A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ"

Transkript

1 Obsah Botanické citace Zoologické citace Ostatní >>Další (A2.5 Obecná ochrana přírody) A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ V této kapitole jsou uvedeny vybrané literární i nepublikované prameny zejména k živé přírodě Libereckého kraje. Nejedná se v žádném případě o úplný výčet, ale pouze o výběr významnějších citací především z oblasti regionální botaniky a zoologie. Většinou jde o práce z posledních cca 40 let, starší díla jsou citována jen v odůvodněných případech. Víceméně úplnou bibliografii pro Jizerské hory dlouhodobě zpracovával NEVRLÝ (1969, 1975, 1986, 1989). Do r uvádí 426 pramenů, 929 pramenů pro období let a 864 citací pro roky , celkem tedy 2219 citací. Je zřejmé, že pro území celého kraje, které zahrnuje vedle dalších chráněných krajinných oblastí i badatelsky a publikačně mimořádně exponované Krkonoše, by úplná bibliografie čítala mnoho tisíc položek. Níže uvedený přehled zahrnuje vybrané práce, které autoři této kapitoly (R. Višňák a P. Vonička) považovali z hlediska svých odborností za zvláště významné. Další prameny lze pak nalézt nejsnáze, je-li předmětem zájmu zvláště chráněné území. Každý rok vydává Agentura ochrany přírody a krajiny Bibliografii chráněných částí přírody, v níž se lze orientovat podle několika rejstříků. Dokumentace k chráněným územím (včetně např. inventarizačních průzkumů, případně kopií časopiseckých článků a diplomových prací) by měla být k dispozici u příslušného správního orgánu. Mimo zvláště chráněná území mohou jako vodítko posloužit dokumentace ÚSES a nověji i závěrečné zprávy s mapování biotopů soustavy Natura Dokumentace ÚSES sice pokrývají převážnou část kraje (některá území byla zpracovávána i vícekrát), jejich informační hodnota bývá ale značně nevyrovnaná. Je třeba vycházet z toho, že většina zpracovatelů ÚSES nemá hlubší přírodovědné vzdělání, a také z časového omezení při provádění průzkumných prací. Podrobnější popisy se vážou na vymezená biocentra, popřípadě biokoridory, řada autorů uvádí ale jen výčty zastoupených dřevin, případně obecně známých a snadno určitelných rostlinných druhů, jen sporadicky se objevují faunistické údaje. V případě biotopového mapování je situace o poznání lepší, otázkou je však dostupnost výstupů. V současnosti jimi disponuje Agentura ochrany přírody a krajiny a pověření koordinátoři, kteří ale nemají pravomoc poskytovat zdrojová data třetím osobám. V budoucnu lze předpokládat dostupnost digitálních výstupů na pracovištích ochrany přírody. A) Časopisy Uvedeny jsou především časopisy regionální, se zaměřením na přírodu: Sborník severočeského muzea, Přírodní vědy, Liberec. přírodovědný sborník přinášející práce z celých severních Čech, zejména však z východní části bývalého Severočeského kraje Severočeskou přírodou, Litoměřice. přírodovědný sborník věnovaný přírodě severních Čech (zhruba v rozsahu dřívějšího Severočeského kraje) Bezděz, Česká Lípa. nepravidelně vycházející sborník věnovaný přírodě Českolipska Stipa, Ústí nad Labem. (časopis od konce 80. let nevychází) Opera Corcontica, Praha. Krkonoše, nověji Krkonoše a Jizerské hory Jizerské a Lužické hory (časopis vycházel jen krátce v 90. letech) Ochrana přírody, Praha. měsíčník s celostátní působností Strana 144

2 B) Webové servery Z široké nabídky informačních zdrojů na internetu uvádíme několik prověřených adres: turistické informace věnované nejen Českému ráji, ale i oblastem Pojizeří a Podkrkonoší stránky Českého ekologického ústavu v Praze server Ministerstva životního prostředí ČR stránky Krajského úřadu Libereckého kraje informační stránky Správy Krkonošského národního parku. patrně nejobsáhlejší tuzemský web, věnovaný přírodě a krajině určitého území. Zahrnuje oblast přesahující hranice CHKO Lužické hory a poskytuje především velmi detailní vlastivědné (turistické) informace o území, vč. např. bohaté kolekce historických pohlednic. základní informace o bodování soustavy Natura 2000 v ČR stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR informace o invazních druzích rostlin Správa chráněných krajinných oblastí ČR informační server Jizerských hor Rajnet informační a zpravodajský server Českého ráje Stránky vybraných nevládních neziskových organizací ZO ČSOP Armillaria Liberec občanské sdružení Arnika Společnost přátel přírody ZO ČSOP Křižánky (Český ráj) Děti Země Hnutí DUHA horskyspolek.ecn.cz Jizersko-ještědský horský spolek Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Suchopýr, o. p. s. Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. ZO ČSOP 36/02 při Správě CHKO Jizerské hory Strana 145

3 C) Citace vybraných prací z regionální botaniky ABTOVÁ M. & BURDA J. (1981 a): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ABTOVÁ M. & BURDA J. (1981 b): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ABTOVÁ M. & BURDA J. (1981 c): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rybí loučky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ADAMOVIČ J. (1997): Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko. Bezděz, Česká Lípa, 5: ANDĚL P. (1997): Bioindikace čistoty ovzduší Ralské pahorkatiny pomocí lišejníků. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 20: ANDĚL P. (1999): Bioindikace čistoty ovzduší v Jizerských horách pomocí lišejníků. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: ANDRÉE A. (1868): Ausflüge im Isergebirge. Verh. Bot. Provinz Brandenburg, Berlin, 10: ANONYMUS (1992?): Návrh způsobů řízení a vývoje v chráněném území: SPR Nová louka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ANONYMUS (1999): Metodika přípravy plánů péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. AOPK, Praha. BALÁTOVÁ E. & al. (1997): Předběžný přehled rostlinných společenstev bývalého VVP Ralsko s poznámkami k vegetaci. Bezděz, Česká Lípa, 5: BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftschutzgebietes Jizerské hory. I.,II. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: et BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. (1984): Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich, Wien, 134: BARBER E. ( ): Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1896) 22: , (1901) 23: 1-69, (1911) 27: et (1917) 28: BARBER E. ( ): Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1896) 22: , (1901) 23: 1-69, (1911) 27: et (1917) 28: BARILLOVÁ J. (1996): Výskyt a ekologie druhu Juniperus communis subsp. alpina v Jizerských horách. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Kat. Dendrol. Šlecht. Les. Dřev. Les. Fak. ČZU Praha] BAUDYŠ E. (1924): Poznámky ke květeně Hodkovic nad Mohelkou. Věda Přír., 15: BRIEGER F. (1923): Die Vegetation des Isergebirges. Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 72: BURDA J. (1980): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černá hora. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] BURDA J. (sine anno): Seznam vyšších rostlin v SPR Rašeliniště Jizery a SPR Rašeliniště Jizerky dle údajů z literatury. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] BURDA J., SÝKORA T. & SLAVÍK B. (1973): Příspěvek k flóře a vegetaci Klopotivého potoka u Příchovic. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 8: BUSINSKÝ R. (1989): Dactylorhiza bohemica nový druh objevený v severních Čechách. Preslia, Praha, 61: ČVANČARA A. (1974): Zpráva o základním floristickém průzkumu (vyšší rostliny) Ralské pahorkatiny v letech In: Charvát F. [ed.], Ochranářský průzkum Hamr, Ms., Tis, Praha. Strana 146

4 ČVANČARA A. (1976, 1977): Floristické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. I, II. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 8: 3-50, 9: ČVANČARA A. (1987): Ohrožené a vzácné druhy Dokeska a Českolipska. Severočes. Přír., Litoměřice, 20: DOBRÝ J. [ed.] et al. (1973): Vliv těžby na vegetaci a asanační využití vegetace. Výzk. Zpráva, BÚ ČSAV Průhonice u Prahy, 133 pp. DOHNAL Z. (1967): Rašeliniště a slatiniště Polomených hor. Anthropozoikum, Praha, 9/1959: DOSTÁLEK J. & ČECHÁK T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: ENGLER A. (1865): Ueber die Vegetation des Isergebirges. Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 42 (1864): FIRBAS F. & POHL F. (1926): Aus der Pflanzenwelt Nordböhmens. I. Über einige Grundzüge in der Gliederung der Pflanzendecke zwischen Mittelgebirge und Jeschken. Mitt. Nordböhm. Ver. Heimatforsch. und Wanderpflege, Reichenberg, 1: 1-9. FIRBAS F. & POHL F. (1928): Aus der Pflanzenwelt Nordböhmens. II. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 50: FIRBAS F. (1924): Studie über den Standortscharakter auf Sandstein und Basalt. (Ansiedlung und Lebensverhältnisse der Gefäßpflanzen in der Felsflur des Rollberges in Nordböhmen.) Beih. Bot. Cbl., Prag Dresden, 44B: FIRBAS F. (1927): Die Geschichte der nordböhmischen Wälder und Moore seit der letzten Eiszeit. Untersuchungen im Polzengebiet. Beih. Bot. Cbl., Prag Dresden, 45B: FIRBAS F. (1929): Die Pflanzendecke des Friedländischen. Heimatkunde des Bezirkes Friedland in Böhmen, Friedland, FIRBAS F. (1949, 1952): Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. Bd. I, Bd. II. Verl. Gustav Fischer, Jena. FRANKLOVÁ H. (1995a): Mechorosty Ještědského hřbetu. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 19: FRÖHNER S. (1971): Kritische Pflanzen und floristische Neuheiten aus dem Riesengebirge und Isergebirge. Opera Corcont., Vrchlabí, 7-8: GRULICH V. (1988): Carex dioica L. v severních Čechách opět nalezena. Severočes. Přír., Litoměřice, 21: HADAČ E. & ŠTURSA J. (1983): Syntaxonomický přehled rostliných společenstev Krkonoš. (I. Přirozená nelesní společenstva.) Opera Corcont., Praha, 20: HADAČ E. & VÁŇA J. (1967): Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: HADAČ E. & VÁŇA J. (1971): Plant communities of springs in the Krkonoše Mountains. Opera Corcont., Praha, 7-8: HANTSCHEL F. (1890): Botanischer Wegweiser im Gebiete des Nordböhmischen Exkursions-Club. Boehm. Leipa, HANTSCHEL F. ( ): Beiträge zur Flora des Clubgebietes. Mitt. Nordboehm. Exkurs.-Club, Leipa, 15: (1892), 16: (1893), 19: (1896), 22: (1899), 39: (1916). HARTMANN A. (1927): Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich der nördlichen Böhmens. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, 30/1: HARTMANN F. K. & JAHN G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsrauems nördlich der Alpen. Leipzig. HAŠEK M. (1950): Zbytky stromů v prehistorických dobách v okolí Turnova. Sborn. Masaryk. Akad. Práce, Praha, 24: Strana 147

5 HAVLÍK J. (1997): Historický průzkum masivu Jizery. Ms. [Bak. Pr., Depon in: Úst. ŽP Přír. Fak. UK Praha & Správa CHKO Jizerské hory] HENDRYCH R. (2003): Poznatky o druhu Ligularia sibirica v Čechách. Preslia, Praha, 75: HLAVÁČEK R. & PYŠEK P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). Severočes. Přír., Litoměřice, 21: HOFMAN J. & HOFMANOVÁ M. (1985): O tisech v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 14: HOLUB J. & PROCHÁZKA F. (2000): Red list of vascular plants of the Czech Republic Preslia, Praha, 72: HOLUBIČKOVÁ B. & VÁŇA J. (1973): Studie o vegetaci blat. IV. Rašeliniště Jizerských hor. Sborn. Severočes. Přír., Litoměřice, 4: HOLUBIČKOVÁ B. (1980): Autochtonní a introdukovaná Pinus mugo TURRA v sudetských pohořích. Opera Corcont., Praha, 17: HONCŮ M. & PLÁNSKÁ M. (1996): Chráněné rostliny Lužických hor. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa, 4: HONCŮ M. (1995): Vstavačovité (Orchidaceae) Českolipska. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa, 3: HOUŠKOVÁ E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. Mskr. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha, 138 pp.] HOUŠKOVÁ E. (1987): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť Jizerských hor a jejich předpokládané sukcesní vztahy. Stipa, Ústí nad Labem, 8/9: HOUŠKOVÁ E. (1987): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť Jizerských hor a jejich předpokládané sukcesní vztahy. Stipa, Ústí nad Labem, 8/9: HOUŠKOVÁ E. (1988): Státní přírodní rezervace Nová louka. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] HOUŠKOVÁ E. (1990): Botanický inventarizační průzkum SPR Prales Jizera. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] HOUŠKOVÁ E. (1991): Rašeliniště Klikvová louka. Ms., 5 pp. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] HROMEK J. & RYCHTAŘÍK P. (1996): Místní ÚSES pro k. ú. Stráž pod Ralskem, Hamr pod Ralskem, Břevniště pod Ralskem. Ms., Liberec. [depon. in RŽP OkÚ Česká Lípa] HROUDA L., MANDÁK B. & HADINEC J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České botanické společnosti v Mělníku. Příroda, Praha, 7: CHARVÁT F. (1962): Příspěvek ke květeně centrální části Lužických hor. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, 2: CHARVÁT F. [ed.] (1974): Ochranářský průzkum Hamr. Ms., Tis, Praha. JANKOVSKÁ V. (1992): Vegetationsverhältnisse und Naturumwelt des Beckens Jestřebská kotlina am Ende des Spätglazials und im Holozän (Doksy-Gebiet). Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: JANKOVSKÁ V. (2001): Vegetation development in the Western part of the Giant Mts. during the holocene. (Pančavské rašeliniště mire palaeoecological research.) Opera Corcont., Praha, 38: JEHLÍK V. (1958): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska a sousedních území. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Hist. Natur., Liberec, 1: JEHLÍK V. (1962): Pěstované javory Frýdlantska. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Hist. Natur., Liberec, 2: JEHLÍK V. (1962): Rozšíření některých plavuní (Urostachys selago /L./Hert., Lycopodium clavatum L., Lycopodium annotinum L.) v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Hist. Natur., Liberec, 2: Strana 148

6 JEHLÍK V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. Mskr. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přírod. Fak. KU v Praze.] JEHLÍK V. (1967): Příspěvek k poznání synantropní květeny Jablonecka. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 3: JEHLÍK V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmern in Nordböhmen. Eine Studie über synanthrope Vegetation und Flora. Rozpr. ČSAV, Ser. Math.-Nat., Praha, 81/2: JEHLÍK V. (1971): Pěstování druhu Thuja standishii (GORD.)CARR. v Československu. Čas. Slez. Muz., Ser. Dendr., Opava, 1: JEHLÍK V. (1986): Vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). Vegetace ČSSR, Ser. A, 14: JEHLÍK V. (1989): Příspěvek k poznání vegetace štěrbin zdí ve Frýdlantském výběžku. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 17: JEHLÍK V. (2001): Luronium natans zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 36: JENÍK J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Nakl. ČSAV, Praha. JENÍK J. & LOKVENC T. (1962): Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge. Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., Praha, 72/1: KNÍŽETOVÁ L. (1978): Státní přírodní rezervace Černá jezírka. inventarizace vegetačního krytu. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] KOCIÁNOVÁ M. & ŠTURSOVÁ H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). Opera Corcont., Praha, 23: KOCOURKOVÁ J. (2000): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok Ms. KOCOURKOVÁ J. (2001): Zpráva o výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 6: KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 11: KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1987): Poznámky k fytogeografii západní části Severočeské křídy. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 22, Mater. 6: KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. Severočes. Přír., Litoměřice, Kolektiv (1991?): Tlustec. Základní přírodovědecký průzkum. Ms., ZO ČSOP 01/33 Praha. KOPECKÝ K. & al. (1985): Fytocenologické podklady pro biologickou asanaci VVP Vyškov, VVP Boletice, VVP Jince, VVP Ralsko a VVP Mladá. Závěrečná výzk. zpráva Ms., Botanický ústav AV ČR [depon. in Ministerstvo obrany ČR] KRAHULEC F. (1990): Nardo-Agrostion communities in the Krkonoše and West Carpathians Mts. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: KRAHULEC F. et al. (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcont., Praha, 33: KROPÁČKOVÁ A. & HOLUBIČKOVÁ B. (1959): Studie o vegetaci luk u Jestřebí. Vědec. Práce Výzk. Úst. Meliorací ČSAZ, Praha, 2: KUBÁT K. & MACHOVÁ I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. Příroda, Praha, 20: KUBÁT K. (1986): Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. Praha. KUBÁT K. (1999): Změny ve flóře Českého středohoří za posledních 50 let. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 34, Mater. 17: Strana 149

7 KUBÁT K. (2000): Liparis loeselii (L.) L. C. Richard u Jestřebí. Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 12: KUBÁT K. et al. (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS Severočes. Přír., Litoměřice, 31: KUBÁT K., ONDRÁČEK Č & MACHOVÁ I. [eds.] (1999): Floristický kurs ČBS Česká Lípa Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: KUNCOVÁ J. (1975): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Novozámecký rybník na Českolipsku. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 7: KUNCOVÁ J. (1975): Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Peklo. Čs. Ochrana Prírody, Bratislava, 18: LIMPRICHT K. G. (1872): Ergebnisse einigen botanischen Wanderungen durchs Isergebirge. Abh. Schles. Ges. Vaterländ. Cult., Abt. Naturwiss. Medic., Breslau, : LORBER J. (1986): Příspěvek k rozšíření rašeliníků v SPR Černá jezírka (Jizerské hory). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 15: MACHOVÁ I. & KUBÁT K. (1996): Botanický průzkum vrchu Tlustec (okres Česká Lípa). Acta Univ. Purkyn., Ústí nad Labem, 16, Studia Oecologica, 3: MACHOVÁ I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. Severočes. Přír., Litoměřice, 29: MACHOVÁ I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). Severočes. Přír., Litoměřice, 30: MACHOVÁ I. (1997): Flóra mokřin u Žízníkova (okr. Česká Lípa). Severočes. Přír., Litoměřice, 30: MACHOVÁ I. (1999a): Zvláště chráněné druhy rostlin z fytogeografických okresů Ralsko-bezdězská tabule a Podještědí. 1. Kriticky ohrožené druhy. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: MACHOVÁ I. (1999b): Zvláště chráněné druhy rostlin z fytogeografických okresů Ralsko-bezdězská tabule a Podještědí. 2. Silně ohrožené druhy. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: MACHOVÁ I. (2000a): Zvláště chráněné druhy rostlin z fytogeografických okresů Ralsko-bezdězská tabule a Podještědí. 3. Ohrožené druhy. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 12: MACHOVÁ I. (2000b): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 12: MANSFELD J. (1994): Floristický výzkum vybraných vrchů u České Lípy. Ms., 110 p. [Dipl. Pr., depon. in: Bibl. PF UJEP Ústí nad Labem] MARSCHNER H. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 12: MARSCHNER H. (1983): Květena Šluknovského výběžku. 2. část. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 13: MARSCHNER H. (1985): Květena Šluknovského výběžku. 3. část. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 14: MATOUSCHEK F. ( ): Floristisches Beitrag aus der näheren und weiteren Umgebung von Reichenberg. I.,II. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 34: et 36: MATUSZKIEWICZ W. et al. (1995): Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przegladowa 1 : Polska Akad. Nauk, Inst. Geogr. Przestrz. Zagospodarow., Warszawa. MAZÁNKOVÁ Š. (2000): Krajinářské a botanické zhodnocení přírodního parku Peklo v okrese Liberec. Ms. [Bakal. Pr., depon. in: UJEP Ústí nad Labem, Fak. Živ. Pr.] MELINGEROVÁ M. (1997): Flóra, vegetace a životní podmínky na vybraných mokřadech v CHKO Jizerské hory. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec & Knih. Fak. ŽP UJEP Ústí nad Labem] MELINGEROVÁ M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 12: Strana 150

8 MIETHIG F. J. & MATOUSCHEK F. ( ): Pflanzenleben im Bezirke. Blütenpflanzen. In: Ressel A.F./red./, Heimatkunde des Reichenberger Bezirkes, Reichenberg, 1: MIKYŠKA R., NEUHÄUSL R. & NEUHÄUSLOVÁ Z. (1969): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. List M-33-IX Děčín Academia a Kartografické nakladatelství, Praha. MILITZER M. ( ): Flora der Oberlausitz einschließlich der nördlichsten Tschechoslowakei. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1937) 33/1: 7-88, (1940) 33/2: 1-53, (1942) 33/3: 22-69, (1954) 34/1: 5-71, (1955) 34/2: MILITZER M. ( ): Flora der Oberlausitz einschließlich der nördlichsten Tschechoslowakei. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1937) 33/1: 7-88, (1940) 33/2: 1-53, (1942) 33/3: 22-69, (1954) 34/1: 5-71, (1955) 34/2: MILITZER M. ( ): Veränderungen in der Flora der Oberlau sitz und der nördlichen ČSR. Abh. Ber. Naturk., Görlitz, 35/1: et 35/2: MORÁVKOVÁ K. (1996a): Botanický průzkum Přírodního parku Ještěd. Ms. [depon. in: Severočeské muzeum v Liberci & Okresní úřad Liberec] MORÁVKOVÁ K. (1996b): Botanický průzkum údolí Mlýnského a Lučního potoka ve Vesci u Liberce. Ms. [depon. in: Severočeské muzeum v Liberci & Okresní úřad Liberec] MORÁVKOVÁ K. (1997): Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [depon. in AOPK Ústí nad Labem & OkÚ Liberec, RŽP] MORÁVKOVÁ K. (1999): Vybrané problémy z biologie a ekologie třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa (CHAIX) J. F. GMELIN) v imisně postižené oblasti Jizerských hor. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: NÁDVORNÍK J. (1951): Lišejníky Jizerských hor. Čas. Nár. Mus., Sect. Natur., Praha, 116: NĚMCOVÁ L. (2002): Mechorosty vybraných lokalit národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. Příroda, Praha, 20: NESTLER R. (1923): Die Adventivflora der Umgebung Reichenbergs. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 45: NESTLER R. (1938): Kulturflüchtlinge im Katharinberger Tal. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 60: NEUHÄUSL R. & NEUHÄUSLOVÁ Z. (1962): Rostlinná společenstva SPR Břehyňský rybník u Doks. Preslia, Praha, 37: NEUHÄUSL R. (1962): Fytocenologický materiál z navrhované státní přírodní reservace na Jezevčím vrchu v Lužických horách. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 2: PAVLŮ L. & BURDA J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 21: PELC F. (1999): Program revitalizace imisně zatížených lesních ekosystémů Jizerských hor. Sborn. Severočes, Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: PERMAN J. (1958): Řasová flóra některých dystrofních vod v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 1: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. Preslia, Praha, 48: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1982): Poznámky k floristickému průzkumu údolí Bělé. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 17: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. Bohem. Centr., Praha, 13: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1996): Rod Pulsatilla v údolí Bělé ve středním Pojizeří. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 31: 3-10 PETŘÍČEK V. & SÝKORA T. (1973): Státní přírodní rezervace Ralsko. Ochr. Přír., Praha. 7: PETŘÍČEK V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. Ms. [Rigor. Pr., Depon. in: Kat. Bot. PřF UK Praha] Strana 151

9 PETŘÍČEK V. (1978): Státní přírodní rezervace Provodínské kameny. Památ. a Přír., Praha, 3: PETŘÍČEK V. (1987): Síť maloplošných chráněných území vybraných částí Severočeského kraje se zřetelem na druhovou ochranu. Severočes. Přír., Litoměřice, 20: PETŘÍK P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (Arctium nemorosum) v Ještědském hřbetu. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: PETŘÍK P. (2001): Botrychium matricariifolium v Ještědském hřbetu. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 22: PETŘÍK P. (2001): Příspěvek k rozšíření ostružiníků v severní části Ještědského hřbetu. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: PETŘÍK P., CHRTEK J. & BRÄUTIGAM S. (2003): Jestřábníky (Hieracium podrod Pilosella) Ještědského hřbetu. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: PLAIL J. (1927): Pollenanalytische Untersuchungen einiger Hochmoore des Isergebirges. Mitt. Ver. Heimatkunde, Reichenberg, 21: PLÁNSKÁ M. (1996a): Příspěvek k poznání květeny Lužických hor a jejich okolí. Bezděz, Česká Lípa, 4: PLÁNSKÁ M. (1996b): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách. Bezděz, Česká Lípa, 4: PLOCEK A. (1974): Nástin květeny Jizerských hor. Ms. [Dis. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK, Praha] PLOCEK A. ( ): Květena Jizerských hor. 2, 3, 4. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 13: 5-24, 14: 5-39 et 15: 5-52 [nedokončeno]. POHL F. & FIRBAS F. (1928): Aus der Pflanzenwelt Nordböhmens. II. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 50: PUCHMAJEROVÁ M. (1929): Les tourbières de la haute chaine des Krkonoše et du massif central de la Jizera. Publ. Fac. Sc. Univ. Charl., Prague, 89: PUCHMAJEROVÁ M. (1936): Rašeliny Jizerských hor. Arch. pro přírodov. Výzk. Čech, Praha, 19: RICHTER H. (1937): Ein kurzer Ueberblick über die Vegetation eines Isergebirgsmoores. Natur u. Heimat, Aussig, Gedenkheft Prof. Dr. Karl Rudolph, p RYBNÍČEK K. & HOUŠKOVÁ E. (1994): Vegetační a stanovištní změny na rašeliništích Jizerských hor za období Příroda, Praha, 1: RYBNÍČEK K. (1970): Rozšíření Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil. v Československu Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: RYCHTAŘÍK P. (1992): Výskyt Aconitum vulparia REICHENB. u Břevniště mezní lokalita na severozápadní hranici druhu. Severočes. Přír., Litoměřice, 26: RYCHTAŘÍK P. (1994a): Plán místního ÚSES severní části bývalého VVP Ralsko. Ms. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] RYCHTAŘÍK P. (1994b): Plány péče o PP Černý rybník, PP Děvín a Ostrý, PP Divadlo, PP Malý a Velký Jelení vrch, PP Stohánek, PP Široký kámen. Ms. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] RYCHTAŘÍK P. (1996a): Botanický inventarizační průzkum oblasti Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře. Ms., 30 pp. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] RYCHTAŘÍK P. (1996b): Plán péče o přírodní rezervaci Ralsko. Ms. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] SÁDLO J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu v Mělníku. Příroda, Praha, 7: SÁDLO J. (1996): Náčrt vegetace CHKO Kokořínsko. Příroda, Praha, 7: SÁDLO J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. Muzeum a Současnost, ser. nat., 12: SAJVEROVÁ E. (1981): Rekonstrukce vegetace vrcholové části Jizerských hor na základě pylové analýzy. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha] Strana 152

10 SAJVEROVÁ E. (1987): Příspěvek k historii vývoje vegetace na rašeliništi Malá jizerská louka (Jizerské hory). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 16: SCHIFFNER V. (1908): Ökologische Studie über die sogenannten Knieholzwiesen des Isergebirges. In: Wiesner-Festschrift 1908, Wien, pp SCHMIDT A. ( ): Flora der Umgebung Reichenbergs. Mitt. aus dem Ver. d. Naturfr., Reichenberg, (1879)1-40, (1879) 45. SCHUSTLER F. (1918): Krkonoše. Rostlinozeměpisná (fytogeografická) studie. Archiv Přír. Výzk. Čech, Praha, 16/4: SLAVÍK B. (1969): Pozoruhodná lokalita boreálně-subatlantského společenstva Sparganietum minimi Schaaf 1925 v Českém ráji. Preslia, Praha, 41: SLAVÍK B. (1969): Rozšíření čechřice vonné (Myrrhis odorata /L./SCOP.) v povodí Jizery. Zpr. Čs. Bot. Spol., Praha, 8: SLAVÍK B. (1973): Rozšíření violky dvoukvěté (Viola biflora L.) v povodí Jizery se zvláštním zřetelem na výskyt v nižších polohách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 5: SLAVÍK B. (1974): Výskyt kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum BERNH.) v povodí Jizery. Opera Corcont., Praha, 11: SLAVÍK B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. Bohem. Centr., Praha, 6: SLAVÍK B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 18: SLAVÍK B. (2001): Chrysosplenium oppositifolium L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 22: SMRŽ P. (1955): Příspěvek k poznání květeny okolí Liberce. Zprav. Severočes. Mus., Liberec, 2: STANČÍK D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Bibl. Kat. Bot. P5F UK, Praha] STANČÍK D. (1999): Změny vegetace Břehyňského rybníku v průběhu posledních 30 let. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34, Mater. 17: STUDNIČKA M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 10: STUDNIČKA M. (1982 a): Vegetace SPR Černá hora. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] STUDNIČKA M. (1982 b): Vegetace SPR Rybí loučky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] STUDNIČKA M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Nat., Liberec, 13: STUDNIČKOVÁ I., STUDNIČKA M. & STUDNIČKA Z. (1979): Příspěvek k ekologii prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 11: SVOBODOVÁ H. (2002): Preliminary results of the vegetation history in the Giant mountains (Úpská rašelina mire and Černohorská rašelina bog.) Opera Corcont., Praha, 39: SÝKORA T. & ŠTURSA J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech Daphno (mezereo)-dryopteridetum filix-mas ass. nova. Preslia, Praha, 45: SÝKORA T. & TOMAN J. (1968): Původ druhu Petasites kablikianus v Ještědském pohoří. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: SÝKORA T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. Mskr. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK, Praha] SÝKORA T. (1967): Kruštík malolistý Epipactis microphylla (EHRH.)SW. v severních Čechách. Živa, Praha, 15: Strana 153

11 SÝKORA T. (1967): Vegetace Ještědského pohoří z hlediska rozšíření přirozených porostů a chráněných rostlin. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 3: SÝKORA T. (1969): Floristicko-fytocenologický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 4: SÝKORA T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. Ochr. Přír., Praha, Ochr. Průzk., 3: SÝKORA T. (1970): Lesní společenstva jihozápadní části Hradčanské plošiny. Studie ČSAV, Praha, 1970/7: SÝKORA T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. In: Knižnice Jizerských hor, 11: 1-60, ed. Severočes. Mus., Liberec. SÝKORA T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. Preslia, Praha, 43: SÝKORA T. (1972): Fytocenologické příspěvky k lesní vegetaci severních Čech. Ms. [Rigor. Pr., depon. in Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha], 23 p. SÝKORA T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 4: SÝKORA T. (1972): Sporné otázky chráněného území Ještěd v severních Čechách. Ochr. Přír., Praha, 27: SÝKORA T. (1973): Relikty smrčin na dně Jestřebské kotliny u Doks a v povodí Ploučnice v severních Čechách. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 8: SÝKORA T. (1974): Zpráva o fytocenologickém průzkumu Ralské pahorkatiny. In: Charvát F. [ed.], Ochranářský průzkum Hamr, Ms., Tis, Praha, p , příl. SÝKORA T. (1974): Vřesovec čtyřřadý Erica tetralix L. na Malé jizerské louce v Jizerských horách. Živa, Praha, 22: 204. SÝKORA T. (1976): Výsledky botanické inventarizce chráněných území v Ještědském pohoří. Severočes. Přír., Litoměřice, 7: SÝKORA T. (1977a): Syntéza základního přírodovědeckého průzkumu Ralské pahorkatiny. Stipa, Ústí nad Labem, 3: SÝKORA T. (1977b): Současný stav lokality hvězdnice alpské na Ralsku u Mimoně. Živa, Praha, 25: SÝKORA T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny Chrastný vrch (severní Čechy). Preslia, Praha, 51: SÝKORA T. ( ): Květena Ještědu a Podještědí Sdruž. Rod. Př. Kraje K. Světlé, Liberec, 13: 5-8 (1982), 14: 8-12 (1983), 15: 9-12 (1984), 16: (1984). SÝKORA T. (1983): Junco effusi-calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. Preslia, Praha, 55: SÝKORA T. (1983): Náhradní dřeviny pro Jizerské hory. Živa, Praha, 31: SÝKORA T. (1983): Taxonomie a rozšíření bříz okruhu Betula alba v Českém masívu. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 18: SÝKORA T. (1984): Fytogeografické hodnocení okrajových částí sudetského masívu. Studie ČSAV, Praha, 1984/23: SÝKORA T. (1988): Geobotanický a sosiekologický posudek na meliorace zemědělských půd, úkol Křižany. Ms. [depon. in ZO 01 ČSOP Česká Lípa] SÝKORA T. [ed.] (1988): Záchranná přírodovědecká inventarizace Hamr II. Ms. SÝKORA T. et al. (1985): Ještědské pohoří. Botanická dokumentace přírodovědecky cenných lokalit se zaměřením na výstupy pro ochranu přírody. Ms. [depon. in ČSOP, zákl. org. 01/33 Praha], 28 p. SÝKOROVÁ J. (1993): Botanický průzkum na lokalitách Náckova louka a Vápenice na Ještědském hřebeni. Ms. [depon. in OkÚ Liberec, RŽP] SÝKOROVÁ J. (1995a): Chráněné rostliny Liberecka. Metodický materiál Okresního úřadu v Liberci. Liberec. Strana 154

12 SÝKOROVÁ J. (1995b): Přírodní rezervace Velký Vápenný. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [depon. in AOPK Ústí nad Labem & OkÚ Liberec, RŽP] SÝKOROVÁ J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 22: ŠÍDA O. (1995): Příspěvek k rozšíření bahniček (Eleocharis) v Jizerských horách. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: ŠOUREK J. (1970): Květena Krkonoš. Academia, Praha. ŠVEJDOVÁ K. (1996): Botanický inventarizační průzkum PR Klikvová louka. Ms., 5 pp. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TIETZEOVÁ E. (1985): Růst kleče (Pinus mugo TURRA) na Malé jizerské louce. Stupa, Ústí n. L., 7: TUROŇOVÁ D. (1976): Vegetace rybníků u Stráže pod Ralskem. Ms. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. PřF UK Praha] TUROŇOVÁ D. (1981 a): Inventarizační botanický průzkum SPR Klečové louky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1981 b): Inventarizační botanický průzkum SPR Na Kneipě. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1981 c): Inventarizační botanický průzkum SPR U Posedu. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1981 d): Inventarizační botanický průzkum SPR Vlčí louka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). Preslia, Praha, 57: TUROŇOVÁ D. (1987): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 16: TUROŇOVÁ D. (1996): Dokeské mokřady návrh na rozšíření ramsarského mokřadu Novozámecký a Břehyňský rybník. Ochr. Přír., Praha, 51: TUROŇOVÁ D. & RYCHTAŘÍK P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 12: TUROŇOVÁ D. & RYCHTAŘÍK P. (2000): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. Příroda, Praha, 20: VACEK S., SOUČEK J. & PODRÁZKÝ V. (1999): Porostní poměry, obnova a stabilizace komplexu Jizerskohorských bučin. Sborn. Severočes, Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: VALLOVÁ-ŠTOLCOVÁ E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. Preslia, Praha, 37: VÁVRA J., NOVÁK I., LIŠKA J. & SKYVA J. (1997): Motýlí fauna přírodní rezervace Hradčanské rybníky v bývalém vojenském újezdu Ralsko (Lepidoptera). Bezděz, Česká Lípa, 5: [součástí práce je mapka rostlinných společenstev] VIŠŇÁK R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. Preslia, Praha, 58: VIŠŇÁK R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 17: VIŠŇÁK R. (1992): Vegetace a flóra města Liberce. Ms. [Dipl. Pr., depon in Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha.], 723 p. VIŠŇÁK R. (1992, 1995): Květena města Liberce. I., II. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 18: 21-72, 19: VIŠŇÁK R. (1995): Teplomilná antropofyta v Liberci. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: VIŠŇÁK R. (1996): Invazní neofyty v severní části Čech. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 14: Strana 155

13 VIŠŇÁK R. (1997): Liberecké mokřady I vodní toky a mokřady pravostranných přítoků Lužické Nisy. Ms., Stráž pod Ralskem. VIŠŇÁK R. (1997): Příroda vrchu Tlustec a návrh na její ochranu. Ms. [depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha] VIŠŇÁK R. (1997): Příroda východní části Zákupské pahorkatiny a její ochrana. Ms. [depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha] VIŠŇÁK R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 34: VIŠŇÁK R. (1999): Brazilka, botanický inventarizační průzkum. Ms. VIŠŇÁK R. (1999): Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] VIŠŇÁK R. (1999): Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory. Ms. [depon. in Správa CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí] VIŠŇÁK R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 35: VIŠŇÁK R. (2000): Přírodovědné podklady pro plány péče o NPR Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky, PR Černá jezírka, PR Rybí loučky, PR Klečové louky, PR Prales Jizera, PP Vlčí louka, PP U posedu, PP Na Kneipě, PR Čihadla, PR Černá hora. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] VIŠŇÁK R. (2001): Hospodaření v lesích maloplošných chráněných území centrální části Jizerských hor z pohledu přírodovědce. Sborn. refer. z mez. konf. Současnost a budoucnost lesní krajiny J. h., Hejnice , p VIŠŇÁK R. (2001): Plán péče o Přírodní památku Brazilka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Lužické hory] VIŠŇÁK R. (2001): Plány péče o o PR Jedlový důl, PR Nová louka a PR Klikvová louka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory] VIŠŇÁK R. (2001): Plány péče o PR Křížový vrch, PR Dlouhá hora a PR Vápenný. Ms. [depon. in: Odbor ŽP, Krajský úřad Liberec] VIŠŇÁK R. (2001): The estimation of potential natural forest composition using of simple mathematical model on example of Ještědský hřbet ridge. J. Forest Sci., Praha, 47: VIŠŇÁK R. (2002): Plány péče o PP Terasy Ještědu, PP Hadí kopec a PP Stříbrník. Ms. [depon. in: Odbor ŽP, Krajský úřad Liberec] VIŠŇÁK R. (2003): Přírodní rezervace Vápenný vrch. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] VIŠŇÁK R. (2003): Tlustec truchlohra s otevřeným koncem. Ochr. Přír., Praha, 58: VIŠŇÁK R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 23: xx-xx. VIŠŇÁK R. & NEVRLÝ M. (1997): Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. Ms., Stráž pod Ralskem a Liberec [depon. in Odbor ŽP MML et Severočeské museum v Liberci] VIŠŇÁK R. et al. (1996): Ověření negativního vlivu chemické těžby uranu na ekosystémy. Ms., MEGA a. s., Stráž pod Ralskem [depon. in DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem]. VIŠŇÁK R. et al. (1997): Riziková analýza sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem. Dílčí úkoly B. 5. Rizika vlivů na ekosystémy a B. 6. Rizika vlivů na krajinu. Ms. [depon. in DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem, ÚJV Řež u Prahy, MEGA a. s., Stráž pod Ralskem] VIŠŇÁK R., BAJER J. & VONIČKA P. (2000): Přírodovědný inventarizační průzkum a plán péče o navrženou Přírodní památku Panský lom v Ještědském hřbetu. Ms. [depon. in: Mag. Města Liberce, odbor ŽP] VULTERIN Z. (1955): O rozšíření rojovníku bahenního v Jizerských horách a Krkonoších. Ochr. Přír., Praha, 10: Strana 156

14 WAGNEROVÁ Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svazu Krkonoše. Ms. [depon. in: Knih. Kat. Bot. MU Brno] WAGNEROVÁ Z. (1992): rostlinné společenstvo s dominancí Petasites albus v subalpínském stupni Krkonoš. Philonoti seriatae-petasitetum albi as. nova. Opera Corcont., Praha, 29: WAGNEROVÁ Z. (1994): Rostlinná společenstva Kotelních jam v Krkonoších I. část. Opera Corcont., Praha, 31: WATZEL J. (1877): Die phanerogame Flora des Gebietes von Böhmisch-Leipa. Böhmisch-Leipa, 54 p. WÜNSCH R. (1935): Pollenanalytische Untersuchung einiger Moore bei Gablonz a. N. Mitt. Ver. Naturfreunde, Reichenberg, 57: D) Citace botanických prací s celostátní platností BUSINSKÝ R. (1998): Agregát Pinus mugo v bývalém Československu taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: ČEŘOVSKÝ J. et al. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5 (Vyšší rostliny). 453 p., Príroda, Bratislava. DOSTÁL J. (1989): Nová květena ČSSR. 1. a 2. díl. Academia, Praha. FRANCÍRKOVÁ T. (2001): K invazní ekologii druhu Rudbeckia laciniata. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36, Mater. 18: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky 1. Academia, Praha. HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.] (1990): Květena České republiky 2. Academia, Praha. HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.] (1992): Květena České republiky 3. Academia, Praha. HOLUB J. et PROCHÁZKA F. (2000): Red list of vascular plants of the Czech Republic Preslia, Praha, 72: HOLUB J., PROCHÁZKA F. & ČEŘOVSKÝ J. (1979): Seznam vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR (1. Verze). Preslia, Praha, 51: HUSOVÁ M. (1998): Syntaxonomické a nomenklatorické poznámky ke společenstvům jedlin České republiky. Preslia, Praha, 70: HUSOVÁ M., JIRÁSEK J. & MORAVEC J. (2002): Přehled vegetace České republiky. Svazek 3. Jehličnaté lesy. Academia, Praha. KUBÁT K. [ed.] (2002): Klíč k úplné květeně České republiky. Academia, Praha. KUČERA T. (1997): Vliv reliéfu na diverzitu vegetace. Ms. [Dis. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha] MÁLEK J. (1979): K otázce vlivu pastvy v pravěku na složení lesů v podhůří Šumavy. Preslia, Praha, 51: MÁLEK J. (1983): Problematika ekologie jedle bělokoré a jejího odumírání. Studie ČSAV, Academia, Praha, 11: MANDÁK B. & PYŠEK P. (1997): Druhy rodu Reynoutria na území České republiky. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 14: MIKYŠKA R. & al. (1969): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. List M-33-X Liberec Academia a Kartografické nakladatelství, Praha. MIKYŠKA R. et al. ( ): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Vegetace ČSSR, ser. A2: 1-204, Praha. MORAVEC J. (1998): Přehled vegetace České republiky. Svazek 1. Acidofilní doubravy. Academia, Praha. MORAVEC J. et al. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. Vegetace ČSSR, Academia, Praha, Strana 157

15 MORAVEC J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2. vydání. Severočes. Přír., Litoměřice, Příl. 1995, MORAVEC J., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M. & NEUHÄUSLOVÁ Z. (2000): Přehled vegetace České republiky. Svazek 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia, Praha. NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (1: ). Academia, Praha. NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (1: ). Academia, Praha. NOŽIČKA J. (1957): Přehled vývoje našich lesů. Praha. NOŽIČKA J. (1962): Podještědské lesy na Českodubsku do roku Lesnictví, Praha, 8: NOŽIČKA J. (1972): Původní výskyt smrku v českých zemích. SZN, Praha. PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha, 18: PRŮŠA E. (1972): Porostní stadia fytocenóz a jejich využití. Lesnictví, Praha, 18: PYŠEK P. & PRACH K. (1995): Historický přehled lokalit Impatiens glandulifera na území České republiky a poznámky k dynamice její invaze. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 29: PYŠEK P. et PYŠEK A. (1994): Současný výskyt druhu Heracleum mantegazzianum v České republice a přehled jeho lokalit. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 27: RYBNÍČEK K. & RYBNÍČKOVÁ E. (1978): Palynological and historical evidence of virgin coniferous forests at middle latitudes in Czechoslovakia. Vegetatio, Den Haag, 36: RYBNÍČEK K. (1987): Problematika a perspektivy ochrany genofondu rašelinišť v ČSSR. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, Mat. 5: RYBNÍČEK K., BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. & NEUHÄUSL R. (1984): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť a mokřadních luk Československa. Studie ČSAV, Praha, 84/8: RYBNÍČKOVÁ E. (1985): Dřeviny a vegetace Československa v nejmladším kvartéru. Ms. [Doktorská Dis. Pr., depon. in Bibl. Bot. Inst. Acad. Sci. Rep. Boh. Průhonice] SCAMONI A. et al. (1975): Natürliche Vegetation (1: ). In: Atlas DDR. SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění ČSR. In: Květena ČSR, díl 1. Academia, Praha. SLAVÍK B. [ed.] (1995): Květena České republiky 4. Academia, Praha. SLAVÍK B. [ed.] (1997): Květena České republiky 5. Academia, Praha. SLAVÍK B. [ed.] (2000): Květena České republiky 6. Academia, Praha. VACEK S. (1984): Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. II. Vegetační změny. Příroda, Praha, 1: E) Zoologické práce se širším územním zaměřením ANDĚRA M. & BENEŠ B. (2001): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV. Hlodavci (Rodentia) část 1: Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae). Národní muzeum, Praha. ANDĚRA M. & BENEŠ B. (2002): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV. Hlodavci (Rodentia) část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae). Národní muzeum, Praha. ANDĚRA M. & HANZAL V. (1995): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze I. Sudokopytníci (Artiodactyla), zajíci (Lagomorpha). ANDĚRA M. & HANZAL V. (1996): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze II. Šelmy (Carnivora). Národní muzeum, Praha. ANDĚRA M. (2000): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze III. Hmyzožravci (Insectivora). Národní muzeum, Praha. Strana 158

16 BÁLEK J. & PEŠKOVÁ A. (1987): Další údaje o rozšíření obojživelníků a plazů na území Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 12: BÁRTA Z. & BENDA P. (1998): K rozšíření myšice temnopásé (Apodemus agrarius) v severním pohraničí Čech. Lynx, Praha, n. s., 29: BÁRTA Z., ČERVENÝ J. & GAISLER L. (eds.) (1981): Výsledky zimního sčítání netopýrů v Československu Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 3: BARUŠ V. (ed.) & al. (1989): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. Stát. zem. nakl., Praha. BARUŠ V., OLIVA O. (eds.) & al. (1992): Plazi (Reptilia). Fauna ČSFR, sv. 26. Academia, Praha. BARUŠ V., OLIVA O. (eds.) & al. (1995): Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes) (1, 2). Fauna ČR a SR, sv. 28. Academia, Praha. BENEŠ J., KONVIČKA M., DVOŘÁK J., FRIC Z., PAVLÍČKO A., VRABEC V. & WEIDENHOFFER Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Společnost pro ochranu motýlů, Praha BERAN L. (1998): Vodní měkkýši ČR. Metodika Českého svazu ochránců přírody, 17, Vlašim. BERAN L. (2002): Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Suppl. 10. BUCHAR J. & RŮŽIČKA V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres Publishers, Praha. CULEK M. (ed.) & al. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. ČERNÝ J. (1981): Hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus L.) v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 5-5: FARKAČ J. & FASSATI M. (1999): Subspecific taxonomy of Leistus montanus from Central Europe (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Soc. Zool. Bohem., 63: GAISLER J. & HANÁK V. (1972): Netopýři podzemních prostorů v Československu. Sborník příroda, Západočes. muzeum, Plzeň, 7: HANÁK V. (1958): K rozšíření netopýra severního (Eptesicus nilssoni) Keyserling et Blasius 1893) v Čechách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 1: HANEL & ZELENÝ (2000): Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim. HONCŮ M. & VONDRÁČEK J. (1970): Několik poznámek k výskytu čápa černého v severních Čechách. Ochrana fauny IV., Bratislava, 3: HONCŮ M. (1975): Poznámky ke zvířeně drabčíků Československa (Col., Staphylinidae). -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: HONCŮ M., KNOBLOCH H. & VONDRÁČEK J. (1974): K potravě výra velkého (Bubo bubo) na severočeských hnízdištích. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 1: HROMÁDKA J., PEŠKOVÁ A. & VOŽENÍLEK P. (1982): Rozšíření obojživelníků a plazů na území Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 7: HRUBÝ K. (1951): Noví a vzácní motýlové v severovýchodních Čechách. Čas. Čs. spol. entomol., 48: HRUBÝ K. (1962): Významnější Lepidoptera Wünschovy sbírky v Severočeském museu. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 2: HUDEC K. (ed.) & al. (1983): Ptáci Aves, díl III/1, 2. Fauna ČSSR, sv. 23. Academia, Praha. HUDEC K. (ed.) & al. (1994): Ptáci Aves, díl I. Fauna ČR a SR, sv. 27. Academia, Praha. HUDEC K., ČERNÝ W. (eds.) & al. (1977): Ptáci Aves, díl II. Fauna ČSSR, sv. 21. Academia, Praha. JANÁK J. (1992): Zajímavé nálezy drabčíků v Čechách (Coleoptera, Staphylinidae). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 18: KRAMÁŘ J., CHALUPSKÝ J. & MINÁŘ J. (1967): Komáři Severočeského kraje. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 3: Strana 159

17 MARTINEK V. (1974): Nové nálezy druhů skupiny Acalyptrata (Diptera) v severních a severovýchodních Čechách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 6: MARTINEK V. (1987): Další nálezy dvoukřídlých (Diptera) některých čeledí skupiny Acalyptrata v severních a severozápadních Čechách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 16: MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M. & ZAVADIL V. (eds.) (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, Praha. MORAVEC J. (ed.) (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Národní muzeum, Praha, 133 pp. NOVÁK J. (1975): Příspěvek k poznání motýlů (Lepidoptera) severních Čech. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: PEŠKOVÁ A. (1988): Herpetologická bibliografie Severočeského kraje do roku Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 13: PREISLER J. (2001): Blechy (Siphonaptera) volně žijících masožravců Libereckého a Ústeckého kraje. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 22: ROČEK Z. (1972): Rozšíření čolka horského (Triturus alpestris Laur.) v severních Čechách. -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 4: ROUBAL J. (1962): Významnější Coleoptera Wünschovy sbírky v Severočeském museu. -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 2: ROUBAL J. (1967): Fauna ploštic (Insecta: Heteroptera) severních Čech. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 3: RŮŽIČKA V., BOHÁČ J., SYROVÁTKA O. & KLIMEŠ L. (1989): Bezobratlí kamenitých sutí v severních Čechách. (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 17: SEDLÁČEK K. (ed.) & al. (1988): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR 1. Ptáci. Stát. zem. nakl., Praha. SKUHRAVÁ M. (1982): Bejlomorky severních a severozápadních Čech. (Cecidomyiidae, Diptera). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 12: ŠKAPEC L. (ed.) & al. (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3. Bezobratlí. Príroda, Bratislava. ŠROTT M. (1981): Kalamitní výskyt obaleče modřínového (Zeiraphera diniana Guen.) v Krkonoších a Jizerských horách. Opera Corcontica, 18: ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & HUDEC K. (1996): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice H&H, Jinočany, 460 pp. ŠŤASTNÝ K., RANDÍK A. & HUDEC K. (1987): Atlas hnízdního hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha, 483 pp. ŠUTERA V. & VONDRÁČEK J. (1993): Moudivláček lužní, Remiz pendulinus (L.) v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 18: TYRNER P. & BÁRTA Z. (1971): K rozšíření sovy pálené v severních Čechách. Ochrana přírody, 79 (4): VOHRALÍK V. & ANDĚRA M. (1972): Rozšíření rejska horského (Sorex alpinus, Schinz, 1837) v Čechách. Lynx, n. s., 13: VONDRÁČEK J. & HONCŮ M. (1968): Výr velký (Bubo bubo) v Severočeském kraji. Ms., dep. in Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. VONDRÁČEK J. & HONCŮ M. (1990): Jeřáb popelavý, Grus grus (L.), v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 14-15: VONDRÁČEK J. & HONCŮ M. (1992): Dudek chocholatý (Upupa epops L.) v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 17: VONDRÁČEK J. & ŠUTERA V. (1984): Příspěvek k rozšíření kulíka říčního, Charadrius dubius curonicus Gmelin, 1789, v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 9: Strana 160

18 VONDRÁČEK J. & ŠUTERA V. (1992): Břehule říční, Riparia riparia L., v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 17: VONDRÁČEK J. & VLČEK M. (1975): Příspěvek k poznání velikosti teritoria sovy pálené Tyto alba (Scopoli) na severočeských lokalitách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: VONDRÁČEK J. (1968): Některé severské druhy v avifauně Severočeského kraje. Zprávy studie Oblast. vlast. muzea v Teplicích, 4: VONDRÁČEK J. (1970): K výskytu sýce rousného (Aegolius funereus L.) v severních Čechách a sousedících oblastech Saska. Ochrana fauny 4 (2): VONDRÁČEK J. (1971): Ještě k rozšíření sovy pálené v Severočeském kraji. Ochrana přírody, Ochranářský průzkum, 26, 8: VONDRÁČEK J. (1973): K rozšíření výra velkého v Severočeském kraji. Ochrana přírody, příloha Ochranářský průzkum, 28, 8: VONDRÁČEK J. (1975): K výskytu orlů v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: VONDRÁČEK J. (1976a): Sokolovití dravci v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz.,Přír. Vědy, 8: VONDRÁČEK J. (1976b): K průběhu osídlení Severočeského kraje čápem černým, Ciconia nigra. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 1: VONDRÁČEK J. (1976b): Změny ve složení avifauny Severočeského kraje v posledních 25 letech. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 1: VONDRÁČEK J. (1978): Čáp bílý evropský, Ciconia ciconia (L.) v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 3: VONDRÁČEK J. (1981): K výskytu sýčka obecného, Athene noctua (Scop.), v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 5-6: VONDRÁČEK J. (1982a): K výskytu kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 12: VONDRÁČEK J. (1982b): Ornitologická bibliogarfie Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 7: VONDRÁČEK J. (1985a): Sovy v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 14: VONDRÁČEK J. (1985b): K průběhu osídlení Severočeského kraje čápem bílým (Ciconia nigra L.). Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 10: VONDRÁČEK J. (1991): Potápky na území Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 16: VONDRÁČEK J. (1993a): Volavka bílá Casmerodius albus (L.) v severních Čechách. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 13-14: VONDRÁČEK J. (1993b): Vývoj severočeské populace čápů bílých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 18: VONDRÁČEK J. (1995a): Volavka bílá Casmerodius albus (L.) v severních Čechách. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 17: VONDRÁČEK J. (1995b): Vývoj severočeské populace čápů bílých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L. 20: VONDRÁČEK J. (1996): Hnízdění severočeské populace čápů černých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 21: VONDRÁČEK J. (1997): K výskytu luňáka červeného a hnědého v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 22: VONDRÁČEK J. (1998): Motáci v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 23: VONDRÁČEK J. (1999a): Chráněné druhy v avifauně mokřadů severních Čech. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír : VONDRÁČEK J. (1999b): Ledňáček říční Alcedo atthis. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 24: Strana 161

19 VONDRÁČEK J. (1999c): Vývoj severočeské populace čápů bílých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 24: VONDRÁČEK J. (2000a): Bukač velký v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 25: VONDRÁČEK J. (2000b): Kavka velká Corvus monedula v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 25: VONDRÁČEK J. (2001a): Skorec vodní (Cinclus cinclus) v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 26: VONDRÁČEK J. (2001b): Výskyt vzácnějších druhů ptáků v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 26: VOŽENÍLEK P. & VONDRÁČEK J. (1973): Obojživelníci a plazi severočeského kraje. Vlast. sborník Litoměřicko, 10: VOŽENÍLEK P. (1994): Změny v rozšíření obojživelníků a plazů na území bývalého Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L. 19, Suppl. 1: VOŽENÍLEK P. (2000): Obojživelníci a plazi bývalého Severočeského kraje za léta Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 25: VOŽENÍLEK P. (2001): Další nálezy obojživelníků a plazů v našem regionu. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 26: F) Regionální zoologické práce Vybraná faunistická literatura z Českolipska (vč. Kokořínska) BEJČEK V. & ŠŤASTNÝ K. (2001): Porovnání ptačích společenstev v hnízdním období (VVP Mladá a Ralsko). Příroda, Praha, 8: BERAN L. (1998): Molluscs (Gastropoda; Bivalvia) of the wetlands in the Liběchovka and Pšovka brooks basin. Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 167(1-4): BERAN L. (1998): Vodní měkkýši Ploučnice. Bezděz, Česká Lípa, 7: BERAN L. (1999): Vodní měkkýši Svitavky. Bezděz, Česká Lípa, 8: BERAN L. (2002): Příspěvek k poznání vodní malakofauny Panenského potoka. Bezděz, Česká Lípa, 11: BERAN L. (2002): Vodní měkkýši národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. Příroda, Praha, 20: BERAN L. (2003): Vodní měkkýši Manušických rybníků. Bezděz, Česká Lípa, 12: BOHÁČ J. (2002): Epigeičtí brouci (Insecta, Coleoptera) národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a vliv managementu na jejich společenstva. Příroda, Praha 20: BOUMA M. (1983): Zajímavější nálezy motýlů (Lepidoptera) Mimoně a jejího okolí. Zprávy Čs. spol. ent. při ČSAV 19: BOUMA M. (1997): Entomologický průzkum lepidopter bývalého VVP Ralsko. Bezděz, Česká Lípa, 5: FILIP K. (1999): Strnad černohlavý na Českolipsku. Bezděz, Česká Lípa, 8: FILIP K. (1999a): Nové zjištění chaluhy velké (Stercorarius scua) na Českolipsku. Bezděz, Česká Lípa, 8: FILIP K. (2002): Ornitofauna Novozámeckého rybníka se zaměřením na řády dlouhokřídlých (Charadriiformes), šplhavců (Piciformes) a pěvců (Passeriformes). Příroda, Praha 20: FLASAR I. & FLASAROVÁ M. (1986): Chráněné údolí Peklo, k. ú. Zahrádky, Sosnová, okres Česká Lípa. Mollusca, Isopoda. Ms., dep.: Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústí n. L. HOLUŠA J. (2003): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Ortoptera: Caelifera) a kobylek (Ortoptera: Ensifera) na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Bezděz, Česká Lípa, 12: Strana 162

20 CHVOJKA P. & NOVÁK K. (2000): Additions and corrections to the Checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak Republic. Sborník Národního muzea v Praze, řada B, Přírodní vědy, 56 (3-4): HONCŮ M. & al. (1988): Záchranná přírodovědná inventarizace Hamr II. Ms., dep.: Muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. & FILIP K. (2003): Vážky (Odonata) obecního lesa u České Lípy. Bezděz, Česká Lípa, 12: HONCŮ M. & KAŠPAR L. (2003): Krasci (Buprestidae) Českolipska. Bezděz, Česká Lípa, 12: HONCŮ M. & KURKA P. (1992): Novozámecký rybník a Břehyňský rybník. In: HORA J. & KAŇUCH P.: Významná ptačí území v Evropě. Československo. Českosl. sekce ICBP, Praha. HONCŮ M. & PULPÁN J. (1974): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Českolipska. -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 6: HONCŮ M. & ROZTOČIL O. (2002): Výsledky mapování vážek (Odonata) na Českolipsku. Vážky Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. ZO ČSOP Vlašim 2002: HONCŮ M. & VITÁČEK Z. (1990): Obojživelníci okresu Česká Lípa. Bezděz, Česká Lípa, 1: HONCŮ M. & VONIČKA P. (1997): Střevlíkovití (Carabidae) bývalého VVP Ralsko. Bezděz, Česká Lípa, 5: HONCŮ M. (1974): Zpráva o entomologickém průzkumu Ralské pahorkatiny. In kolektiv autorů: Ochranářsko přírodovědný průzkum oblasti Hamr u Č. Lípy. Ms., dep.: Okres. muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1985): Zvířena CHKO Kokořínsko. In: Oborový dokument CHKO Kokořínsko. Ms., dep.: Správa CHKO Kokořínsko. HONCŮ M. (1985a): Rozšíření a bionomie výra velkého (Bubo bubo L.) na Českolipsku. Ms., Závěrečná práce postgraduálního studia na Přír. fak Univ. Karlovy v Praze. HONCŮ M. (1985b): Entomologický průzkum Tachovského vrchu u Doks. In: Základní přírodovědný průzkum Tachovský vrch. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1985c): Výsledky průzkumu hmyzu v údolní nivě Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem. In: Základní přírodovědný průzkum údolí Ploučnice, úsek Mimoň Boreček. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1988a): Entomologický průzkum oblasti Hamerského rybníka, k. ú. Hamr u České Lípy. In: Kolektiv autorů: Záchranný inventarizační průzkum Hamerský rybník Děvínská louka, II. díl. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1990): Entomologický průzkum Tlustce, k. ú. Brniště, okr. Česká Lípa. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1991a): Entomologický průzkum Novozámeckého rybníka u Jestřebí. In: Závěrečná zpráva přírodovědné inventarizace. Novozámecký rybník území dotčené stavbou plynovodu u Jestřebí. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1991b): Změny početního stavu vodních ptáků na rybnících Českolipska. Panurus, Pardubice, 3: HONCŮ M. (1992a): Příspěvek k poznání orthopteroidního hmyzu severozápadních Čech. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 13-14: HONCŮ M. (1992b): Oodes gracilis A. Villa et B. Villa, In: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 89: HONCŮ M. (1992c): Hnízdění břehulí obecných (Riparia riparia) na Českolipsku. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 17: HONCŮ M. (1992c): Změny ve složení avifauny okresu Česká Lípa. Sborník příspěvků a informačních článků ze semináře zoologů muzeí ČR, Staré Splavy. HONCŮ M. (1992d): Brouci (Coleoptera) okresu Česká Lípa. Sborník příspěvků a informačních článků ze semináře zoologů muzeí ČR, Staré Splavy. Strana 163

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny Název práce Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny Mgr. Karel Houdek houdek@knc.czu.cz

Více

Metodika floristického výzkumu

Metodika floristického výzkumu Metodika floristického výzkumu Volba území Záleží na cíli výzkumu. Může to být např. katastr obce jiný administrativní celek (okres, kraj) chráněné území orografický celek jinak přírodně ohraničené území

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Evropsky významná lokalita Ralsko

Evropsky významná lokalita Ralsko Příloha k veřejné vyhlášce č.j. 61642/ENV/12 z 16. 7. 2012 Kód lokality: CZ0510028 Biogeografická oblast: kontinentální Rozloha lokality: 143,6954 ha Evropsky významná lokalita Ralsko Typy přírodních stanovišť:

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník LIBERECKÝ KRAJ. referát

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník LIBERECKÝ KRAJ. referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník LIBERECKÝ KRAJ referát Jméno a příjmení: Jan Žďárský Adam Milner Třída: 6.0 Datum: 8.1. 2017 Liberecký kraj a) Obecné informace o kraji 01) Obecný

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

původní druhy, jejichž areál nedoznal změn v důsledku lidské činnosti

původní druhy, jejichž areál nedoznal změn v důsledku lidské činnosti Přílohy: 1. Tabulky 2. Grafy (dostupné v elektronické verzi BP) 3. Mapy (dostupné v elektronické verzi BP) 4. Fotografická příloha (dostupná v elektronické verzi BP) PROANTROPOFYTY původní druhy, jejichž

Více

Sborník SM. P írodní v dy. Historia Naturalis. 1/1958. Sborník SM. P írodní v dy. Historia Naturalis. 2/1962 (1963). Sborník SM.

Sborník SM. P írodní v dy. Historia Naturalis. 1/1958. Sborník SM. P írodní v dy. Historia Naturalis. 2/1962 (1963). Sborník SM. Sborník SM. Přírodní vědy. Historia Naturalis. 1/1958. Obsahuje: Řasová flora některých dystrofních vod v Jizerských horách / Jindřich Perman. -- Šťavnatkovité houby pahorku "Velká Horka" u Mnichova Hradiště

Více

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN Nepřírodní biotopy a jejich význam pro krajinu a biodiverzitu Mgr. Tomáš Gremlica Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Nepřírodní biotopy Jsou území významně narušená,

Více

PERSONALIA. Osmdesátiny RNDr. Miloslava Nevrlého

PERSONALIA. Osmdesátiny RNDr. Miloslava Nevrlého Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 31: 203 207, 2013 ISBN 978-80-87266-13-7 PERSONALIA Osmdesátiny RNDr. Miloslava Nevrlého Jsem velmi rád, že mohu v tomto sborníku připomenout osmdesáté

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy Vegetační stupně, trofické a hydrické řady na příkladu střední Evropy Sled orobiomů (veget. stupňů) dán: FG pásmem, (geobiomem) Teplotní a Srážkovou kontinentalitou / oceanitou Poloze pohoří v rámci FG

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Služby v ochraně přírody Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/92

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Doporučený postup citování bibliografických podkladů použitých při zpracovávání dokumentů SDO pro EVL autor: Ludvík Škapec datum: 14.2.2013

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Distribution of Carex pauciflora in the Czech Republic

Distribution of Carex pauciflora in the Czech Republic Distribution of Carex pauciflora in the Czech Republic Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka Map produced on: 18-11-2015 Database records used for producing the distribution map of Carex pauciflora

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

tel. +420-482 412 111; fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

tel. +420-482 412 111; fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Krajská vědecká knihovna v Liberci, přísp. org., Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111; fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 20115/2014-51 38770/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 5. 6.

Více

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Novinové články: Příloha I. 1. RAPORT, 31. 5. 2005 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Databáze: Příloha II. A B C Č. DRUH KÚ/NEJBL. OBEC NÁZEV 1 35 Krty/Ostrovec Ostrovecká olšina 2 35 Krty/Velečín Ostrovecký

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Aktuální stav procesu EIA

Aktuální stav procesu EIA Aktuální stav procesu EIA 2005 Předloženo Oznámení EIA záměru 2005-2010 průzkumy území a prověřování variant; předložení Dokumentace EIA 05/2011 Dokumentace EIA vrácena ze strany MŽP k doplnění 05/2012

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody?

Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody? Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody? Karel Matějka IDS, Praha 23. 4. 2015 Na úvod: základním pojmem je struktura

Více

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek na dokumentaci o posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek je přílohou odborného

Více

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1.

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Václav Vysoký Bibliografie: Knihy Motýli okresu Ústí nad Labem....J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Střevlíkovití okresu Ústí

Více

1. Významné lokality na Svitavsku pro výskyt ptáků. 2. Přírodní parky Svitavska Přírodní park Údolí Křetínky

1. Významné lokality na Svitavsku pro výskyt ptáků. 2. Přírodní parky Svitavska Přírodní park Údolí Křetínky 1. Významné lokality na Svitavsku pro výskyt ptáků ANOTACE: Prezentace představuje nejen s nejvýznamnějšími ornitologickými lokalitami regionu Svitavska, ale seznamuje také s řadou dalších významných nebo

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Co je to fytocenologie?

Co je to fytocenologie? Co je to fytocenologie? nauka o rostlinných společenstvech, vegetačních typech phyton rostlina, cenóza společenstvo zaměřena na klasifikaci vegetace a popis abiotického stanoviště zdůrazňuje druhové složení

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Moravskoslezském kraji

Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Moravskoslezském kraji Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Mgr. Roman Barták, ZO ČSOP Onyx Celkem 3 dílčí průzkumy: 1. CHKO Beskydy 2. CHKO Jeseníky 3. Moravskoslezský kraj (mimo obě CHKO) CHKO Beskydy

Více

Plán a hodnocení projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Česká Lípa, Školní 2520 za šk. rok 2014-2015

Plán a hodnocení projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Česká Lípa, Školní 2520 za šk. rok 2014-2015 Plán a hodnocení projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Česká Lípa, Školní 2520 za šk. rok 2014-2015 Plán x hodnocení 1. Výuka Projektu ekologické výchovy se zúčastní všichni pedagogové

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty)

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Bohemia centralis 20: 29-34, 1991 Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav- Čejetičky (Choboty) Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Emanuel OPRAVIL POPIS

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV -

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Předkládaný systém vzdělávání je tvořen okruhem témat,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2,

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, Geografický ústav, Brno, Kotlářská 2, KLAPKA P. 2004: Krajinné mikrochory Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Distribution of Carex davalliana in the Czech Republic

Distribution of Carex davalliana in the Czech Republic Distribution of Carex davalliana in the Czech Republic Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka Map produced on: 18-11-2015 Database records used for producing the distribution map of Carex davalliana

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze)

Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze) Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze) Mapa porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Bílá skála Datum

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Distribution of Sparganium natans in the Czech Republic

Distribution of Sparganium natans in the Czech Republic Distribution of Sparganium natans in the Czech Republic Author of the map: Zdenek Kaplan Map produced on: 20-11-2015 Database records used for producing the distribution map of Sparganium natans published

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více