DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm."

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: zprávy CHARITY 5/2004

2 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3 Informace DCH str. 4 Tříkrálová sbírka str. 4-5 Zamyšlení str. 5 Dotace str. 6 Co přinese rok 2005 str. 7 Sbírka pro DCH Litoměřice přehled dárců str. 8-9 Co se děje v charitách str. 9 Den otevřených dveří v Charitním domově v Liberci str. 10 Mostecká charita spolupracuje se sdružením Romů str. 10 Sovička v pravěku str. 10 Co přinesl konec léta str. 10 Pestrý podzim str. 11 Nezahálíme ani na podzim str. 11 Rodinná olympiáda str. 12 Oblastní charita Most str. 13 Podzimní Farní charita Rumburk str Přípravy a Vánoce str. 16 Několik ávodů k prožití adventu str. 18 Maria s Ježíškem str. 19

3 ZPRÁVY CHARITY 3 Duchovní slovo Přibývá tmy "Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!" (Iz 2,5) Přibývá tmy. Den se zkracuje, stmívá se stále dříve. Spousta lidí má pocit, že přibývá temnoty i ve společnosti - děti vraždí, o staré lidi se nikdo nezajímá... Někdo možná právě prožívá temné období ve svém životě. V této tmě se nám nabízí šance - nezáleží na tom, kolik ji prosvětlí světýlek ve vánoční výzdobě. Je tu světlo, které temnota nepohltí. Můžeš pozvat Krista do svého života a on se stane tvým světlem, které svítí i uprostřed temných chvil na tvojí cestu, nebo aspoň na nejbližší krok. (S.P.)

4 ZPRÁVY CHARITY 4 INFORMACE Termín koledování Tříkrálové sbírky 2005 Termín koledování v rámci celé republiky není přesně stanoven. Koledování má probíhat dle místních zvyklostí v období slavnosti Tří králů. Doporučuji tedy termín od do Setkání asistentů Tříkrálové sbírky 23.listopadu 2004 proběhlo na DCH Litoměřice setkání asistentů Tříkrálové sbírky. Na programu byly nové organizační pokyny s formuláři a jejich změny oproti loňskému roku. Některé formuláře jsou ve dvojím vyhotovení: pro zpracování ruční a pro zpracování na PC. Tyto pak obsahují vzorce, které ulehčí práci při zápisu vykoledovaných peněz. Pokud to možnosti dovolí, je vhodné formuláře vyplňovat na PC s využitím ové pošty, pro jejich snadnější další zpracování. Obecným záměrem pro Tříkrálovou sbírku 2005 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. S vlastním záměrem lze koledovat pouze v případě byl-li před zahájením sbírky schválen tříkrálovou komisí. Apeluji na dodržování termínů pro odevzdání formulářů dle organizačních pokynů. Nové vedoucí skupinek hlásit i po termínu (s využitím u i telefonu), pro udržení aktuální databáze (formulář č.4). Všichni vedoucí skupinek pohybující se v litoměřické diecézi musí být nahlášeni u diecézního koordinátora. ACHO vydala katechetický materiál pro přípravu koledníků. Po jednom výtisku obdržela každá charita či farnost účastnící se

5 ZPRÁVY CHARITY 5 Tříkrálové sbírky. V případě, že se tak nestalo a máte o výše uvedený materiál zájem, obraťte se na diecézního koordinátora. Tříkrálové složenky budou distribuovány do všech poštovních schránek domácností v ČR (8.1 až ) soukromou firmou. Z tohoto důvodu bude probíhat kontrola roznosu složenek (hlášení o neprovedeném roznosu viz. org. pokyny). Diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky: Zdenka Broumská tel.: , mobil: Zamyšlení Charakter Tříkrálové sbírky je především evangelizační. Koledníci jsou vyslanci Boží lásky k lidem a mají o ní věrohodně svědčit. Přitom umožní mnoha lidem se podílet na díle pomoci trpícím bližním a tak odpovědět na velkou Boží lásku skutkem lásky. Zastupují chudé, trpící a potřebné a jejich jménem prosí o dar. Velký důraz je přitom třeba klást na přípravu koledníků. Výsledkem by mohlo být jejich hlubší pochopení smyslu koledování a pomoci potřebným. Ve všem, co konáte, projevujte lásku ( 1 Kor 16,14). Víme, že prosit o peníze pro lidi v nouzi může být těžké. To totiž vyžaduje určitou dávku odvahy, pokory, lásky k potřebným a nadšení pro pomoc. Je to zároveň velká možnost podílet se na výchově mladých a větších koledníků, i jejich doprovodu, na vnitřním růstu jejich osobnosti. Pro Charitu je to pak příležitost, aby mohla získat mnoho dobrovolných spolupracovníků a dovedla tak účinně plnit své poslání. Mimo obnovení staré lidové tradice tříkrálových koledníků mnoho lidí dostává možnost se zapojit do charitní pomoci. Konáním této sbírky napomáháme k upevnění a posílení rodiny, k soucítění lidí s trpícími a potřebnými. Tato solidarita ve společnosti je protiváhou sobectví a vidění světa jen skrze úspěch a peníze. V lidech se posiluje sociální cítění. (ze setkání asistentů v ACHO)

6 ZPRÁVY CHARITY 6 DOTACE Pro rok 2005 bylo podáno v litoměřické diecézi na Ministerstvo práce a sociálních věcí v programu podpory sociálních služeb celkem 27 projektů z toho čtyři nové. V programu podpory fungující rodiny to byly celkem čtyři projekty, jeden projekt putoval na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další projekty byly a budou ( Ústecký kraj uzávěrka ) podány na příslušné kraje, kam přešla část finančních prostředků z MPSV. To se týká projektů zaměřených na seniory a zdravotně postižené. Poznámka k podávaným projektům: K velmi častým chybám v podávaných žádostech je uvádění formy právní subjektivity. Proto jsme se obrátili s dotazem na právníka a dle tohoto výkladu uvádím, že jedinou správnou formou právní subjektivity charit je označení církevní právnická osoba. Mnozí vyhlašovatelé grantů a dotací mají již tuto formu uvedenou přímo ve své metodice v okruhu možných žadatelů. Bylo by také dobré zkontrolovat si na všech úředních dokumentech toto správné označení a případně si jej nechat opravit, aby se v budoucnu předešlo případným nedorozuměním, nebo problémům v souvislosti s žádostmi o dotaci. Zdenka Broumská, koordinátor projektů

7 ZPRÁVY CHARITY 7 CO BY MĚL MIMO JINÉ PŘINÉST ROK 2005 V prvním čtvrtletí roku 2005 bude slavnostně vysvěcen a otevřen bytový dům v Záboří u Mělníka, určený pro občany postižené povodní v roce Dále bude slavnostně vysvěcen a otevřen Dům pokojného stáří sv.ludmily a bytový dům v Chabařovicích, taktéž určeny pro občany postižené povodní v roce Tradiční pouť charity se uskuteční 11. června 2005 v Jablonném v Podještědí. V roce 2005 budou probíhat rekonstrukce v Domově sv.m.- Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.

8 ZPRÁVY CHARITY 8 SBÍRKA PRO DIECÉZNÍ CHARITU LITOMĚŘICE 2004 Přehled dárců

9 ZPRÁVY CHARITY 9

10 ZPRÁVY CHARITY 10 CO SE DĚJE V CHARITÁCH Mostecká charita spolupracuje se Sdružením Romů Oblastní charita Most v letošním roce začala spolupracovat se Sdružením Romů města Mostu. Jako zahajovací akce byl 14. srpna realizován výlet na zámky Ploskovice a Libochovice s přestávkou na oběd v Litoměřicích. Akce se zúčastnilo celkem 40 dětí, z toho 20 z naší organizace a 20 s výše jmenovaného sdružení. Dětem se asi nejvíce líbila zahrada s pávy přilehlá k zámku Libochovice. Přáním obou organizací je, aby uskutečněný výlet byl opravdu první společnou akcí. Sovička v pravěku Oblastní charita Most uspořádala pro 18 dětí, které navštěvují Sovičku, Letní tábor v Cheznovicích u Rokycan. Na děti dohlíželi 3 zaměstnanci a 2 dobrovolníci, jež se akce účastnili odměnou za celoroční pomoc v centru. Jako téma celotáborové hry byl zvolen pravěk. V rámci této hry se děti procvičovaly ve sportovních i manuálních činnostech. Měly možnost se koupat v nedalekém rybníku, uvařit si na ohni nebo si zatančit na diskotéce. Farní charita Litoměřice Co nám přinesl konec léta? Do Domova pro seniory v Zahradnické ulici nastoupila nová ergoterapeutka. Jsme rádi za tuto posilu. Ihned se zapojila do některých společných akcí, ale zároveň i vytváří samostatně program pro své klienty

11 ZPRÁVY CHARITY 11 Jednou ze společných akcí, které se zúčastnili klienti z CHD sv. Zdislava, DPS ve Švermově ulici a DS v Zahradnické ulici, byl výlet do Rakovníka. Zde mohli výletníci navštívit muzeum, hrad Křivoklát a část města Samozřejmě, že i programy v jednotlivých zařízení byl pestrý a poučný. Například v DPS ve Švermově ulici se konala velice zajímavá přednáška na téma ALOE VERA. Také si klienti zdobili květináčky ubrouskovou technikou. Tuto techniku si vyzkoušeli i klienti v DPS Kosmonautů. Pestrý podzim Ani na podzim jsme nezaháleli. Tvorba podzimní výzdoby proběhla ve všech zařízení. Pokud to počasí dovolilo vyrazili klienti na vycházky. A když počasí nepřálo, program byl zajištěn. DS v Zahradnické ulici se zúčastnilo pěveckého koncertu v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí. V CHD sv. Zdislava se začaly pravidelně promítat filmy na přání. Také se vyrábělo navlékání jeřabin, malování květináčů atd. Klienti navštívili Kulturní dům, kde se konalo Pod jednou střechou. Vystoupení malých mažoretek z Domu dětí a mládeže bylo hezké a dojemné. Výlet do Mělníka na výstavu plazů byl příjemnou tečkou. Samozřejmě, že bylo i několik společných akcí. Například byli všichni pozváni do Penzionu U Trati na koncert Karla Šedivého, který zpíval Hašlerovy písně. Dále pak na vystoupení kouzelníků. NEZAHÁLÍME Nezahálíme ani na podzim ANI NA PODZIM Děti z Komunitního centra Sovička si shlédnutím výstavy, v Městském muzeu v Mostě, mohly připomenout zvířátka, která žijí volně v přírodě. Představení Jak čert hledal díru do světa mohly děti z Oblastní charity Most vidět v Městském divadle. Pohádka je velmi zaujala a líbila se jim. O přestávce si prohlédly veřejnosti přístupné prostory divadla.

12 ZPRÁVY CHARITY 12 OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC Rodinná olympiáda Přípravy na olympiádu začaly v září už začátkem týdne. Maminky a děti připravily olympijskou vlajku a čelenky pro každého závodníka. Nakreslily i pozvánky pro bývalé maminky s dětmi, které u nás bydlely, pro všechny sponzory a pro maminky z domova v Uhlířské ulici. Zahájení olympiády bylo ve Děti nejdříve musely vyluštit křížovku tam se dozvěděly, kde mají hledat papír s nápisem Začíná olympiáda. Po nalezení tohoto hesla se všichni seřadili a každý dostal závodnickou čelenku a soutěže mohly začít! U každé disciplíny byla jedna maminka, která se starala o regulérnost a bezpečnost soutěží. Když všechny děti měly soutěže ukončené, přišly na řadu maminky. S plným úsilím se vrhly na sportovní disciplíny, fandilo se a bylo hodně veselo. Naše disciplíny hod vlaštovkou, skok v pytli, skok do dálky, hod na terč, opičí dráha, slalom mezi plechovkami kolečkem, malé děti kočárkem, slalom s míčkem na lžíci (nebo tenisové pálce). Po skončení všech soutěží, bylo vyhlašování vítězů vítěz se stal každý kdo dnes sportoval. Děti dostaly medaile a diplomy, ale největší radost měly z balíčků, kde byly pastelky, omalovánky a plno sladkostí. Máme radost, že se na nás přišly podívat i naše bývalé klientky maminky z domova v Uhlířské ul.

13 ZPRÁVY CHARITY 13 Oblastní charita Most Výlet na Rannou se uskutečnil 28. října Děti jely vlakem. Dopoledne si mohly vychutnat hry a procházku v podzimní přírodě, projely se na koních uvařily samy, podnikly výstup na kopec.. Po obědě, který si Turnaje ve šprtci, který pořádalo CVČ Most, se zúčastnilo deset dětí z odpoledního klubu Oblastní charity. Turnaji přihlížel i Mistr Evropy v této hře Jakub Hasil. Naše děti mají možnost trénovat v klubu na stole, jež nám zapůjčilo Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou a výsledky tudíž dopadly lépe než v loňském roce. První tři kluboví vítězové se mohou účastnit celostátního turnaje v únoru Z našich dětí to byly E. Nesvadbová, N. Karafová a L. Balínková. Taneční soutěže Talent Roma 2004, jež se konala v Chomutově, se děti z klubu Oblastní charity Most účastnily již po třetí. V letošním roce však pouze v kategorii Moderní tanec. Dívky si vystoupení připravovaly samy, nezvítězily, ale obdržely účastenský list. Do dalšího roku přejeme více štěstí.

14 ZPRÁVY CHARITY 14 Helloween 2004 PODZIMNÍ FARNÍ CHARITA RUMBURK Dnem 31. října skončila v Městském muzeu výstava fotografií z činnosti romských klubů, ale také výstava prací klientů farní charity. Ten, kdo tuto výstavu nemohl spatřit, jistě lituje, protože byla velmi autentická a v den zahájení se také promítala videoprojekce o životě romských rodin. V klubovně pro mládež se v úterý 2. listopadu konala Helloweenská zábava. Pracovnice farní charity připravily pro strašidla (účastníky) odpolední program plný soutěží, hudby a zábavy. Mezi přítomnými nechyběly čarodějnice, upíři, vřískoťáci, kati, ale i zajíčci a krásné víly. Toho dne navštívilo klubovnu na 38 klientů.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Počátkem dalšího týdne (tj. 8. listopadu 2004) začínají klienti společně s pracovnicemi hrabat spadané listí v Parku Přátelství a nejpracovitější hrabač bude jako každoročně odměněn věcnou cenou v hodnotě 500,- Kč. Projekt je financován z veřejné sbírky Pomozte dětem!, MPSV ČR, MV ČR, Úřadem práce Děčín, Městským úřadem Rumburk a Mgr. Peroutkovou. Patří jim veliký dík. Martina Škodová, sociální pracovnice Výstava Městské muzeum Rumburk, října 2004

16 ZPRÁVY CHARITY 16 PŘÍPRAVY NA VÁNOCE Ve všech zařízeních litoměřické farní charity se zdobilo a připravovalo na Vánoce. V DS v Zahradnické ulici konala Mikulášská besídka. Dále bude následovat vystoupení části pěveckého sboru Máj ze SPgŠ ( ), vystoupení pěveckého sboru Bábinky z Penzionu U Trati ( ) a nakonec si všichni zazpívají koledy s doprovodem kytary a flétny ( ). V DPS ve Švermově ulici si klienti vyrobili adventní svícny. Vánoční besídku budou mít , kde jim zatančí děti z DDM a zahraje kapela z ÚSP Terezín. Tento rok jim zakončí pěvecký koncert Bábinek z Penzionu U Trati. Obdobný program bude i v DPS Kosmonautů. Vánoční besídka je však naplánovaná již o dva dny dříve na V CHD sv. Zdislava se klienti činili. Vyráběli ozdoby na stromeček, adventní věnce, ozdoby na záclony, atd. Také začali péct a to nejen cukroví a perníčky, ale i štrůdly, koláče, atd. Samozřejmě, že měli několik návštěv. Například koncert dívek z internátu SPgŠ pod vedením paní Hladíkové ( ), Mikulášskou besídku vystoupení hudební skupiny Křešičanka z ÚSP Křešice a návštěva pana Horvátha a jeho Sváťova divadla (6. 12.). Dále pak bude následovat vystoupení dětí z umělecké hudební školy ( ), pěvecký koncert Bábinek ( ), hudební a divadelní vystoupení roč. 8. ZŠ pod vedením paní Zimmerové ( ) a o zakončení tohoto roku se postará hudební skupina z ÚSP Terezín a děti z DDM ( ). Na je také předběžně naplánována vánoční mše, kterou bude sloužit Mons. Karel Havelka. Také na Azylovém domě se chystá vánoční program a to za účasti Mons. ThDr. Josefa Koukla ( ). Klienti a zaměstnanci Farní charity Litoměřice přejí všem požehnané Vánoce a šťastný rok Za Farní charitu Litoměřice Renata Ornstová ergoterapeutka CHD

17 ZPRÁVY CHARITY 17

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Několik návrhů k prožití adventu Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. Pokání podle Božího slova ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není v nás samých. Zdroj naplněného života je v Bohu! A tento zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah. - Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a realitu, ve které se nacházíš! - Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení. - Naslouchej Božímu slovu četbou Bible. - Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou. - Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

19 ZPRÁVY CHARITY 19

20 ZPRÁVY CHARITY 20 ================================================== Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Rozšiřování zdarma-neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 12927

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz zprávy CHARITY 4/2004 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 11/2011 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 Úvodník Už jsem skoro zapomněla, jak zní reklamní, rozhlasová kampaň na město Hulín. Bála jsem se, že ji už nikdy neuslyším, ale měla jsem a mám štěstí. Od 29.9.

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 76727 tel. 573 504 604, fax 573 337 015 www.hskm.cz Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více