ednáška Digitáln lního spojovacího pole Ing. Bc. Ivan Pravda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ednáška Digitáln lního spojovacího pole Ing. Bc. Ivan Pravda"

Transkript

1 10.předn ednáška Digitáln lní spojovací systémy - uspořádání, řešení digitáln lního spojovacího pole Ing. Bc. Ivan Pravda

2 - úvod - spojovacísystémy (ústředny) slouží: - kevzájemnému propojování účastnických přípojek při vnitřním spojení účastníků téže ústředny - kpropojování účastnických přípojek s odchozím vedením do jinéústředny, tzv. odchozí spojení nebo příchozích vedení zjinéústředny súčastnickou přípojkou, tzv. příchozí spojení - kevzájemnému propojování příchozích aodchozích vedení, tzv. tranzitní spojení - propojování přípojek se provádí na základě analýzy účastnického čísla volaného, které se předává prostřednictvím účastnické signalizace - signalizace se přenáší i uvnitř ústředny a mezi ústřednami navzájem - každý spojovací systém (ústředna) obsahuje dvě základní části: - spojovací pole vytvořenéze spínacích prvků sloužících s sestavování spojení, pro každéspojení se vytváří spojovací cesta mezi výchozím a cílovým bodem spojení - řízení koordinuje veškerou činnost spojovacího systému (včetně diagnostiky)

3 - rozdělen lení - spojovací systémy lze z historického hlediska rozdělit do čtyř generací: - spojovací systémy 1.generace plně decentralizované řízení od spojovacích cest, každáspojovací cesta je plně vybavena řídicími složkami (sestavování, udržování a zrušení spojení) voličové systémy (P51) - spojovací systémy 2.generace částečnácentralizace řízení do registrů a zejména určovatelů, registr slouží k příjmu volených číslic, kterépředáváurčovateli, v určovatelích se koncentrují některé řídicí funkce, určovatel sestavuje spojení a slouží pro větší počet spojovacích cest v naší síti od r.1970 systémy s křížovými spínači (PK201, PK21) - spojovací systémy 3.generace pracují s programovým řízením a s prostorově děleným spojovacím polem (elektromechanicképrvky (spínače s jazýčkovými kontakty), elektronickéspínací prvky) - spojovací systémy 4.generace pracují s programovým řízením a se spojovacím polem s časovým dělením (využití pulsně-kódovémodulace PCM) jedná se odigitální spojovací systémy v naší síti od r.1992 S12 (výrobce Alcatel SEL), EWSD (výrobce Siemens)

4 struktura a řešení - v průběhu roku 2002 byla dokončena celkovádigitalizace českéveřejnételefonní sítě (realizace: Český Telecom (SPT Telecom)) - spojovací systémy 4.generace vznikly na základě požadavku integrovat principy spojování v ústřednách a přenosu mezi ústřednami digitální spojovací systém představuje integrovaný systém, který pracuje se stejným principem digitálního přenosu vespojovacím i přenosovém zařízení (spojování a přenos signálů PCM) přeměna analogového signálu na digitální se uskutečňuje v účastnických sadách umístěných v účastnických skupinách

5 uspořádání USk - účastnická skupina (USk) obsahuje kromě účastnických sad také digitální spojovací pole (DSP) účastnické jednotky pro odchozí volání pracuje DSP jako koncentračnístupeň, pro příchozí volání jako expandnístupeň - na účastnickou skupinu je zapojen určitý definovaný počet účastnických vedení (dvoudrátových), mezi DSP účastnické skupiny a centrálním DSP je jedna nebo několik skupin PCM30/32 - obecně musí každá účastnická sada plnit tyto funkce B (Battery) stejnosměrné napájení účastnického vedení, O (Overvoltage) ochrana proti přepětí, R (Ringing) vyzvánění, S (Supervision) dohled, C (Coding) kódování (digitalizace PCM), H (Hybrid) vidlice (oddělení směru přenosu), T (Testing) diagnostika - Funkce BORSCHT nebo BORSHT (u účastnických sad digitálních přípojek ISDN je funkce kódování C přesunuta do digitálního účastnického přístroje) se uúčastnické sady realizuje pomocí obvodů SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) a SLAC (Subscriber Line Audio Processing Circuit), které kromě procesu kódování adekódování provádějí i digitální filtraci

6 uspořádání USk

7 uspořádání DSS - účastnicképřípojky jsou připojeny na místní (LSU LocalSubscriber Unit) nebo vzdálené(rsu Remote Subscriber Unit) účastnickéskupiny připojení k centrálnímu DSP pomocí PCM30/32 (1.řád) nebo PCM100/128 (2.řád) - analogovédvoudrátovénebo čtyřdrátovéokruhy se připojují prostřednictvím sad analogových spojovacích vedení (TCU Trunk Connection Unit) - digitální okruhy se připojují přes sady digitálních spojovacích vedení (DLT Digital Line Terminal), které tvoří linkovázakončení těchto vedení

8 uspořádání DSS - linková zakončení uskutečňují elektrické přizpůsobení přenášených signálů PCM a zajišťují synchronizaci signálů přijímaných zpříchozích vedení - digitálníspojovacípole (SN Switching Network) uskutečňuje spojování kanálů spřenosovou rychlostí 64 kbit/s - každé spojení musí umožňovat obousměrný přenos informací projedno obousměrné spojení se musí ve spojovacím poli sestavit dvě cesty, každá projeden směr přenosu digitální spojování má vždy charakter čtyřdrátového spojení - zařízení pro zpracovánísignalizace (SP Signal Processing) přijímá signalizaci, která přichází doústředny zjednotlivých vedení apředává ji do řízení (CP Central Processor) - analogicky zařízení pro zpracování signalizace (SP) přijímá signalizaci z řízení avysílá ji přes linková zakončení dojednotlivých vedení

9 digitáln lní spojovací pole - digitální spojovací pole (DSS) propojuje kanály s nominální přenosovou rychlostí 64kbit/s - za předpokladu, že do spojovacího pole vstupují multiplexy PCM 1.řádu, kdy každý z nich obsahuje 32 kanálových intervalů, pak ze spojovacího pole vycházejí výstupní multiplexy opět obsahující 32 kanálových intervalů - digitální spojovací pole musí především umožnit: - směrování sledu osmibitových slov, přicházejících v určitém kanálovém intervalu vstupního multiplexu, do stejnojmenného kanálového intervalu libovolného výstupního multiplexu směrování sledu osmibitových slov realizuje prostorové digitální spojovací pole S (Space) - změnu kanálového intervalu, resp. změnu časovépolohy při směrování sledu osmibitových slov zevstupního multiplexu do libovolného výstupního multiplexu změnu kanálového intervalu realizuje časové digitální spojovací pole T (Time) - centrální digitální spojovací pole ústředny lze realizovat buď použitím samotného časového pole T (modul T), nebo jako kombinace polí (STS, TST)

10 prostorové DSP - digitální prostorové spojovací pole (typ S) křížové spojovací pole m n - na vstupech i výstupech se pracuje sn kanálovými intervaly (např. N=32) přenášené informace (nejčastěji osmibitováslova) vstupních kanálových intervalů se z každého vstupního multiplexu směrují do určitých výstupních multiplexů beze změny časové polohy hradla v křížových bodech se otevírají po dobu trvání kanálového intervalu - osmibitováslova se přes digitální pole S přenášejí zpravidla v sériovém tvaru - řízení digitálního prostorového pole S se uskutečňuje pomocí řídicích pamětí (ŘP) řídicí paměti mohou být přiřazeny k výstupům (S 0 ) nebo ke vstupům (S i ) - zkaždé řídicí paměti (ŘP) se čte na začátku každého kanálového intervalu slovo, které působí nadekodér po celou dobu kanálového intervalu vdekodéru se toto slovo převede do kódu 1 z m nebo dokódu 1 z n dekodér pak otevírájedno ze součinových hradel, přes kteréprojde osmibitovéslovo zevstupního do výstupního multiplexu. - počet slov, uložených do řídicí paměti (tj. počet adres řídicí paměti), je dán počtem kanálových intervalů N vdobě, kdy začínákanálový interval i, je na ŘP přivedena adresa i řídicí paměti se adresují cyklicky z generátoru adres

11 uspořádání DSP (typ S)

12 časové DSP - základem časového spojovacího pole je časový spínač, který umožňuje změnu časové polohy podle potřeby spojení osmibitové slovo, přijímané zi-tého kanálového intervalu vstupního multiplexu, bude v časovém spínači zpožděno tak, že se bude vysílat dovýstupního multiplexu v j-tém kanálovém intervalu (spojení i j) - časové spínače se realizují pamětmi RWM (Read-Write Memory -paměť pro čtení izápis) - základem spínače je paměť hovoru (PH), dokteré se ukládají osmibitová slova vstupního multiplexu její kapacita je dána kapacitou vstupního multiplexu (např. časové spínače sjedním vstupním a jedním výstupním multiplexem mají paměť hovoru skapacitou 32 8 bitů) - zápis osmibitových slov jednotlivých kanálových intervalů, přicházejících na vstup T spínače, jejich čtení azařazování dovýstupního multiplexu, lze řešit dvěma způsoby

13 časové DSP (typ T R ) 1. zápis osmibitových slov na adresy paměti hovoru (PH) v pořadí, ve kterém přicházejí kanálové intervaly čtení je řízeno řídicí pamětí (ŘP) pořadí adres při čtení paměti hovoru je dáno pořadím, v jakém se kanály řadí dovýstupního multiplexu spínač má cyklický zápis a řízené čtení, označuje se spínač T R

14 časové DSP (typ T W ) 2. zápis dopaměti hovoru je řízený z řídicí paměti (ŘP), osmibitová slova se zapisují dopaměti hovoru (PH) na adresy, dané číslem kanálového intervalu, dokterého se budou vysílat na výstup spínače čtení paměti hovoru probíhá cyklicky, tj. v pořadí adres 0, 1, 2,, 31 spínač s řízeným zápisem se označuje jako spínač T W

15 časové DSP (T-modul) - časový spojovacímodul (T-modul) má oproti T-spínači větší počet vstupních avýstupních multiplexů celkový počet vstupních kanálových intervalů je tvořen určitým násobkem počtu vstupních kanálových intervalů T-spínače, totéž platí opočtu výstupních kanálových intervalů - pro řešení T-modulu se nabízejí dva způsoby, lišící se v uspořádání paměti hovoru (PH): 1. řešenís dělenými paměťmi hovoru dílčí paměť hovoru (PH) je umístěna v každém vstupním multiplexu nebo v každém výstupním multiplexu 2. řešeníse soustředěnou pamětíhovoru pracuje se sjedinou pamětí hovoru (PH), která slouží provšechny vstupní avýstupní multiplexy je vhodnější prorealizaci pomocí integrovaných obvodů svyšším stupněm integrace

16 vícečlánková DSP - řazením modulů T a S, případně jen modulů T, dokaskád vznikají tzv. vícečlánková pole - podobně jako v článkových spojovacích polích sprostorovým dělením (typ S) se i vdigitálních vícečlánkových polích uplatňuje vnitřníblokování - vnitřníblokování nastává, je-li znemožněn přístup k určité skupině portů, resp. časových poloh, vlivem jižobsazených spojek, resp. již obsazených časových poloh - ztráty vznikající vdůsledku vnitřního blokování lze snížit zvětšením počtu článků, tzn. vytvořením pole tříčlánkového nebo pětičlánkového - utříčlánkových polí se nejvíce uplatnily kombinace STS a TST - tříčlánkové pole TST umožňuje dvojí změnu časové polohy vprvním článku se provádí změna časové polohy sohledem na průchodnost modulem S ve výstupním T-článku se uskutečňuje změna časové polohy sohledem na situaci ve výstupním multiplexu, doněhožse má spojení směrovat

17 uspořádání DSP (typ STS)

18 uspořádání DSP (typ TST)

19 vícečlánková DSP - zhlediska řízení T-modulů se nejčastěji používá varianta T W ST R - přikonstrukci tříčlánkového pole bezvnitřního blokování na základě Closovy neblokujícístruktury (K>N, K=2 N) se v prvním článku uskutečňuje expanze (1:2), v posledním článku koncentrace (2:1) - koncentrace nebo expanze se u T-modulu dosahuje tak, že paměť hovoru má kapacitu K osmibitových slov, ale tato kapacita se využívá jen zjedné poloviny - vícečlánková pole umožňují realizovat libovolnou kapacitu digitálního spojovacího pole - pro malé a středníkapacity ústředny se vystačí stříčlánkovým polem TST - pro velké kapacity se používá pětičlánkové pole TSSST - kromě toho lze velké digitální spojovací pole realizovat vícečlánkovým polem obsahujícím pouze moduly T

20 řízení DSP - řízení spojovacích polí je klíčovým úkolem pro zajištění funkce digitální ústředny - na základě analýzy směrovací informace, resp. účastnického čísla volaného, předané signalizačním systémem se stanoví odchozí cesta k příslušné účastnické skupině či k jiné digitální ústředně řízení má za úkol nalézt volnou cestu přes spojovací pole a spojení realizovat nastavením sepnutí příslušných spínačů článků Sa adresací článků T, odpovídající příslušným kanálovým intervalům - pro řízení digitálních spojovacích systémů se používají dvě základní koncepce: 1. decentralizované řízení shierarchickým uspořádáním řídicích procesorů (použité např. u systému Siemens EWSD) představuje dvoustupňovou strukturu řízení zdvojený koordinační procesor je nadřazen provozním procesorům, z nichž každý řídí určitou periferní jednotku koordinační procesor zadává úlohy provozním procesorům 2. distribuované řízení (použiténapř. u systému Alcatel S 12) založeno na bázi modulového uspořádání spojovacího systému

21 řízení DSP (EWSD)

22 řízení DSP - distribuované řízení je založeno na modulovém uspořádání spojovacího systému ke každému spojovacímu modulu (SM) (sady účastnických vedení, linkové sady spojovacích vedení atd.) je přiřazen řídicí modul (ŘM), realizovaný mikroprocesorovým systémem každý z řídicích modulů realizuje řídicí funkce příslušného spojovacího modulu pojejich skončení předá řízení dalšímu řídicímu modulu, který pokračuje v obsluze řídicího procesu řídicí moduly jsou rovnocenné, není zde žádný nadřazený procesor - mezi řídicími moduly probíhá mezimodulová komunikace, kterou lze vyřešit několika způsoby: - sběrnicovým propojením tento způsob je použitelný jen pro omezený objem přenášených informací (pro střední avelkékapacity ústředen je nepoužitelný) - po komutovaných cestách cesta mezi řídicími moduly se propojuje nadobu přenosu potřebných informací ktomuto účelu se používánejčastěji centrální spojovací pole ústředny, někdy je pro tento účel vytvořeno zvláštní spojovací pole pro mezimodulovou komunikaci

23 řízení DSP (S-12)

24 signalizace - účelem signalizace je vyjádřit určitý soubor řídicích signálů a dále tyto signály přenášet mezi jejich zdroji a cíli za účelem sestavování, udržování a zrušení spojení - jednou z podmínek prorealizaci mezinárodního spojování je sjednocení signalizace signalizační systém CCITT č.1 (signalizace pro manuální spojování), signalizační systémy CCITT č.2, č.3 a č.4 (signalizace pro poloautomatické spojování), signalizační systém CCITT č.5 (signalizace proautomatické spojování v systémech 2.generace), signalizační systém CCITT č.6 (signalizace proautomatické spojování v systémech 3.generace), signalizační systém CCITT č.7 (SS7) (určen pro sítě s digitálními spojovacími systémy) - podle míst, kde se řídicí signály signalizace přenášejí, rozlišujeme: - signalizaci na účastnických vedeních (účastnická) - vnitřní signalizaci v ústředně (někdy označovanátéž jako mezistupňová) - signalizaci mezi ústřednami (síťová)

25 signalizace - signalizaci na účastnických vedeních tvoří jednotný soubor řídicích signálů (uvedeny pro analogovou telefonní přípojku) pro: - vedení volajícího účastníka: - volání (vyzvednutí mikrotelefonu, uzavření stejnosměrnésmyčky) - volba (dříve impulsní volba pomocí rotační číselnice, dnes tzv. tónová multifrekvenční volba) - závěr (zavěšení mikrotelefonu, otevření stejnosměrnésmyčky) - vedení volaného účastníka: - účastník je volán (vyzvánění) - přihlášení (vyzvednutí mikrotelefonu, uzavření stejnosměrnésmyčky) - závěr (zavěšení mikrotelefonu, otevření stejnosměrnésmyčky) - signalizace na účastnických vedeních digitálních přípojek (přípojek typu ISDN) základního (BRA) i primárního (PRA) přístupu se uskutečňuje zcela odlišně posignalizačním kanálu D pomocí signalizačního systému DSS1 (Digital Subscriber Signalling System)

26 signalizace - vnitřnísignalizace vústředně není jednotně specifikována, dojisté míry je věcí každého výrobce spojovacího systému musí ovšem dodržovat doporučení, týkající se řídicích signálů, které mohou v nezměněném tvaru přecházet domezinárodní sítě - síťová signalizace bývá těsněji vázána na určitý signalizační systém pro digitální systémy 4.generace existují dva možné způsoby realizace: - signalizace CAS (ChannelAssociatedSignalling) signalizace přidruženáhovorovým kanálům, přenáší se buď po hovorovém kanálu, nebo po přidruženém signalizačním kanálu (16.kanálový interval) s vyjádřením příslušnosti k hovorovému kanálu - signalizace CCS (Common Channel Signalling) signalizace po společném signalizačním kanálu natomto principu pracuje signalizační systém SS7 společným signalizačním kanálem může být libovolný kanál systému PCM30/32 (kromě kanálu 0); jeden společný signalizační kanál obslouží cca 1000 až 2000 kanálů pro hovor/data (podle druhu provozu)

Digitáln. Robert Bešťák

Digitáln. Robert Bešťák Digitáln lní spojovací systémy Robert Bešťák Spojovací systémy Spojovací systémy (=ústředny) slouží k propojení Účastnických přípojek při vnitřním spojení účastníků téže ústředny Úč. přípojek s ochozím

Více

Základy spojovací techniky. Ivan Pravda

Základy spojovací techniky. Ivan Pravda Základy spojovací techniky Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy spojovací techniky Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická

Více

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12 Spojovací soustavy přednáška č.12. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Telefonní sítě

Více

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť: Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť, Telekomunikační sítě analogová, IDN, ISDN. Techniky v telekomunikačních sítích. (CREATED BY SUNSHINE, ICQ: 280766356) Pojem telekomunikační síť: Pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

11. Řízení spojovacích systémů a čislicových spojovacích polí

11. Řízení spojovacích systémů a čislicových spojovacích polí Spojovací soustavy přednáška č.8. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

16. Spojovací systém EWSD

16. Spojovací systém EWSD Spojovací soustavy přednáška č.11. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

2. Spojovací systémy 1. generace

2. Spojovací systémy 1. generace Spojovací soustavy přednáška č.2. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

X32 ZMK kap. 3. Základy komunikační techniky 3.4. Spojovací systémy Úvod (1/3)

X32 ZMK kap. 3. Základy komunikační techniky 3.4. Spojovací systémy Úvod (1/3) 3.4. Spojovací systémy 3.4.1. Úvod (1/3) Spojovací systémy (= telefonní ústředny) slouží jednak k vzájemnému propojování účastnických přípojek při vnitřním spojení účastníků téže ústředny, jednak k propojování

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Ad) Komunikační kanály a cesty

Ad) Komunikační kanály a cesty 28. Komunikační kanály a cesty. Komunikace na okruzích a paketová komunikace. Principy přenosových a spojovacích systémů. Pevné a mobilní rádiové služby. Ad) Komunikační kanály a cesty o Kanál (telekomunikační

Více

3. Ústředny 2. generace

3. Ústředny 2. generace Spojovací soustavy přednáška č.3. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace: Signalizace slouží k sestavení spojení napříč celou telefonní sítí, dohledem nad tímto spojením po celou dobu jeho

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 7.předn ednáška Sítě ISDN přepojování okruhů, typy přípojek, p pojek, přenos p dat Ing. Bc. Ivan Pravda Sítě ISDN historický vývoj Sítě ISDN historický vývoj - podmínky pro vytvoření digitální sítě integrovaných

Více

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Vana RC0001R1 RC0001R1

Vana RC0001R1 RC0001R1 Vana RC0001R1 Vana RC0001R1 má celkem 21 pozic o šířce čelního panelu 4 moduly. Je určena pro obecné použití s deskami systému Z102, který používá pro komunikaci mezi procesorovou deskou a obecnými I/O

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems 97.00/ řešení komunikace s cizími systémy umožňuje napojovat na systém řízení provozu budov EY3600 firmy Sauter cizí automatizační systémy. Přitom se může jednat jak o spojení mezi dvěma body, tak o sběrnicové

Více

PCM30U Kompoziční pravidla

PCM30U Kompoziční pravidla PCM30U Kompoziční pravidla TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz Dok.

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Řízení IO přenosů DMA řadičem Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Princip funkce počítače

Princip funkce počítače Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY (PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE PLD) Programovatelné logické obvody jsou číslicové obvody, jejichž logická funkce může být programována uživatelem. Výhody: snížení počtu integrovaných

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

Systém řízení sběrnice

Systém řízení sběrnice Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou

Více

Síťový plán signalizace Příloha 4. Technická specifikace ISUP Dodatek 1

Síťový plán signalizace Příloha 4. Technická specifikace ISUP Dodatek 1 Síťový plán signalizace Příloha 4 Technická specifikace ISUP Dodatek 1 Doplnění signalizace ISUP pro podporu tísňových volání z mobilních sítí do sítě ČESKÝ TELECOM, a.s. 1 Parametr číslo volaného účastníka

Více

Paměti a jejich organizace

Paměti a jejich organizace Kapitola 5 Paměti a jejich organizace 5.1 Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti jednotlivých typů Vnější paměti Jsou umístěny mimo základní jednotku. Lze je zařadit mezi periferní zařízení. Zápis a čtení

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ)

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Několik možností kategorizace principů komunikace s externími adaptéry, např.: 1. Podle způsobu adresace registrů, které jsou součástí adaptérů.

Více

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní technice Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Základní nastavení brány 2N VoiceBlue MAX

Základní nastavení brány 2N VoiceBlue MAX Základní nastavení brány 2NVoiceBlue MAX 2N VoiceBlue MAX je zařízení umožňující přímé propojení VoIP sítě a podporující signalizační protokol SIP se sítěmi GSM. Lze jej použít i při přímém spojení se

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat Centralizované SPD VME, VXI Compact PCI, PXI, PXI Express Sběrnice VME 16/32/64 bitová paralelní sběrnice pro průmyslové aplikace Počátky v roce 1981 neustále se vyvíjí původní

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Náplň akce Technická specifikace "Hradec Králové - telefonní ústředna" Příloha č. 3 k č.j.: VS-23031/ČJ-2016-802050 Předmětem akce je demontáž stávající pobočkové telefonní ústředny umístěné v technické

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače V roce 1945 vystoupil na přednášce v USA matematik John von Neumann a představil architekturu samočinného univerzálního počítače (von Neumannova koncepce/schéma/architektura). Základy této koncepce se

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Přenosový kanál dvojbrany

Přenosový kanál dvojbrany STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Přenosový kanál dvojbrany PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 Systém pro rozsáhlé instalace efektivně řízený a kontrolovaný po síti umožňuje propojení vzdálených lokalit. SX-2000 představuje nový standard pro vysoce výkonné systémy bez

Více

Vstupně výstupní moduly. 13.přednáška

Vstupně výstupní moduly. 13.přednáška Vstupně výstupní moduly 13.přednáška Vstupně-výstupn výstupní modul (I/O modul) Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat nebo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Informace Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních

Více

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache Mezipaměti počítače Cache paměť - mezipaměť Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá vyrovnávací (cache) paměť SRAM. Rychlost

Více

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení Počítač jako elektronické, Číslicové Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1135_Počítač jako elektrornické, číslicové _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Paměťový podsystém počítače

Paměťový podsystém počítače Paměťový podsystém počítače typy pamětových systémů počítače virtuální paměť stránkování segmentace rychlá vyrovnávací paměť 30.1.2013 O. Novák: CIE6 1 Organizace paměťového systému počítače Paměťová hierarchie...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ŘEŠENÍ PROPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMS MEZI SÍTÍ OPERÁTORA A SÍTÍ COMPATEL A PŘEDPOKLAD SMS PROVOZU

PŘÍLOHA Č. 3 ŘEŠENÍ PROPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMS MEZI SÍTÍ OPERÁTORA A SÍTÍ COMPATEL A PŘEDPOKLAD SMS PROVOZU PŘÍLOHA Č. 3 ŘEŠENÍ PROPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SMS MEZI SÍTÍ OPERÁTORA A SÍTÍ COMPATEL A PŘEDPOKLAD SMS PROVOZU i Příloha č. 4 SMS Řešení pro propojení prostřednictvím SMS a předpoklad SMS provozu OBSAH

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Obsah. Obsah...2 15. EURO ISDN...3 15.1. Historie ISDN...4 15.2. Služby EURO ISDN...6 15.3. Přípojky...7 15.4. Přínos ISDN...15

Obsah. Obsah...2 15. EURO ISDN...3 15.1. Historie ISDN...4 15.2. Služby EURO ISDN...6 15.3. Přípojky...7 15.4. Přínos ISDN...15 Spojovací soustavy přednáška č.10. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h. výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/

Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/ Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/07.2005 12 Na základě uložených povinností z analýzy relevantního trhu, zveřejňuje společnost Telco Pro Services, a. s., informace týkající se propojení sítí elektronických

Více

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Strana 1 z 33 1. Uspořádání PLC Simatic S7-300...3 Spektrum stavebních jednotek:...3 Důležité prvky napájecího zdroje a CPU:...3 MPI- rozhráni :...3 2. Pokyny

Více