Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu"

Transkript

1 Vybrané pasáže z práce Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu A Proposal For Reform Návrh reformy By předložený panem Arthur B.C.Drache, Q.C. with historical overview, research and assistance by s užitím historického přehledu, výzkumu a spolupráce pana Frances K. Boyle Výběr a překlad Arthur B.C.Drache, Q.C. Petr Jan Pajas Drache, Burke-Robertson & Buchmayer, člen ISEA Ottawa, Ontario Praha, listopad 2005 Canada str.i

2 Otázka, co je míněno pojmy charita a charitativní činnost je předmětem studia a debat všude tam, kde je užíváno anglosaské právo. Problém nabyl ještě větší naléhavosti tím, jak se sociální problémy komplikují, společenství ztrácejí homogenitu a mezinárodní problémy se stále více dotýkají zájmů jednotlivých národních států, a kdy vlády a celý svět je vystaven stále větším omezením disponibilních financí. Lze říci, že tradiční role charitativní organizace spočívala v tom, že nahrazovala roli vlády v péči o své občany a jejich ochraně a za tím účelem poskytovala jak základní programy, tak přicházela s inovačními postupy buď s podporou vlády nebo začasto i nezávisle na státě. Během posledních padesáti let, zejména od konce druhé světové války nastaly natolik významné sociální změny, že tradiční poslání charitativních organizací se rozšířilo způsobem, o kterém se před stoletím nikomu ani nesnilo. V chápání lidí z 19. století sotva šlo uvažovat o roli poskytovatele internetových služeb na nekomerční bázi, o potřebě řešit rasové otázky a problémy imigrace, či záležitosti týkající se politických aktivit, atd. Vliv má také působnost zákona o dani z příjmu. Definice charitativní činnosti vznikala dávno před tím, než se začaly platit daně z příjmu. Dnes je ale možnost odepisování charitativních darů otázkou přežití mnohých charitativních organizací. str-ii

3 Spojené státy americké Ustanovení Internal Revenue Code 1 USA zní takto: 501. (c) (3) Registrované právnické osoby, jakož i obecní svazy, fondy, nadace nebo organizace zřízené a působící výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, literární, či výchovné účely, provádějící ověřování veřejného bezpečí, nebo podporující národní či mezinárodní amatérské sportovní soutěže (pokud žádná z jejich činností nezahrnuje pořizování pomůcek pro atletiku nebo jiné sportovní vybavení) nebo bránící krutému zacházení s dětmi nebo zvířaty,. Proto Američané, jsou-li tázáni na význam slova charita, často odkazují na takové organizace jako na ty, co vyhovují paragrafu 501(c)(3). Důležitý je stále používaný výklad z roku 1959, podle kterého 2 : Pojem charitativní je v paragrafu 501 (c)(3) používán ve svém obecně přijímaném právním významu a proto není možno jej chápat jako omezený jednotlivými činnostmi vyjmenovanými v paragrafu 501(c)(3) či v jiných daňových ustanoveních, která mohou spadat pod širší pojetí charity jak vznikla v důsledku právních rozhodnutí. Takto pojatý pojem zahrnuje: pomoc chudým a vystrašeným, či podceňovaným; šíření náboženství; šíření vzdělanosti nebo vědy; výstavbu nebo údržbu budov sloužících veřejnosti, pomníků nebo jiných staveb: pokud jde o činnosti snižující objem závazků státu a podporu sociálního blaha organizacemi zřízenými za uvedenými účely, nebo (i) snižujícími napětí mezi sousedy; (ii) odstraňující předsudky nebo diskriminaci; (iii) chránící lidská a občanská práva zajištěná zákonem nebo (iv) bránící rozkladu komunity a zločinnosti mládeže. Z přehledu postupných změn ve výkladových pravidlech (Revenue Rulings) vyplývá, že k interpretaci zákona užívá IRS postupně se rozšiřující definici organizací osvobozených od daně. Jako příklad rozšířené interpretace lze uvést Rev. Rul , které pojednává o statusu organizace pomáhající imigrantům do USA k překonání sociálních, kulturních and ekonomických problémů buď osobními konzultacemi nebo tím, že jim doporučí odpovídající veřejnou nebo soukromou. Příslušné ustanovení směrnice je následující: Poskytováním konzultací organizace informuje veřejnost o subjektech užitečných pro jednotlivce a prospěšných pro společnost a tudíž sleduje výchovný účel. Navíc tím, že informuje v angličtině imigranty hledající nápomocné agentury pomáhá imigrantům na cestě k získání plného občanství a tím, že poskytuje imigrantům možnost potkávat se a o svých problémech diskutovat mezi sebou a s občany Spojených států tato organizace rovněž pomáhá odstraňovat předsudky a diskriminaci. Lze konstatovat, že americký systém spočívající v užití statutární definice postavené sice na tradičních názorech na to, co je charitativní činnosti, ale neomezující se na ně tím, že IRS se stále snaží poskytovat veřejnosti interpretace zákona reagující na požadavky organizací spolu se soudním systémem, k němuž se organizace často uchylují, zejména v otázkách souvisejících se svobodou slova, vyústil v situaci, že v USA je k disposici mnohem širší definice od daně osvobozených organizací, než jaká je k disposici v Kanadě. 1 Title 26 of the United States Code 2 Reg (c)(3)-1(d)(2) str-iii

4 Návrh legislativní změny pro Kanadu Návrh se opírá mj. o techniku, uplatněnou na Barbadosu. Návrh definuje veřejně prospěšné činnosti v širším smyslu a navíc ještě používá výčtový přístup. Tím se dosahuje toho, že i organizace, které se nezabývají činnostmi ze seznamu mohou přesto získat zvýhodnění, pokud vyhoví obecnému testu působnosti ve veřejném zájmu. Je třeba zdůraznit, že žádná právní úprava nemůže být dokonalá a nemůže tedy zcela vyloučit pochybnosti a dohadování. Každá změna, byť řeší určité problémy, obnykle přinese nové. Nicméně pokrok je potřebný a nelze (v Kanadě) setrvávat na zásadách starých již 350 lety. I v případě, že bude právní úprava obsahovat seznam činností, předpokládá se, že budou zveřejněny podrobné výkladové instrukce, což všem zainteresovaným stranám umožní vycházet ze znalosti daných pravidel. Nejprve se nabízí nová definice veřejně prospěšné organizace. Ta zahrnuje tři typy organizačních forem. První typ jsou ty jednotlivé organizace, které provádějí veřejně prospěšné činnosti. Definice v tomto případě používá pojem užití podstatné části všech zdrojů místo užití všech zdrojů, pro zajištění veřejně prospěšných činností organizací. Silnější požadavek byl ostatně vždy téměř vyloučeno splnit a jeho zachování by soudy mohlo vést k trvání na slovní dikci zákona. Původně bylo též uvažováno, že by se posuzování činnosti mělo nahradit posuzováním cílů. To by mělo smysl jen tehdy, pokud by to bylo administrativně snazší. Druhým typem je zastřešující organizace veřejně prospěšných organizací. I v tomto případě se připouští, aby alespoň malá část sdružených organizací měla charakter neziskových organizací bez statusu veřejné prospěšnosti. Třetím typem je organizace doposud užívající státu charity. Zde je tedy definice: Veřejně prospěšná organizace je organizace (která není vzájemně prospěšnou), ať registrovaná nebo ne, nebo svěřenecký fond (trust), jejíž (a) podstatná část všech zdrojů je určena k zajištění veřejně prospěšných činností samotnou organizací, nebo (b) zastřešující organizace veřejně prospěšných organizací, nebo (c) organizace považovaná za charitativní podle dosavadních zákonů, která současně zajišťuje, že (d) žádná část jejích příjmů není vyplácena či jinak poskytnuta k disposici pro osobní prospěch kterémukoli vlastníku, členu, podílníku, členovi řídících orgánů nebo zakladateli či zřizovateli této organizace. K ověření toho, zda organizace vykonává veřejně prospěšnou činnost je užit test toho, zda činnost má za cíl zlepšit kvalitu života pro obec resp. společenství, což zahrnuje implicitně i skupinu v rámci komunity resp. společenství v dále definovaném smyslu, kterým je vymezen dostatečně významný segment komunity. str-iv

5 Přitom se předpokládá, že organizace podporující aktivity namířené proti obecně chápanému veřejnému zájmu (např. skupiny prosazující rasovou nadřazenost) nemohou být považovány za konající činnost směřující ke zlepšení kvality života komunity. Veřejně prospěšné činnosti jsou činnosti směřující k podpoře činností nebo k poskytování služeb, jejichž cílem je zlepšování kvality života komunity nebo skupiny v rámci komunity. Definice skupiny v rámci komunity zahrnuje vymezení skupin podle blízkosti - afinity dostatečně podstatné, aby opravňovala poskytnutí zvláštních výhod. Počítá se zahrnutím vícenásobných charakteristik (např. barevné ženy žijící v určité čtvrti města), ale může se používat v širším smyslu I pro skupiny s jednoznačnou charakteristikou, jako např. diabetiky. Jistě lze říci, že některé skupiny sotva mají potřebu veřejné podpory (třeba muži milionáři žijící v Řitce) a přesto by mohly definici vyhovět. Neměl by to být podstatný problém, a je lépe zahrnout ty, kdo si to zaslouží, i za cenu, že se sveze pár takových, co si to nezaslouží. Rovněž činnosti jimiž je zlepšována kvalita života malých skupin jsou chápany jako činnosti veřejně prospěšné, pro společnost jako celek. Skupina v rámci komunity je skupinou jednotlivců (včetně organizace zastupující takové jednotlivce nebo svěřeneckého fondu, který jim slouží), kteří mají společnou jednu nebo více charakteristik včetně věku, národnosti, rasy, etnického původu, původní státní příslušnosti, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, místa pobytu v geografickém smyslu jako je kraj, město nebo městská sousedská komunita, tělesná nebo duševní nemoc nebo poškození úrazem, nebo znevýhodňující ekonomická situace, a to za předpokladu, že s výjimkou skupin vzájemně si pomáhajících není většina příslušníků skupiny spřízněna pokrevně, sňatkem nebo adopcí. Následující činnosti jsou považovány za činnosti veřejně prospěšné: (a) Charitativní činnosti (b) Zastupování zájmů (Ve smyslu podrobněji definovaném níže.) (c) Politické činnosti pokud v předchozím roce objem prostředků na ně vynaložený nepřesáhl 10% celkového příjmu organizace v tom roce (viz vysvětlení níže) (d) Prosazování tolerance a porozumění mezi skupinami v komunitě, včetně boje proti rasizmu a diskriminaci (e) Prosazování tolerance a porozumění mezi lidmi různých národů včetně boje proti xenofobii a intoleranci (f) Podpora postavení žen ve společnosti včetně činností zaměřených na ochranu žen a na zajištění rovnosti v zacházení s nimi (g) Podpora a zachování kultury, jazyka a dědičného odkazu obyvatel Kanady pocházejících z jiných zemí (Jde o jeden aspekt multikulturalismu v Kanadě.) (h) Prosazování světového míru (i) Prosazování odpovědného občanství a dobrovolné práce na národní úrovni nebo na úrovni alespoň několika provincií, zaměřené na zachování jednoty Kanady (Jsou tak vyloučeny organizace s čistě provinčním zájmem.) str-v

6 (j) Prosazování vlastenectví na národní úrovni nebo na úrovni alespoň několika provincií, zaměřené na zachování jednoty Kanady (Jde o snahu vyloučit separatistickými motivy vedené činnosti z rámce vlastenectví.) (k) Prosazování hodnot souvisejících s kanadskou Chartou práv a svobod nebo s právním systémem Kanady nebo její provincie (Míní se podpora právního řádu včetně mezinárodních smluv a úmluv, jimiž je Kanada vázána.) (l) Poskytování právního poradenství osobám, které si nemohou dovolit zastoupení advokátem včetně financování kampaní týkajících se otázek významných pro veřejnost v souvislosti s Chartou práv a svobod nebo právním systémem (m) Poskytování konzultací osobám ve finanční nebo jiné nouzi při jednáních s kteroukoli úrovní vlády včetně přímé pomoci při takových jednáních (Jde o služby osobám, které by mohly být v jednání s veřejnou správou v nevýhodě) (n) Poskytování služeb obdobných co do účelu službám poskytovaným jinak prostřednictvím veřejné správy bez ohledu na to, jsou-li takové služby současně veřejnou správou poskytovány nebo ne (to má umožnit poskytování alternativních nebo doplňkových služeb soukromými organizacemi) (o) Poskytování školení a poradenství k lepší přípravě jednotlivců na získání zaměstnání (p) Poskytování informací a služeb k ochraně spotřebitelů a prosazování spotřebitelské informovanosti (q) Rozvíjení výuky a studia etiky a morálky (r) Založení organizací pro osoby se společnými potřebami (ivčetně členů rodiny a poradců), které napomáhají samostatnosti pro ty, kdo jsou nemocní, v citových nebo ekonomických nesnázích, postižení či jinak poškození (Tím mají být zahrnuty vzájemně prospěšné organizace podobně jako v Anglii) (s) Ochrana životního prostředí včetně šíření informací environmentálního charakteru pro potřeby veřejnosti a přenášení těchto informací mezi veřejně prospěšnými organizacemi (Jde o snahu překonat dosud v Kanadě převládající názor, že environmentální organizace jsou charitativní pokud se aktivně účastní vlastních prací na ochraně životního prostředí.) (t) Prosazování a podpora projektů směřujících k ekonomickému a sociálnímu rozvoji komunity, kdy hlavním cílem je vytvořit nové pracovní příležitosti nebo otevřít obchody či zařízení, která v dané oblasti dosud nejsou (u) Pomoc při poskytování nebo poskytování přístřeší pro členy komunity nebo skupiny v rámci komunity potřebující takovou zvláštní službu včetně rodin s osamoceným rodičem, zneužívaných osob včetně žen, dětí a starších osob (v) Bránění vzniku podmínek jež by škodily charitativním nebo jinak veřejně prospěšným činnostem (Ochrana před poškozením je stejně hodnotná jako odstraňování škod.) (w) Provozování a údržba zařízení sloužících rekreačním účelům a volnočasovým aktivitám volně přístupných komunitě nebo skupině v rámci komunity (x) Podpora dobrého zacházení se zvířaty (y) Kultivování veřejného vkusu v estetických záležitostech prostřednizćtvím uměleckých děl, hudby, literatury a uměleckých řemesel a vytváření či rozvoj zařízení pro provozování takových činností a jakékoli jiné činnosti určované v obdobném duchu a v analogii s výše uvedenými (Toto ustanovení má dát možnost dále seznam rozumným způsobem rozvíjet,) str-vi

7 Doplňující definice: Politická činnost je přípustná jen pokud je náhodná a doplňková s ohledem na účel, pro jaký byla organizace založena a pokud nezahrnuje přímou nebo nepřímou podporu či odpor vůči určité politické straně nebo osobě kandidující na veřejný úřad; toto omezení se však nevztahuje na prosazování zájmů. Prosazování zájmů zahrnuje šíření informací vztahujících se k cílům organizace včetně šíření názorů a faktů, které jsou ve své podstatě a prokazatelně pravdivé; zahrnuje též účast v debatách a diskusích o otázkách týkajících se cílů organizace včetně vyjadřování podpory nebo odporu vůči platnému nebo navrhovanému právnímu řádu Kanady, avšak nesmí jí to politickou činnost. Vzájemně prospěšná organizace je organizace (mimo družstva) ať již registrovaná nebo ne, případně svěřenecký fond (trust), jímž prvořadým účelem je poskytovat výhody, ať již hospodářské, sociální či jakékoli jiné svým členům. Zastřešující veřejně prospěšná organizace je organizace, jíž všichni členové jsou osvobozeni od daně ve smyslu zákona a téměř všichni členové jsou současně veřejně prospěšnými organizacemi. str-vii

8 Některé další existující seznamy charitativních činností Anglická úprava z roku 1601 Pomoc osobám starým, nesoběstačným nebo chudým; Podpora nemocných a raněných vojáků a námořníků; Vzdělávání ve školách a působení ve svobodné výuce a na universitách; Opravování mostů, přístavů, překladišť, cest, kostelů, pobřežních hrází a silnic; Vzdělávání a příprava sirotků; Obsluha, zásobováni nebo údržba nápravných zařízení; Opatření chudých děvčat jejich provdáním, podpora a pomoc mladým začínajícím obchodníkům, řemeslníkům a osobám v sociálních obtížích; Opatření nebo převzetí péče o vězně a zajatce; Pomoc nebo úhrada za kteréhokoli chudého obyvatele v záležitostech placení desátků, vybavování vojáků či jiných daní. Barbados, úprava z roku 1993 Barbados ve svém Zákoně o charitativních organizacích (Charities Act 3 ) definuje charitativní účely takto: (a) Pomoc v chudobě a prevence chudoby bez ohledu na to, jaké jsou její příčiny; (b) Pomoc v nemoci a při postižení tělesném nebo duševním a prevence těchto stavů, včetně: (i) Vybavování a obsluhy nemocnic, ošetřovatelských zařízení, domů rekonvalescence a klinik; (ii) Rozvoje lékařského výzkumu; (iii) Poskytování poradenství, péče či útěchy; (iv) Provozování domů, chráněných dílen a jiných středisek pro osoby v pracovní neschopnosti nebo s tělesným či mentálním postižením, nebo pro jinak postižené nebo pomoc potřebující osoby; (c) Úleva v utrpení, stresu a neschopnosti vyvolané stářím a poskytování ubytování pro starší občany přizpůsobeného jejich zvláštním potřebám (d) Pomoc v nesnázích způsobených přírodními neštěstími nebo náhlými katastrofami; (e) Rozvoj vzdělávání, včetně: (i) Zvyšování znalostní úrovně a šíření znalostí způsobem, který není propagandou; (ii) Provozování škol, odborných učilišť, universit a obdobných zařízení; (iii) Zřizování institucionální podpory pro vysokoškolské učitele, stipendisty, přednášející a pro jiné vzdělávací a výzkumné posice; (iv) Poskytování stipendií, cen a dalších odměn v takových institucích; (v) Zajišťování tělesné výchovy a organizování sportu pro mládež v takových institucích i mimo ně; (vi) Obecně veškeré vzdělávání určené veřejnosti, včetně vzdělávání osob, které se neúčastní denního studia v takových institucích; 3 L.R.O c 243 str-viii

9 (f) Podpora výzkumu a publikování jejich výsledků s ohledem na zvyšování obecného znalostního bohatství; (g) Rozvoj vědy a všech uznávaných forem poznání, jakož i zakládání a provoz institucí toto činících, včetně podpory a činností učených společností; (h) Kultivování veřejného pojímání estetických hodnot, včetně rozvoje výtvarného umění, hudby, literatury a uměleckých řemesel, jakož i zakládání a provozování zařízeních umožňujících výkon těchto činností; (i) Provozování museí a uměleckých galerií; (j) Rozvoj náboženství a podpora ve víře, hlásání víry a obdobné činnosti, včetně: (i) Organizování a provádění náboženské přípravy a pastorální a misionářské práce v zemi i v zahraničí; (ii) Poskytování a provozování budov sloužících k náboženským úkonům a účelům; (iii) Vyplácení stipendií a poskytování přístřešku knězům, jejich vdovám a dětem; and (iv) Ostatní účely směřující k podpoře morální nebo duchovní osvětě komunity; (k) Rozvoj výuky a studia etiky a morálky; (l) Poskytování sociálních služeb osobám potřebným; (m) Poskytování ubytování osobám, které to zvláště potřebují; (n) Podpora a zdokonalování národního dědictví v jeho fyzické, umělecké, kulturní či jiné podobě nebo ve formě životního prostředí; (o) Podpora sportu a rekreace, včetně poskytování zařízení pro rekreaci nebo volno-časové aktivity s cílem zlepšit podmínky života osob, které taková zařízení potřebují a to nad rámec činností popsaných v odstavcích (e) a (v); (p) Péče o blaho dětí, včetně předcházení krutého zacházení s nimi; (q) Poskytování sociální podpory rodinám s dětmi, včetně poskytování pomůcek k plánování rodičovství; (r) Péče o blaho zvířat, včetně prevence krutého zacházení s nimi; (s) Poskytování rehabilitační péče a přemístění osobám, které takovou péči potřebují; (t) Péče o mládež; (u) Podpora a prosazování projektů zaměřených na rozvoj komunity; (v) Zřizování organizací pomáhajících členům komunity, kteří potřebují zvláštní péči, jako jsou rodiny s jedním rodičem, osamělé osoby pečující o na nich závislé osoby, týrané ženy, zvláště nadané děti a menšinové skupiny; (w) Provádění prací ve prospěch komunity a ochrana životů a majetku členů komunity; (x) Rozvoj a vylepšování standardů účinnosti ve výrobě, obchodu a zemědělství; (y) Udržování a zvyšování účinnosti ozbrojených sil a policie a péče o jejich blaho; a (z) jakýkoli jiný účel v duchu předchozích ustanovení nebo jim podobný. Pojem veřejný prospěch zahrnuje prospěch získaný v rámci výše uvedených charitativních účelů, který je dostupný všem členům komunity nebo je poskytnut určité části veřejnosti, kterou lze spojovat s určitým územním celkem, avšak nezahrnuje prospěch poskytnutý osobám, které lze označit jako osoby se zvláštním vztahem k někomu nebo k nějakému subjektu, ať už se jedná o příbuzenství krve, stavu, či vztah smluvní nebo obdobný.. str-ix

10 Maďarsko Maďarský parlament přijal v roce 1998 zákon č. CLVI o veřejně prospěšných organizacích, jehož součástí je seznam činností, které si zasluhují zvláštní podporu. Tento seznam zahrnují následující činnosti směřující k uspokojení veřejného zájmu a potřeb jednotlivců: 1. Péče o zdraví, prevence nemocí, lékařská péče a zdravotní rehabilitační péče; 2. Sociální péče, péče o rodinu a péče o staré osoby; 3. Vědecké a výzkumné činnosti; 4. Vzdělávání, školení, rozvoj dovedností, šíření všeobecné znalostní úrovně; 5. Kulturní činnosti; 6. Ochrana kulturního dědictví; 7. Ochrana stavebních památek; 8. Zachování přírodních hodnot a ochrana živočichů; 9. Ochrana životního prostředí; 10. Ochrana dětí a mládeže a obhajoba jejich zájmů; 11. Prosazování rovných příležitostí pro skupiny v nevýhodném sociálním postavení; 12. Ochrana lidských a občanských práv; 13. Činnosti zaměřené na národní a etnické menšiny v Maďarsku a na Maďary žijící v zahraničí; 14. Sport s výjimkou sportovních činností provozovaných jako zaměstnání nebo na základě smlouvy ve smyslu občanského práva; 15. Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti v dopravě, dobrovolná protipožární ochrana, záchranářství a prevence neštěstí; 16. Ochrana spotřebitele; 17. Příprava na změnu zaměstnání; 18. Podpora školení a zaměstnávání osob, které jsou v znevýhodněné pozici na trhu práce a s tím spojené poskytování služeb; 19. Prosazování Euroatlantické integrace; str-x

11 20. Služby poskytované výlučně pro organizace se statusem veřejné prospěšnosti; 21. Činnosti související s ochranou před povodněmi a ochrana před znečištěním spodních vod; 22. Činnosti související s rozvojem, údržbou a provozem silnic, mostů a tunelů volně přístupných dopravě. str-xi

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Legislativa v oblasti specifických poruch učení Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Euroface Consulting 2013 Obsah Dyslexie & Rozdíly v Evropě Úvod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) Obec Kunějovice PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Obec Kunějovice v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů Pravidla pro realizaci projektů Obsah Obecné podmínky realizace projektů Pravidla řízení projektů Pravidla pro publicitu projektů Horizontální principy Veřejná podpora Indikátory Obecné podmínky I. Finanční

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj DOTAČNÍ INFO K 26. 11. 2015 Moravskoslezský kraj Program na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 Kód programu: ŽPZ/03/2016 Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Účinný od 1.ledna 2014, obsahuje úpravu nového typu PO, kterou je sociální družstvo a sociální bytové družstvo 758 definice Sociálním družstvem je družstvo,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více