ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní družina šťastných dětí Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

2 Obsah 1 Identifikační údaje: Předkladatel: Zřizovatel školy: Charakteristika školní družiny Konkrétní cíle vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Formy vzdělávání Příležitostná: Pravidelná: Táborová: Osvětová: Individuální: Spontánní: Obsah vzdělávání Naše město Podzim Příroda kolem nás - zvířata Příroda kolem nás - rostliny Orientace v čase Akce Projektové dny Zima Člověk a jeho zdraví Rodina a domov Akce Projektové dny Jaro Povolání a zaměstnání Člověk a svět Prázdniny Akce Projektové dny Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky příjímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání Popis materiálních podmínek Popis personálních podmínek Popis ekonomických podmínek Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Zveřejní školního vzdělávacího programu

3 1 Identifikační údaje: 1.1 Předkladatel: Základní škola: Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Ulice, č.p., č.o.: Boženy Němcové 2 PSČ, město: Jméno ředitele: Ved. vychovatelka: Litoměřice PaedDr. Václav Hanč, Ph.D. Petra Přikrylová Kontakty: telefon: , www: IČO: Zřizovatel školy: Název: Město Litoměřice Adresa: Mírové náměstí 15/ LITOMĚŘICE Kontakty: č.tel.: , www: Platnost dokumentu: od Podpis ředitele školy: Razítko školy: 3

4 2 Charakteristika školní družiny Školní družina je umístěna v budově školy. Má pět oddělení. Každé z nich má svou oddělenou místnost. ŠD může navštěvovat až 150 dětí z prvního stupně, pokud kapacita dovolí, výjimečně i z druhého stupně. V ŠD pracuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek. Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků. Cílem práce v ŠD je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky prospěšné a přípravu na vyučování. Zájmovou činnost usměrňujeme na obecně zaměřené okruhy činnosti, abychom dětem umožnili orientaci v hlavních zájmových oblastech. Mohou docházet do zájmových kroužků pravidelně nebo podle momentálního zájmu a nálady. Formou soutěží a her si opakují, upevňují a propojují znalosti ze školy. Vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj dětí: zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině i v multikulturní společnosti, položit základy pro celoživotní učení a schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot. Při všech činnostech ve školní družině se snažíme o co nejdelší pobyt dětí venku. Při vycházkách se zaměřujeme na ochranu přírody a výchovu k ekologickému myšlení. Děti mají možnost jednou týdně chodit plavat se školní družinou do plaveckého bazénu. Jednou týdně se děti střídají i na dopravním hřišti a procvičují znalosti z dopravní výchovy. Pátky jsou vyhrazeny rekreačním činnostem, výletům, turistickým vycházkám a sportovním akcím ve spolupráci se školním sportovním klubem. Děti mají v ŠD k dispozici počítač, seznamují se s obsluhou, hrají hry. S dětmi připravujeme i veřejná vystoupení (vítání občánků, taneční vystoupení) a chodíme jednou měsíčně na veřejné kulturní programy (kino). Vychovatelky ve svém oddělení pracují podle tématických plánů přizpůsobených věkovým zvláštnostem dětí. Ve své práci vycházejí z knih a časopisů zabývajících se problematikou školních družin a dále se vzdělávají samostudiem nebo v akreditovaných kurzech. Při plánování činností navazují na projektové dny pořádané školou. Nové poznatky a zkušenosti děti získávají z diskuzí, besed, exkurzí, návštěv galerie, muzea i jiných výstav, vlastním vyhledáváním v knihách, na vycházkách a výletech. Dále spolupracujeme s: - DDM Rozmarýn (příměstské tábory, výstavy, soutěže); - ekologickým centrem SEVER (besedy, programy o přírodě); - dopravním hřištěm (pravidelně, jednotlivá oddělení); - městským úřadem (vítání občánků); - Městskou knihovnou Litoměřice. 4

5 3 Konkrétní cíle vzdělávání Cíle školní družiny vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu ZŠ Boženy Němcové 2. ŠD připravuje jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit se snaží vybavit žáky žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Program : podporování dobrých vztahů ve skupině, vedení k ohleduplnosti a respektu k ostatním, budování vlastní osobnosti; rozvíjení samostatnosti a schopnosti pracovat v kolektivu, pomáhat mladším a slabším spolužákům při různých činnostech; získávání a rozvíjení potřebných vědomostí a dovedností zábavnou formou pomocí her, soutěží a vycházek; vedení žáka k dobrému vztahu k přírodě, vlastnímu zdraví, zdravému prostředí; rozvíjení tělesných a pohybových dovedností žáků ve spojení se zdravým životním stylem; rozvíjení samostatného myšlení a tvoření vlastních prací; aktivní zapojení do různých akcí a soutěží; reprezentace školy; budování zásad správného chování jedince ke svému okolí. 4 Délka a časový plán vzdělávání Délka vzdělávání ve školní družině je dána věkovou kategorií žáků tříd naší školy. Vzdělávání je realizováno ve čtyřletém cyklu. Provozní doba ŠD je od 6:00 do 16:30 (v případě plavání do 17:00 hodin). 5 Formy vzdělávání 5.1 Příležitostná: návštěvy veřejných vystoupení, kina, výstavy a exkurze výlety do přírody vystoupení (vítání občánků, dramatická vystoupení v domě seniorů) dětské besídky 5.2 Pravidelná: relaxace v ŠD zájmové kroužky ŠD (výtvarný, tělovýchovný, zdravotní, taneční, hudební, pracovní) pobyt venku, přírodovědné vycházky pohybové aktivity na školním hřišti příprava na vyučování 5.3 Táborová: víkendové akce s rodiči dětí mimo školu ozdravné pobyty 5

6 5.4 Osvětová: spolupráce s knihovnou a galerií spolupráce s DDM Rozmarýn 5.5 Individuální: rozvíjení nadaných dětí (výtvarné, tělovýchovné, vědomostní soutěže) vytváření podmínek a prostoru pro realizaci dětí 5.6 Spontánní: hry v ŠD (konstruktivní, stolní, námětové, logické) práce s knihami a časopisy (Mateřídouška, Pastelka) poslech hudby, hra na hudební nástroje práce s papírem, malování 6 Obsah vzdělávání 6.1 Naše město cesta do školy a zpět zajímavosti v Litoměřicích významné budovy osobnosti řeky kopce a okolí Litoměřic České středohoří a jeho vrcholy cestování v okolí Litoměřic výuka na Dětském dopravním hřišti 6.2 Podzim změna ročního období stromy na podzim koloběh v přírodě slunce, vzduch, mlha, déšť Příroda kolem nás - zvířata domácí zvířata lesní zvířata cizokrajná zvířata užitek hospodářských zvířat Příroda kolem nás - rostliny stromy, keře, plody okolí školy - estetické cítění zeleň ve městě 6

7 6.2.3 Orientace v čase hodiny dny v týdnu měsíce v roce minulost, přítomnost, budoucnost Akce návštěva muzea návštěva rozhledny, orientace v okolí (Mostka, Kalich, vyhlídka na Mostné hoře) soutěže (nejlepší podzimní strom, drak) dopravní hřiště Projektové dny den turistiky (mapy, orientační hry, hledání pokladu) den zvířat (výroba zvířecích masek, loutek) mediální den (hra na televizi, rozhlas, sportovní komentátor, uvaděč zábavného pořadu, reportéři v terénu, porota soutěže...) 6.3 Zima zimní období Vánoce Mikuláš, čert, anděl zvířata v zimě zimní sporty Člověk a jeho zdraví naše zdraví, čistota nemoci, lékař otužování, oblékání bezpečnost jídelníček vývoj lidské tělo relaxace zaměstnání sport Rodina a domov členové rodiny rodokmen druhy domů společné zájmy zdvořilost a zásady slušného chování 7

8 6.3.3 Akce vítání občánků Mikulášská besídka vánoční besídka, návštěvy vánočních výstav a trhů maškarní bál Projektové dny etno den Boženy 6.4 Jaro jarní období zvířata, mláďata zvyky, tradice Velikonoce rostliny na jaře Povolání a zaměstnání současná povolání řemesla hudební nástroje Člověk a svět národnosti ekologie státy země vesmír voda počasí Prázdniny léto nebezpečí počasí výlety, cestování po světě volný čas dětí Akce velikonoční výstavy sportovní akce, závody dopravní hřiště pálení čarodějnic dětský den rozloučení se ŠD 8

9 6.4.5 Projektové dny den Země den harmonie dětský den 7 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vytváříme optimální podmínky pro rozvoj osobnosti dětí, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti, respektujeme individuální potřeby dítěte. Dětem poskytujeme: - individuální přístup; - volnější pracovní tempo (více času na práci); - možnost odpočinku a relaxace, zařazení pohybových chvilek; - pomoc při použití speciálních pomůcek doporučených SPC a PPP (např. trojhranné tužky a pastelky); - stolní a společenské hry pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti (např. Logico); - hry zaměřené na rozvoj vnímání (zejména na zrakovou a sluchovou diferenciaci); - pomoc při zařazování dítěte do kolektivu. Spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou Litoměřice, SPC Litoměřice a rodiči. 8 Podmínky příjímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Údaje vyplněné rodiči jsou využívány pouze pro interní potřebu ŠD. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. V zájmu dítěte je, aby rodiče vyplnili telefonní spojení a upozornili na zdravotní problémy dítěte. Ukončit vzdělávání v ŠD lze na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Všechny informace týkající se příjímání žáků, průběhu a ukončení jejich vzdělávání jsou zahrnuty ve vnitřním řádu ŠD. 9 Popis materiálních podmínek inspirující, nestresující prostředí; účelně vybavené prostory ŠD; každé oddělení ŠD má k dispozici vlastní místnost vybavenou pomůckami pro zájmové činnosti a kreativní rozvíjení dětí; možnost využívání prostor školy (tělocvičny, počítačové učebny, sál školy, projekce, školní hřiště, okolí školy-park). 9

10 10 Popis personálních podmínek Vychovatelky ŠD mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Počet vychovatelek odpovídá počtu oddělení ŠD otevřených v daném školním roce. 11 Popis ekonomických podmínek Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem, tedy městem Litoměřice, v rámci rozpočtu města pro ZŠ. Spotřební materiál je hrazen převážně ze stanovených plateb ze ŠD (podmínky úplaty jsou stanoveny ve vnitřním řádu ŠD) a částečně z prostředků školy. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu podle platných tabulek. 12 Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. Všechny informace týkající se bezpečnosti jsou zahrnuty ve vnitřním řádu ŠD. 13 Zveřejní školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je zveřejněn na webových stránkách školy (www.skolabn.cz) a na nástěnce ve školní družině. 10

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více