VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

2

3 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 4 POSLÁNÍ MUZEA 5 EXPOZICE 6 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE NEREALIZOVANÉ AKVIZICE SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ KONZERVACE INVENTARIZACE ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST HISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GEOPARK PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY MUZEJNÍ KNIHOVNA NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIKACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST EKONOMICKÁ,INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST 32 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 39 ZÁVĚR - ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 40 3 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje Zámecká Sokolov IČO: Statutární orgán: ředitel: Ing. Michael Rund Předmět činnosti: - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytvářením sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely Tel: , Fax: cz Web: muzeum-sokolov. cz Facebook: facebook. com/muzeum-sokolov Zřizovatel: Karlovarský kraj Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

5 EXPOZICE A POBOČKY Zámek Sokolov, Zámecká 2, Sokolov, tel: , Muzeum Horní Slavkov, Pluhova 211, Horní Slavkov, tel: Hornické muzeum Krásno, Cínová 408, Krásno, tel: Štola č. 1 Jáchymov, Na Svornosti, Jáchymov, tel: , HODNOCENÍ ROKU 2010 Na základě rozhodnutí zastupitelstva Karlovarského kraje dne došlo k rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace se sídlem v Chebu na tři samostatná muzea Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. (Usnesení ZK 254/0909). Od existuje naše muzeum pod novým názvem Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. Dne došlo k zápisu Muzea Sokolov p. o. Karlovarského kraje do obchodního rejstříku. Pro rok 2010 bylo pro naše muzeum stanoveno několik základních priorit: 1) Zajištění základních ekonomických a legislativních kroků po osamostatnění muzea - ředitel + ekonomické oddělení 2) Zajištění běžného chodu muzea - ředitel, ekonomické oddělení, správa majetku 3) Zajištění autorské výstavy II. světová (včetně doprovodné publikace), Muzejní noci, autorské výstavy Babiččiny vánoce, přednáškového cyklu a převzatých výstav dle dramaturgického plánu - historické oddělení. 4) Příprava projektu do Cíle 3 - Hornické muzeum Krásno- historické oddělení 5) Kniha Sokolov (pro město Sokolov) - historické oddělení 6) Vyhlášení národního geoparku Egeria - oddělení Geopark 7) Příprava projektu do ROP a Cíle 3 - oddělení Geopark, ředitel 8) Kniha Památné stromy Plzeňského kraje - přírodovědné oddělení VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 Leden: Výstava Merkur - prodloužení úspěšné výstavy Únor: Přednáškový cyklus Březen: Přednáškový cyklus, výstava Greenstory Duben: Velikonoční zvyky - barvení vajec, Hornicko - historický seminář Karlovy Vary Květen Muzejní noc, výstava II. světová Červen: Křest knihy Ve spárech orlice. Vyhlášení národního geoparku Egeria Červenec: výstava obrazů p. Křížové - Horní Slavkov, turistická sezóna Srpen: turistická sezóna Září: turistická sezóna, výstava Řasy a sinice Říjen: Výstava soch a obrazů J. Černého, Den otevřených dveří MDK - komentované prohlídky Listopad: přednáškový cyklus, výstava Babiččiny vánoce, vánoční zvonky-soutěž Horní Slavkov Prosinec: Sokolovský advent, výstava Babiččiny vánoce, výstava Slavné vily Karlovarského kraje, přednáškový cyklus 5 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nosticovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum funguje jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou činností a prakticky téměř od nuly buduje znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se daří zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. V přelomovém roce 1989 je však stav organizace poměrně žalostný. Prakticky neexistují odpovídající depozitáře, odborná pracoviště jsou umístěna ve zcela nevyhovujících podmínkách a celkový kredit muzea, jako posledního okresního muzea zřízeného v tehdejším Československu za účelem prezentace výdobytků socialismu na Sokolovsku, také není nejlepší. Po roce 1989 však nastává poměrně rychlý rozvoj, kdy se etablují odborná oddělení, získávají se nové a opravují se stávající objekty ve správě muzea a prudce narůstá sbírkový fond díky velmi intenzivní činnosti odborných pracovníků. Rovněž jsou budovány postupně nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci - Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně a podle finančních možností probíhaly postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně třetí pobočka - Hornic- 6 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA

7 ký skanzen Barbora Jáchymov (Štola č. 1. Jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Muzeum je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby - minerální závody, cínařství apod.). Tyto základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. (zdroj:výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno) POSLÁNÍ MUZEA Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 7 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

8 EXPOZICE EXPOZICE Sokolovský zámek: Podařilo se ve spolupráci s věznicí Horní Slavkov získat model zámku v podobě s nízkými věžemi na konci 19. století. Probíhají přípravy na rozšíření expozice (Nosticovská expozice, vystavení obrazů Davida Friedmanna). V letošním roce proběhlo v Muzeu Sokolov křtění několika významných publikací: Lexikonu osobností, Romantických cest zanikající krajinou, dále Velké knihy hornictví (za účasti hejtmana Karlovarského kraje a dalších osobností) a Příběhů z hornických hospůdek, dolů a okolí. Ke konci roku potom knihy Sokolovská náměstí v proměnách času. V zimní zahradě sokolovského zámku se konal úspěšný zimní a podzimní přednáškový cyklus. Pobočka se účastní projektů Hradní stezka a Cesta porcelánu. 8 EXPOZICE

9 Krásno: V letních měsících jsme pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Bylo provedeno značení na příjezdu a na parkovišti blízko hřbitova (cedule). Byl zaveden prodej základního občerstvení (sušenky, limonády). 9 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

10 EXPOZICE Horní Slavkov: Zde bohužel návštěvnost spíše stagnuje. Budeme se snažit častěji obměňovat výstavy v podkroví a hledat další možnosti zvýšení návštěvnosti ve spolupráci s městem Horní Slavkov. Pobočka se účastní projektu Cesta porcelánu. 10 EXPOZICE

11 Jáchymov: Zpřehlednili jsme značení štoly na odbočkách ke štole. Zlepšila se také spolupráce s pobočkou karlovarského muzea Královská mincovna a s jáchymovským infocentrem. Návštěvnost se oproti loňskému roku zvýšila. Byl vyprojektován a projednán s příslušnými úřady projekt zázemí štoly č. 1 a úprav tábora Svornost pro projekt, který bude v březnu 2011 předložen k žádosti do ROP NUTS II Severozápad. 11 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

12 EXPOZICE Jeroným: Podařilo se zajistit , - Kč na zajištění provozu dolu Jeroným. Stejné prostředky budou vyčleněny i na rok Byly vyprojektovány a projednány s příslušnými úřady projekty podzemí a nadzemní části pro projekt, který bude v březnu 2011 předložen k žádosti do ROP NUTS II Severozápad. 12

13 Naší snahou bylo postupně normalizovat vztahy se spolupracujícími městy a organizacemi a vrátit pozici našeho muzea do doby před sloučením muzeí Karlovarského kraje. Také jsme se snažili zlepšit komunikaci se spolupracujícími subjekty a infocentry. Velmi intenzivní byla spolupráce s městem Sokolov, s nímž pracujeme na knize Sokolov a na tvorbě nových propagačních materiálů města. Muzeum se také podílelo na tvorbě informačního materiálu k 80. výročí otevření Hornického domu (Městský dům kultury-mdk) v Sokolově a zajištění dne otevřených dveří MDK, kde ing. Rund prováděl dopoledne školy a odpoledne další zájemce z řad dospělých občanů města. Kromě zvýšené spolupráce se školami se naši pracovníci podílejí i na zajištění cyklu přednášek pro Univerzitu třetího věku. 13 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

14 AKVIZICE 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE NOK 01/10 podsbírky 10 - historie P 01/10 Mapa Rakousko - Uherska, nástěnná Nákup: J. Ureš, Karla Čapka, Sokolov Cena: 1100, - Kč 2. NOK 02/10 P 02/10 DVD Falkenau, vision de l impossible Nákup: V. Bružeňák, Vítkovská 973, Sokolov Cena 750, - Kč 3. NOK 03/10 podsbírka 10 - historie P 03/10 Obraz - akvarel Hřebeny vlastní sběr předchozí majitel: Petr Beran, Cheb 4. NOK 04/10 podsbírka 10 - historie P 04/10 Obraz - kresba tuší Hřebeny vlastní sběr předchozí majitel: Petr Beran, Cheb 5. NOK 05/10 podsbírka 10 - historie P 05/10 Medaile - vyznamenání - Nadace Georgia Agricoly vlastní sběr předchozí vlastník: Nadace Georgia Agricoly 6. NOK 06/10 podsbírka 10 - historie P 06/10 Medaile pamětní - setkání hornických měst a obcí vlastní sběr předchozí vlastník: Nadace Georgia Agricoly 7. NOK 07/10 podsbírka 10 - historie P 07/10 Medaile - spolek pro policejní kynologii vlastní sběr předchozí vlastník: Jiří John V roce 2010 byly nákupy pro Sbírku Muzea Sokolov realizovány v celkové výši 1850 Kč. 14

15 1. 2. Nerealizované akvizice Nabídka pana Samka na prodej sbírky týkající se věcí ohledně města Sokolov ve výši , - Kč nebyla pro nedostatek finančních prostředků a na doporučení sbírkové komise akceptována. V průběhu roku 2010 byla obnovena komunikace s p. Friedman Morris ohledně sbírky obrazů jejího otce získané v roce 2006, kterou hodláme vystavit formou stálé výstavy. Odmítnuta byla nabídka paní Ivany Filipové na odkoupení pozůstalostní entomologické sbírky řádu Lepidoptera. Důvodem, kromě absence odborného pracovníka - entomologa, byla skutečnost, že entomologická podsbírka Muzea Sokolov je především regionálně zaměřená (v pozůstalosti jsou položky motýlů celého světa). V jednání je převedení sbírka lokalizovaných paleobotanických a paleozoologických nálezů z období druhohor a třetihor - nevyužité učební pomůcky ze ZŠ v Kynšperku. Jedná se o zkameněliny a otisků především z Německa. Muzeum Sokolov spravuje geologickou sbírku, jejíž součástí jsou i paleontologické nálezy pánevních oblastí v regionu. Sbírka, kterou vlastní ZŠ v Kynšperku má odborný charakter, jenž je nad možnostmi využití při běžné školní výuce, avšak odpovídá požadavkům zařazení do sbírky našeho muzea. 15 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

16 SBÍRKY 2. SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ V roce 2010 nebylo zadáváno KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích 1x měsíčně a dále dle aktuální potřeby Beran, Klier Konzervační zásahy pro potřeby výstav: V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno Cinert, Cinertová, Zmeková 2. Údržba a konzervace exponátů ve štole č. 1 Jáchymov Kříž, Klier Konzervační zásahy v podsbírkách historie: základní očištění předmětů v depozitáři - 26 ks Beran přírodověda: podsbírka botanika: V únoru bylo zjištěno napadení herbářových sbírek hmyzem (potemníci zřejmě r. Tribolium), pravděpodobně zavlečeného s revidovanými položkami složnokvětých rostlin. Byla provedena detailní kontrola celé podsbírky botaniky (5354 ks) i exsikátů dokladujících botanický výzkum v předchozích letech. Poškozené položky byly ošetřeny a přelepeny na nové podložky. Sbírky byly rozděleny na malé složky, které byly izolovány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech, ve kterých byly v průběhu roku 2x - 3x vystříkány insekticidem zn. Invet a v nich i znovu vymrazeny. Sbírka je zakonzervována, provoz minimální, jen z důvodu kontroly účinnosti desinfekce a vymražování. Předpoklad je, že k normálnímu provozu se herbáře vrátí po vyplynování v r. 2011, kdy budou ze sbírek po odborné revizi vyřazeny i těžce poškozené kusy. podsbírka entomologie: Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na slisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. Michálek, Uhlík, Kuncová Inventarizace Historická: V roce 2010 byla rovněž provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/ / Inventarizováno 700 inventárních čísel: H 1401/0 - H 2100/2, což představuje 1127 kusů), tj. 15, 48 % z celkového stavu podsbírky k Beran, Beranová, Pospíšilová Přírodovědná:Inventarizováno bylo: 621 inventárních čísel (B990/0 - B1610/0) podsbírky botanika, což odpovídá 11, 6% celkového stavu podsbírky k ; 60 inventárních čísel (L141/0 - L200/0) podsbírky lišejníky, což je 9, 9% celkového stavu podsbírky k ; 297 inventárních čísel (E126/1 - E279/14) podsbírky entomologie, což je 6, 8% celkového stavu podsbírky k ; 500 inventárních čísel (G501/0 - G1000/0) podsbírky mineralogie, tj. 8, 9 % z celkového stavu podsbírky k Michálek, Uhlík, Kuncová 16

17 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost zajišťované s finanční grantovou podporou: Město Sokolov: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Malování velikonočních kraslic 5. Zdobení vánočních perníčků 6. Druhá světová Na financování projektu Druhá světová (výstava + publikace) se dále podílela Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. Sokolov, Město Krásno, Město Chodov, Město Loket, Město Nové Sedlo, Město Kynšperk nad Ohří, Městys Svatava, Obec Bublava, Obec Krajková, Obec Dolní Rychnov. OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné činnosti: HISTORICKÉ ODDĚLENÍ Mgr. Romana Beranová: 1. Události druhé světové války na Sokolovsku Odborná práce na přípravě a realizaci projektu výstavy a publikace Druhá světová. 2. Expozice uhelného hornictví a historie města Krásno Přípravné práce pro realizaci projektu nové stálé expozice v Hornickém muzeu Krásno. 3. Historie města Sokolov Odborná práce na přípravě textů do publikace Sokolov Jiří Beran: 1. Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu - získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. 2. Dokumentace památek a událostí na Sokolovsku 3. Druhá světová válka na Sokolovsku Heuristika a přípravné práce pro realizaci projektu - spolupráce s Gymnáziem Sokolov ÚSEK JÁCHYMOV, KRÁSNO Rudolf Kříž 1. Štola č. 1 Jáchymov, Hornické muzeum Krásno - zajištění provozu PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚ- LENÍ RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík, Světlana Kuncová - Dokumentační práce a zpracování dokumentace - příprava publikace Památné stromy Plzeňského kraje (RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík). - Zpracování asi 280 položek hmyzu (Lepidoptera - sbírka M. Benetky) do programu Demus, předáno jako podklady k přípravě katalogu nočních motýlů (Ing. Petr Uhlík). 17 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

18 ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST - odborná revize herbářů - rody Callitriche, Potamogeton, Aira, Sparganium, Najas), 162 ks exsikátů pracovníky bot. ústavu AVČR (dr. Kaplan, dr. Prančl) - Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), především v oblasti Krušných hor - Kraslicko (část využita jako podklady pro vycházku a přednášku) - Dokumentace starých a památných stromů Českého lesa (RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík), využito k prezentaci (články a přednášky na téma svědecké stromy ) - Dokumentace významných stromů středočeské oblasti (Kutnohorsko, Benešovsko) a části kraje Vysočina (Havlíčkobrodsko, Hlinecko, Žďárské vrchy) jako součást dlouhodobého výzkumu a dokumentace starých a památných stromů ČR (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - Doplnění dokumentace významných stromů Jablonecka (využito k výstavě v Desné) (RNDr. J. Michálek) - Skenování negativů a diapozitivů přírodovědné dokumentace (2700 položek) (S. Kuncová) - příprava a podání grantu Lichenologický a botanický průzkum rudných hald na Tisovci (spoluúčast na grantu Česko-bavorského geoparku) Spolupráce s jinými institucemi (výběr): - Nadace Partnerství - Účast v porotě pro výběr finalistů v anketě Strom roku ČR (RNDr. J. Michálek) - MěÚ Kraslice - spolupráce při organizaci jarní vycházky ( ) a terénní exkurze (7. září 2010), trvalá spolupráce (Ing. P. Uhlík, RNDr. J. Michálek) - Jihočeská univerzita (RNDr. L. Spitzer) - podklady z entomologické podsbírky pro přípravu katalogu nočních motýlů (Ing. P. Uhlík) - Občanské sdružení JON - trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK - trvalá spolupráce (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary - trvalá spolupráce (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - KÚ Plzeň, odbor ŽP - příprava publikace Památné stromy Plzeňského kraje (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - MěÚ Mariánské Lázně - trvalá spolupráce s odborem ŽP (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) 18

19 3. 3. GEOPARK Bc. Jiří Loskot, Ing. Rudolf Tomíček: 1. Projekt Informační tabule v rámci projektu- Česko-bavorský geopark (ČBG) monitoring, zajištění oprav a údržby 2. Zajištění a organizace pravidelných pracovních setkání nad zajištěním úkolů Geoparku Egeria a KÚ KK 3. Spolupráce s firmou projektující akce ČBG - R projekt, zejména po obsahové stránce 4. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na Zpřístupnění dolu Jeroným a vytvoření potřebného zázemí 5. Spolupráce s vítěznými firmami na akci Zpřístupnění dolu Jeroným a vytvoření potřebného zázemí 6. Vyhlášení a organizace výběrového řízení na podání žádosti do ROPu 7. Spolupráce se zhotovitelem žádosti na kompletaci žádosti 8. Převod majetku MPO a MŽP do vlastnictví Karlovarského kraje a to jak na povrchu, tak i v podzemí 9. Zajišťování další spolupráce s v rámci ČBG 10. Získání dotace v rámci OP Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko pro propagaci území ČBG 11. Příprava podkladů pro realizaci projektů z Cíle Členství v Síti národních geoparků 13. Organizace tiskové konference k činnosti Geoparku Egeria 14. Účast na výjezdních zasedání Rady národních geoparků 15. Spolupráce na přípravě a realizaci muzejních akcí (Muzejní noc, Sokolovský advent, výstavy, vernisáže, přednášky) 16. Aktivity pro získání dalších dotací z MPO do zpřístupnění dolu Jeroným 19 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

20 PREZENTAČNÍ ČINNOST 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST V roce 2010 jsme realizovali několik velkých výstavních akcí - výstava II. světová, muzejní noc, již tradiční akce na velikonoce a v předvánočním čase- sokolovský advent. Velice atraktivní byla výstava Merkur na začátku roku a výstava Babiččiny vánoce na konci roku. Několik našich výstav jsme také zapůjčili karlovarskému muzeu. Na jaře a na podzim proběhl tradiční přednáškový cyklus. Některé přednášky zajišťovali i pracovníci našeho muzea. (např. Ing. M. Rund a RNDr. Michálek). Byly i zajištěny přednášky pro muzeum K. Vary (2x Ing. Rund ) a Muzeum Cheb (RNDr. Michálek) a Město Kraslice (Ing. Uhlík) a Město Habartov (Ing. Uhlík) proběhl v krajské knihovně v Karlových Varech hornicko historický seminář spolupořádaný naším muzeem. 20

21 4. 1. VÝSTAVY V MUZEU SO- KOLOV VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY: Druhá světová válka na Sokolovsku Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Jiří Beran Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 123 osob Program na vernisáži: Ukázky bojové techniky Doba trvání: do Návštěvnost: osob Babiččiny Vánoce Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Helena Láchová Kurátor výstavy: Instalace: Jiří Beran pracovníci Muzea Sokolov a manželé Počepičtí Vernisáž: Účast na vernisáži: 83 osob Doba trvání: do Návštěvnost: osob PŘEVZATÉ VÝSTAVY: ročník Fotografické setkání Autor výstavy: FOS Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 132 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 405 osob Totemy - indiánské symboly Autor výstavy: Milan Dvořák, Draha a Ivan Neveselý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 123 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 713 osob Merkur Autor výstavy: Jiří Mládek Kurátor výstavy: Jiří Beran Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Doba trvání: do Návštěvnost (2010): 601 osob 21 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

22 PREZENTAČNÍ ČINNOST Sinice a řasy v potravě člověka: Autor výstavy: Moravské zemské muzeum Brno Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 78 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 644 osob Green Story: Autor výstavy: Muzeum Karlovy Vary Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 87 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 169 osob České a moravské synagogy: Autor výstavy: Židovské muzeum Praha Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 575 osob Obrazy a sochy: Autor výstavy: Jiří Černý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 115 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 322 osob 22

23 Slavné vily Karlovarského kraje: Autor výstavy: FOIBOS BOOKS s. r. o. Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 84 osob Doba trvání: do Návštěvnost (do ): 90 osob Výstava dětských prací: Autor výstavy: ZUŠ Horní Slavkov Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová, ZUŠ Horní Slavkov Vernisáž: Účast na vernisáži: 78 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 290 osob Barvy, nálady, krajiny: Autor výstavy: Mgr. Václava Křížová Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová, autorka Vernisáž: Účast na vernisáži: 67 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 427 osob Autorská: Autor výstavy: Josef Šimeček Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 76 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 248 osob Vánoční zvonky: Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová Doba trvání: Návštěvnost: 432 osob VÝSTAVY MIMO MUZEUM SOKOLOV Ohře - řeka pozoruhodná Kde: Živnostenská škola Sokolov Termín: Ohře - řeka pozoruhodná Kde: Oblastní muzeum Litoměřice Termín: Romantické cesty zanikající krajinou Kde: Muzeum Karlovy Vary Termín: Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

24 PREZENTAČNÍ ČINNOST Romantické cesty zanikající krajinou Kde: Muzeum Karlovy Vary, pobočka Nejdek Termín: Kouzlo starých stromů Desenska, Jablonecka, Jizerských hor a horního Pojizeří Kde: Informační a kulturní středisko Desná Termín: Druhá světová Kde: Muzeum Karlovy Vary, pobočka Nejdek Termín: Kouzlo starých stromů v kresbách Vladimíra Lepše Kde: Ekologický institut Veronica, Brno Termín: PUBLIKAČNÍ ČINNOST Beranová, R., Bružeňák, Vl. : Ve spárech orlice/ Sokolovsko v letech , Muzeum Sokolov, Sokolov 2010 Michálek J. (2010): Památné stromy Plzeňského kraje. - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 64 p., 1 diagr., 38 fig., 1 photo, 110 photo color., 1 map. et 1 diagr. append. [2. rozšířené vydání] Michálek J. (2010): Staré a památné stromy jako svědkové zaniklých obcí v Karlovarském kraji. - In: Brabec J. [ed. ], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech., 67-84, 4 fig., 5 photo, 13 photo color. Michálek J. (2010): Svědecké stromy v zaniklých obcích Karlovarského kraje. - In: Anonymus, Údržba a ochrana stromů u kulturních památek, povolování kácení. Sborník referátů, p , Česká lesnická společnost, Praha. Tyller R., Kuncová S. : Romantické cesty neznámým Sokolovskem, Fornica Graphics, Sokolov 12/2009 Urlich P. (ed.), Domanický Pa., Domanický Pe., Mergl J., Rund M., Ryšavý V, Synková J., Wasková M., Zikmund - Lender L.: Slavné vily Plzeňského kraje, Foibos, Praha 12/2009 Zeman L. (ed.), Černý Z., Horváthová J., Rund M.: Slavné vily Karlovarského kraje, Foibos, Praha 2010 Šlapeta V., Zatloukal P. (eds.) et al. (člen kolektivu Rund M.): Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Foibos, Praha 2010 Sborník muzea Karlovarského kraje 18 (2010) Spoluvydavatelé: Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, Muzeum Karlovy Vary, NPÚ Loket, Tisk: HB PRINT, s. r. o. Cheb, ISBN , ISSN

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE Obsah Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy inventarizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Kladno, březen 2011 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. POSTUPNÁ REKONSTRUKCE HORNICKÉHO SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH... 3 3. HOSPODAŘENÍ

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více