Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu"

Transkript

1 Vybrané pasáže z práce Charities, Public Benefit And the Canadian Income Tax Systém Charitativní a veřejně prospěšné organizace a kanadský systém daní z příjmu A Proposal For Reform Návrh reformy By předložený panem Arthur B.C.Drache, Q.C. with historical overview, research and assistance by s užitím historického přehledu, výzkumu a spolupráce pana Frances K. Boyle Výběr a překlad Arthur B.C.Drache, Q.C. Petr Jan Pajas Drache, Burke-Robertson & Buchmayer, člen ISEA Ottawa, Ontario Praha, listopad 2005 Canada str.i

2 Otázka, co je míněno pojmy charita a charitativní činnost je předmětem studia a debat všude tam, kde je užíváno anglosaské právo. Problém nabyl ještě větší naléhavosti tím, jak se sociální problémy komplikují, společenství ztrácejí homogenitu a mezinárodní problémy se stále více dotýkají zájmů jednotlivých národních států, a kdy vlády a celý svět je vystaven stále větším omezením disponibilních financí. Lze říci, že tradiční role charitativní organizace spočívala v tom, že nahrazovala roli vlády v péči o své občany a jejich ochraně a za tím účelem poskytovala jak základní programy, tak přicházela s inovačními postupy buď s podporou vlády nebo začasto i nezávisle na státě. Během posledních padesáti let, zejména od konce druhé světové války nastaly natolik významné sociální změny, že tradiční poslání charitativních organizací se rozšířilo způsobem, o kterém se před stoletím nikomu ani nesnilo. V chápání lidí z 19. století sotva šlo uvažovat o roli poskytovatele internetových služeb na nekomerční bázi, o potřebě řešit rasové otázky a problémy imigrace, či záležitosti týkající se politických aktivit, atd. Vliv má také působnost zákona o dani z příjmu. Definice charitativní činnosti vznikala dávno před tím, než se začaly platit daně z příjmu. Dnes je ale možnost odepisování charitativních darů otázkou přežití mnohých charitativních organizací. str-ii

3 Spojené státy americké Ustanovení Internal Revenue Code 1 USA zní takto: 501. (c) (3) Registrované právnické osoby, jakož i obecní svazy, fondy, nadace nebo organizace zřízené a působící výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, literární, či výchovné účely, provádějící ověřování veřejného bezpečí, nebo podporující národní či mezinárodní amatérské sportovní soutěže (pokud žádná z jejich činností nezahrnuje pořizování pomůcek pro atletiku nebo jiné sportovní vybavení) nebo bránící krutému zacházení s dětmi nebo zvířaty,. Proto Američané, jsou-li tázáni na význam slova charita, často odkazují na takové organizace jako na ty, co vyhovují paragrafu 501(c)(3). Důležitý je stále používaný výklad z roku 1959, podle kterého 2 : Pojem charitativní je v paragrafu 501 (c)(3) používán ve svém obecně přijímaném právním významu a proto není možno jej chápat jako omezený jednotlivými činnostmi vyjmenovanými v paragrafu 501(c)(3) či v jiných daňových ustanoveních, která mohou spadat pod širší pojetí charity jak vznikla v důsledku právních rozhodnutí. Takto pojatý pojem zahrnuje: pomoc chudým a vystrašeným, či podceňovaným; šíření náboženství; šíření vzdělanosti nebo vědy; výstavbu nebo údržbu budov sloužících veřejnosti, pomníků nebo jiných staveb: pokud jde o činnosti snižující objem závazků státu a podporu sociálního blaha organizacemi zřízenými za uvedenými účely, nebo (i) snižujícími napětí mezi sousedy; (ii) odstraňující předsudky nebo diskriminaci; (iii) chránící lidská a občanská práva zajištěná zákonem nebo (iv) bránící rozkladu komunity a zločinnosti mládeže. Z přehledu postupných změn ve výkladových pravidlech (Revenue Rulings) vyplývá, že k interpretaci zákona užívá IRS postupně se rozšiřující definici organizací osvobozených od daně. Jako příklad rozšířené interpretace lze uvést Rev. Rul , které pojednává o statusu organizace pomáhající imigrantům do USA k překonání sociálních, kulturních and ekonomických problémů buď osobními konzultacemi nebo tím, že jim doporučí odpovídající veřejnou nebo soukromou. Příslušné ustanovení směrnice je následující: Poskytováním konzultací organizace informuje veřejnost o subjektech užitečných pro jednotlivce a prospěšných pro společnost a tudíž sleduje výchovný účel. Navíc tím, že informuje v angličtině imigranty hledající nápomocné agentury pomáhá imigrantům na cestě k získání plného občanství a tím, že poskytuje imigrantům možnost potkávat se a o svých problémech diskutovat mezi sebou a s občany Spojených států tato organizace rovněž pomáhá odstraňovat předsudky a diskriminaci. Lze konstatovat, že americký systém spočívající v užití statutární definice postavené sice na tradičních názorech na to, co je charitativní činnosti, ale neomezující se na ně tím, že IRS se stále snaží poskytovat veřejnosti interpretace zákona reagující na požadavky organizací spolu se soudním systémem, k němuž se organizace často uchylují, zejména v otázkách souvisejících se svobodou slova, vyústil v situaci, že v USA je k disposici mnohem širší definice od daně osvobozených organizací, než jaká je k disposici v Kanadě. 1 Title 26 of the United States Code 2 Reg (c)(3)-1(d)(2) str-iii

4 Návrh legislativní změny pro Kanadu Návrh se opírá mj. o techniku, uplatněnou na Barbadosu. Návrh definuje veřejně prospěšné činnosti v širším smyslu a navíc ještě používá výčtový přístup. Tím se dosahuje toho, že i organizace, které se nezabývají činnostmi ze seznamu mohou přesto získat zvýhodnění, pokud vyhoví obecnému testu působnosti ve veřejném zájmu. Je třeba zdůraznit, že žádná právní úprava nemůže být dokonalá a nemůže tedy zcela vyloučit pochybnosti a dohadování. Každá změna, byť řeší určité problémy, obnykle přinese nové. Nicméně pokrok je potřebný a nelze (v Kanadě) setrvávat na zásadách starých již 350 lety. I v případě, že bude právní úprava obsahovat seznam činností, předpokládá se, že budou zveřejněny podrobné výkladové instrukce, což všem zainteresovaným stranám umožní vycházet ze znalosti daných pravidel. Nejprve se nabízí nová definice veřejně prospěšné organizace. Ta zahrnuje tři typy organizačních forem. První typ jsou ty jednotlivé organizace, které provádějí veřejně prospěšné činnosti. Definice v tomto případě používá pojem užití podstatné části všech zdrojů místo užití všech zdrojů, pro zajištění veřejně prospěšných činností organizací. Silnější požadavek byl ostatně vždy téměř vyloučeno splnit a jeho zachování by soudy mohlo vést k trvání na slovní dikci zákona. Původně bylo též uvažováno, že by se posuzování činnosti mělo nahradit posuzováním cílů. To by mělo smysl jen tehdy, pokud by to bylo administrativně snazší. Druhým typem je zastřešující organizace veřejně prospěšných organizací. I v tomto případě se připouští, aby alespoň malá část sdružených organizací měla charakter neziskových organizací bez statusu veřejné prospěšnosti. Třetím typem je organizace doposud užívající státu charity. Zde je tedy definice: Veřejně prospěšná organizace je organizace (která není vzájemně prospěšnou), ať registrovaná nebo ne, nebo svěřenecký fond (trust), jejíž (a) podstatná část všech zdrojů je určena k zajištění veřejně prospěšných činností samotnou organizací, nebo (b) zastřešující organizace veřejně prospěšných organizací, nebo (c) organizace považovaná za charitativní podle dosavadních zákonů, která současně zajišťuje, že (d) žádná část jejích příjmů není vyplácena či jinak poskytnuta k disposici pro osobní prospěch kterémukoli vlastníku, členu, podílníku, členovi řídících orgánů nebo zakladateli či zřizovateli této organizace. K ověření toho, zda organizace vykonává veřejně prospěšnou činnost je užit test toho, zda činnost má za cíl zlepšit kvalitu života pro obec resp. společenství, což zahrnuje implicitně i skupinu v rámci komunity resp. společenství v dále definovaném smyslu, kterým je vymezen dostatečně významný segment komunity. str-iv

5 Přitom se předpokládá, že organizace podporující aktivity namířené proti obecně chápanému veřejnému zájmu (např. skupiny prosazující rasovou nadřazenost) nemohou být považovány za konající činnost směřující ke zlepšení kvality života komunity. Veřejně prospěšné činnosti jsou činnosti směřující k podpoře činností nebo k poskytování služeb, jejichž cílem je zlepšování kvality života komunity nebo skupiny v rámci komunity. Definice skupiny v rámci komunity zahrnuje vymezení skupin podle blízkosti - afinity dostatečně podstatné, aby opravňovala poskytnutí zvláštních výhod. Počítá se zahrnutím vícenásobných charakteristik (např. barevné ženy žijící v určité čtvrti města), ale může se používat v širším smyslu I pro skupiny s jednoznačnou charakteristikou, jako např. diabetiky. Jistě lze říci, že některé skupiny sotva mají potřebu veřejné podpory (třeba muži milionáři žijící v Řitce) a přesto by mohly definici vyhovět. Neměl by to být podstatný problém, a je lépe zahrnout ty, kdo si to zaslouží, i za cenu, že se sveze pár takových, co si to nezaslouží. Rovněž činnosti jimiž je zlepšována kvalita života malých skupin jsou chápany jako činnosti veřejně prospěšné, pro společnost jako celek. Skupina v rámci komunity je skupinou jednotlivců (včetně organizace zastupující takové jednotlivce nebo svěřeneckého fondu, který jim slouží), kteří mají společnou jednu nebo více charakteristik včetně věku, národnosti, rasy, etnického původu, původní státní příslušnosti, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, místa pobytu v geografickém smyslu jako je kraj, město nebo městská sousedská komunita, tělesná nebo duševní nemoc nebo poškození úrazem, nebo znevýhodňující ekonomická situace, a to za předpokladu, že s výjimkou skupin vzájemně si pomáhajících není většina příslušníků skupiny spřízněna pokrevně, sňatkem nebo adopcí. Následující činnosti jsou považovány za činnosti veřejně prospěšné: (a) Charitativní činnosti (b) Zastupování zájmů (Ve smyslu podrobněji definovaném níže.) (c) Politické činnosti pokud v předchozím roce objem prostředků na ně vynaložený nepřesáhl 10% celkového příjmu organizace v tom roce (viz vysvětlení níže) (d) Prosazování tolerance a porozumění mezi skupinami v komunitě, včetně boje proti rasizmu a diskriminaci (e) Prosazování tolerance a porozumění mezi lidmi různých národů včetně boje proti xenofobii a intoleranci (f) Podpora postavení žen ve společnosti včetně činností zaměřených na ochranu žen a na zajištění rovnosti v zacházení s nimi (g) Podpora a zachování kultury, jazyka a dědičného odkazu obyvatel Kanady pocházejících z jiných zemí (Jde o jeden aspekt multikulturalismu v Kanadě.) (h) Prosazování světového míru (i) Prosazování odpovědného občanství a dobrovolné práce na národní úrovni nebo na úrovni alespoň několika provincií, zaměřené na zachování jednoty Kanady (Jsou tak vyloučeny organizace s čistě provinčním zájmem.) str-v

6 (j) Prosazování vlastenectví na národní úrovni nebo na úrovni alespoň několika provincií, zaměřené na zachování jednoty Kanady (Jde o snahu vyloučit separatistickými motivy vedené činnosti z rámce vlastenectví.) (k) Prosazování hodnot souvisejících s kanadskou Chartou práv a svobod nebo s právním systémem Kanady nebo její provincie (Míní se podpora právního řádu včetně mezinárodních smluv a úmluv, jimiž je Kanada vázána.) (l) Poskytování právního poradenství osobám, které si nemohou dovolit zastoupení advokátem včetně financování kampaní týkajících se otázek významných pro veřejnost v souvislosti s Chartou práv a svobod nebo právním systémem (m) Poskytování konzultací osobám ve finanční nebo jiné nouzi při jednáních s kteroukoli úrovní vlády včetně přímé pomoci při takových jednáních (Jde o služby osobám, které by mohly být v jednání s veřejnou správou v nevýhodě) (n) Poskytování služeb obdobných co do účelu službám poskytovaným jinak prostřednictvím veřejné správy bez ohledu na to, jsou-li takové služby současně veřejnou správou poskytovány nebo ne (to má umožnit poskytování alternativních nebo doplňkových služeb soukromými organizacemi) (o) Poskytování školení a poradenství k lepší přípravě jednotlivců na získání zaměstnání (p) Poskytování informací a služeb k ochraně spotřebitelů a prosazování spotřebitelské informovanosti (q) Rozvíjení výuky a studia etiky a morálky (r) Založení organizací pro osoby se společnými potřebami (ivčetně členů rodiny a poradců), které napomáhají samostatnosti pro ty, kdo jsou nemocní, v citových nebo ekonomických nesnázích, postižení či jinak poškození (Tím mají být zahrnuty vzájemně prospěšné organizace podobně jako v Anglii) (s) Ochrana životního prostředí včetně šíření informací environmentálního charakteru pro potřeby veřejnosti a přenášení těchto informací mezi veřejně prospěšnými organizacemi (Jde o snahu překonat dosud v Kanadě převládající názor, že environmentální organizace jsou charitativní pokud se aktivně účastní vlastních prací na ochraně životního prostředí.) (t) Prosazování a podpora projektů směřujících k ekonomickému a sociálnímu rozvoji komunity, kdy hlavním cílem je vytvořit nové pracovní příležitosti nebo otevřít obchody či zařízení, která v dané oblasti dosud nejsou (u) Pomoc při poskytování nebo poskytování přístřeší pro členy komunity nebo skupiny v rámci komunity potřebující takovou zvláštní službu včetně rodin s osamoceným rodičem, zneužívaných osob včetně žen, dětí a starších osob (v) Bránění vzniku podmínek jež by škodily charitativním nebo jinak veřejně prospěšným činnostem (Ochrana před poškozením je stejně hodnotná jako odstraňování škod.) (w) Provozování a údržba zařízení sloužících rekreačním účelům a volnočasovým aktivitám volně přístupných komunitě nebo skupině v rámci komunity (x) Podpora dobrého zacházení se zvířaty (y) Kultivování veřejného vkusu v estetických záležitostech prostřednizćtvím uměleckých děl, hudby, literatury a uměleckých řemesel a vytváření či rozvoj zařízení pro provozování takových činností a jakékoli jiné činnosti určované v obdobném duchu a v analogii s výše uvedenými (Toto ustanovení má dát možnost dále seznam rozumným způsobem rozvíjet,) str-vi

7 Doplňující definice: Politická činnost je přípustná jen pokud je náhodná a doplňková s ohledem na účel, pro jaký byla organizace založena a pokud nezahrnuje přímou nebo nepřímou podporu či odpor vůči určité politické straně nebo osobě kandidující na veřejný úřad; toto omezení se však nevztahuje na prosazování zájmů. Prosazování zájmů zahrnuje šíření informací vztahujících se k cílům organizace včetně šíření názorů a faktů, které jsou ve své podstatě a prokazatelně pravdivé; zahrnuje též účast v debatách a diskusích o otázkách týkajících se cílů organizace včetně vyjadřování podpory nebo odporu vůči platnému nebo navrhovanému právnímu řádu Kanady, avšak nesmí jí to politickou činnost. Vzájemně prospěšná organizace je organizace (mimo družstva) ať již registrovaná nebo ne, případně svěřenecký fond (trust), jímž prvořadým účelem je poskytovat výhody, ať již hospodářské, sociální či jakékoli jiné svým členům. Zastřešující veřejně prospěšná organizace je organizace, jíž všichni členové jsou osvobozeni od daně ve smyslu zákona a téměř všichni členové jsou současně veřejně prospěšnými organizacemi. str-vii

8 Některé další existující seznamy charitativních činností Anglická úprava z roku 1601 Pomoc osobám starým, nesoběstačným nebo chudým; Podpora nemocných a raněných vojáků a námořníků; Vzdělávání ve školách a působení ve svobodné výuce a na universitách; Opravování mostů, přístavů, překladišť, cest, kostelů, pobřežních hrází a silnic; Vzdělávání a příprava sirotků; Obsluha, zásobováni nebo údržba nápravných zařízení; Opatření chudých děvčat jejich provdáním, podpora a pomoc mladým začínajícím obchodníkům, řemeslníkům a osobám v sociálních obtížích; Opatření nebo převzetí péče o vězně a zajatce; Pomoc nebo úhrada za kteréhokoli chudého obyvatele v záležitostech placení desátků, vybavování vojáků či jiných daní. Barbados, úprava z roku 1993 Barbados ve svém Zákoně o charitativních organizacích (Charities Act 3 ) definuje charitativní účely takto: (a) Pomoc v chudobě a prevence chudoby bez ohledu na to, jaké jsou její příčiny; (b) Pomoc v nemoci a při postižení tělesném nebo duševním a prevence těchto stavů, včetně: (i) Vybavování a obsluhy nemocnic, ošetřovatelských zařízení, domů rekonvalescence a klinik; (ii) Rozvoje lékařského výzkumu; (iii) Poskytování poradenství, péče či útěchy; (iv) Provozování domů, chráněných dílen a jiných středisek pro osoby v pracovní neschopnosti nebo s tělesným či mentálním postižením, nebo pro jinak postižené nebo pomoc potřebující osoby; (c) Úleva v utrpení, stresu a neschopnosti vyvolané stářím a poskytování ubytování pro starší občany přizpůsobeného jejich zvláštním potřebám (d) Pomoc v nesnázích způsobených přírodními neštěstími nebo náhlými katastrofami; (e) Rozvoj vzdělávání, včetně: (i) Zvyšování znalostní úrovně a šíření znalostí způsobem, který není propagandou; (ii) Provozování škol, odborných učilišť, universit a obdobných zařízení; (iii) Zřizování institucionální podpory pro vysokoškolské učitele, stipendisty, přednášející a pro jiné vzdělávací a výzkumné posice; (iv) Poskytování stipendií, cen a dalších odměn v takových institucích; (v) Zajišťování tělesné výchovy a organizování sportu pro mládež v takových institucích i mimo ně; (vi) Obecně veškeré vzdělávání určené veřejnosti, včetně vzdělávání osob, které se neúčastní denního studia v takových institucích; 3 L.R.O c 243 str-viii

9 (f) Podpora výzkumu a publikování jejich výsledků s ohledem na zvyšování obecného znalostního bohatství; (g) Rozvoj vědy a všech uznávaných forem poznání, jakož i zakládání a provoz institucí toto činících, včetně podpory a činností učených společností; (h) Kultivování veřejného pojímání estetických hodnot, včetně rozvoje výtvarného umění, hudby, literatury a uměleckých řemesel, jakož i zakládání a provozování zařízeních umožňujících výkon těchto činností; (i) Provozování museí a uměleckých galerií; (j) Rozvoj náboženství a podpora ve víře, hlásání víry a obdobné činnosti, včetně: (i) Organizování a provádění náboženské přípravy a pastorální a misionářské práce v zemi i v zahraničí; (ii) Poskytování a provozování budov sloužících k náboženským úkonům a účelům; (iii) Vyplácení stipendií a poskytování přístřešku knězům, jejich vdovám a dětem; and (iv) Ostatní účely směřující k podpoře morální nebo duchovní osvětě komunity; (k) Rozvoj výuky a studia etiky a morálky; (l) Poskytování sociálních služeb osobám potřebným; (m) Poskytování ubytování osobám, které to zvláště potřebují; (n) Podpora a zdokonalování národního dědictví v jeho fyzické, umělecké, kulturní či jiné podobě nebo ve formě životního prostředí; (o) Podpora sportu a rekreace, včetně poskytování zařízení pro rekreaci nebo volno-časové aktivity s cílem zlepšit podmínky života osob, které taková zařízení potřebují a to nad rámec činností popsaných v odstavcích (e) a (v); (p) Péče o blaho dětí, včetně předcházení krutého zacházení s nimi; (q) Poskytování sociální podpory rodinám s dětmi, včetně poskytování pomůcek k plánování rodičovství; (r) Péče o blaho zvířat, včetně prevence krutého zacházení s nimi; (s) Poskytování rehabilitační péče a přemístění osobám, které takovou péči potřebují; (t) Péče o mládež; (u) Podpora a prosazování projektů zaměřených na rozvoj komunity; (v) Zřizování organizací pomáhajících členům komunity, kteří potřebují zvláštní péči, jako jsou rodiny s jedním rodičem, osamělé osoby pečující o na nich závislé osoby, týrané ženy, zvláště nadané děti a menšinové skupiny; (w) Provádění prací ve prospěch komunity a ochrana životů a majetku členů komunity; (x) Rozvoj a vylepšování standardů účinnosti ve výrobě, obchodu a zemědělství; (y) Udržování a zvyšování účinnosti ozbrojených sil a policie a péče o jejich blaho; a (z) jakýkoli jiný účel v duchu předchozích ustanovení nebo jim podobný. Pojem veřejný prospěch zahrnuje prospěch získaný v rámci výše uvedených charitativních účelů, který je dostupný všem členům komunity nebo je poskytnut určité části veřejnosti, kterou lze spojovat s určitým územním celkem, avšak nezahrnuje prospěch poskytnutý osobám, které lze označit jako osoby se zvláštním vztahem k někomu nebo k nějakému subjektu, ať už se jedná o příbuzenství krve, stavu, či vztah smluvní nebo obdobný.. str-ix

10 Maďarsko Maďarský parlament přijal v roce 1998 zákon č. CLVI o veřejně prospěšných organizacích, jehož součástí je seznam činností, které si zasluhují zvláštní podporu. Tento seznam zahrnují následující činnosti směřující k uspokojení veřejného zájmu a potřeb jednotlivců: 1. Péče o zdraví, prevence nemocí, lékařská péče a zdravotní rehabilitační péče; 2. Sociální péče, péče o rodinu a péče o staré osoby; 3. Vědecké a výzkumné činnosti; 4. Vzdělávání, školení, rozvoj dovedností, šíření všeobecné znalostní úrovně; 5. Kulturní činnosti; 6. Ochrana kulturního dědictví; 7. Ochrana stavebních památek; 8. Zachování přírodních hodnot a ochrana živočichů; 9. Ochrana životního prostředí; 10. Ochrana dětí a mládeže a obhajoba jejich zájmů; 11. Prosazování rovných příležitostí pro skupiny v nevýhodném sociálním postavení; 12. Ochrana lidských a občanských práv; 13. Činnosti zaměřené na národní a etnické menšiny v Maďarsku a na Maďary žijící v zahraničí; 14. Sport s výjimkou sportovních činností provozovaných jako zaměstnání nebo na základě smlouvy ve smyslu občanského práva; 15. Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti v dopravě, dobrovolná protipožární ochrana, záchranářství a prevence neštěstí; 16. Ochrana spotřebitele; 17. Příprava na změnu zaměstnání; 18. Podpora školení a zaměstnávání osob, které jsou v znevýhodněné pozici na trhu práce a s tím spojené poskytování služeb; 19. Prosazování Euroatlantické integrace; str-x

11 20. Služby poskytované výlučně pro organizace se statusem veřejné prospěšnosti; 21. Činnosti související s ochranou před povodněmi a ochrana před znečištěním spodních vod; 22. Činnosti související s rozvojem, údržbou a provozem silnic, mostů a tunelů volně přístupných dopravě. str-xi

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. 1.1 Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je: Čl. I Lea Zídková, r.č. 785804/0520, trvale bytem: Oravská 1897/6, Praha 10, Strašnice,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech New York, 19. 12. 1966 Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více