Základní škola Terezín, okres Litoměřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Terezín, okres Litoměřice"

Transkript

1 1 Základní škola Terezín, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Září 2010 Zpracovala: Mgr. Hana Bažantová

2 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1) základní údaje o škole 2 2) přehled oborů vzdělání, učební plány 3 3) personální zabezpečení činnosti školy 4 4) údaje o zápisu k povinné školní docházce 7 5) výsledky vzdělávání žáků 10 prospěch 10 chování 11 plnění učebních osnov, ŠVP 14 péče o žáky se speciálními vzděl.potřebami 21 soutěže 22 divadlo, kulturní pořady 24 exkurze 24 školní výlety, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty 25 další akce k doplnění výuky 26 mimoškolní aktivity 27 ukončení docházky 28 6) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 31 7) další vzdělávání pedagogických pracovníků 35 8) prezentace školy na veřejnosti 36 9) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 37 Českou školní inspekcí 10) základní údaje o hospodaření školy 38 11) údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 44 12) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 45 13) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 45 14) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 46

3 3 1) základní údaje o škole Název: Základní škola Terezín, okres Litoměřice Sídlo: Na Krétě 354, Terezín IČO: právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: Mgr. Hana Bažantová webové stránky: Zřizovatel: Město Terezín Sídlo zřizovatele: Nám. ČSA 179, Terezín IČO zřizovatele: starosta města: Růžena Čechová webové stránky: Školská rada: Předseda: Vít Bureš Základní školu Terezín zřídilo město Terezín (viz Zřizovací listina, vydaná MěÚ Terezín dne , č.j. 1084/92, dále Změna zřizovací listiny ze dne , č.j. 4/19/2003) jako příspěvkovou organizaci. Zařazení do sítě škol vydalo MŠMT ČR, poslední rozhodnutí ze dne , č.j. 9391/ Identifikátor právnické osoby: Na začátku školního roku navštěvovalo 17 tříd školy 302 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola zajišťuje stravování pro ZŠ a MŠ České Kopisty. Škola sestává ze tří pavilonů, které jsou vzájemně propojeny: Škola je umístěna v klidné části města a patří k ní rozsáhlý areál. Prostorové podmínky: Škola se nachází v okrajové části města. V areálu školy je velké víceúčelové hřiště včetně lehkoatletického oválu (205 m), hřiště pro školní družinu a rozsáhlé travnaté i zpevněné plochy umožňující žákům dostatečný pohyb. Pavilon A: kanceláře, třídy 1. stupně, školní družina, dvě počítačové učebny, učebna hudební výchovy pro 1. stupeň, byt školníka Pavilon B: třídy 2. stupně, odborné pracovny cizí jazyky (3x), učebna hudební výchovy, fyziky, biologie-chemie, laboratoř, multimediální učebna, cvičná kuchyňka, knihovna s interaktivní tabulí Pavilon C: školní jídelna, tělocvična, multifunkční sál, školní dílna, dílna školníka, pracovna výtvarné výchovy Materiální a technické vybavení:

4 Všechny kmenové třídy jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem. Učitelé a žáci mají k dispozici vybavené pracovny: cizích jazyků (3), chemie a biologie s televizí, DVD a videopřehrávačem, pracovnu fyziky, laboratoř, učebnu hudební výchovy, školní knihovnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy, školní dílnu, dvě počítačové učebny s dataprojektorem, multimediální učebnu (dataprojektor připojený na počítač a další audiovizuální pomůcky). Dále k dispozici 3 notebooky a přenosný dataprojektor. Pedagogičtí pracovníci mají pro svou práci zařízenou sborovnu a kabinety. Každý kabinet je vybaven počítačem s připojením na internet a telefonní linkou. Materiální a technické vybavení se snažíme neustále doplňovat a obnovovat, aby vyhovovalo aktuálním potřebám žáků a učitelů. Hygienické podmínky: Díky rozsáhlé rekonstrukci školy je i hygienické zázemí na vysoké úrovni dostatek sprch, WC u jednotlivých schodišť apod. Žáci mají dostatek prostoru a možností k volnému pohybu po škole a v době velké přestávky po celém areálu školy. K dispozici je jim sportovní hřiště, stoly na stolní tenis i další zařízení školy. Pitný režim a svačiny zajišťuje školní jídelna, která je součástí školy. Žáci i zaměstnanci školy si zde mohou zakoupit nápoje a svačiny připravované podle hygienických norem. Škola má i bezbariérový přístup. 4 2) obory vzdělání, učební plány C/ ročník Ve všech ročnících výuka probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Terezín. Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ Terezín: UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Inf.a kom.technologie 1 1 Prvouka Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Celkem

5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň Předmět celkem Český jazyk a literatura 4 4,5 4, Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace 4, ,5 Inf.a kom.technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika 1, ,5 7 Chemie Přírodopis 2 1,5 2 1,5 7 Zeměpis 2 2 1,5 1 6,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Volitelný předmět Celkem Volitelný předmět volba z: Sportovní výchova 1 Konverzace v angličtině Počítačová grafika 1 1 Literárně dramatická výchova ) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy K na škole pracovalo: fyzický počet: přepočtený počet: učitelé : 25 23,82 asistent pedagoga: 1 1,00 vychovatelé: 4 2,82 provozní zaměstnanci: 8 7,00 pracovníci škol. jídelny: 6 5,64 Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na nižší pracovní úvazky. Uvádíme proto vedle fyzického počtu i počet přepočtený. Vychovatelky podle potřeby vyučují na část úvazku na 1. stupni (výchovy, Aj).

6 6 Následující tabulka uvádí přehled počtu žáků a učitelů od školního roku 1995/96. Poznámka: * od školního roku 1996/97 přibyla 9. třída * od školního roku 1997/98 došlo ke zvýšení míry vyučovací povinnosti učitelů * od školního roku 1999/2000 návrat k původnímu stavu šk.rok počet žáků k počet učitelů počet tříd počet žáků na třídu počet žáků na učitele 1995/ , ,7 16, / , , / , ,27 17, / , ,18 17,2 1999/ , , / , ,05 16, / , ,41 16, / , ,67 15, / , ,68 15, / , ,47 15, / , ,11 14, / , ,28 14, / , ,94 13, / , ,88 13, / , ,76 12,80 UČITELÉ: Hledisko odborné kvalifikace: (na zákl. Zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících) Všechny třídní učitelky 1. stupně splňují předepsanou kvalifikaci. Cizí jazyk vyučují na 1. stupni 4 vyučující splňující odbornou kvalifikaci a vychovatelka ŠD, která je absolventkou kurzů anglického jazyka a dále si vzdělání doplňuje. Na 2. stupni vyučuje jeden absolvent VOŠ (především Tv) studium k doplnění potřebné kvalifikace zahájil v září Další dvě učitelky si vzdělání doplňují studiem na PedF UJEP v Ústí nad Labem. Ostatní splňují předepsanou kvalifikaci. VYCHOVATELÉ: Všechny vychovatelky školní družiny mají požadované vzdělání.

7 PROVOZNÍ PRACOVNÍCI: Pracovníci, u kterých je požadováno vzdělání, toto splňují. Hospodářka školy a mzdová účetní mají ekonomické vzdělání. Školník absolvuje v pravidelných lhůtách potřebná proškolení. PRACOVNÍCI ŠJ: Vedoucí školní jídelny požadované vzdělání splňuje, dále zde pracují tři vyučené kuchařky. 7 Věková struktura pedagogických pracovníků: do 35 let let let 5 nad 55 let 4 důchodový věk 2 celkem 28 Věková struktura do 35 let let let nad 55 let důchodový věk

8 8 4. údaje o zápisu k povinné školní docházce 1. stupeň: ročník: Do 1. třídy byly zařazeny děti na základě zápisu, který proběhl 16. a Celkem bylo do 1. třídy zařazeno k 1. září: 31 dětí. Odklad školní docházky byl proveden u: 6 dětí. Do 4. ročníku nastoupili ze ZŠ České Kopisty 5 žáků 2. stupeň: ročník: Do 6. ročníku k nám přichází ze: ZŠ Bohušovice n/o 7 žáků Ostatní příchody (z jiných škol): 2 žáci V průběhu školního roku jsme zaznamenali 12 změn v pohybu žáků (6 příchodů, 6 odchodů). Stav k : Stav k žáci 302 žáci Počet žáků v jednotlivých ročnících: stav k ročník celkem počet žáků počet tříd počet žáků

9 9 stav k ročník celkem počet žáků počet tříd počet žáků Následující tabulka uvádí přehled počtu žáků a učitelů od školního roku 1995/96. Poznámka: * od školního roku 1996/97 přibyla 9. třída šk.rok počet žáků k počet učitelů počet tříd počet žáků na třídu počet žáků na učitele 1995/ , ,7 16, / , , / , ,27 17, / , ,18 17,2 1999/ , , / , ,05 16, / , ,41 16, / , ,67 15, / , ,68 15, / , ,47 15, / , ,11 14, / , ,28 14, / , ,94 13, / , ,88 13,82

10 / , ,76 12, počet žáků na třídu počet žáků na učitele / / / / / / / /2010 5) výsledky vzdělávání žáků Prospěch - 2. pololetí ROČNÍ K Počet žáků celkem Počet integr. zdrav. postiž. Počet žáků s vyznamenání m Prospěl Neprospěl ZŠ

11 11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Neprospěl Prospěl Vyznamenání Chování - 2. pololetí Zameškané hodiny školní rok ROČNÍ K Počet žáků na začátku šk.roku Počet žáků k Počet žáků s 2.st. z chování Počet žáků s 3.st. Z chování Zameškan é hodiny Neomluven é hodiny % ze zameškaných hodin , , ,16 ZŠ ,14 Porovnání počtu žáků s 2. a 3. stupněm z chování: školní rok počet žáků žáci s 2.nebo 3.stupněm z chování v % 1995/ , / , / , / , / , / ,41

12 / , / , / , / , / , / , / , / , / ,98 Žáci se sníženým stupněm z chování: Žáci se sníženým stupněm z chování / / / / / / / / / / / / / / /2010

13 13 Porovnání počtu neomluvených hodin: šk.rok počet neomluvených hodin 1995/ / / / / / / / / / / / / / /

14 14 Neomluvené hodiny / / / / / / / / / / / / / / /2010 Plnění školního vzdělávacího programu: Výuka probíhala již ve všech ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Terezín. Jednotlivé sekce na začátku školního roku projednaly podrobné očekávané výstupy v jednotlivých předmětech a vyučující zpracovali tematické plány a přibližné časové rozvržení. Vyučující počítají s určitou ztrátou hodin, proto nedošlo během školního roku k vážnějšímu narušení výuky a ve většině předmětů zbyl i dostatek času na upevnění a systemizaci učiva. 1. stupeň: 1.třídy: Žáci pracovali velmi pěkně ve všech předmětech, jsou aktivní, práce ve škole je baví a požadavky školního vzdělávacího programu zvládli. Vyučující se snaží rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat názory druhých. Žáci jsou vedeni i k využívání různých informačních zdrojů (internet, encyklopedie ). Je preferováno kladné hodnocení a voleny takové formy práce, které dají možnost uplatnění každému žákovi. Žáci se zapojili do výuky anglického jazyka napříč předměty. Znají několik anglických písniček a básniček, počítají v angličtině do 10, poznají barvy, rozumí názvům pracovních pomůcek, rádi hrají různé hry v angličtině. V rámci prvouky absolvovali program Normální je nekouřit.

15 Během školního roku se žáci zapojili do řady aktivit. V závěru školního roku absolvovali ozdravný pobyt v zařízení ROXANA v Rokytnici nad Jizerou. 2.třídy: Také žáci 2. třídy zvládli učivo předepsané ŠVP bez závažnějších problémů. Vyučující doplňují učivo zajímavými akcemi exkurzemi, divadelními představeními. V závěru školního roku se žáci zúčastnili zajímavého ozdravného pobytu v objektu NATURA Rumburk. Program byl velmi zajímavý, zaměřený především na vytváření vztahu k přírodě a její ochraně (ruční výroba papíru, třídění odpadu, lesní zvěř). Již druhým rokem se žáci seznamují se základy anglického jazyka (program Angličtina napříč předměty). Učí se reagovat na pokyny, vytváří si prvotní slovní zásobu, jazyk vnímají při různých činnostech (hry, zpívání písní, poslech pohádek, divadelní představení). 3.třídy: Požadavky ŠVP pro 3. ročník byly splněny. V českém jazyce žáci pracovali s učebnicemi nakladatelství Alter, jsou doplněny pracovními sešity, k dispozici je také CD pro výuku na interaktivní tabuli. Učivo žáci zvládli, obsahem byla zejména vyjmenovaná slova, slovní druhy, práce s podstatnými jmény a slovesy. Žáci čtou plynule s porozuměním. V psaní si již někteří vytváří charakteristický vlastní rukopis, ale dbají na úpravu a správné tvary. V matematice se žáci orientují v oboru do V prvouce je využíván především názor, vlastní zkušenosti z vycházek, ozdravného pobytu, výletů, pokusů, interaktivní tabule. Velmi snadno se zde uplatňují průřezová témata. V závěru školního roku absolvovali ozdravný pobyt v zařízení ROXANA v Rokytnici nad Jizerou. 4.třídy: Učivo 4. ročníku bylo splněno v plném rozsahu dle požadavků ŠVP. Během školního roku docházelo dle možností a aktuálních témat k propojování jednotlivých předmětů s tematickými celky průřezových témat. Podle témat hodin docházelo k prolínání předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. V rámci tělesné výchovy absolvovali žáci plavecký výcvik. Během školního roku se žáci zúčastnili mnoha kulturních, sportovních a dalších akcí. Několikrát navštívili divadelní představení v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. S velkým ohlasem se také setkaly vzdělávací pořady, které připravuje Galerie výtvarného umění v Litoměřicích. 5. třídy: Učivo bylo splněno v plném rozsahu v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu. Během školního roku docházelo dle možností a aktuálních témat k propojení jednotlivých předmětů a tematickými celky všech průřezových témat integrací i v rámci projektů. Mezi nejúspěšnější patří projekt Židovské město Terezín, který proběhl v V.A ve spolupráci se vzdělávacím oddělením Památníku Terezín. V závěru školního roku absolvovali žáci ozdravný pobyt v zařízení ROXANA v Rokytnici nad Jizerou stupeň: Ve všech ročnících 2. stupně probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Terezín.

16 Český jazyk: Očekávané výstupy dle ŠVP pro ZV ZŠ Terezín žáci splnili podle svých schopností a možností. Stálým problémem jsou minimální čtenářské zkušenosti žáků. To jim následně činí problémy v mluveném i psaném projevu. V 6. ročníku žáci pracovali velmi pěkně, aktivně se podíleli na plnění zadávaných úkolů, velký počet hodin byl realizován pomocí interaktivní tabule, což přispělo k atraktivitě výuky, žáci se do hodin těšili, vzájemně si pomáhali Komunikační a literární složka jsou na dobré úrovni, děti mají dobré vyjadřovací schopnosti, široký rozhled a dokáží porozumět méně obvyklým či zastaralejším výrazům a vysvětlit je. Problematičtější je písemný projev, zvláště využití pravopisných pravidel. Ve spolupráci s terezínskou knihovnou se žáci zúčastnili besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Děti byly seznámeny s tím, jak vzniká kniha, jak autorka shání materiál. V 7. ročníku žáci rovněž neustále bojují s pravopisem, jsou nerozhodní v určování koncovek přídavných jmen a nejistí v určování mluvnických významů. V komunikační a slohové složce nastal mírný pokles ve výkonnosti směrované na kreativitu. Vlastní fabulace je pro mnoho dětí náročná, mají-li dokončit započatý příběh, nepokračují v návaznosti na danou zápletku, ale rozšiřují jej neorganicky, chaoticky, bez pointy. Do literární složky byly zařazeny i referáty o přečtených knihách využití PT MEDV kritické čtení a vlastní interpretace knihy. V 8. ročníku se vyučující potýkali nejen s pravopisnou složkou, ale i s úpravou a čitelností textů a s lajdáckým přístupem některých jedinců. V literární výchově kromě klasického čtení z čítanky žáci také vyhledávali informace o jednotlivých autorech na internetu a pokud bylo možné porovnat čtenou ukázku s filmovým zpracováním, nebo vidět divadelní představení, vždy toho bylo využito. V 9. ročníku si žáci celkově zopakovali a upevnili učivo druhého stupně základní školy. Znovu se zorientovali se v základních pravidlech českého pravopisu a byli seznámeni se základní problematikou větné stavby. Tyto jevy procvičovali mimo jiné i prostřednictvím výukových programů a interaktivních učebnic. Měli možnost účastnit se olympiády z českého jazyka a dvě žákyně reprezentovali naši školu v okresním kole této soutěže. Své schopnosti také prokázali ve srovnávacích testech Kalibro, kde někteří dosáhli nadprůměrných výsledků. Kladně hodnotíme zařazení volitelného předmětu literárně dramatická výchova. Tento volitelný předmět je zařazen v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Skupina 7. ročníku byla tvořena samými děvčaty, která jsou pro práci zapálená, velice hravá, soutěživá a s originální fantazií. Dívky velmi rády a úspěšně nastudovávaly kratičké skeče, scénky, minipohádky, učily se komunikačním dovednostem. Skupina 8. ročníku byla smíšená, práce vždy byla velice pěkná, žáci si pomáhali, byli schopni spolupracovat ve skupinkách, ztráceli již ostych při prezentaci vlastní tvorby. Velice rádi soutěžili a řešili různé kvízy, rébusy. Skupina 9. ročníku byla smíšená a málo početná, přesto se s ní pracovalo velmi špatně, někteří žáci byli líní, otrávení, dávali najevo, že je činnosti (pro ostatní zajímavé), obtěžují. Pracovní morálka v této skupině od 7. do 9. ročníku upadala. Vyučující se snažila vystřídat všechny možné formy práce, soutěže, dramatizace, poslech, společenské hry, vyhledávání informací na internetu, zpracování informací, vymýšlení soutěží a dalších aktivit, prezentace prací, ale vždy se u části skupiny setkávala s neochotou a nezájmem. 16

17 17 Návštěvy divadel: Praha: Divadlo K. H. Máchy Litoměřice Městské divadlo Most Exkurze: Památník Terezín, Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna Terezín Matematika: 6. ročník: Časové rozvržení učiva splněno v souladu s výstupy ŠVP. Pouze učivo síť a povrch krychle a kvádru bude ještě procvičováno v září v 7. ročníku v rámci opakování. Ve 2. pololetí školního roku se 27 žáků zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda a dva žáci se zúčastnili kola okresního. Vybraní žáci se zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan ročník: Plán učiva matematiky byla dle ŠVP plně splněn. Žáci však měli problémy s učivem celá čísla a zlomky. Z tohoto důvodu jsme věnovali procvičování tohoto učiva více času. Závěrečné učivo tak bylo málo procvičené. Vzhledem k těmto každoročním problémům provedeme úpravy ŠVP pro 7. ročník. 8. ročník: Práce velmi náročná i díky odmítavému stanovisku některých žáků dělat cokoliv. Přesto se podařilo probrat stanovené učivo, procvičit ho, posílit spoje tak, aby alespoň něco zůstalo v paměti natrvalo. Problém matematiky je v tom, že učivo na sebe navazuje, staví se na předchozích znalostech a neznalost předchozího se nedožene znalostí současného učiva. Proto je důležité průběžné opakování a časté týrání počítáním zpaměti. Velmi důležitou součástí je geometrie, která vede k přesnosti a pečlivosti. To jsou vlastnosti většině žáků velmi vzdálené. Problémem je mít geometrické nářadí v použitelném stavu. Získat a udržet pozornost žáků je čím dále obtížnější. Se stoupající náročností učiva stoupá počet žáků, kteří mají svůj strop. Ten by mohli posunout výše například doučováním, domácí přípravou apod., ale k tomu dochází zřídka. Spoléhat se mohou jen na to, co se naučí ve škole. Stále hůře se získávají žáci pro soutěže. Není zájem, není motivace v bodech k přijetí ke studiu. Soutěžní úlohy matematické olympiády obdrželo 5 žáků 8. tříd, s nimi vyučující úlohy spočítala, rozebrala, řekla, jak vypadá zápis pro olympiádu. Žáci to měli jen přepsat na listy papíru. Odevzdal jeden, postoupil do okresního kola, ale tam nejel. Jednotlivé tematické celky učiva aritmetiky i geometrie byly probrány podle plánu. Učivo procvičeno, základní vazby upevněny. Žáci využívali konzultační hodiny. 9. ročník: Učivo matematiky pro 9. ročník bylo splněno dle požadavků ŠVP. Žáci neměli větší problémy s daným učivem a vše zvládli dostatečně procvičit. V průběhu roku byly často zařazovány příklady z matematických soutěží Matematický klokan, Pythagoriáda, matematické hry (např. sudoku) a testů Kalibro pro rozvoj logické úvahy a kombinačního úsudku.

18 18 Cizí jazyky: Na škole jsou vyučovány 4 cizí jazyky: anglický, německý, francouzský a ruský Ve ŠVP v ročníku zařazen další cizí jazyk. Ve školním roce rozdělení jazyků takto: ročník Angličtina napříč předměty 3.ročník - anglický jazyk (4 hodiny týdně) 4. ročník anglický jazyk (4 hodiny týdně) 5. ročník anglický jazyk (4 hodiny týdně) 6. ročník - 9. ročník - 1. cizí jazyk: anglický - další cizí jazyk: žáci si zvolili z těchto jazyků: - německý - ruský - francouzský ročník volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce Učebnice: * anglický: Start with Click ročník Project English ročník * německý: Start mit Max, Spass mit Max * francouzský: Le francais entre nous * ruský Pojechali (Hana Žofková + kol.) Všechny učebnice cizích jazyků jsou doplňovány časopisy a dalšími materiály - především z produkce italského nakladatelství "ELI", dále videopořady, videokurzy, hry apod. Pokračuje práce s Evropským jazykovým portfoliem vyučující i žáci hodnotí kladně ročník Angličtina napříč předměty (hodnoceno vyučujícími viz výše) ročník: Žáci si zpracovávají vlastní plány učiva. Při práci s miniportfoliem se žáci učí hodnotit a sebehodnotit. V hodinách probíhá nahrávání na video a fotografování. Velmi úspěšná byla například módní přehlídka v angličtině. Žáci vytvářeli také například také plakáty s popisy zvířat a bylo realizováno několik projektů. 2. stupeň: Na závěr výuky angličtiny dosáhne většina žáků úrovně A2 (přesah do B1). často pracují s Evropským jazykovým portfoliem, jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení. Mají přehled o tom, jak se efektivně učit mohli si vyzkoušet různé způsoby, jak se připravovat. Žáci hodně pracují s textem, učili se různé techniky čtení (např. rychlé vyhledávání konkrétní informace, rychlý odhad obsahu textu apod.). Zařazení dalšího cizího jazyka se osvědčilo. Cílová úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce je dostačující a poskytuje vyučujícím dostatek prostoru k prezentaci jazyka a kultury dané jazykové oblasti a není zbytečnou zátěží pro žáky. Konverzace v anglickém jazyce volitelný předmět Ve školním roce zařazen v 8. a 9. ročníku. Několik hodin bylo věnováno čtení, četli se knížky s upravenou úrovní angličtiny (zjednodušené verze). Žáci měli možnost ve větší míře porovnat kulturní prostředí angloamerického světa v různých tematických okruzích. V 9. ročníku navíc žáci vyhledávají informace na internetu, jedním z výstupů byla předpověď počasí zpracovaná elektronicky (powerpoint). Dle mapy hledali popsané místo. Pravidelnou

19 19 součástí hodin bylo seznamování se s nejužívanějšími frázemi při běžných každodenních rozhovorech. Přírodopis: Učivo splněno včetně laboratorních prací Žáci zpracovávali projektové úkoly, např.: 7. ročník Vyšší živočichové v ekosystému a Ekologie 9. ročník - Naleziště nerostů a hornin v ČR, Globální ekologické problémy Přírodovědná praktika nepovinný předmět V průběhu podzimu 2009 pokračovali žáci ve zpracovávání Herbáře dřevin v areálu školy. Pořizovali otisky kůry a fotodokumentaci. V rámci projektového programu VODA žáci zpracovali informace a úkoly na pracovních listech s názvem Cesta vody k lidem a zase zpět do řeky. V prosinci 2009 žáci uspořádali vánoční přírodovědnou soutěž s poznáváním přírodnin a kvízem. Pokračovali v organizaci sběru vyřazených elektrospotřebičů k recyklaci v rámci soutěže Ukliďme si svět. Sbírali a doplňovali informace k projektu Ekologická stopa školy a vyhlásili soutěž ve sběru plastových víček. Do konce června 2010 žáci odevzdali 90 kg víček. Žáci rovněž sledují sběr použitých baterií a monočlánků ve spolupráci s městem Terezín. Zeměpis: Úkoly stanovené školním vzdělávacím programem byly splněny. V rámci tohoto předmětu se žáci zúčastnili výukového programu v litoměřickém kině Máj Planeta Země - Česká republika. Výuka je doplňována zeměpisnými vycházkami. V 7. ročníku je těžiště v práci s Atlasem světa, kde se žáci učí orientovat v tematických mapách, vyhodnocují údaje o vybraných světadílech a oceánech. Posuzovali polohu, rozlohu a hospodářskou úroveň jednotlivých států. Do výuky byla zařazována často skupinová práce, především při realizaci projektových úkolů (státy Ameriky, státy Asie). Potřebné informace měli možnost vyhledat i na internetu. Výsledné práce pak prezentovali ostatním. 8. ročník zde žáci pracovali především s Atlasem ČR, s jehož pomocí vyhodnocovali údaje o České republice. Posuzovali polohu, rozlohu, horopis, vodstvo, podnebí, hospodářství, obyvatelstvo, sídla a podrobněji se zabývali jednotlivými kraji. Ve skupinách vypracovali projekt - Kraje ČR. 9. ročník - Žáci pracovali s Atlasem světa, vyhledávali informace v encyklopediích, na internetu. Vypracovávali referáty o zajímavostech ve světovém dění. Zpracovali několik projektů Světová náboženství, Hospodářská úroveň států, Výsledné práce pak prezentovali a vystavili ve třídě. Chemie: Učivo probráno podle stanovených plánů včetně laboratorních prací. Exkurze: skládka komunálního odpadu, muzeum čokolády

20 20 Fyzika: Úkoly stanovené školním vzdělávacím programem byly splněny. Očekávané výstupy jsou zpracovány v úzkém vztahu ke klíčovým kompetencím a jsou zde zařazena všechna průřezová témata. Dějepis: 6. ročník: Práce velmi pěkná, žáci chtiví poznání, aktivní, velmi dobře se naučili pracovat s interaktivní tabulí, zde byly realizovány téměř všechny hodiny, učivo doplňováno velkým množstvím ukázek z filmů a dokumentů, kladně hodnotíme práci s pracovním sešitem. Učebnice nakladatelství FRAUS velice zajímavá, obrovské množství námětů, průřezová témata realizována téměř v každé hodině, klíčové kompetence, přesahy a vazby se přímo nabízejí dle zvolených aktivit a témat. 7. ročník: Učivo ve shodě s výstupy splněno. K dobrému výsledku přispěla stavba používané učebnice nakladatelství FRAUS. 8., 9. ročník: Práce realizována jiným způsobem než v 6. a 7. ročníku, neboť nepokračuje zatím řada učebnic Fraus. Vyučující připravovali na každou hodinu pracovní list, do kterého žáci doplňovali učivo nebo řešili zadané úkoly (samostatně, ve dvojicích i ve skupinách), informace získávali i na internetu nebo z dokumentů, bylo využito rovněž velké množství DVD ukázek, literárních úryvků, obrazového materiálu. Další realizované akce: Příběhy bezpráví film O zlém snu + beseda v Muzeu ghetta (zájemci ze všech ročníků) Březno u Loun (pravěk) exkurze pro 6. třídy Říp (románský sloh) - 6. třídy Pevnost Terezín Marie Terezie, Josef II, 1. světová válka exkurze vedená JUDr. Kubíčkem velmi zdařilá akce Muzeum ghetta, Středisko setkávání beseda na téma holocaust, Terezín v době 2. světové války pro 9. třídy (únor) Výchova k občanství, Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah těchto předmětů je realizován především aktivními metodami výuky, např. vytváření skupinových a individuálních projektů, obhajoba vlastních názorů, hraní a nácvik sociálních rolí, vedení diskuse, simulační hry Při naplňování očekávaných výstupů je patrná různá úroveň v oblasti utváření postojů a hodnot. Některé očekávané výstupy Výchovy ke zdraví realizovány v průběhu tematického dne Ochrana člověka za mimořádných událostí. Exkurze, další akce k výuce: Úřad práce Litoměřice, Výstava Škola třídy Člověk a svět práce Zařazení jednotlivých tematických celků do ročníků: 6.ročník: Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály, Pěstitelství a chovatelství 7. ročník: Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály, Pěstitelství a chovatelství 9. ročník: Svět práce (Volba povolání)

21 21 6., 7. ročník: Plán ČSP byl splněn podle ŠVP ve všech složkách. Žáci pracovali jak s technickým materiálem, tak i v kuchyňce při přípravě pokrmů. Nenásilnou formou se též seznamovali se základními podmínkami pro pěstování rostlin, ovoce a zeleniny. U žáků byly v průběhu školního roku rozvíjeny všechny klíčové kompetence, především pak klíčové kompetence pracovní. Žáci přistupovali k výsledkům své pracovní činnosti nejen z hlediska ochrany svého zdraví a dodržování bezpečnosti a vymezených pravidel. Zařazena byla průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (vede především ke zdokonalování spolupráce v týmu a komunikace) a Environmentální výchova. V 9. ročníku v 1. pololetí - Volba povolání důraz na sebepoznání, sebehodnocení 2. pololetí - Finanční a ekonomická gramotnost důraz na znalosti o možnostech provádění plateb, využívání bankovních služeb a zejména budování zodpovědnosti v oblasti krytí deficitu (půjčky, úvěry, leasingy apod.) Tělesná výchova Problémy: přístup některých žáků k tělesné výchově, nechuť ke sportování často podporovaná rodiči, zapomínání cvičebního úboru. Klesá zájem žáků i o reprezentaci školy na sportovních soutěžích. V červnu se uskutečnil sportovní den. Pro žáky 2. stupně z důvodu nepříznivého počasí v tělocvičně a pergole školy. Žáci soutěžili v různých disciplínách sed leh, střelba na koš, hod na cíl, šplh na tyči, skok do dálky. Třídní kolektivy se utkaly ve fotbale a ve vybíjené. IKT Informační a komunikační technologie Předmět na základě ŠVP zařazen do 5., 6., 7. a 9. ročníku. Vyvrcholením práce v tomto předmětu je zpracování samostatné práce, ve které žáci prokáží získané znalosti a dovednosti. Počítačová grafika volitelný předmět V tomto školním roce zařazen v 7. a 9. ročníku. Žáci na praktických příkladech získávali a zdokonalovali své dovednosti s prací ve vektorové a rastrové grafice. Vytváří kliparty, upravují fotografie, pracují s fotoaparátem. Při práci používali převážně programy Zoner Callisto a Zoner Photo studio. Výtvarná výchova Tematické plány byly v průběhu školního roku upravovány vzhledem k široké nabídce zajímavých soutěží a akcí. Např.: Na vlastních nohou, soutěž Památníku Terezín, soutěž grafitti, soutěž o nejlepší plakát na cyklistický závod Hudební výchova Pro vyučující hudební výchovy je stále náročnější získat žáky především vyšších ročníků k aktivní práci v tomto předmětu. Využíváme např. karaoke, interaktivní tabuli, vhodné programy na počítači apod.

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy -- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 9 - Název dokumentu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Bezručova 141, 411 48 Křešice Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2014-2015 Vypracoval: Schválila: Mgr. Jiří Černý Mgr. Lenka Špittová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více