Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice"

Transkript

1 Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní Tomáš Zbořil radní Přemysl Kos tajemník Schůze byla zahájena v 13,45 hod. Bod č. 1 Zahájení, program Schůzi Rady města zahájil místostarosta Bc. Martin Frei. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem jmenoval p. Přemysla Kosa. Konstatoval, že zápis z předchozí schůze byl ověřen, námitky proti němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu. Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro proti zdržel se. Program schůze Rady Města Dolní Kounice 1. Zahájení, program 2. Kontrola usnesení 3. Rozpočtové opatření č Schválení ceníku upravujícího sazby za umístění dočasné reklamy na sloupech veřejného osvětlení a zařízeních města 5. Soubor dokumentů související s optimalizací nákladů za služby poskytované firmou T- mobile 6. Posouzení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele zakázky Hasičský zásahový automobil DA včetně vybavení 7. Žádost o povolení uspořádání odpoledního posezení s Dolňáky na fotbalovém hřišti 8. Smlouvy o sdružených službách ze sítě nízkého napětí s firmou Bicorn s.r.o. 9. Poškozování sklepů na náměstí Míru za školou uvolňováním zeminy z pozemků parc. č a 2722/1 10. Žádost o rozšíření účelu nájmu nebytových prostor na kadeřnictví a masáže 11. Žádost o odkoupení starých chodníkových dlaždic 12. Žádost o prodej/pronájem nemovitosti pozemku parc. č. 5033/1 a nebytových prostor na pozemku parc. č. 5033/2 13. Žádost o prodej pozemku parc. č Povolení výjimky na 31 žáků ve třídě 7a Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice 15. Podnět na vypouštění splaškových vod na veřejné prostranství 16. Prezentace města na akci Deň zelá ve Stupavě dne

2 17. Stížnost na spalování nepovoleného odpadu v nemovitostech na ulici Rybárna a Na písku 18. Navýšení kapacity školní družiny 19. Odpis nedoplatků místní poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Návrh usnesení: Rada města schvaluje program 20. schůze rady města. Bod. č. 2 Kontrola usnesení Rada města vzala na vědomí zprávu o kontrole usnesení vyplývajících ze schůzí rady města. Ve zprávě nebyly shledány žádné nedostatky. Trvající úkoly: 5/8 (žádost o provedení tepelné izolace nad průjezdem kulturního domu) 11/12 (osazení komerčního informačního systému na Masarykově náměstí) 14/17 (žádost místních spolků o příspěvek na činnost) 7/18 (žádost o finanční příspěvek na zhotovení plastové podrovnávky) Bod č. 3 Rozpočtové opatření č. 8 Vedoucí finančního odboru předložila radě rozpočtové opatření č 8. Návrh usnesení: Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle předloženého návrhu, v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva města č. 5 ze dne Bod č. 4 Schválení ceníku upravujícího sazby za umístění dočasné reklamy na sloupech veřejného osvětlení a zařízeních města Místostarosta předložil radě návrh ceníku, který stanoví sazby za umístění dočasných reklam na kulturní a společenské akce na sloupech veřejného osvětlení a ostatních zařízeních města. Návrh usnesení: Rada města schvaluje ceník za umístění dočasné reklamy na sloupech veřejného osvětlení a zařízení města v předloženém návrhu.

3 Bod č. 5 Soubor dokumentů související s optimalizací nákladů za služby poskytované firmou T-mobile Místostarosta na základě cenové nabídky předložené firmou T-mobile, která byla schválena usnesením rady dne , předložil soubor dokumentů souvisejících s optimalizací nákladů za služby poskytované touto firmou. Návrh usnesení: Rada města schvaluje soubor dokumentů související s optimalizací nákladů za služby poskytované firmou T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha v předložené podobě. místostarosta Bod č. 6 Posouzení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele zakázky Hasičský zásahový automobil DA včetně vybavení Místostarosta předložil radě nabídky čtyř firem, které byly osloveny na dodávku výše uvedené zakázky. Rada města provedla posouzení nabídek. Zápis z posouzení a vyhodnocení nabídek je nedílnou přílohou usnesení. Návrh usnesení: Rada města provedla posouzení předložených nabídek. Rada města schvaluje firmu Ing. Stanislav Bornay, Husova 165/6, Brno, jako dodavatele zakázky Hasičský zásahový automobil DA včetně vybavení. Rada města schvaluje smlouvu na zajištění této dodávky v předložené podobě. místostarosta Bod č. 7 Žádost o povolení uspořádání odpoledního posezení s Dolňáky na fotbalovém hřišti SK Dolní Kounice žádá o souhlas s uspořádáním odpoledního posezení na hřišti se skupinou Dolňáci při příležitosti přátelského zápasu mezi restauracemi Šedý vlk a U Buryška dne Návrh usnesení: Rada města souhlasí s uspořádáním odpoledního posezení se skupinou Dolňáci na fotbalovém hřišti dne žadatel

4 Bod č. 8 Smlouvy o sdružených službách ze sítě nízkého napětí s firmou Bicorn s.r.o. Místostarosta předložil radě návrh smluv na dodávku elektrické energie pro zařízení v majetku města. Návrh usnesení: Rada města schvaluje smlouvy o sdružených službách ze sítě nízkého napětí s firmou Bicorn s.r.o., Tiskařská 257/10, Praha v předložené podobě. místostarosta Bod č. 9 Poškozování sklepů na náměstí Míru za školou uvolňováním zeminy z pozemků parc. č a 2722/1 Pan S. K. žádá o svolání jednání ve věci poškozování sklepů ležících na náměstí Míru za školou vlivem uvolňování zeminy z výše uvedených pozemků. Návrh usnesení: Rada města projednala žádost p. S. K. o řešení problematiky poškozování sklepů na náměstím Míru za školou uvolňováním zeminy z pozemků parc. č a 2722/1 a pověřuje stavební komisi jejím prošetřením. stavební komise Bod č. 10 Žádost o rozšíření účelu nájmu nebytových prostor na kadeřnictví a masáže Paní V. M., podává žádost o rozšíření účelu nájmu nebytových prostor na kadeřnictví a masáže v domě, který má v pronájmu od města na náměstí Míru 409/11. Návrh usnesení: Rada města schvaluje rozšíření účelu nájmu nebytových prostor na kadeřnictví a masáže v nemovitosti náměstí Míru 409/11, paní V. M., Dolní Kounice za těchto podmínek, které budou doplněny do smlouvy: - nájemce provozující povolené činnosti v pronajatých prostorách bude mít platné živnostenské oprávnění a neumožní v těchto prostorách činnost dalším osobám na základě živnostenského listu nebo osobám bez pracovněprávního vztahu k nájemci žadatelka

5 Bod č. 11 Žádost o odkoupení starých chodníkových dlaždic Pan J. B., Dolní Kounice žádá o odkoupení 300 ks starých betonových dlaždic. Návrh usnesení: Rada města schvaluje odprodej starých chodníkových dlaždic p. J. B., Dolní Kounice za cenu 5,-Kč/ks. žadatel Bod č. 12 Žádost o pronájem nemovitosti pozemku parc. č. 5033/1 a nebytových prostor na pozemku parc. č. 5033/2 Občanské sdružení pro obnovu tradic, Hlavní 85/34, Dolní Kounice žádá pronájem nebo eventuelní prodej pozemku parc. č. 5033/1 a nebytové prostory na pozemku parc. č. 5033/2. Návrh usnesení: Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 5033/1 a nebytových prostor na pozemku parc. č. 5033/2 Občanskému sdružení pro obnovu tradic, Hlavní 85/34, Dolní Kounice těchto podmínek: - nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce - nájemné se stanoví na 1,- Kč ročně - případné opravy budou hrazeny na náklad nájemce žadatel Bod č. 13 Žádost o prodej pozemku parc. č Manželé E., Dolní Kounice žádají o prodej výše uvedeného pozemku. Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu prodej ideální poloviny pozemku parc. č a pověřuje hospodářskou správu vyrozuměním majitele druhé části tohoto pozemku o této žádosti. žadatelé Bod č. 14 Povolení výjimky na 31 žáků ve třídě 7a Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice

6 Radní Oldřich Brabec předložil radě žádost o povolení výjimky ve třídě základní školy na 31 dětí. Návrh usnesení: Rada města schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě 7a Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice na 31 žáků. základní škola a mateřská škola Bod č. 15 Podnět na vypouštění splaškových vod na veřejné prostranství Radě města byl dán podnět na prošetření vypouštění splaškových vod na veřejné prostranství na ulici Benátky. Návrh usnesení: Rada města projednala podnět na prošetření vypouštění splaškových vod na veřejné prostranství z nemovitosti Benátky 46 a předává ji Městskému úřadu Ivančice, odboru životního prostředí. tajemník Bod č. 16 Prezentace města na akci Deň zelá ve Stupavě dne Tajemník předložil radě návrh prezentace města na akci Deň zelá, která proběhne dne ve Stupavě (Slovenská republika). Návrh usnesení: Rada města schvaluje prezentaci města na Dni zelá ve Stupavě dne a pověřuje vedoucí TIC její přípravou. TIC Bod č. 17 Stížnost na spalování nepovoleného odpadu v nemovitostech na ulici Rybárna a Na písku Pan I. I., Dolní Kounice podává stížnost na nedovolené spalování odpadu v nemovitostech na ulici Rybárna a Na písku. Návrh usnesení: Rada města projednala stížnost a pověřuje tajemníka jejím řešením. tajemník

7 Bod č. 18 Navýšení kapacity školní družiny Radní Oldřich Brabec předložil radě žádost o navýšení kapacity školní družiny z 65 žáků na 90. Návrh usnesení: Rada města Dolní Kounice schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, z 65 žáků na 90 žáků, a to s účinností od Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK. základní a mateřská škola Bod č. 19 Odpis nedoplatků místní poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Finanční odbor předložil návrh odpisu nedoplatků za vyměřený místní poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Návrh usnesení: Rada města schvaluje odpis nedoplatků za vyměřený místní poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu uvedených v bodě č. 4., 5. a 6. předloženého návrhu. U ostatních nedoplatků rada města odpis neschvaluje. 20. schůze Rady Města Dolní Kounice byla ukončena v 17,00 hod. Starosta. Místostarosta. Zpracoval a zapsal: Přemysl Kos V Dolních Kounicích dne Ve zveřejněném zápisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil radní Vojtěch

Více

Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více