Výroční zpráva. školní rok Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Charakteristika školy 1.6. Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce 4.2. Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. Údaje o zameškaných hodinách 5.3. Údaje o integrovaných žácích 5.4. Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2. Účast žáků školy v soutěžích a ve sportovních soutěžích 8.3. Prezentace školy 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. VZ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přílohy č. 1 Rozvaha příspěvkové organizace č. 2 Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 adresa školy Havlíčkova 1830/32, Litoměřice právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Blanka Ježková zástupce ředitelky: Mgr. Vladimír Cikner Kontakt tel.: , fax: Zřizovatel název zřizovatele Město Litoměřice adresa zřizovatele Mírové náměstí 15/7, Litoměřice kontakt tel.: Součásti školy kapacita Základní škola 780 Školní družina 140 Školní klub Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní klub Přípravná třída Komentář: Některé hodiny odučeny učiteli vyučujícími na 1. i 2. stupni. 3

4 1.5. Charakteristika školy Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 patří mezi větší školy v Litoměřicích, jejíž zaměření je sportovně technické. Jako jediná škola ve městě využívá dílny a zaměřuje se na technickou dovednost a zručnost žáků. Škola podporuje i jazykovou výuku od 1. třídy a má zajištěnu konverzační výuku anglického jazyka rodilým mluvčím na II. stupni. Škola je tvořena jednotlivými pavilony: pavilony pro 1. a 2. stupeň, prostory školní družiny, jídelna 2 tělocvičny. V květnu 2014 byla zahájena rekonstrukce budovy školy, spočívající v celkovém zateplení pláště budovy a výměnu okenních výplní. Dále byly na střeše pavilonu jídelny umístěny fotovoltaické panely. Součástí areálu je velké travnaté hřiště s běžeckým oválem, dále 3 hřiště s umělým povrchem a osvětlením. Tím jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro širokou nabídku volnočasových aktivit pro žáky i veřejnost. Vybavenost pro výuku i prostorové možnosti jsou velmi dobré. Průběžně dochází k obnovování majetku a drobným úpravám. Učebny, herny, školní klub Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna, počítačové učebny 13 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Ano Sportovní zařízení Hřiště travnaté + 3 hřiště s umělým povrchem, 2 tělocvičny Dílny Využívány k výuce a zájmovými kroužky Žákovský nábytek Třídy vybaveny nastavitelnými lavicemi Moderní vybavení, interaktivní tabule, Vybavení učebními pomůckami, hračkami, dataprojektory, atletické soupravy pro I. sportovním nářadím apod. stupeň Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Odpovídá moderním trendům výuky. Odpovídá základním požadavků, nutno obnovit. Odpovídá, nutno obnovit. 4

5 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení, volby na léta Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Vladimír CIKNER tel Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávací programy Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání Havlíček. Plán je platný od se 4 dodatky. 5

6 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 22 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet asistentek pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Ve škole pracovalo 10 pedagogů na I.stupni a v přípravné třídě. Na II. stupni 12 pedagogů v aprobacích Tv - Z, Tv D, Čj D, M Z, Fy Ch Př, Aj, Nj. 21 pedagogů bylo zaměstnáno na základě pracovní smlouvy a 1 pedagog na DPP rodilý mluvčí. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 90 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ve škole je zaměstnáno 8 nepedagogický pracovníků ekonomka, školník, 2 správci školního sportovního areálu a 4 uklízečky. 6

7 3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd Počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 13/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 5 3 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 24 3 celkem 7

8 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu školní rok 2013/ pololetí P R O S P Ě C H CELKOVÝ Třída Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A CELKEM/POČET PROCENT v PRŮMĚR

9 Přehled o prospěchu školní rok 2013/ pololetí P R O S P Ě C H CELKOVÝ Třída Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A CELKEM/POČET PROCENT v PRŮMĚR

10 Přehled o chování školní rok 2013/ pololetí ŽÁKŮ CHOVÁNÍ Třída Celkem Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A CELKEM/POČET PROCENT V 100 PRŮMĚR

11 Přehled o chování školní rok 2013/ pololetí ŽÁKŮ CHOVÁNÍ Třída Celkem Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A CELKEM/POČET PROCENT V 99,3 0,7 PRŮMĚR

12 Výchovná opatření školní rok 2013/2014 I.pololetí Počet Pochvala NTU Důtka Pochvala žáků TU ŘŠ I.A I.B II.A 19 III.A 16 4 TU III.B IV.A 21 IV.B 18 V.A 20 V.B 11 VI.A 19 VI.B 16 VII.A Důtka 2. stupeň z ŘŠ chování 3. stupeň z chování VIII.A VIII.B 16 IX.A 24 Celkem

13 Výchovná opatření školní rok 2013/2014 II. pololetí Počet Pochvala NTU Důtka Pochvala žáků TU ŘŠ I.A I.B II.A 19 TU III.A III.B 16 4 Důtka 2. stupeň z ŘŠ chování 3. stupeň z chování IV.A IV.B 18 V.A 20 V.B 11 1 VI.A 19 VI.B 16 VII.A VIII.A 14 5 VIII.B IX.A 24 1 Celkem

14 5.2 Údaje o zameškaných hodinách I. pololetí Ž Á K Ů ABSENCE CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená I.A I.B ,82 23,82 II.A ,16 38,16 III.A ,13 29,13 III.B ,19 34,19 IV.A ,86 35,86 IV.B ,72 29,72 V.A ,15 42,15 V.B ,00 48,00 VI.A ,53 52,53 VI.B ,06 72,06 VII.A ,71 39,71 VIII.A ,79 43,79 VIII.B ,56 63,25 0,31 IX.A ,83 42,83 CELKEM/POČET x x x PROCENT V V x x x PRŮMĚR ,19 42,17 0,02 14

15 II. pololetí Ž Á K Ů CELKEM VE TŘÍDĚ ABSENCE PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená I.A ,5 41,5 I.B ,5 31,5 II.A ,7 45,7 III.A ,9 32,9 III.B ,2 42,2 IV.A ,8 28,8 IV.B ,1 49,1 V.A ,4 41,4 V.B ,7 49,7 VI.A ,1 69,5 0,6 VI.B ,4 65,4 VII.A ,9 46,9 1,0 VIII.A ,4 51,4 VIII.B ,2 80,1 0,1 IX.A ,5 66,5 CELKEM/POČET x x x PROCENT v v x x x PRŮMĚR ,5 49,4 0,2 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: I.stupeň II. stupeň Celkem Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 2 2 Tělesné postižení 1 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení CELKEM

16 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti školy je poskytování kvalitního základního vzdělávání všem žákům. V současné době se škola profiluje jako sportovně technická. V rámci ŠVP pro základní vzdělávání jsou využívány učebny výpočetní techniky i dílny. Vzhledem k velmi dobrým podmínkám pro tělesnou výchovu, byly žákům nabídnuty, v rámci povinně volitelných předmětů, hodiny sportovní výchovy a dále keramika a semináře z matematiky, přírodopisu a českého jazyka. Žáci dosáhli v tomto školním roce úspěchů, jak ve školních sportovních soutěžích na všech úrovních, tak v jazykových a předmětových soutěžích. Pro zájemce o rekreační sport, z řad žáků, rodičů i široké veřejnosti, je ve volném čase, o víkendech i o prázdninách, k dispozici školní sportovní areál městské sportoviště, kde dohled a údržbu provádí 2 správci hřiště. Ve školní družině pracovala 4 oddělení, která vyvíjela vlastní aktivity v průběhu celého školního roku. Akce, které byly zorganizovány nejen pro žáky, ale i pro rodiče, se setkaly s velkým zájmem a ohlasem. Především příměstská prázdninová družina a strašidelné spaní byla naplněna do posledního místa. Školní družina dále organizovala i pravidelnou činnost v rámci zájmových kroužků. Zájemci z řad žáků se pravidelně zúčastňují většiny zájmových soutěží a olympiád vyhlašovaných pro ZŠ, ve škole pracuje velmi aktivně školní sportovní klub (AŠSK ČR). Škola se nadále zúčastňuje úspěšně místních a okresních sportovních přeborů ZŠ basketbal, atletika, Pohár rozhlasu, MC Donald s Cup minikopaná, aerobic, florbal a vybíjená. Výuka výpočetní techniky je prováděna ve 2 počítačových učebnách, včetně učebny pro I. stupeň, která je vybavena notebooky. Ve 2 třídách jsou instalovány interaktivní tabule pro I. stupeň, další 2 odborné učebny s interaktivními tabulemi jsou využívány především na II. stupni k odborným předmětů. V současné době je žákům k dispozici 55 počítačů připojených k vysokorychlostnímu internetu. Jsou využívány jak k výuce, tak i k používání ve volném čase v rámci zájmových kroužků, resp. ve školní družině a klubu. Pokračuje spolupráce se sportovními oddíly TJ Slovan Litoměřice a Veslařským oddílem Litoměřice. 16

17 Žáci vybírali z těchto volitelných předmětů: 7. třídy německý jazyk, sportovní výchova, informatika, 8. třídy německý jazyk, sportovní výchova, keramika, 9. třídy německý jazyk, sportovní výchova, seminář z matematiky. V rámci Školního klubu mohli žáci navštěvovat řadu zájmových útvarů: Atletika Tenis Modelář Florbal Míčové hry Turistika V rámci Školní družiny byly pro žáky organizovány následující zájmové kroužky: Atletika Míčové hry Minikopaná McDś Gymnastika Florbal Taneční podložky Počítače Práce se žáky se specifickými vývojovými poruchami a vadami řeči Třídní učitelé zpracovali individuální vzdělávací programy, se kterými byli seznámeni žáci, rodiče žáků a poté byly tyto plány předloženy k posouzení školským poradenským zařízením - SPC a PPP. Následně se s plány seznámili vyučující daných tříd. Ve škole pracovaly 3 skupiny žáků v DAP (poruchy a obtíže dyslektické, dysgrafické, dysortografické a grafomotorické) pod vedením kvalifikovaných a odborně proškolených pedagogických pracovníků. Dyslektickou ambulantní poradnu navštěvovalo 18 žáků I. stupně a 8 žáků II. stupně. Na činnost DAP si škola vytvořila již v minulých letech dostatek pomůcek a metodických materiálů. Docházka většiny žáků byla pravidelná, žáci plnili pokyny vyučujících. Spolupráce s rodiči žáků byla vcelku dobrá. U většiny žáků došlo ke zmírnění poruch a obtíží. Všichni vedoucí DAP zpracovali písemné zprávy o celoroční činnosti. Náprava řeči a logopedických obtíží žáků byla realizována ve 3 logopedických ambulancích, ve kterých působili učitelé s kvalifikací pro speciální pedagogiku. 17

18 Péče o žáky je prováděna v úzkém kontaktu s rodiči, pracovníky poradenských pracovišť (konzultace s rodiči či poradenskými pracovišti, konzultace se speciálním pedagogem působícím ve škole). Zpráva o činnosti výchovného poradce V průběhu školního roku byly plněny tyto stálé úkoly: práce s integrovanými dětmi, byla prováděna poradenská činnost pro rodiče i žáky, probíhala spolupráce mezi školou a SPC a PPP Litoměřice, aktuálně byly řešeny výchovné a výukové problémy žáků (výchovné komise) a realizovány akce týkající se volby povolání žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku. Pravidelně se konaly porady s ředitelkou školy, s asistenty pedagogů, s preventistkou sociálně-patologických jevů. Přípravná třída Od roku 2007 je pravidelně otevírána přípravná třída pro žáky s nutností vyrovnání vývoje dítěte a přípravy na školní docházku. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo přípravnou třídu 10 žáků. V průběhu celého školního roku vyjadřovali rodiče velkou spokojenost s fungováním přípravné třídy. Všichni žáci, kteří navštěvovali přípravnou třídu nastoupili na naší škole do 1. třídy. Měli možnost se v průběhu roku dobře poznat a vytvořit základ třídního kolektivu 1. třídy. K velmi dobrému fungování přípravné třídy přispělo metodické vedení pracovníků SPC. Průběh a výsledky vzdělávání Ve všech předmětech bylo dosaženo cílů vzdělávání pro jednotlivé ročníky, při výuce byly respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků, využívány různé formy a metody práce pro motivaci žáků. V rámci pořádaných projektových dnů žáci spolupracovali napříč všemi ročníky. Pedagogové pokračovali v součinnosti s poradenskými pracovišti (SPC, PPP), především v oblastech tvorby individuálních vzdělávacích plánů. 18

19 Materiální podpora výuky Pro kvalitní a efektivní výuku byla využívána didaktická technika v odborných učebnách (učebna F, Ch, Hv, interaktivní tabule, PC učebny). Pro názornost byly organizovány exkurze a tematické výlety. V hodinách byly využívány moderní formy a metody výuky (zejména prožitkové, skupinové, činnostní učení, kritické učení). Vyučující vhodným způsobem podporovali osobnostní a sociální rozvoj žáků. Byla upřednostňována pozitivní motivace k dosažení osobnostního maxima žáka. Interakce a komunikace Žáci byli vedeni k dodržování dohodnutých pravidel v komunikaci s pedagogy i mezi sebou. Měli možnost vyjádřit vlastní názor (např. ve třídě, na žákovském parlamentu) a obhájit si ho. Hodnocení žáků probíhá v souladu s Pravidly pro hodnocení prospěchu a chování, které jsou součástí školního řádu. 19

20 5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodici prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, NE Vlastní kabinet NE S výchovným poradcem NE S jinými pedagogy ANO Školní preventivní tým *) ANO *) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací: Účel Získaná celková částka Naše třída Adaptační kurz Kč. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Kázeň a klima školy Mgr. Michaela Veselá Společně k bezpečí o.s. Kázeň a klima školy Počet školených pedagogů 25 Podpora preventivních týmů PPP Litoměřice, Mgr. Kateřina Davídková 2 20

21 Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník vzdělávání hodin Porady s okresní metodičkou prevence PPP Litoměřice, Mgr. Kateřina Davídková Podpora preventivních týmů PPP Litoměřice, Mgr. Kateřina Davídková Kázeň a klima školy Mgr.Michaela Veselá Společně k bezpečí o.s. Kázeň a klima školy Všechny vzdělávací akce byly přínosné.velice se nám líbila přednáška Mgr. Veselé a v příštím školním roce bychom chtěli navázat další přednáškou. Jako metodička prevence jsem velice spokojena s poradami s okresní metodičkou prevence, které školním metodikům velice pomáhají. Všichni pracovníci školy se snaží spolupracovat a odhalovat negativní jevy. Společnými silami je řešíme. V letošním roce pracoval ve škole Školní preventivní tým, který se scházel dle potřeby a řešil případné problémové situace na škole. Tento tým pracoval ve složení : ředitelka školy, zástupce ředitele, metodička prevence, výchovná poradkyně a vedoucí vychovatelka. Práce Školního preventivního týmu se nám velice osvědčila. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH Název aktivity Datum Realizátor, přednášející Schůzka s rodiči prvních tříd Tř. uč. 1. tříd 1. Schůzka SRDPŠ+Rada rodičů Ped.pracovníci, vedení školy 2. Schůzka SRDPŠ+Rada rodičů Ped.pracovníci, vedení školy 3. Schůzka SRDPŠ+Rada rodičů Ped.pracovníci, vedení školy 4. Schůzka SRDPŠ+Rada rodičů Ped.pracovníci, vedení školy Na třídních schůzkách vyučující probírají s rodiči různá preventivní témata, vysvětlují úskalí druhů rizikového chování. 21

22 Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Vedoucí programu 1.Velikonoční jarmark Mgr. Eliška Reissmüllerová 2. Čertovský rej Vych. ŠD 4. Předškolák 10 krát Lenka Vachová 5. Maškarní rej J. Veselá 6. Atletika pro nejmenší Mgr. Miloslava Šikýřová 7. Vítání občánků Lucie Hamzová 8. Strašidelné spaní Lucie Hamzová 9. Dětský den J.Veselá D.Hrdinová 11. Tříkrálová sbírka Leden 2014 Mgr.Běželová 12.Noc s Andersenem Mgr. Ilona Futerová 13. Den otevřených dveří Ped. prac.školy 14. Turistický kroužek 10 krát Mgr. Ilona Futerová 15. Den otevřených dveří u paní ředitelky Mgr.Blanka Ježková 16. Sportem proti nudě Mgr.Šikýřová 17.Večerní bruslení ŠD 18.Tvořivá dílna ŠD 19.Plavání rodičů s dětmi ŠD 20.Dýňový mejdánek ŠD Specifické preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov Název aktivity Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) 1. Bezpečná cesta do školy 2. Adaptační kurz Adaptace na 2.stupeň ZŠ vztahy ve třídě, tř. učitel 3. Dopravní hřiště Bezpečnost silničního provozu 4. Podívej se sám na sebe Datum konání Věková skupina - Realizátor Dopravní výchova PT, 1.třídy Policie ČR, DDM Rozmarýn A, 6. B ZŠ Havlíčkova 2013 škol. psych.+ met. Prevence proti šikaně, návykové látky, zážitkové činnosti 3 krát ve školním roce prev.+ tř. učitel 4. A, B DDM Rozmarýn 8. A 8. B ZŠ Havlíčkova +PPP Mgr. Davídková 22

23 5. IZS,Tvůj ochránce Protipožární prevence, bezpečnost A,5.B Policie ČR,HZS,DDM Rozmarýn 6.Preventivní program Alkohol a kouření A Bethel p.růžička 7.Preventivní program Drogová závislost A 8. B Bethel p.růžička 8.Preventivní program Vztahy v kolektivu a prevence šikany A 6. B Bethel p.růžička 9.Preventivní program Rasismus a xenofobie A Bethel p.růžička 10.Program Zdravé Zdravý životní styl třída vyučující 1.stupně zuby 11.Preventivní program Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí A, 8. B Bethel p.růžička 12.Preventivní program Dospívání, sebepřijetí a vztahy s rodiči B 6. A Bethel p.růžička 13.Preventivní program Finanční gramotnost A Bethel p.růžička 14.Preventivní program Diskuze k prevenci neplánovaných A, 8. B Bethel p.růžička těhotenství a interrupcí 15.Preventivní program Partnerské vztahy a manželství A Bethel p.růžička 16. Čas proměn Lidské tělo a jeho změny A. B Mgr. Živnůstková v dospívání 17.Drogy trochu jinak Hrou proti drogám, 3. 4, B ČAŠMP 18.Přednáška Pohlavně přenosné choroby interaktivní program Prevence pohlavně přenosných chorob A MUDr. Matějíčková 19. Hasičské slavnosti Požární prevence HZS ČR a SH ČMS 20.Do života bez Protidrogová prevence, A Policie ČR karambolu práce Policie ČR 21. IZIS Seznámení s činností Policie ČR a Vězeňské služby I.A,I.B,3.A, 5.A, 9.A Policie ČR Jsme rádi, že se podařilo získat dotaci na Adaptační kurz, který považujeme za velice přínosný pro žáky 6.tříd. Velice se nám také osvědčila spolupráce s panem Růžičkou z Bethelu, který vždy umí zaujmout žáky a vhodnou formou jim dokáže vysvětlit úskalí různých forem rizikového chování. 23

24 Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě RCH které bylo řešeno:viz zápis třídních učitelů a výchovné poradkyně Mgr. Pavly Vavrouškové Jak byla situace zjištěna: Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy byla situace řešena: S použitím jakých metod byla intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: Volnočasové aktivity při školách - Školní družina - Školní kluby - Školní kroužky počet počet počet oddělení zapojených počet klubů zapojených počet kroužků počet dětí * dětí dětí Kroužky: Počítače, florbal, keramika, gymnastika, taneční podložky, dovedné ruce, atletika, minikopaná Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách Víkendové akce - Prázdninové akce počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí Prázdninová družina Atletické soustředění Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi 2. Strašidelné spaní 3. Noc s Andersenem 4. Turistické výlety rodičů a dětí

25 Nespecifická primární prevence na škole Slouží k rozvoji harmonické osobnosti žáků, rozvíjejí nadání, zájmy, pohybové a sportovní dovednosti. Pomáhají žákům naučit se smysluplně využívat volný čas. Poznávací výlety Ozdravné pobyty, LVZ Hry III. tisíciletí Račice Spolupráce s organizací SEVER (ochrana přírody) Školní parlament Třídnické hodiny Přírodovědný klokan Návštěva divadelních představení DKHM Ltm., Divadlo Ústí nad Labem, Praha, Most Návštěva galerie a muzea v Ltm. Spolupráce s knihovnou KHM v Ltm.- Pasování na rytíře čtenářského řádu, besedy Sběrové akce Projekt Den zvířat, Den zdraví Sportovní soutěže- Přespolní běh Ploskovice, Okresní přebor v plavání, Soutěž ve florbale, Silový trojboj, Přehazovaná, Basketbal, Litoměřická laťka, Hokejbalem proti drogám, Nestlé basket cup, Vybíjená Preventan cup, Kinderiáda, Pohár rozhlasu- lehká atletika, futsal, minifotbal, Aerobic maraton Projekt Netradiční sporty Návštěva výstav v DDM Rozmarýn (Vánoce, Velikonoce) Mikulášská nadílka akce žáků II. stupně pro žáky I. stupně Tříkrálová sbírka Soutěž v recitaci Školní soutěž v Sudoku Matemetický Cvrček a Klokan Cyklohappening Návštěva Solné jeskyně v Ltm. Projektový den Velikonoce Den dětí Exkurze do loděnice, nábor nových veslařů Běh do Máchových schodů a na Mostnou horu Olympiády Dětské fórum Velikonoční dílny Dun Dun-Inspirace Afrikou 25

26 Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování 2 3 neomluvené hodiny ho din žá ků alkohol - ák ů př íp ad ů kouření žá ků př íp ad ů ostatní drogy ž á k ů p ří p a d ů agresivní formy chování vč. šikany žá ků př íp ad ů krádeže počet žá k ů pří pa dů Záškoláctví: 3 případy Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky jméno odborníka/zařízení p.zelená OSPOD MěÚ Ltm. typ RCH záškoláctví věková jakou formou se pracovalo se žáky skupina Individuální pohovory, rozbor problému se žáky za přítomnosti rodičů, Metodička prevence PPP Litoměřice Mgr. Kateřina Davídková Problematické chování, kouření, problémy v komunikaci s vrstevníky Psycho-korektivní skupina, pohovor s žáky Rezervy Ve škole je problém s některými rodiči, kteří nemají zájem o prospěch a chování svých dětí, některé děti nepřinesou peníze na akce pořádané školou, přestože mají dost peněz na ostatní činnosti. Žáci nechodí do školy a rodiče jim píší omluvenky. Rodiče problémových žáků nechodí na třídní schůzky, vyjadřují se před dětmi vulgárně, kouří a pijí před dětmi alkohol a žáci vyrůstají v domnění, že je to normální. Problémem je také vysoká rozvodovost rodičů, kdy rodiče přesouvají povinnosti jeden na druhého a žáci toho zneužívají. Pedagogové musí trpělivě spolupracovat s těmito rodiči a žáky, snažit se o pozitivní, přátelský přístup s kladnou motivací. Neustále zdůrazňovat význam vzdělání pro život, zapojovat žáky do mimoškolních činností. Snažíme se na třídních schůzkách s rodiči o těchto problémech hovořit a spolupracovat s nimi, často však bez úspěchu. Řešením těchto problémů se budeme zabývat i nadále. Rezervy máme také v tom, že by bylo potřeba, aby se pedagogové naší školy zúčastňovali více vzdělávacích akcí v oblasti RCH. Jako jednu z možných příčin vidím nutnost suplování za chybějící, vzdělávající se kolegy. Jako další příčinu vidím nedostatek finančních prostředků potřebných na vzdělávací akce. 26

27 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách Akce úkol Září Zahájení školního roku Pedagogická rada Schůzka SRPDŠ Bezpečná cesta do školy OR AŠSK Hry III. tisíciletí - Račice Den bez aut cyklohappening Školní parlament zahájení činnosti Výstava na radnici Atletika pro děti Dopravní výchova 4.A, B Adaptační pobyt 6.A Atletický čtyřboj Říjen Přespolní běh Ploskovice Třídní schůzky - SRDPŠ Týden zdraví Ukázka IZS 5.třídy areál Zahrady Čech Putování za zdravým jídlem třídy Přespolní běh KF Ústí n.l. Předškolák kurz Liga v miniházené I. stupeň Sběrová akce Dýňový mejdánek - halloween Listopad Zábavné učení - projektový den Škola hrou Okresní finále v plavání Kurcová, Šálková 1.místo Divadlo KHM pohádka O Šupince 1. A, B Knihovna Přípravná třída Solná jeskyně Přípravná třída Florbalové turnaje II. stupeň postup do okresního finále Vítání občánků na radnici Bruslení se ŠD Pedagogická rada Miniházená pro I. stupeň Pasování na čtenáře Atletika pro děti projekt ČAS a KÚ 27

28 Prosinec Drátenická dílna okresní muzeum Litoměřice Moje olympiáda projekt ČOV Česko sportuje Předvánoční besídky Mikulášská nadílka I. st. Olympiáda Čj Projektový den II. st. Vánoce Vánoční jarmark Pythagoriáda Leden Tříkrálová sbírka Třídní schůzky rodičů Den otevřených dveří Předškolák Pedagogická rada Pythagoriáda 6. a 8. třída Bruslení na ZS Matematická olympiáda - okresní kolo Pololetní vysvědčení Lovci dinosaurů Galerie Litoměřice, 7. A Parlament Únor Zápis do prvních tříd Maškarní karneval Předškolák Lyžařský výcvikový zájezd Pec p. Sn. Přehazovaná okresní finále, 3.místo dívky II. st. Návštěva olympijského parku SOČI Letná 2014 Krajské kolo v přehazované Florbal krajské finále dívky I.st. Olympiáda Aj Olympiáda Nj Litoměřický masopust Nejlepší chemik Litoměřicka Krajské kolo Nj Školní kolo recitační soutěž Okresní kolo recitační soutěže Výtvarná soutěž Přírodní živly Natálie Tomiová, 2. místo Ergoregata pořadatelé s TJ Slavoj Ltm Březen Basketbal tř. OF finále Plavání 3. a 4. třídy Zeměpisná olympiáda Matematický klokan Den Země 28

29 Přehazovaná 4. a 5. tř. Pythagoriáda okresní kolo Předškolák Duben Litoměřická laťka O. Sendlai 4. místo Předškolák Velikonoční jarmark Tvořivá dílna ŠD Noc s Andersenem Prevental cup vybíjená dívky 2. místo Beseda Policie 8.A, 8.B Třídní schůzky rodičů Dětský den bez úrazu 2. ročník Zapojení do projektu ČOV Olympijský víceboj Dopravní hřiště 4.A OVOV okresní kolo L. Plos, N. Tomiová, P. Cuc postup do krajského kola Přírodovědná soutěž Oblastní muzeum Litoměřice, D. Král (I.A), 1. místo Den Země s Rozmarýnem 1. st. Předškolák McDonalď s cup třída, 2. místo Mladý cyklista Květen Ozdravné pobyty třídy Plavání 2. st. Minifotbal třídy ŠD praxe SpGŠ Předškolák Štafetový pohár Most I. st. Kinderiáda Liga v miniházené 1. místo obě kategorie, I. III. třída a IV. V. třída Pohár Rozhlasu atletika 6, 7 Pohár Rozhlasu atletika 8, 9 Předškolák Cesta za pokladem Den dětí ve ŠD OVOV krajské kolo L. Plos a N. Tomiová postup do republikového finále Do života bez karambolu 9. tř. Okrskové kolo atletika I. stupeň Červen Atletika pro děti projekt pro I. st. + MŠ Ozdravné pobyty I. třídy Opárenské údolí Návštěva JE Temelín spolupráce s SPŠ Ústí n. L. žáci 8.A Státní zdravotní ústav Hrou proti AIDS Parlament Den kostelů 29

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více