Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu"

Transkript

1 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č Zastupitelstvo obce Topolany schvaluje - dočasnou zapisovatelku pí. Sedláčkovou ověřovatele zápisu pp. Hudečka Vladimíra a Zapletala Jana následující program 22. zasedání Zastupitelstva obce č. 1 Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu a program 22.zasedání Zastupitelstva obce) č. 2 Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce č. 3 Žádost o finanční příspěvek na rok 2014 Parsek Vyškov č. 4 Žádost o finanční příspěvek na rok 2014 TJ SOKOL Topolany č. 5 Žádost o poskytnutí finanč. daru na chod organizace ČSV o.s. ZO Vyškov na rok 2014 č. 6 Stanovení ceny prodej stavebních pozemků ě. 7 Pořízení nového Územního plánu obce Topolany č. 8 Schválení Smlouvy o poskytnutí odborných knihovnických služeb na rok 2014 č. 9 Záměr obce - Schválení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v hospodářské budově na obecním úřadě č. 10 Žádost o pronájem nebytových prostor č. 11 Směrnice č. 1/2013 schvalování účetní závěrky obce č. 12 Schválení 0becně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 13 Vybudování dešťové kanalizace v části obce Hliník č. 14 Návrh akce Program rozvoje venkova na rok 2014 č. 15 Návrh akcí do rozpočtu na rok 2014 č. 16 Návrh rozpočtu SDH Topolany na rok 2014 č. 17 Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření obce Topolany od do doby schválení rozpočtu na rok 2014 č. 18 Provedené rozpočtové opatření č..7 č. 19 Rozpočtové opatření č. 8 Informativní zprávy Dotazy, podněty, připomínky. Závěr Hlasování č. 1 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění úkolu z minulého zasedání zastupitelstva. Bod č. 3

2 Žádost o finanční příspěvek na rok 2014 Paprsek Vyškov Usnesení č. 2/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční podpory na rok 2014 Asociaci Paprsek Vyškov ve výši 2600,- Kč celkem a to: ,-Kč na činnost Paprsku - 600,- Kč na půjčovnu rehabilitačních pomůcek ukládá účetní zapracovat 2 600,- Kč do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 Hlasování č. 2: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 4 Žádost o finanční příspěvek na rok 2014 TJ Sokol Topolany Usnesení č. 3/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci TJ Sokol Topolany na rok 2014 ve výši ,-Kč ukládá účetní zapojit finanční částku ,-Kč do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 Hlasování č. 3 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod. č. 5 Žádost o poskytnutí finančního daru na chod organizace ČSV o.s. ZO Vyškov na rok 2014 Usnesení č. 4/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční daru na chod organizace ČSV o.s. ZO Vyškov na rok 2014 ve výši 1500,- Kč ukládá starostovi obce podepsat a odeslat Dohodu o poskytnutí finančního daru účetní - finanční částku 1500,- Kč zapojit do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 Hlasování č.4 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č.6 Stanovení ceny prodej stavebních pozemků Usnesení č. 5/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu 900,- Kč za m2 na odprodej stavebních pozemků v k.ú. Topolany v části obce Hliník, které jsou již opatřeny inženýrskými sítěmi ukládá starostovi obce po provedení zápisu do katastru nemovitostí projednat v zastupitelstvu záměr obce o prodeji pozemků Hlasování č. 5 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 7 Schválení návrhu zadání nového Územního plánu obce Topolany Usnesení č. 6/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového Územního plánu obce Topolany, ukládá starostovi obce - předložit pořizovateli MěÚ Vyškov odboru územního plánování usnesení o schválení pořízení nového Územního plánu obce Topolany - ve spolupráci s odborem územního plánování a rozvoje zažádat o dotaci na JMK

3 Hlasování č. 6 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 8 Schválení Smlouvy o poskytnutí odborných knihovnických služeb na rok 2014 Usnesení č. 7/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí odborných knihovnických služeb na rok 2014 a částku 7 000,-Kč ukládá - starostovi obce smlouvu podepsat a odeslat - účetní - finanční částku 7 000,- Kč zapojit do návrhu rozpočtu obce na rok 2014, po schválení rozpočtu odeslat jednorázově na účet KKD ve Vyškově Hlasování č. 7 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 9 Záměr obce Schválení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v hospodářské budově na obecním úřadě Usnesení č. 8/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Topolany a panem. za nájemné 300,-Kč ročně, ukládá starostovi Smlouvu podepsat a odeslat. Hlasování č. 8 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 10 Žádost o pronájem nebytových prostor Usnesení č.9/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na pronájem nebytových prostor o výměře 12 m2 v budově kotelny bývalé školy v Topolanech o výměře 12 m2 za cenu 10,-Kč za m2 a rok, ukládá starostovi obce vyvěsit záměr obce na úřední tabuli a webové stránce obce Hlasování č.9 pro 4 proti 0 zdržel se 1 Bod č. 11 Směrnice č. 1/2013 schvalování účetní závěrky obce Usnesení č. 10/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2013 schvalování účetní závěrky obce ukládá členům zastupitelstva postupovat při schvalování účetní závěrky dle Směrnice č.1/2013 Hlasování č 10 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č.12 Schválení Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Usneseni č 11/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

4 ukládá starostovi obce - vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č.1/2013 na úřední tabuli a na webové stránky obce, po sejmutí odeslat na Ministerstvo dozoru do Brna - objednat u firmy Respono 2 kontejnery na plastový odpad Hlasování č.11 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 13 Vybudování dešťové kanalizace v části obce Hliník Usnesení č. 12/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování dešťové kanalizace v části obce Hliník, ukládá starostovi obce - zjistit cenu za vypracování projektu - zajistit projektanta na tuto akci Hlasování č. 12 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 14 Návrh akce Program rozvoje venkova Usnesení č. 13/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o programu rozvoje venkova ukládá zastupitelům podat podněty do příštího zasedání na tuto akci Hlasování č. 13 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 15 Návrh akcí do rozpočtu na rok 2014 Usnesení č. 14/2013 Zastupitelstvo obce navrhuje do rozpočtu obce Topolany na rok 2014 tyto akce: - zbudování dětského hřiště v zahradě obecního úřadu - zpevnění místní komunikace k domu pana Valíčka - opravu okapů a komínu na bývalé škole - opravu komínů na obecním úřadě a zbourání těch, co se nepoužívají, nátěr střech na obecním úřadě - prodloužení vodovodního řadu oprava kanalizace ve dvoře obecního úřadu - zbudování dešťové kanalizace v části obce Hliník, ukládá starostovi obce zjistit orientační ceny navržených akcí a po projednání a stanovení priorit začlenit návrhy do rozpočtu. Hlasování č. 14 pro 5 proti 0 zdržel se 0 Bod. č. 16 Návrh rozpočtu SDH Topolany na rok 2014 Usnesení č.15/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu SDH Topolany na rok 2014, ukládá účetní jej zapracovat do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 Hlasování č. 15 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č 17

5 Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření obce Topolany od 1.1.,2014 do doby schválení rozpočtu na rok 2014 Usnesení č. 16/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření obce Topolany od do doby schválení rozpočtu na rok 2014, ukládá starostovi obce hospodařit podle schválených pravidel rozpočtového provizoria r.2014 Hlasování č.16 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 18 Provedené rozpočtové opatření č. 7 Usnesení č. 17/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje provedené rozpočtové opatření č. 7, dle přílohy zápisu č. 15 Hlasování č. 17 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 19 Rozpočtové opatření č. 8 Usnesení č. 18/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8, dle přílohy zápisu č. 16 ukládá účetní provést rozpočtové opatření č.8 v měsíci prosinci 2013 Hlasování č.18 pro 6 proti 0 zdržel se 0 zapsala: Sedláčková Jaroslava... Valová Jitka... ověřovatelé: Hudeček Vladimír... Zapletal Jan... Otisk razítka: Topolany Vladimír Kudlička starosta obce

6

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 27. zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více