Zajištění stravování pro studenty a zaměstnance II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění stravování pro studenty a zaměstnance II."

Transkript

1 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako zákon ) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení veřejné zakázky s názvem: Zajištění stravování pro studenty a zaměstnance II. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 1 (celkem 6)

2 1. Smlouva o zajištění stravování 1.1. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytnutí dodavatelem služeb: stravování pro studenty a zaměstnance objednatele, spočívajících ve výrobě jednotlivých hotových druhů stravy v provozovně objednatele (dále jen obědy ), jejich výdej v jídelně objednatele, včetně zajištění doplňkového prodeje jídel a zboží v jídelně a prostorách k tomu stanovených objednatelem. Součástí závazku dodavatele dle předchozího bodu je zejména: a) příprava obědů v provozovně objednatele; b) výdej obědů v jídelně objednatele; c) nákup a doprava potravin a zboží pro doplňkový prodej; d) čištění, mytí a dezinfekce veškerého použitého nádobí, nádob pro přepravu stravy, nástrojů a zařízení použitého pro přípravu stravy, úklid místa plnění a dezinfekce; e) zajištění režijního materiálu (čistící, mycí a dezinfekční prostředky, ubrousky, párátka, obalový materiál, apod.); f) likvidace zbytků jídel. Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla resp. přílohy. Dodavatel se zavazuje připravovat a vydávat obědy v tomto rozsahu: a) polévka; b) pět druhů hlavních jídel, z toho jedno minutkové (výběr) a jedno jídlo vegetariánské; c) 2 dcl nápoje (slazený nebo neslazený černý čaj, voda, voda se šťávou); d) dle vhodnosti příloha (salát, kompot, ovoce, pečivo, aj.); e) couvert (volné použití dochucovadel k jídlům - sůl, pepř, polévkové koření + párátka na každém stole) Doplňkový prodej: a) Zajištění prodeje svačinových jídel (svačinová polévka, chlebíčky, obložené chleby, bagety, teplá uzenina, tepelně upravené vaječné jídlo, aj.); b) Zajištění prodeje nápojů a ostatních potravin (nealkoholické nápoje vč. chlazených, káva, čaj, sušenky, cukrovinky, zákusky, koutek zdravé výživy, mražené zboží (nanuky, apod.), mléčné výrobky, tři druhy ovoce); c) Zajištění doplňkového prodeje saláty 1.2. Místo a doba plnění Stravovací služby uvedené v předchozím článku smlouvy budou dodavatelem zajišťovány každý pracovní den v prostorách objektu objednatele, tj. na adrese Univerzitní nám. 3/1934, Karviná a Na Vyhlídce 1, Karviná. Výdej hlavních jídel bude probíhat od 11:00 hodin do 14:00 hodin v prostorách jídelny, přičemž výdej minutkových jídel bude probíhat od 10:00 hodin do 15:00 hodin. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 2 (celkem 6)

3 Otevírací doba doplňkového prodeje pro prodej svačinových jídel bude v pondělí až pátek od 07:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu (v době výuky) od 08:00 hod. do 12:00 hod. v prostorách jídelny resp. bufetu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak Cena a platební podmínky Smluvní ceny bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), výše DPH a smluvní cena včetně DPH jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy (Nabídka dodavatele) Cenu obědů a doplňkového prodeje mohou strávníci platit bezhotovostně s využitím studentských / zaměstnaneckých karet pro identifikaci a platbu studenta / zaměstnance a také v hotovosti, prostřednictvím stravenkových poukázek. Smluvní ceny obsahují ocenění veškerých nákladů dodavatele nutných nebo souvisejících s řádným plněním předmětu smlouvy. V jednotkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na potraviny, mzdové náklady, provozní, dopravní náklady i veškeré poplatky apod. Smluvní cena bez DPH je nepřekročitelná, může být zvýšena pouze v případě, pokud se v daném roce podle údajů Českého statistického úřadu zvýší úhrnný index spotřebitelských cen zboží a služeb v České republice. Přesáhne-li meziroční nárůst inflace v kterémkoliv roce po uzavření smlouvy hodnotu 5 % (pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, ve kterém byla uzavřena smlouva, se nepřihlíží), může být smluvní cena splatná v následujícím a každém dalším kalendářním roce poté zvýšena podle níže uvedeného vzorce: X = Y * (1 + ((Z (doplňte příslušnou výši roční míry inflace v procentech)/100)) s tím, že X příslušná část ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky splatná v kalendářních letech následujících po zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace Y původní část ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky splatná v následujících kalendářních letech dle smlouvy, resp. dle nabídky uchazeče, kalkulovaná na základě jednotkových cen Z hodnota v % roční míra inflace celkem, která je pro uplynulý rok zveřejněna Českým statistickým úřadem. Změna ceny podléhá souhlasu obou smluvních stran. Dodavatel je oprávněn předložit objednateli žádost o zvýšení ceny a v případě schválení objednatelem cenu od následujícího kalendářního měsíce zvýšit. Žádost musí obsahovat odůvodnění vztahu zvýšení spotřebitelských cen k předmětu plnění této smlouvy. První takové navýšení ceny však může dodavatel navrhnout nejdříve v lednu Smluvní pokuty Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty: a) smluvní pokutu za nedodržení zákazu kouření nebo požití alkoholického nápoje v objektu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ; b) nedodržení kvality a kvantity pokrmů (obědů), nezajištění provozu v rozsahu dle čl. [Předmět smlouvy] této smlouvy, nedodržení minimálního sortimentu doplňkového prodeje ve výši 2.000,- Kč za každý takový případ; Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 3 (celkem 6)

4 c) nepředání kopie protokolu z kontroly krajské hygienické stanice ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ; d) smluvní pokutu za jakékoliv porušení nebo nesplnění jiné povinnosti dodavatele vyplývající ze smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem dodavateli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává Doba trvání smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Platnost a účinnost této smlouvy je po dohodě smluvních stran závislá na nájemní smlouvě užívání prostor kuchyně. Ukončením nájemní smlouvy proto zaniká tato smlouva. 2. Smlouva o nájmu nebytových prostor a věcí movitých 2.1. Předmět a účel smlouvy Předmětem nájmu v budově na Univerzitním náměstí je varna včetně příslušenství, kterou tvoří nebytové prostory o celkové rozloze 512 m², výdejna jídel s příslušenstvím o celkové rozloze 63 m² a bufet s příslušenstvím o celkové rozloze 171 m². Předmětem nájmu v budově Na Vyhlídce je výdejna jídel včetně příslušenství o celkové rozloze 44 m 2. Přesný přehled pronajatých nebytových prostor a příslušenství je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Účelem nájmu je zajištění stravovacích služeb a provádění nezbytných administrativních úkonů s touto činností související výhradně zajištěné pro pronajímatele. Na tyto služby je uzavřena samostatná smlouva o zajištění stravovacích služeb Práva a povinnosti smluvních stran Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu nájmu. Obsahem této povinnosti je zejména zajištění technického stavu budovy (pokud bude přesahovat rámec běžné Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 4 (celkem 6)

5 údržby), vody, topení, odvodu použité vody, přičemž případné závady budou na náklady pronajímatele odstraněny tak, aby nedošlo nebo došlo jen v míře nezbytné k omezení užívání předmětu nájmu nájemce. Pronajímatel se této povinnosti zprostí, jestliže prokáže, že nesplnění tohoto závazku bylo způsobeno zanedbáním povinností nájemcem. Pronajímatel nebo jiná jim pověřená osoba jsou oprávněny vstoupit do předmětu nájmu spolu s osobou oprávněnou, jednat jménem nájemce [spolu s nájemcem] v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, plynového, vodovodního a dalšího vedení, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je doba od 8.00 hod. do hod., jakož i kterákoliv jiná doba, po kterou je nájemce v předmětu nájmu přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do předmětu nájmu ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Nájemce se zavazuje užívat pronajaté prostory jako řádný hospodář, obvyklým způsobem, za účelem uvedeným v této smlouvě, dodržovat obecně platné právní předpisy, zejména protipožární, hygienické a ekologické a pečovat o pronajaté prostory tak, aby na nich nevznikla škoda, za což vše nese plnou odpovědnost. Nájemce se zavazuje udržovat pronajaté prostory vlastním nákladem v dobrém stavu a provádět drobné opravy a údržbu bez jakýchkoli nároků vůči pronajímateli. Součástí tohoto závazku nájemce je i zabezpečení příslušných zařízení tak, aby byla v souladu s bezpečnostními a provozními předpisy a jejich chod odpovídal stanoveným normám. Nájemce je povinen, bez zbytečného odkladu, oznámit pronajímateli potřebu oprav, které přesahují rámec běžné údržby a umožnit pronajímateli jejich provedení. Jinak odpovídá nájemce za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. Účastníci se dohodli, že za běžnou údržbu a drobné opravy budou považovány tyto činnosti a povinnosti nájemce: a) Běžná údržba: provádění kontrol a běžných oprav elektroinstalace, malování a nátěry; b) Drobné opravy do částky 4.000,- Kč: opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin, výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken a dveří, výměny zámků, kování a klik, výměny osvětlovacích těles, opravy vodovodních výtoků, odsávačů par, baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, infrazářičů, elektrických vypínačů a zásuvek, opravy nábytku; Nájemce je povinen oznámit pronajímateli potřebu oprav nad rámec obvyklé údržby a drobných oprav užívaných prostor, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce odpovídá za škodu, která vznikla na pronajatých nemovitostech, i za škodu, která vznikla působením věcí, či osob v těchto prostorách se nacházejících, kromě Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 5 (celkem 6)

6 škody způsobené běžným opotřebením, nebo jednáním, zanedbáním nebo opomenutím ze strany pronajímatele. Veškeré opravy či úpravy, prováděné dodavatelem v užívaných prostorách, pokud nebudou prováděny objednatelem na základě oznámení dodavatele, vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele. Součástí oznámení je výslovná specifikace těchto oprav či úprav, jejich popis a finanční rozpočet. Za škody způsobené provozem dodavatele na předmětu užívání nad rámec běžného opotřebení, odpovídá dodavatel až do jejich úplného odstranění. Za ztrátu zařízení a vybavení předaného na základě předávacího protokolu, nebo jiné škody na majetku v poskytnutých prostorách odpovídá dodavatel. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu, či jeho část do podnájmu jiné fyzické, či právnické osobě Cena a platební podmínky Nájemné za pronajaté prostory včetně příslušenství činí ,- Kč (slovy: dvacetosmtisíc korun českých) měsíčně bez DPH. Nájemné pro další období bude hrazeno měsíčně dopředu nejpozději do pátého pracovního dne měsíce, za který má být nájemné hrazeno. Dnem zaplacení nájemného je den připsání nájemného na tento účet. Cena za služby spojené s nájmem se stanoví takto: a) cena za dodané energie a vodu hradí pronajímatel dle skutečné spotřeby na základě údajů podružných měřidel umístěných v pronajatých prostorech měsíčně na základě faktury pronajímatele; b) cena za vytápění užívaných prostor uhradí nájemce ve výši poměrné části užívaných prostor k celkovým vytápěných prostor; c) cena za používání telefonních linek se hradí na základě faktury pronajímatele měsíčně podle skutečné spotřeby (počtu hovorů apod.); Ceny za služby dle předchozího bodu budou pronajímatelem účtovány vždy do 20. dne následujícího měsíce. Nájemce provede úhradu do 14 dnů ode dne doručení vystavení faktury Doba nájmu Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Platnost a účinnost této smlouvy je po dohodě smluvních stran závislá na smlouvě o zajištění stravovacích služeb uzavřené mezi nájemcem a jednotlivými zadavateli. V případě ukončení poslední smlouvy o zajištění stravovacích služeb dohodou stran stejným dnem i platnost a účinnost i druhé smlouvy. Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud nájemce neplní řádně a včas své povinnosti. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 6 (celkem 6)

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb NPS 02577/2015 Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb uzavřená v souladu s ust. 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Verze 201412 Článek 1 Obecná ustanovení, předmět smlouvy 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Verze 20140101 Článek 1 Obecná ustanovení, předmět smlouvy 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Toto jsou Všeobecné smluvní podmínky vydané obchodní společností LeasePlan Česká republika, s.r.o. ve smyslu ustanovení 1751 NOZ pro podnikatele nebo právnické osoby, uzavírající

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více