Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace"

Transkript

1 Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: Druh školy: Základní škola IZO Obory vzdělání: B/001 Pomocná škola C/001 Základní škola C/01 Základní škola Školní družina IZO: Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem IČO:

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika zařízení 2. Činnost zařízení 3. Financování 4. Pracovníci 5. Výchovně vzdělávací proces 6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 7. Výchovně vzdělávací proces 8. Zpráva o činnosti školní družiny 9. Hodnocení Minimálního preventivního programu 10. Hodnocení práce výchovného poradce 11. Kontroly a inspekce 12. Spolupráce s jinými organizacemi 13. Aktivity, nabídka 14. Zpráva o činnosti za školní rok 2010/ Materiálové podmínky 16. Plnění plánu práce 17. Stav ve školním roce 2011/ Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok Úspěchy 20. Tabulková část 21. Přílohy: Fotogalerie akcí školy - 2 -

3 - 3 -

4 1. Základní údaje o škole: Název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Adresa školy: Ostrovní Štětí www stránky: IČO: IZO: Základní škola Školní družina Zřizovatel: Ústecký kraj Ředitelka školy: jmenovaná na základě rozhodnutí Školského úřadu Litoměřice č.j.: 962/96 ze dne Mgr. Hana Moravcová Zástupkyně ředitelky: od Mgr. Simona Schmidtová Školská rada: Iveta Krajníková zástupce pedagogických pracovníků Bc. Jana Ryšánková zástupce zřizovatele Jiřina Šustrová zástupce rodičů - 4 -

5 2. Charakteristika zařízení: Speciální základní škola sídlí v části budovy ZŠ, Ostrovní 300 ve Štětí. Máme v pronájmu část pavilonu / pronájem jsme platili do MěÚ ve Štětí /, od byla budova převedena do užívání ZŠ, Štětí, Ostrovní 300 Mgr. Hladíkovi, kterému také v současné době hradíme nájem za užívání části pavilonu a tělocvičen ZŠ. Škola má 11 tříd, které jsou plně obsazeny, ředitelnu, sborovnu, školní družinu. V přízemí pavilonu máme pronajatu kuchyňku a dílnu na Pv, která nebyla ZŠ dostatečně využívána. S účinností od došlo ke změně v rejstříku škol - název školy: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Druh školy: Základní škola Obory vzdělávání: B/001 Pomocná škola délka studia: 10 let C/001 Základní škola délka studia: 9 let Od Školní vzdělávací program Školou do života, C/01 Základní škola 3. Činnost zařízení: Škola byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit si své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Organizace též poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Důraz je kladen na pracovní vyučování a s tím související pozdější zařazení žáků do zaměstnání a společnosti. Neopomíjíme pochopitelně ani složku estetickou - ve výtvarné a pracovní výchově, a rozvoj pohybových dovedností - v tělesné výchově. Úspěšnost dětí nám potvrzuje i účast a velmi dobré umístění jak v soutěžích výtvarných, tak sportovních. Snahou pedagogů je naučit děti i činnosti nad rámec osnov ZŠP a ZŠ speciální, které by jim pomohly v dalším životě - např. vaření, šití, netradiční výtvarné techniky, základní sportovní hry. 4. Financování: Od roku 1996 byl zřizovatelem ŠÚ Litoměřice, od je zřizovatelem Ústecký kraj

6 5. Pracovníci: 5.1. Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Mgr. Mgr. Hana Moravcová Simona Schmidtová Eva Bachtíková PF 1.st.ZŠ, speciální pedagogika, Funkční studium II ředitelka školy PF 1.st.ZŠ, Speciální pedagogika, specializační kurz pro VP, specializační kurz MP zást. ředitelky, VP, ŠMP UJEP Ústí n.l.- učitelství pro 1.st. ZŠ a speciální školy učitelka 1.st. Mgr. Renata Černá PF 1.st.ZŠ učitelka 2.st. Sandra Černá Gymnázium učitelka 2.st. učitelka 1.st., Alena Kapicová SPgŠ důchodkyně Bc. Kateřina Korčáková UK Praha zdravotní vědy učitelka 2.st. SPgŠ, specializační studium Iveta Krajníková speciální pedagogiky učitelka 1.st. Jaroslav Kratochvíl Gymnázium, studuje - Výchovná práce ve speciálních zařízeních učitel 2.st., ICT PhDr. Alena Lonská UK 1.st.ZŠ, Speciální pedagogika učitelka 2.st. UJAK, Praha - Speciální Mgr. Michaela Nešněrová pedagogika - učitelství učitelka 2.st. Bc. Eva Pěkná TU Liberec Speciální pg. pro vychovatele, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - učitelství učitelka 1.st. Radka Podpinková Gymnázium Litoměřice, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - učitelství učitelka 1.st. Jitka Popriková SPŠ Štětí, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - učitelství učitelka 2.st. Bc. Šárka Sirůčková SPgŠ učitelka 2.st. Speciální pedagogika pro vychovatele, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - Vladimíra Vaňková učitelství učitelka 1.st. Studuje - Speciální pedagogika Lucie Veruňková pro vychovatele, Liberec vychovatelka Petra Berušková Kurz asistent pedagoga asistentka pedagoga - 6 -

7 Dagmar Králová SPgŠ - vychovatelství ve vých. zařízeních asistentka pedagoga Hana Krpešová Kurz asistent pedagoga asistentka pedagoga Hana Matoušková SPgŠ asistentka pedagoga Petra Bergerová SZŠ, DPS pro vych. UJEP asistentka pedagoga 5.2. Změny ve školním roce 2010/2011: měsíc nástup do zaměstnání ukončení PP 08/ / /10 11/10 12/10 01/ /11 03/11 04/11 05/11 1 MD 06/11 07/ MD 08/11 2 celkem MD počet nových absolventů uč. studia, kteří nastoupili během šk. r. 10/11: 0 počet uč., kteří do školy nastoupili ve šk. r. 10/11: 7 počet uč., kteří ze školy odešli ve šk.r. 10/11: MD 5.3. Nepedagogičtí pracovníci školy: Marie Dovhomiljová ZŠ školnice, uklizečka 5.4. Nemocnost vyučujících: Ve školním roce 2010/2011 bylo zameškáno kmenovými zaměstnanci 327 pracovních dnů z důvodu nemoci. Zameškané absence v průměru činily na osobu 13,625 prac. dne Samostudium: Čerpání samostudia je plánováno v době vedlejších prázdnin: 2 dny podzimní, vánoční a velikonoční prázdniny, 1 den pololetní prázdniny, 5 dní jarní prázdniny. Celkem bylo zaměstnanci čerpáno 198 dnů samostudia

8 5.6. Další vzdělávání pg. pracovníků: Vyučující se vzdělávají zejména na akcích pořádaných PC Ústí n.l. a NIDV Praha. Jedná se o tato školení a semináře: Výchovné poradenství a protidrogová prevence - pravidelná účast 1 Lektor metodiky Figurková školička 20 Profesionální prezentace v praxi 6 Inovativní metody v práci učitele ZŠ - Alternativní metody psaní leváků aneb Nenechte leváky drápat! 3 Ekoateliér - Barevné motivy 2 Škola hrou - zábavné vyučování nejen v 1. ročníku 2 Microsoft Office PowerPoint Kyberšikana 3 Prevence ve škole - Co dělat, když. 2 Úvod do problematiky extremismu 2 Metoda dobrého startu - prevence poruch učení 1 Celkem akcí 11 počet účastníků Další vzdělávání v rámci celoživotního učení: Školní metodik prevence - dvouleté studium v rámci celoživotního vzdělávání v dlouhodobém doplňkovém kurzu pro školní metodiky prevence: Poradenské a vzdělávací centrum RELIéF WHITE LIGHT I., o.s. Studium bylo úspěšně ukončeno Přesto, že na škole ze 16 vyučujících nemá 68,75% potřebnou kvalifikaci, jejich přístup k žákům je velice citlivý a respektuje individuální požadavky na vzdělávání žáků. Při problémech vyučující konzultují postupy nejen v rámci pedagogického sboru, ale velice dobře spolupracují i s SPC v Litoměřicích. Velmi dobrá spolupráce je také s MěÚ v Litoměřicích, Mělníku a Roudnici n.l. - oddělení péče o děti a s obvodním oddělením Policie ČR ve Štětí. 6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Zápis do 1. ročníku proběhl dne Zápis provedla učitelka 1.třídy - Iveta Krajníková za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Hany Moravcové a zástupkyně ředitelky Mgr. Simony Schmidtové. Zápisu se zúčastnily 4 děti, z toho 0 dívek. Byly podány 2 žádosti o odklad školní docházky

9 7.1. Výchovně vzdělávací programy: 7. Výchovně vzdělávací proces: Vzdělávací program zvláštní školy č.j / ročník zvláštní školy Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j / nižší, střední, vyšší a pracovní stupeň pomocné třídy Školní vzdělávací program Školou do života pro žáky s LMP, C Základní škola 1., 2., 3., , 7., 8., 9. ročník Školní vzdělávací program Školou do života pro žáky se STMP, B Základní škola - 1., 7. ročník 7.2. Přehled počtu tříd, žáků a ročníků: Začátek školního roku: Třídy 2010/2011 tř. počet žáků dojíždějící stávající třídy celkem chlapci dívky tř. celk. ch/d PT PT 1 5 3/2 PT PT 2 5 3/2 PT PT 3 6 2/ (1., 3.) 10 8/ ( 2., 4.) 9 4/ / / / / A 9 7/2 9.B 10 6/4 celkem /37 Oddělení školní družiny: 1 počet žáků: Změny v průběhu školního roku: Do pololetí školního roku 2010/2011 došlo k ukončení diagnostických pobytů a k navýšení počtu žáků. K největšímu přílivu žáků došlo ve 3. čtvrtletí za školní rok byl počet žáků navýšen o 17 žáků

10 Počet žáků a tříd v závěru školního roku: Třídy 2010/2011 tř. počet žáků dojíždějící stávající třídy celkem chlapci dívky tř. celk. ch/d PT PT 2 8 3/5 PT PT 3 9 4/ / / (2., 4.) 11 4/ / / ( 7., 9.) 15 9/ / /5 celkem / Výsledky vzdělávání: Prospěch žáků Speciální ZŠ - srovnávací tabulka konec školního roku: Počet žáků Prospěli s pochvalou - vyznamenáním Prospěli Neprospěli 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10 PT PT PT / 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ Celk

11 7.5. Prospěch v 1. pololetí a 2. pololetí 2010/2011: ročník počet žáků Prospěch 2010/ pololetí Chování Kárná opatření Absence Kroužky stávající tř. Poch vyzn. prosp. nep. 2.st. 3.st. NTU TD ŘD valy celkem OH NH PC Výt. tř. žáci (1.+3.) (2.+4.) A A 9 9.B B 10 PT PT 1 5 PT PT 2 6 PT PT 3 6 celkem ročník počet žáků Prospěch Chování 2010/ pololetí Kárná opatření Absence Kroužky stávající tř. Poch vyzn. prosp. nep. 2.st. 3.st. NTU TD ŘD valy celkem OH NH PC Výt. tř. žáci (2.+4.) (2.+4.) (7.+9.) A B (7.+9.) 15 PT PT 2 8 PT PT 3 9 celkem

12 7.8. Plnění učebních plánů a uč. osnov: Vyučování probíhá v souladu s plány práce, tematickými plány a osnovami. Ve všech ročnících byl plán učiva splněn. Osnovy se dodržují Vycházející žáci, umístění žáků: z 9. ročníku: z jiných ročníků: celkem: Žádosti o prodloužení školní docházky: 20 žáků 1 žák (8.tř.) 21 žáků 2 žáci Umístění žáků do učilišť: OU, Neklanova, Roudnice n.l.: VOŠ a SŠ, Kostelní, Štětí: SOŠ, Osvoboditelů, Lovosice: SOU, Boží Voda, Liběchov: Soukromá podřipská SOS a SOU, Jana z Dražic, Roudnice n.l.: SOŠ a SOU, Lobeček, Kralupy n.vlt.: SSOU Athos, Horní Počaply: 2 zedník 2 mechanik-opravář motorových vozidel 1 truhlář 1 obalová technika 1 stravovací a ubytovací služby 1 zahradnické práce 5 opravářské práce 1 kuchař 2 kuchař číšník 1 strojní mechanik 1 kuchař číšník 1 stravovací služby Bez umístění: 2 žáci Byly podány 2 žádosti o prodloužení školní docházky, obě žádosti byly schváleny pedagogickou radou

13 7.10. Přiměřenost přístupu k věkovým zvláštnostem žáků: Jelikož se jedná o výuku a vzdělání žáků mentálně postižených, kdy každé dítě má své individuální obtíže a každé dítě má jinou úroveň svých možností a rozvoje svých schopností, je nezbytně nutné přistupovat ke každému jedinci individuálně a přihlížet k jeho momentálnímu stavu a k jeho možnostem, které má při čerpání nových informací. Pedagogové, kteří u nás vyučují, mají k dětem velice citlivý přístup, dokáží odhadnout jejich možnosti a schopnosti, postrčit je tam, kde si děti nedůvěřují a dostat z nich maximum, aniž by je přetěžovali. 8. Zpráva o činnosti školní družiny: Práce školní družiny se řídí plánem práce školní družiny, řádem školní družiny, týdenním plánem školní družiny. Školní družina neměla ve školním roce 2010/2011 vlastní místnost střídala se s PT 2, dále využívala tělocvičnu, počítače v jednotlivých třídách a cvičnou kuchyňku. Školní družina má pouze odpolední činnost: pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 11,30 do 15,30 hodin, v úterý od 11,30 do 16,00 hodin. Ve školním roce 2010/2011 bylo ve školní družině zapsáno 13 žáků, z toho 6 dívek. Ve své činnosti má školní družina obsaženu přípravu na vyučování, zájmovou, relaxační a odpočinkovou činnost. Stravování žáků je umožněno v Centrální školní jídelně, Ostrovní 300, Štětí. 9. Hodnocení Minimálního preventivního programu: Činnost vycházela z minimálního preventivního programu pro školní rok 2010/2011 a z pokynů MŠMT. Činnost Školního metodika prevence (dále ŠMP) byla zaměřena na prevenci sociopatologických jevů. Hlavním cílem bylo snížení výskytu projevů rizikového chování, dodržování nastavených pravidel ve Školním řádu. Mezi specifickými cíli byla důslednost v zamezování zneužívání návykových látek (nikotin, alkohol, ) v prostorách škly a v jejím blízkém okolí a při akcích pořádaných školou (Noc ve škole, Cvičení v přírodě, školní výlety, exkurse, apod.) prevence, reagování na situace. Dále byla činnost zaměřena na prevenci užívání ostatních návykových látek, kriminalitu mládeže, gambling, ale i na nevhodné chování a jednání mezi vrstevníky, vzájemné vztahy mezi různorodými věkovými skupinami a povědomí o projevech šikany, násilí, rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismu. V oblasti primární prevence spolupracujeme s kurátorkou OSPOD, která pravidelně 1x měsíčně navštěvuje školu - jednání o problémových žácích, pohovory s nimi. Škola pravidelně zasílá měsíční hodnocení na žáky v evidenci kurátorky. Dle potřeby dochází ke spolupráci s MěÚ Štětí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, s Městskou policií Štětí a Policií ČR. Pro efektivní využití volného času navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 počítačový zájmový kroužek 30 žáků školy a více než 1/3 se opakovaně zúčastnila akce Noc ve škole. Na 2. stupni školy bylo provedeno dotazníkové šetření: - na šikanu - klima třídního kolektivu

14 Z plánovaných aktivit se nám nepodařilo, především z organizačních a personálních důvodů, uskutečnit program Normální je nekouřit. ŠMP se pravidelně účastní PSPK (Pracovní skupina prevence kriminality) při MěÚ Štětí a pracovních setkáních školních metodiků prevence, pořádaných metodikem prevence PPP Litoměřice. Hlavní cíl MPP byl splněn ve školním roce 2010/2011 došlo k poklesu Pohovorů se žáky v ředitelně školy z 218 na 179, tedy o 39 méně oproti loňskému školnímu roku. ŠMP ukončil dvouleté studiu v rámci celoživotního vzdělávání v dlouhodobém doplňkovém kurzu pro školní metodiky prevence ( ukončení ), který pořádá: Poradenské a vzdělávací centrum RELIéF WHITE LIGHT I., o.s. Drážďanská 106, , Ústí nad Labem Tel , Hodnocení práce výchovného poradce: Náplň práce vycházela z Plánu činnosti výchovného poradce pro školní rok 2010/2011, který je předložen a schválen ředitelkou školy. Výchovná poradkyně na škole velmi těsně spolupracuje s vedením školy při řešení výchovných, studijních i osobních záležitostech žáků, při řešení záškoláctví, kontrolách dodržování Školního řádu, apod. Spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě IVP, při řešení konfliktů v třídních kolektivech, při podezření na záškoláctví a při kontrolách dodržování Školního řádu. Dále spolupracuje s rodiči při jednáních s vedením školy na základě žádosti o návštěvu školy či osobních konzultacích ohledně záležitostí jejich dětí. Dále spolupracuje s MěÚ Litoměřice - kurátorkou OSPOD, která pravidelně 1x měsíčně navštěvuje školu - jednání o problémových žácích, pohovory s nimi. Velmi dobrá spolupráce probíhá s SPC Litoměřice. Dle potřeby dochází ke spolupráci s MěÚ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, s Městskou policií Štětí, Policií ČR. Ve školní roce 2010/2011 byly podány přihlášky + výstupní hodnocení pro žáky devátého ročníku na Střední odborná učiliště: - 18 žáků devátého ročníku (6 žáků využilo možnosti podat více přihlášek ke studiu) - 1 žák 8. ročníku. Všichni též odevzdali Zápisový lístek. Dvě žákyně devátého ročníku si nepodaly přihlášku ke studiu nezájem o studium.. Během 1. pololetí šk. roku uzavírala výchovná poradkyně se žáky výběr jejich učebních oborů, který začal již v 7. ročníku, kdy byly postupně žákům předávány informace potřebné k výběru budoucího povolání a uplatnění na trhu práce v ČR, ale i EU. Také rodiče obdrželi tyto informace o učebních oborech i o potřebných náležitostech v přijímacím řízení, včetně Zápisového lístku. Informace rodičům byly předány jak ústně, při třídních schůzkách či individuálních konzultacích, tak i písemnou formou se seznamem studijních oborů v blízkém okolí. 11. Kontroly a inspekce: Ve školním roce 2010/2011 neproběhly ve škole žádné kontroly

15 12. Spolupráce s jinými organizacemi: Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů: Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu Projekty financované z cizích zdrojů: Ve školním roce 2010/2011 se škola zapojila a zahájila činnost na projektu EU peníze školám Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání: Spolupráce s odborovými organizacemi není na škole není odborová organizace zřízena. Ve školním roce 2010/2011 byla vynikající spolupráce s SPC v Litoměřicích. Pracovníci několikrát provedli kontrolní vyšetření přímo ve Speciální základní škole, dále naši vyučující mají možnost konzultací s pracovníky SPC. Velice dobrá spolupráce je s MěÚ Litoměřice, odbor sociální a zdravotní, oddělení péče o dítě. Pracovnice se pravidelně jezdí informovat na děti s problémovým chováním. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s kurátory MěÚ Roudnice n. L. a Litoměřice s jejich pomocí se daří snižovat počty neomluvených hodin. Pokračuje velice dobrá spolupráce s MěÚ Štětí pořádání velmi zajímavých akcí pro žáky škol. Máme zástupkyni ve školské radě MěÚ. Na podzim 2009 byla ustavena pracovní skupina pro prevenci kriminality při MěÚ školní metodik prevence je jejím členem. Dobrá spolupráce je i s Policií ČR při řešení trestné činnosti žáků zejména v oblasti drogové prevence a bezpečnosti silničního provozu - AJAX. Výborná spolupráce se rozběhla s MěK Štětí knihovna velmi nenásilně zapojuje do činnosti i naše žáky. 13. Aktivity, nabídka: V rámci rozšíření znalostí a dovedností žáků, organizují vyučující mimoškolní zájmovou činnost - v letošním školním roce měli žáci možnost si vybrat z následující nabídky kroužků - sportovní, informatika, výtvarný a dramatický. Sportovní kroužek byl pro nezájem žáků zrušen v průběhu 1.pololetí. Štětská veřejnost měla možnost se seznámit s činností žáků školy na Vánoční výstavě, která probíhala od v prostorách Kina a na Velikonoční výstavě, která se též konala v Kině od Pro rozšíření znalostí o našem okolí byly uspořádány také výlety a exkurze: Výlety: Přechod Krkonoš; Praha Staré město, Dinopark; farma Třebušín; muzeum Mělník, divadlo Litoměřice. Exkurze: žáci 9. třídy OU Roudnice n.l., Škola

16 14. Zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011: Čerpání ředitelského volna: V průběhu školního roku 2010/2011 bylo čerpáno ředitelské volno a Přehled akcí a činností za školní rok 2010/2011: Září Řím legionáři, gladiátoři a Césarové vystoupení šermířů Přebor ČR v cyklistice závodili 4 žáci školy MěK Štětí: Měsíc otevřených dveří Vv soutěž ve zdravém těle zdravý duch Školní kolo SHM po jednotlivých třídách stadion Štětí Draví ptáci Ředitelské volno Říjen 2010 Pohádky: MěK sklepní prostory Neposlušná abeceda PT 1-3 regionální muzeum Mělník Život na tvrzi renesančního rytíře PT 1 3 divadelní představení Bublinková víla divadlo K. H. Máchy Ltm Projekt Stromy ročních období Jak víla modrovláska splnila 3 přání kino Štětí - PT 3, 3., 4.tř. Nocování ve škole: od 15,00 hodin ukončení ve 12,00 hodin Sport: O nejrychlejšího šplhouna - v hodinách Tv poslední týden v říjnu

17 Listopad Přespolní běh Litoměřice Mostná hora Přednášky: Japonsko od 10,00 hodin Josef Klíma Kino Štětí Vybíjená - oblastní kolo Škola 2010 KD Ltm 9.tř Zdravé zoubky pomocné třídy Prosinec 2010 Projekt Světlo v nás náměstí Štětí U nás chodí Mikuláš Projektový den Betlém Den otevřených dveří OU Rce 9.tř pohádka Na salaši bratři jsou Kino Štětí - PT 1 5.tř. Zpívání na schodech vždy ve středu a v pátek od 9,45 hod ( od ) Výstava prací Kino Štětí Muzeum Mělník , 8., 9.B PT 1 PT 3 Třídní besídky Divadlo Litoměřice PT 1 PT 3 Únor pohádka Jak se krotí princezna Kino Štětí PT 1-3, 3., 4.tř MěK Štětí Malování s Dudkem - PT 1, PT 2, PT 3, 1+2.tř

18 Březen 2011 Sport: Regionální přebor v plavání Litoměřice Vv soutěže: Máme rádi přírodu Požární ochrana MěK Štětí Celé Česko čte dětem naši žáci zahráli pohádky dětem z MŠ. Duben 2011 Zlatá Vařečka Velikonoční výstava Roudnice n. L. Neš, Pod + PT 2, PT Pohádka Perníková chaloupka Kino Štětí PT 1 4.tř. Velikonoční výstava Kino Nocování ve škole Praha Staré město 7.tř. Květen 2011 Výlety, exkurze: Muzeum Mělník - 5., 6., 7.tř Staré město Praha 8.tř divadlo LTM PT 2,3 Ajax slavnostní zakončení: hřiště 3. ZŠ Červen 2011 Dětský den orientační soutěž družstev, opékání uzeniny Stračí školní výlet farma Třebušín PT 1-PT 3, 3.,4., výběr 5.tř Výlet Praha Dinopark 5.,6. tř. Akademie Kino Štětí

19 14. Materiálové podmínky: Ve školním roce 2010/2011 jsme zakoupili další PC programy, které slouží k výuce žáků. Průběžně je vybavována knihovna školy o literaturu pro žáky i vyučující, byly zakoupeny obrazy a pomůcky pro výuku Čj, matematiky, zeměpisu a fyziky, zvukové pomůcky pro zrakově postižené. Ve spolupráci s MěÚ Štětí došlo v průběhu prázdnin k výměně stropních podhledů v celé budově. 15. Plnění plánu práce: Plán práce je plněn. Náplň je rozpracována do měsíčních plánů. Ve školním roce 2010/2011 se daří i nadále udržovat dobré kontakty s rodiči, nejen při třídních schůzkách, ale hlavně díky výstavám a akademiím. Rodiče využívají možnosti kdykoli navštívit naši školu. Školní akademie se v letošním roce konala v závěru školního roku. Všichni vyučující se podíleli na tvorbě ŠVP Školou do života Počet zaměstnanců: Stav ve školním roce 2011/2012: učitelé: 15 z toho 1 na částečný úvazek vychovatelka: 1 asistentka pedagoga: 5 školnice: Třídy a počet žáků ve školním roce 2011/2012: PT 1 8 PT 2 8 PT (2., 5.) 11 3.(1., 3.) A 16 celkem 99 Dojde ke spojení 1., 3. a 2., 5. třídy. Počet asistentů pedagoga zůstává beze změn. Počet vyučujících je dostatečný Předběžný stav na rok 2011/2012: Pro školní rok 2010/2011 máme zatím zapsáno 99 žáků, největší navýšení počtu očekáváme, jako každý rok, v průběhu 3.čtvrtletí

20 17. Zpráva o hospodaření: Finanční hospodaření školy a finanční plán na rok 2012 Náklady Skutečnost Schválený FP na rok FP na rok r r.2010 Celkem HČ Uprav ený FP Celkem HČ DČ Spotřeba materiálu z toho: materiál pro potřeby výuky Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby z toho: služby spojů nájemné Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Náklady celkem Výnosy Skutečnost Schválený FP na rok FP na rok r Celkem HČ předp. skuteč nost Celkem HČ DČ Výnosy z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO Jiné ostatní výnosy Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: dotace na přímé náklady (PN) příspěvek na provoz (NN)-ZU Ostaní dotace a příspěvky Výnosy celkem

21 18. Úspěchy: Podařilo se nám opět seznámit štětskou veřejnost s prací našich žáků na Vánoční a Velikonoční výstavě obě výstavy se konaly v prostorách Kina. Žáci se v rámci výletů a exkurzí podívali nejen po okolí Štětí, ale i do Prahy, Mělníka a Litoměřic. Část žáků jela na čtyřdenní výlet do Krkonoš. Žáci slavili úspěchy ve sportu i při výtvarných činnostech. MČR v cyklistice Račice Závody v přespolním běhu 8., 9. místo v časovce žáků A 7., 8. místo v časovce muži A 1., 2., 3. místo Vybíjená 1. místo družstvo A 2. místo družstvo B Regionální kolo v plavání - Litoměřice Zlatá vařečka 4. místo 1 žák 5. místo štafeta 4. místo Výtvarné soutěže: Ve zdravém těle zdravý duch oceněni: 3 žáci Broučkiáda oceněni: 4 žáci Ve spolupráci s MěÚ Litoměřice se nám daří i prevence záškoláctví a protidrogová prevence. Také se nám podařil přestup žáků na odborná učiliště z 21 vycházejících žáků jich bylo 19 přijato na odborná učiliště. I nadále je velký zájem žáků o práci na počítačích. Žáci aktivně navštěvují zájmový kroužek informatiky, počítače jsou využívány při výuce a při zpracování dokumentace školy. Velký zájem je o akci Noc ve škole. V rámci akce Celé Česko čte dětem nacvičili žáci PT, 2. a 4. třídy pohádky: Perníková chaloupka a Začarovaný les. Pohádky opakovaně hráli pro děti z mateřských škol Štětí v MěK od Jejich vystoupení měla u dětí velký úspěch. Školní rok 2010/2011 můžeme hodnotit jako velice úspěšný, protože se podařilo navázat velice dobrý vztah nejen se žáky, kteří ve škole tráví hodně času mimo výuku účastní se činnosti kroužků a Nocování ve škole (zúčastnilo se 35 žáků), ale i s jejich rodiči

22 Tabulka č. - Výchovně vzdělávací program Název Školní vzdělávací program Školou do života - STMP 19. Tabulková část: Výchovně vzdělávací program ročník/třída Č. j. a datum schválení MŠMT ČR od , 2., 3., 4. a 6., 7., 8., 9. ročník/ Vzdělávací program zvláštní školy Školní vzdělávací program Školou do života - TMP Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy /97-22 ze dne od Tř I., II., III.,VI., VII., VIII., IX. třída 5. ročník/ V. třída ZŠ praktické 1. a 7. ročník /97-22 ze dne Nižší, střední, vyšší a pracovní stupeň / PT 1, PT 2 Tabulka č. 2 Přehled o školách a zařízeních zařazených do sítě MŠMT Počet tříd Celkový počet žáků Průměr.počet žáků na třídu Průměr.počet žáků na učitele Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/11 Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/11 Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/11 Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/ ,72 10,545 6,687 7,437 Tabulka č. 3 Odborná a pedagogická způsobilost učitelů Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) na spec.školách Šk.rok Šk.rok 09/10 10/11 Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/ ,3 31, ,98 % 23,07 % Tabulka č. 4 - Věková skladba pedagogických pracovníků Věková skladba Pedagogická způsobilost Do Nad Důchodový věk Úplná Nekvalifikovaní Celkem Žen z celkového počtu let

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více