Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu"

Transkript

1 Vybrané pasáže z práce Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu A Proposal For Reform Návrh reformy By předložený panem Arthur B.C.Drache, Q.C. with historical overview, research and assistance by s užitím historického přehledu, výzkumu a spolupráce pana Frances K. Boyle Výběr a překlad Arthur B.C.Drache, Q.C. Petr Jan Pajas Drache, Burke-Robertson & Buchmayer, člen ISEA Ottawa, Ontario Praha, listopad 2005 Canada str.i

2 Otázka, co je míněno pojmy charita a charitativní činnost je předmětem studia a debat všude tam, kde je užíváno anglosaské právo. Problém nabyl ještě větší naléhavosti tím, jak se sociální problémy komplikují, společenství ztrácejí homogenitu a mezinárodní problémy se stále více dotýkají zájmů jednotlivých národních států, a kdy vlády a celý svět je vystaven stále větším omezením disponibilních financí. Lze říci, že tradiční role charitativní organizace spočívala v tom, že nahrazovala roli vlády v péči o své občany a jejich ochraně a za tím účelem poskytovala jak základní programy, tak přicházela s inovačními postupy buď s podporou vlády nebo začasto i nezávisle na státě. Během posledních padesáti let, zejména od konce druhé světové války nastaly natolik významné sociální změny, že tradiční poslání charitativních organizací se rozšířilo způsobem, o kterém se před stoletím nikomu ani nesnilo. V chápání lidí z 19. století sotva šlo uvažovat o roli poskytovatele internetových služeb na nekomerční bázi, o potřebě řešit rasové otázky a problémy imigrace, či záležitosti týkající se politických aktivit, atd. Vliv má také působnost zákona o dani z příjmu. Definice charitativní činnosti vznikala dávno před tím, než se začaly platit daně z příjmu. Dnes je ale možnost odepisování charitativních darů otázkou přežití mnohých charitativních organizací. str-ii

3 Spojené státy americké Ustanovení Internal Revenue Code 1 USA zní takto: 501. (c) (3) Registrované právnické osoby, jakož i obecní svazy, fondy, nadace nebo organizace zřízené a působící výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, literární, či výchovné účely, provádějící ověřování veřejného bezpečí, nebo podporující národní či mezinárodní amatérské sportovní soutěže (pokud žádná z jejich činností nezahrnuje pořizování pomůcek pro atletiku nebo jiné sportovní vybavení) nebo bránící krutému zacházení s dětmi nebo zvířaty,. Proto Američané, jsou-li tázáni na význam slova charita, často odkazují na takové organizace jako na ty, co vyhovují paragrafu 501(c)(3). Důležitý je stále používaný výklad z roku 1959, podle kterého 2 : Pojem charitativní je v paragrafu 501 (c)(3) používán ve svém obecně přijímaném právním významu a proto není možno jej chápat jako omezený jednotlivými činnostmi vyjmenovanými v paragrafu 501(c)(3) či v jiných daňových ustanoveních, která mohou spadat pod širší pojetí charity jak vznikla v důsledku právních rozhodnutí. Takto pojatý pojem zahrnuje: pomoc chudým a vystrašeným, či podceňovaným; šíření náboženství; šíření vzdělanosti nebo vědy; výstavbu nebo údržbu budov sloužících veřejnosti, pomníků nebo jiných staveb: pokud jde o činnosti snižující objem závazků státu a podporu sociálního blaha organizacemi zřízenými za uvedenými účely, nebo (i) snižujícími napětí mezi sousedy; (ii) odstraňující předsudky nebo diskriminaci; (iii) chránící lidská a občanská práva zajištěná zákonem nebo (iv) bránící rozkladu komunity a zločinnosti mládeže. Z přehledu postupných změn ve výkladových pravidlech (Revenue Rulings) vyplývá, že k interpretaci zákona užívá IRS postupně se rozšiřující definici organizací osvobozených od daně. Jako příklad rozšířené interpretace lze uvést Rev. Rul , které pojednává o statusu organizace pomáhající imigrantům do USA k překonání sociálních, kulturních and ekonomických problémů buď osobními konzultacemi nebo tím, že jim doporučí odpovídající veřejnou nebo soukromou. Příslušné ustanovení směrnice je následující: Poskytováním konzultací organizace informuje veřejnost o subjektech užitečných pro jednotlivce a prospěšných pro společnost a tudíž sleduje výchovný účel. Navíc tím, že informuje v angličtině imigranty hledající nápomocné agentury pomáhá imigrantům na cestě k získání plného občanství a tím, že poskytuje imigrantům možnost potkávat se a o svých problémech diskutovat mezi sebou a s občany Spojených států tato organizace rovněž pomáhá odstraňovat předsudky a diskriminaci. Lze konstatovat, že americký systém spočívající v užití statutární definice postavené sice na tradičních názorech na to, co je charitativní činnosti, ale neomezující se na ně tím, že IRS se stále snaží poskytovat veřejnosti interpretace zákona reagující na požadavky organizací spolu se soudním systémem, k němuž se organizace často uchylují, zejména v otázkách souvisejících se svobodou slova, vyústil v situaci, že v USA je k disposici mnohem širší definice od daně osvobozených organizací, než jaká je k disposici v Kanadě. 1 Title 26 of the United States Code 2 Reg (c)(3)-1(d)(2) str-iii

4 Návrh legislativní změny pro Kanadu Návrh se opírá mj. o techniku, uplatněnou na Barbadosu. Návrh definuje veřejně prospěšné činnosti v širším smyslu a navíc ještě používá výčtový přístup. Tím se dosahuje toho, že i organizace, které se nezabývají činnostmi ze seznamu mohou přesto získat zvýhodnění, pokud vyhoví obecnému testu působnosti ve veřejném zájmu. Je třeba zdůraznit, že žádná právní úprava nemůže být dokonalá a nemůže tedy zcela vyloučit pochybnosti a dohadování. Každá změna, byť řeší určité problémy, obnykle přinese nové. Nicméně pokrok je potřebný a nelze (v Kanadě) setrvávat na zásadách starých již 350 lety. I v případě, že bude právní úprava obsahovat seznam činností, předpokládá se, že budou zveřejněny podrobné výkladové instrukce, což všem zainteresovaným stranám umožní vycházet ze znalosti daných pravidel. Nejprve se nabízí nová definice veřejně prospěšné organizace. Ta zahrnuje tři typy organizačních forem. První typ jsou ty jednotlivé organizace, které provádějí veřejně prospěšné činnosti. Definice v tomto případě používá pojem užití podstatné části všech zdrojů místo užití všech zdrojů, pro zajištění veřejně prospěšných činností organizací. Silnější požadavek byl ostatně vždy téměř vyloučeno splnit a jeho zachování by soudy mohlo vést k trvání na slovní dikci zákona. Původně bylo též uvažováno, že by se posuzování činnosti mělo nahradit posuzováním cílů. To by mělo smysl jen tehdy, pokud by to bylo administrativně snazší. Druhým typem je zastřešující organizace veřejně prospěšných organizací. I v tomto případě se připouští, aby alespoň malá část sdružených organizací měla charakter neziskových organizací bez statusu veřejné prospěšnosti. Třetím typem je organizace doposud užívající státu charity. Zde je tedy definice: Veřejně prospěšná organizace je organizace (která není vzájemně prospěšnou), ať registrovaná nebo ne, nebo svěřenecký fond (trust), jejíž (a) podstatná část všech zdrojů je určena k zajištění veřejně prospěšných činností samotnou organizací, nebo (b) zastřešující organizace veřejně prospěšných organizací, nebo (c) organizace považovaná za charitativní podle dosavadních zákonů, která současně zajišťuje, že (d) žádná část jejích příjmů není vyplácena či jinak poskytnuta k disposici pro osobní prospěch kterémukoli vlastníku, členu, podílníku, členovi řídících orgánů nebo zakladateli či zřizovateli této organizace. K ověření toho, zda organizace vykonává veřejně prospěšnou činnost je užit test toho, zda činnost má za cíl zlepšit kvalitu života pro obec resp. společenství, což zahrnuje implicitně i skupinu v rámci komunity resp. společenství v dále definovaném smyslu, kterým je vymezen dostatečně významný segment komunity. str-iv

5 Přitom se předpokládá, že organizace podporující aktivity namířené proti obecně chápanému veřejnému zájmu (např. skupiny prosazující rasovou nadřazenost) nemohou být považovány za konající činnost směřující ke zlepšení kvality života komunity. Veřejně prospěšné činnosti jsou činnosti směřující k podpoře činností nebo k poskytování služeb, jejichž cílem je zlepšování kvality života komunity nebo skupiny v rámci komunity. Definice skupiny v rámci komunity zahrnuje vymezení skupin podle blízkosti - afinity dostatečně podstatné, aby opravňovala poskytnutí zvláštních výhod. Počítá se zahrnutím vícenásobných charakteristik (např. barevné ženy žijící v určité čtvrti města), ale může se používat v širším smyslu I pro skupiny s jednoznačnou charakteristikou, jako např. diabetiky. Jistě lze říci, že některé skupiny sotva mají potřebu veřejné podpory (třeba muži milionáři žijící v Řitce) a přesto by mohly definici vyhovět. Neměl by to být podstatný problém, a je lépe zahrnout ty, kdo si to zaslouží, i za cenu, že se sveze pár takových, co si to nezaslouží. Rovněž činnosti jimiž je zlepšována kvalita života malých skupin jsou chápany jako činnosti veřejně prospěšné, pro společnost jako celek. Skupina v rámci komunity je skupinou jednotlivců (včetně organizace zastupující takové jednotlivce nebo svěřeneckého fondu, který jim slouží), kteří mají společnou jednu nebo více charakteristik včetně věku, národnosti, rasy, etnického původu, původní státní příslušnosti, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, místa pobytu v geografickém smyslu jako je kraj, město nebo městská sousedská komunita, tělesná nebo duševní nemoc nebo poškození úrazem, nebo znevýhodňující ekonomická situace, a to za předpokladu, že s výjimkou skupin vzájemně si pomáhajících není většina příslušníků skupiny spřízněna pokrevně, sňatkem nebo adopcí. Následující činnosti jsou považovány za činnosti veřejně prospěšné: (a) Charitativní činnosti (b) Zastupování zájmů (Ve smyslu podrobněji definovaném níže.) (c) Politické činnosti pokud v předchozím roce objem prostředků na ně vynaložený nepřesáhl 10% celkového příjmu organizace v tom roce (viz vysvětlení níže) (d) Prosazování tolerance a porozumění mezi skupinami v komunitě, včetně boje proti rasizmu a diskriminaci (e) Prosazování tolerance a porozumění mezi lidmi různých národů včetně boje proti xenofobii a intoleranci (f) Podpora postavení žen ve společnosti včetně činností zaměřených na ochranu žen a na zajištění rovnosti v zacházení s nimi (g) Podpora a zachování kultury, jazyka a dědičného odkazu obyvatel Kanady pocházejících z jiných zemí (Jde o jeden aspekt multikulturalismu v Kanadě.) (h) Prosazování světového míru (i) Prosazování odpovědného občanství a dobrovolné práce na národní úrovni nebo na úrovni alespoň několika provincií, zaměřené na zachování jednoty Kanady (Jsou tak vyloučeny organizace s čistě provinčním zájmem.) str-v

6 (j) Prosazování vlastenectví na národní úrovni nebo na úrovni alespoň několika provincií, zaměřené na zachování jednoty Kanady (Jde o snahu vyloučit separatistickými motivy vedené činnosti z rámce vlastenectví.) (k) Prosazování hodnot souvisejících s kanadskou Chartou práv a svobod nebo s právním systémem Kanady nebo její provincie (Míní se podpora právního řádu včetně mezinárodních smluv a úmluv, jimiž je Kanada vázána.) (l) Poskytování právního poradenství osobám, které si nemohou dovolit zastoupení advokátem včetně financování kampaní týkajících se otázek významných pro veřejnost v souvislosti s Chartou práv a svobod nebo právním systémem (m) Poskytování konzultací osobám ve finanční nebo jiné nouzi při jednáních s kteroukoli úrovní vlády včetně přímé pomoci při takových jednáních (Jde o služby osobám, které by mohly být v jednání s veřejnou správou v nevýhodě) (n) Poskytování služeb obdobných co do účelu službám poskytovaným jinak prostřednictvím veřejné správy bez ohledu na to, jsou-li takové služby současně veřejnou správou poskytovány nebo ne (to má umožnit poskytování alternativních nebo doplňkových služeb soukromými organizacemi) (o) Poskytování školení a poradenství k lepší přípravě jednotlivců na získání zaměstnání (p) Poskytování informací a služeb k ochraně spotřebitelů a prosazování spotřebitelské informovanosti (q) Rozvíjení výuky a studia etiky a morálky (r) Založení organizací pro osoby se společnými potřebami (ivčetně členů rodiny a poradců), které napomáhají samostatnosti pro ty, kdo jsou nemocní, v citových nebo ekonomických nesnázích, postižení či jinak poškození (Tím mají být zahrnuty vzájemně prospěšné organizace podobně jako v Anglii) (s) Ochrana životního prostředí včetně šíření informací environmentálního charakteru pro potřeby veřejnosti a přenášení těchto informací mezi veřejně prospěšnými organizacemi (Jde o snahu překonat dosud v Kanadě převládající názor, že environmentální organizace jsou charitativní pokud se aktivně účastní vlastních prací na ochraně životního prostředí.) (t) Prosazování a podpora projektů směřujících k ekonomickému a sociálnímu rozvoji komunity, kdy hlavním cílem je vytvořit nové pracovní příležitosti nebo otevřít obchody či zařízení, která v dané oblasti dosud nejsou (u) Pomoc při poskytování nebo poskytování přístřeší pro členy komunity nebo skupiny v rámci komunity potřebující takovou zvláštní službu včetně rodin s osamoceným rodičem, zneužívaných osob včetně žen, dětí a starších osob (v) Bránění vzniku podmínek jež by škodily charitativním nebo jinak veřejně prospěšným činnostem (Ochrana před poškozením je stejně hodnotná jako odstraňování škod.) (w) Provozování a údržba zařízení sloužících rekreačním účelům a volnočasovým aktivitám volně přístupných komunitě nebo skupině v rámci komunity (x) Podpora dobrého zacházení se zvířaty (y) Kultivování veřejného vkusu v estetických záležitostech prostřednizćtvím uměleckých děl, hudby, literatury a uměleckých řemesel a vytváření či rozvoj zařízení pro provozování takových činností a jakékoli jiné činnosti určované v obdobném duchu a v analogii s výše uvedenými (Toto ustanovení má dát možnost dále seznam rozumným způsobem rozvíjet,) str-vi

7 Doplňující definice: Politická činnost je přípustná jen pokud je náhodná a doplňková s ohledem na účel, pro jaký byla organizace založena a pokud nezahrnuje přímou nebo nepřímou podporu či odpor vůči určité politické straně nebo osobě kandidující na veřejný úřad; toto omezení se však nevztahuje na prosazování zájmů. Prosazování zájmů zahrnuje šíření informací vztahujících se k cílům organizace včetně šíření názorů a faktů, které jsou ve své podstatě a prokazatelně pravdivé; zahrnuje též účast v debatách a diskusích o otázkách týkajících se cílů organizace včetně vyjadřování podpory nebo odporu vůči platnému nebo navrhovanému právnímu řádu Kanady, avšak nesmí jí to politickou činnost. Vzájemně prospěšná organizace je organizace (mimo družstva) ať již registrovaná nebo ne, případně svěřenecký fond (trust), jímž prvořadým účelem je poskytovat výhody, ať již hospodářské, sociální či jakékoli jiné svým členům. Zastřešující veřejně prospěšná organizace je organizace, jíž všichni členové jsou osvobozeni od daně ve smyslu zákona a téměř všichni členové jsou současně veřejně prospěšnými organizacemi. str-vii

8 Některé další existující seznamy charitativních činností Anglická úprava z roku 1601 Pomoc osobám starým, nesoběstačným nebo chudým; Podpora nemocných a raněných vojáků a námořníků; Vzdělávání ve školách a působení ve svobodné výuce a na universitách; Opravování mostů, přístavů, překladišť, cest, kostelů, pobřežních hrází a silnic; Vzdělávání a příprava sirotků; Obsluha, zásobováni nebo údržba nápravných zařízení; Opatření chudých děvčat jejich provdáním, podpora a pomoc mladým začínajícím obchodníkům, řemeslníkům a osobám v sociálních obtížích; Opatření nebo převzetí péče o vězně a zajatce; Pomoc nebo úhrada za kteréhokoli chudého obyvatele v záležitostech placení desátků, vybavování vojáků či jiných daní. Barbados, úprava z roku 1993 Barbados ve svém Zákoně o charitativních organizacích (Charities Act 3 ) definuje charitativní účely takto: (a) Pomoc v chudobě a prevence chudoby bez ohledu na to, jaké jsou její příčiny; (b) Pomoc v nemoci a při postižení tělesném nebo duševním a prevence těchto stavů, včetně: (i) Vybavování a obsluhy nemocnic, ošetřovatelských zařízení, domů rekonvalescence a klinik; (ii) Rozvoje lékařského výzkumu; (iii) Poskytování poradenství, péče či útěchy; (iv) Provozování domů, chráněných dílen a jiných středisek pro osoby v pracovní neschopnosti nebo s tělesným či mentálním postižením, nebo pro jinak postižené nebo pomoc potřebující osoby; (c) Úleva v utrpení, stresu a neschopnosti vyvolané stářím a poskytování ubytování pro starší občany přizpůsobeného jejich zvláštním potřebám (d) Pomoc v nesnázích způsobených přírodními neštěstími nebo náhlými katastrofami; (e) Rozvoj vzdělávání, včetně: (i) Zvyšování znalostní úrovně a šíření znalostí způsobem, který není propagandou; (ii) Provozování škol, odborných učilišť, universit a obdobných zařízení; (iii) Zřizování institucionální podpory pro vysokoškolské učitele, stipendisty, přednášející a pro jiné vzdělávací a výzkumné posice; (iv) Poskytování stipendií, cen a dalších odměn v takových institucích; (v) Zajišťování tělesné výchovy a organizování sportu pro mládež v takových institucích i mimo ně; (vi) Obecně veškeré vzdělávání určené veřejnosti, včetně vzdělávání osob, které se neúčastní denního studia v takových institucích; 3 L.R.O c 243 str-viii

9 (f) Podpora výzkumu a publikování jejich výsledků s ohledem na zvyšování obecného znalostního bohatství; (g) Rozvoj vědy a všech uznávaných forem poznání, jakož i zakládání a provoz institucí toto činících, včetně podpory a činností učených společností; (h) Kultivování veřejného pojímání estetických hodnot, včetně rozvoje výtvarného umění, hudby, literatury a uměleckých řemesel, jakož i zakládání a provozování zařízeních umožňujících výkon těchto činností; (i) Provozování museí a uměleckých galerií; (j) Rozvoj náboženství a podpora ve víře, hlásání víry a obdobné činnosti, včetně: (i) Organizování a provádění náboženské přípravy a pastorální a misionářské práce v zemi i v zahraničí; (ii) Poskytování a provozování budov sloužících k náboženským úkonům a účelům; (iii) Vyplácení stipendií a poskytování přístřešku knězům, jejich vdovám a dětem; and (iv) Ostatní účely směřující k podpoře morální nebo duchovní osvětě komunity; (k) Rozvoj výuky a studia etiky a morálky; (l) Poskytování sociálních služeb osobám potřebným; (m) Poskytování ubytování osobám, které to zvláště potřebují; (n) Podpora a zdokonalování národního dědictví v jeho fyzické, umělecké, kulturní či jiné podobě nebo ve formě životního prostředí; (o) Podpora sportu a rekreace, včetně poskytování zařízení pro rekreaci nebo volno-časové aktivity s cílem zlepšit podmínky života osob, které taková zařízení potřebují a to nad rámec činností popsaných v odstavcích (e) a (v); (p) Péče o blaho dětí, včetně předcházení krutého zacházení s nimi; (q) Poskytování sociální podpory rodinám s dětmi, včetně poskytování pomůcek k plánování rodičovství; (r) Péče o blaho zvířat, včetně prevence krutého zacházení s nimi; (s) Poskytování rehabilitační péče a přemístění osobám, které takovou péči potřebují; (t) Péče o mládež; (u) Podpora a prosazování projektů zaměřených na rozvoj komunity; (v) Zřizování organizací pomáhajících členům komunity, kteří potřebují zvláštní péči, jako jsou rodiny s jedním rodičem, osamělé osoby pečující o na nich závislé osoby, týrané ženy, zvláště nadané děti a menšinové skupiny; (w) Provádění prací ve prospěch komunity a ochrana životů a majetku členů komunity; (x) Rozvoj a vylepšování standardů účinnosti ve výrobě, obchodu a zemědělství; (y) Udržování a zvyšování účinnosti ozbrojených sil a policie a péče o jejich blaho; a (z) jakýkoli jiný účel v duchu předchozích ustanovení nebo jim podobný. Pojem veřejný prospěch zahrnuje prospěch získaný v rámci výše uvedených charitativních účelů, který je dostupný všem členům komunity nebo je poskytnut určité části veřejnosti, kterou lze spojovat s určitým územním celkem, avšak nezahrnuje prospěch poskytnutý osobám, které lze označit jako osoby se zvláštním vztahem k někomu nebo k nějakému subjektu, ať už se jedná o příbuzenství krve, stavu, či vztah smluvní nebo obdobný.. str-ix

10 Maďarsko Maďarský parlament přijal v roce 1998 zákon č. CLVI o veřejně prospěšných organizacích, jehož součástí je seznam činností, které si zasluhují zvláštní podporu. Tento seznam zahrnují následující činnosti směřující k uspokojení veřejného zájmu a potřeb jednotlivců: 1. Péče o zdraví, prevence nemocí, lékařská péče a zdravotní rehabilitační péče; 2. Sociální péče, péče o rodinu a péče o staré osoby; 3. Vědecké a výzkumné činnosti; 4. Vzdělávání, školení, rozvoj dovedností, šíření všeobecné znalostní úrovně; 5. Kulturní činnosti; 6. Ochrana kulturního dědictví; 7. Ochrana stavebních památek; 8. Zachování přírodních hodnot a ochrana živočichů; 9. Ochrana životního prostředí; 10. Ochrana dětí a mládeže a obhajoba jejich zájmů; 11. Prosazování rovných příležitostí pro skupiny v nevýhodném sociálním postavení; 12. Ochrana lidských a občanských práv; 13. Činnosti zaměřené na národní a etnické menšiny v Maďarsku a na Maďary žijící v zahraničí; 14. Sport s výjimkou sportovních činností provozovaných jako zaměstnání nebo na základě smlouvy ve smyslu občanského práva; 15. Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti v dopravě, dobrovolná protipožární ochrana, záchranářství a prevence neštěstí; 16. Ochrana spotřebitele; 17. Příprava na změnu zaměstnání; 18. Podpora školení a zaměstnávání osob, které jsou v znevýhodněné pozici na trhu práce a s tím spojené poskytování služeb; 19. Prosazování Euroatlantické integrace; str-x

11 20. Služby poskytované výlučně pro organizace se statusem veřejné prospěšnosti; 21. Činnosti související s ochranou před povodněmi a ochrana před znečištěním spodních vod; 22. Činnosti související s rozvojem, údržbou a provozem silnic, mostů a tunelů volně přístupných dopravě. str-xi

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Shrnutí poznatků shromážděných během návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen New York, 18. 12. 1979 Státy, smluvní strany této úmluvy, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více