Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy"

Transkript

1 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, tel: Abstrakt: Distanční, internetová výuka její výhody a nevýhody. E-learning - výuková metoda a její definice. Aplikace podobných výukových strategií pro všechny studenty ve třídě může být neefektivní. Inteligentní výukové systémy musí být adaptibilní, schopné se on-line přizpůsobit odlišnostem týkajících se jednotlivých studentů. Výukový objektový agent (Learning Object Agent) je odpovědný za vkládání schéma výukového stylu, výukových objektů. Uložiště (Repository), v kterém jsou shromážděny výukové objekty je pod dohledem Úrovně ovládající výukové objekty (Learning Object Management Layer) v rámci Výukového objektového agenta. Virtuální třída je jednou z nejdůležitějších komponent systému LMS. Poskytuje virtuální výukové prostředí pro distanční výuku a on-line spolupráci. Virtuální třída se skládá ze tří modelů. Model prostředí reprezentuje použitelné zdroje ve směru k agentům. Model rolí obsahuje role agentů v termínech úkolů, interakcí a použitelných zdrojů. Organizační model reprezentuje strukturu mezi agenty. Klíčová slova: Výuka po síti Internet, E-Learning, jazyk XML, SOA (Servisně orientovaná architektura), Výukový objektový agent, Virtuální třída, multiagentní systém Jadex. Abstracts: Internet teaching and its advantages and disadvantages. E-learning method teaching and its definition. Application of similar learning strategies can be ineffective for all students in classes. Intelligent learning systems must be adaptibility able, to be able on.line conform to respecting of several students differenties. Learning Object Agent is responsible on including Style learning schema, learning objects. Repository, in witch there are gathered learning objects below Learning Object Management Layer Supervision in frame of Learning object agent. Virtual Class is one of the most important LMS system component. Virtual Class provide learning environment for internet teaching and on-line cooperation. Virtual Class consists of three models. Environment model represents useable sources in the agents direction. Role model consists agents roles in meanings of tasks, interactions, and useable sources. Organization model reprezents the structure among agents. Key words: Internet teaching, E-Learning, Oracle ilearning, XML languages, SOA (Service Oriented Architecture), Virtual Class, Learning Object Agent, webblogs, Jadex Multiagent System. 1. Úvod - Distanční, internetová výuka a její flexibilita a adaptibilita Rychle se zdokonalující informační technologie a informační systémy zvyšují možnost použití ve vzdělávání, výuce, zvyšuje se možnost použití účinných SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Pavel Burian výukových prostředků, avšak v této oblasti existují též rozdíly. Aplikace podobných výukových strategií pro všechny studenty ve třídě může být neefektivní. Nové mechanismy jsou doporučovány ve výukových strategiích jako např. strategie: on-line, otevřená, vysoce interaktivní, multimediální, internetová, používající webových nástrojů, aj. pro použití ve výukových systémech. Inteligentní výukové systémy musí být adaptibilní, schopné se on-line přizpůsobit odlišnostem týkajících se jednotlivých studentů.výukové systémy by měly být schopny individualizovaného pojetí a měly by být schopny studentům poskytnout vhodné materiály a být stále efektivnější a efektivnější. Koncepce internetově webově založené výuky se celkově odlišuje od výuky prováděné v klasické třídě, posluchárně, zejména použitím interaktivní on-line komunikace a dalších mocných počítačových technologií. Takovéto pedagogické módy a postupy nabízejí mnoho možností např. skupinové výuky studentů, svobodný výběr doby výuky vcelku z libovolného místa, výběr a preference učitele, spolupracující výukové prostředí. Řada dřívějších studií ukazovala, že počítačem podporovaná spolupracující výuka (Computer-Supported Collaborative Learning CSCL) je příslibem pro vývoj internetově webově založené výuky, která se soustřeďuje na informační a komunikační technologie jako zprostředkovatelský nástroj uvnitř spolupracujících metod výuky a poskytuje zdokonalené aktivity, nezbytné funkcionality a výukové zdroje všem účastníkům tak, aby jim umožnila získat v otevřeném, dynamickém, rozsáhlém a heterogenním prostředí ve spolupráci (collaborative) výukové zkušenosti. 2. Použití výukových objektů, výukových stylů a Multiagentních systémů Výukové objekty. Řada výukových materiálů je vytvářena pro použití v oblasti internetové technologie, v rámci sítě Internet jsou materiály distribuovány. Tyto materiály jsou často vícekrát používány a je vhodné, aby byly navrhovány a programovány jako objektově orientované s charakteristickými vlastnostmi objektově orientovaných systémů. Výukový objekt [AADL, 2002] je samostatná část, opětně použitelná, která vyhovuje instruktážní, vzdělávací, naučné, objektivní, předmětové skutečnosti. Výukové objekty mohou být označeny (tagged) metadaty a tak jejich identita a obsah jsou použitelné pro programovací systémy. Dekompozice výukového obsahu je analogií k dekompozici nějakého objektově orientovaného programu do objektů a tříd a dovoluje výukovým objektům, aby byly používány v různém výukovém kontextu. Teorie výukových stylů. Lidé se obvykle neučí stejným stylem, stejným způsobem. Existuje několik cest rozdělující preference ve výukových stylech. Výukový styl může být spojitá cesta od konkrétní zkušenosti přes odraz pozorování k abstraktní konceptualizaci principu a konečně vede k možnosti aktivního použití zkušeností [Kolb, 1984]. V [Gardner, 1993] jsou výukové styly pojednávány, rozdělovány jako: slovní (lingvistické), otázkové (logické, matematické), obrázkové (vizuální, prostorové), muzikální, pohybující se, socializační (komunikace více osob), pro jednu osobu. Pro výuku studentů na vysoké škole, univerzitě může být preferován styl vytvořený v rámci 4-dimenzionálního prostoru popsaného následně: 88 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

3 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Rozumový (Konkrétní myšlení, prakticky orientované směrem k faktům a procedurám.) nebo intuitivní (Abstraktní, inovativní myšlení orientované směrem k teoriím.). Vizuální (Preferuje vizuální reprezentaci prezentovaných materiálů ve formě obrázků, diagramů, vývojových diagramů, aj.) nebo verbální (Preferuje psané nebo mluvené vysvětlování.). Aktivní (Výuka pomocí zkoušení a testování dané reality, práce výuka ve skupině.) nebo na základě odrazu, reflexe (Výuka na základě přemýšlení a úvah o daném dosud ne zcela známém problému, vhodná pro samostatného jedince nebo dvou dobře vzájemně známých partnerů.). Sekvenční (Myšlenkový proces výuky po malých inkrementálních krocích.) nebo globální (Proces myšlení, výuky ve velkých krocích.). Agentová technologie. Agenty poskytují prostředky pro ovládání komplexnosti a nejistoty okruhu, oboru, oblasti působnosti. Agent je aktivní, trvalá programová entita, mající svou vlastní inteligenci týkající se úkolů vlastní agendy. Agenty mohou vnímat, chovat se inteligentně vůči svému okolí, působit na něj a mohou komunikovat s jinými agenty. Inteligentní agent má schopnosti: komunikovat každý s každým, pracovat společně s ostatními agenty, aby dosáhl společných cílů, působit na ostatní z vlastní iniciativy a používat lokálních informací a znalostí, aby ovládal lokální zdroje a vykonával požadavky od jiných agentů. Společnost agentů potřebuje mít komunikační prostředky, aby mohla kooperovat, vyjednávat, spolupracovat. Jazykem pro komunikaci mezi agenty ACL (Agent Communication Language) je obvykle nazýván jazyk vyšší úrovně, jehož prvky, struktury a výrazové konstrukce jsou určeny k výměně informací (dat i znalostí) nezbytných pro vzájemné domlouvání, vyjednávání, kooperaci, koordinaci a spolupráci mezi agenty. Jazyk ACL je obecný jazyk tvořící rámec pro přenášení vlastních sdělení jednotlivých agentů. Definuje identifikaci odesílatele a příjemce zprávy, jazyk zapsané zprávy, identifikátor zprávy. Jedná se např. o jazyky KQML (Knowledge Query Manipulation Language), FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents-ACL) [FIPA, 2009]. Pro úroveň obsahu zprávy v rámci jazyka ACL lze použít jazyky XML (extensible Mark-up Language), HTML, FIPA-SL (FIPA- Semantic Language), Lisp, Prolog, SQL, C++, Java, aj. Výukové objekty a výukové styly, multiagentní systém a pedagogický proces [Sun S., 2007]. Výukový objektový agent (Learning Object Agent) je odpovědný za vkládání schéma výukového stylu, výukových objektů. Uložiště (Repository), v kterém jsou shromážděny výukové objekty je pod dohledem Úrovně ovládající výukové objekty (Learning Object Management Layer) v rámci Výukového objektového agenta. Aby byly výukové objekty dodány (deliver) podle odlišných výukových stylů, implementace byla rozdělena do tří částí: soustředění, shromáždění studentů podle schéma výukového stylu, kategorizace (Categorizing) výukových objektů podle schéma výukového stylu a dodání (deliver) výukových objektů. Soustředění studentů do schéma výukového stylu. Relativně jednoduchý algoritmus, který určí pozici studenta v rámci 4 dimenzionálního prostoru výukového stylu může být konstruován použitím jisté omezené množiny otázek, např. 4 otázky pro každou dimenzi. Kategorizace (Categorizing) výukových objektů podle schéma výukových stylů. Výukové objekty mohou být organizovány ve 4 dimenzích prostoru SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Pavel Burian výukového stylu. Výukové objekty je možné nalézt v některých volně přístupných zdrojích např. v [Boyle, 2004]. Ke každé dimenzi výukového stylu též existují metadata, např. informace o autorovi, datum vytvoření, aj. Existuje též jistá granularita v rámci kategorizace výukových objektů ve smyslu 5-ti bodového odstupňování. Vytvoření, dodání (Delivering) výukových objektů pro různé výukové styly. V [Sun S., 2007] multiagentní systém ve formě rádce (Tutoring system) si pamatuje každý studentský okamžitý výukový styl (který může být v reálném čase změněn) a atributy stylu každého výukového objektu, jako koordinace v čtyř dimenzionálním prostoru. Algoritmus používaný pro poskytnutí, dodání výukových objektů studentům zahrnuje párování (matching) atributů stylu vhodných výukových objektů s preferencemi okamžitého, v současnosti používaného stylu individuelního studenta. Multiagentní výukový systém. Teorie výukových stylů může být pedagogickým základem multiagentního výukového systému a výukové objekty poskytují cestu k organizování výukových materiálů pro individuelní potřeby. Z hlediska technických aspektů systému, adaptivní požadavky v podstatě navrhují, aby interakce a komunikace uvnitř systému byla dynamická. Použití inteligentních agentů nám dovoluje abstrahovat data do vyšší úrovně než té úrovně, která je vhodná pro konvenční programové technologie a umožňuje nám vytvořit koncepci systému přirozenou formou. Agentová technologie je používána ve výukových systémech k usnadnění autonomie a adaptivity, dekomponující (decoupled) a vycházející z pedagogických základů systému. Každý takový systém zdůrazňuje dílčí aspekty takové jako trénování, cvičení, práce ve skupině nebo požadavky lidských zdrojů. Každý má svoji vlastní individuelní cestu organizování výukových materiálů a nemnozí, mnoho z nás může uvažovat efekt různých výukových stylů nebo přijetí, osvojení výukových objektů. V [Sun S., 2007] nabízený, proponovaný multiagentní pedagogický systém je konstruován z pěti agentů: studentský agent (Student Agent), záznamový agent (Record Agent), modelovací agent (Modelling Agent), výukový objektový agent (Learning Object Agent), hodnotící agent (Evalution Agent). Každý agent je navržen k jistému, spolehlivému zajištění funkčních požadavků aktualizovat účel služeb (service purpose) výukového systému, zejména poskytnout dynamické a adaptivní výukové materiály individuelním uživatelům, studentům. Studentský agent je odpovědný za komunikaci se studenty, záznamový agent udržuje informace o každém studentovi, modelovací agent vytváří modely studentských dovedností (skills) a výukových objektů, výukový objektový agent ovládá množinu, soubor výukových objektů a hodnotící agent zajišťuje, že výukové objekty jsou prezentovány v rámci individuelních a adaptivních výukových cest ke každému individuelnímu studentovi. V čase, v průběhu, v kterém studenti užívají systém, tyto agenty aktualizují své znalosti častěji, tak aby žádné změny v oblasti preferencí studentských výukových stylů nebyly opomenuty a byly dynamicky uváženy. Výukové objektové agenty. Výukový objektový agent ovládá výukové objekty, které jsou organizovány podle, vzhledem k schéma výukového stylu. V odpovědi, v odezvě na instrukce od modelovacího agenta, výukový objektový agent poskytuje odlišné studentské výukové styly s odpovídajícími výukovými objekty. 90 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

5 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Výukový objektový agent je hybridní agent mající architekturu, v které jeho subsystémy jsou sdruženy do hierarchických úrovní (layers). 3. Virtuální výuková třída Aplikace systému Jadex ve výuce Stručný popis systému Jadex. Jadex [JADEX, 2007], [Pokahr A.-1, 2007], [Braubach L., 2005] je na základě jazyka Java založený, doporučení organizace FIPA odpovídající agentové prostředí (Jadex lze stahnout z adresy dovolující vývoj cílově orientovaných agentů, vyhovující modelu BDI (Beliefs, Desire, Intentions) Domněnka (Znalost, Fakt)-Přání-Záměr. Jadex poskytuje základ a množinu vývojových nástrojů pro relativně jednoduché vytváření a testování agentů. Jadex je založen na systému JADE. Systém JADE (Java Agent Development Framework) [JADE, 2007] je plně implementován v jazyce Java. Zjednodušuje implementaci multiagentního systému a odpovídá doporučením organizace FIPA [FIPA, 2009]. Agent reaguje na přicházející zprávy a události a usuzuje, uvažuje (deliberate) o svých cílech (goals). Aby agent mohl ovládat zprávy a interní události vybírá a realizuje plány. Vliv okamžitých znalostí na proces usuzování, uvažování agenta a plány agenta může okamžité znalosti změnit během reálného běhu agenta. Změny znalostí (beliefs) mohou následně zapříčinit změnu interních události, které mohou vést k vytvoření, vzniku nových cílů a realizaci dalších plánů. Agent v systému Jadex má dvě základní části (viz též obr. 3.1 ): ADF (Agent Definition File) soubor napsaný v jazyce XML Schema a množinu tříd v jazyce Java, které rozvíjejí resp. specifikují zabudované třídy v systému Jadex a specifikují, jak jsou plány a cíle konstruovány. Obr Základní části agenta systému Jadex dle [JADEX, 2007]. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Pavel Burian Plány (Plans). Plány [Braubach L., 2005], [Pokahr A.-2, 2006] hrají centrální úlohu v systému Jadex, protože oni zahrnují (encapsulate) receptury pro dosažení nějakého řízeného stavu. Obecně se plán skládá ze dvou částí. Tělo plánu je standardní Java třída (Java class), která rozšiřuje předdefinovanou základní třídu v systému Jadex (jadex.runtime.plan nebo jadex.runtime.mobileplan). Řídící centrum systému Jadex JCC (Jadex Control Center). JCC [Pokahr A.-1, 2007] reprezentuje možnost přístupu k hlavním nástrojům pro běh systému Jadex v reálném čase. Vývoj vlastního projektu v systému Jadex lze realizovat pomocí nástrojů typu IDE (Integrated Development Environment) zejména Eclipse/IBM, Borland JBuilder a NetBeans IDE/Sun ONE. Soubory mohou být vyvíjeny pomocí Altova XML Spy (http://www.altova.com) nástroje-editoru. V [Liu Z., 2005] byl vyvinut LMS (Learning Management System) s jistou množinou agentů. Systém distanční výuky - E-Learning systém jako virtuální třída používá multiagentní systém Jadex. Virtuální třída je jednou z nejdůležitějších komponent systému LMS. Poskytuje virtuální výukové prostředí pro distanční výuku a on-line spolupráci. Virtuální třída se skládá ze tří modelů. Model prostředí reprezentuje použitelné zdroje ve směru k agentům. Virtuální třída obsahuje tři druhy databází a to databázi: výukových zdrojů, studentských záznamů a databázových znalostí. Tyto databáze poskytují použitelné zdroje. Aplikace výukového servisu, služby poskytuje vztaženou službu pro agenta tak, aby mohl mít přístup k databázi. Databáze výukových zdrojů obsahuje výukové materiály pro studenty. Databáze studentských záznamů obsahuje informace studenta (současné, minulé) týkající se jeho záznamů o výuce, preference ve výuce, výukovou situaci studenta. Databáze znalostí obsahuje pedagogické znalosti, které pomáhají agentu typu učitel nastavit instrukce výukového módu pro konkrétního studenta lépe. Model rolí obsahuje role agentů v termínech úkolů, interakcí a použitelných zdrojů. Ve virtuální třídě jsou identifikovány tři role agentů a každé roli odpovídá množina úkolů. Agent typu student byl vytvořen proto, aby pomáhal studentům provádět výukové aktivity jako: inteligentní on-line výuku, pokládání otázek a odpovídání na otázky, on-line diskuse a spolupráce s jiným agentem typu student. Agent typu učitel plní povinnosti učitele ve virtuální třídě. Úkoly těchto agentů obsahují odpovědi na otázky pokládané studentům, přiřazení těchto úkolů příslušným studentům, agent typu učitel může diskutovat se studenty nebo s jiným agentem typu učitel. Agent typu instruktor působí jako administrátor ve virtuální třídě. Úkoly těchto agentů zahrnují ovládání registrace studentů a učitelů ve virtuální třídě a další administrativní úkony. Organizační model reprezentuje strukturu mezi agenty. Tyto agenty jsou reprezentovány v rámci systému Jadex, komunikace agentů dle doporučení FIPA [FIPA, 2009]. Komunikace v rámci syst. Jadex [Pokahr A.-1, 2007], [Pokahr A.-2, 2006] nabízí flexibilní výměnu zpráv mezi agenty. Implementace virtuální třídy v rámci systému Jadex. Virtuální třída může být rozdělena do čtyř modulů: inteligentní on-line výukový, pokládající otázky a nabízející odpovědi, on-line diskusní a spolupracující. Inteligentní on-line výukový modul. Výuková aktivita studenta prostřednictvím Agenta typu student bude využívat odpovídající služby. Některé výukové plány 92 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

7 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy jsou startovány v rámci plánů knihovny Agenta typu student za účelem on-line výuky. Když student zašle výukové požadavky Agentu typu učitel ve formátu zprávy typu ACL (Agent Communication Language), Agent typu učitel vybere vhodnou výukovou cestu pro studenta. Student může přistupovat k výukovým zdrojům uloženým v databázi, aby získal odpovídající výukové materiály. Agent typu učitel může též požádat Agenta typu instruktor, aby rozhodl o vhodné výukové strategii pro studenta, dle jemu odpovídajících záznamů. Modul pokládající otázky a nabízející odpovědi. Výuková aktivita pokládání otázek a nabízení odpovědí je realizována mezi Agentem typu student a Agentem typu učitel. Student posílá otázky Agentu typu student. Když Agent typu učitel přijme otázku, může přímo komunikovat se studentem. Modul on-line diskuse. Ve virtuální třídě jsou některé skupiny organizovány pro diskusi. Nějaký student může být sponzorem, být zárukou, když chce diskutovat on-line s jinými studenty o nějakých problémech a Agent typu instruktor může pro ně ovládat, řídit skupinu. Celý proces diskuse, včetně výukových informací pro studenty bude Agent typu instruktor monitorovat, sledovat a zaznamenávat. Modul on-line spolupráce. Agent typu instruktor může organizovat spolupráci skupin pro dosažení vybraných úkolů nebo jejich přidělení. Proces organizace spolupráce skupin je podobný organizaci on-line diskuse. ADF (Agent Definition File) soubor. ADF soubor je soubor typu XML používaný pro definici agentů v rámci systému Jadex. Vnitřní elementy souboru ADF specifikují plány (Plans), doměnky, znalosti (Beliefs) a cíle (Goals) a dále specifikují volitelné značky, tagy (tags) pro import, definici výrazů, definici schopností, aj. V rámci systému Jadex je soubor ADF nejprve nahrán do paměti. Když např. student chce nastartovat on-line výuku startuje nějaký plán se jménem LearningGuidancePlan z knihovny plánů Agentů typu student a potom spustí modul výukový plán LearningPlan, který zašle výukové parametry Agentu typu instruktor. Konečně, Agent typu student přijme výukový obsah informačního katalogu (Learning Content Catalog Information) od Agenta typu instruktor. Definice značek, tagů doměnky, znalosti (Beliefs) v ADF souboru Agenta typu student může vypadat následně: <beliefs> <belief name="is_available" <belief name="instructagent_available" <belief name="learning" <belief name="ask_question" <belief name="discussion" <belief name="cooperation" </belief> Zde se používá tag typu <belief>, který poskytuje nějaké jméno (name) a nějaký typ (type). Jméno (name) se používá jako odkaz na fakta (fact(s)) obsažená v doměnkách, znalostech a odkaz na typ specifikující třídu objektů faktů, které mohou být zapamatovány v doměnkách, znalostech (Beliefs). Počáteční fakta (fact(s)) doměnek, znalostí mohou být umístěna do uzavřených tagů typu <facts>. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Pavel Burian V databázi beliefbase Agentů typu student hodnoty typu beliefs is_available, instructoragent_available, se používají k zjištění, zda-li agenty typu student či instruktor jsou použitelní, či nikoli. Hodnoty typu beliefs learning, ask_questions, discussion a cooperation ukazují okamžité výukové aktivity, které student požaduje. Agent typu student definuje dva plány se jmény: LearningPlan a LearningGuidancePlan pro dosažení inteligentní on-line výuky. On-line výukové plány ve formě ADF souborů Agentů typu student jsou popsány níže. Plán se jménem LearningGuidancePlan obsahuje dva podmíněné tagy: kontext podmínek je vyjádřen před a během realizace plánu. Kdykoliv jsou podmínky porušeny, realizace plánu je přerušena. Potom plán je chybný. Podmínka typu spouštěč trigger je použita pro její specifikaci, když plán je startován, spouštěn. Výukový proces je spouštěn (triggered), když když GoalEventFilter má hodnotu performlearning. plans> <plan name="learningguidance"> <constructor>new LearningGuidance- Plan() </constructor> <contextcondition>$beliefbase.is_available </contextcondition> <triggercondition>$beliefbase.learning </triggercondition> </plan> <plan name="learning"> <constructor>new Learning- Plan()</constructor> <filter>new goaleventfiter("performlearning")</filter> </plan> </plans> V současnosti systém Jadex podporuje čtyři odlišné druhy cílů: prováděný (perform) cíl, dosahovaný (achieve) cíl, dotazovaný (query) cíl a udržovaný (maintain) cíl. Zde se používá prováděný (perform) cíl pro realizaci výukového cíle. Výukového cíle je dosaženo, když obě hodnoty doměnek, znalostí (beliefs) instructoragent_available a learning jsou typu true. On-line výukové cíle (goals) jsou definovány v ADF souboru. Tělo (body) plánu definuje obsah plánu použitím třídy (class) v jazyce Java, která je deklarovaná v ADF souboru pomocí značek, tagů. Tělo plánu pro on-line výukový plán je definováno níže. Plán LearningGuidancePlan je spouštěn (triggered) on-line výukovým požadavkem od studenta. Metoda GetInitialEvents() dostává nějakou počáteční zprávu o události (event) týkající se on-line výukového požadavku. Potom metoda creatreply() vytváří událost týkající se zprávy obsahující odpověď a metoda sendmessage() posílá studentovi informace o řízení výuky: public class LearningGuidancePlan extends ThreadedPlan { // create a new LearningGuidance- Plan public LearningGuidancePlan(){ } public void body(){ // receive initial event request for online learning RMessageEvent me1=(rmessageevent) getinitialevent(); // create reply and sent back learning guidance //information Message learning_guidance; RMessageEvent re1= me1.createreply (ACLMesssage.INFORM, learning_guidance); sendmessage(re1); } 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

9 Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Plán se jménem LearningPlan je spouštěn (triggered) provedením události (event) cíle. Když plán běží (is running) vytváří požadavek zpráva o události typu ACL (Agent Communication Language) použítím metody createmessageevent(). Potom Agent typu instruktor pracuje jako přijímač zpráv. Konečně metoda sendmessageandwait() je použita pro zaslání výukových parametrů a čeká na odpověď od Agenta typu instruktor. 4. Další příklady výukových systémů s multiagentními systémy Na základě vlastností a rysů tzv. bloků typu webblogs je v [Wang Ch. Ch., 2009] konstruováno spolupracující výukové prostředí s výukovými bloky typu Learning BLOGS LBLOGS. Podle vlastností webblogs je snadné poskytnout spolupracující prostor, kde učitelé mohou měnit informace synchronně nebo asynchronně, mohou podporovat aktivity a zdroje spolupracující výuky takové jako dialogový kanál, sdílený pracovní prostor, být zprostředkovatelem vzdálené komunikace a osobního pracovního prostoru. Slůvko blog vzniklo z anglického sousloví web log (což znamená něco jako internetový deníček) vtipnou přesmyčkou we blog a nasledným vypuštěním zájména we. Blog vlastně slouží pro komunikaci, může mít však dnes řadu přenesených významů. S důrazem na takovéto charakteristiky je v [Wang Ch. Ch., 2009] navržen výše uvedený výukový LBlog integrovaný s ovládacím výukovým systémem LMS pro sdílení znalostí nebo interakcí, když učitel uvede problém, který student či studentka nejsou schopny řešit, mohou si vyměnit významné informace. Architektura výukového osobního, personalizovaného bloku typu LBLOG směřuje k tradičním funkcím typu blog a k výukovým funkcím. Tvůrce prezentuje osobní operace a rozhraní k výměně a obnovení výukového obsahu. Pozdější komplimenty týkající se rysů pedagogického výukového procesu podporují, povyšují zájmy a motivace učitelů a zvyšují jejich samoučící vlastní sílu, samoučící vlastní schopnosti. V průběhu ovládání učitelských bloků typu blog, systém poskytuje Modul výukových objektových operací (Learning Object Operation Module) pro řízení výukových zdrojů. Modul kooperativních výukových bloků typu blogs (The Cooperated Blog Learning Module) poskytuje funkce a služby pro výukovou spolupráci. Funkce architektury bloků typu blogs lze rozdělit na funkci výukových bloků typu blogs, která poskytuje obsah kurzu a funkci bloků typu LBLOG, kde učitelé vytvářejí interakce a diskuse v této oblasti. Každý student a každý učitel má přiřazen tzv. výukový blog. Učitel, vyučující může používat volání skriptů typu JavaScript a metody založené na HTTP protokole pro spojení se serverem LMS (Learning Manage System), dále používat služby typu SOA (Service Oriented Architecture) a HTML&CSS prostředí, aby ukázal výsledky v uživatelském, studentském internetovém prohlížeči. V [Zhang Y., 2005] je studován vztah mezi individuelním chováním účastníků výuky a celkovým chováním komunity za účelem pomoci účastníkům výuky lépe porozumět interaktivnímu procesu, předpovědi a ovládání vývoje chování komunity účastníků. Je analyzována síla agentového přístupu a rysy (features) virtuální komunity. Přístup agentového modelování a simulace je velmi vhodný pro studium virtuální komunity. V [Zhang Y., 2005] byl vytvořen agentově založený model pro SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Pavel Burian virtuální výukovou komunitu. Každý účastník takovéto komunity je modelován nějakým agentem s poznávacími a sociálními charakteristikami. Interaktivní aktivity jsou dekomponovány do čtyř modulů a to: registračního modulu, aktivačního modulu, akčního modulu a adaptačního modulu. Též je provedena diskuse obecného pozorování chování a důsledků ovládání komunity na základě řady porovnávacích simulací. Analýzu a modelování dřívějších požadavků výukových systémů typu E-learning v [Liu Z., 2005] nabízí provést cílově a agentově orientovaný přístup. Model byl vytvořen na základě multiagentního systému Jadex založený na architektuře agentů typu BDI (Believes-Desires-Intentions) (viz odst. 3.) a vyhovující doporučení organizace FIPA [FIPA, 2009]. Výukový systém typu E-learning je konstruován a implementován pomocí inteligentních agentů s mentálními stavy v rámci systému Jadex. Literatura [AADL, 2002] AADL: Academic ADL Co-Lab, University of Wisconsin System UWS, & Wisconsin Technical College System (WTCS), (2002),. What are Learning Objects? [Boyle, 2004] Boyle, T. a kol.: Learning Objects for Introductory Programming, (2004). [Braubach L., 2005] Braubach L., A. Pokahr, and A. Walczak: Jadex Tutorial. Release 0.941, Dec. 2005, University of Hamburg, Germany, (2006). [Burian-1, 2008] Burian, P.: Multiagentní systémy a metodologie pro Architekturu orientovanou na služby a počítání (MAS pro SOA a SOC). Systems Integration 2008, SI2008, 16-th Internat. Conf., Prague, Czech Rep., June 10-11, 2008, ISBN [Burian-2, 2009] Burian P., Dvořák P.: Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku I a II. Systémová integrace. Ročník 16, číslo 3-4, Oct.-Dec. 2009, CSSI, ISSN [Felder, 2005] Felder, R.M. & Spurlin J.E.: Applications, Reliability, and Validity of the Index of Learning Styles. International Journal of Engineering, Education, 21(1), , [FIPA, 2009] FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents): (2009). [Gardner, 1993] Gardner, H: Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books, [JADE, 2007] JADE (Java Agent DEvelopment Framework): (2007). [JADEX, 2007] JADEX: (2007). [Kolb, 1984] Kolb, D. A.: Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Vývojové nástroje pro multiagentové systémy

Vývojové nástroje pro multiagentové systémy Vývojové nástroje pro multiagentové systémy Znalostní technologie III materiál pro podporu studia OBSAH Úvod... 3 Swarm... 3 NetLogo... 5 Repast... 6 Porovnání prostředí Swarm, NetLogo a RePast... 7 Mason...

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Flexibilní podnikové informační systémy s multiagentními systémy a prostředí počítání typu Cloud

Flexibilní podnikové informační systémy s multiagentními systémy a prostředí počítání typu Cloud Flexibilní podnikové informační systémy s multiagentními systémy a prostředí počítání typu Cloud Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Metadata MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Co to jsou metadata Chybějící metadata Doplněná metadata Co o metadatech říkají autority Řízení metadata je nepochybně nejdůležitější

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy Bc. Petr Pokorný Letní semestr 2009/2010 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Workflow... 3 3 Workflow

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Technologická podpora v projektu KP-Lab

Technologická podpora v projektu KP-Lab Technologická podpora v projektu KP-Lab Pavel Smrž * smrz@fit.vutbr.cz Ján Paralič jan.paralic@tuke.sk 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek je věnován novému evropskému integrovanému projektu KP-Lab v oblasti elektronického

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 22. Otázka : Úvodní fáze rozpracování softwarového projektu. Postupy při specifikaci byznys modelů. Specifikace požadavků a jejich rozpracování pomocí

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Jaký programovací jazyk učit jako první a jak ho učit?

Jaký programovací jazyk učit jako první a jak ho učit? Vojtěch Merunka Katedra informačního inženýrství PEF ČZU Praha Jaký programovací jazyk učit jako první a jak ho učit? strana 1 Motivace dříve strana 2 Motivace... pokračování dnes strana 3 Obsah presentace

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Business Process Modeling Notation

Business Process Modeling Notation Business Process Modeling Notation Stephen A. White, IBM Corporation Procesní řízení 1 Co to je BPMN? Standard Business Process Modeling Notation (BPMN) byl vyvinutý skupinou Business Process Management

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou Administrace Oracle Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou zachyceny a uloženy lokálně před posláním

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ Podklady k soustředění č. 5 Komunikace a kooperace Komunikace se jako jeden z principů objevuje v umělé inteligenci až v druhé polovině 80. let. V roce 1986 uveřejňuje M.

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Matematika, informatika, projekty

Matematika, informatika, projekty Matematika, informatika, projekty Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc Katedra informatiky a kvantitativních metod FIM UHK Hradec Králové tana.gavalcova@uhk.cz 1 Obsah příspěvku: Projekt REFIMAT, ESF, OP

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s.

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s. Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s. Úplné počítačové propojení a) výrobních strojů, b) zpracovávaných produktů a polotovarů a c) všech dalších systémů a subsystémů průmyslového podniku (včetně

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID)

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) Cíl a užitek z ID: Téma 5 Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) ID jsou vrstvou nad tradičními příkazy pro ovládání přístrojů (SCPI) message based obsahují vyšší (high level) softwarové funkce, které

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

Umělá inteligence a rozpoznávání

Umělá inteligence a rozpoznávání Václav Matoušek KIV e-mail: matousek@kiv.zcu.cz 0-1 Sylabus předmětu: Datum Náplň přednášky 11. 2. Úvod, historie a vývoj UI, základní problémové oblasti a typy úloh, aplikace UI, příklady inteligentních

Více

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Design systému. Komponentová versus procesní architektura Design systému Komponentová versus procesní architektura Architektura : třídy statické aspekty propojení logický pohled struktura popisu systému Architektura procesů: objekty dynamické aspekty koordinace

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Jiří Plíhal Tento příspěvek by rád na konkrétním příkladu standardu přiblížil referenční metody stanovení polohy a zejména jejich dynamickou

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech Adresářová služba X.500 a LDAP Autor Martin Lasoň Abstrakt Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech vedla ke vzniku specializovaných databází adresářů.

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové databáze Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Sylabus předmětu KMA/PDB Úvodní přednáška Základní terminologie Motivace rozdíl klasické

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více