Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy"

Transkript

1 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, tel: Abstrakt: Distanční, internetová výuka její výhody a nevýhody. E-learning - výuková metoda a její definice. Aplikace podobných výukových strategií pro všechny studenty ve třídě může být neefektivní. Inteligentní výukové systémy musí být adaptibilní, schopné se on-line přizpůsobit odlišnostem týkajících se jednotlivých studentů. Výukový objektový agent (Learning Object Agent) je odpovědný za vkládání schéma výukového stylu, výukových objektů. Uložiště (Repository), v kterém jsou shromážděny výukové objekty je pod dohledem Úrovně ovládající výukové objekty (Learning Object Management Layer) v rámci Výukového objektového agenta. Virtuální třída je jednou z nejdůležitějších komponent systému LMS. Poskytuje virtuální výukové prostředí pro distanční výuku a on-line spolupráci. Virtuální třída se skládá ze tří modelů. Model prostředí reprezentuje použitelné zdroje ve směru k agentům. Model rolí obsahuje role agentů v termínech úkolů, interakcí a použitelných zdrojů. Organizační model reprezentuje strukturu mezi agenty. Klíčová slova: Výuka po síti Internet, E-Learning, jazyk XML, SOA (Servisně orientovaná architektura), Výukový objektový agent, Virtuální třída, multiagentní systém Jadex. Abstracts: Internet teaching and its advantages and disadvantages. E-learning method teaching and its definition. Application of similar learning strategies can be ineffective for all students in classes. Intelligent learning systems must be adaptibility able, to be able on.line conform to respecting of several students differenties. Learning Object Agent is responsible on including Style learning schema, learning objects. Repository, in witch there are gathered learning objects below Learning Object Management Layer Supervision in frame of Learning object agent. Virtual Class is one of the most important LMS system component. Virtual Class provide learning environment for internet teaching and on-line cooperation. Virtual Class consists of three models. Environment model represents useable sources in the agents direction. Role model consists agents roles in meanings of tasks, interactions, and useable sources. Organization model reprezents the structure among agents. Key words: Internet teaching, E-Learning, Oracle ilearning, XML languages, SOA (Service Oriented Architecture), Virtual Class, Learning Object Agent, webblogs, Jadex Multiagent System. 1. Úvod - Distanční, internetová výuka a její flexibilita a adaptibilita Rychle se zdokonalující informační technologie a informační systémy zvyšují možnost použití ve vzdělávání, výuce, zvyšuje se možnost použití účinných SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Pavel Burian výukových prostředků, avšak v této oblasti existují též rozdíly. Aplikace podobných výukových strategií pro všechny studenty ve třídě může být neefektivní. Nové mechanismy jsou doporučovány ve výukových strategiích jako např. strategie: on-line, otevřená, vysoce interaktivní, multimediální, internetová, používající webových nástrojů, aj. pro použití ve výukových systémech. Inteligentní výukové systémy musí být adaptibilní, schopné se on-line přizpůsobit odlišnostem týkajících se jednotlivých studentů.výukové systémy by měly být schopny individualizovaného pojetí a měly by být schopny studentům poskytnout vhodné materiály a být stále efektivnější a efektivnější. Koncepce internetově webově založené výuky se celkově odlišuje od výuky prováděné v klasické třídě, posluchárně, zejména použitím interaktivní on-line komunikace a dalších mocných počítačových technologií. Takovéto pedagogické módy a postupy nabízejí mnoho možností např. skupinové výuky studentů, svobodný výběr doby výuky vcelku z libovolného místa, výběr a preference učitele, spolupracující výukové prostředí. Řada dřívějších studií ukazovala, že počítačem podporovaná spolupracující výuka (Computer-Supported Collaborative Learning CSCL) je příslibem pro vývoj internetově webově založené výuky, která se soustřeďuje na informační a komunikační technologie jako zprostředkovatelský nástroj uvnitř spolupracujících metod výuky a poskytuje zdokonalené aktivity, nezbytné funkcionality a výukové zdroje všem účastníkům tak, aby jim umožnila získat v otevřeném, dynamickém, rozsáhlém a heterogenním prostředí ve spolupráci (collaborative) výukové zkušenosti. 2. Použití výukových objektů, výukových stylů a Multiagentních systémů Výukové objekty. Řada výukových materiálů je vytvářena pro použití v oblasti internetové technologie, v rámci sítě Internet jsou materiály distribuovány. Tyto materiály jsou často vícekrát používány a je vhodné, aby byly navrhovány a programovány jako objektově orientované s charakteristickými vlastnostmi objektově orientovaných systémů. Výukový objekt [AADL, 2002] je samostatná část, opětně použitelná, která vyhovuje instruktážní, vzdělávací, naučné, objektivní, předmětové skutečnosti. Výukové objekty mohou být označeny (tagged) metadaty a tak jejich identita a obsah jsou použitelné pro programovací systémy. Dekompozice výukového obsahu je analogií k dekompozici nějakého objektově orientovaného programu do objektů a tříd a dovoluje výukovým objektům, aby byly používány v různém výukovém kontextu. Teorie výukových stylů. Lidé se obvykle neučí stejným stylem, stejným způsobem. Existuje několik cest rozdělující preference ve výukových stylech. Výukový styl může být spojitá cesta od konkrétní zkušenosti přes odraz pozorování k abstraktní konceptualizaci principu a konečně vede k možnosti aktivního použití zkušeností [Kolb, 1984]. V [Gardner, 1993] jsou výukové styly pojednávány, rozdělovány jako: slovní (lingvistické), otázkové (logické, matematické), obrázkové (vizuální, prostorové), muzikální, pohybující se, socializační (komunikace více osob), pro jednu osobu. Pro výuku studentů na vysoké škole, univerzitě může být preferován styl vytvořený v rámci 4-dimenzionálního prostoru popsaného následně: 88 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

3 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Rozumový (Konkrétní myšlení, prakticky orientované směrem k faktům a procedurám.) nebo intuitivní (Abstraktní, inovativní myšlení orientované směrem k teoriím.). Vizuální (Preferuje vizuální reprezentaci prezentovaných materiálů ve formě obrázků, diagramů, vývojových diagramů, aj.) nebo verbální (Preferuje psané nebo mluvené vysvětlování.). Aktivní (Výuka pomocí zkoušení a testování dané reality, práce výuka ve skupině.) nebo na základě odrazu, reflexe (Výuka na základě přemýšlení a úvah o daném dosud ne zcela známém problému, vhodná pro samostatného jedince nebo dvou dobře vzájemně známých partnerů.). Sekvenční (Myšlenkový proces výuky po malých inkrementálních krocích.) nebo globální (Proces myšlení, výuky ve velkých krocích.). Agentová technologie. Agenty poskytují prostředky pro ovládání komplexnosti a nejistoty okruhu, oboru, oblasti působnosti. Agent je aktivní, trvalá programová entita, mající svou vlastní inteligenci týkající se úkolů vlastní agendy. Agenty mohou vnímat, chovat se inteligentně vůči svému okolí, působit na něj a mohou komunikovat s jinými agenty. Inteligentní agent má schopnosti: komunikovat každý s každým, pracovat společně s ostatními agenty, aby dosáhl společných cílů, působit na ostatní z vlastní iniciativy a používat lokálních informací a znalostí, aby ovládal lokální zdroje a vykonával požadavky od jiných agentů. Společnost agentů potřebuje mít komunikační prostředky, aby mohla kooperovat, vyjednávat, spolupracovat. Jazykem pro komunikaci mezi agenty ACL (Agent Communication Language) je obvykle nazýván jazyk vyšší úrovně, jehož prvky, struktury a výrazové konstrukce jsou určeny k výměně informací (dat i znalostí) nezbytných pro vzájemné domlouvání, vyjednávání, kooperaci, koordinaci a spolupráci mezi agenty. Jazyk ACL je obecný jazyk tvořící rámec pro přenášení vlastních sdělení jednotlivých agentů. Definuje identifikaci odesílatele a příjemce zprávy, jazyk zapsané zprávy, identifikátor zprávy. Jedná se např. o jazyky KQML (Knowledge Query Manipulation Language), FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents-ACL) [FIPA, 2009]. Pro úroveň obsahu zprávy v rámci jazyka ACL lze použít jazyky XML (extensible Mark-up Language), HTML, FIPA-SL (FIPA- Semantic Language), Lisp, Prolog, SQL, C++, Java, aj. Výukové objekty a výukové styly, multiagentní systém a pedagogický proces [Sun S., 2007]. Výukový objektový agent (Learning Object Agent) je odpovědný za vkládání schéma výukového stylu, výukových objektů. Uložiště (Repository), v kterém jsou shromážděny výukové objekty je pod dohledem Úrovně ovládající výukové objekty (Learning Object Management Layer) v rámci Výukového objektového agenta. Aby byly výukové objekty dodány (deliver) podle odlišných výukových stylů, implementace byla rozdělena do tří částí: soustředění, shromáždění studentů podle schéma výukového stylu, kategorizace (Categorizing) výukových objektů podle schéma výukového stylu a dodání (deliver) výukových objektů. Soustředění studentů do schéma výukového stylu. Relativně jednoduchý algoritmus, který určí pozici studenta v rámci 4 dimenzionálního prostoru výukového stylu může být konstruován použitím jisté omezené množiny otázek, např. 4 otázky pro každou dimenzi. Kategorizace (Categorizing) výukových objektů podle schéma výukových stylů. Výukové objekty mohou být organizovány ve 4 dimenzích prostoru SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Pavel Burian výukového stylu. Výukové objekty je možné nalézt v některých volně přístupných zdrojích např. v [Boyle, 2004]. Ke každé dimenzi výukového stylu též existují metadata, např. informace o autorovi, datum vytvoření, aj. Existuje též jistá granularita v rámci kategorizace výukových objektů ve smyslu 5-ti bodového odstupňování. Vytvoření, dodání (Delivering) výukových objektů pro různé výukové styly. V [Sun S., 2007] multiagentní systém ve formě rádce (Tutoring system) si pamatuje každý studentský okamžitý výukový styl (který může být v reálném čase změněn) a atributy stylu každého výukového objektu, jako koordinace v čtyř dimenzionálním prostoru. Algoritmus používaný pro poskytnutí, dodání výukových objektů studentům zahrnuje párování (matching) atributů stylu vhodných výukových objektů s preferencemi okamžitého, v současnosti používaného stylu individuelního studenta. Multiagentní výukový systém. Teorie výukových stylů může být pedagogickým základem multiagentního výukového systému a výukové objekty poskytují cestu k organizování výukových materiálů pro individuelní potřeby. Z hlediska technických aspektů systému, adaptivní požadavky v podstatě navrhují, aby interakce a komunikace uvnitř systému byla dynamická. Použití inteligentních agentů nám dovoluje abstrahovat data do vyšší úrovně než té úrovně, která je vhodná pro konvenční programové technologie a umožňuje nám vytvořit koncepci systému přirozenou formou. Agentová technologie je používána ve výukových systémech k usnadnění autonomie a adaptivity, dekomponující (decoupled) a vycházející z pedagogických základů systému. Každý takový systém zdůrazňuje dílčí aspekty takové jako trénování, cvičení, práce ve skupině nebo požadavky lidských zdrojů. Každý má svoji vlastní individuelní cestu organizování výukových materiálů a nemnozí, mnoho z nás může uvažovat efekt různých výukových stylů nebo přijetí, osvojení výukových objektů. V [Sun S., 2007] nabízený, proponovaný multiagentní pedagogický systém je konstruován z pěti agentů: studentský agent (Student Agent), záznamový agent (Record Agent), modelovací agent (Modelling Agent), výukový objektový agent (Learning Object Agent), hodnotící agent (Evalution Agent). Každý agent je navržen k jistému, spolehlivému zajištění funkčních požadavků aktualizovat účel služeb (service purpose) výukového systému, zejména poskytnout dynamické a adaptivní výukové materiály individuelním uživatelům, studentům. Studentský agent je odpovědný za komunikaci se studenty, záznamový agent udržuje informace o každém studentovi, modelovací agent vytváří modely studentských dovedností (skills) a výukových objektů, výukový objektový agent ovládá množinu, soubor výukových objektů a hodnotící agent zajišťuje, že výukové objekty jsou prezentovány v rámci individuelních a adaptivních výukových cest ke každému individuelnímu studentovi. V čase, v průběhu, v kterém studenti užívají systém, tyto agenty aktualizují své znalosti častěji, tak aby žádné změny v oblasti preferencí studentských výukových stylů nebyly opomenuty a byly dynamicky uváženy. Výukové objektové agenty. Výukový objektový agent ovládá výukové objekty, které jsou organizovány podle, vzhledem k schéma výukového stylu. V odpovědi, v odezvě na instrukce od modelovacího agenta, výukový objektový agent poskytuje odlišné studentské výukové styly s odpovídajícími výukovými objekty. 90 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

5 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Výukový objektový agent je hybridní agent mající architekturu, v které jeho subsystémy jsou sdruženy do hierarchických úrovní (layers). 3. Virtuální výuková třída Aplikace systému Jadex ve výuce Stručný popis systému Jadex. Jadex [JADEX, 2007], [Pokahr A.-1, 2007], [Braubach L., 2005] je na základě jazyka Java založený, doporučení organizace FIPA odpovídající agentové prostředí (Jadex lze stahnout z adresy dovolující vývoj cílově orientovaných agentů, vyhovující modelu BDI (Beliefs, Desire, Intentions) Domněnka (Znalost, Fakt)-Přání-Záměr. Jadex poskytuje základ a množinu vývojových nástrojů pro relativně jednoduché vytváření a testování agentů. Jadex je založen na systému JADE. Systém JADE (Java Agent Development Framework) [JADE, 2007] je plně implementován v jazyce Java. Zjednodušuje implementaci multiagentního systému a odpovídá doporučením organizace FIPA [FIPA, 2009]. Agent reaguje na přicházející zprávy a události a usuzuje, uvažuje (deliberate) o svých cílech (goals). Aby agent mohl ovládat zprávy a interní události vybírá a realizuje plány. Vliv okamžitých znalostí na proces usuzování, uvažování agenta a plány agenta může okamžité znalosti změnit během reálného běhu agenta. Změny znalostí (beliefs) mohou následně zapříčinit změnu interních události, které mohou vést k vytvoření, vzniku nových cílů a realizaci dalších plánů. Agent v systému Jadex má dvě základní části (viz též obr. 3.1 ): ADF (Agent Definition File) soubor napsaný v jazyce XML Schema a množinu tříd v jazyce Java, které rozvíjejí resp. specifikují zabudované třídy v systému Jadex a specifikují, jak jsou plány a cíle konstruovány. Obr Základní části agenta systému Jadex dle [JADEX, 2007]. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Pavel Burian Plány (Plans). Plány [Braubach L., 2005], [Pokahr A.-2, 2006] hrají centrální úlohu v systému Jadex, protože oni zahrnují (encapsulate) receptury pro dosažení nějakého řízeného stavu. Obecně se plán skládá ze dvou částí. Tělo plánu je standardní Java třída (Java class), která rozšiřuje předdefinovanou základní třídu v systému Jadex (jadex.runtime.plan nebo jadex.runtime.mobileplan). Řídící centrum systému Jadex JCC (Jadex Control Center). JCC [Pokahr A.-1, 2007] reprezentuje možnost přístupu k hlavním nástrojům pro běh systému Jadex v reálném čase. Vývoj vlastního projektu v systému Jadex lze realizovat pomocí nástrojů typu IDE (Integrated Development Environment) zejména Eclipse/IBM, Borland JBuilder a NetBeans IDE/Sun ONE. Soubory mohou být vyvíjeny pomocí Altova XML Spy ( nástroje-editoru. V [Liu Z., 2005] byl vyvinut LMS (Learning Management System) s jistou množinou agentů. Systém distanční výuky - E-Learning systém jako virtuální třída používá multiagentní systém Jadex. Virtuální třída je jednou z nejdůležitějších komponent systému LMS. Poskytuje virtuální výukové prostředí pro distanční výuku a on-line spolupráci. Virtuální třída se skládá ze tří modelů. Model prostředí reprezentuje použitelné zdroje ve směru k agentům. Virtuální třída obsahuje tři druhy databází a to databázi: výukových zdrojů, studentských záznamů a databázových znalostí. Tyto databáze poskytují použitelné zdroje. Aplikace výukového servisu, služby poskytuje vztaženou službu pro agenta tak, aby mohl mít přístup k databázi. Databáze výukových zdrojů obsahuje výukové materiály pro studenty. Databáze studentských záznamů obsahuje informace studenta (současné, minulé) týkající se jeho záznamů o výuce, preference ve výuce, výukovou situaci studenta. Databáze znalostí obsahuje pedagogické znalosti, které pomáhají agentu typu učitel nastavit instrukce výukového módu pro konkrétního studenta lépe. Model rolí obsahuje role agentů v termínech úkolů, interakcí a použitelných zdrojů. Ve virtuální třídě jsou identifikovány tři role agentů a každé roli odpovídá množina úkolů. Agent typu student byl vytvořen proto, aby pomáhal studentům provádět výukové aktivity jako: inteligentní on-line výuku, pokládání otázek a odpovídání na otázky, on-line diskuse a spolupráce s jiným agentem typu student. Agent typu učitel plní povinnosti učitele ve virtuální třídě. Úkoly těchto agentů obsahují odpovědi na otázky pokládané studentům, přiřazení těchto úkolů příslušným studentům, agent typu učitel může diskutovat se studenty nebo s jiným agentem typu učitel. Agent typu instruktor působí jako administrátor ve virtuální třídě. Úkoly těchto agentů zahrnují ovládání registrace studentů a učitelů ve virtuální třídě a další administrativní úkony. Organizační model reprezentuje strukturu mezi agenty. Tyto agenty jsou reprezentovány v rámci systému Jadex, komunikace agentů dle doporučení FIPA [FIPA, 2009]. Komunikace v rámci syst. Jadex [Pokahr A.-1, 2007], [Pokahr A.-2, 2006] nabízí flexibilní výměnu zpráv mezi agenty. Implementace virtuální třídy v rámci systému Jadex. Virtuální třída může být rozdělena do čtyř modulů: inteligentní on-line výukový, pokládající otázky a nabízející odpovědi, on-line diskusní a spolupracující. Inteligentní on-line výukový modul. Výuková aktivita studenta prostřednictvím Agenta typu student bude využívat odpovídající služby. Některé výukové plány 92 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

7 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy jsou startovány v rámci plánů knihovny Agenta typu student za účelem on-line výuky. Když student zašle výukové požadavky Agentu typu učitel ve formátu zprávy typu ACL (Agent Communication Language), Agent typu učitel vybere vhodnou výukovou cestu pro studenta. Student může přistupovat k výukovým zdrojům uloženým v databázi, aby získal odpovídající výukové materiály. Agent typu učitel může též požádat Agenta typu instruktor, aby rozhodl o vhodné výukové strategii pro studenta, dle jemu odpovídajících záznamů. Modul pokládající otázky a nabízející odpovědi. Výuková aktivita pokládání otázek a nabízení odpovědí je realizována mezi Agentem typu student a Agentem typu učitel. Student posílá otázky Agentu typu student. Když Agent typu učitel přijme otázku, může přímo komunikovat se studentem. Modul on-line diskuse. Ve virtuální třídě jsou některé skupiny organizovány pro diskusi. Nějaký student může být sponzorem, být zárukou, když chce diskutovat on-line s jinými studenty o nějakých problémech a Agent typu instruktor může pro ně ovládat, řídit skupinu. Celý proces diskuse, včetně výukových informací pro studenty bude Agent typu instruktor monitorovat, sledovat a zaznamenávat. Modul on-line spolupráce. Agent typu instruktor může organizovat spolupráci skupin pro dosažení vybraných úkolů nebo jejich přidělení. Proces organizace spolupráce skupin je podobný organizaci on-line diskuse. ADF (Agent Definition File) soubor. ADF soubor je soubor typu XML používaný pro definici agentů v rámci systému Jadex. Vnitřní elementy souboru ADF specifikují plány (Plans), doměnky, znalosti (Beliefs) a cíle (Goals) a dále specifikují volitelné značky, tagy (tags) pro import, definici výrazů, definici schopností, aj. V rámci systému Jadex je soubor ADF nejprve nahrán do paměti. Když např. student chce nastartovat on-line výuku startuje nějaký plán se jménem LearningGuidancePlan z knihovny plánů Agentů typu student a potom spustí modul výukový plán LearningPlan, který zašle výukové parametry Agentu typu instruktor. Konečně, Agent typu student přijme výukový obsah informačního katalogu (Learning Content Catalog Information) od Agenta typu instruktor. Definice značek, tagů doměnky, znalosti (Beliefs) v ADF souboru Agenta typu student může vypadat následně: <beliefs> <belief name="is_available" <belief name="instructagent_available" <belief name="learning" <belief name="ask_question" <belief name="discussion" <belief name="cooperation" </belief> Zde se používá tag typu <belief>, který poskytuje nějaké jméno (name) a nějaký typ (type). Jméno (name) se používá jako odkaz na fakta (fact(s)) obsažená v doměnkách, znalostech a odkaz na typ specifikující třídu objektů faktů, které mohou být zapamatovány v doměnkách, znalostech (Beliefs). Počáteční fakta (fact(s)) doměnek, znalostí mohou být umístěna do uzavřených tagů typu <facts>. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Pavel Burian V databázi beliefbase Agentů typu student hodnoty typu beliefs is_available, instructoragent_available, se používají k zjištění, zda-li agenty typu student či instruktor jsou použitelní, či nikoli. Hodnoty typu beliefs learning, ask_questions, discussion a cooperation ukazují okamžité výukové aktivity, které student požaduje. Agent typu student definuje dva plány se jmény: LearningPlan a LearningGuidancePlan pro dosažení inteligentní on-line výuky. On-line výukové plány ve formě ADF souborů Agentů typu student jsou popsány níže. Plán se jménem LearningGuidancePlan obsahuje dva podmíněné tagy: kontext podmínek je vyjádřen před a během realizace plánu. Kdykoliv jsou podmínky porušeny, realizace plánu je přerušena. Potom plán je chybný. Podmínka typu spouštěč trigger je použita pro její specifikaci, když plán je startován, spouštěn. Výukový proces je spouštěn (triggered), když když GoalEventFilter má hodnotu performlearning. plans> <plan name="learningguidance"> <constructor>new LearningGuidance- Plan() </constructor> <contextcondition>$beliefbase.is_available </contextcondition> <triggercondition>$beliefbase.learning </triggercondition> </plan> <plan name="learning"> <constructor>new Learning- Plan()</constructor> <filter>new goaleventfiter("performlearning")</filter> </plan> </plans> V současnosti systém Jadex podporuje čtyři odlišné druhy cílů: prováděný (perform) cíl, dosahovaný (achieve) cíl, dotazovaný (query) cíl a udržovaný (maintain) cíl. Zde se používá prováděný (perform) cíl pro realizaci výukového cíle. Výukového cíle je dosaženo, když obě hodnoty doměnek, znalostí (beliefs) instructoragent_available a learning jsou typu true. On-line výukové cíle (goals) jsou definovány v ADF souboru. Tělo (body) plánu definuje obsah plánu použitím třídy (class) v jazyce Java, která je deklarovaná v ADF souboru pomocí značek, tagů. Tělo plánu pro on-line výukový plán je definováno níže. Plán LearningGuidancePlan je spouštěn (triggered) on-line výukovým požadavkem od studenta. Metoda GetInitialEvents() dostává nějakou počáteční zprávu o události (event) týkající se on-line výukového požadavku. Potom metoda creatreply() vytváří událost týkající se zprávy obsahující odpověď a metoda sendmessage() posílá studentovi informace o řízení výuky: public class LearningGuidancePlan extends ThreadedPlan { // create a new LearningGuidance- Plan public LearningGuidancePlan(){ } public void body(){ // receive initial event request for online learning RMessageEvent me1=(rmessageevent) getinitialevent(); // create reply and sent back learning guidance //information Message learning_guidance; RMessageEvent re1= me1.createreply (ACLMesssage.INFORM, learning_guidance); sendmessage(re1); } 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

9 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Plán se jménem LearningPlan je spouštěn (triggered) provedením události (event) cíle. Když plán běží (is running) vytváří požadavek zpráva o události typu ACL (Agent Communication Language) použítím metody createmessageevent(). Potom Agent typu instruktor pracuje jako přijímač zpráv. Konečně metoda sendmessageandwait() je použita pro zaslání výukových parametrů a čeká na odpověď od Agenta typu instruktor. 4. Další příklady výukových systémů s multiagentními systémy Na základě vlastností a rysů tzv. bloků typu webblogs je v [Wang Ch. Ch., 2009] konstruováno spolupracující výukové prostředí s výukovými bloky typu Learning BLOGS LBLOGS. Podle vlastností webblogs je snadné poskytnout spolupracující prostor, kde učitelé mohou měnit informace synchronně nebo asynchronně, mohou podporovat aktivity a zdroje spolupracující výuky takové jako dialogový kanál, sdílený pracovní prostor, být zprostředkovatelem vzdálené komunikace a osobního pracovního prostoru. Slůvko blog vzniklo z anglického sousloví web log (což znamená něco jako internetový deníček) vtipnou přesmyčkou we blog a nasledným vypuštěním zájména we. Blog vlastně slouží pro komunikaci, může mít však dnes řadu přenesených významů. S důrazem na takovéto charakteristiky je v [Wang Ch. Ch., 2009] navržen výše uvedený výukový LBlog integrovaný s ovládacím výukovým systémem LMS pro sdílení znalostí nebo interakcí, když učitel uvede problém, který student či studentka nejsou schopny řešit, mohou si vyměnit významné informace. Architektura výukového osobního, personalizovaného bloku typu LBLOG směřuje k tradičním funkcím typu blog a k výukovým funkcím. Tvůrce prezentuje osobní operace a rozhraní k výměně a obnovení výukového obsahu. Pozdější komplimenty týkající se rysů pedagogického výukového procesu podporují, povyšují zájmy a motivace učitelů a zvyšují jejich samoučící vlastní sílu, samoučící vlastní schopnosti. V průběhu ovládání učitelských bloků typu blog, systém poskytuje Modul výukových objektových operací (Learning Object Operation Module) pro řízení výukových zdrojů. Modul kooperativních výukových bloků typu blogs (The Cooperated Blog Learning Module) poskytuje funkce a služby pro výukovou spolupráci. Funkce architektury bloků typu blogs lze rozdělit na funkci výukových bloků typu blogs, která poskytuje obsah kurzu a funkci bloků typu LBLOG, kde učitelé vytvářejí interakce a diskuse v této oblasti. Každý student a každý učitel má přiřazen tzv. výukový blog. Učitel, vyučující může používat volání skriptů typu JavaScript a metody založené na HTTP protokole pro spojení se serverem LMS (Learning Manage System), dále používat služby typu SOA (Service Oriented Architecture) a HTML&CSS prostředí, aby ukázal výsledky v uživatelském, studentském internetovém prohlížeči. V [Zhang Y., 2005] je studován vztah mezi individuelním chováním účastníků výuky a celkovým chováním komunity za účelem pomoci účastníkům výuky lépe porozumět interaktivnímu procesu, předpovědi a ovládání vývoje chování komunity účastníků. Je analyzována síla agentového přístupu a rysy (features) virtuální komunity. Přístup agentového modelování a simulace je velmi vhodný pro studium virtuální komunity. V [Zhang Y., 2005] byl vytvořen agentově založený model pro SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Pavel Burian virtuální výukovou komunitu. Každý účastník takovéto komunity je modelován nějakým agentem s poznávacími a sociálními charakteristikami. Interaktivní aktivity jsou dekomponovány do čtyř modulů a to: registračního modulu, aktivačního modulu, akčního modulu a adaptačního modulu. Též je provedena diskuse obecného pozorování chování a důsledků ovládání komunity na základě řady porovnávacích simulací. Analýzu a modelování dřívějších požadavků výukových systémů typu E-learning v [Liu Z., 2005] nabízí provést cílově a agentově orientovaný přístup. Model byl vytvořen na základě multiagentního systému Jadex založený na architektuře agentů typu BDI (Believes-Desires-Intentions) (viz odst. 3.) a vyhovující doporučení organizace FIPA [FIPA, 2009]. Výukový systém typu E-learning je konstruován a implementován pomocí inteligentních agentů s mentálními stavy v rámci systému Jadex. Literatura [AADL, 2002] AADL: Academic ADL Co-Lab, University of Wisconsin System UWS, & Wisconsin Technical College System (WTCS), (2002),. What are Learning Objects? [Boyle, 2004] Boyle, T. a kol.: Learning Objects for Introductory Programming, (2004). [Braubach L., 2005] Braubach L., A. Pokahr, and A. Walczak: Jadex Tutorial. Release 0.941, Dec. 2005, University of Hamburg, Germany, (2006). [Burian-1, 2008] Burian, P.: Multiagentní systémy a metodologie pro Architekturu orientovanou na služby a počítání (MAS pro SOA a SOC). Systems Integration 2008, SI2008, 16-th Internat. Conf., Prague, Czech Rep., June 10-11, 2008, ISBN [Burian-2, 2009] Burian P., Dvořák P.: Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku I a II. Systémová integrace. Ročník 16, číslo 3-4, Oct.-Dec. 2009, CSSI, ISSN [Felder, 2005] Felder, R.M. & Spurlin J.E.: Applications, Reliability, and Validity of the Index of Learning Styles. International Journal of Engineering, Education, 21(1), , [FIPA, 2009] FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents): (2009). [Gardner, 1993] Gardner, H: Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books, [JADE, 2007] JADE (Java Agent DEvelopment Framework): (2007). [JADEX, 2007] JADEX: (2007). [Kolb, 1984] Kolb, D. A.: Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Vývojové nástroje pro multiagentové systémy

Vývojové nástroje pro multiagentové systémy Vývojové nástroje pro multiagentové systémy Znalostní technologie III materiál pro podporu studia OBSAH Úvod... 3 Swarm... 3 NetLogo... 5 Repast... 6 Porovnání prostředí Swarm, NetLogo a RePast... 7 Mason...

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Ivo Martiník, Erika Mechlová, Danuše Bauerová VŠB- Technické univerzity Ostrava,Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska Abstrakt. Softwarový balík LFLC 2000 je komplexním nástrojem

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání Jan Macek, Account manager, Senior consultant - EEA s.r.o Praha macek@eea.cz Prezentace 21.11.2005 EEA communication solutions. Radlická 61, 150 00 Praha 5 2 E-learning v minulosti LMS 1. generace Vzdělávání

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Informační architektura (IA)

Informační architektura (IA) Informační architektura (IA) informační architekt - nové informační povolání velmi mladá vědní disciplína: termín IA poprvé použil v roce 1976 Richard Saul Wurman. IA chápal jako vědecky podložené umění

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Znalostní systém Environmentálního helpdesku

Znalostní systém Environmentálního helpdesku Martin Tax a Martin Bedroš Telefónica, Praha martin.bedros@o2.com Abstrakt: Projekt Environmentálního helpdesku je jedním z prvních projektů komplexních znalostních systémů nové generace ve veřejné správě

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI UČITELE V PROJEKTU PERSPEKTIVA

ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI UČITELE V PROJEKTU PERSPEKTIVA ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI UČITELE V PROJEKTU PERSPEKTIVA Teacher s Digital Literacy Cultivation via project Perspektiva Blanka Kozáková Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

ADAPTIVNÍ PŘÍSTUP KE STUDENTOVI A ZKUŠENOSTI Z PROJEKTU S RŮZNORODOU CÍLOVOU SKUPINOU

ADAPTIVNÍ PŘÍSTUP KE STUDENTOVI A ZKUŠENOSTI Z PROJEKTU S RŮZNORODOU CÍLOVOU SKUPINOU ADAPTIVNÍ PŘÍSTUP KE STUDENTOVI A ZKUŠENOSTI Z PROJEKTU S RŮZNORODOU CÍLOVOU SKUPINOU MIROSLAV BUREŠ 1, BOHUMÍR FIALA 2, IVO MOLL 3 A PETR MOLL 4 České vysoké učení technické v Praze 1, SEMIS spol. s r.o.

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Úvod do CORBY. Svetlozara Arabadzhieva 6.12.2006

Úvod do CORBY. Svetlozara Arabadzhieva 6.12.2006 Úvod do CORBY Svetlozara Arabadzhieva 6.12.2006 6.12.2006 Co je to CORBA? Common Object Request Broker Architecture Definice: Jazykov ě nezávislý objektový model a specifikace vývojového prostředí pro

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Microsoft Silverlight Martin Tribula, Martin Vavrek, Michal Otčenášek Abstrakt V dnešním moderním světě je virtuální realita považovaná za rozvíjející se

Více