Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ř ýú ý í ň ť Áť č č ř í á á ý ř á í ř í á ě í éžá í ž í Ý í á ěř ýří í á ěř í č č í č ř á í ř í í íř á í ř í íúř á áúč í ř á í ř í é á č ř á á í ř íú í á ý ů ý ů í ě í ě ší ř ů á á č á í číř á í ř í é

2 Čj'' v sk 43775,l2oI3 Sp' zn: KoN/13B47/20I2lSam Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen,,územníce ek'') bylo právních,souvisejícíchs činnostíor9ánůúzemního prováděno zejménadle nástedujících celku: (dá ejen zákon 1' zákon č, L28l2ooo sb, o obcích(obecnízřízení), Sb"), č předpísů pravid ech ve zněnípozdějškh územnkhrozpočtů, 2' zákon č25ol2ooo sb, o rozpočtových (dá ejen zákonč250/2000 sb)' zákonů 3' zákon č 2I8l2ooo sb, o rozpočtoýchpravidlecha o změně některýchsouvisejícíclr (dá ejen zákonč Sb)' pravid a), (rozpočtová jen (dá e sb"), zákon č'563/1991 4, zákon č563/1991 sb, o účetnictví, zákona č 563/1991sb' 5 vyhláška č 4lol2oo9 sb, kterouse provádějíněkterá ustanovení jednotky (dále jen vyhláška,pro některévybrané ve zněnípozdějšírch o účetnictví, sb), č410/2009 pro hodnocení termínech a rozsahuúdajůpředk ádaných 449l2oa9 sb, o způsobu, 6 vyh áškač,^ celků,rozpočtů p něnístátníhorozpočtu, územních samosprávných rozpočtů státníchfondů,rozpočtů (dá e jen vyh áška Regioná ních rad regionůsoudržnosti svazkůobcí a rozpočtů dobrovo ných sb^), č' jednotky,kteró vedou účetnictví pod evyh ášky standardy pro některévybrané 7, české jen (dále standardy), č,4lol2oogsb České (dá ejen vyh áška sk adbě, B' vyhláškač' 323l2oo2 sb, o rozpočtové Sb,), č'323/2002 kontro e ve veřejnésprávěa o změněněkteýchzákonů(zákon 9 zákon č'32ol2oo1 sb', o finanční (dá ejen zákonč320/2001sb), o finanční kontro e), kontroleve veřejné zákonč isb,o finanční 10vyhIáškač, 4t6l2004 sb, kterouse provádí (dá ejen ve zněnípozdě1ších kontro e), správěa o změněněkteýchzákonů(zákono finanční vyh áška č, sb,), (dále jen zákon 11 zákon č, L37l2oo6 sb', o veřejnýchzakázkách, sb^), č' (dále jen zákon L2, zákon č 40lL964 Sb, občanskýzákoník,ve znění pozdějších č40/1964 sb'), (dá e jen zákon 13 zákon č 513/1991 Sb, obchodnízákoník,ve znění pozdějších č / 1 9 9S1b ) ' 74' zákon č Sb, zákoník práce, Ve znění pozdějších (dá e jen zákon č, sb,), 15 zákon č,275l2ol2 sb, o vo běprezidenta repub iky a o změně někteýchzákonů(zákono vo bě jen prezidenta (dá e zákonč'275lz0l2 sb,), republiky) č' sb'), 16vyh áškač27ol2o1o sb, o inventarizaci majetkua závazků(dá ejen vyh áška zastupite stev, ve znění 17 nařízenív ády č, 37l2oo3 sb, o odměnáchza rnýkonfunkce č enům pozdějších (dá ejen nařízenív ády č sb,), úřadů 18 směrnice MF č j L24lt354l2oo2, kterouse upravujepostupobcí krajůa okresních při financování vo ebdo zastupite stev obcí,krajůa Par amentu České repub iky, (dá ejen směrnicemf čj 724lI354l2a04, prezidenta 19směrniceMF č'j78977l2o12ll2- L24, o postupuobcíakrajůpři financovánívo by (dá ejen směrnicemf č,j l20l2l12 I24), repub iky 20 územníhocelku' 2/8 wwwkr-moravskoslezskycz :

3 ř ě ř á í ř Í á č ě í ří ůý ů č č ě ěž í íý í í č ý ř ů č í ý í í ž í ěž í ů á ý čé ú í ěž í ý í í ž ý ř ů í ť ř í á á í ř ý á í ší ř čí ý á ě á í úč á í řá á í č í ů á í č č ů ů č ů í ý č ů á í ů ší á á á í ř í íú í á í ž říú í á á í čň á íř ý á á á Ů á á í č í á ý á ý á í ý ý ě í ě ř í á í ě ý ř ú í úč í éú í ř ě ř á í ř í ěř ž á í í ý áš í á í ř é ř č í ř íú í ů ř í úč í ěň á í ř í č í ř á í č ž úč í é á é č í ý í ž í ě é á í á ů ř á ý í í á č ř á í ř í č ě ý ě ý ů ř ě ř á í

4 Čj'' MSK 43775lzol3 Sp zn: KoN/13847/20t2lSarr: A Výsledekpřezkoumáníhospodaření Při přezkoumání hospodařeníza rok 2012 neby y zjištěny chyby a nedostatky' B Přijetía plněníopatřeník nápravězjištěnýchchyb a nedostatků B1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,neby územnícelek povinen přijmout opatřeník nápravě B2 Vzh edem k tomu, že při dílčímpřezkoumáníhospodařeníprovedenémk 30' nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyi územnícelek povinen přijmout opatření k nápravě C Závěr cl Při přezkoumáníhospodařenídie 9 2 a 9 3 zákona č' 42ol2oo4 Sb za rok 2012 neby y dle $ 10 odst 3 písma) zjištěny chyby a nedostatky C2 ldentifikace rizik vyplývajícíchze zjištěníuvedených ve zprávě r při přezkoumání hospodaření za rok 2o12 nebyla zjištěna rizika, která by moh a mít negativnídopad na hospodařeníúzemníhoce kuv budoucnosti C'3 PodíIypohledávek, závazkú a zastavenéhomajetku r podílpohiedávekna rozpočtuúzemníhocelku (ce ková hodnota d ouhodobýchpoh edávek činilakčo,oo) podíizávazků na rozpočtuúzemníhocelku (celková hodnota diouhodobých závazkůčinilakč0'o0) podíizastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku G,29 o/a 5,95 o/o Q,oo o/o D Upozornění upozorňujeme na změny zákonůč' I2Bl2000Sb a č 563/1991Sb účinné od , které upravujímimo jinépovinnostschvá it závěrkuobcía jimi zřízenýchpříspěvkoýchorganizací, je povinnost rovněž nejméně tato u ožena svazkům obcívčetnědop nění stanovo určení tříčlenného závěrkusvazkuobcíschva uje' orgánu,kteý AlE Iezskycz wwwkr-moravsl<os

5 Čj' Y sk Spzn': KoN/13B47/2OI2lSam přezkoumání V této zprávéjsou zapracoványvýs edkyuvedenév zápisu o výs edku dílčího hospodaření přezkoumání i výs edky konečného dí čího hospodaření územního celku Zprávanevylučujeda šíkontro íjinýchkontro nízjištěn níchorgánů Všechny bylyúzemnímu zapůjčené dokumenty ce kuvráceny Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výs edku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územnícelek nevyužijemožnostipodat písemnéstanovisko dle $ 6 odst 3 písmi zákona č42ol2oo4 sb Stanoviskose doručujekontrolorovi pověřenémuřízenímpřezkoumání V ostravědne283' 2013 Zprávu zpracovali a sepsa i: Mojmír Románek,DiS', pověřenýřízením kontro or DagmarKubicová, kontrolor fuu,/,,í,ú',s,^ Se zprávou bv seznámen a steinopis č2 převza!: IngAloisPoloch, starostaobce JanovÍce Dne: 4 2úzt;3 Podpis: Zoráva bvla whotovena ve 2 steinopisech: pro odborkontro y č,1 a interního auditukrajského úřadumoravskos ezského kraje Stejnopis oroobecjanovice 5telnoprsc, I Seznam dok adů,písemnostía podkladů předloženýchúzemnímcelkem v rámci přezkoumání hospodařeníza rok 2oL2: - rozpočet obce obce na rok 2012 schválený obce dne 16 3' 2012, návrh rozpočtu přístup podobě způsobem dá kový na rok 2012zveřejněn na úřednídesce a v elektronícké umožňujícím o d d o 3 0, , - pravid arozpočtového provizoriana rok 2012 schválená obce dne 16' 72' 20II, do dobyschvá enírozpočtu na rok20tz, ' r o z p o č t oov pá a t ř e nč í ' 1-6 s c h v á e nráa d o uo b c ev e d n e c h2 2 ' 3 ', 2 6, 4 ', 3 1 5, 3 t ' 7 ', 3 0 ' B obceze dne 16' 3' 2012, a 14' 9, 20L2na základězmocnění zastupite stva - rozpočtové opatření č' 10 schvá ené obcedne 14' 12,2072, - r o z p o č t o vo áp a t ř e nč í ' 7, B, 9 a 1 1 s c h v á l e n ráa d o uo b c e v e d n e c h4 ' I 0 ', 3 0 ' 1 0, 2 9 ' 1 1 ' zastupite stva a ZI' t2, 2012na zák adězmocnění obceze dne 16,3' z07z, wwwkr'-moravskoslezskycz

6 Čj' vlsk 43775l2ol3 Spzn: KON/13B47i20I2lSam obcedne 16' 72,207I, výhledna období et schválený rozpočtoý na rok 20t2zřízenépříspěvkové ukazate ů závazných přípisze dne 17 12,2al2o změněstanovených obce (usnesenízastupitelstva Janovice,okresFrýdek-Místek a mateřskáško a Zák adníškola organizaci ze dne ), organizaci příspěvkové na rok 2072zřízené závazných ukazatelů přípisze dne 21, 3'2oL2 o stanovení okresfrýdek-místek, Janovice, a mateřskáško a Zák adníško a obcedne L5, 6,2012, návrhzávěrečného účet obceza rok 2011,schvá ený závěrečný podobězpůsobem umožňujícím descea v elektronické obce za rok 2011 zveřejněnna úřední účtu od 28 5' do 27,6, 2072, dá kovýpřístup 20040), obchodujanovice(invč' majetku- TZ e ektroinsta ace evidencepoř2enéhod ouhodobého dokladč' 1051ze dne protoko investicedo majetkuze dne 4' 7,2012, dokončené o zařazení dodatekč't k pří oze a elektroinsta ace), vytápění systému 4' 7^2oI2 a T7 Zš Janovice(rekonstrukce Zš a Mš Janoviceze dne 74' 9, 2oL2 - předánímajetku organizace listinypříspěvkové č,1' zřizovací č 10/88, obce dne 14' 9' zol2, usnesení dodatekschvá enzastupitelstvem k hospodaření, dok ad č'1065ze dne 14,9' 2072, č enění- konečnézůstatky obratová předvaha účtu311 - odběrate évčetněana ytického dok adč' 1062 ze dne 3' 9, 2oI2 - předpis poh edávekza nájmy bytů k 30 9' 2012, a nebytových prostor, tzlzjlz, období knihaúčetnictvíza h avní pláninventurna rok 2072zedne30 I0'2012, inventurní soupisymajetkua závazkůk v Kč, za rok 2012zedne 31 1' 2013, inventarizačnízoráva knihadoš ých fakturza období , od B 2 do , fakturza období knihaodeslaných podkladyk odměnámčlenů zastupite stva obceza období eden- září 2012 (os č891, 19BB,1989, 1993,4765,4219,8045,9003a 9068), - prosinec2012(osčb91,19bb,1989, podk ady obceza obdobíříjen zastupite stva k odměnámč enů a 9068), 1993,4765,4219,8045,9003 pok adní deníkza období od 29, 11do 3I' 12' 20Iz, p o k a d n í d eznaíokb d o b í o 1d ' 9 ' d o 3 0 9, 2 0 I z, výkazpří oha k 31 12,2072v Kč, výkazpří oha k 30 9' 2012v Kč, výkazrozvahak v Kč, výkazrozvahak v Kč, č'b1b01- B1B24za období od 3' 12do7' 12'2012, dok ady 2278 za období od 3' 12do 1012,2012, dok ady č,2268 od 219, do 27,9' 2072, č B1534 za období doklady B1496 č, za obdobíod 129' do 219' 2012, dok ady č,z20-226za období od 4' 9' do 69,2072, dok ady výkazufin 2-12 M (paragraf617i, položka5182) zůstatku účtu267 - Pok adna, stav konečného v pokladním k 31' B' 2012, a zůstatku deníku p nění k 30' 9' 2012v Kč, rozpočtu FIN2-12 M sestavený výkazpro hodnocení pro p nění FIN2 12 M sestavený k 31' 12' 2012v Kč, rozpočtu výkaz hodnocení výkazziskua ztrátyk 31' v Kč, ýkaz ziskua ztráý k 30' 9, 2OL2vKč, příjemci obceve výšikč240000,úče ové smlouvaze dne 2,4,2012 o poskytnutí dotacez rozpočtu schvá eno obcedne 16' 3,2012, TJ Janovice, ól8 www icr-moravskos lezskvcz

7 Čj' MsK 43775l2ol3 Sp,zn: KON/13847/20l2lSam protoko ze dne o výs edkukontro yposkytnuté podporyve výši veřejnéfinanční Kč500oo,z rozpočtu obceřímskokatolícké farnostijanovice, protoko ze dne 18' o výs edkukontro yposkytnuté podporyve výši veřejnéfinanční Kč200000,-z rozpočtu obcesdružení občanů Bystré, os', sm ouva ze dne 27,3' 2012o poskytnutí přrjemci účelové dotacez rozpočtu obceve \nýši Kč200'000,-Sdruženíobčanů Bystré os,schvá eno obcedne 16' 3' 2oI2, sm ouvaze dne z' 4' 20tz o poskytnutí úče ové dotacez rozpočtu obceve výšikč5000o,--přrjemci Římskokato ická farnostjanovice,schvá enoradouobce dne 22' 3' 2OIz, finanční vypořádání ze dne 2I' I,2013 poskytnuté účelové neinvestiční dotaceve ýši Kč49'760,- na ýdaje spojenés vo bamido zastupite stev krajů(úz ggtgs) včetněch dokladůza období 9 Iu20I2, vratkakč9819,20, sm ouvao nájmubudovyč'p'314 Janovice-Bystré ze dne 24' I0, 2072na pronájembudovyč'p3la na pozemkupč'st' 392 v k'újanovice,zámérpronájmuzveřejněnod 179 do 17, 70' 2ot2, nájem schvá en radouobcedne 4 I0, z0i2 usnesením č'31215, prostorze dne 20, 9' budovyč, 597 na pozemkup'č'st' 529 sm ouvao nájmu nebytových v kújanoviceu Fýdku-Místku, záměr pronájmuzveřejněnod 1 B do 31 B zol2, pronájem schvá en radouobcedne 30 srpna2012,usnesení č29'19b, sm ouvaúp atnáo zyízení věcnéhobřemene ze dne 30' 3' 2072 na pozemkupč' 304LlI v kújanoviceu Fýdku-Místku, schvá ená radouobcedne 22' 3' 2012,usnesení č' 23'168, dok adč,7027ze dne 2, 4' z0i2, sm ouvao zyízení věcnéhobřemene ze dne 26, 9' 2072 na pozemku pč' 37613a v k'ú Janovice,spočívající v právu zřícit a provozovatp ynárenské zařízení, uzavřenísm ouvy radouobcedne 30B,20Iz, usnesení schváleno č'29,i99,dok ad č1075ze dne9' IO'z}tz, jako ''Parkoviště zadáníveřejné zakázky ma éhorozsahu spočívající v realizacistavby označené u hřbitova'',místostavbyjanovice,sm ouvao díloze dne 24, 9, z0i2 se zhotovite em PEVA PLAST' s"r,o,fýdek-místek v hodnotědí akč738'740,52 vč'dph(výzvyk podánínabídky ze dne 13,B' 2Ot2, projednáno radouobcedne 30' B' 20Iz), zadáníveřejnézakázkyma éhorozsahuspočívající pracína stavběoznačené v provedení stavebních jako,vyasfa tování Úr ařerrůvt<y v dé ce460 m v kú'obcejanovice,okresfrýdek-místek'', smlouva o dí oze dne 6 9' 2012 se zhotovite em ALPINEBau CZ s'ro,va ašské Meziří,čí v hodnotědí a Kč734,495,-vč DPH (výzw k podánínabídkyze dne 15' B' 2012, projednánoradouobce dne 30B 2012),úč dokladč259ze dne 17, I0' z0i2, č7l20ii o inventarizaci, od , č6l20l0o finančníkontro e, od 1, , č'zl20ii odepisování d ouhodobého majetku, od 1' 11' 2011, p án, č'3lz)fi odpisový od 31 72' z0i1, č1/2010- oběhch dokladů, od 1 12' 2010, č'2l20l0- účtoýrozvrh, číse níkdokladů, od 1' 1' 2011, č'3l20l0 účtovánía evidence majetku, od 1 1' 2011, č',l0 - podrozvahaa evidencepro zpracovánípří ohy závěrky, o d 1, , č,zl7 - časové roz išování, od 1' , vnitřní směrnice č,6l2010o finančníkontro e, od 1 1' 2011, pro směrniceč'llz007 zadáváníveřejných zakázekma ého rozsahu, od 31 7, 2007, směrniceč' Il20I2 pro zadáváníveřejných zakázekma ého rozsahu, od , zprávaze dne 26, 3, 2012o výs edcích finanční kontro y za obdobíod 1 10' do 31 12' 2011vezřízené příspěvkové organizacizák adní ško aa Mateřskáško ajanovice,okresfýdek-místek, '7 t8 wwwkr-moravskoslezskycz

8 á ý í č í í ří í ří ě é á íš ř áš ý í á ý é í úř č í ý á á í č í ý é í úř č í ý á ý é í úř č í ý á á í č ý í á á í á á í íě íč í ě ě ý č ů á á í

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více