Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012"

Transkript

1 Zborovská Praha5 SpZn: Čj.: SZ /2012/KUSK /2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle města: Mírové náměstí Kouřim Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Zástupci města: Bc. Marie Milanovičová Jiří Černovský (dne ) Bc. Petr Venclovský (dne ) Ing. Zdenka Zavřelová (dne ) Mgr. Zuzana Čiháková - starostka Jana Biarincová - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na roky schválený zastupitelstvem města dne na roky schválený zastupitelstvem města dne Rozpočtová opatření Č. 1 schválené zastupitelstvem města dne Č. 2 schválené zastupitelstvem města dne Č. 3 schválené zastupitelstvem města dne Č. 4 schválené zastupitelstvem města dne Č. 5 schválené zastupitelstvem města dne Č. 6 schválené zastupitelstvem města dne Č. 7 schválené zastupitelstvem města dne Č. 8 schválené zastupitelstvem města dne Č. 9 schválené zastupitelstvem města dne Č. 10 schválené zastupitelstvem města dne Č. 11 schválené zastupitelstvem města dne Závěrečný účet za rok 2011, projednán a schválen zastupitelstvem města dne , projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad", návrh závěrečného účtu zveřejněn od do Schválený rozpočet zastupitelstvem města dne 28.l jako přebytkový, závazné ukazatele paragrafy, položky rozpočtové skladby Návrh rozpočtu zveřejněn od do Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organízacím dopisy ze dne Účtový rozvrh platný pro rok 2012 Bankovní výpis k základnímu běžnému účtu města Č /0100 vedenému u Komerční banky, a.s., Č. 147 ze dne Č. 165 ze dne , Č. 234 ze dne Č. 237 ze dne (výpisy jsou denní elektronické) k základnímu běžnému účtu města Č /0800 vedenému u České spořitelny, a.s., Č. 22 ze dne Č. 25 ze dne (výpisy jsou denní elektronické) k běžnému účtu hospodářské činnosti města Č /0100 vedenému u Komerční banky, a.s., Č. 62 ze dne Č. 77 ze dne (výpisy jsou denní elektronické) Inventurní soupis majetku a závazků plán inventur ze dne 29.l příkaz k inventarizaci ze dne prezenční listina a potvrzení o proškolení členů inventarizační komise ze dne inventurní soupisy k inventarizační zpráva ze dne

3 Účetní doklad k základnímu běžnému účtu (Komerční banka č. účtu /0100), č , , k základnímu běžnému účtu (Česká spořitelna č. účtu /0800), č k běžnému účtu hospodářské činnosti, č k došlým fakturám, č , 521, 522, , , , k pokladně č, č , č č Hlavní kniha za období , 12/ dle potřeby Pokladní kniha (deník) pokladní knihy za měsíc říjen 2012 a prosinec 2012 stavy pokladních hotovostí ke dni : - hlavní pokladna ve výši Kč ,00 (pokladní doklad č ) - pokladna hospodářské činnosti ve výši Kč ,00 (pokladní doklad ) zjištěné stavy pokladních hotovostí souhlasí se zůstatky v předložených pokladních knihách Pokladní doklad k pokladně hlavní (rozpočtové) činnosti - č ze dne č ze dne ač ze dne č ze dne k pokladně hospodářské činnosti - č ze dne č ze dne Faktura došlé faktury č , 521, 522, , , , , , , , , vystavené faktury č. 35, 36, 38, 41, 42, 46,56,58 Odměňování členů zastupitelstva uvolněná starostka neuvolněný místo starosta Mzdová agenda rekapitulace mezd, výplatnice za měsíce září, říjen 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený ke dní , , , a Kniha došlých faktur za rok 2012 Rozvaha sestavená ke dni a Příloha rozvahy sestavená ke dni a Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni a Kniha odeslaných faktur zarok2012 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Základní školy Miloše Šolleho Kouřim k a Mateřské školy Kouřim k , , a Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Základní školy Miloše Šolleho Kouřim k a Mateřské školy Kouřim k , , a

4 Dohody o provedení práce uzavřená dne do dne s p.m.v. - Školení členů JSDH Kouřim a dohled na provádění údržby techniky JSDH hodin uzavřená dne do dne s pí K.T. - Zástup v Je - 70 hodin Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem záměr města prodat dům č.p. 130 a pozemek p.č. st. 112 záměr města pronajmout restauraci Na Střelnici - kuchyně, sklad, výčepna, vinárna, sociální zařízení v přízemí, chodby a část sklepa záměr města pronajmout nebytové prostory v budově čp. 198 záměr města pronajmout nebytové prostory - hostinské pokoje v 1. patře domu čp. 303 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středo českého kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty ze dne ev.číslo smlouvy poskytovatele 2743/REGI2011, poskytnutí investiční dotace ve výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Oprava chodníků Kouřim ev.číslo FRONEP/007832/2011 Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce ze dne Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Zkvalitnění životního prostředí ze dne ev.číslo smlouvy poskytovatele 1834/0ŽPI2011, poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Bio, bio Kouřim ev.číslo FŽP/ZŽP Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce ze dne Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši ,- Kč na realizaci projektu "11. etapa obnovy fasády Pražské brány na p.p.č. I" nepřezkoumáváno, použito podpůrně Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva ze dne na prodej domu č.p. 130 a pozemku p.č. st uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č. UZSVMlSKO/2836/2012-SKOM ze dne , převodce Česká republika - ÚZSVM - uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č. UZSVM/SKO/3920/2012-SKOM ze dne , převodce Česká republika - ÚZSVM - uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č. UZSVMlSKO/4721/2012-SKOM ze dne , převodce Česká republika - ÚZSVM- - uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne Smlouvy nájemní Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne na pronájem nebytových prostor v čp. 303 (restaurace Na Střelnici) Dodatek č. 1 ze dne ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne rozšíření předmětu nájmu o 4 pokoje s příslušenstvím Dohoda o nájmu nebytových prostor ze dne na pronájem 1/2 čp. 198 Dohody o pracovní činnosti uzavřená dne na dobu určitou s p. M.Š. - úklid města a další práce dle pokynu nadřízeného - 3 hod. denně uzavřená dne na dobu určitou s p. M.Š. - řidič - rozvoz obědů, odvoz klientů soc. služby - 4 hod. denně 4

5 Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Smlouva o poskytnutí dotace ze dne , příjemce TJ Kouřim, fotbalový oddíl Smlouva o poskytnutí dotace ze dne , příjemce SDH Kouřim o.s. Výsledky kontrol zřízených organízací protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol na místě provedených u PO ZŠ Miloše Šolleho Kouřim - Č. 1/2012 ze dne , Č. 3/2012 ze dne , Č. 5/2012 ze dne , Č ze dne protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol na místě provedených u PO MŠ Kouřim - Č. 2/2012 ze dne , Č. 4/2012 ze dne , Č. 6/2012 ze dne , Č. 8/2012 ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne , , , , , , , , , , , a nepřezkoumáváno, použito podpůrně Zápisy z jednání rady včetně usnesení ze dne , , , , , , , , , , , , , , , , , a nepřezkoumáváno, použito podpůrně Vnitřní předpis a směrnice soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2012 V kontrolovaném období město Kouřim, dle prohlášení starostky města, nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuskutečnilo majetkové vklady, uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření města Kouřim: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5

6 C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 2 odst. 1, neboť: Finanční hospodaření územního samosprávného celku se neřídí jeho ročním rozpočtem. V průběhu roku 2012 docházelo k překračování závazných ukazatelů rozpočtu - dle výkazu FIN 2-12 M sestaveného k např.: 3412 položka 5171, 3631 položka 5139, 5512 položka 5137, dle výkazu FIN 2-12 M sestaveného k např.: 3421 položka 5169, 3745 položka 5169, 4357 položka K uvedenému nedostatku dochází zřejmě proto, že rozpočet města byl schválen v příliš podrobném členění s ohledem na frekvenci zasedání zastupitelstva města, které jediné je oprávněno rozhodovat o změnách takto schválených závazných ukazatelích rozpočtu. NAPRAVENO přijato systémové nápravné opatření, k se nedostatek neopakuje 31, neboť: Tvorba a použití investičního fondu nebyla v souladu se zákonem. Ve výkazu Rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola Kouřim k 31.3., i je vykazován chybně minusový zůstatek na účtu 416 Investiční fond, podotýkáme, že k činil zůstatek minus ,04 Kč. Tato chyba je způsobena neprovedením převodu z rezervního fondu do investičního fondu (schváleno radou města , dopis MŠ Kouřim dne ) a účetní chybou (na účtu 551 Odpisy dlouhodobého majetku k vykázáno ,- Kč, ve výkazu Příloha k je však vykázána tvorba investičního fondu z odpisů ve výši minus ,26 Kč). NAPRAVENO ve výkazech k vykázáno správně Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 39 odst. 1, neboť: Záměr města pronajmout nemovitost nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města, nebyl doložen záměr města pronajmout nemovitosti uvedené v Dodatku Č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne (rozšíření předmětu pronájmu v původní nájemní smlouvě). NAPRAVENO záměr zveřejněn od do , rada města znovu schválila uzavření Dodatku Č. 1k nájemní smlouvě Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 102 odst. 2, neboť: Rada nerozhodla o úkonu spadajícím do její vyhrazené pravomoci. O uzavření Nájemní smlouvy ze dne i Dodatku Č. 1 k této smlouvě ze dne rozhodlo zastupitelstvo města, nikoli rada města (viz. též Metodické doporučení Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR publikované na ministerstva). NAPRAVENO uvedenou smlouvu a dodatek Č. 1 schválila rada města a , do konce kontrolovaného období se nedostatek neopakuje 6

7 b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Kouřim za rok 2012 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,12 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,12 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 10,97 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč Celkový objem dlouhodobých závazků činí 60:000,00 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku. Kouřim

8 Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 Bc. Marie Milanovičová Bc. Petr Venclovský Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kouřim o počtu 9 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala Mgr. Zuzana Čiháková, starostka města. Mgr. Zuzana Čiháková starostka města Kouřim! <,ťtla~... dne A r 8

9 Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středo českého kraje 2 1 x Město Kouřim Bc. Marie Milanovičová Mgr. Zuzana Čiháková 9

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více