Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace"

Transkript

1 Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: Druh školy: Základní škola IZO Obory vzdělání: B/001 Pomocná škola C/001 Základní škola C/01 Základní škola Školní družina IZO: Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem IČO:

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika zařízení 2. Činnost zařízení 3. Financování 4. Pracovníci 5. Výchovně vzdělávací proces 6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 7. Výchovně vzdělávací proces 8. Zpráva o činnosti školní družiny 9. Hodnocení Minimálního preventivního programu 10. Hodnocení práce výchovného poradce 11. Kontroly a inspekce 12. Spolupráce s jinými organizacemi 13. Aktivity, nabídka 14. Zpráva o činnosti za školní rok 2010/ Materiálové podmínky 16. Plnění plánu práce 17. Stav ve školním roce 2011/ Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok Úspěchy 20. Tabulková část 21. Přílohy: Fotogalerie akcí školy - 2 -

3 - 3 -

4 1. Základní údaje o škole: Název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Adresa školy: Ostrovní Štětí www stránky: IČO: IZO: Základní škola Školní družina Zřizovatel: Ústecký kraj Ředitelka školy: jmenovaná na základě rozhodnutí Školského úřadu Litoměřice č.j.: 962/96 ze dne Mgr. Hana Moravcová Zástupkyně ředitelky: od Mgr. Simona Schmidtová Školská rada: Iveta Krajníková zástupce pedagogických pracovníků Bc. Jana Ryšánková zástupce zřizovatele Jiřina Šustrová zástupce rodičů - 4 -

5 2. Charakteristika zařízení: Speciální základní škola sídlí v části budovy ZŠ, Ostrovní 300 ve Štětí. Máme v pronájmu část pavilonu / pronájem jsme platili do MěÚ ve Štětí /, od byla budova převedena do užívání ZŠ, Štětí, Ostrovní 300 Mgr. Hladíkovi, kterému také v současné době hradíme nájem za užívání části pavilonu a tělocvičen ZŠ. Škola má 11 tříd, které jsou plně obsazeny, ředitelnu, sborovnu, školní družinu. V přízemí pavilonu máme pronajatu kuchyňku a dílnu na Pv, která nebyla ZŠ dostatečně využívána. S účinností od došlo ke změně v rejstříku škol - název školy: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Druh školy: Základní škola Obory vzdělávání: B/001 Pomocná škola délka studia: 10 let C/001 Základní škola délka studia: 9 let Od Školní vzdělávací program Školou do života, C/01 Základní škola 3. Činnost zařízení: Škola byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit si své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Organizace též poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Důraz je kladen na pracovní vyučování a s tím související pozdější zařazení žáků do zaměstnání a společnosti. Neopomíjíme pochopitelně ani složku estetickou - ve výtvarné a pracovní výchově, a rozvoj pohybových dovedností - v tělesné výchově. Úspěšnost dětí nám potvrzuje i účast a velmi dobré umístění jak v soutěžích výtvarných, tak sportovních. Snahou pedagogů je naučit děti i činnosti nad rámec osnov ZŠP a ZŠ speciální, které by jim pomohly v dalším životě - např. vaření, šití, netradiční výtvarné techniky, základní sportovní hry. 4. Financování: Od roku 1996 byl zřizovatelem ŠÚ Litoměřice, od je zřizovatelem Ústecký kraj

6 5. Pracovníci: 5.1. Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Mgr. Mgr. Hana Moravcová Simona Schmidtová Eva Bachtíková PF 1.st.ZŠ, speciální pedagogika, Funkční studium II ředitelka školy PF 1.st.ZŠ, Speciální pedagogika, specializační kurz pro VP, specializační kurz MP zást. ředitelky, VP, ŠMP UJEP Ústí n.l.- učitelství pro 1.st. ZŠ a speciální školy učitelka 1.st. Mgr. Renata Černá PF 1.st.ZŠ učitelka 2.st. Sandra Černá Gymnázium učitelka 2.st. učitelka 1.st., Alena Kapicová SPgŠ důchodkyně Bc. Kateřina Korčáková UK Praha zdravotní vědy učitelka 2.st. SPgŠ, specializační studium Iveta Krajníková speciální pedagogiky učitelka 1.st. Jaroslav Kratochvíl Gymnázium, studuje - Výchovná práce ve speciálních zařízeních učitel 2.st., ICT PhDr. Alena Lonská UK 1.st.ZŠ, Speciální pedagogika učitelka 2.st. UJAK, Praha - Speciální Mgr. Michaela Nešněrová pedagogika - učitelství učitelka 2.st. Bc. Eva Pěkná TU Liberec Speciální pg. pro vychovatele, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - učitelství učitelka 1.st. Radka Podpinková Gymnázium Litoměřice, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - učitelství učitelka 1.st. Jitka Popriková SPŠ Štětí, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - učitelství učitelka 2.st. Bc. Šárka Sirůčková SPgŠ učitelka 2.st. Speciální pedagogika pro vychovatele, studuje UJAK Praha - Speciální pedagogika - Vladimíra Vaňková učitelství učitelka 1.st. Studuje - Speciální pedagogika Lucie Veruňková pro vychovatele, Liberec vychovatelka Petra Berušková Kurz asistent pedagoga asistentka pedagoga - 6 -

7 Dagmar Králová SPgŠ - vychovatelství ve vých. zařízeních asistentka pedagoga Hana Krpešová Kurz asistent pedagoga asistentka pedagoga Hana Matoušková SPgŠ asistentka pedagoga Petra Bergerová SZŠ, DPS pro vych. UJEP asistentka pedagoga 5.2. Změny ve školním roce 2010/2011: měsíc nástup do zaměstnání ukončení PP 08/ / /10 11/10 12/10 01/ /11 03/11 04/11 05/11 1 MD 06/11 07/ MD 08/11 2 celkem MD počet nových absolventů uč. studia, kteří nastoupili během šk. r. 10/11: 0 počet uč., kteří do školy nastoupili ve šk. r. 10/11: 7 počet uč., kteří ze školy odešli ve šk.r. 10/11: MD 5.3. Nepedagogičtí pracovníci školy: Marie Dovhomiljová ZŠ školnice, uklizečka 5.4. Nemocnost vyučujících: Ve školním roce 2010/2011 bylo zameškáno kmenovými zaměstnanci 327 pracovních dnů z důvodu nemoci. Zameškané absence v průměru činily na osobu 13,625 prac. dne Samostudium: Čerpání samostudia je plánováno v době vedlejších prázdnin: 2 dny podzimní, vánoční a velikonoční prázdniny, 1 den pololetní prázdniny, 5 dní jarní prázdniny. Celkem bylo zaměstnanci čerpáno 198 dnů samostudia

8 5.6. Další vzdělávání pg. pracovníků: Vyučující se vzdělávají zejména na akcích pořádaných PC Ústí n.l. a NIDV Praha. Jedná se o tato školení a semináře: Výchovné poradenství a protidrogová prevence - pravidelná účast 1 Lektor metodiky Figurková školička 20 Profesionální prezentace v praxi 6 Inovativní metody v práci učitele ZŠ - Alternativní metody psaní leváků aneb Nenechte leváky drápat! 3 Ekoateliér - Barevné motivy 2 Škola hrou - zábavné vyučování nejen v 1. ročníku 2 Microsoft Office PowerPoint Kyberšikana 3 Prevence ve škole - Co dělat, když. 2 Úvod do problematiky extremismu 2 Metoda dobrého startu - prevence poruch učení 1 Celkem akcí 11 počet účastníků Další vzdělávání v rámci celoživotního učení: Školní metodik prevence - dvouleté studium v rámci celoživotního vzdělávání v dlouhodobém doplňkovém kurzu pro školní metodiky prevence: Poradenské a vzdělávací centrum RELIéF WHITE LIGHT I., o.s. Studium bylo úspěšně ukončeno Přesto, že na škole ze 16 vyučujících nemá 68,75% potřebnou kvalifikaci, jejich přístup k žákům je velice citlivý a respektuje individuální požadavky na vzdělávání žáků. Při problémech vyučující konzultují postupy nejen v rámci pedagogického sboru, ale velice dobře spolupracují i s SPC v Litoměřicích. Velmi dobrá spolupráce je také s MěÚ v Litoměřicích, Mělníku a Roudnici n.l. - oddělení péče o děti a s obvodním oddělením Policie ČR ve Štětí. 6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Zápis do 1. ročníku proběhl dne Zápis provedla učitelka 1.třídy - Iveta Krajníková za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Hany Moravcové a zástupkyně ředitelky Mgr. Simony Schmidtové. Zápisu se zúčastnily 4 děti, z toho 0 dívek. Byly podány 2 žádosti o odklad školní docházky

9 7.1. Výchovně vzdělávací programy: 7. Výchovně vzdělávací proces: Vzdělávací program zvláštní školy č.j / ročník zvláštní školy Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j / nižší, střední, vyšší a pracovní stupeň pomocné třídy Školní vzdělávací program Školou do života pro žáky s LMP, C Základní škola 1., 2., 3., , 7., 8., 9. ročník Školní vzdělávací program Školou do života pro žáky se STMP, B Základní škola - 1., 7. ročník 7.2. Přehled počtu tříd, žáků a ročníků: Začátek školního roku: Třídy 2010/2011 tř. počet žáků dojíždějící stávající třídy celkem chlapci dívky tř. celk. ch/d PT PT 1 5 3/2 PT PT 2 5 3/2 PT PT 3 6 2/ (1., 3.) 10 8/ ( 2., 4.) 9 4/ / / / / A 9 7/2 9.B 10 6/4 celkem /37 Oddělení školní družiny: 1 počet žáků: Změny v průběhu školního roku: Do pololetí školního roku 2010/2011 došlo k ukončení diagnostických pobytů a k navýšení počtu žáků. K největšímu přílivu žáků došlo ve 3. čtvrtletí za školní rok byl počet žáků navýšen o 17 žáků

10 Počet žáků a tříd v závěru školního roku: Třídy 2010/2011 tř. počet žáků dojíždějící stávající třídy celkem chlapci dívky tř. celk. ch/d PT PT 2 8 3/5 PT PT 3 9 4/ / / (2., 4.) 11 4/ / / ( 7., 9.) 15 9/ / /5 celkem / Výsledky vzdělávání: Prospěch žáků Speciální ZŠ - srovnávací tabulka konec školního roku: Počet žáků Prospěli s pochvalou - vyznamenáním Prospěli Neprospěli 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10 10/ 11 06/ 07 07/ 08 08/ 09 09/ 10 PT PT PT / 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ Celk

11 7.5. Prospěch v 1. pololetí a 2. pololetí 2010/2011: ročník počet žáků Prospěch 2010/ pololetí Chování Kárná opatření Absence Kroužky stávající tř. Poch vyzn. prosp. nep. 2.st. 3.st. NTU TD ŘD valy celkem OH NH PC Výt. tř. žáci (1.+3.) (2.+4.) A A 9 9.B B 10 PT PT 1 5 PT PT 2 6 PT PT 3 6 celkem ročník počet žáků Prospěch Chování 2010/ pololetí Kárná opatření Absence Kroužky stávající tř. Poch vyzn. prosp. nep. 2.st. 3.st. NTU TD ŘD valy celkem OH NH PC Výt. tř. žáci (2.+4.) (2.+4.) (7.+9.) A B (7.+9.) 15 PT PT 2 8 PT PT 3 9 celkem

12 7.8. Plnění učebních plánů a uč. osnov: Vyučování probíhá v souladu s plány práce, tematickými plány a osnovami. Ve všech ročnících byl plán učiva splněn. Osnovy se dodržují Vycházející žáci, umístění žáků: z 9. ročníku: z jiných ročníků: celkem: Žádosti o prodloužení školní docházky: 20 žáků 1 žák (8.tř.) 21 žáků 2 žáci Umístění žáků do učilišť: OU, Neklanova, Roudnice n.l.: VOŠ a SŠ, Kostelní, Štětí: SOŠ, Osvoboditelů, Lovosice: SOU, Boží Voda, Liběchov: Soukromá podřipská SOS a SOU, Jana z Dražic, Roudnice n.l.: SOŠ a SOU, Lobeček, Kralupy n.vlt.: SSOU Athos, Horní Počaply: 2 zedník 2 mechanik-opravář motorových vozidel 1 truhlář 1 obalová technika 1 stravovací a ubytovací služby 1 zahradnické práce 5 opravářské práce 1 kuchař 2 kuchař číšník 1 strojní mechanik 1 kuchař číšník 1 stravovací služby Bez umístění: 2 žáci Byly podány 2 žádosti o prodloužení školní docházky, obě žádosti byly schváleny pedagogickou radou

13 7.10. Přiměřenost přístupu k věkovým zvláštnostem žáků: Jelikož se jedná o výuku a vzdělání žáků mentálně postižených, kdy každé dítě má své individuální obtíže a každé dítě má jinou úroveň svých možností a rozvoje svých schopností, je nezbytně nutné přistupovat ke každému jedinci individuálně a přihlížet k jeho momentálnímu stavu a k jeho možnostem, které má při čerpání nových informací. Pedagogové, kteří u nás vyučují, mají k dětem velice citlivý přístup, dokáží odhadnout jejich možnosti a schopnosti, postrčit je tam, kde si děti nedůvěřují a dostat z nich maximum, aniž by je přetěžovali. 8. Zpráva o činnosti školní družiny: Práce školní družiny se řídí plánem práce školní družiny, řádem školní družiny, týdenním plánem školní družiny. Školní družina neměla ve školním roce 2010/2011 vlastní místnost střídala se s PT 2, dále využívala tělocvičnu, počítače v jednotlivých třídách a cvičnou kuchyňku. Školní družina má pouze odpolední činnost: pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 11,30 do 15,30 hodin, v úterý od 11,30 do 16,00 hodin. Ve školním roce 2010/2011 bylo ve školní družině zapsáno 13 žáků, z toho 6 dívek. Ve své činnosti má školní družina obsaženu přípravu na vyučování, zájmovou, relaxační a odpočinkovou činnost. Stravování žáků je umožněno v Centrální školní jídelně, Ostrovní 300, Štětí. 9. Hodnocení Minimálního preventivního programu: Činnost vycházela z minimálního preventivního programu pro školní rok 2010/2011 a z pokynů MŠMT. Činnost Školního metodika prevence (dále ŠMP) byla zaměřena na prevenci sociopatologických jevů. Hlavním cílem bylo snížení výskytu projevů rizikového chování, dodržování nastavených pravidel ve Školním řádu. Mezi specifickými cíli byla důslednost v zamezování zneužívání návykových látek (nikotin, alkohol, ) v prostorách škly a v jejím blízkém okolí a při akcích pořádaných školou (Noc ve škole, Cvičení v přírodě, školní výlety, exkurse, apod.) prevence, reagování na situace. Dále byla činnost zaměřena na prevenci užívání ostatních návykových látek, kriminalitu mládeže, gambling, ale i na nevhodné chování a jednání mezi vrstevníky, vzájemné vztahy mezi různorodými věkovými skupinami a povědomí o projevech šikany, násilí, rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismu. V oblasti primární prevence spolupracujeme s kurátorkou OSPOD, která pravidelně 1x měsíčně navštěvuje školu - jednání o problémových žácích, pohovory s nimi. Škola pravidelně zasílá měsíční hodnocení na žáky v evidenci kurátorky. Dle potřeby dochází ke spolupráci s MěÚ Štětí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, s Městskou policií Štětí a Policií ČR. Pro efektivní využití volného času navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 počítačový zájmový kroužek 30 žáků školy a více než 1/3 se opakovaně zúčastnila akce Noc ve škole. Na 2. stupni školy bylo provedeno dotazníkové šetření: - na šikanu - klima třídního kolektivu

14 Z plánovaných aktivit se nám nepodařilo, především z organizačních a personálních důvodů, uskutečnit program Normální je nekouřit. ŠMP se pravidelně účastní PSPK (Pracovní skupina prevence kriminality) při MěÚ Štětí a pracovních setkáních školních metodiků prevence, pořádaných metodikem prevence PPP Litoměřice. Hlavní cíl MPP byl splněn ve školním roce 2010/2011 došlo k poklesu Pohovorů se žáky v ředitelně školy z 218 na 179, tedy o 39 méně oproti loňskému školnímu roku. ŠMP ukončil dvouleté studiu v rámci celoživotního vzdělávání v dlouhodobém doplňkovém kurzu pro školní metodiky prevence ( ukončení ), který pořádá: Poradenské a vzdělávací centrum RELIéF WHITE LIGHT I., o.s. Drážďanská 106, , Ústí nad Labem Tel , Hodnocení práce výchovného poradce: Náplň práce vycházela z Plánu činnosti výchovného poradce pro školní rok 2010/2011, který je předložen a schválen ředitelkou školy. Výchovná poradkyně na škole velmi těsně spolupracuje s vedením školy při řešení výchovných, studijních i osobních záležitostech žáků, při řešení záškoláctví, kontrolách dodržování Školního řádu, apod. Spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě IVP, při řešení konfliktů v třídních kolektivech, při podezření na záškoláctví a při kontrolách dodržování Školního řádu. Dále spolupracuje s rodiči při jednáních s vedením školy na základě žádosti o návštěvu školy či osobních konzultacích ohledně záležitostí jejich dětí. Dále spolupracuje s MěÚ Litoměřice - kurátorkou OSPOD, která pravidelně 1x měsíčně navštěvuje školu - jednání o problémových žácích, pohovory s nimi. Velmi dobrá spolupráce probíhá s SPC Litoměřice. Dle potřeby dochází ke spolupráci s MěÚ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, s Městskou policií Štětí, Policií ČR. Ve školní roce 2010/2011 byly podány přihlášky + výstupní hodnocení pro žáky devátého ročníku na Střední odborná učiliště: - 18 žáků devátého ročníku (6 žáků využilo možnosti podat více přihlášek ke studiu) - 1 žák 8. ročníku. Všichni též odevzdali Zápisový lístek. Dvě žákyně devátého ročníku si nepodaly přihlášku ke studiu nezájem o studium.. Během 1. pololetí šk. roku uzavírala výchovná poradkyně se žáky výběr jejich učebních oborů, který začal již v 7. ročníku, kdy byly postupně žákům předávány informace potřebné k výběru budoucího povolání a uplatnění na trhu práce v ČR, ale i EU. Také rodiče obdrželi tyto informace o učebních oborech i o potřebných náležitostech v přijímacím řízení, včetně Zápisového lístku. Informace rodičům byly předány jak ústně, při třídních schůzkách či individuálních konzultacích, tak i písemnou formou se seznamem studijních oborů v blízkém okolí. 11. Kontroly a inspekce: Ve školním roce 2010/2011 neproběhly ve škole žádné kontroly

15 12. Spolupráce s jinými organizacemi: Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů: Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu Projekty financované z cizích zdrojů: Ve školním roce 2010/2011 se škola zapojila a zahájila činnost na projektu EU peníze školám Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání: Spolupráce s odborovými organizacemi není na škole není odborová organizace zřízena. Ve školním roce 2010/2011 byla vynikající spolupráce s SPC v Litoměřicích. Pracovníci několikrát provedli kontrolní vyšetření přímo ve Speciální základní škole, dále naši vyučující mají možnost konzultací s pracovníky SPC. Velice dobrá spolupráce je s MěÚ Litoměřice, odbor sociální a zdravotní, oddělení péče o dítě. Pracovnice se pravidelně jezdí informovat na děti s problémovým chováním. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s kurátory MěÚ Roudnice n. L. a Litoměřice s jejich pomocí se daří snižovat počty neomluvených hodin. Pokračuje velice dobrá spolupráce s MěÚ Štětí pořádání velmi zajímavých akcí pro žáky škol. Máme zástupkyni ve školské radě MěÚ. Na podzim 2009 byla ustavena pracovní skupina pro prevenci kriminality při MěÚ školní metodik prevence je jejím členem. Dobrá spolupráce je i s Policií ČR při řešení trestné činnosti žáků zejména v oblasti drogové prevence a bezpečnosti silničního provozu - AJAX. Výborná spolupráce se rozběhla s MěK Štětí knihovna velmi nenásilně zapojuje do činnosti i naše žáky. 13. Aktivity, nabídka: V rámci rozšíření znalostí a dovedností žáků, organizují vyučující mimoškolní zájmovou činnost - v letošním školním roce měli žáci možnost si vybrat z následující nabídky kroužků - sportovní, informatika, výtvarný a dramatický. Sportovní kroužek byl pro nezájem žáků zrušen v průběhu 1.pololetí. Štětská veřejnost měla možnost se seznámit s činností žáků školy na Vánoční výstavě, která probíhala od v prostorách Kina a na Velikonoční výstavě, která se též konala v Kině od Pro rozšíření znalostí o našem okolí byly uspořádány také výlety a exkurze: Výlety: Přechod Krkonoš; Praha Staré město, Dinopark; farma Třebušín; muzeum Mělník, divadlo Litoměřice. Exkurze: žáci 9. třídy OU Roudnice n.l., Škola

16 14. Zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011: Čerpání ředitelského volna: V průběhu školního roku 2010/2011 bylo čerpáno ředitelské volno a Přehled akcí a činností za školní rok 2010/2011: Září Řím legionáři, gladiátoři a Césarové vystoupení šermířů Přebor ČR v cyklistice závodili 4 žáci školy MěK Štětí: Měsíc otevřených dveří Vv soutěž ve zdravém těle zdravý duch Školní kolo SHM po jednotlivých třídách stadion Štětí Draví ptáci Ředitelské volno Říjen 2010 Pohádky: MěK sklepní prostory Neposlušná abeceda PT 1-3 regionální muzeum Mělník Život na tvrzi renesančního rytíře PT 1 3 divadelní představení Bublinková víla divadlo K. H. Máchy Ltm Projekt Stromy ročních období Jak víla modrovláska splnila 3 přání kino Štětí - PT 3, 3., 4.tř. Nocování ve škole: od 15,00 hodin ukončení ve 12,00 hodin Sport: O nejrychlejšího šplhouna - v hodinách Tv poslední týden v říjnu

17 Listopad Přespolní běh Litoměřice Mostná hora Přednášky: Japonsko od 10,00 hodin Josef Klíma Kino Štětí Vybíjená - oblastní kolo Škola 2010 KD Ltm 9.tř Zdravé zoubky pomocné třídy Prosinec 2010 Projekt Světlo v nás náměstí Štětí U nás chodí Mikuláš Projektový den Betlém Den otevřených dveří OU Rce 9.tř pohádka Na salaši bratři jsou Kino Štětí - PT 1 5.tř. Zpívání na schodech vždy ve středu a v pátek od 9,45 hod ( od ) Výstava prací Kino Štětí Muzeum Mělník , 8., 9.B PT 1 PT 3 Třídní besídky Divadlo Litoměřice PT 1 PT 3 Únor pohádka Jak se krotí princezna Kino Štětí PT 1-3, 3., 4.tř MěK Štětí Malování s Dudkem - PT 1, PT 2, PT 3, 1+2.tř

18 Březen 2011 Sport: Regionální přebor v plavání Litoměřice Vv soutěže: Máme rádi přírodu Požární ochrana MěK Štětí Celé Česko čte dětem naši žáci zahráli pohádky dětem z MŠ. Duben 2011 Zlatá Vařečka Velikonoční výstava Roudnice n. L. Neš, Pod + PT 2, PT Pohádka Perníková chaloupka Kino Štětí PT 1 4.tř. Velikonoční výstava Kino Nocování ve škole Praha Staré město 7.tř. Květen 2011 Výlety, exkurze: Muzeum Mělník - 5., 6., 7.tř Staré město Praha 8.tř divadlo LTM PT 2,3 Ajax slavnostní zakončení: hřiště 3. ZŠ Červen 2011 Dětský den orientační soutěž družstev, opékání uzeniny Stračí školní výlet farma Třebušín PT 1-PT 3, 3.,4., výběr 5.tř Výlet Praha Dinopark 5.,6. tř. Akademie Kino Štětí

19 14. Materiálové podmínky: Ve školním roce 2010/2011 jsme zakoupili další PC programy, které slouží k výuce žáků. Průběžně je vybavována knihovna školy o literaturu pro žáky i vyučující, byly zakoupeny obrazy a pomůcky pro výuku Čj, matematiky, zeměpisu a fyziky, zvukové pomůcky pro zrakově postižené. Ve spolupráci s MěÚ Štětí došlo v průběhu prázdnin k výměně stropních podhledů v celé budově. 15. Plnění plánu práce: Plán práce je plněn. Náplň je rozpracována do měsíčních plánů. Ve školním roce 2010/2011 se daří i nadále udržovat dobré kontakty s rodiči, nejen při třídních schůzkách, ale hlavně díky výstavám a akademiím. Rodiče využívají možnosti kdykoli navštívit naši školu. Školní akademie se v letošním roce konala v závěru školního roku. Všichni vyučující se podíleli na tvorbě ŠVP Školou do života Počet zaměstnanců: Stav ve školním roce 2011/2012: učitelé: 15 z toho 1 na částečný úvazek vychovatelka: 1 asistentka pedagoga: 5 školnice: Třídy a počet žáků ve školním roce 2011/2012: PT 1 8 PT 2 8 PT (2., 5.) 11 3.(1., 3.) A 16 celkem 99 Dojde ke spojení 1., 3. a 2., 5. třídy. Počet asistentů pedagoga zůstává beze změn. Počet vyučujících je dostatečný Předběžný stav na rok 2011/2012: Pro školní rok 2010/2011 máme zatím zapsáno 99 žáků, největší navýšení počtu očekáváme, jako každý rok, v průběhu 3.čtvrtletí

20 17. Zpráva o hospodaření: Finanční hospodaření školy a finanční plán na rok 2012 Náklady Skutečnost Schválený FP na rok FP na rok r r.2010 Celkem HČ Uprav ený FP Celkem HČ DČ Spotřeba materiálu z toho: materiál pro potřeby výuky Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby z toho: služby spojů nájemné Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Náklady celkem Výnosy Skutečnost Schválený FP na rok FP na rok r Celkem HČ předp. skuteč nost Celkem HČ DČ Výnosy z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO Jiné ostatní výnosy Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: dotace na přímé náklady (PN) příspěvek na provoz (NN)-ZU Ostaní dotace a příspěvky Výnosy celkem

21 18. Úspěchy: Podařilo se nám opět seznámit štětskou veřejnost s prací našich žáků na Vánoční a Velikonoční výstavě obě výstavy se konaly v prostorách Kina. Žáci se v rámci výletů a exkurzí podívali nejen po okolí Štětí, ale i do Prahy, Mělníka a Litoměřic. Část žáků jela na čtyřdenní výlet do Krkonoš. Žáci slavili úspěchy ve sportu i při výtvarných činnostech. MČR v cyklistice Račice Závody v přespolním běhu 8., 9. místo v časovce žáků A 7., 8. místo v časovce muži A 1., 2., 3. místo Vybíjená 1. místo družstvo A 2. místo družstvo B Regionální kolo v plavání - Litoměřice Zlatá vařečka 4. místo 1 žák 5. místo štafeta 4. místo Výtvarné soutěže: Ve zdravém těle zdravý duch oceněni: 3 žáci Broučkiáda oceněni: 4 žáci Ve spolupráci s MěÚ Litoměřice se nám daří i prevence záškoláctví a protidrogová prevence. Také se nám podařil přestup žáků na odborná učiliště z 21 vycházejících žáků jich bylo 19 přijato na odborná učiliště. I nadále je velký zájem žáků o práci na počítačích. Žáci aktivně navštěvují zájmový kroužek informatiky, počítače jsou využívány při výuce a při zpracování dokumentace školy. Velký zájem je o akci Noc ve škole. V rámci akce Celé Česko čte dětem nacvičili žáci PT, 2. a 4. třídy pohádky: Perníková chaloupka a Začarovaný les. Pohádky opakovaně hráli pro děti z mateřských škol Štětí v MěK od Jejich vystoupení měla u dětí velký úspěch. Školní rok 2010/2011 můžeme hodnotit jako velice úspěšný, protože se podařilo navázat velice dobrý vztah nejen se žáky, kteří ve škole tráví hodně času mimo výuku účastní se činnosti kroužků a Nocování ve škole (zúčastnilo se 35 žáků), ale i s jejich rodiči

22 Tabulka č. - Výchovně vzdělávací program Název Školní vzdělávací program Školou do života - STMP 19. Tabulková část: Výchovně vzdělávací program ročník/třída Č. j. a datum schválení MŠMT ČR od , 2., 3., 4. a 6., 7., 8., 9. ročník/ Vzdělávací program zvláštní školy Školní vzdělávací program Školou do života - TMP Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy /97-22 ze dne od Tř I., II., III.,VI., VII., VIII., IX. třída 5. ročník/ V. třída ZŠ praktické 1. a 7. ročník /97-22 ze dne Nižší, střední, vyšší a pracovní stupeň / PT 1, PT 2 Tabulka č. 2 Přehled o školách a zařízeních zařazených do sítě MŠMT Počet tříd Celkový počet žáků Průměr.počet žáků na třídu Průměr.počet žáků na učitele Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/11 Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/11 Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/11 Šk.rok 09/10 Šk.rok 10/ ,72 10,545 6,687 7,437 Tabulka č. 3 Odborná a pedagogická způsobilost učitelů Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) na spec.školách Šk.rok Šk.rok 09/10 10/11 Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok Šk.rok 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/ ,3 31, ,98 % 23,07 % Tabulka č. 4 - Věková skladba pedagogických pracovníků Věková skladba Pedagogická způsobilost Do Nad Důchodový věk Úplná Nekvalifikovaní Celkem Žen z celkového počtu let

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více