Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str Personální údaje str Vzdělávací program školy str Údaje o počtech žáků, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Hodnocení žáků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str ICT standard a plán str Akce školy ( výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 30

3 3 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr. Václav Kautský Od Mgr.Jiří Neliba Ekonom: Jaroslava Pavlíková Účetní: ing.blanka Křepínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle 19 zákona č.561/2004sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Školské účelové zařízení poskytuje školské služby podle 120 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 810 Školní družina 150 Školní jídelna ZŠ 1000

4 4 Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení.ve školním roce 2006/20067 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne , zvolena na tříleté období byla řádně dne Dále škola spolupracuje s Roudnickou trojkou občanským sdružením rodičů a přátel školy. Základní škola ve Školní ulici je pavilónovým objektem složeným ze šesti budov. Ve školním roce byli žáci vyučováni ve 20 třídách (10 na I.stupni a 10 na II.stupni). Naše škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Specializuje se na rozšířenou výuku hudební a tělesné výchovy. Dalším cílem je ochrana před nežádoucími jevy a výchova ke zdravému způsobu života. Proto je jako disponibilní hodina v ročníku zaveden povinněvolitelný předmět zdravý životní způsob. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za vlastní chování a za způsob života v míře přiměřené jejich věku. Od září 06 jsme zapojeni do rozvojového programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků. Vyučujeme 2 hodiny ruského jazyka týdně v sedmém ročníku. V dalších letech budeme pokračovat ve vyšších třídách. Na začátku školního roku měla škola 452 žáků 242 chlapců a 210 dívek. Provoz ve školní družině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 121 dětí. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 387 strávníků. Z toho bylo 309 žáků, 51 dospělých v rámci závodního stravování a 78 strávníků na doplňkové činnosti. Škola má dvě tělocvičny, které jsou v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Vedle svých kmenových tříd se žáci vzdělávají v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výpočetní techniky. Dále se naši žáci mohou odborně vzdělávat ve cvičné kuchyňce, 3 dílnách ( kovo, keramika, pěstitelské činnosti) a 4 jazykových učebnách, 1 má k dispozici 11 PC z bývalé učebny informatiky. Školní družina byla vybavena novým nábytkem a zasíťována 3 novými počítači. Má 3 kmenové třídy, hernu a 1audiovideotřídu. Během školního roku se koupil nábytek také do 2 druhých, 2 třetích a 1 osmé třídy a bylo opraveno 13 školních tabulí v celkové hodnotě 525 tisíc korun, to vše z rozpočtu zřizovatele. Dosud chybí odborná učebna výtvarné výchovy. Její realizace je zahrnuta v koncepci rozvoje školy. V letošním roce byla plně využita keramická pec při práci kroužků i předmětů pracovních činností. Výtvory žáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě a tvoří dárky při slavnostním vyřazování absolventů školy. Učebnu pěstitelských prací, umístěnou v pavilonu A, využívají žáci zejména k teoretickému vzdělávání a při práci se sadbou rostlin. Školní pozemek se nachází v areálu školy. Cizí jazyky německý a anglický - jsme vyučovali od 3. tříd ve 2 skupinách, kroužek anglického jazyka navštěvovali žáci prvních a druhých tříd ve dvou skupinách. V letošním školním roce pracovala u nás jako kroužek a nepovinný předmět dvě oddělení Roudnického dětského sboru. Sluníčka I. (přípravný sbor 1. a 2. ročníku 25 zpěváků), Sluníčka II. (sbor 3. a zpěváků) a část hlavního oddělení Roudnického dětského sboru (29 zpěváků ročníku). Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 79 dětí a 3 sbormistři. Dalším nepovinným předmětem byly hudebně pohybové hry na I.stupni a informatika pro sportovní třídy.

5 5 Na škole pracovaly dále 2 kroužky zobcových fléten začátečníci a pokročilí, keramika 1. a 2. stupně, vlastivědný a výtvarný kroužek. Vybraní žáci mohli navštěvovat 4 oddělení logopedické a 3 dyslektické poradny při škole. Žáci se pravidelně účastní téměř všech olympiád a soutěží pořádaných DDM Rozmarýn, DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěžních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v další části výroční zprávy. V letošním roce se do testování CERMATU KVALITA zapojily všechny třídy 9. a 5. ročníků. Žáci měli možnost poměřit své vědomosti před přijímacími zkouškami a porovnat se s dalšími zúčastněnými školami v rámci republiky a kraje. V českém jazyce jsme dosáhli v kategorii menších měst průměrných výsledků, v matematice nadprůměrných.výsledky potvrdily naše očekávání a staly se objektivním dokladem dosažené úrovně vzdělání, které zajišťuje naše škola, zejména pak pro žáky, kteří odcházejí na střední školy a víceletá gymnázia. Proběhl opět kurz pro získávání základního vzdělání, k němuž škola získala pověření Školským úřadem v roce Letos úspěšně absolvovali 3 studenti. Škola má zpracovaný minimální preventivní program i environmentální plán na příslušný školní rok. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou se zabývají žáci i v družině. Mezi celoškolní aktivity patří přírodovědný Klokan, program Česko-Saské Švýcarsko, žáci i učitelé absolvovali cyklus přednášek o třídění odpadu TONDA na cestách od firmy EKO-KOM. TU i vedení školy dbá na bezpečnost žáků žáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni se snaží dodržovat školního řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 59 záznamů, z toho bylo odškodněno 5. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Pravidelné informace jsou rodičům předávány na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a II. čtvrtletí, dále ny mimořádné schůzce související s výměrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách. Tradicí se již stala předzápisová setkání, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a setkání se zapsanými žáky naší školy v červu před prázdninami. Na škole již osmým rokem působil Školní parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením řadu akcí během roku. K nejpovedenějším patřila Mikulášská nadílka, florbalový turnaj II.stupně, volba nejoblíbenějšího učitele a oslava Dne dětí. 2. Personální údaje - PP 2.1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let ,1 35 let - 45 let ,3 45 let - 55 let ,4 55 let - důch.věk ,1 důchodci ,0 celkem % x

6 6 2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ učitel náboženství vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,4 Matematika ,3 Prvouka ,3 Přírodověda ,0 Vlastivěda ,0 Hudební výchova ,6 Výtvarná výchova ,6 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 Volitelné předměty 100,0 Nepovinné předměty 100,0 b) 2. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,7 Matematika ,0

7 7 Chemie ,0 Fyzika ,0 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská výchova ,0 Rodinná výchova ,0 Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,8 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,9 Volitelné předměty ,0 Nepovinné předměty ,0 2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce PaedDr.Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv Mgr. Václav Kautský, ZŘŠ Tv - Ov Tv, Ov Mgr.Ilona Křížová, VP učitelství V.B SZŠ Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, Z Mgr. Jan Gratias, ICT koordinátor Bi - Pč Př, Pč, Info Mgr.Jiří Neliba, ŠVP koordinátor M - Fy M, Fy, INFO Mgr. Milena Hoření 1.stupeň II.A, Aj II. Mgr. Alena Kormaníková 1.stupeň II.B Ivana Nováková SPgŠ III.A Mgr. Irena Bažantová 1.stupeň III.B Mgr. Jitka Laubová 1.stupeň III.A Mgr. Helena Bartůňková 1.stupeň IV.B Mgr. Martina Ševčíková 1.stupeň V.A, Hv - I.st. Mgr. Božena Suková 1.stupeň I.A, Aj II. Lenka Jelínková SPgŠ I.B Mgr. Milena Machová Č - D Č, D, Ov Mgr. Marie Nežerková Č - D Č, D, ZŽZ

8 8 Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info Ov, Nj, Info, Rv, Rj Jana Volfová SPgŠ Tv, Ov, Pč, Rv, Mgr. Dana Horáková Z - R Z, Tv, Rv, Nj, Ov, Rj, Vv Ing. Petr Kaspar VŠZ Aj, M, F, Info Mgr. Jarmila Nováková CH - Bi CH, Př, Rv, Petra Herrmannová SPgŠ Fy, Vv, Pč, Rv, ZŽZ Mgr.Josef Šlor M - Pč M, Pč, Mgr. Jiří Řezníček N. Tv Tv Mgr. Šárka Dvořáková Bv - Tv Tv Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Kateřina Hodková 1.stupeň I.st., Aj II Eva Richtrová gymnázium Aj II Mgr. Lenka Krajníková Čj - Hv Čj, Hv Mgr. Lucie Krchňavá 1.stupeň IV.A, Tv Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, D, Ov, Rv, ZŽZ 2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 3 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Velký je počet pracovníků ve věku 35 až 45 let a dále pak 45 až 55 let. Do důchodu odešla 1 pracovnice a 2 zaměstnanci rozvázali z vlastního důvodu pracovní poměr dohodou. Po náhlém úmrtí zástupce ředitele došlo ke jmenování nového a jeho úvazek byl do konce roku aprobovaně odsuplován nově přijatou pracovnicí na částečný úvazek. Poměrně pěkné je zastoupení mužů. Pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci (2 učitelky I. stupně a 1 II. stupně si doplňují pedagogické vzdělání, všechny vyučující Aj navštěvují soukromě jazykové školy a 3 učitelky jsou zapojeny v projektu JAME). Aprobovanost ve škole je pěkná s výjimkou cizích jazyků, obzvláště anglického jazyka.

9 9 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2 Rozšířené vyučování Hv č.j /96-22 Rozšířené vyučování Tv č.j / zařazené třídy I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B, V.A, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B VIII.A, VIII.B, IX.A III.B, V.B VII.C, VIII.C 3.2 Učební plány školy ZŠ ZŠ s rozšířenou výukou Tv ZŠ s rozšířenou výukou Hv Viz str Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I.stupně 50 sborový zpěv II.stupně 32 Ruský jazyk (7. třída) 23 sportovní hry I.stupně 21 informatika VII.C (sport.třída) 22 informatika VIII.C (sport.třída) 11 název kroužku počet zařazených žáků flétny I.stupěň 14 anglický jazyk 76 výtvarný 14 keramika 10 vlastivědný Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

10 10 Komentář ředitele školy Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, třídy III.B a V.B měly rozšířenou výuku hudební výchovy, z hudebních činností dominuje sborový zpěv, třídy VII.C a VIII.C měly rozšířenou výuku tělesné výchovy, chlapci zaměření na fotbal, dívky na košíkovou. V letošním školním roce probíhala usilovná příprava vlastního vzdělávacího programu, podle kterého začneme vyučovat v září 2007 v I. a VI. ročníku. Škola se snaží nabídnout velké množství nepovinných předmětů, které jsou nástavbou zaměření rozšířené výuky, velký je zájem zejména na prvním stupni. je o kroužky anglického jazyka. Hodiny dělíme podle požadavků vyhlášky o základní škole, základním zřetelem pro nás je bezpečnost dětí, týká se to především hodin Tv a Pč, další dělení tříd v předmětu informatiky je dáno nadměrným počtem žáků vzhledem k možnostem PC v učebně. Školní metodik environmentálního vzdělávání zapojil školu do programu SEVER, MRKEV a TEREZA, environmentální výchovou se zabývají žáci i v družině. Mezi celoškolní aktivity patří přírodovědný Klokan, Česko-saské Švýcarsko, žáci absolvovali cyklus přednášek o třídění odpadu TONDA na cestách od firmy EKO-COM. TU i vedení školy dbá na bezpečnost žáků žáci jsou včas a pravidelně poučováni. Všichni dbají na dodržování školního řádu, snaží se zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V knize úrazů bylo zapsáno 59 záznamů, z toho odškodněno 5. Největší počet zranění je z hodin Tv a o přestávkách. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj /96-2 pro školní rok 2006/2007. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

11 11 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: Volitelné předměty: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry II. stupeň - sborový zpěv 6.r. informatika, ZŽz; 7., 8. a 9.r. další cizí jazyk 7.r. informatika; 8.r. informatika, ZŽz; 9.r. informatika. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, čj / pro školní rok 2006/ pro třídy 7.C a 8.C. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

12 12 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: Disponibilní hodiny: II. stupeň - sborový zpěv, Informatika 6.r. informatika, ZŽz; 7.r., 8. a 9.r. další cizí jazyk Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy, čj /96-22 pro školní rok 2006/ pro třídy 3.B a 5.B. Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

13 13 Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Nepovinný předmět: I. stupeň sborový zpěv, sportovní hry 4. Údaje o počtech žáků, přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 7.C ne 8.A ne 8.B ne 8.C ne

14 14 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 6 čtyřleté gymnázium 4 SOŠ a SOU 38 ekonomické lyceum 5 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 1 0 počet žáků ve ŠJ 2 1 počet žáků celkem 2 1

15 15 Komentář ředitele školy Na konci školního roku bylo v naší škole o 4 žáky více.disproporce v počtech žáků v sedmých a osmých třídách je způsobena existencí sportovní třídy v ročníku. Počty v šestých třídách jsou ovlivněny vysokým počtem žáků přijatých na osmileté gymnázium. 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1.A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B celkem

16 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B 0 0 celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení klasifikačním stupněm a 1.A 23 1.B 25 2.A 21

17 17 2.B 17 3.A 25 3.B 22 4.A 24 4.B 23 5.A 21 5.B 22 6.A 22 6.B 23 7.A 18 7.B 18 7.C 28 8.A 29 8.B 29 8.C 21 9.A 22 9.B 23 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 1.B 1 2.A 5 2.B 5 3.A 17 3.B 1 4.A 2 4.B 5.A 13 5.B 31 6.A 11 6.B 11 7.A 3

18 18 7.B 7.C 10 8.A 8 8.B 7 8.C 13 9.A B celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 1.B 2.A B 3.A B 1 4.A B 5 5.A B A B A B C A B C A B celkem

19 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 7.A 2 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 7.A 1 7.B 1 celkem Počet omluvených / neomluvených hodin žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky třída počet omluvených hodin 1.A ,3 1.B ,44 2.A ,62 2.B ,12 3.A ,52 3.B ,45 4.A ,63 4.B ,26 5.A ,52 5.B ,73 6.A ,64 6.B ,48 7.A ,11 průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 7.B ,17 6 0,33 7.C A ,93 4 0,14 průměr na žáka třídy

20 20 8.B ,38 6 0,21 8.C ,05 6 0,29 9.A , ,59 9.B ,17 celkem , ,33 Komentář ředitele školy Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi pěkné. 208 jich získalo vyznamenání a jen 7 neprospělo. Celkové hodnocení chování 11x uspokojivé je zejména ve třídách sedmých a osmých ročníků, kde žáci problematicky reagují vlivem svého dospívání, a 4x neuspokojivé souvisí s velkým počtem neomluvených hodin. Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. Pochval třídního učitele bylo uděleno 159. Jsem potěšená, že pedagogové začínají používat tyto motivující činitele. Pochvaly ředitelky školy byly uděleny za vynikající reprezentaci školy v soutěžích, obzvláště ve finále republikové soutěže v košíkové Nestle Cup. Opatření k posílení kázně je 17. Pokud je velká absence u žáků I. stupně (3., 4., 5.ročník), je způsobená dlouhodobějšími nemocemi. U žáků vyšších ročníků II. stupně se jedná velmi často o krytí záškoláctví rodiči, kteří nepřítomnost např. na odpoledním vyučování omluví. Veškeré absence řeší třídní učitelé, problematické případy společně s výchovným poradcem a vedením. Počet integrovaných žáků se zdravotním znevýhodněním byl 18, se zdravotním postižením 2. Všichni učitelé zpracovali na začátku školního roku tématické plány, zvláštní potřeby žáků zohlednili v individuálních vzdělávacích plánech, v nichž respektovali doporučení PPP, SPC. Počet žáků rozvíjející své nadání v Hv bylo 22, v Tv 49 Vedení školy uskutečnilo 20 hospitací.výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola. Plně využíváme všechny kmenové i odborné učebny. Hospitace v letošním roce byly zaměřeny na cíle výuky a klima ve třídě. Vyučující v úvodu i během hodiny vhodně motivovali a udržovali zájem žáků o probíranou látku. Tempo výuky bylo přiměřené, pro pomalejší a rychlejší byla vhodně volena individuální práce. Objevila se i snaha o sebereflexi žáků ve vztahu k svým studijním pokrokům, přechody mezi jednotlivými činnostmi byly povětšinou plynulé, dobře rozvržené. Pouze u nekvalifikovaných vyučujících, kteří vyučovali svůj předmět prvně, došlo k určitým disproporcím. Učitelé měli hodiny promyšlené, pěkně připravené. Bohužel v mnoha případech nezbyl na konci hodiny čas na klidné ukončení, shrnutí učiva a zhodnocení kvality práce žáků. S touto chybou budeme pracovat v následujícím školním roce. V hodinách vládla klidná pracovní atmosféra, učitelé se snažili žáky chválou povzbuzovat k lepším výkonům, upřednostňovali spolupráci před rivalitou. Podporovali kladné postoje žáků k výuce, dbali na estetickou úroveň třídy. Školní a klasifikační řád je vyvěšen ve všech třídách a žáci s jeho obsahem jsou pravidelně seznamování na začátku školního roku. Vedení školy se řídilo dle Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při řešení záškoláctví čj.: / v jednání s rodiči při odstraňování skrytého záškoláctví, dále pak spolupracovalo s Odborem sociálních věcí MěÚ Roudnice n.l. při řešení problémového chování žáků školy s policií ČR. Velmi dobrá byla spolupráce s kurátory Péče o dítě, zřízené též při MěÚ. Škola důsledně řešila s výše zmiňovanými institucemi i další projevy kriminality mládeže, včas upozorňovala rodiče na problémy s šikanou a drogami. Kompletní pedagogický sbor absolvoval v září a listopadu 2006 cyklus školení rozvoj emocionálních kompetencí které jsou důležitou součástí ŠVP.

21 21 V tomto roce zpracovala každá třída svůj projekt v rámci akce Nebojme se projektů V červnu slavnostním křtem na závěrečné pedagogické poradě bylo pokřtěno CD a kniha ŠV ZŠ Školní, který byl vyústěním dvouleté práce všech učitelů pod vedením koordinátora. Třetí a čtvrté třídy školy absolvovaly plavecký výcvik, který pro město zabezpečuje Soukromá plavecká škola. Čtvrtý ročník prošel kurzem dopravní výchovy v Litoměřicích. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Prioritou vzdělávání pedagogů školy je školský management, studium jazyků a výchovné poradenství 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd P. učitelka Ivana Nováková zahájila v září 2002 studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ukončila magisteské studium v červnu P.učitelka Lenka Jelínková zahájila v září 2001 studium učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Předpoládaný termín ukončení je v roce P. učitelka Jana Volfová zahájila studium Spec. pedagogiky se zaměřením na školní mládež na univerzitě v Liberci v září Ukončla studium v červnu 2007.(bakalářské studium) b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol

22 22 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace P. Učitelky L. Krchňavá, M. Ševčíková a J. Vyoralová se účastní jazykového kurzu "Brána Jazyků" z fondu EU. Začátek kurz byl v řijnu Kurz neustále pokračuje. 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PaedDr.Zuzana Zrzavá, Ředitelka školy b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologie viz ICT plán d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program Mgr.Jiří Neliba 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 8 Týrané a zneužívané děti, Šikana,Zprávy v PPP, Mediální výchova, Metodika práce se školní matrikou, ESRO - Horní Vysoká, Osobnostní a pedagogická asistence, Muzikorelaxace.Problematika osobní a pedagogické asistence- Praha Školní jídelna Informační a komunikační technologie Cizí jazyk 1 2 Tvorba webových stránek, Rozumět médiím Dějepis 14 Přednáška - Hrad, ASUD, Schola Ludus - Kutná Hora, Prohlídka Novoměstské radnice Tělesná výchova 1 Instruktorský kurz - lyžování 6.5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové čerpali zbytek dovolené, zpracovávali předmětovou náplň školního vzdělávacího programu.

23 23 Komentář ředitele školy: Ve škole je poměrně velký zájem o doplnění vzdělání a zvyšování kvalifikace, bohužel systém vysokoškolské přípravy pro vyučující jazyků je nedostatečný a nepřiměřený potřebám základního školství. Potřebovali bychom pro naše pracovnice formu distančního bakalářského studia s náročností pro potřeby ZŠ. Veškeré projekty Brány jazyků jsou náhražkou, která nepotvrdí aprobovanost vyučujícího pro daný jazyk. 7. ICT standard a plán 7.1 Pracovní stanice počet 2007 Počet standard ICT skutečnost plán Počet žáků x Počet pedagogických pracovníků x Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách x Pracovní stanice umístěné x 5 8 v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě x 8 8 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků Pracovní stanice technické parametry (stav v roce 2007) Technické parametry stanic počet Starší 5 let 21 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán

24 24 Počet přípojných míst x Sdílení dat Ano Sdílení prostředků Ano Připojení do internetu Ano Komunikace mezi uživateli Ano Bezpečnost dat Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Připojení k internetu Služba / hodnota standard ICT skutečnost plán Rychlost 128/64 512/ / /128 a 1024/256 Agregace x 1:10 1:10 Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ano ano ano ANO Neomezený přístup na internet ano ano ano ANO Oddělení VLAN (pedagog, žák) ano ano ano 7.5 Prezentační a grafická technika technika standard ICT skutečnost plán Druh Datový projektor Dotyková tabule x 0 1 Tiskárny x 1 4 Kopírovací stroj x Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) V roce 2007 zakoupen digitální fotoaparát programové vybavení standard ICT skutečnost plán Operační systém x Antivirový program x Textový editor x 38 41

25 25 Tabulkový editor x Editor prezentací x Grafický editor - rastrová grafika x Grafický editor - vektorová grafika x Webový prohlížeč x Editor webových stránek x 1 12 Klient elektronické pošty x Aplikace pro výuku a procvičování x psaní na klávesnici Programy odborného zaměření x Vzdělávání pedagogických pracovníků (dosažený stupeň v r. 2005) Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán (2006) Z Základní uživatelské znalosti x P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání 3 3 M - Vzdělávání ICT koordinátorů Celkové finanční náklady zdroj dotace na žáka Kč Kč 0 Kč Projekty a granty 0 Kč 0 Kč zřizovatel Kč Kč celkem Kč Kč 7.9 Další ukazatele standard ICT skutečnost plán (2006) Diskový prostor na uložení dat pro žáky 19 GB 19 GB Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) ano ano Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ano ano Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace ano ano

26 26 Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí ano ano Přístup k ICT z domova pro pedagogy 2 4 Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Komentář ředitele školy: Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura 1. Řešení serveru jak hardwarové, tak softwarové (přístup učitelů a žáků ke službám poskytovaných školou je na stávajícím serveru nemožné). 2. Ve všech učebnách druhé budovy zajistit přípojné místo ke školní síti, do budovy 2 pomocí WI FI, v budově pomocí strukturované kabeláže. 3. Vytvoření druhé počítačové učebny s 12 stanicemi 4. Doplňování stanic do sboroven a kabinetů, doplňování stanic do odborných učeben a tříd, naplnění ICT standartu datovými projektory, vybavování dalším hw. Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů 1. Vyškolit dalšího pedagoga v odborné obsluze serveru ( pro případný zástup). 2. Zajistit seznamování pedagogů s výukovým softwarem na škole. 3. Proškolování pedagogů v obsluze školní matriky. Nejdůležitější úkoly ve výuce 1. Zpracovat koncepci výuky informatiky ve škole v návaznosti na tvorbu ŠVP školy. 2. Při tvorbě ŠVP zapracovat využití ICT ve výuce. 3. Zlepšit přístup žáků k výpočetní technice nejen ve výuce, ale i v době volna 8. Akce školy 8.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání 3.A, 3.B 40 Plavecká škola Lyžařský výcvik 7.A, B, C 60 Horní Albeřice Škola v přírodě Žihle 2.A, 2.B 40 7 dní Exkurze 9.A, 9.B 40 Vyšehrad 6.A,6.B 40 Národní muzeum 7.A, 7.C 40 Pražský hrad 8.A, 8.B 40 Lidice 9.A, 9.B 40 Terezín 5.A, 5.B 35 litografická dílna 3.A, 4.tř., 5.tř. 80 Přerov - skanzen

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více