MAP Českolipsko a Novoborsko II

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAP Českolipsko a Novoborsko II"

Transkript

1 MAP Česklipsk a Nvbrsk II Místní akční plán rzvje vzdělávání pr správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí Česká Lípa a Nvý Br STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br Zpracvatel: LAG Pdralsk z.s Zahrádky

2 Obsah Obsah Vize Zapjení aktérů d MAP Pririty a cíle Seznam pririt a cílů strategickéh rámce MAP Ppis pririt a cílů Vazba cílů na patření Opatření prstupující priritami a cíli Přílha

3 1. Vize Předšklní, základní a nefrmální vzdělávání v území ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br pskytuje všem dětem a žákům kvalitní funkčně vybavené výukvé prstry a mderní infrastrukturu. V území je dstatek kvalitních a vzdělaných pedaggů a dbrných pracvníků. Partnerství a splupráce aktérů ve vzdělávání v hrizntální a vertikální úrvni je funkční a efektivní, naplňuje ptřeby a zvyšuje kvalitu vzdělávání v reginu. Děti i žáci jsu dstatečně mtivváni k učení a kreativitě využíváním mderních technlgií a svědčených metd ve výuce. 2. Zapjení aktérů d MAP Zapjení parterů je uveden na V území SO ORP Česká Lípa je celkem 19 Mateřských škl a 32 Základních škl s registrací v RED_IZO. Všechny škly byly slveny k zapjení d prjektu, v tét fázi ptvrdil suhlas se zapjením d prjektu 100 % škl. Se zapjením uvedených škl d prjektu suhlasili všichni zřizvatelé. O prjekt prjevily zájem i další subjekty, jak jsu ZUŠ neb DDM, s registrací v RED_IZO, ale také statní zástupci bcí, NNO a škl, kteří byli slveni a pstupně zapjeni d řídícíh výbru a pracvních skupin. V území SO ORP Nvý Br je celkem 6 mateřských škl a 16základních škl s registrací v RED_IZO.S nabídku k zapjení d prjektu MAP Nvbrsk byly slveny všechny škly na daném území. Suhlas se zapjením d prjektu ptvrdil 82% škl a jejich zřizvatelů. O prjekt prjevily zájem i další subjekty, jak jsu ZUŠ neb DDM s registrací v RED_IZO, ale také další instituce půsbící na území měst a bcí zapjených d prjektu. Jejich zástupci byli slveni a pstupně zapjeni d řídícíh výbru a pracvních skupin. 3

4 Řídící výbr MAP: Sestavení Řídícíh výbru prběhl na základě dpručení relevantních partnerů a za pdmínek stanvených metdiku prjektu. K členství d řídícíh výbru a pracvních skupin byli slveni relevantní aktéři v území prstřednictvím vé kmunikace a sbních setkání. Kmunikace s cílvými skupinami v území: Kmunikace s cílvými skupinami v území prbíhá s využitím infrmačních technlgií - vu krespndencí a prstřednictvím diskuzníh fóra na webvých stránkách prjektu, telefnickým kntaktem i přímým kntaktem s jedntlivými aktéry přádáním splečných či individuálních setkání ředitelů a zřizvatelů šklských zařízení, v rámci setkávání pracvních skupin a prstřednictvím vlastních dtazníkvých šetření. Aktuální infrmace průběhu prjektu jsu zveřejňvány na webvých stránkách ( kde jsu také k dispzici pdrbné infrmace slžení realizačníh týmu, řídícíh výbru a pracvních skupin. Aktivity: Dtazníkvá šetření: Zpracvány byly výstupy z dtazníkvéh šetření MŠMT tyt výstupy byly prjednány na knferenci k MAP v červnu 2016 i v pracvních skupinách a jsu zveřejněny na Na všech šklách prběhl rvněž vlastní dtazníkvé šetření LAG Pdralsk, jehž cílem byl zjistit d daných rganizací jejich rzvjvé pririty. Škly i rganizace nefrmálníh vzdělávání byly rvněž sbně navštíveny realizátry prjektu s cílem prjednat jejich investiční záměry. Jednání realizačníh týmu: Realizační tým se pravidelně schází a splečně nastavuje a knzultuje harmngram všech dílčích aktivit prjektu. Členvé dbrnéh týmu zpracvávají dílčí výstupy z jednání pracvních skupin, prběhl připmínkvání v území, které vyústil v první dílčí návrhy. Jednání řídícíh výbru: V průběhu tvrby Strategickéh rámce MAP Česklipsk a Nvbrsk II prběhla dvě jednání řídícíh výbru. První jednání byl infrmativní, členvé byli seznámeni se všemi infrmacemi prjektu MAP, s harmngramem aktivit, apd. Byly schváleny prcedurální dkumenty - jednací řád, statut, vlba předsedy apd. Na druhém jednání prběhl schválení Strategickéh rámce MAP Česklipsk, který byl členy řídícíh výbru v průběhu realizace připmínkván. 4

5 3. Pririty a cíle Návrh pririt a cílů vychází: z agregvaných výstupů dtazníkvéh šetření MŠMT z dtazníkvéh šetření LAG Pdralsk z.s. z jednání pracvních skupin z již zpracvaných dkumentů na území ORP Česká Lípa Strategie území správníh bvdu ORP Česká Lípa, SCLLD LAG Pdralsk z již zpracvaných dkumentů na území ORP Nvý Br Strategie území správníh bvdu ORP Nvý Br, pracvní verze MPI (Místní plán inkluze) 3.1 Seznam pririt a cílů strategickéh rámce MAP Pririta 1 Cíl 1.1 Cíl 1.2 Pririta 2 Cíl 2.1 Cíl 2.2 Cíl 2.3 Pririta 3 Cíl 3.1 Pririta 4 Cíl 4.1 Cíl 4.2 Cíl 4.3 Cíl 4.4 Pririta 5 Cíl 5.1 Cíl 5.2 Rzvj infrastruktury šklských zařízení Mdernizace výukvých prstr Pdpra infrastruktury pr předšklní, základní a nefrmální vzdělávání Zvýšené dbrné kmpetence pedaggických pracvníků Prfesní rzvj pedaggických pracvníků Vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Zkvalitňvání vzdělávacích prgramů Zvýšení kvality předšklníh a základníh vzdělávání Rzvj kmpetencí dětí a žáků v základních blastech vzdělávání Zlepšvání sciálníh klimatu škly Zlepšvání pradenskéh systému a služeb ve vzdělávání Rzvj pradenskéh systému pmcí dbrných pracvníků Zdravé šklní prstředí Inkluzivní vzdělávání (sebehdncení, sebereflexe) Pdpra zájmvéh, nefrmálníh a celživtníh vzdělávání Aktivizace zájmvých a nefrmálních aktivit Pdpra infrastruktury pr zájmvé a nefrmální vzdělávání 5

6 3.2 Ppis pririt a cílů Tabulka 1: Pririta 1 Pririta 1 Rzvj infrastruktury škl 1.1 Mdernizace výukvých prstr Cíl a ppis cíle Mateřské a Základní škly se ptýkají se zastaralým zázemím, jak vnitřním, tak venkvním, které nedpvídá ptřebám sučasnéh vzdělávání, cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání prstřednictvím mdernizace výukvých prstr a zajistit adekvátní vybavení všech dbrných učeben vzdělávacích zařízení dle aktuálníh sezamu ptřeb investičních záměrů V suvislsti s inkluzí je vhdné přízení pmůcek a kmpenzačních pmůcek pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Indikátry Cílem je d rku 2023 zajistit vybavení daných učeben k výuce klíčvých kmpetencí v základních šklách v území SO ORP Česká Lípa. Z prvedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škl v blasti klíčvých kmpetencí je na různé úrvni. Ptřebné jsu zejména mderně vybavené učebny pr blast přírdních věd, pr řemeslné a technické bry, učebny IT, učebny resp. vybavení pr výuku jazyků. Část škl není bezbariérvá. Bezbariérvst je třeba v těcht případech řešit d vstupu d škly, d nvě budvaných učeben, ale i na sciální zařízení (WC), d jídelen apd. Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Investice d rzvje kapacit základních škl Pčet Mateřských škl s mdernizvaným zařízením a vybavením Pčet Základních škl s mdernizvaným zařízením a vybavením 1.2 Pdpra infrastruktury pr předšklní, základní vzdělávání Cíl a ppis cíle Vazba na pvinná a dpručená Zajištění dpvídajícíh stavu infrastruktury pr rzvj výuky, výukvých a výchvných metd, včetně pdpry fyzickéh a duševníh zdraví žáků pbyt venku, phyb a vzdělávání. Zvyšvání technické úrvně šklních budv a areálů a zabezpečení šklních budv a bjektů, priritně přístupu d budv. Z šetření v území vyplývá nutnst zajištění mdernizace nárčnějších reknstrukcí infrastruktury mateřských a základních škl v území ORP Česká Lípa, (např. reknstrukce tpných systémů, vnitřních rzvdů, elektrinstalace, plášť budvy, výměna ken a dveří, zateplení apd.). Zázemí je nutnu sučástí šklských zařízení. Škly ptřebují v mnha případech rvněž zreknstruvat sciální zařízení, prstry šklních družin, kuchyní, zajistit bezbariérvý přístup aj. S cílem suvisí i úprava venkvních prstranství šklních budv. Jedná se revitalizaci a výsadbu zeleně v klí budv, úpravy venkvních prstr (hrací prvky) apd. Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem 6

7 patření dle Pstupů MAP Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Indikátry Investice d rzvje kapacit ZŠ Pčet nvě zreknstruvaných škl Pčet zabezpečených škl - přístupu d budvy Pčet nvě vybudvaných či zreknstruvaných sprtvišť Pčet nvě vybudvaných či zreknstruvaných a upravených zahrad mateřských škl Pčet škl s vybudvanu infrastrukturu Pčet realizvaných investičních záměrů Tabulka 2: Pririta 2 Pririta 2 Zvýšené dbrné kmpetence pedaggických pracvníků 2.1 Prfesní rzvj pedaggických pracvníků Cíl a ppis cíle Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Indikátry Se zvyšváním pžadavků na učitele a nárčnsti učitelské prfese se dnes setkáváme zcela běžně. Seminářů pr pedaggy je celá řada, ne všechny všem zaručují ptřebnu kvalitu a zaměření. Učitelé uvítají šklení, která pvedu lidé z praxe. Nabídka šklení a seminářů by zárveň měla reflektvat skutečné ptřeby pedaggů. Cílem je zajistit vzdělávání pedaggů v řadě blastí: Psychlgie (kučink učitelů), práce s dětmi se SVP, kmunikace, speciální výukvé metdy, dbrné kurzy (výtvarné, plytechnické, IT, H-mat, metda CLIL, lgpedie, zdravtnický kurz, právní minimum apd. Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramtnst v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Rzvj pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Rzvj kmpetencí dětí a žáků v plytechnickém vzdělávání Kariérvé pradenství v základních šklách Rzvj digitálních kmpetencí pedaggických pracvníků Rzvj dbrných kmpetencí pedaggických pracvníků Pčet pršklených pedaggických pracvníků Pčet uskutečněných seminářů 2.2 Vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti práce se žáky se speciální vzdělávacími ptřebami Cíl a ppis cíle Děti a žáci, kteří dispnují speciálními vzdělávacími ptřebami, vyžadují individuální přístup a nezbytné úpravy ve vzdělávání a šklských službách, které by dpvídaly jejich zdravtnímu stavu, kulturnímu prstředí, z něhž pchází neb jiným živtním pdmínkám. Cílem je vytvření vhdnéh prstředí pr vzdělávání dětí a žáků s těmit speciálními ptřebami za sučasné persnální pdpry pedaggických pracvníků. 7

8 Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Indikátry Pedaggičtí pracvníci základních a mateřských škl budu pdprváni ve svém prfesním a dbrném růstu účastí na dbrných seminářích, wrkshpech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených zejména na děti a žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem (prvázanst patření specifická, knkrétní, silná) Rzvj začleňvání dětí a žáků s ptřebu pdpůrných patření Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků pčet žáků se SVP začleněných d hlavníh vzdělávacíh prudu pčet pdpřených sb pracvníci ve vzdělávání 2.3 Zvýšení kvality vzdělávacích prgramů Cíl a ppis cíle Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Indikátry Zefektivňvání a mdernizace stávajících vzdělávacích prgramů, tvrba nvých vzdělávacích prgramů, zajištění prvázansti vzdělávacích prgramů se vzdělávacími ptřebami žáků, přizpůsbvání cílů a bsahu vzdělávání, využití pdpry škl frmu zjedndušenéh vykazvání (tzv. šablny) k realizaci DVPP, využití nabídky kurzů realizvaných NIDV a dalšími vzdělávacími institucemi. Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramtnst v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Rzvj pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Rzvj kmpetencí dětí a žáků v plytechnickém vzdělávání Pčet realizvaných vzdělávacích prgramů 8

9 Tabulka 3: Pririta 3 Pririta 3 Zvýšení kvality předšklníh a základníh vzdělávání 3.1 Rzvj kmpetencí dětí a žáků v základních blastech vzdělávání Cíl a ppis cíle Pdpra dětí a žáků v blastech kreativity, radsti z bjevvání a rzvje rétriky. Aktivní zapjení žáků d vzdělávacíh prcesu. Využití prjektvé výuky a mezipředmětvéh vyučvání. Dále psilvání gramtnstí čtenářská, mediální, matematická a finanční, bčanská gramtnst, transkulturní učení a pdpra týmvé splupráce na veřejně prspěšných prjektech, kde žáci získávají dvednsti z více brů sučasně. Zajištění rzvje sciálních a bčanských kmpetencí, v předšklní péči učení se základním vzrcům chvání a správným vztahům, v základním například sebeřízení, řešení prblémů a tvřivsti. Žáci mají mžnst spluvlivňvat dění na šklách, pdílet se na rzhdvání, apd. Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramtnst v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Rzvj pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Rzvj kmpetencí dětí a žáků v plytechnickém vzdělávání Rzvj digitálních kmpetencí dětí a žáků Rzvj kmpetencí dětí a žáků pr aktivní pužívání cizíh jazyka Rzvj kulturníh pvědmí a vyjádření dětí a žáků Indikátry Pčet škl, využívajících prjektvu výuku Pčet škl s knihvnu, čtenářským klubem či dílnu Pčet škl, které realizují kluby lgickéh myšlení Tabulka 4: Pririta 4 Pririta 4 Zlepšvání sciálníh klimatu škly 4.1 Zlepšení sciálníh klimatu škly pmcí dbrných pracvníků Cíl a ppis cíle Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Zajištění kvalitníh kariérvéh pradenství na základních šklách v ORP Česká Lípa tak, aby abslventi základních škl využili napln svých schpnstí v dalším studiu neb v učebních brech, které jsu pr ně vhdné. Tím se zvýší jejich šance na uplatnění v prfesním živtě. Využívání všech frem splupráce a prpjení se středními šklami, učilišti a Úřadem práce ČR. Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Kariérvé pradenství v základních šklách 9

10 Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Indikátry Rzvj kulturníh pvědmí a vyjadřvání dětí a žáků Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků Pčet splečných aktivit ZŠ, zaměstnavatelů v blasti (účast na dnech tevřených dveří, exkurze, besedy) 4.2 Rzvj pradenskéh systému pmcí dbrných pracvníků Cíl a ppis cíle Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Indikátry Cílem je stabilizvat dbrné pracvníky v pedaggickém sbru u pzic - lgped, psychlg, speciální pedagg, asistent pedagga (i pr více škl ORP Česká Lípa dhrmady), kteří mají dstatek kmpetencí pr práci s těmit žáky, splupráce s rdiči. Tyt pzice budu zřízeny rvněž pr pmc žákům hrženým šklním neúspěchem. Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Rzvj kulturníh pvědmí a vyjádření dětí a žáků Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků Pčet pršklených pedaggických pracvníků 4.3 Zdravé šklní prstředí Cíl a ppis cíle Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Indikátry Cíl a ppis cíle Cílem je, aby děti jedly jídl, které je zdravé a aby věděly, dkud jídl pchází a jak vzniká. Skutečně zdravé škly nabízejí dětem jídl, které je chutné a zdravé. Pmáhají dětem získat představu tm, dkud jídl pchází a jak se pěstuje. Tent kmplexní prgram pmáhá dětem v rzvji dvednstí a návyků, které budu ptřebvat ke zdravému a úspěšnému živtu. Obdbné prgramy velmi dbře fungují i v zahraničí. Příkladem dbré práce je Velká Británie Fd Fr Life Partnership FFLP, d něhž se d rku 2005 zapjil více než škl. Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Pčet zapjených škl 4.4 Inkluzivní vzdělávání (sebehdncení, sebereflexe) Cílem je zlepšvání sebehdncení a mtivace ke vzdělávání, pzitivní šklní klima psilvání sciálních a kmunikačních dvednstí; zlepšvání sebehdncení; rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků. Aby pedaggvé využívali v kmunikaci se žákem ppisnu slvní zpětnu vazbu, vytváře prstr k sebehdncení žáka a k rzvji jeh mtivace ke vzdělávání. Učitelé vnímají tvřivým způsbem rzdíly mezi žáky jak zdrj zkušenstí a příležitst k vlastnímu seberzvji. Existuje celá řada reflexe a cílené zpětné vazby. Má li se žák neb i pedagg něc naučit, někam se psunut, musí nejprve sám sbě přiznat, jak na tm je se znalstmi, dvednstmi v prvnání se svým cílem. Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Rzvj kulturníh pvědmí a vyjádření dětí a žáků Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků 10

11 Čtenářská a matematická gramtnst v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Indikátry Pčet pršklených pedaggických pracvníků Tabulka 5: Pririta 5 Pririta 5 Pdpra zájmvéh, nefrmálníh a celživtníh vzdělávání 5.1 Aktivizace zájmvých a nefrmálních aktivit Cíl a ppis cíle Na území ORP Česká Lípa půsbí řada splků, dmů dětí a mládeže, ZUŠ a dalších institucí, které se věnují zájmvému a nefrmálnímu vzdělávání dětí. Cílem je udržení dstupnsti zájmvéh vzdělávání, jeh rzvj a zvyšvání kvality. Vytváření pdmínek pr t, aby se každé dítě a žák mhli zapjvat d zájmvéh vzdělávání. Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Rzvj pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků Rzvj kulturníh pvědmí a vyjádření dětí a žáků Investice d rzvje kapacit základních škl Indikátry Pčet žáků a dětí, navštěvujících zájmvé a nefrmální vzdělávání 5.2 Pdpra infrastruktury pr zájmvé a nefrmální vzdělávání Cíl a ppis cíle Zajištění dpvídajícíh stavu infrastruktury pr rzvj výuky, výukvých a výchvných metd, včetně pdpry fyzickéh a duševníh zdraví žáků pbyt venku, phyb a vzdělávání. Zvyšvání technické úrvně šklních budv a areálů. Zabezpečení šklních budv a bjektů, priritně přístupu d budv. Úpravy venkvníh prstranství v klí budv, spčívající v revitalizaci a výsadbě zeleně a přízení hracích prvků. Pdpra infrastruktury a vybavení prstr pr zájmvé a nefrmální vzdělávání ve vazbě na klíčvé kmpetence (technické a řemeslné bry, přírdní vědy, jazyky digitální kmpetence ) Vazba na pvinná a dpručená patření dle Pstupů MAP Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem 11

12 Vazba na průřezvá patření dle Pstupů MAP Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků Rzvj kulturníh pvědmí a vyjádření dětí a žáků Aktivity suvisející se vzděláváním mim OP VVV, IROP Indikátry Pčet nvě zreknstruvaných a vybavených prstr pr zájmvé a nefrmální vzdělávání Pčet nvě vybudvaných či zreknstruvaných a upravených zahrad a venkvních prstranství 12

13 3.3 Vazba cílů na patření Cíle MAP vs. Pvinná, dpručená a vlitelná patření (témata) Pstupů MAP se 3 úrvněmi vazby (X - slabá, XX střední, XXX - silná) 1 Pririta 2 Pririta 3 Pririta 4 Pririta 5 Pririta Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst-inkluze - kvalita Rzvj infrastruktury šklských zařízení Zvýšené dbrné kmpetence pedaggických pracvníků Zvýšení kvality předšklníh Zlepšvání sciálníh klimatu škly Pdpra zájmvéh, nefrmálníh a a základníh celživtníh vzdělávání vzdělávání Cíl 1.1 Cíl 1.2 Cíl 2.1 Cíl 2.2 Cíl 2.3 Cíl 3.1 Cíl 4.1 Cíl 4.2 Cíl 4.3 Cíl 4.4 Cíl 5.1 Cíl 5.2 XXX XX XX XX XX XXX XXX XXX XX XX XX X Čtenářská a matematická XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX gramtnst v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a pdpra XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Rzvj gramtnstí XX XXX X XXX XX XX XX XX XX XX X X Rzvj kmpetencí dětí a žáků pr aktivní pužívání cizíh jazyka Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků Rzvj kulturníh pvědmí vztahu k místu a zájmvému vzdělávání XX XX XX X XX XX XX XX X X X XX XX XX X XX XX XX XX X X XX XX XX X XX X X XX X XX XXX X X XXX 13

14 3.4 Opatření prstupující priritami a cíli Pvinná patření Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita Čtenářská a matematická gramtnst v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a pdpra dětí a žáků hržených šklním neúspěchem Průřezvá patření Rzvj kmpetencí Rzvj kmpetencí dětí a žáků pr aktivní pužívání cizíh jazyka Rzvj sciálních a bčanských kmpetencí dětí a žáků Rzvj kulturníh pvědmí a vyjádření dětí a žáků 14

15 MAP Česklipsk a Nvbrsk II Přílha 1 Investiční a další pririty Strategickéh rámce MAP d rku 2023 ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br Seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a CLLD zpracvaný pr ORP a další záměry pr území 15

16 Investiční pririty - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný pr ORP, území MAP Česká Lípa Identifikace škly, šklskéh zařízení či dalšíh subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Základní škla a Mateřská škla Dksy Staré Splavy RED IZO: Základní škla K. H. Máchy, Dksy Název prjektu: Adaptace stávající kůlny na venkvní učebnu envirnmentální výchvy přístavba kryté terasy Od terie k praxi v přírdních vědách Očekávané celkvé náklady na prjekt v Kč Kč Očekávaný termín realizace prjektu (d d) 08/ / Kč 09/ /2019 Sulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírdní vědy ** Typ prjektu: s vazbu na klíčvé kmpetence IROP Technické a řemeslné bry ** Práce s digitál. technlgi e-mi *** Bezbariérvst škly, šklskéh zařízení Rzšiřvá ní kapacit kmenvýc h učeben mateřský ch neb základníc h škl ***** RED IZO: Základní škla Dubá RED IZO: Jazykvá učebna Kč Úprava šklníh dvra Mdernizace Kč 1.1 pčítačvé učebny Digitální třída Kč Cvičná kuchyň pr Kč žáky Učebna přírdních věd Kč

17 Základní škla a Mateřská škla Jestřebí, p.. IČ: RED IZO: Základní škla Kravaře, příspěvkvá rganizace RED IZO: Stavební úpravy a Kč reknstrukce učebny Ch/Př/F Vznik jazykvé Kč labratře v učebně jazyků Obnva učebny Kč infrmačních technlgií Reknstrukce a úpravy Kč cvičné kuchyňky Vybudvání dbrné Kč interaktivní učebny pr 1. st. předměty VL/PŘV Vybudvání venkvní Kč učebny a zázemí pr řemeslné a pěstitelské účely Reknstrukce a navýšení kapacity v MŠ Jestřebí Kč Reknstrukce Kč sciálních zařízení škly Učebna cizích jazyků Kč Bezbariérvst škly Kč Meterlgická Kč stanice Klub zábavné lgiky a Kč deskvých her pr žáky ZŠ Kravaře Reknstrukce pvrchů Kč chdeb škly Reknstrukce pvrchu Kč v tělcvičně 17

18 Základní škla a mateřská škla, Stráž pd Ralskem, příspěvkvá rganizace RED IZO: Základní škla a Mateřská škly Zákupy, příspěvkvá rganizace RED IZO: Venkvní sprtviště Kč Reknstrukce Kč sciálních zařízení škly Reknstrukce šklních šaten Kč Učebna pr výuku Kč cizích jazyků Učebna pr výuku Kč přírdních věd - fyzika Učebna na výuku Kč pracvní výchvy Mderní učebna přírdních věd Reknstrukce cvičné kuchyně Kč ,-Kč Reknstrukce asfaltvéh hřiště na basketbal v areálu stadinu Nástřik běžecké plytanvé dráhy v areálu stadinu Přízení klimatizace d učebny výpčetní techniky Přízení kmpstéru d ŠJ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

19 Základní škla a Mateřská škla Mírvá 81, Mimň RED IZO: Základní škla a Mateřská škla Pd Ralskem 572 RED IZO: Mateřská škla Dksy Pražská 836, RED IZO: Mateřská škla Ssnvá RED IZO: Učebna přírdních věd Kč Učebna cizích jazyků Kč Snížení energetické nárčnsti a změna stavby Luční č. p. 530 a / / Bezbariérvý vchd d Kč MŠ Nástavba rzšíření Kč kapacity MŠ Reknstrukce kuchyně Kč v MŠ Úprava plch před MŠ Kč (ze zahrady) Vybudvání šklníh Kč hřiště Bezbariérvý vchd d Kč MŠ Reknstrukce plcení Kč Reknstrukce kuchyně Kč Reknstrukce střechy Kč Reknstrukce Kč elektrinstalace v celé budvě Stavební úpravy Kč v budvě (pdlahy, stěny, pdhledy) Reknstrukce půdních Kč prstr Šklní zahrada Kč

20 Mateřská škla Dubá RED IZO: Vnitřní prstry budvy (vybavení IT, nábytek pr předšklní a zájmvé vzdělávání). Reknstrukce teras při dděleních Vybudvání prpjvacíh krčku (spjvací chdby) mez i hlavní budvu a dalším ddělením Mdernizace výuky a vzdělávání předšklních dětí Nákup pmůcek pdprující plytechnické vzdělávání, předmatematická a předčten dvednsti a další Reknstrukce stávajícíh elektrickéh vedení v budvách mateřské škly, zřízení elektrnickéh tvírání vstupních dveří d budv Reknstrukce šklní kuchyně Reknstrukce sciálních zařízení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

21 Měst Česká Lípa Základní škla Dr. Mirslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesva 1526, příspěvkvá rganizace Základní škla, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvkvá rganizace Základní škla Slvanka, Česká Lípa, Antnína Svy 3056, příspěvkvá rganizace reknstrukce a úprava plcení areálu mateřské škly reknstrukce vdinstalace v bjektech mateřské škly reknstrukce pvrchů chdeb a splečných prstr v hspdářské budvě MŠ úprava prstr leháren v bjektu mateřské škly Mdernizace dbrných učeben a výuky dbrných předmětů na základních šklách v České Lípě Mdernizace dbrných učeben na ZŠ Dr. Mirslava Tyrše Výstavba a mdernizace dbrných učeben na ZŠ Partyzánská Mdernizace dbrných učeben ZŠ Slvanka Mdernizace dbrných učeben: učebna fyziky a chemie Kč Kč Kč Kč Kč

22 Základní škla a Mateřská škla, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvkvá rganizace Mdernizace dbrných učeben: učebna přírdpis - zeměpis Mdernizace dbrných učeben: učebna infrmatiky Mdernizace dbrných učeben: učebna jazyků Reknstrukce šklní budvy Obnva plcení šklníh areálu - termín Pdpra zájmvéh vzdělávání Vybavení šklní družiny a šklníh klubu Mdernizace dbrných učeben ZŠ Jižní Základní škla, Česká Mdernizace Mdernizace 1.1 dbrných učeben ZŠ Šklní Lípa, Šklní 2520, příspěvkvá rganizace Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace Mdernizace dbrných učeben ZŠ 28. Října O

23 Základní škla, Česká Lípa, Šluknvská 2904, příspěvkvá rganizace Základní škla a mateřská škla Žandv, kres Česká Lípa, příspěvkvá rganizace Základní umělecká škla, Žandv, Dluhá Žandv ZŠ a MŠ Hrní Libchava Základní škla Stružnice, kres RED_IZO: Mdernizace dbrných učeben ZŠ Šluknvská Ateliér + pčítačvá učebna (prjektvý záměr) Mdernizace a reknstrukce MŠ Žandv včetně tělcvičny (1-4 etapa r cca 50 mil. Kč 5 etapa tělcvična mil.kč) Přestavba půdních prstr na učebnu bicích nástrjů a multifunkční sál Venkvní přírdvědná učebna Vybudvání sciálníh zázemí a rzšíření kapacit ZŠ v Jezvém Venkvní přírdvědná učebna Snížení energetické nárčnsti budvy Vybudvání pčítačvé učebny mil. Kč mil. Kč Kč tis. Kč Kč Kč Kč Kč

24 Mateřská škla Stružnice RED IZO: ZŠ a MŠ Zahrádky RED_IZO: ZŠ Hrní Plice RED_IZO Mateřská škla, Česká Lípa, Arbesva 411, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Úprava sklepení a , garáže, vytvření plytechnické dílny, herny Rekuperace mateřské škly Rzšíření mateřské Kč škly Venkvní Kč přírdvědná učebna Revitalizace Kč šklní zahrady Částečné zateplení a Kč prava fasády budvy MŠ Venkvní Kč přírdvědná učebna Brána jazyků tevřena Kč Nvě k hlubšímu pznání Kč Oplcení bjektu MŠ Kč Rháče z Dubé Interaktivní tabule a Interaktivní pdlaha (včetně sftware) d MŠ Arbesva Interaktivní pdlaha (včetně sftware) d MŠ Rháče z Dubé Magicbx d MŠ Dlní Libchava Kč Kč Kč

25 Mateřská škla Svička, Česká Lípa, Antnína Svy 1740, příspěvkvá rganizace Venkvní učebna Kč v zahradě Interaktivní tabule a Kč Magicbx Oprava terasy Kč RED_IZO: Mateřská škla Šikulka, Česká Lípa, Mskevská 2434, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Mateřská škla, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Mateřská škla, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Mateřská škla, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, Pátva 406, Stavební úpravy a vybavení na pdpru pdnětnéh venkvníh prstředí škly Úprava zahrady pr EVVO Kmpletní reknstrukce bjektu Kmpletní reknstrukce bjektu a reknstrukce plcení a dpravníh hřiště Venkvní prstranství) Oblast rzvje přírdvědných zájmů Kč Kč Kč Kč Kč

26 příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla Slvanka, Česká Lípa, Antnína Svy 3056, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Reknstrukce žákvských dílen Šklní zahrada naše přírdní učebna Vytvření přírdní učebny Řešení příjezdvé kmunikace ke škle Odbrné učebny (dílny, venkvní učebna, keramická dílna ) Výměna tpnéh systému zkruhvání tpných úseků Reknstrukce elektrických rzvdů na škle Obnva infrastruktury škly internetvé připjení a vnitřní rzvdy Zastřešení šklníh atria prstr mezi I. a II. stupněm Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

27 Základní škla a Mateřská škla, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Praktická škla a Mateřská škla, Česká Lípa, Mskevská 679, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, Šklní 2520, Obnva šklních Kč kabinetů a šklních tříd Nvá vzduchtechnika d šklní tělcvičny a d tříd Kč Vestavba učebny d Kč prstru ZŠ Interaktivita Kč předškláků Pkusy v MŠ Kč Audi-vide vybavení Kč Cvičná kuchyně Kč žákvská kmpletní bnva Kružek infrmatiky Kč Kružek bilgický a Kč eklgický Svět práce Kč PC síť škly Kč Odvdnění bjektu Kč Odbrná výuka Kč Venkvní hřiště a Kč výukvý prstr Reknstrukce pavilnu Kč F Reknstrukce pavilnu Kč E Zimní zahrada paviln Kč A Psychrelaxační Kč místnst snezelen Celkvá reknstrukce Kč plcení areálu škly 27

28 příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace Smart tabule Kč RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, Šluknvská 2904, příspěvkvá rganizace Snížení energetické nárčnsti budvy Kč RED_IZO: Základní umělecká škla, Česká Lípa, Arbesva 2077, příspěvkvá rganizace Zasíťvání budvy Kč Zbudvání bezbariérvéh přístupu d budvy Kč RED_IZO: Mateřská škla Hrní Plice, Křižíkva 183, Hrní Plice, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla a Mateřská škla Nvá kuchyně reknstrukce kuchyně v MŠ včetně vybavení Reknstrukce veřejnéh prstranství v areálu MŠ včetně zajištění bezbariérvéh přístupu, přírdní zahrádka, herní prvky Stavební úpravy bjektu ZŠ a MŠ Vlfartice Kč Kč Kč

29 Vlfartice, kres Česká Lípa, p.. RED_IZO: Základní škla a Mateřská škla Vlfartice, kres Česká Lípa, p.. RED_IZO: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škrupv nám. 138, příspěvkvá rganizace RED_IZO: bezbariérvé řešení (celkvá reknstrukce, infrastruktury + rzšíření místnstí pr prvz škly) Stavební úpravy Kč bjektu ZŠ a MŠ Vlfartice bezbariérvé řešení MŠ Řemeslná akademie Praktická výuka přírdpisu a bilgie Šešule Vzdělávací středisk Šešule Kč Další záměry škl a rganizací zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání pr SO ORP Česká Lípa Základní škla a Mateřská škla Jestřebí, p.. IČ: RED IZO: Reknstrukce ddělení družiny v budvě škly v Prvdíně Vybudvání šklní knihvny a infrmačníh centra Reknstrukce šklní jídelny v Jestřebí Nákup herních a sprtvních prvků, Kč Kč Kč Kč

30 vybavení pr MŠ Jestřebí Reknstrukce tělcvičny škly v Prvdíně Zateplení budvy škly v Prvdíně Vybudvání multifunkčníh šklníh hřiště v Prvdíně Vybudvání multifunkčníh hřiště ZŠ Jestřebí Reknstrukce sciálníh zařízení ZŠ Jestřebí Reknstrukce šklní zahrady a vybudvání pěstitelských pzemků ZŠ Jestřebí Vybudvání venkvní učebny ZŠ Jestřebí Vybudvání nvé šklní knihvny a infrmačníh centra ZŠ Jestřebí Vybudvání uměleckéh ateliéru ZŠ Jestřebí Reknstrukce šklní kuchyňky ZŠ Jestřebí Reknstrukce šklních dílen ZŠ Jestřebí Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,- Kč Kč Kč ,- Kč Kč

31 Reknstrukce půdy MŠ Jestřebí vybudvání atelieru Zateplení budvy škly v Prvdíně Reknstrukce šklní zahrady a bnva šklníh pzemku u budvy ZŠ v Prvdíně Vybudvání multifunkčníh hřiště u budvy ZŠ v Prvdíně Reknstrukce tělcvičny v budvě ZŠ v Prvdíně Reknstrukce ddělení družiny v budvě ZŠ v Prvdíně Vybudvání digitální multifunkční učebny v budvě ZŠ v Prvdíně Reknstrukce sciálníh zařízení v budvě ZŠ v Prvdíně Vybudvání multifunkčníh hřiště pr MŠ Jestřebí Reknstrukce zahrady a šklníh pzemku MŠ Jestřebí Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

32 Stráž pd Ralskem, příspěvkvá rganizace IČ: RED IZO: Mateřská škla Prvdín IČ: RED IZO: MŠ U Bíléh králíka, s.r.., Žizníkv IČ: RED IZO: ZŠ a MŠ Okna Reknstrukce šklní zahrady mateřské škly Reknstrukce a mdernizace sciálníh zařízení Kč Kč Učební přírdní Kč zahrada Centrum digitálních Kč aktivit v MŠ Zateplení a reknstrukce šatny a sciálníh zařízení Kč Úprava hspdářské 1 mil. Kč budvy na dbrné učebny Výstavba tělcvičny 6 mil. Kč Odbrné učebny = reknstrukce půdy Šklní kuchyně a jídelna ZŠ a MŠ Hrní Libchava Reknstrukce hspdářské budvy a budvy MŠ Půdní prstry 2 mil. Kč

33 Základní škla Stružnice, kres Česká Lípa, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla Dubá IČ: RED IZO: Mateřská škla, Česká Lípa, Arbesva 411, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Stavební úpravy a zhdncení budvy ZŠ Kč v Jezvém Šklní sprtvní areál Kč Stavební úpravy a Kč zhdncení budvy ZŠ v Jezvém Vybudvání zázemí Kč pr pěstitelské práce Stavební úpravy a Kč zhdncení budvy ZŠ v Jezvém Stavební úpravy a Kč zhdncení budvy ZŠ v Jezvém Reknstrukce a Kč vybudvání sciálníh zázemí Šklní sprtvní Kč areál Vybudvání sciálníh zázemí a rzšíření kapacit ZŠ v Jezvém Kč Šklní sprtvní hřiště Kč Úprava pvrchu Kč šklníh dvra Úprava šklníh dvra Zateplení bjektů MŠ Arbesva Reknstrukce sciálníh zařízení a umývárny v pavilnu MŠ Arbesva Sestava balančních prvků na zahradu MŠ Arbesva 33

34 Mateřská škla Pastelka, Česká Lípa, Svárvská 3315, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Mateřská škla Šikulka, Česká Lípa, Mskevská 2434, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Mateřská škla Špičák, Česká Lípa, Zhřelecká 2607, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Mateřská škla, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, Pátva 406, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Ktelna v bjektu Dbranv Hrací vybavení na pdpru pdnětnéh venkvníh prstředí Reknstrukce sciálníh zařízení Snížení energetické nárčnsti bjektu Na Výsluní Snížení energetické nárčnsti bjektu Výchdní Reknstrukce šklní kuchyně Zateplení bjektu Oblast rzvje výtvarných zájmů Oblast rzvje zájmů v blasti tělvýchvy a sprtu

35 Základní škla Dr. Mirslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesva 1526, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla a Mateřská škla, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Mdernizace šklní knihvny a vybudvání studvny Kmpletní výměna ken Zateplení pavilnu stupně Zateplení šklní jídelny Oprava střechy hlavní budvy Obnva nábytku a vybavení ddělení šklní družiny a šklníh klubu Revitalizace šklníh hřiště Snížení energetické nárčnsti prvzu škly Reknstrukce šklníh sprtvníh hřiště Snížení energetické nárčnsti prvzu šklní jídelny Hudební výchva Nábytek bnva kmpletní tělcvičné nářadí Zahradní prvky Vybavení hračkami Reknstrukce tělcvičny a bnva nářadí a náčiní Kmpletní bnva šklníh hřiště

36 Základní škla, Praktická škla a Mateřská škla, Česká Lípa, Mskevská 679, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, Šklní 2520, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Hudební kružek Kružek výtvarný a keramický Kružek - Ledvky ŠD Fasáda, kna, střecha, Reknstrukce rzvdů Reknstrukce sciálníh vybavení u tělcvičny Reknstrukce sciálníh vybavení u šklní jídelny Studvna a klidvá zóna Snížení energetické nárčnsti budvy ZŠ Nerudva Reknstrukce šaten Snížení energetické nárčnsti budvy Zahradní altán ŠD + ŠK Zatravnění herní plchy Herní prvky menší děti Herní prvky větší děti

37 Základní umělecká škla, Česká Lípa, Arbesva 2077, příspěvkvá rganizace RED_IZO: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škrupv nám. 138, příspěvkvá rganizace RED_IZO: ZUŠ DOKSY Mdernizace talet a umýváren Obnva a vybavení družinvých heren Oprava a vybavení šatny družiny a klubu Nákup hraček d družiny Oplcení pzemku zahrady Instalace klimatizace v Malém sále Instalace klimatizace v Minisále Instalace klimatizace ve Velkém sále Přestavba Velkéh sálu a přísálí Řemeslná akademie Sprtvní šklička pr MŠ Praktická výuka přírdpisu a bilgie Pdpra drbné vybavensti ZUŠ - nástrje, učebnice Pdpra splupráce a výměny zkušenstí Ozvučení Literárně dramatickéh bru mikrprty + příslušenství Jiné aktivity pr ZUŠ: Kč Kč

38 Pdralský nadační fnd ZOD pstupná výměna zastaralých nástrjů klavírů výměna ken v budvě ZUŠ včetně zateplení budvy přístavba budvy ZUŠ rzšíření prstru pr výuku Zelená učebna Ekcentra Brniště Vzdělávání aktivně! Inkluzivní prfesní rientace v Eurreginu Kč Kč Kč Kč Kč ZOD Brniště a.s. Lespark Brniště Kč Inkubátr uměleckých Kč řemesel - mlýn Brniště Venkvní učebna Kč revitalizvané vdteče - přítku Růžvéh ptka Rzšíření aktivit a Kč výukvých prstr Ekcentra Brniště (č.p.4) Sdružení přátel Zdislavy, Náměstí Míru 161, Jablnné v Pdještědí, IČ: ( zatím nebyl udělen RED- IZO) Zřízení lesní šklky Zdislavka Základní škla a Mateřská škla Brniště, kres Česká Přístavba pr zvýšení kapacity MŠ Brniště Kč

39 Lípa - příspěvkvá rganizace RED IZO NOVÝ BOR ZŠ GEN. SVOBODY IČ: RED IZO: IZO: Bezbariérvst budvy ZŠ Jazykvá třída Výtvarný (řemeslný) ateliér Venkvní přírdvědná učebna Oprava fasády MŠ Srdíčk Výměna ken a prava fasády vila Kalinva ul NOVÝ BOR MŠ KLÍČEK IČ: RED IZO: IZO: Zdravá šklní jídelna MŠ Srdíčk Půdní vestavba MŠ Phádka Půdní vestavba s nuzvým schdištěm MŠ Srdíčk SNOEZELEN multismyslvé relaxační centrum

40 Výměna tpné sustavy MŠ Klíček Letní terasa MŠ Kalinva Slná jeskyně Změna dispzic 1.pdlaží MŠ Phádka, rzšíření prstr třídy Venkvní žaluzie v MŠ Klíček Přírdní zahrada v phybu NOVÝ BOR ZŠ NÁM. MÍRU IČ: RED IZO: IZO: Učíme se a relaxujeme v zeleném atriu Učebna pr výuku přírdních věd Multimediální učebna

41 Mdernizace kuchyňky Hrajeme si na zahradě POLEVSKO ZŠ A MŠ IČ: RED IZO: IZO MŠ: IZO ZŠ: Reknstrukce šklní cvičné kuchyně a dílny Zkapacitnění výukvých prstrů bjektu ZŠ a MŠ Plevsk pr zájmvé a nefrmální vzdělávání Reknstrukce a vybavení šklní kuchyně Kč Reknstrukce šklní ktelny Reknstrukce sciálníh zařízení Mdernizace IT vybavení pr ZŠ a nvé vybavení IT techniku pr MŠ

42 Základní škla a Mateřská škla Prysk IČ: RED IZO: Vybudvání nvých učeben Učebna přírdních věd specializvaná učebna bez DPH Základní škla a mateřská škla Kamenický Šenv IČ: RED IZO: Šklní kuchyňka (cvičební místnst) Reknstrukce šklní sítě (Wi-fi + server škly) Předšklní vzdělávání v Kamenickém Šenvě bez DPH bez DPH Základní škla Svr, kres Česká Lípa, příspěvkvá rganizace, č.p. 242, Svr IČ: RED IZO: Vybavení učebny nvu IT techniku Bezbariérvá škla Základní škla a Mateřská škla Přízení nvé IT techniky a zlepšení

43 Okruhlá, kres Česká Lípa, příspěvkvá rganizace, č.p. 11, Okruhlá IČ: RED IZO: Vnitřní knektivity škly Základní škla a Mateřská škla Skalice u České Lípy, kres Česká Lípa, příspěvkvá rganizace, Skalice u České Lípy 264, Skalice u České Lípy IČ: RED IZO: Přístavba dbrných učeben ZŠ Přístavba dbrných učeben

44 Přístavba MŠ rzšíření kapacity MŠ cena není dhadnuta Reknstrukci šklní kuchyně a rzšíření přístavbu šklní jídelny Reknstrukce talet v ZŠ: v budvě 1.st, 2.st. a ŠD Reknstrukce šaten v ZŠ: bě budvy ZŠ Reknstrukce střechy (výměna střešní krytiny, izlace, zateplení, instalace střešních ken) Obě budvy ZŠ, budva ŠD a ŠD Výměna tpnéh systému regulace termstatickými hlavicemi, rzdělení na více úseků -budvy ZŠ 1.st. ZŠ 2.st, ŠD, Reknstrukce světlení - MŠ, ZŠ 1, ZŠ 2, ŠD, cena není dhadnuta

45 NOVÝ BOR Dům dětí a mládeže IČ: RED IZO: IZO: Víceúčelvá, multimediální, relaxační učebna Vybavení multimediální učebny Kč Kč Na cestě k řemeslu Kč Zdravé vaření Kč Další záměry pr SO ORP Nvý Br CVIKOV ZŠ A MŠ B. HYNKA IČ: RED IZO: IZO: Zateplení pláště budvy, výměna ken a dveří, změna tpnéh systému v MŠ Lindava Kč MŠ LINDAVA RED IZO: IZO: Reknstrukce pdlahy v sklvně a předsálí Kč

46 CVIKOV MŠ JIRÁSKOVA IČ: RED IZO: IZO: Eklgická zahrada Kč CVIKOV MŠ SÍDLIŠTĚ IČ: RED IZO: IZO: Eklgická zahrada NOVÝ BOR ZŠ GEN. SVOBODY IČ: RED IZO: IZO: Dpravní hřiště Prstry ke splečným kulturním aktivitám Revitalizace budvy ŠD NOVÝ BOR ZŠ NÁM. MÍRU IČ: RED IZO: IZO: Sprtvní hřiště Revitalizace šklní zahrady NOVÝ BOR PRAKTICKÁ Mdernizace učebny IT

47 ŠKOLA IČ: Mdernizace učebny praktickéh vyučvání dílen Reknstrukce šklní budvy, prava Oprava venkvní fasády Bezbariérvst Nákup herních prvků na šklní zahradu Splečné využití splečníka na pdpru škl - SVP RED IZO: IZO: Splečné vzdělání ředitelů a vedení škl POLEVSKO ZŠ A MŠ IČ: RED IZO: IZO MŠ: IZO ZŠ: Splečné využití dbrníka na pdpru škl a vzdělávacích zařízení pr inkluzivní vzdělávání /rk Splečné vzdělávání ředitelů a vedení škl sdílením zkušenstí /rk

48 Splečné vzdělávání ředitelů a zřizvatelů, pdpra kvality práce ze strany zřizvatele 5.000/rk Splupráce škl a rdičů /rk Splupráce škly a vzdělávacích zařízení (DDM) /rk MŠ A ZŠ SLOUP V ČECHÁCH IČ: RED IZO: IZO MŠ: IZO ZŠ: Šklní kuchyně Vzdělávání pedaggů Vzdělávání ředitelů Splupráce škl Talety Rzvj infrastruktury škly mdernizace výukvých prstr, mdernizace učebny IT Reknstrukce šklní budvy, prava elektrinstalace Vybudvání šklníh hřiště

49 Výměna ken a zateplení části budvy 2. stupně Dplnění sprtvníh stadinku dvě víceúčelvá hřiště s tartanvým pvrchem NOVÝ BOR ZŠ U LESA IČ: RED IZO: IZO: Rhvý výtah hlavní budva Výtah venkvní Budva šklní družiny a ubytvny Oplcení areálu a jedntlivých sprtvních sektrů Zpřístupnění a návaznst šklníh areálu na lesní reknstruvané běžecké stezky Základní škla a Mateřská škla Prysk IČ: RED IZO: Realizace multifunkčníh hřiště na šklní zahradě

50 NOVÝ BOR Základní umělecká škla IČ: RED IZO: IZO: Výstavba sálu pr interní a veřejná vystupení NOVÝ BOR Rdina v centru IČ: Dům Rdiny S rdinu prti vylučení NOVÝ BOR Dům dětí a mládeže IČ: RED IZO: IZO: Sprtvně herní zázemí Smetanky Kč Reknstrukce a vybavení cvičné kuchyňky Kč

51 Kurzy pr veřejnst Pzn.: zaškrtněte typ prjektu, který byl pr příslušnu šklu, šklské zařízení či další subjekt identifikván jak priritní pr investiční intervence z IROP; lze zaškrtnut více mžnstí; * uveďte čísl cíle/cílů ** Definice bude sučástí dkumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. *** schpnst práce s digitálními technlgiemi bude pdprvána puze ve vazbě na cizí jazyk, přírdní vědy, technické a řemeslné bry; **** bezbariérvst je relevantní vždy, pkud by chtěla škla či šklské zařízení realizvat samstatný prjekt na bezbariérvst, musí zde být zaškrtnut; ***** rzšiřvání kapacit kmenvých učeben základních škl je mžné puze v důvdněných případech ve správních bvdech ORP se sciálně vylučenu lkalitu. Schválil řídící výbr MAP jak aktuální platnu verzi k v Nvém Bru dne Pdpis předsedy řídícíh výbru MAP 51

MAP Českolipsko a Novoborsko II

MAP Českolipsko a Novoborsko II MAP Česklipsk a Nvbrsk II Místní akční plán rzvje vzdělávání pr správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí Česká Lípa a Nvý Br STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br Zpracvatel:

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace škly,

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace šklskéh

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP II Dbrušsk Identifikace či dalšíh subjektu Název prjektu: celkvé

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Investiční a další priority. MAP ORP Milevsko

Investiční a další priority. MAP ORP Milevsko Místní akční plány rzvje vzdělávání ORP Milevsk CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Investiční a další pririty Přílha Strategickéh rámce verze červen 2016 - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence

Více

Investiční a další priority. MAP ORP Milevsko

Investiční a další priority. MAP ORP Milevsko Místní akční plány rzvje vzdělávání ORP Milevsk CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Investiční a další pririty Přílha Strategickéh rámce verze prsinec 2017 - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2019 Prjekt Registrační čísl Nsitel prjektu Místní akční plán II rzvje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Akční plán pro školní rok 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavou Verze 1.0 Platnost k Královská stezka o.p.s, 2017

Akční plán pro školní rok 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavou Verze 1.0 Platnost k Královská stezka o.p.s, 2017 Akční plán pr šklní rk 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavu Verze 1.0 Platnst k 22. 11. 2017 Králvská stezka.p.s, 2017 Struktura akčníh plánu - Rzpis cílů a patření Cíl 1. Budvání a mdernizvání prstr služících

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj čtenářské gramtnsti a k rzvji ptenciálu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB201700000129 sr Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2905 Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - říjen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice Prjekt: Zpracvání Místníh akčníh plánu rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice Registrační čísl prjektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409 ORP MOHELNICE Místní akční plán rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Česká Lípa. STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Česká Lípa. STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa MAP Českolipsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Česká Lípa STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa 1. verze ŘV MAP 09/2016 Zpracovatel: LAG Podralsko z.s. 471 01

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa MAP Českolipsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa 2. verze ŘV MAP 04/2017 Zpracovatel:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje

Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje Zápis z jednání pracvních týmů k priritizaci ptřeb na území kraje Datum: 12. - 13. 5. 2016 Míst: Davidův mlýn, Staré Těchanvice Účastníci jednání: pracvní týmy (PT), jež byly ustaveny za účelem priritizace

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa MAP Českolipsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa 4. verze ŘV MAP 04/2018 Zpracovatel:

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa MAP Českolipsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa 3. verze ŘV MAP 09/2017 Zpracovatel:

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP*

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP* Příloha č. 1: Investiční záměry škol Jedná se o tabulku sebraných záměrů škol (platné k 27.3.2017) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023 MAP Novoborsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Nový Bor STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023 Verze 1 ŘV MAP Novoborsko 09/2016 Zpracovatel: LAG Podralsko z.s. 471

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Organizační struktura MAP II

Organizační struktura MAP II Místní akční plán vzdělávání pr Hlučínsk výchd II Organizační struktura MAP II (Ppis rgánů MAP II, rzdělení kmpetencí a úlh) Realizátr prjektu: Místní akční skupina Hlučínsk z. s. Pužité zkratky MAP PS

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Operační prgram Výzkum, vývj a Harmngram výzev na rk 2015 Identifikační čísl zprávy: 1 Sledvané bdbí d: 13. 5. 2015 Sledvané bdbí d: 31. 12. 2015 Verze draft 03 Vytvřen v suladu s METODICKÝM POKYNEM PRO

Více

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Tabulka 1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP Lipník nad. Identifikace

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C Příloha č. 6 Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP. Identifikace školy, školského

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023 MAP Novoborsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Nový Bor STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023 Verze 3. verze ŘV MAP Novoborsko 10/2017 Zpracovatel: LAG Podralsko

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP

Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP Pdpra vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brd EVALUACE Závěrečná sebehdntící zpráva příjemců MAP Závěrečná vnitřní evaluace prjektů MAP pdpřených z Priritní sy 3 OP VVV Sebehdntící zpráva (závěrečná evaluace)

Více