U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne o určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo městyse Prosiměřice s c h v a l u j e: - za zapisovatelku zápisu o průběhu 4. zasedání ZM paní Lenku Novotnou - za ověřovatele zápisu o průběhu 4 zasedání ZM pana MVDr. Stanislava Mikuláška a pana Mgr. Jiřího Maška Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 2/2007 ze dne o programu zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva: 1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení program zasedání zastupitelstva) 2. Kontrola plnění úkolů 3. Projednání výsledku inventur za rok Zařazovací a vyřazovací protokoly 5. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6. Projednání fyzické likvidace hrobového příslušenství k jednohrobům č. 25, 35 a Projednání zápisu z jednání výboru pro likvidaci nepotřebného majetku ze dne Projednání vnitřních směrnic městyse Prosiměřice 9. Projednání Dodatku č. 14 ke smlouvě č firma REMONDIS, spol. s r.o. a Dodatku č. 12 ke smlouvě o svozu tříděného (separovaného) odpadu 10. Projednání zrušení žádosti Změny č. 3 územního plánu a schválení pořízení územního plánu a že bude využito ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 11. Projednání Veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmem projednávání přestupků 12. Informace o chráněném území NATURA Projednání petice Spolku pro obnovu venkova 14. Projednání záměru půdní vestavby manželů Maříkových 15. Projednání Smlouvy o dodávkách elektřiny č E-ON 16. Projednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor ČR Ministerstvo obrany 17. Projednání žádosti o vytápění lékárna 18. Informace o záměru o podnikání pronájem vinárny 19. Projednání Smlouvy o dílo AQUA PROJEKT CZ s.r.o. 20. Projednání Dodatku ke smlouvě O Projednání Smluv s Vodárenskou akciovou společností a.s. Znojmo 22. Projednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor na zdr. středisku Lenka Pavková 1

2 23. Projednání žádosti o koupi pozemku v k.ú. Prosiměřice, p. Nemeš, p.č. 1339/2 24. Projednání podmínek prodeje stavebních pozemků za motorestem svolání žadatelů 25. Projednání Sboru dobrovolných hasičů Prosiměřice 26. Projednání smaltovaných tabulí na budovu Úřadu městyse 27. Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, DPS 28. Řád pro prodej, směnu, nájem a půjčku majetku 29. Připomínky a náměty členů zastupitelstva 30. Závěr Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 3/2007 ze dne o kontrole plnění úkolů Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í: kontrolu plnění úkolů Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 4/2007 ze dne o výsledku inventur za rok 2006 výsledky inventarizace provedené v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 5/2007 ze dne o zařazovacích a vyřazovacích protokolech - dokončení změny č. 2 územního plánu SÚ Prosiměřice a následné zařazení tohoto nehmotného majetku do evidence v celkové výši 83300,-- Kč inv.č. 3/NIM9 - zařazovací protokoly: o č. 42/2006 navýšení hodnoty SPOROINVESTU (přecenění k ) o č. 1/2007 tiskárna HM OFFICE JET (převod z ÚM do obecní knihovny) o č. 2/2007 tiskárna HP LaserJet 3052 koupě nové na STÚ o č. 3/ ks nádoba 1100 l na SKO a na papír o č. 4/ ks nádoba 1100 l na SKO o č. 5/2007 změna č. 2 územního plánu SÚ Prosiměřice 2

3 - vyřazovací protokoly: o č. 46/2006 projektová dokumentace Prodloužení obecního vodovodu k Agrocentru Prosiměřice (převod do nedokončených investic) o č. 1/2007 tiskárna HP DESKJET 950 C (likvidace nefunkční) o č. 2/2007 tiskárna HP OFFICE JET (převod z ÚM do obecní knihovny) o č. 3/2007 pozemek p.č. 65/2 30 m2 (změna rozlohy Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 6/2007 ze dne o projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek pro rok 2007 je stanoven ve výši 450,-- Kč za osobu a rok) Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 7/2007 ze dne o fyzické likvidaci hrobového příslušenství k jednohrobům č. 25, 35 a 56 Fyzickou likvidaci hrobového příslušenství k jednohrobům č. 25, 35 a 56 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 8/2007 ze dne o projednání zápisu z jednání výboru pro likvidaci nepotřebného majetku ze dne Zápis z jednání výboru pro likvidaci nepotřebného majetku ze dne Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 9/2007 ze dne o projednání vnitřních směrnic městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e s účinností od : - Směrnici č. 1/2007 Systém zpracování účetnictví městyse Prosiměřice 3

4 - Směrnici č. 2/2007 o evidenci majetku ve vlastnictví městyse Prosiměřice - Směrnici č. 3/2007 o poskytování cestovních náhrad pro členy Zastupitelstva a zaměstnance městyse Prosiměřice - Směrnici č. 4/2007 pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - Směrnici č. 5/2007 Pracovní řád městyse Prosiměřice - Směrnici č. 6/2007 Vnitřní platový předpis městyse Prosiměřice - Směrnici č. 7/2007 Organizační řád městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 10/2007 ze dne o Dodatku č. 14 ke smlouvě č firma REMONDIS, spol. s r.o. a Dodatku č. 12 ke smlouvě o svozu tříděného (separovaného) odpadu - Dodatek č. 14 ke smlouvě č firma REMONDIS, spol. s r.o. - Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu tříděného (separovaného) odpadu firma REMONDIS, spol. s r.o. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 11/2007 ze dne o zrušení žádosti Změny č. 3 územního plánu a schválení pořízení územního plánu a že bude využito ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zrušení žádosti Změny č. 3 územního plánu - pořízení územního plánu a že bude využito ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 12/2007 ze dne o Veřejnoprávní smlouvě s Městem Znojmem projednávání přestupků Veřejnoprávní smlouvu s Městem Znojmem projednávání přestupků 4

5 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 13/2007 ze dne o informaci o chráněném území NATURA 2000 Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í : informaci o chráněném území NATURA 2000 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 14/2007 ze dne o projednání petice Spolku pro obnovu venkova Petici Spolku pro obnovu venkova proti diskriminaci obyvatel venkova Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 15/2007 ze dne o projednání záměru půdní vestavby manželů Maříkových manželům Maříkovým půdní vestavbu v budově zdravotního střediska v Prosiměřicích č.p. 172 pouze nad bytovou jednotkou, kterou mají v nájmu. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 16/2007 ze dne o projednání Smlouvy o dodávkách elektřiny č E-ON smlouvu o dodávkách elektřiny č E-ON Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 17/2007 ze dne o projednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor ČR Ministerstvo obrany pro rok 2007 Smlouvu o nájmu nebytových prostor na střelnici - ČR Ministerstvo obrany. Nájem za 1 hodinu nájmu je stanoven ve výši 350,-- Kč. Nájemné je hrazeno čtvrtletně na základě faktury. 5

6 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 18/2007 ze dne o projednání žádosti o vytápění lékárna Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í : žádost PharmDr. Jany Paroulkové o regulační ventily k regulaci vytápění v lékárně v Prosiměřicích č.p Zastupitelstvo městyse u k l á d á : starostovi prošetřit stav vytápění v lékárně v Prosiměřicích č.p. 172 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 19/2007 ze dne o záměru o podnikání pronájem vinárny Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í : informaci o záměru podnikáni ve vinárně KD. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 20/2007 ze dne o projednání Smlouvy o dílo AQUA PROJEKT CZ s.r.o. Smlouvu o dílo s firmou AQUA PROJEKT CZ s.r.o., kdy předmětem smlouvy je provedení a zajištění odborného provozování obecního vodovodu v období od do Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 21/2007 ze dne o projednání Smlouvy o dílo AQUA PROJEKT CZ s.r.o. Dodatek ke smlouvě O 2. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 22/2007 ze dne

7 o projednání Smluv s Vodárenskou akciovou společností a.s. Znojmo Smlouvy s Vodárenskou akciovou společností a.s. Znojmo. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 23/2007 ze dne o projednání smlouvy o nájmu nebytových prostor na zdr. středisku Lenka Pavková Smlouvu o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku s paní Lenkou Pavkovou, bytem Prosiměřice č.p. 197 takto: - měsíční nájemné 1000,- Kč - vodné, stočné 20 m3 na rok, fakturace pololetně Zastupitelstvo městyse u k l á d á : - starostovi zjistit možnost osazení podružného vodoměru a podružného elektroměru. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 24/2007 ze dne o projednání žádosti o koupi pozemku v k.ú. Prosiměřice, p. Nemeš, p.č. 1339/2 změnu programu zasedání zastupitelstva, bod č. 23, projednání žádosti o koupi pozemku v k.ú. Prosiměřice, p. Nemeš, p.č. 1339/2, přesunout na příští zasedání ZM. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 25/2007 ze dne o projednání podmínek prodeje stavebních pozemků za motorestem svolání žadatelů zásady pro prodej stavebních pozemků Zastupitelstvo městyse u k l á d á : starostovi: - vyvěsit na úřední desce Úřadu městyse a na webových stránkách Zásady pro prodej stavebních pozemků - svolat žadatele o koupi stavebních pozemků 7

8 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 26/2007 ze dne o projednání Sboru dobrovolných hasičů Prosiměřice vstoupení do jednání s Hasičským záchranným sborem o možnosti zabezpečení požární ochrany v městysi. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 27/2007 ze dne o projednání smaltovaných tabulí na budovu Úřadu městyse objednání a zakoupení 2 ks smaltovaných tabulí s modrým podkladem takto: - Městys Prosiměřice se znakem městyse - Úřad Městyse Prosiměřice se státním znakem Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 28/2007 ze dne o schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, DPS Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městysem Prosiměřice viz. příloha: - MŠ Prosiměřice - ZŠ Prosiměřice - DPS Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 29/2007 ze dne Řád pro prodej, směnu, nájem a půjčku majetku Řád pro prodej, směnu, nájem a půjčku majetku Směrnice č. 8/2007 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 30/2007 ze dne o připomínkách a námětech členů zastupitelstva 8

9 Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í: připomínky a náměty členů zastupitelstva 9

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více