Základní škola Terezín, okres Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Terezín, okres Litoměřice"

Transkript

1 1 Základní škola Terezín, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Září 2010 Zpracovala: Mgr. Hana Bažantová

2 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1) základní údaje o škole 2 2) přehled oborů vzdělání, učební plány 3 3) personální zabezpečení činnosti školy 4 4) údaje o zápisu k povinné školní docházce 7 5) výsledky vzdělávání žáků 10 prospěch 10 chování 11 plnění učebních osnov, ŠVP 14 péče o žáky se speciálními vzděl.potřebami 21 soutěže 22 divadlo, kulturní pořady 24 exkurze 24 školní výlety, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty 25 další akce k doplnění výuky 26 mimoškolní aktivity 27 ukončení docházky 28 6) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 31 7) další vzdělávání pedagogických pracovníků 35 8) prezentace školy na veřejnosti 36 9) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 37 Českou školní inspekcí 10) základní údaje o hospodaření školy 38 11) údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů 44 12) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 45 13) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 45 14) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 46

3 3 1) základní údaje o škole Název: Základní škola Terezín, okres Litoměřice Sídlo: Na Krétě 354, Terezín IČO: právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: Mgr. Hana Bažantová webové stránky: Zřizovatel: Město Terezín Sídlo zřizovatele: Nám. ČSA 179, Terezín IČO zřizovatele: starosta města: Růžena Čechová webové stránky: Školská rada: Předseda: Vít Bureš Základní školu Terezín zřídilo město Terezín (viz Zřizovací listina, vydaná MěÚ Terezín dne , č.j. 1084/92, dále Změna zřizovací listiny ze dne , č.j. 4/19/2003) jako příspěvkovou organizaci. Zařazení do sítě škol vydalo MŠMT ČR, poslední rozhodnutí ze dne , č.j. 9391/ Identifikátor právnické osoby: Na začátku školního roku navštěvovalo 17 tříd školy 302 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola zajišťuje stravování pro ZŠ a MŠ České Kopisty. Škola sestává ze tří pavilonů, které jsou vzájemně propojeny: Škola je umístěna v klidné části města a patří k ní rozsáhlý areál. Prostorové podmínky: Škola se nachází v okrajové části města. V areálu školy je velké víceúčelové hřiště včetně lehkoatletického oválu (205 m), hřiště pro školní družinu a rozsáhlé travnaté i zpevněné plochy umožňující žákům dostatečný pohyb. Pavilon A: kanceláře, třídy 1. stupně, školní družina, dvě počítačové učebny, učebna hudební výchovy pro 1. stupeň, byt školníka Pavilon B: třídy 2. stupně, odborné pracovny cizí jazyky (3x), učebna hudební výchovy, fyziky, biologie-chemie, laboratoř, multimediální učebna, cvičná kuchyňka, knihovna s interaktivní tabulí Pavilon C: školní jídelna, tělocvična, multifunkční sál, školní dílna, dílna školníka, pracovna výtvarné výchovy Materiální a technické vybavení:

4 Všechny kmenové třídy jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem. Učitelé a žáci mají k dispozici vybavené pracovny: cizích jazyků (3), chemie a biologie s televizí, DVD a videopřehrávačem, pracovnu fyziky, laboratoř, učebnu hudební výchovy, školní knihovnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy, školní dílnu, dvě počítačové učebny s dataprojektorem, multimediální učebnu (dataprojektor připojený na počítač a další audiovizuální pomůcky). Dále k dispozici 3 notebooky a přenosný dataprojektor. Pedagogičtí pracovníci mají pro svou práci zařízenou sborovnu a kabinety. Každý kabinet je vybaven počítačem s připojením na internet a telefonní linkou. Materiální a technické vybavení se snažíme neustále doplňovat a obnovovat, aby vyhovovalo aktuálním potřebám žáků a učitelů. Hygienické podmínky: Díky rozsáhlé rekonstrukci školy je i hygienické zázemí na vysoké úrovni dostatek sprch, WC u jednotlivých schodišť apod. Žáci mají dostatek prostoru a možností k volnému pohybu po škole a v době velké přestávky po celém areálu školy. K dispozici je jim sportovní hřiště, stoly na stolní tenis i další zařízení školy. Pitný režim a svačiny zajišťuje školní jídelna, která je součástí školy. Žáci i zaměstnanci školy si zde mohou zakoupit nápoje a svačiny připravované podle hygienických norem. Škola má i bezbariérový přístup. 4 2) obory vzdělání, učební plány C/ ročník Ve všech ročnících výuka probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Terezín. Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ Terezín: UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Inf.a kom.technologie 1 1 Prvouka Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Celkem

5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň Předmět celkem Český jazyk a literatura 4 4,5 4, Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace 4, ,5 Inf.a kom.technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika 1, ,5 7 Chemie Přírodopis 2 1,5 2 1,5 7 Zeměpis 2 2 1,5 1 6,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Volitelný předmět Celkem Volitelný předmět volba z: Sportovní výchova 1 Konverzace v angličtině Počítačová grafika 1 1 Literárně dramatická výchova ) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy K na škole pracovalo: fyzický počet: přepočtený počet: učitelé : 25 23,82 asistent pedagoga: 1 1,00 vychovatelé: 4 2,82 provozní zaměstnanci: 8 7,00 pracovníci škol. jídelny: 6 5,64 Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na nižší pracovní úvazky. Uvádíme proto vedle fyzického počtu i počet přepočtený. Vychovatelky podle potřeby vyučují na část úvazku na 1. stupni (výchovy, Aj).

6 6 Následující tabulka uvádí přehled počtu žáků a učitelů od školního roku 1995/96. Poznámka: * od školního roku 1996/97 přibyla 9. třída * od školního roku 1997/98 došlo ke zvýšení míry vyučovací povinnosti učitelů * od školního roku 1999/2000 návrat k původnímu stavu šk.rok počet žáků k počet učitelů počet tříd počet žáků na třídu počet žáků na učitele 1995/ , ,7 16, / , , / , ,27 17, / , ,18 17,2 1999/ , , / , ,05 16, / , ,41 16, / , ,67 15, / , ,68 15, / , ,47 15, / , ,11 14, / , ,28 14, / , ,94 13, / , ,88 13, / , ,76 12,80 UČITELÉ: Hledisko odborné kvalifikace: (na zákl. Zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících) Všechny třídní učitelky 1. stupně splňují předepsanou kvalifikaci. Cizí jazyk vyučují na 1. stupni 4 vyučující splňující odbornou kvalifikaci a vychovatelka ŠD, která je absolventkou kurzů anglického jazyka a dále si vzdělání doplňuje. Na 2. stupni vyučuje jeden absolvent VOŠ (především Tv) studium k doplnění potřebné kvalifikace zahájil v září Další dvě učitelky si vzdělání doplňují studiem na PedF UJEP v Ústí nad Labem. Ostatní splňují předepsanou kvalifikaci. VYCHOVATELÉ: Všechny vychovatelky školní družiny mají požadované vzdělání.

7 PROVOZNÍ PRACOVNÍCI: Pracovníci, u kterých je požadováno vzdělání, toto splňují. Hospodářka školy a mzdová účetní mají ekonomické vzdělání. Školník absolvuje v pravidelných lhůtách potřebná proškolení. PRACOVNÍCI ŠJ: Vedoucí školní jídelny požadované vzdělání splňuje, dále zde pracují tři vyučené kuchařky. 7 Věková struktura pedagogických pracovníků: do 35 let let let 5 nad 55 let 4 důchodový věk 2 celkem 28 Věková struktura do 35 let let let nad 55 let důchodový věk

8 8 4. údaje o zápisu k povinné školní docházce 1. stupeň: ročník: Do 1. třídy byly zařazeny děti na základě zápisu, který proběhl 16. a Celkem bylo do 1. třídy zařazeno k 1. září: 31 dětí. Odklad školní docházky byl proveden u: 6 dětí. Do 4. ročníku nastoupili ze ZŠ České Kopisty 5 žáků 2. stupeň: ročník: Do 6. ročníku k nám přichází ze: ZŠ Bohušovice n/o 7 žáků Ostatní příchody (z jiných škol): 2 žáci V průběhu školního roku jsme zaznamenali 12 změn v pohybu žáků (6 příchodů, 6 odchodů). Stav k : Stav k žáci 302 žáci Počet žáků v jednotlivých ročnících: stav k ročník celkem počet žáků počet tříd počet žáků

9 9 stav k ročník celkem počet žáků počet tříd počet žáků Následující tabulka uvádí přehled počtu žáků a učitelů od školního roku 1995/96. Poznámka: * od školního roku 1996/97 přibyla 9. třída šk.rok počet žáků k počet učitelů počet tříd počet žáků na třídu počet žáků na učitele 1995/ , ,7 16, / , , / , ,27 17, / , ,18 17,2 1999/ , , / , ,05 16, / , ,41 16, / , ,67 15, / , ,68 15, / , ,47 15, / , ,11 14, / , ,28 14, / , ,94 13, / , ,88 13,82

10 / , ,76 12, počet žáků na třídu počet žáků na učitele / / / / / / / /2010 5) výsledky vzdělávání žáků Prospěch - 2. pololetí ROČNÍ K Počet žáků celkem Počet integr. zdrav. postiž. Počet žáků s vyznamenání m Prospěl Neprospěl ZŠ

11 11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Neprospěl Prospěl Vyznamenání Chování - 2. pololetí Zameškané hodiny školní rok ROČNÍ K Počet žáků na začátku šk.roku Počet žáků k Počet žáků s 2.st. z chování Počet žáků s 3.st. Z chování Zameškan é hodiny Neomluven é hodiny % ze zameškaných hodin , , ,16 ZŠ ,14 Porovnání počtu žáků s 2. a 3. stupněm z chování: školní rok počet žáků žáci s 2.nebo 3.stupněm z chování v % 1995/ , / , / , / , / , / ,41

12 / , / , / , / , / , / , / , / , / ,98 Žáci se sníženým stupněm z chování: Žáci se sníženým stupněm z chování / / / / / / / / / / / / / / /2010

13 13 Porovnání počtu neomluvených hodin: šk.rok počet neomluvených hodin 1995/ / / / / / / / / / / / / / /

14 14 Neomluvené hodiny / / / / / / / / / / / / / / /2010 Plnění školního vzdělávacího programu: Výuka probíhala již ve všech ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Terezín. Jednotlivé sekce na začátku školního roku projednaly podrobné očekávané výstupy v jednotlivých předmětech a vyučující zpracovali tematické plány a přibližné časové rozvržení. Vyučující počítají s určitou ztrátou hodin, proto nedošlo během školního roku k vážnějšímu narušení výuky a ve většině předmětů zbyl i dostatek času na upevnění a systemizaci učiva. 1. stupeň: 1.třídy: Žáci pracovali velmi pěkně ve všech předmětech, jsou aktivní, práce ve škole je baví a požadavky školního vzdělávacího programu zvládli. Vyučující se snaží rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat názory druhých. Žáci jsou vedeni i k využívání různých informačních zdrojů (internet, encyklopedie ). Je preferováno kladné hodnocení a voleny takové formy práce, které dají možnost uplatnění každému žákovi. Žáci se zapojili do výuky anglického jazyka napříč předměty. Znají několik anglických písniček a básniček, počítají v angličtině do 10, poznají barvy, rozumí názvům pracovních pomůcek, rádi hrají různé hry v angličtině. V rámci prvouky absolvovali program Normální je nekouřit.

15 Během školního roku se žáci zapojili do řady aktivit. V závěru školního roku absolvovali ozdravný pobyt v zařízení ROXANA v Rokytnici nad Jizerou. 2.třídy: Také žáci 2. třídy zvládli učivo předepsané ŠVP bez závažnějších problémů. Vyučující doplňují učivo zajímavými akcemi exkurzemi, divadelními představeními. V závěru školního roku se žáci zúčastnili zajímavého ozdravného pobytu v objektu NATURA Rumburk. Program byl velmi zajímavý, zaměřený především na vytváření vztahu k přírodě a její ochraně (ruční výroba papíru, třídění odpadu, lesní zvěř). Již druhým rokem se žáci seznamují se základy anglického jazyka (program Angličtina napříč předměty). Učí se reagovat na pokyny, vytváří si prvotní slovní zásobu, jazyk vnímají při různých činnostech (hry, zpívání písní, poslech pohádek, divadelní představení). 3.třídy: Požadavky ŠVP pro 3. ročník byly splněny. V českém jazyce žáci pracovali s učebnicemi nakladatelství Alter, jsou doplněny pracovními sešity, k dispozici je také CD pro výuku na interaktivní tabuli. Učivo žáci zvládli, obsahem byla zejména vyjmenovaná slova, slovní druhy, práce s podstatnými jmény a slovesy. Žáci čtou plynule s porozuměním. V psaní si již někteří vytváří charakteristický vlastní rukopis, ale dbají na úpravu a správné tvary. V matematice se žáci orientují v oboru do V prvouce je využíván především názor, vlastní zkušenosti z vycházek, ozdravného pobytu, výletů, pokusů, interaktivní tabule. Velmi snadno se zde uplatňují průřezová témata. V závěru školního roku absolvovali ozdravný pobyt v zařízení ROXANA v Rokytnici nad Jizerou. 4.třídy: Učivo 4. ročníku bylo splněno v plném rozsahu dle požadavků ŠVP. Během školního roku docházelo dle možností a aktuálních témat k propojování jednotlivých předmětů s tematickými celky průřezových témat. Podle témat hodin docházelo k prolínání předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. V rámci tělesné výchovy absolvovali žáci plavecký výcvik. Během školního roku se žáci zúčastnili mnoha kulturních, sportovních a dalších akcí. Několikrát navštívili divadelní představení v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích. S velkým ohlasem se také setkaly vzdělávací pořady, které připravuje Galerie výtvarného umění v Litoměřicích. 5. třídy: Učivo bylo splněno v plném rozsahu v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu. Během školního roku docházelo dle možností a aktuálních témat k propojení jednotlivých předmětů a tematickými celky všech průřezových témat integrací i v rámci projektů. Mezi nejúspěšnější patří projekt Židovské město Terezín, který proběhl v V.A ve spolupráci se vzdělávacím oddělením Památníku Terezín. V závěru školního roku absolvovali žáci ozdravný pobyt v zařízení ROXANA v Rokytnici nad Jizerou stupeň: Ve všech ročnících 2. stupně probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Terezín.

16 Český jazyk: Očekávané výstupy dle ŠVP pro ZV ZŠ Terezín žáci splnili podle svých schopností a možností. Stálým problémem jsou minimální čtenářské zkušenosti žáků. To jim následně činí problémy v mluveném i psaném projevu. V 6. ročníku žáci pracovali velmi pěkně, aktivně se podíleli na plnění zadávaných úkolů, velký počet hodin byl realizován pomocí interaktivní tabule, což přispělo k atraktivitě výuky, žáci se do hodin těšili, vzájemně si pomáhali Komunikační a literární složka jsou na dobré úrovni, děti mají dobré vyjadřovací schopnosti, široký rozhled a dokáží porozumět méně obvyklým či zastaralejším výrazům a vysvětlit je. Problematičtější je písemný projev, zvláště využití pravopisných pravidel. Ve spolupráci s terezínskou knihovnou se žáci zúčastnili besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Děti byly seznámeny s tím, jak vzniká kniha, jak autorka shání materiál. V 7. ročníku žáci rovněž neustále bojují s pravopisem, jsou nerozhodní v určování koncovek přídavných jmen a nejistí v určování mluvnických významů. V komunikační a slohové složce nastal mírný pokles ve výkonnosti směrované na kreativitu. Vlastní fabulace je pro mnoho dětí náročná, mají-li dokončit započatý příběh, nepokračují v návaznosti na danou zápletku, ale rozšiřují jej neorganicky, chaoticky, bez pointy. Do literární složky byly zařazeny i referáty o přečtených knihách využití PT MEDV kritické čtení a vlastní interpretace knihy. V 8. ročníku se vyučující potýkali nejen s pravopisnou složkou, ale i s úpravou a čitelností textů a s lajdáckým přístupem některých jedinců. V literární výchově kromě klasického čtení z čítanky žáci také vyhledávali informace o jednotlivých autorech na internetu a pokud bylo možné porovnat čtenou ukázku s filmovým zpracováním, nebo vidět divadelní představení, vždy toho bylo využito. V 9. ročníku si žáci celkově zopakovali a upevnili učivo druhého stupně základní školy. Znovu se zorientovali se v základních pravidlech českého pravopisu a byli seznámeni se základní problematikou větné stavby. Tyto jevy procvičovali mimo jiné i prostřednictvím výukových programů a interaktivních učebnic. Měli možnost účastnit se olympiády z českého jazyka a dvě žákyně reprezentovali naši školu v okresním kole této soutěže. Své schopnosti také prokázali ve srovnávacích testech Kalibro, kde někteří dosáhli nadprůměrných výsledků. Kladně hodnotíme zařazení volitelného předmětu literárně dramatická výchova. Tento volitelný předmět je zařazen v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Skupina 7. ročníku byla tvořena samými děvčaty, která jsou pro práci zapálená, velice hravá, soutěživá a s originální fantazií. Dívky velmi rády a úspěšně nastudovávaly kratičké skeče, scénky, minipohádky, učily se komunikačním dovednostem. Skupina 8. ročníku byla smíšená, práce vždy byla velice pěkná, žáci si pomáhali, byli schopni spolupracovat ve skupinkách, ztráceli již ostych při prezentaci vlastní tvorby. Velice rádi soutěžili a řešili různé kvízy, rébusy. Skupina 9. ročníku byla smíšená a málo početná, přesto se s ní pracovalo velmi špatně, někteří žáci byli líní, otrávení, dávali najevo, že je činnosti (pro ostatní zajímavé), obtěžují. Pracovní morálka v této skupině od 7. do 9. ročníku upadala. Vyučující se snažila vystřídat všechny možné formy práce, soutěže, dramatizace, poslech, společenské hry, vyhledávání informací na internetu, zpracování informací, vymýšlení soutěží a dalších aktivit, prezentace prací, ale vždy se u části skupiny setkávala s neochotou a nezájmem. 16

17 17 Návštěvy divadel: Praha: Divadlo K. H. Máchy Litoměřice Městské divadlo Most Exkurze: Památník Terezín, Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna Terezín Matematika: 6. ročník: Časové rozvržení učiva splněno v souladu s výstupy ŠVP. Pouze učivo síť a povrch krychle a kvádru bude ještě procvičováno v září v 7. ročníku v rámci opakování. Ve 2. pololetí školního roku se 27 žáků zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda a dva žáci se zúčastnili kola okresního. Vybraní žáci se zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan ročník: Plán učiva matematiky byla dle ŠVP plně splněn. Žáci však měli problémy s učivem celá čísla a zlomky. Z tohoto důvodu jsme věnovali procvičování tohoto učiva více času. Závěrečné učivo tak bylo málo procvičené. Vzhledem k těmto každoročním problémům provedeme úpravy ŠVP pro 7. ročník. 8. ročník: Práce velmi náročná i díky odmítavému stanovisku některých žáků dělat cokoliv. Přesto se podařilo probrat stanovené učivo, procvičit ho, posílit spoje tak, aby alespoň něco zůstalo v paměti natrvalo. Problém matematiky je v tom, že učivo na sebe navazuje, staví se na předchozích znalostech a neznalost předchozího se nedožene znalostí současného učiva. Proto je důležité průběžné opakování a časté týrání počítáním zpaměti. Velmi důležitou součástí je geometrie, která vede k přesnosti a pečlivosti. To jsou vlastnosti většině žáků velmi vzdálené. Problémem je mít geometrické nářadí v použitelném stavu. Získat a udržet pozornost žáků je čím dále obtížnější. Se stoupající náročností učiva stoupá počet žáků, kteří mají svůj strop. Ten by mohli posunout výše například doučováním, domácí přípravou apod., ale k tomu dochází zřídka. Spoléhat se mohou jen na to, co se naučí ve škole. Stále hůře se získávají žáci pro soutěže. Není zájem, není motivace v bodech k přijetí ke studiu. Soutěžní úlohy matematické olympiády obdrželo 5 žáků 8. tříd, s nimi vyučující úlohy spočítala, rozebrala, řekla, jak vypadá zápis pro olympiádu. Žáci to měli jen přepsat na listy papíru. Odevzdal jeden, postoupil do okresního kola, ale tam nejel. Jednotlivé tematické celky učiva aritmetiky i geometrie byly probrány podle plánu. Učivo procvičeno, základní vazby upevněny. Žáci využívali konzultační hodiny. 9. ročník: Učivo matematiky pro 9. ročník bylo splněno dle požadavků ŠVP. Žáci neměli větší problémy s daným učivem a vše zvládli dostatečně procvičit. V průběhu roku byly často zařazovány příklady z matematických soutěží Matematický klokan, Pythagoriáda, matematické hry (např. sudoku) a testů Kalibro pro rozvoj logické úvahy a kombinačního úsudku.

18 18 Cizí jazyky: Na škole jsou vyučovány 4 cizí jazyky: anglický, německý, francouzský a ruský Ve ŠVP v ročníku zařazen další cizí jazyk. Ve školním roce rozdělení jazyků takto: ročník Angličtina napříč předměty 3.ročník - anglický jazyk (4 hodiny týdně) 4. ročník anglický jazyk (4 hodiny týdně) 5. ročník anglický jazyk (4 hodiny týdně) 6. ročník - 9. ročník - 1. cizí jazyk: anglický - další cizí jazyk: žáci si zvolili z těchto jazyků: - německý - ruský - francouzský ročník volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce Učebnice: * anglický: Start with Click ročník Project English ročník * německý: Start mit Max, Spass mit Max * francouzský: Le francais entre nous * ruský Pojechali (Hana Žofková + kol.) Všechny učebnice cizích jazyků jsou doplňovány časopisy a dalšími materiály - především z produkce italského nakladatelství "ELI", dále videopořady, videokurzy, hry apod. Pokračuje práce s Evropským jazykovým portfoliem vyučující i žáci hodnotí kladně ročník Angličtina napříč předměty (hodnoceno vyučujícími viz výše) ročník: Žáci si zpracovávají vlastní plány učiva. Při práci s miniportfoliem se žáci učí hodnotit a sebehodnotit. V hodinách probíhá nahrávání na video a fotografování. Velmi úspěšná byla například módní přehlídka v angličtině. Žáci vytvářeli také například také plakáty s popisy zvířat a bylo realizováno několik projektů. 2. stupeň: Na závěr výuky angličtiny dosáhne většina žáků úrovně A2 (přesah do B1). často pracují s Evropským jazykovým portfoliem, jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení. Mají přehled o tom, jak se efektivně učit mohli si vyzkoušet různé způsoby, jak se připravovat. Žáci hodně pracují s textem, učili se různé techniky čtení (např. rychlé vyhledávání konkrétní informace, rychlý odhad obsahu textu apod.). Zařazení dalšího cizího jazyka se osvědčilo. Cílová úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce je dostačující a poskytuje vyučujícím dostatek prostoru k prezentaci jazyka a kultury dané jazykové oblasti a není zbytečnou zátěží pro žáky. Konverzace v anglickém jazyce volitelný předmět Ve školním roce zařazen v 8. a 9. ročníku. Několik hodin bylo věnováno čtení, četli se knížky s upravenou úrovní angličtiny (zjednodušené verze). Žáci měli možnost ve větší míře porovnat kulturní prostředí angloamerického světa v různých tematických okruzích. V 9. ročníku navíc žáci vyhledávají informace na internetu, jedním z výstupů byla předpověď počasí zpracovaná elektronicky (powerpoint). Dle mapy hledali popsané místo. Pravidelnou

19 19 součástí hodin bylo seznamování se s nejužívanějšími frázemi při běžných každodenních rozhovorech. Přírodopis: Učivo splněno včetně laboratorních prací Žáci zpracovávali projektové úkoly, např.: 7. ročník Vyšší živočichové v ekosystému a Ekologie 9. ročník - Naleziště nerostů a hornin v ČR, Globální ekologické problémy Přírodovědná praktika nepovinný předmět V průběhu podzimu 2009 pokračovali žáci ve zpracovávání Herbáře dřevin v areálu školy. Pořizovali otisky kůry a fotodokumentaci. V rámci projektového programu VODA žáci zpracovali informace a úkoly na pracovních listech s názvem Cesta vody k lidem a zase zpět do řeky. V prosinci 2009 žáci uspořádali vánoční přírodovědnou soutěž s poznáváním přírodnin a kvízem. Pokračovali v organizaci sběru vyřazených elektrospotřebičů k recyklaci v rámci soutěže Ukliďme si svět. Sbírali a doplňovali informace k projektu Ekologická stopa školy a vyhlásili soutěž ve sběru plastových víček. Do konce června 2010 žáci odevzdali 90 kg víček. Žáci rovněž sledují sběr použitých baterií a monočlánků ve spolupráci s městem Terezín. Zeměpis: Úkoly stanovené školním vzdělávacím programem byly splněny. V rámci tohoto předmětu se žáci zúčastnili výukového programu v litoměřickém kině Máj Planeta Země - Česká republika. Výuka je doplňována zeměpisnými vycházkami. V 7. ročníku je těžiště v práci s Atlasem světa, kde se žáci učí orientovat v tematických mapách, vyhodnocují údaje o vybraných světadílech a oceánech. Posuzovali polohu, rozlohu a hospodářskou úroveň jednotlivých států. Do výuky byla zařazována často skupinová práce, především při realizaci projektových úkolů (státy Ameriky, státy Asie). Potřebné informace měli možnost vyhledat i na internetu. Výsledné práce pak prezentovali ostatním. 8. ročník zde žáci pracovali především s Atlasem ČR, s jehož pomocí vyhodnocovali údaje o České republice. Posuzovali polohu, rozlohu, horopis, vodstvo, podnebí, hospodářství, obyvatelstvo, sídla a podrobněji se zabývali jednotlivými kraji. Ve skupinách vypracovali projekt - Kraje ČR. 9. ročník - Žáci pracovali s Atlasem světa, vyhledávali informace v encyklopediích, na internetu. Vypracovávali referáty o zajímavostech ve světovém dění. Zpracovali několik projektů Světová náboženství, Hospodářská úroveň států, Výsledné práce pak prezentovali a vystavili ve třídě. Chemie: Učivo probráno podle stanovených plánů včetně laboratorních prací. Exkurze: skládka komunálního odpadu, muzeum čokolády

20 20 Fyzika: Úkoly stanovené školním vzdělávacím programem byly splněny. Očekávané výstupy jsou zpracovány v úzkém vztahu ke klíčovým kompetencím a jsou zde zařazena všechna průřezová témata. Dějepis: 6. ročník: Práce velmi pěkná, žáci chtiví poznání, aktivní, velmi dobře se naučili pracovat s interaktivní tabulí, zde byly realizovány téměř všechny hodiny, učivo doplňováno velkým množstvím ukázek z filmů a dokumentů, kladně hodnotíme práci s pracovním sešitem. Učebnice nakladatelství FRAUS velice zajímavá, obrovské množství námětů, průřezová témata realizována téměř v každé hodině, klíčové kompetence, přesahy a vazby se přímo nabízejí dle zvolených aktivit a témat. 7. ročník: Učivo ve shodě s výstupy splněno. K dobrému výsledku přispěla stavba používané učebnice nakladatelství FRAUS. 8., 9. ročník: Práce realizována jiným způsobem než v 6. a 7. ročníku, neboť nepokračuje zatím řada učebnic Fraus. Vyučující připravovali na každou hodinu pracovní list, do kterého žáci doplňovali učivo nebo řešili zadané úkoly (samostatně, ve dvojicích i ve skupinách), informace získávali i na internetu nebo z dokumentů, bylo využito rovněž velké množství DVD ukázek, literárních úryvků, obrazového materiálu. Další realizované akce: Příběhy bezpráví film O zlém snu + beseda v Muzeu ghetta (zájemci ze všech ročníků) Březno u Loun (pravěk) exkurze pro 6. třídy Říp (románský sloh) - 6. třídy Pevnost Terezín Marie Terezie, Josef II, 1. světová válka exkurze vedená JUDr. Kubíčkem velmi zdařilá akce Muzeum ghetta, Středisko setkávání beseda na téma holocaust, Terezín v době 2. světové války pro 9. třídy (únor) Výchova k občanství, Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah těchto předmětů je realizován především aktivními metodami výuky, např. vytváření skupinových a individuálních projektů, obhajoba vlastních názorů, hraní a nácvik sociálních rolí, vedení diskuse, simulační hry Při naplňování očekávaných výstupů je patrná různá úroveň v oblasti utváření postojů a hodnot. Některé očekávané výstupy Výchovy ke zdraví realizovány v průběhu tematického dne Ochrana člověka za mimořádných událostí. Exkurze, další akce k výuce: Úřad práce Litoměřice, Výstava Škola třídy Člověk a svět práce Zařazení jednotlivých tematických celků do ročníků: 6.ročník: Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály, Pěstitelství a chovatelství 7. ročník: Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály, Pěstitelství a chovatelství 9. ročník: Svět práce (Volba povolání)

21 21 6., 7. ročník: Plán ČSP byl splněn podle ŠVP ve všech složkách. Žáci pracovali jak s technickým materiálem, tak i v kuchyňce při přípravě pokrmů. Nenásilnou formou se též seznamovali se základními podmínkami pro pěstování rostlin, ovoce a zeleniny. U žáků byly v průběhu školního roku rozvíjeny všechny klíčové kompetence, především pak klíčové kompetence pracovní. Žáci přistupovali k výsledkům své pracovní činnosti nejen z hlediska ochrany svého zdraví a dodržování bezpečnosti a vymezených pravidel. Zařazena byla průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (vede především ke zdokonalování spolupráce v týmu a komunikace) a Environmentální výchova. V 9. ročníku v 1. pololetí - Volba povolání důraz na sebepoznání, sebehodnocení 2. pololetí - Finanční a ekonomická gramotnost důraz na znalosti o možnostech provádění plateb, využívání bankovních služeb a zejména budování zodpovědnosti v oblasti krytí deficitu (půjčky, úvěry, leasingy apod.) Tělesná výchova Problémy: přístup některých žáků k tělesné výchově, nechuť ke sportování často podporovaná rodiči, zapomínání cvičebního úboru. Klesá zájem žáků i o reprezentaci školy na sportovních soutěžích. V červnu se uskutečnil sportovní den. Pro žáky 2. stupně z důvodu nepříznivého počasí v tělocvičně a pergole školy. Žáci soutěžili v různých disciplínách sed leh, střelba na koš, hod na cíl, šplh na tyči, skok do dálky. Třídní kolektivy se utkaly ve fotbale a ve vybíjené. IKT Informační a komunikační technologie Předmět na základě ŠVP zařazen do 5., 6., 7. a 9. ročníku. Vyvrcholením práce v tomto předmětu je zpracování samostatné práce, ve které žáci prokáží získané znalosti a dovednosti. Počítačová grafika volitelný předmět V tomto školním roce zařazen v 7. a 9. ročníku. Žáci na praktických příkladech získávali a zdokonalovali své dovednosti s prací ve vektorové a rastrové grafice. Vytváří kliparty, upravují fotografie, pracují s fotoaparátem. Při práci používali převážně programy Zoner Callisto a Zoner Photo studio. Výtvarná výchova Tematické plány byly v průběhu školního roku upravovány vzhledem k široké nabídce zajímavých soutěží a akcí. Např.: Na vlastních nohou, soutěž Památníku Terezín, soutěž grafitti, soutěž o nejlepší plakát na cyklistický závod Hudební výchova Pro vyučující hudební výchovy je stále náročnější získat žáky především vyšších ročníků k aktivní práci v tomto předmětu. Využíváme např. karaoke, interaktivní tabuli, vhodné programy na počítači apod.

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více