Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Personální údaje str Vzdělávací program školy str Údaje o počtech žáků, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Hodnocení žáků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str ICT standard a plán str Akce školy ( výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 30

3 3 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr. Václav Kautský Od Mgr.Jiří Neliba Ekonom: Jaroslava Pavlíková Účetní: ing.blanka Křepínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle 19 zákona č.561/2004sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Školské účelové zařízení poskytuje školské služby podle 120 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 810 Školní družina 150 Školní jídelna ZŠ 1000

4 4 Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení.ve školním roce 2006/20067 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne , zvolena na tříleté období byla řádně dne Dále škola spolupracuje s Roudnickou trojkou občanským sdružením rodičů a přátel školy. Základní škola ve Školní ulici je pavilónovým objektem složeným ze šesti budov. Ve školním roce byli žáci vyučováni ve 20 třídách (10 na I.stupni a 10 na II.stupni). Naše škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Specializuje se na rozšířenou výuku hudební a tělesné výchovy. Dalším cílem je ochrana před nežádoucími jevy a výchova ke zdravému způsobu života. Proto je jako disponibilní hodina v ročníku zaveden povinněvolitelný předmět zdravý životní způsob. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za vlastní chování a za způsob života v míře přiměřené jejich věku. Od září 06 jsme zapojeni do rozvojového programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků. Vyučujeme 2 hodiny ruského jazyka týdně v sedmém ročníku. V dalších letech budeme pokračovat ve vyšších třídách. Na začátku školního roku měla škola 452 žáků 242 chlapců a 210 dívek. Provoz ve školní družině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 121 dětí. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 387 strávníků. Z toho bylo 309 žáků, 51 dospělých v rámci závodního stravování a 78 strávníků na doplňkové činnosti. Škola má dvě tělocvičny, které jsou v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Vedle svých kmenových tříd se žáci vzdělávají v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výpočetní techniky. Dále se naši žáci mohou odborně vzdělávat ve cvičné kuchyňce, 3 dílnách ( kovo, keramika, pěstitelské činnosti) a 4 jazykových učebnách, 1 má k dispozici 11 PC z bývalé učebny informatiky. Školní družina byla vybavena novým nábytkem a zasíťována 3 novými počítači. Má 3 kmenové třídy, hernu a 1audiovideotřídu. Během školního roku se koupil nábytek také do 2 druhých, 2 třetích a 1 osmé třídy a bylo opraveno 13 školních tabulí v celkové hodnotě 525 tisíc korun, to vše z rozpočtu zřizovatele. Dosud chybí odborná učebna výtvarné výchovy. Její realizace je zahrnuta v koncepci rozvoje školy. V letošním roce byla plně využita keramická pec při práci kroužků i předmětů pracovních činností. Výtvory žáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě a tvoří dárky při slavnostním vyřazování absolventů školy. Učebnu pěstitelských prací, umístěnou v pavilonu A, využívají žáci zejména k teoretickému vzdělávání a při práci se sadbou rostlin. Školní pozemek se nachází v areálu školy. Cizí jazyky německý a anglický - jsme vyučovali od 3. tříd ve 2 skupinách, kroužek anglického jazyka navštěvovali žáci prvních a druhých tříd ve dvou skupinách. V letošním školním roce pracovala u nás jako kroužek a nepovinný předmět dvě oddělení Roudnického dětského sboru. Sluníčka I. (přípravný sbor 1. a 2. ročníku 25 zpěváků), Sluníčka II. (sbor 3. a zpěváků) a část hlavního oddělení Roudnického dětského sboru (29 zpěváků ročníku). Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 79 dětí a 3 sbormistři. Dalším nepovinným předmětem byly hudebně pohybové hry na I.stupni a informatika pro sportovní třídy.

5 5 Na škole pracovaly dále 2 kroužky zobcových fléten začátečníci a pokročilí, keramika 1. a 2. stupně, vlastivědný a výtvarný kroužek. Vybraní žáci mohli navštěvovat 4 oddělení logopedické a 3 dyslektické poradny při škole. Žáci se pravidelně účastní téměř všech olympiád a soutěží pořádaných DDM Rozmarýn, DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěžních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v další části výroční zprávy. V letošním roce se do testování CERMATU KVALITA zapojily všechny třídy 9. a 5. ročníků. Žáci měli možnost poměřit své vědomosti před přijímacími zkouškami a porovnat se s dalšími zúčastněnými školami v rámci republiky a kraje. V českém jazyce jsme dosáhli v kategorii menších měst průměrných výsledků, v matematice nadprůměrných.výsledky potvrdily naše očekávání a staly se objektivním dokladem dosažené úrovně vzdělání, které zajišťuje naše škola, zejména pak pro žáky, kteří odcházejí na střední školy a víceletá gymnázia. Proběhl opět kurz pro získávání základního vzdělání, k němuž škola získala pověření Školským úřadem v roce Letos úspěšně absolvovali 3 studenti. Škola má zpracovaný minimální preventivní program i environmentální plán na příslušný školní rok. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou se zabývají žáci i v družině. Mezi celoškolní aktivity patří přírodovědný Klokan, program Česko-Saské Švýcarsko, žáci i učitelé absolvovali cyklus přednášek o třídění odpadu TONDA na cestách od firmy EKO-KOM. TU i vedení školy dbá na bezpečnost žáků žáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni se snaží dodržovat školního řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 59 záznamů, z toho bylo odškodněno 5. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Pravidelné informace jsou rodičům předávány na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a II. čtvrtletí, dále ny mimořádné schůzce související s výměrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách. Tradicí se již stala předzápisová setkání, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a setkání se zapsanými žáky naší školy v červu před prázdninami. Na škole již osmým rokem působil Školní parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením řadu akcí během roku. K nejpovedenějším patřila Mikulášská nadílka, florbalový turnaj II.stupně, volba nejoblíbenějšího učitele a oslava Dne dětí. 2. Personální údaje - PP 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let ,1 35 let - 45 let ,3 45 let - 55 let ,4 55 let - důch.věk ,1 důchodci ,0 celkem % x

6 6 2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboženství vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,4 Matematika ,3 Prvouka ,3 Přírodověda ,0 Vlastivěda ,0 Hudební výchova ,6 Výtvarná výchova ,6 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 Volitelné předměty 100,0 Nepovinné předměty 100,0 b) 2. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,7 Matematika ,0

7 7 Chemie ,0 Fyzika ,0 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská výchova ,0 Rodinná výchova ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,8 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,9 Volitelné předměty ,0 Nepovinné předměty ,0 2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce PaedDr.Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv Mgr. Václav Kautský, ZŘŠ Tv - Ov Tv, Ov Mgr.Ilona Křížová, VP učitelství V.B SZŠ Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, Z Mgr. Jan Gratias, ICT koordinátor Bi - Pč Př, Pč, Info Mgr.Jiří Neliba, ŠVP koordinátor M - Fy M, Fy, INFO Mgr. Milena Hoření 1.stupeň II.A, Aj II. Mgr. Alena Kormaníková 1.stupeň II.B Ivana Nováková SPgŠ III.A Mgr. Irena Bažantová 1.stupeň III.B Mgr. Jitka Laubová 1.stupeň III.A Mgr. Helena Bartůňková 1.stupeň IV.B Mgr. Martina Ševčíková 1.stupeň V.A, Hv - I.st. Mgr. Božena Suková 1.stupeň I.A, Aj II. Lenka Jelínková SPgŠ I.B Mgr. Milena Machová Č - D Č, D, Ov Mgr. Marie Nežerková Č - D Č, D, ZŽZ

8 8 Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Nj, Info, Rv, Rj Jana Volfová SPgŠ Tv, Ov, Pč, Rv, Mgr. Dana Horáková Z - R Z, Tv, Rv, Nj, Ov, Rj, Vv Ing. Petr Kaspar VŠZ Aj, M, F, Info Mgr. Jarmila Nováková CH - Bi CH, Př, Rv, Petra Herrmannová SPgŠ Fy, Vv, Pč, Rv, ZŽZ Mgr.Josef Šlor M - Pč M, Pč, Mgr. Jiří Řezníček N. Tv Tv Mgr. Šárka Dvořáková Bv - Tv Tv Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Kateřina Hodková 1.stupeň I.st., Aj II Eva Richtrová gymnázium Aj II Mgr. Lenka Krajníková Čj - Hv Čj, Hv Mgr. Lucie Krchňavá 1.stupeň IV.A, Tv Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, D, Ov, Rv, ZŽZ 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 3 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Velký je počet pracovníků ve věku 35 až 45 let a dále pak 45 až 55 let. Do důchodu odešla 1 pracovnice a 2 zaměstnanci rozvázali z vlastního důvodu pracovní poměr dohodou. Po náhlém úmrtí zástupce ředitele došlo ke jmenování nového a jeho úvazek byl do konce roku aprobovaně odsuplován nově přijatou pracovnicí na částečný úvazek. Poměrně pěkné je zastoupení mužů. Pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci (2 učitelky I. stupně a 1 II. stupně si doplňují pedagogické vzdělání, všechny vyučující Aj navštěvují soukromě jazykové školy a 3 učitelky jsou zapojeny v projektu JAME). Aprobovanost ve škole je pěkná s výjimkou cizích jazyků, obzvláště anglického jazyka.

9 9 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2 Rozšířené vyučování Hv č.j /96-22 Rozšířené vyučování Tv č.j / zařazené třídy I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B, V.A, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B VIII.A, VIII.B, IX.A III.B, V.B VII.C, VIII.C 3.2 Učební plány školy ZŠ ZŠ s rozšířenou výukou Tv ZŠ s rozšířenou výukou Hv Viz str Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I.stupně 50 sborový zpěv II.stupně 32 Ruský jazyk (7. třída) 23 sportovní hry I.stupně 21 informatika VII.C (sport.třída) 22 informatika VIII.C (sport.třída) 11 název kroužku počet zařazených žáků flétny I.stupěň 14 anglický jazyk 76 výtvarný 14 keramika 10 vlastivědný Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

10 10 Komentář ředitele školy Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, třídy III.B a V.B měly rozšířenou výuku hudební výchovy, z hudebních činností dominuje sborový zpěv, třídy VII.C a VIII.C měly rozšířenou výuku tělesné výchovy, chlapci zaměření na fotbal, dívky na košíkovou. V letošním školním roce probíhala usilovná příprava vlastního vzdělávacího programu, podle kterého začneme vyučovat v září 2007 v I. a VI. ročníku. Škola se snaží nabídnout velké množství nepovinných předmětů, které jsou nástavbou zaměření rozšířené výuky, velký je zájem zejména na prvním stupni. je o kroužky anglického jazyka. Hodiny dělíme podle požadavků vyhlášky o základní škole, základním zřetelem pro nás je bezpečnost dětí, týká se to především hodin Tv a Pč, další dělení tříd v předmětu informatiky je dáno nadměrným počtem žáků vzhledem k možnostem PC v učebně. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou se zabývají žáci i v družině. Mezi celoškolní aktivity patří přírodovědný Klokan, Česko-saské Švýcarsko, žáci absolvovali cyklus přednášek o třídění odpadu TONDA na cestách od firmy EKO-COM. TU i vedení školy dbá na bezpečnost žáků žáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni dbají na dodržování školního řádu, snaží se zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 59 záznamů, z toho odškodněno 5. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 pro školní rok 2006/2007. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

11 11 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: Volitelné předměty: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry II. stupeň - sborový zpěv 6.r. informatika, ZŽz; 7., 8. a 9.r. další cizí jazyk 7.r. informatika; 8.r. informatika, ZŽz; 9.r. informatika. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, čj / pro školní rok 2006/ pro třídy 7.C a 8.C. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

12 12 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: II. stupeň - sborový zpěv, Informatika 6.r. informatika, ZŽz; 7.r., 8. a 9.r. další cizí jazyk Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, čj /96-22 pro školní rok 2006/ pro třídy 3.B a 5.B. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

13 13 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry 4. Údaje o počtech žáků, přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 7.C ne 8.A ne 8.B ne 8.C ne

14 14 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 6 čtyřleté gymnázium 4 SOŠ a SOU 38 ekonomické lyceum 5 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 1 0 počet žáků ve ŠJ 2 1 počet žáků celkem 2 1

15 15 Komentář ředitele školy Na konci školního roku bylo v naší škole o 4 žáky více.disproporce v počtech žáků v sedmých a osmých třídách je způsobena existencí sportovní třídy v ročníku. Počty v šestých třídách jsou ovlivněny vysokým počtem žáků přijatých na osmileté gymnázium. 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1.A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B celkem

16 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B 0 0 celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení klasifikačním stupněm a 1.A 23 1.B 25 2.A 21

17 17 2.B 17 3.A 25 3.B 22 4.A 24 4.B 23 5.A 21 5.B 22 6.A 22 6.B 23 7.A 18 7.B 18 7.C 28 8.A 29 8.B 29 8.C 21 9.A 22 9.B 23 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 1.B 1 2.A 5 2.B 5 3.A 17 3.B 1 4.A 2 4.B 5.A 13 5.B 31 6.A 11 6.B 11 7.A 3

18 18 7.B 7.C 10 8.A 8 8.B 7 8.C 13 9.A B celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 2.A B 3.A B 1 4.A B 5 5.A B A B A B C A B C A B celkem

19 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 7.A 2 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 7.A 1 7.B 1 celkem Počet omluvených / neomluvených hodin žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky třída počet omluvených hodin 1.A ,3 1.B ,44 2.A ,62 2.B ,12 3.A ,52 3.B ,45 4.A ,63 4.B ,26 5.A ,52 5.B ,73 6.A ,64 6.B ,48 7.A ,11 průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 7.B ,17 6 0,33 7.C A ,93 4 0,14 průměr na žáka třídy

20 20 8.B ,38 6 0,21 8.C ,05 6 0,29 9.A , ,59 9.B ,17 celkem , ,33 Komentář ředitele školy Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi pěkné. 208 jich získalo vyznamenání a jen 7 neprospělo. Celkové hodnocení chování 11x uspokojivé je zejména ve třídách sedmých a osmých ročníků, kde žáci problematicky reagují vlivem svého dospívání, a 4x neuspokojivé souvisí s velkým počtem neomluvených hodin. Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. Pochval třídního učitele bylo uděleno 159. Jsem potěšená, že pedagogové začínají používat tyto motivující činitele. Pochvaly ředitelky školy byly uděleny za vynikající reprezentaci školy v soutěžích, obzvláště ve finále republikové soutěže v košíkové Nestle Cup. Opatření k posílení kázně je 17. Pokud je velká absence u žáků I. stupně (3., 4., 5.ročník), je způsobená dlouhodobějšími nemocemi. U žáků vyšších ročníků II. stupně se jedná velmi často o krytí záškoláctví rodiči, kteří nepřítomnost např. na odpoledním vyučování omluví. Veškeré absence řeší třídní učitelé, problematické případy společně s výchovným poradcem a vedením. Počet integrovaných žáků se zdravotním znevýhodněním byl 18, se zdravotním postižením 2. Všichni učitelé zpracovali na začátku školního roku tématické plány, zvláštní potřeby žáků zohlednili v individuálních vzdělávacích plánech, v nichž respektovali doporučení PPP, SPC. Počet žáků rozvíjející své nadání v Hv bylo 22, v Tv 49 Vedení školy uskutečnilo 20 hospitací.výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola. Plně využíváme všechny kmenové i odborné učebny. Hospitace v letošním roce byly zaměřeny na cíle výuky a klima ve třídě. Vyučující v úvodu i během hodiny vhodně motivovali a udržovali zájem žáků o probíranou látku. Tempo výuky bylo přiměřené, pro pomalejší a rychlejší byla vhodně volena individuální práce. Objevila se i snaha o sebereflexi žáků ve vztahu k svým studijním pokrokům, přechody mezi jednotlivými činnostmi byly povětšinou plynulé, dobře rozvržené. Pouze u nekvalifikovaných vyučujících, kteří vyučovali svůj předmět prvně, došlo k určitým disproporcím. Učitelé měli hodiny promyšlené, pěkně připravené. Bohužel v mnoha případech nezbyl na konci hodiny čas na klidné ukončení, shrnutí učiva a zhodnocení kvality práce žáků. S touto chybou budeme pracovat v následujícím školním roce. V hodinách vládla klidná pracovní atmosféra, učitelé se snažili žáky chválou povzbuzovat k lepším výkonům, upřednostňovali spolupráci před rivalitou. Podporovali kladné postoje žáků k výuce, dbali na estetickou úroveň třídy. Školní a klasifikační řád je vyvěšen ve všech třídách a žáci s jeho obsahem jsou pravidelně seznamování na začátku školního roku. Vedení školy se řídilo dle Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při řešení záškoláctví čj.: / v jednání s rodiči při odstraňování skrytého záškoláctví, dále pak spolupracovalo s Odborem sociálních věcí MěÚ Roudnice n.l. při řešení problémového chování žáků školy s policií ČR. Velmi dobrá byla spolupráce s kurátory Péče o dítě, zřízené též při MěÚ. Škola důsledně řešila s výše zmiňovanými institucemi i další projevy kriminality mládeže, včas upozorňovala rodiče na problémy s šikanou a drogami. Kompletní pedagogický sbor absolvoval v září a listopadu 2006 cyklus školení rozvoj emocionálních kompetencí které jsou důležitou součástí ŠVP.

21 21 V tomto roce zpracovala každá třída svůj projekt v rámci akce Nebojme se projektů V červnu slavnostním křtem na závěrečné pedagogické poradě bylo pokřtěno CD a kniha ŠV ZŠ Školní, který byl vyústěním dvouleté práce všech učitelů pod vedením koordinátora. Třetí a čtvrté třídy školy absolvovaly plavecký výcvik, který pro město zabezpečuje Soukromá plavecká škola. Čtvrtý ročník prošel kurzem dopravní výchovy v Litoměřicích. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Prioritou vzdělávání pedagogů školy je školský management, studium jazyků a výchovné poradenství 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd P. učitelka Ivana Nováková zahájila v září 2002 studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ukončila magisteské studium v červnu P.učitelka Lenka Jelínková zahájila v září 2001 studium učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Předpoládaný termín ukončení je v roce P. učitelka Jana Volfová zahájila studium Spec. pedagogiky se zaměřením na školní mládež na univerzitě v Liberci v září Ukončla studium v červnu 2007.(bakalářské studium) b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol

22 22 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace P. Učitelky L. Krchňavá, M. Ševčíková a J. Vyoralová se účastní jazykového kurzu "Brána Jazyků" z fondu EU. Začátek kurz byl v řijnu Kurz neustále pokračuje. 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PaedDr.Zuzana Zrzavá, Ředitelka školy b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologie viz ICT plán d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program Mgr.Jiří Neliba 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 8 Týrané a zneužívané děti, Šikana,Zprávy v PPP, Mediální výchova, Metodika práce se školní matrikou, ESRO - Horní Vysoká, Osobnostní a pedagogická asistence, Muzikorelaxace.Problematika osobní a pedagogické asistence- Praha Školní jídelna Informační a komunikační technologie Cizí jazyk 1 2 Tvorba webových stránek, Rozumět médiím Dějepis 14 Přednáška - Hrad, ASUD, Schola Ludus - Kutná Hora, Prohlídka Novoměstské radnice Tělesná výchova 1 Instruktorský kurz - lyžování 6.5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové čerpali zbytek dovolené, zpracovávali předmětovou náplň školního vzdělávacího programu.

23 23 Komentář ředitele školy: Ve škole je poměrně velký zájem o doplnění vzdělání a zvyšování kvalifikace, bohužel systém vysokoškolské přípravy pro vyučující jazyků je nedostatečný a nepřiměřený potřebám základního školství. Potřebovali bychom pro naše pracovnice formu distančního bakalářského studia s náročností pro potřeby ZŠ. Veškeré projekty Brány jazyků jsou náhražkou, která nepotvrdí aprobovanost vyučujícího pro daný jazyk. 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 2007 Počet standard ICT skutečnost plán Počet žáků x Počet pedagogických pracovníků x Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách x Pracovní stanice umístěné x 5 8 v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě x 8 8 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků Pracovní stanice technické parametry (stav v roce 2007) Technické parametry stanic počet Starší 5 let 21 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán

24 24 Počet přípojných míst x Sdílení dat Ano Sdílení prostředků Ano Připojení do internetu Ano Komunikace mezi uživateli Ano Bezpečnost dat Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Připojení k internetu Služba / hodnota standard ICT skutečnost plán Rychlost 128/64 512/ / /128 a 1024/256 Agregace x 1:10 1:10 Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ano ano ano ANO Neomezený přístup na internet ano ano ano ANO Oddělení VLAN (pedagog, žák) ano ano ano 7.5 Prezentační a grafická technika technika standard ICT skutečnost plán Druh Datový projektor Dotyková tabule x 0 1 Tiskárny x 1 4 Kopírovací stroj x Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) V roce 2007 zakoupen digitální fotoaparát programové vybavení standard ICT skutečnost plán Operační systém x Antivirový program x Textový editor x 38 41

25 25 Tabulkový editor x Editor prezentací x Grafický editor - rastrová grafika x Grafický editor - vektorová grafika x Webový prohlížeč x Editor webových stránek x 1 12 Klient elektronické pošty x Aplikace pro výuku a procvičování x psaní na klávesnici Programy odborného zaměření x Vzdělávání pedagogických pracovníků (dosažený stupeň v r. 2005) Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán (2006) Z Základní uživatelské znalosti x P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání 3 3 M - Vzdělávání ICT koordinátorů Celkové finanční náklady zdroj dotace na žáka Kč Kč 0 Kč Projekty a granty 0 Kč 0 Kč zřizovatel Kč Kč celkem Kč Kč 7.9 Další ukazatele standard ICT skutečnost plán (2006) Diskový prostor na uložení dat pro žáky 19 GB 19 GB Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) ano ano Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ano ano Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace ano ano

26 26 Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí ano ano Přístup k ICT z domova pro pedagogy 2 4 Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Komentář ředitele školy: Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura 1. Řešení serveru jak hardwarové, tak softwarové (přístup učitelů a žáků ke službám poskytovaných školou je na stávajícím serveru nemožné). 2. Ve všech učebnách druhé budovy zajistit přípojné místo ke školní síti, do budovy 2 pomocí WI FI, v budově pomocí strukturované kabeláže. 3. Vytvoření druhé počítačové učebny s 12 stanicemi 4. Doplňování stanic do sboroven a kabinetů, doplňování stanic do odborných učeben a tříd, naplnění ICT standartu datovými projektory, vybavování dalším hw. Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů 1. Vyškolit dalšího pedagoga v odborné obsluze serveru ( pro případný zástup). 2. Zajistit seznamování pedagogů s výukovým softwarem na škole. 3. Proškolování pedagogů v obsluze školní matriky. Nejdůležitější úkoly ve výuce 1. Zpracovat koncepci výuky informatiky ve škole v návaznosti na tvorbu ŠVP školy. 2. Při tvorbě ŠVP zapracovat využití ICT ve výuce. 3. Zlepšit přístup žáků k výpočetní technice nejen ve výuce, ale i v době volna 8. Akce školy 8.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání 3.A, 3.B 40 Plavecká škola Lyžařský výcvik 7.A, B, C 60 Horní Albeřice Škola v přírodě Žihle 2.A, 2.B 40 7 dní Exkurze 9.A, 9.B 40 Vyšehrad 6.A,6.B 40 Národní muzeum 7.A, 7.C 40 Pražský hrad 8.A, 8.B 40 Lidice 9.A, 9.B 40 Terezín 5.A, 5.B 35 litografická dílna 3.A, 4.tř., 5.tř. 80 Přerov - skanzen

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více