzdělávání a při práci se sadbou rostlin. Školní pozemek se nachází v areálu školy. Cizí jazyky německý a anglický - jsme vyučovali od 3. tříd ve 2 skupinách, kroužek anglického jazyka navštěvovali žáci prvních a druhých tříd ve dvou skupinách. V letošním školním roce pracovala u nás jako kroužek a nepovinný předmět dvě oddělení Roudnického dětského sboru. Sluníčka I. (přípravný sbor 1. a 2. ročníku 25 zpěváků), Sluníčka II. (sbor 3. a zpěváků) a část hlavního oddělení Roudnického dětského sboru (29 zpěváků ročníku). Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 79 dětí a 3 sbormistři. Dalším nepovinným předmětem byly hudebně pohybové hry na I.stupni a informatika pro sportovní třídy.

5 5 Na škole pracovaly dále 2 kroužky zobcových fléten začátečníci a pokročilí, keramika 1. a 2. stupně, vlastivědný a výtvarný kroužek. Vybraní žáci mohli navštěvovat 4 oddělení logopedické a 3 dyslektické poradny při škole. Žáci se pravidelně účastní téměř všech olympiád a soutěží pořádaných DDM Rozmarýn, DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěžních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v další části výroční zprávy. V letošním roce se do testování CERMATU KVALITA zapojily všechny třídy 9. a 5. ročníků. Žáci měli možnost poměřit své vědomosti před přijímacími zkouškami a porovnat se s dalšími zúčastněnými školami v rámci republiky a kraje. V českém jazyce jsme dosáhli v kategorii menších měst průměrných výsledků, v matematice nadprůměrných.výsledky potvrdily naše očekávání a staly se objektivním dokladem dosažené úrovně vzdělání, které zajišťuje naše škola, zejména pak pro žáky, kteří odcházejí na střední školy a víceletá gymnázia. Proběhl opět kurz pro získávání základního vzdělání, k němuž škola získala pověření Školským úřadem v roce Letos úspěšně absolvovali 3 studenti. Škola má zpracovaný minimální preventivní program i environmentální plán na příslušný školní rok. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou se zabývají žáci i v družině. Mezi celoškolní aktivity patří přírodovědný Klokan, program Česko-Saské Švýcarsko, žáci i učitelé absolvovali cyklus přednášek o třídění odpadu TONDA na cestách od firmy EKO-KOM. TU i vedení školy dbá na bezpečnost žáků žáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni se snaží dodržovat školního řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 59 záznamů, z toho bylo odškodněno 5. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Pravidelné informace jsou rodičům předávány na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a II. čtvrtletí, dále ny mimořádné schůzce související s výměrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách. Tradicí se již stala předzápisová setkání, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a setkání se zapsanými žáky naší školy v červu před prázdninami. Na škole již osmým rokem působil Školní parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením řadu akcí během roku. K nejpovedenějším patřila Mikulášská nadílka, florbalový turnaj II.stupně, volba nejoblíbenějšího učitele a oslava Dne dětí. 2. Personální údaje - PP 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let ,1 35 let - 45 let ,3 45 let - 55 let ,4 55 let - důch.věk ,1 důchodci ,0 celkem % x

6 6 2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboženství vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,4 Matematika ,3 Prvouka ,3 Přírodověda ,0 Vlastivěda ,0 Hudební výchova ,6 Výtvarná výchova ,6 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 Volitelné předměty 100,0 Nepovinné předměty 100,0 b) 2. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,7 Matematika ,0

7 7 Chemie ,0 Fyzika ,0 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská výchova ,0 Rodinná výchova ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,8 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,9 Volitelné předměty ,0 Nepovinné předměty ,0 2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce PaedDr.Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv Mgr. Václav Kautský, ZŘŠ Tv - Ov Tv, Ov Mgr.Ilona Křížová, VP učitelství V.B SZŠ Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, Z Mgr. Jan Gratias, ICT koordinátor Bi - Pč Př, Pč, Info Mgr.Jiří Neliba, ŠVP koordinátor M - Fy M, Fy, INFO Mgr. Milena Hoření 1.stupeň II.A, Aj II. Mgr. Alena Kormaníková 1.stupeň II.B Ivana Nováková SPgŠ III.A Mgr. Irena Bažantová 1.stupeň III.B Mgr. Jitka Laubová 1.stupeň III.A Mgr. Helena Bartůňková 1.stupeň IV.B Mgr. Martina Ševčíková 1.stupeň V.A, Hv - I.st. Mgr. Božena Suková 1.stupeň I.A, Aj II. Lenka Jelínková SPgŠ I.B Mgr. Milena Machová Č - D Č, D, Ov Mgr. Marie Nežerková Č - D Č, D, ZŽZ

8 8 Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Nj, Info, Rv, Rj Jana Volfová SPgŠ Tv, Ov, Pč, Rv, Mgr. Dana Horáková Z - R Z, Tv, Rv, Nj, Ov, Rj, Vv Ing. Petr Kaspar VŠZ Aj, M, F, Info Mgr. Jarmila Nováková CH - Bi CH, Př, Rv, Petra Herrmannová SPgŠ Fy, Vv, Pč, Rv, ZŽZ Mgr.Josef Šlor M - Pč M, Pč, Mgr. Jiří Řezníček N. Tv Tv Mgr. Šárka Dvořáková Bv - Tv Tv Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Kateřina Hodková 1.stupeň I.st., Aj II Eva Richtrová gymnázium Aj II Mgr. Lenka Krajníková Čj - Hv Čj, Hv Mgr. Lucie Krchňavá 1.stupeň IV.A, Tv Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, D, Ov, Rv, ZŽZ 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 3 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Velký je počet pracovníků ve věku 35 až 45 let a dále pak 45 až 55 let. Do důchodu odešla 1 pracovnice a 2 zaměstnanci rozvázali z vlastního důvodu pracovní poměr dohodou. Po náhlém úmrtí zástupce ředitele došlo ke jmenování nového a jeho úvazek byl do konce roku aprobovaně odsuplován nově přijatou pracovnicí na částečný úvazek. Poměrně pěkné je zastoupení mužů. Pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci (2 učitelky I. stupně a 1 II. stupně si doplňují pedagogické vzdělání, všechny vyučující Aj navštěvují soukromě jazykové školy a 3 učitelky jsou zapojeny v projektu JAME). Aprobovanost ve škole je pěkná s výjimkou cizích jazyků, obzvláště anglického jazyka.

9 9 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2 Rozšířené vyučování Hv č.j /96-22 Rozšířené vyučování Tv č.j / zařazené třídy I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B, V.A, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B VIII.A, VIII.B, IX.A III.B, V.B VII.C, VIII.C 3.2 Učební plány školy ZŠ ZŠ s rozšířenou výukou Tv ZŠ s rozšířenou výukou Hv Viz str Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I.stupně 50 sborový zpěv II.stupně 32 Ruský jazyk (7. třída) 23 sportovní hry I.stupně 21 informatika VII.C (sport.třída) 22 informatika VIII.C (sport.třída) 11 název kroužku počet zařazených žáků flétny I.stupěň 14 anglický jazyk 76 výtvarný 14 keramika 10 vlastivědný Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

10 10 Komentář ředitele školy Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, třídy III.B a V.B měly rozšířenou výuku hudební výchovy, z hudebních činností dominuje sborový zpěv, třídy VII.C a VIII.C měly rozšířenou výuku tělesné výchovy, chlapci zaměření na fotbal, dívky na košíkovou. V letošním školním roce probíhala usilovná příprava vlastního vzdělávacího programu, podle kterého začneme vyučovat v září 2007 v I. a VI. ročníku. Škola se snaží nabídnout velké množství nepovinných předmětů, které jsou nástavbou zaměření rozšířené výuky, velký je zájem zejména na prvním stupni. je o kroužky anglického jazyka. Hodiny dělíme podle požadavků vyhlášky o základní škole, základním zřetelem pro nás je bezpečnost dětí, týká se to především hodin Tv a Pč, další dělení tříd v předmětu informatiky je dáno nadměrným počtem žáků vzhledem k možnostem PC v učebně. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou se zabývají žáci i v družině. Mezi celoškolní aktivity patří přírodovědný Klokan, Česko-saské Švýcarsko, žáci absolvovali cyklus přednášek o třídění odpadu TONDA na cestách od firmy EKO-COM. TU i vedení školy dbá na bezpečnost žáků žáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni dbají na dodržování školního řádu, snaží se zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 59 záznamů, z toho odškodněno 5. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 pro školní rok 2006/2007. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

11 11 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: Volitelné předměty: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry II. stupeň - sborový zpěv 6.r. informatika, ZŽz; 7., 8. a 9.r. další cizí jazyk 7.r. informatika; 8.r. informatika, ZŽz; 9.r. informatika. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, čj / pro školní rok 2006/ pro třídy 7.C a 8.C. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

12 12 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: II. stupeň - sborový zpěv, Informatika 6.r. informatika, ZŽz; 7.r., 8. a 9.r. další cizí jazyk Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, čj /96-22 pro školní rok 2006/ pro třídy 3.B a 5.B. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

13 13 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry 4. Údaje o počtech žáků, přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 7.C ne 8.A ne 8.B ne 8.C ne

14 14 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 6 čtyřleté gymnázium 4 SOŠ a SOU 38 ekonomické lyceum 5 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 1 0 počet žáků ve ŠJ 2 1 počet žáků celkem 2 1

15 15 Komentář ředitele školy Na konci školního roku bylo v naší škole o 4 žáky více.disproporce v počtech žáků v sedmých a osmých třídách je způsobena existencí sportovní třídy v ročníku. Počty v šestých třídách jsou ovlivněny vysokým počtem žáků přijatých na osmileté gymnázium. 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1.A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B celkem

16 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B 0 0 celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení klasifikačním stupněm a 1.A 23 1.B 25 2.A 21

17 17 2.B 17 3.A 25 3.B 22 4.A 24 4.B 23 5.A 21 5.B 22 6.A 22 6.B 23 7.A 18 7.B 18 7.C 28 8.A 29 8.B 29 8.C 21 9.A 22 9.B 23 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 1.B 1 2.A 5 2.B 5 3.A 17 3.B 1 4.A 2 4.B 5.A 13 5.B 31 6.A 11 6.B 11 7.A 3

18 18 7.B 7.C 10 8.A 8 8.B 7 8.C 13 9.A B celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 2.A B 3.A B 1 4.A B 5 5.A B A B A B C A B C A B celkem

19 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 7.A 2 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 7.A 1 7.B 1 celkem Počet omluvených / neomluvených hodin žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky třída počet omluvených hodin 1.A ,3 1.B ,44 2.A ,62 2.B ,12 3.A ,52 3.B ,45 4.A ,63 4.B ,26 5.A ,52 5.B ,73 6.A ,64 6.B ,48 7.A ,11 průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 7.B ,17 6 0,33 7.C A ,93 4 0,14 průměr na žáka třídy

20 20 8.B ,38 6 0,21 8.C ,05 6 0,29 9.A , ,59 9.B ,17 celkem , ,33 Komentář ředitele školy Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi pěkné. 208 jich získalo vyznamenání a jen 7 neprospělo. Celkové hodnocení chování 11x uspokojivé je zejména ve třídách sedmých a osmých ročníků, kde žáci problematicky reagují vlivem svého dospívání, a 4x neuspokojivé souvisí s velkým počtem neomluvených hodin. Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. Pochval třídního učitele bylo uděleno 159. Jsem potěšená, že pedagogové začínají používat tyto motivující činitele. Pochvaly ředitelky školy byly uděleny za vynikající reprezentaci školy v soutěžích, obzvláště ve finále republikové soutěže v košíkové Nestle Cup. Opatření k posílení kázně je 17. Pokud je velká absence u žáků I. stupně (3., 4., 5.ročník), je způsobená dlouhodobějšími nemocemi. U žáků vyšších ročníků II. stupně se jedná velmi často o krytí záškoláctví rodiči, kteří nepřítomnost např. na odpoledním vyučování omluví. Veškeré absence řeší třídní učitelé, problematické případy společně s výchovným poradcem a vedením. Počet integrovaných žáků se zdravotním znevýhodněním byl 18, se zdravotním postižením 2. Všichni učitelé zpracovali na začátku školního roku tématické plány, zvláštní potřeby žáků zohlednili v individuálních vzdělávacích plánech, v nichž respektovali doporučení PPP, SPC. Počet žáků rozvíjející své nadání v Hv bylo 22, v Tv 49 Vedení školy uskutečnilo 20 hospitací.výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola. Plně využíváme všechny kmenové i odborné učebny. Hospitace v letošním roce byly zaměřeny na cíle výuky a klima ve třídě. Vyučující v úvodu i během hodiny vhodně motivovali a udržovali zájem žáků o probíranou látku. Tempo výuky bylo přiměřené, pro pomalejší a rychlejší byla vhodně volena individuální práce. Objevila se i snaha o sebereflexi žáků ve vztahu k svým studijním pokrokům, přechody mezi jednotlivými činnostmi byly povětšinou plynulé, dobře rozvržené. Pouze u nekvalifikovaných vyučujících, kteří vyučovali svůj předmět prvně, došlo k určitým disproporcím. Učitelé měli hodiny promyšlené, pěkně připravené. Bohužel v mnoha případech nezbyl na konci hodiny čas na klidné ukončení, shrnutí učiva a zhodnocení kvality práce žáků. S touto chybou budeme pracovat v následujícím školním roce. V hodinách vládla klidná pracovní atmosféra, učitelé se snažili žáky chválou povzbuzovat k lepším výkonům, upřednostňovali spolupráci před rivalitou. Podporovali kladné postoje žáků k výuce, dbali na estetickou úroveň třídy. Školní a klasifikační řád je vyvěšen ve všech třídách a žáci s jeho obsahem jsou pravidelně seznamování na začátku školního roku. Vedení školy se řídilo dle Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při řešení záškoláctví čj.: / v jednání s rodiči při odstraňování skrytého záškoláctví, dále pak spolupracovalo s Odborem sociálních věcí MěÚ Roudnice n.l. při řešení problémového chování žáků školy s policií ČR. Velmi dobrá byla spolupráce s kurátory Péče o dítě, zřízené též při MěÚ. Škola důsledně řešila s výše zmiňovanými institucemi i další projevy kriminality mládeže, včas upozorňovala rodiče na problémy s šikanou a drogami. Kompletní pedagogický sbor absolvoval v září a listopadu 2006 cyklus školení rozvoj emocionálních kompetencí které jsou důležitou součástí ŠVP.

21 21 V tomto roce zpracovala každá třída svůj projekt v rámci akce Nebojme se projektů V červnu slavnostním křtem na závěrečné pedagogické poradě bylo pokřtěno CD a kniha ŠV ZŠ Školní, který byl vyústěním dvouleté práce všech učitelů pod vedením koordinátora. Třetí a čtvrté třídy školy absolvovaly plavecký výcvik, který pro město zabezpečuje Soukromá plavecká škola. Čtvrtý ročník prošel kurzem dopravní výchovy v Litoměřicích. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Prioritou vzdělávání pedagogů školy je školský management, studium jazyků a výchovné poradenství 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd P. učitelka Ivana Nováková zahájila v září 2002 studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ukončila magisteské studium v červnu P.učitelka Lenka Jelínková zahájila v září 2001 studium učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Předpoládaný termín ukončení je v roce P. učitelka Jana Volfová zahájila studium Spec. pedagogiky se zaměřením na školní mládež na univerzitě v Liberci v září Ukončla studium v červnu 2007.(bakalářské studium) b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol

22 22 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace P. Učitelky L. Krchňavá, M. Ševčíková a J. Vyoralová se účastní jazykového kurzu "Brána Jazyků" z fondu EU. Začátek kurz byl v řijnu Kurz neustále pokračuje. 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PaedDr.Zuzana Zrzavá, Ředitelka školy b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologie viz ICT plán d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program Mgr.Jiří Neliba 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 8 Týrané a zneužívané děti, Šikana,Zprávy v PPP, Mediální výchova, Metodika práce se školní matrikou, ESRO - Horní Vysoká, Osobnostní a pedagogická asistence, Muzikorelaxace.Problematika osobní a pedagogické asistence- Praha Školní jídelna Informační a komunikační technologie Cizí jazyk 1 2 Tvorba webových stránek, Rozumět médiím Dějepis 14 Přednáška - Hrad, ASUD, Schola Ludus - Kutná Hora, Prohlídka Novoměstské radnice Tělesná výchova 1 Instruktorský kurz - lyžování 6.5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové čerpali zbytek dovolené, zpracovávali předmětovou náplň školního vzdělávacího programu.

23 23 Komentář ředitele školy: Ve škole je poměrně velký zájem o doplnění vzdělání a zvyšování kvalifikace, bohužel systém vysokoškolské přípravy pro vyučující jazyků je nedostatečný a nepřiměřený potřebám základního školství. Potřebovali bychom pro naše pracovnice formu distančního bakalářského studia s náročností pro potřeby ZŠ. Veškeré projekty Brány jazyků jsou náhražkou, která nepotvrdí aprobovanost vyučujícího pro daný jazyk. 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 2007 Počet standard ICT skutečnost plán Počet žáků x Počet pedagogických pracovníků x Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách x Pracovní stanice umístěné x 5 8 v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě x 8 8 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků Pracovní stanice technické parametry (stav v roce 2007) Technické parametry stanic počet Starší 5 let 21 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán

24 24 Počet přípojných míst x Sdílení dat Ano Sdílení prostředků Ano Připojení do internetu Ano Komunikace mezi uživateli Ano Bezpečnost dat Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Připojení k internetu Služba / hodnota standard ICT skutečnost plán Rychlost 128/64 512/ / /128 a 1024/256 Agregace x 1:10 1:10 Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ano ano ano ANO Neomezený přístup na internet ano ano ano ANO Oddělení VLAN (pedagog, žák) ano ano ano 7.5 Prezentační a grafická technika technika standard ICT skutečnost plán Druh Datový projektor Dotyková tabule x 0 1 Tiskárny x 1 4 Kopírovací stroj x Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) V roce 2007 zakoupen digitální fotoaparát programové vybavení standard ICT skutečnost plán Operační systém x Antivirový program x Textový editor x 38 41

25 25 Tabulkový editor x Editor prezentací x Grafický editor - rastrová grafika x Grafický editor - vektorová grafika x Webový prohlížeč x Editor webových stránek x 1 12 Klient elektronické pošty x Aplikace pro výuku a procvičování x psaní na klávesnici Programy odborného zaměření x Vzdělávání pedagogických pracovníků (dosažený stupeň v r. 2005) Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán (2006) Z Základní uživatelské znalosti x P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání 3 3 M - Vzdělávání ICT koordinátorů Celkové finanční náklady zdroj dotace na žáka Kč Kč 0 Kč Projekty a granty 0 Kč 0 Kč zřizovatel Kč Kč celkem Kč Kč 7.9 Další ukazatele standard ICT skutečnost plán (2006) Diskový prostor na uložení dat pro žáky 19 GB 19 GB Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) ano ano Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ano ano Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace ano ano

26 26 Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí ano ano Přístup k ICT z domova pro pedagogy 2 4 Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Komentář ředitele školy: Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura 1. Řešení serveru jak hardwarové, tak softwarové (přístup učitelů a žáků ke službám poskytovaných školou je na stávajícím serveru nemožné). 2. Ve všech učebnách druhé budovy zajistit přípojné místo ke školní síti, do budovy 2 pomocí WI FI, v budově pomocí strukturované kabeláže. 3. Vytvoření druhé počítačové učebny s 12 stanicemi 4. Doplňování stanic do sboroven a kabinetů, doplňování stanic do odborných učeben a tříd, naplnění ICT standartu datovými projektory, vybavování dalším hw. Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů 1. Vyškolit dalšího pedagoga v odborné obsluze serveru ( pro případný zástup). 2. Zajistit seznamování pedagogů s výukovým softwarem na škole. 3. Proškolování pedagogů v obsluze školní matriky. Nejdůležitější úkoly ve výuce 1. Zpracovat koncepci výuky informatiky ve škole v návaznosti na tvorbu ŠVP školy. 2. Při tvorbě ŠVP zapracovat využití ICT ve výuce. 3. Zlepšit přístup žáků k výpočetní technice nejen ve výuce, ale i v době volna 8. Akce školy 8.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání 3.A, 3.B 40 Plavecká škola Lyžařský výcvik 7.A, B, C 60 Horní Albeřice Škola v přírodě Žihle 2.A, 2.B 40 7 dní Exkurze 9.A, 9.B 40 Vyšehrad 6.A,6.B 40 Národní muzeum 7.A, 7.C 40 Pražský hrad 8.A, 8.B 40 Lidice 9.A, 9.B 40 Terezín 5.A, 5.B 35 litografická dílna 3.A, 4.tř., 5.tř. 80 Přerov - skanzen

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Pavel Vičl 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Roudnice nad Labem, K. Jeřábka 941 Adresa školy Roudnice nad Labem, K.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více