A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ"

Transkript

1 Obsah Botanické citace Zoologické citace Ostatní >>Další (A2.5 Obecná ochrana přírody) A2.4.7 PŘEHLED LITERATURY A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ V této kapitole jsou uvedeny vybrané literární i nepublikované prameny zejména k živé přírodě Libereckého kraje. Nejedná se v žádném případě o úplný výčet, ale pouze o výběr významnějších citací především z oblasti regionální botaniky a zoologie. Většinou jde o práce z posledních cca 40 let, starší díla jsou citována jen v odůvodněných případech. Víceméně úplnou bibliografii pro Jizerské hory dlouhodobě zpracovával NEVRLÝ (1969, 1975, 1986, 1989). Do r uvádí 426 pramenů, 929 pramenů pro období let a 864 citací pro roky , celkem tedy 2219 citací. Je zřejmé, že pro území celého kraje, které zahrnuje vedle dalších chráněných krajinných oblastí i badatelsky a publikačně mimořádně exponované Krkonoše, by úplná bibliografie čítala mnoho tisíc položek. Níže uvedený přehled zahrnuje vybrané práce, které autoři této kapitoly (R. Višňák a P. Vonička) považovali z hlediska svých odborností za zvláště významné. Další prameny lze pak nalézt nejsnáze, je-li předmětem zájmu zvláště chráněné území. Každý rok vydává Agentura ochrany přírody a krajiny Bibliografii chráněných částí přírody, v níž se lze orientovat podle několika rejstříků. Dokumentace k chráněným územím (včetně např. inventarizačních průzkumů, případně kopií časopiseckých článků a diplomových prací) by měla být k dispozici u příslušného správního orgánu. Mimo zvláště chráněná území mohou jako vodítko posloužit dokumentace ÚSES a nověji i závěrečné zprávy s mapování biotopů soustavy Natura Dokumentace ÚSES sice pokrývají převážnou část kraje (některá území byla zpracovávána i vícekrát), jejich informační hodnota bývá ale značně nevyrovnaná. Je třeba vycházet z toho, že většina zpracovatelů ÚSES nemá hlubší přírodovědné vzdělání, a také z časového omezení při provádění průzkumných prací. Podrobnější popisy se vážou na vymezená biocentra, popřípadě biokoridory, řada autorů uvádí ale jen výčty zastoupených dřevin, případně obecně známých a snadno určitelných rostlinných druhů, jen sporadicky se objevují faunistické údaje. V případě biotopového mapování je situace o poznání lepší, otázkou je však dostupnost výstupů. V současnosti jimi disponuje Agentura ochrany přírody a krajiny a pověření koordinátoři, kteří ale nemají pravomoc poskytovat zdrojová data třetím osobám. V budoucnu lze předpokládat dostupnost digitálních výstupů na pracovištích ochrany přírody. A) Časopisy Uvedeny jsou především časopisy regionální, se zaměřením na přírodu: Sborník severočeského muzea, Přírodní vědy, Liberec. přírodovědný sborník přinášející práce z celých severních Čech, zejména však z východní části bývalého Severočeského kraje Severočeskou přírodou, Litoměřice. přírodovědný sborník věnovaný přírodě severních Čech (zhruba v rozsahu dřívějšího Severočeského kraje) Bezděz, Česká Lípa. nepravidelně vycházející sborník věnovaný přírodě Českolipska Stipa, Ústí nad Labem. (časopis od konce 80. let nevychází) Opera Corcontica, Praha. Krkonoše, nověji Krkonoše a Jizerské hory Jizerské a Lužické hory (časopis vycházel jen krátce v 90. letech) Ochrana přírody, Praha. měsíčník s celostátní působností Strana 144

2 B) Webové servery Z široké nabídky informačních zdrojů na internetu uvádíme několik prověřených adres: turistické informace věnované nejen Českému ráji, ale i oblastem Pojizeří a Podkrkonoší stránky Českého ekologického ústavu v Praze server Ministerstva životního prostředí ČR stránky Krajského úřadu Libereckého kraje informační stránky Správy Krkonošského národního parku. patrně nejobsáhlejší tuzemský web, věnovaný přírodě a krajině určitého území. Zahrnuje oblast přesahující hranice CHKO Lužické hory a poskytuje především velmi detailní vlastivědné (turistické) informace o území, vč. např. bohaté kolekce historických pohlednic. základní informace o bodování soustavy Natura 2000 v ČR stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR informace o invazních druzích rostlin Správa chráněných krajinných oblastí ČR informační server Jizerských hor Rajnet informační a zpravodajský server Českého ráje Stránky vybraných nevládních neziskových organizací ZO ČSOP Armillaria Liberec občanské sdružení Arnika Společnost přátel přírody ZO ČSOP Křižánky (Český ráj) Děti Země Hnutí DUHA horskyspolek.ecn.cz Jizersko-ještědský horský spolek Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Suchopýr, o. p. s. Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. ZO ČSOP 36/02 při Správě CHKO Jizerské hory Strana 145

3 C) Citace vybraných prací z regionální botaniky ABTOVÁ M. & BURDA J. (1981 a): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ABTOVÁ M. & BURDA J. (1981 b): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ABTOVÁ M. & BURDA J. (1981 c): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rybí loučky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ADAMOVIČ J. (1997): Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko. Bezděz, Česká Lípa, 5: ANDĚL P. (1997): Bioindikace čistoty ovzduší Ralské pahorkatiny pomocí lišejníků. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 20: ANDĚL P. (1999): Bioindikace čistoty ovzduší v Jizerských horách pomocí lišejníků. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: ANDRÉE A. (1868): Ausflüge im Isergebirge. Verh. Bot. Provinz Brandenburg, Berlin, 10: ANONYMUS (1992?): Návrh způsobů řízení a vývoje v chráněném území: SPR Nová louka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] ANONYMUS (1999): Metodika přípravy plánů péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. AOPK, Praha. BALÁTOVÁ E. & al. (1997): Předběžný přehled rostlinných společenstev bývalého VVP Ralsko s poznámkami k vegetaci. Bezděz, Česká Lípa, 5: BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftschutzgebietes Jizerské hory. I.,II. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: et BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. (1984): Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich, Wien, 134: BARBER E. ( ): Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1896) 22: , (1901) 23: 1-69, (1911) 27: et (1917) 28: BARBER E. ( ): Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1896) 22: , (1901) 23: 1-69, (1911) 27: et (1917) 28: BARILLOVÁ J. (1996): Výskyt a ekologie druhu Juniperus communis subsp. alpina v Jizerských horách. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Kat. Dendrol. Šlecht. Les. Dřev. Les. Fak. ČZU Praha] BAUDYŠ E. (1924): Poznámky ke květeně Hodkovic nad Mohelkou. Věda Přír., 15: BRIEGER F. (1923): Die Vegetation des Isergebirges. Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 72: BURDA J. (1980): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černá hora. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] BURDA J. (sine anno): Seznam vyšších rostlin v SPR Rašeliniště Jizery a SPR Rašeliniště Jizerky dle údajů z literatury. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] BURDA J., SÝKORA T. & SLAVÍK B. (1973): Příspěvek k flóře a vegetaci Klopotivého potoka u Příchovic. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 8: BUSINSKÝ R. (1989): Dactylorhiza bohemica nový druh objevený v severních Čechách. Preslia, Praha, 61: ČVANČARA A. (1974): Zpráva o základním floristickém průzkumu (vyšší rostliny) Ralské pahorkatiny v letech In: Charvát F. [ed.], Ochranářský průzkum Hamr, Ms., Tis, Praha. Strana 146

4 ČVANČARA A. (1976, 1977): Floristické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. I, II. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 8: 3-50, 9: ČVANČARA A. (1987): Ohrožené a vzácné druhy Dokeska a Českolipska. Severočes. Přír., Litoměřice, 20: DOBRÝ J. [ed.] et al. (1973): Vliv těžby na vegetaci a asanační využití vegetace. Výzk. Zpráva, BÚ ČSAV Průhonice u Prahy, 133 pp. DOHNAL Z. (1967): Rašeliniště a slatiniště Polomených hor. Anthropozoikum, Praha, 9/1959: DOSTÁLEK J. & ČECHÁK T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: ENGLER A. (1865): Ueber die Vegetation des Isergebirges. Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 42 (1864): FIRBAS F. & POHL F. (1926): Aus der Pflanzenwelt Nordböhmens. I. Über einige Grundzüge in der Gliederung der Pflanzendecke zwischen Mittelgebirge und Jeschken. Mitt. Nordböhm. Ver. Heimatforsch. und Wanderpflege, Reichenberg, 1: 1-9. FIRBAS F. & POHL F. (1928): Aus der Pflanzenwelt Nordböhmens. II. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 50: FIRBAS F. (1924): Studie über den Standortscharakter auf Sandstein und Basalt. (Ansiedlung und Lebensverhältnisse der Gefäßpflanzen in der Felsflur des Rollberges in Nordböhmen.) Beih. Bot. Cbl., Prag Dresden, 44B: FIRBAS F. (1927): Die Geschichte der nordböhmischen Wälder und Moore seit der letzten Eiszeit. Untersuchungen im Polzengebiet. Beih. Bot. Cbl., Prag Dresden, 45B: FIRBAS F. (1929): Die Pflanzendecke des Friedländischen. Heimatkunde des Bezirkes Friedland in Böhmen, Friedland, FIRBAS F. (1949, 1952): Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. Bd. I, Bd. II. Verl. Gustav Fischer, Jena. FRANKLOVÁ H. (1995a): Mechorosty Ještědského hřbetu. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 19: FRÖHNER S. (1971): Kritische Pflanzen und floristische Neuheiten aus dem Riesengebirge und Isergebirge. Opera Corcont., Vrchlabí, 7-8: GRULICH V. (1988): Carex dioica L. v severních Čechách opět nalezena. Severočes. Přír., Litoměřice, 21: HADAČ E. & ŠTURSA J. (1983): Syntaxonomický přehled rostliných společenstev Krkonoš. (I. Přirozená nelesní společenstva.) Opera Corcont., Praha, 20: HADAČ E. & VÁŇA J. (1967): Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: HADAČ E. & VÁŇA J. (1971): Plant communities of springs in the Krkonoše Mountains. Opera Corcont., Praha, 7-8: HANTSCHEL F. (1890): Botanischer Wegweiser im Gebiete des Nordböhmischen Exkursions-Club. Boehm. Leipa, HANTSCHEL F. ( ): Beiträge zur Flora des Clubgebietes. Mitt. Nordboehm. Exkurs.-Club, Leipa, 15: (1892), 16: (1893), 19: (1896), 22: (1899), 39: (1916). HARTMANN A. (1927): Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich der nördlichen Böhmens. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, 30/1: HARTMANN F. K. & JAHN G. (1967): Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsrauems nördlich der Alpen. Leipzig. HAŠEK M. (1950): Zbytky stromů v prehistorických dobách v okolí Turnova. Sborn. Masaryk. Akad. Práce, Praha, 24: Strana 147

5 HAVLÍK J. (1997): Historický průzkum masivu Jizery. Ms. [Bak. Pr., Depon in: Úst. ŽP Přír. Fak. UK Praha & Správa CHKO Jizerské hory] HENDRYCH R. (2003): Poznatky o druhu Ligularia sibirica v Čechách. Preslia, Praha, 75: HLAVÁČEK R. & PYŠEK P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). Severočes. Přír., Litoměřice, 21: HOFMAN J. & HOFMANOVÁ M. (1985): O tisech v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 14: HOLUB J. & PROCHÁZKA F. (2000): Red list of vascular plants of the Czech Republic Preslia, Praha, 72: HOLUBIČKOVÁ B. & VÁŇA J. (1973): Studie o vegetaci blat. IV. Rašeliniště Jizerských hor. Sborn. Severočes. Přír., Litoměřice, 4: HOLUBIČKOVÁ B. (1980): Autochtonní a introdukovaná Pinus mugo TURRA v sudetských pohořích. Opera Corcont., Praha, 17: HONCŮ M. & PLÁNSKÁ M. (1996): Chráněné rostliny Lužických hor. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa, 4: HONCŮ M. (1995): Vstavačovité (Orchidaceae) Českolipska. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa, 3: HOUŠKOVÁ E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. Mskr. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha, 138 pp.] HOUŠKOVÁ E. (1987): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť Jizerských hor a jejich předpokládané sukcesní vztahy. Stipa, Ústí nad Labem, 8/9: HOUŠKOVÁ E. (1987): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť Jizerských hor a jejich předpokládané sukcesní vztahy. Stipa, Ústí nad Labem, 8/9: HOUŠKOVÁ E. (1988): Státní přírodní rezervace Nová louka. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] HOUŠKOVÁ E. (1990): Botanický inventarizační průzkum SPR Prales Jizera. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] HOUŠKOVÁ E. (1991): Rašeliniště Klikvová louka. Ms., 5 pp. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] HROMEK J. & RYCHTAŘÍK P. (1996): Místní ÚSES pro k. ú. Stráž pod Ralskem, Hamr pod Ralskem, Břevniště pod Ralskem. Ms., Liberec. [depon. in RŽP OkÚ Česká Lípa] HROUDA L., MANDÁK B. & HADINEC J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České botanické společnosti v Mělníku. Příroda, Praha, 7: CHARVÁT F. (1962): Příspěvek ke květeně centrální části Lužických hor. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, 2: CHARVÁT F. [ed.] (1974): Ochranářský průzkum Hamr. Ms., Tis, Praha. JANKOVSKÁ V. (1992): Vegetationsverhältnisse und Naturumwelt des Beckens Jestřebská kotlina am Ende des Spätglazials und im Holozän (Doksy-Gebiet). Folia Geobot. Phytotax., Praha, 27: JANKOVSKÁ V. (2001): Vegetation development in the Western part of the Giant Mts. during the holocene. (Pančavské rašeliniště mire palaeoecological research.) Opera Corcont., Praha, 38: JEHLÍK V. (1958): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska a sousedních území. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Hist. Natur., Liberec, 1: JEHLÍK V. (1962): Pěstované javory Frýdlantska. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Hist. Natur., Liberec, 2: JEHLÍK V. (1962): Rozšíření některých plavuní (Urostachys selago /L./Hert., Lycopodium clavatum L., Lycopodium annotinum L.) v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Hist. Natur., Liberec, 2: Strana 148

6 JEHLÍK V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. Mskr. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přírod. Fak. KU v Praze.] JEHLÍK V. (1967): Příspěvek k poznání synantropní květeny Jablonecka. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 3: JEHLÍK V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmern in Nordböhmen. Eine Studie über synanthrope Vegetation und Flora. Rozpr. ČSAV, Ser. Math.-Nat., Praha, 81/2: JEHLÍK V. (1971): Pěstování druhu Thuja standishii (GORD.)CARR. v Československu. Čas. Slez. Muz., Ser. Dendr., Opava, 1: JEHLÍK V. (1986): Vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). Vegetace ČSSR, Ser. A, 14: JEHLÍK V. (1989): Příspěvek k poznání vegetace štěrbin zdí ve Frýdlantském výběžku. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 17: JEHLÍK V. (2001): Luronium natans zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 36: JENÍK J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Nakl. ČSAV, Praha. JENÍK J. & LOKVENC T. (1962): Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge. Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., Praha, 72/1: KNÍŽETOVÁ L. (1978): Státní přírodní rezervace Černá jezírka. inventarizace vegetačního krytu. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] KOCIÁNOVÁ M. & ŠTURSOVÁ H. (1986): Revize rozšíření a ekologie jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica). Opera Corcont., Praha, 23: KOCOURKOVÁ J. (2000): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok Ms. KOCOURKOVÁ J. (2001): Zpráva o výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 6: KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 11: KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1987): Poznámky k fytogeografii západní části Severočeské křídy. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 22, Mater. 6: KOLBEK J. & PETŘÍČEK V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. Severočes. Přír., Litoměřice, Kolektiv (1991?): Tlustec. Základní přírodovědecký průzkum. Ms., ZO ČSOP 01/33 Praha. KOPECKÝ K. & al. (1985): Fytocenologické podklady pro biologickou asanaci VVP Vyškov, VVP Boletice, VVP Jince, VVP Ralsko a VVP Mladá. Závěrečná výzk. zpráva Ms., Botanický ústav AV ČR [depon. in Ministerstvo obrany ČR] KRAHULEC F. (1990): Nardo-Agrostion communities in the Krkonoše and West Carpathians Mts. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: KRAHULEC F. et al. (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcont., Praha, 33: KROPÁČKOVÁ A. & HOLUBIČKOVÁ B. (1959): Studie o vegetaci luk u Jestřebí. Vědec. Práce Výzk. Úst. Meliorací ČSAZ, Praha, 2: KUBÁT K. & MACHOVÁ I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. Příroda, Praha, 20: KUBÁT K. (1986): Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. Praha. KUBÁT K. (1999): Změny ve flóře Českého středohoří za posledních 50 let. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 34, Mater. 17: Strana 149

7 KUBÁT K. (2000): Liparis loeselii (L.) L. C. Richard u Jestřebí. Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 12: KUBÁT K. et al. (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS Severočes. Přír., Litoměřice, 31: KUBÁT K., ONDRÁČEK Č & MACHOVÁ I. [eds.] (1999): Floristický kurs ČBS Česká Lípa Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: KUNCOVÁ J. (1975): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Novozámecký rybník na Českolipsku. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 7: KUNCOVÁ J. (1975): Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Peklo. Čs. Ochrana Prírody, Bratislava, 18: LIMPRICHT K. G. (1872): Ergebnisse einigen botanischen Wanderungen durchs Isergebirge. Abh. Schles. Ges. Vaterländ. Cult., Abt. Naturwiss. Medic., Breslau, : LORBER J. (1986): Příspěvek k rozšíření rašeliníků v SPR Černá jezírka (Jizerské hory). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 15: MACHOVÁ I. & KUBÁT K. (1996): Botanický průzkum vrchu Tlustec (okres Česká Lípa). Acta Univ. Purkyn., Ústí nad Labem, 16, Studia Oecologica, 3: MACHOVÁ I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. Severočes. Přír., Litoměřice, 29: MACHOVÁ I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). Severočes. Přír., Litoměřice, 30: MACHOVÁ I. (1997): Flóra mokřin u Žízníkova (okr. Česká Lípa). Severočes. Přír., Litoměřice, 30: MACHOVÁ I. (1999a): Zvláště chráněné druhy rostlin z fytogeografických okresů Ralsko-bezdězská tabule a Podještědí. 1. Kriticky ohrožené druhy. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: MACHOVÁ I. (1999b): Zvláště chráněné druhy rostlin z fytogeografických okresů Ralsko-bezdězská tabule a Podještědí. 2. Silně ohrožené druhy. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: MACHOVÁ I. (2000a): Zvláště chráněné druhy rostlin z fytogeografických okresů Ralsko-bezdězská tabule a Podještědí. 3. Ohrožené druhy. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 12: MACHOVÁ I. (2000b): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 12: MANSFELD J. (1994): Floristický výzkum vybraných vrchů u České Lípy. Ms., 110 p. [Dipl. Pr., depon. in: Bibl. PF UJEP Ústí nad Labem] MARSCHNER H. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 12: MARSCHNER H. (1983): Květena Šluknovského výběžku. 2. část. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 13: MARSCHNER H. (1985): Květena Šluknovského výběžku. 3. část. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, 14: MATOUSCHEK F. ( ): Floristisches Beitrag aus der näheren und weiteren Umgebung von Reichenberg. I.,II. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 34: et 36: MATUSZKIEWICZ W. et al. (1995): Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przegladowa 1 : Polska Akad. Nauk, Inst. Geogr. Przestrz. Zagospodarow., Warszawa. MAZÁNKOVÁ Š. (2000): Krajinářské a botanické zhodnocení přírodního parku Peklo v okrese Liberec. Ms. [Bakal. Pr., depon. in: UJEP Ústí nad Labem, Fak. Živ. Pr.] MELINGEROVÁ M. (1997): Flóra, vegetace a životní podmínky na vybraných mokřadech v CHKO Jizerské hory. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec & Knih. Fak. ŽP UJEP Ústí nad Labem] MELINGEROVÁ M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 12: Strana 150

8 MIETHIG F. J. & MATOUSCHEK F. ( ): Pflanzenleben im Bezirke. Blütenpflanzen. In: Ressel A.F./red./, Heimatkunde des Reichenberger Bezirkes, Reichenberg, 1: MIKYŠKA R., NEUHÄUSL R. & NEUHÄUSLOVÁ Z. (1969): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. List M-33-IX Děčín Academia a Kartografické nakladatelství, Praha. MILITZER M. ( ): Flora der Oberlausitz einschließlich der nördlichsten Tschechoslowakei. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1937) 33/1: 7-88, (1940) 33/2: 1-53, (1942) 33/3: 22-69, (1954) 34/1: 5-71, (1955) 34/2: MILITZER M. ( ): Flora der Oberlausitz einschließlich der nördlichsten Tschechoslowakei. Abh. Naturforsch. Ges., Görlitz, (1937) 33/1: 7-88, (1940) 33/2: 1-53, (1942) 33/3: 22-69, (1954) 34/1: 5-71, (1955) 34/2: MILITZER M. ( ): Veränderungen in der Flora der Oberlau sitz und der nördlichen ČSR. Abh. Ber. Naturk., Görlitz, 35/1: et 35/2: MORÁVKOVÁ K. (1996a): Botanický průzkum Přírodního parku Ještěd. Ms. [depon. in: Severočeské muzeum v Liberci & Okresní úřad Liberec] MORÁVKOVÁ K. (1996b): Botanický průzkum údolí Mlýnského a Lučního potoka ve Vesci u Liberce. Ms. [depon. in: Severočeské muzeum v Liberci & Okresní úřad Liberec] MORÁVKOVÁ K. (1997): Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [depon. in AOPK Ústí nad Labem & OkÚ Liberec, RŽP] MORÁVKOVÁ K. (1999): Vybrané problémy z biologie a ekologie třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa (CHAIX) J. F. GMELIN) v imisně postižené oblasti Jizerských hor. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: NÁDVORNÍK J. (1951): Lišejníky Jizerských hor. Čas. Nár. Mus., Sect. Natur., Praha, 116: NĚMCOVÁ L. (2002): Mechorosty vybraných lokalit národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. Příroda, Praha, 20: NESTLER R. (1923): Die Adventivflora der Umgebung Reichenbergs. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 45: NESTLER R. (1938): Kulturflüchtlinge im Katharinberger Tal. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 60: NEUHÄUSL R. & NEUHÄUSLOVÁ Z. (1962): Rostlinná společenstva SPR Břehyňský rybník u Doks. Preslia, Praha, 37: NEUHÄUSL R. (1962): Fytocenologický materiál z navrhované státní přírodní reservace na Jezevčím vrchu v Lužických horách. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 2: PAVLŮ L. & BURDA J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 21: PELC F. (1999): Program revitalizace imisně zatížených lesních ekosystémů Jizerských hor. Sborn. Severočes, Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: PERMAN J. (1958): Řasová flóra některých dystrofních vod v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Mus., Přír. Vědy, Liberec, 1: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. Preslia, Praha, 48: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1982): Poznámky k floristickému průzkumu údolí Bělé. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 17: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. Bohem. Centr., Praha, 13: PETŘÍČEK V. & KOLBEK J. (1996): Rod Pulsatilla v údolí Bělé ve středním Pojizeří. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 31: 3-10 PETŘÍČEK V. & SÝKORA T. (1973): Státní přírodní rezervace Ralsko. Ochr. Přír., Praha. 7: PETŘÍČEK V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. Ms. [Rigor. Pr., Depon. in: Kat. Bot. PřF UK Praha] Strana 151

9 PETŘÍČEK V. (1978): Státní přírodní rezervace Provodínské kameny. Památ. a Přír., Praha, 3: PETŘÍČEK V. (1987): Síť maloplošných chráněných území vybraných částí Severočeského kraje se zřetelem na druhovou ochranu. Severočes. Přír., Litoměřice, 20: PETŘÍK P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (Arctium nemorosum) v Ještědském hřbetu. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: PETŘÍK P. (2001): Botrychium matricariifolium v Ještědském hřbetu. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 22: PETŘÍK P. (2001): Příspěvek k rozšíření ostružiníků v severní části Ještědského hřbetu. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: PETŘÍK P., CHRTEK J. & BRÄUTIGAM S. (2003): Jestřábníky (Hieracium podrod Pilosella) Ještědského hřbetu. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: PLAIL J. (1927): Pollenanalytische Untersuchungen einiger Hochmoore des Isergebirges. Mitt. Ver. Heimatkunde, Reichenberg, 21: PLÁNSKÁ M. (1996a): Příspěvek k poznání květeny Lužických hor a jejich okolí. Bezděz, Česká Lípa, 4: PLÁNSKÁ M. (1996b): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách. Bezděz, Česká Lípa, 4: PLOCEK A. (1974): Nástin květeny Jizerských hor. Ms. [Dis. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK, Praha] PLOCEK A. ( ): Květena Jizerských hor. 2, 3, 4. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 13: 5-24, 14: 5-39 et 15: 5-52 [nedokončeno]. POHL F. & FIRBAS F. (1928): Aus der Pflanzenwelt Nordböhmens. II. Mitt. Ver. Naturfr., Reichenberg, 50: PUCHMAJEROVÁ M. (1929): Les tourbières de la haute chaine des Krkonoše et du massif central de la Jizera. Publ. Fac. Sc. Univ. Charl., Prague, 89: PUCHMAJEROVÁ M. (1936): Rašeliny Jizerských hor. Arch. pro přírodov. Výzk. Čech, Praha, 19: RICHTER H. (1937): Ein kurzer Ueberblick über die Vegetation eines Isergebirgsmoores. Natur u. Heimat, Aussig, Gedenkheft Prof. Dr. Karl Rudolph, p RYBNÍČEK K. & HOUŠKOVÁ E. (1994): Vegetační a stanovištní změny na rašeliništích Jizerských hor za období Příroda, Praha, 1: RYBNÍČEK K. (1970): Rozšíření Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil. v Československu Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: RYCHTAŘÍK P. (1992): Výskyt Aconitum vulparia REICHENB. u Břevniště mezní lokalita na severozápadní hranici druhu. Severočes. Přír., Litoměřice, 26: RYCHTAŘÍK P. (1994a): Plán místního ÚSES severní části bývalého VVP Ralsko. Ms. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] RYCHTAŘÍK P. (1994b): Plány péče o PP Černý rybník, PP Děvín a Ostrý, PP Divadlo, PP Malý a Velký Jelení vrch, PP Stohánek, PP Široký kámen. Ms. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] RYCHTAŘÍK P. (1996a): Botanický inventarizační průzkum oblasti Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře. Ms., 30 pp. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] RYCHTAŘÍK P. (1996b): Plán péče o přírodní rezervaci Ralsko. Ms. [depon. in Ref. ŽP OkÚ Česká Lípa] SÁDLO J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu v Mělníku. Příroda, Praha, 7: SÁDLO J. (1996): Náčrt vegetace CHKO Kokořínsko. Příroda, Praha, 7: SÁDLO J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. Muzeum a Současnost, ser. nat., 12: SAJVEROVÁ E. (1981): Rekonstrukce vegetace vrcholové části Jizerských hor na základě pylové analýzy. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha] Strana 152

10 SAJVEROVÁ E. (1987): Příspěvek k historii vývoje vegetace na rašeliništi Malá jizerská louka (Jizerské hory). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 16: SCHIFFNER V. (1908): Ökologische Studie über die sogenannten Knieholzwiesen des Isergebirges. In: Wiesner-Festschrift 1908, Wien, pp SCHMIDT A. ( ): Flora der Umgebung Reichenbergs. Mitt. aus dem Ver. d. Naturfr., Reichenberg, (1879)1-40, (1879) 45. SCHUSTLER F. (1918): Krkonoše. Rostlinozeměpisná (fytogeografická) studie. Archiv Přír. Výzk. Čech, Praha, 16/4: SLAVÍK B. (1969): Pozoruhodná lokalita boreálně-subatlantského společenstva Sparganietum minimi Schaaf 1925 v Českém ráji. Preslia, Praha, 41: SLAVÍK B. (1969): Rozšíření čechřice vonné (Myrrhis odorata /L./SCOP.) v povodí Jizery. Zpr. Čs. Bot. Spol., Praha, 8: SLAVÍK B. (1973): Rozšíření violky dvoukvěté (Viola biflora L.) v povodí Jizery se zvláštním zřetelem na výskyt v nižších polohách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 5: SLAVÍK B. (1974): Výskyt kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum BERNH.) v povodí Jizery. Opera Corcont., Praha, 11: SLAVÍK B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. Bohem. Centr., Praha, 6: SLAVÍK B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 18: SLAVÍK B. (2001): Chrysosplenium oppositifolium L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 22: SMRŽ P. (1955): Příspěvek k poznání květeny okolí Liberce. Zprav. Severočes. Mus., Liberec, 2: STANČÍK D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku. Ms. [Dipl. Pr., depon. in: Bibl. Kat. Bot. P5F UK, Praha] STANČÍK D. (1999): Změny vegetace Břehyňského rybníku v průběhu posledních 30 let. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34, Mater. 17: STUDNIČKA M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 10: STUDNIČKA M. (1982 a): Vegetace SPR Černá hora. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] STUDNIČKA M. (1982 b): Vegetace SPR Rybí loučky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] STUDNIČKA M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. Sborn. Severočes. Muz., Ser. Nat., Liberec, 13: STUDNIČKOVÁ I., STUDNIČKA M. & STUDNIČKA Z. (1979): Příspěvek k ekologii prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v Jizerských horách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 11: SVOBODOVÁ H. (2002): Preliminary results of the vegetation history in the Giant mountains (Úpská rašelina mire and Černohorská rašelina bog.) Opera Corcont., Praha, 39: SÝKORA T. & ŠTURSA J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech Daphno (mezereo)-dryopteridetum filix-mas ass. nova. Preslia, Praha, 45: SÝKORA T. & TOMAN J. (1968): Původ druhu Petasites kablikianus v Ještědském pohoří. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: SÝKORA T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. Mskr. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přírod. Fak. UK, Praha] SÝKORA T. (1967): Kruštík malolistý Epipactis microphylla (EHRH.)SW. v severních Čechách. Živa, Praha, 15: Strana 153

11 SÝKORA T. (1967): Vegetace Ještědského pohoří z hlediska rozšíření přirozených porostů a chráněných rostlin. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 3: SÝKORA T. (1969): Floristicko-fytocenologický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 4: SÝKORA T. (1969): Vegetace vrchovišť v chráněném území SPR Rašeliniště Jizerky. Ochr. Přír., Praha, Ochr. Průzk., 3: SÝKORA T. (1970): Lesní společenstva jihozápadní části Hradčanské plošiny. Studie ČSAV, Praha, 1970/7: SÝKORA T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. In: Knižnice Jizerských hor, 11: 1-60, ed. Severočes. Mus., Liberec. SÝKORA T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. Preslia, Praha, 43: SÝKORA T. (1972): Fytocenologické příspěvky k lesní vegetaci severních Čech. Ms. [Rigor. Pr., depon. in Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha], 23 p. SÝKORA T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. Sborn. Severočes. Mus., Ser. Natur., Liberec, 4: SÝKORA T. (1972): Sporné otázky chráněného území Ještěd v severních Čechách. Ochr. Přír., Praha, 27: SÝKORA T. (1973): Relikty smrčin na dně Jestřebské kotliny u Doks a v povodí Ploučnice v severních Čechách. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 8: SÝKORA T. (1974): Zpráva o fytocenologickém průzkumu Ralské pahorkatiny. In: Charvát F. [ed.], Ochranářský průzkum Hamr, Ms., Tis, Praha, p , příl. SÝKORA T. (1974): Vřesovec čtyřřadý Erica tetralix L. na Malé jizerské louce v Jizerských horách. Živa, Praha, 22: 204. SÝKORA T. (1976): Výsledky botanické inventarizce chráněných území v Ještědském pohoří. Severočes. Přír., Litoměřice, 7: SÝKORA T. (1977a): Syntéza základního přírodovědeckého průzkumu Ralské pahorkatiny. Stipa, Ústí nad Labem, 3: SÝKORA T. (1977b): Současný stav lokality hvězdnice alpské na Ralsku u Mimoně. Živa, Praha, 25: SÝKORA T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny Chrastný vrch (severní Čechy). Preslia, Praha, 51: SÝKORA T. ( ): Květena Ještědu a Podještědí Sdruž. Rod. Př. Kraje K. Světlé, Liberec, 13: 5-8 (1982), 14: 8-12 (1983), 15: 9-12 (1984), 16: (1984). SÝKORA T. (1983): Junco effusi-calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. Preslia, Praha, 55: SÝKORA T. (1983): Náhradní dřeviny pro Jizerské hory. Živa, Praha, 31: SÝKORA T. (1983): Taxonomie a rozšíření bříz okruhu Betula alba v Českém masívu. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 18: SÝKORA T. (1984): Fytogeografické hodnocení okrajových částí sudetského masívu. Studie ČSAV, Praha, 1984/23: SÝKORA T. (1988): Geobotanický a sosiekologický posudek na meliorace zemědělských půd, úkol Křižany. Ms. [depon. in ZO 01 ČSOP Česká Lípa] SÝKORA T. [ed.] (1988): Záchranná přírodovědecká inventarizace Hamr II. Ms. SÝKORA T. et al. (1985): Ještědské pohoří. Botanická dokumentace přírodovědecky cenných lokalit se zaměřením na výstupy pro ochranu přírody. Ms. [depon. in ČSOP, zákl. org. 01/33 Praha], 28 p. SÝKOROVÁ J. (1993): Botanický průzkum na lokalitách Náckova louka a Vápenice na Ještědském hřebeni. Ms. [depon. in OkÚ Liberec, RŽP] SÝKOROVÁ J. (1995a): Chráněné rostliny Liberecka. Metodický materiál Okresního úřadu v Liberci. Liberec. Strana 154

12 SÝKOROVÁ J. (1995b): Přírodní rezervace Velký Vápenný. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [depon. in AOPK Ústí nad Labem & OkÚ Liberec, RŽP] SÝKOROVÁ J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 22: ŠÍDA O. (1995): Příspěvek k rozšíření bahniček (Eleocharis) v Jizerských horách. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: ŠOUREK J. (1970): Květena Krkonoš. Academia, Praha. ŠVEJDOVÁ K. (1996): Botanický inventarizační průzkum PR Klikvová louka. Ms., 5 pp. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TIETZEOVÁ E. (1985): Růst kleče (Pinus mugo TURRA) na Malé jizerské louce. Stupa, Ústí n. L., 7: TUROŇOVÁ D. (1976): Vegetace rybníků u Stráže pod Ralskem. Ms. [Dipl. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. PřF UK Praha] TUROŇOVÁ D. (1981 a): Inventarizační botanický průzkum SPR Klečové louky. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1981 b): Inventarizační botanický průzkum SPR Na Kneipě. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1981 c): Inventarizační botanický průzkum SPR U Posedu. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1981 d): Inventarizační botanický průzkum SPR Vlčí louka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] TUROŇOVÁ D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). Preslia, Praha, 57: TUROŇOVÁ D. (1987): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 16: TUROŇOVÁ D. (1996): Dokeské mokřady návrh na rozšíření ramsarského mokřadu Novozámecký a Břehyňský rybník. Ochr. Přír., Praha, 51: TUROŇOVÁ D. & RYCHTAŘÍK P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. Severočes. Přír., Litoměřice, suppl. 12: TUROŇOVÁ D. & RYCHTAŘÍK P. (2000): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. Příroda, Praha, 20: VACEK S., SOUČEK J. & PODRÁZKÝ V. (1999): Porostní poměry, obnova a stabilizace komplexu Jizerskohorských bučin. Sborn. Severočes, Muz., Přír. Vědy, Liberec, 21: VALLOVÁ-ŠTOLCOVÁ E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. Preslia, Praha, 37: VÁVRA J., NOVÁK I., LIŠKA J. & SKYVA J. (1997): Motýlí fauna přírodní rezervace Hradčanské rybníky v bývalém vojenském újezdu Ralsko (Lepidoptera). Bezděz, Česká Lípa, 5: [součástí práce je mapka rostlinných společenstev] VIŠŇÁK R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. Preslia, Praha, 58: VIŠŇÁK R. (1989): Hemerofytní rostlinná společenstva montánního stupně Jizerských hor. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 17: VIŠŇÁK R. (1992): Vegetace a flóra města Liberce. Ms. [Dipl. Pr., depon in Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha.], 723 p. VIŠŇÁK R. (1992, 1995): Květena města Liberce. I., II. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 18: 21-72, 19: VIŠŇÁK R. (1995): Teplomilná antropofyta v Liberci. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: VIŠŇÁK R. (1996): Invazní neofyty v severní části Čech. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 14: Strana 155

13 VIŠŇÁK R. (1997): Liberecké mokřady I vodní toky a mokřady pravostranných přítoků Lužické Nisy. Ms., Stráž pod Ralskem. VIŠŇÁK R. (1997): Příroda vrchu Tlustec a návrh na její ochranu. Ms. [depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha] VIŠŇÁK R. (1997): Příroda východní části Zákupské pahorkatiny a její ochrana. Ms. [depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha] VIŠŇÁK R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 34: VIŠŇÁK R. (1999): Brazilka, botanický inventarizační průzkum. Ms. VIŠŇÁK R. (1999): Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] VIŠŇÁK R. (1999): Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory. Ms. [depon. in Správa CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí] VIŠŇÁK R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 35: VIŠŇÁK R. (2000): Přírodovědné podklady pro plány péče o NPR Rašeliniště Jizery, NPR Rašeliniště Jizerky, PR Černá jezírka, PR Rybí loučky, PR Klečové louky, PR Prales Jizera, PP Vlčí louka, PP U posedu, PP Na Kneipě, PR Čihadla, PR Černá hora. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] VIŠŇÁK R. (2001): Hospodaření v lesích maloplošných chráněných území centrální části Jizerských hor z pohledu přírodovědce. Sborn. refer. z mez. konf. Současnost a budoucnost lesní krajiny J. h., Hejnice , p VIŠŇÁK R. (2001): Plán péče o Přírodní památku Brazilka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Lužické hory] VIŠŇÁK R. (2001): Plány péče o o PR Jedlový důl, PR Nová louka a PR Klikvová louka. Ms. [depon. in: Správa CHKO Jizerské hory] VIŠŇÁK R. (2001): Plány péče o PR Křížový vrch, PR Dlouhá hora a PR Vápenný. Ms. [depon. in: Odbor ŽP, Krajský úřad Liberec] VIŠŇÁK R. (2001): The estimation of potential natural forest composition using of simple mathematical model on example of Ještědský hřbet ridge. J. Forest Sci., Praha, 47: VIŠŇÁK R. (2002): Plány péče o PP Terasy Ještědu, PP Hadí kopec a PP Stříbrník. Ms. [depon. in: Odbor ŽP, Krajský úřad Liberec] VIŠŇÁK R. (2003): Přírodní rezervace Vápenný vrch. Botanický inventarizační průzkum. Ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec] VIŠŇÁK R. (2003): Tlustec truchlohra s otevřeným koncem. Ochr. Přír., Praha, 58: VIŠŇÁK R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 23: xx-xx. VIŠŇÁK R. & NEVRLÝ M. (1997): Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. Ms., Stráž pod Ralskem a Liberec [depon. in Odbor ŽP MML et Severočeské museum v Liberci] VIŠŇÁK R. et al. (1996): Ověření negativního vlivu chemické těžby uranu na ekosystémy. Ms., MEGA a. s., Stráž pod Ralskem [depon. in DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem]. VIŠŇÁK R. et al. (1997): Riziková analýza sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem. Dílčí úkoly B. 5. Rizika vlivů na ekosystémy a B. 6. Rizika vlivů na krajinu. Ms. [depon. in DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem, ÚJV Řež u Prahy, MEGA a. s., Stráž pod Ralskem] VIŠŇÁK R., BAJER J. & VONIČKA P. (2000): Přírodovědný inventarizační průzkum a plán péče o navrženou Přírodní památku Panský lom v Ještědském hřbetu. Ms. [depon. in: Mag. Města Liberce, odbor ŽP] VULTERIN Z. (1955): O rozšíření rojovníku bahenního v Jizerských horách a Krkonoších. Ochr. Přír., Praha, 10: Strana 156

14 WAGNEROVÁ Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svazu Krkonoše. Ms. [depon. in: Knih. Kat. Bot. MU Brno] WAGNEROVÁ Z. (1992): rostlinné společenstvo s dominancí Petasites albus v subalpínském stupni Krkonoš. Philonoti seriatae-petasitetum albi as. nova. Opera Corcont., Praha, 29: WAGNEROVÁ Z. (1994): Rostlinná společenstva Kotelních jam v Krkonoších I. část. Opera Corcont., Praha, 31: WATZEL J. (1877): Die phanerogame Flora des Gebietes von Böhmisch-Leipa. Böhmisch-Leipa, 54 p. WÜNSCH R. (1935): Pollenanalytische Untersuchung einiger Moore bei Gablonz a. N. Mitt. Ver. Naturfreunde, Reichenberg, 57: D) Citace botanických prací s celostátní platností BUSINSKÝ R. (1998): Agregát Pinus mugo v bývalém Československu taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: ČEŘOVSKÝ J. et al. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5 (Vyšší rostliny). 453 p., Príroda, Bratislava. DOSTÁL J. (1989): Nová květena ČSSR. 1. a 2. díl. Academia, Praha. FRANCÍRKOVÁ T. (2001): K invazní ekologii druhu Rudbeckia laciniata. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36, Mater. 18: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky 1. Academia, Praha. HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.] (1990): Květena České republiky 2. Academia, Praha. HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.] (1992): Květena České republiky 3. Academia, Praha. HOLUB J. et PROCHÁZKA F. (2000): Red list of vascular plants of the Czech Republic Preslia, Praha, 72: HOLUB J., PROCHÁZKA F. & ČEŘOVSKÝ J. (1979): Seznam vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR (1. Verze). Preslia, Praha, 51: HUSOVÁ M. (1998): Syntaxonomické a nomenklatorické poznámky ke společenstvům jedlin České republiky. Preslia, Praha, 70: HUSOVÁ M., JIRÁSEK J. & MORAVEC J. (2002): Přehled vegetace České republiky. Svazek 3. Jehličnaté lesy. Academia, Praha. KUBÁT K. [ed.] (2002): Klíč k úplné květeně České republiky. Academia, Praha. KUČERA T. (1997): Vliv reliéfu na diverzitu vegetace. Ms. [Dis. Pr., depon. in Bibl. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha] MÁLEK J. (1979): K otázce vlivu pastvy v pravěku na složení lesů v podhůří Šumavy. Preslia, Praha, 51: MÁLEK J. (1983): Problematika ekologie jedle bělokoré a jejího odumírání. Studie ČSAV, Academia, Praha, 11: MANDÁK B. & PYŠEK P. (1997): Druhy rodu Reynoutria na území České republiky. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 14: MIKYŠKA R. & al. (1969): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. List M-33-X Liberec Academia a Kartografické nakladatelství, Praha. MIKYŠKA R. et al. ( ): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Vegetace ČSSR, ser. A2: 1-204, Praha. MORAVEC J. (1998): Přehled vegetace České republiky. Svazek 1. Acidofilní doubravy. Academia, Praha. MORAVEC J. et al. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. Vegetace ČSSR, Academia, Praha, Strana 157

15 MORAVEC J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2. vydání. Severočes. Přír., Litoměřice, Příl. 1995, MORAVEC J., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M. & NEUHÄUSLOVÁ Z. (2000): Přehled vegetace České republiky. Svazek 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia, Praha. NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (1: ). Academia, Praha. NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (1: ). Academia, Praha. NOŽIČKA J. (1957): Přehled vývoje našich lesů. Praha. NOŽIČKA J. (1962): Podještědské lesy na Českodubsku do roku Lesnictví, Praha, 8: NOŽIČKA J. (1972): Původní výskyt smrku v českých zemích. SZN, Praha. PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha, 18: PRŮŠA E. (1972): Porostní stadia fytocenóz a jejich využití. Lesnictví, Praha, 18: PYŠEK P. & PRACH K. (1995): Historický přehled lokalit Impatiens glandulifera na území České republiky a poznámky k dynamice její invaze. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 29: PYŠEK P. et PYŠEK A. (1994): Současný výskyt druhu Heracleum mantegazzianum v České republice a přehled jeho lokalit. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 27: RYBNÍČEK K. & RYBNÍČKOVÁ E. (1978): Palynological and historical evidence of virgin coniferous forests at middle latitudes in Czechoslovakia. Vegetatio, Den Haag, 36: RYBNÍČEK K. (1987): Problematika a perspektivy ochrany genofondu rašelinišť v ČSSR. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, Mat. 5: RYBNÍČEK K., BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. & NEUHÄUSL R. (1984): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť a mokřadních luk Československa. Studie ČSAV, Praha, 84/8: RYBNÍČKOVÁ E. (1985): Dřeviny a vegetace Československa v nejmladším kvartéru. Ms. [Doktorská Dis. Pr., depon. in Bibl. Bot. Inst. Acad. Sci. Rep. Boh. Průhonice] SCAMONI A. et al. (1975): Natürliche Vegetation (1: ). In: Atlas DDR. SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění ČSR. In: Květena ČSR, díl 1. Academia, Praha. SLAVÍK B. [ed.] (1995): Květena České republiky 4. Academia, Praha. SLAVÍK B. [ed.] (1997): Květena České republiky 5. Academia, Praha. SLAVÍK B. [ed.] (2000): Květena České republiky 6. Academia, Praha. VACEK S. (1984): Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. II. Vegetační změny. Příroda, Praha, 1: E) Zoologické práce se širším územním zaměřením ANDĚRA M. & BENEŠ B. (2001): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV. Hlodavci (Rodentia) část 1: Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae). Národní muzeum, Praha. ANDĚRA M. & BENEŠ B. (2002): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV. Hlodavci (Rodentia) část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae). Národní muzeum, Praha. ANDĚRA M. & HANZAL V. (1995): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze I. Sudokopytníci (Artiodactyla), zajíci (Lagomorpha). ANDĚRA M. & HANZAL V. (1996): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze II. Šelmy (Carnivora). Národní muzeum, Praha. ANDĚRA M. (2000): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze III. Hmyzožravci (Insectivora). Národní muzeum, Praha. Strana 158

16 BÁLEK J. & PEŠKOVÁ A. (1987): Další údaje o rozšíření obojživelníků a plazů na území Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 12: BÁRTA Z. & BENDA P. (1998): K rozšíření myšice temnopásé (Apodemus agrarius) v severním pohraničí Čech. Lynx, Praha, n. s., 29: BÁRTA Z., ČERVENÝ J. & GAISLER L. (eds.) (1981): Výsledky zimního sčítání netopýrů v Československu Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 3: BARUŠ V. (ed.) & al. (1989): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. Stát. zem. nakl., Praha. BARUŠ V., OLIVA O. (eds.) & al. (1992): Plazi (Reptilia). Fauna ČSFR, sv. 26. Academia, Praha. BARUŠ V., OLIVA O. (eds.) & al. (1995): Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes) (1, 2). Fauna ČR a SR, sv. 28. Academia, Praha. BENEŠ J., KONVIČKA M., DVOŘÁK J., FRIC Z., PAVLÍČKO A., VRABEC V. & WEIDENHOFFER Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Společnost pro ochranu motýlů, Praha BERAN L. (1998): Vodní měkkýši ČR. Metodika Českého svazu ochránců přírody, 17, Vlašim. BERAN L. (2002): Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Suppl. 10. BUCHAR J. & RŮŽIČKA V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres Publishers, Praha. CULEK M. (ed.) & al. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. ČERNÝ J. (1981): Hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus L.) v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 5-5: FARKAČ J. & FASSATI M. (1999): Subspecific taxonomy of Leistus montanus from Central Europe (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Soc. Zool. Bohem., 63: GAISLER J. & HANÁK V. (1972): Netopýři podzemních prostorů v Československu. Sborník příroda, Západočes. muzeum, Plzeň, 7: HANÁK V. (1958): K rozšíření netopýra severního (Eptesicus nilssoni) Keyserling et Blasius 1893) v Čechách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 1: HANEL & ZELENÝ (2000): Vážky (Odonata), výzkum a ochrana. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 9. ZO ČSOP Vlašim. HONCŮ M. & VONDRÁČEK J. (1970): Několik poznámek k výskytu čápa černého v severních Čechách. Ochrana fauny IV., Bratislava, 3: HONCŮ M. (1975): Poznámky ke zvířeně drabčíků Československa (Col., Staphylinidae). -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: HONCŮ M., KNOBLOCH H. & VONDRÁČEK J. (1974): K potravě výra velkého (Bubo bubo) na severočeských hnízdištích. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 1: HROMÁDKA J., PEŠKOVÁ A. & VOŽENÍLEK P. (1982): Rozšíření obojživelníků a plazů na území Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 7: HRUBÝ K. (1951): Noví a vzácní motýlové v severovýchodních Čechách. Čas. Čs. spol. entomol., 48: HRUBÝ K. (1962): Významnější Lepidoptera Wünschovy sbírky v Severočeském museu. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 2: HUDEC K. (ed.) & al. (1983): Ptáci Aves, díl III/1, 2. Fauna ČSSR, sv. 23. Academia, Praha. HUDEC K. (ed.) & al. (1994): Ptáci Aves, díl I. Fauna ČR a SR, sv. 27. Academia, Praha. HUDEC K., ČERNÝ W. (eds.) & al. (1977): Ptáci Aves, díl II. Fauna ČSSR, sv. 21. Academia, Praha. JANÁK J. (1992): Zajímavé nálezy drabčíků v Čechách (Coleoptera, Staphylinidae). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 18: KRAMÁŘ J., CHALUPSKÝ J. & MINÁŘ J. (1967): Komáři Severočeského kraje. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 3: Strana 159

17 MARTINEK V. (1974): Nové nálezy druhů skupiny Acalyptrata (Diptera) v severních a severovýchodních Čechách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 6: MARTINEK V. (1987): Další nálezy dvoukřídlých (Diptera) některých čeledí skupiny Acalyptrata v severních a severozápadních Čechách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 16: MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M. & ZAVADIL V. (eds.) (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, Praha. MORAVEC J. (ed.) (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Národní muzeum, Praha, 133 pp. NOVÁK J. (1975): Příspěvek k poznání motýlů (Lepidoptera) severních Čech. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: PEŠKOVÁ A. (1988): Herpetologická bibliografie Severočeského kraje do roku Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 13: PREISLER J. (2001): Blechy (Siphonaptera) volně žijících masožravců Libereckého a Ústeckého kraje. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 22: ROČEK Z. (1972): Rozšíření čolka horského (Triturus alpestris Laur.) v severních Čechách. -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 4: ROUBAL J. (1962): Významnější Coleoptera Wünschovy sbírky v Severočeském museu. -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 2: ROUBAL J. (1967): Fauna ploštic (Insecta: Heteroptera) severních Čech. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 3: RŮŽIČKA V., BOHÁČ J., SYROVÁTKA O. & KLIMEŠ L. (1989): Bezobratlí kamenitých sutí v severních Čechách. (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 17: SEDLÁČEK K. (ed.) & al. (1988): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR 1. Ptáci. Stát. zem. nakl., Praha. SKUHRAVÁ M. (1982): Bejlomorky severních a severozápadních Čech. (Cecidomyiidae, Diptera). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 12: ŠKAPEC L. (ed.) & al. (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3. Bezobratlí. Príroda, Bratislava. ŠROTT M. (1981): Kalamitní výskyt obaleče modřínového (Zeiraphera diniana Guen.) v Krkonoších a Jizerských horách. Opera Corcontica, 18: ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & HUDEC K. (1996): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice H&H, Jinočany, 460 pp. ŠŤASTNÝ K., RANDÍK A. & HUDEC K. (1987): Atlas hnízdního hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha, 483 pp. ŠUTERA V. & VONDRÁČEK J. (1993): Moudivláček lužní, Remiz pendulinus (L.) v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 18: TYRNER P. & BÁRTA Z. (1971): K rozšíření sovy pálené v severních Čechách. Ochrana přírody, 79 (4): VOHRALÍK V. & ANDĚRA M. (1972): Rozšíření rejska horského (Sorex alpinus, Schinz, 1837) v Čechách. Lynx, n. s., 13: VONDRÁČEK J. & HONCŮ M. (1968): Výr velký (Bubo bubo) v Severočeském kraji. Ms., dep. in Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. VONDRÁČEK J. & HONCŮ M. (1990): Jeřáb popelavý, Grus grus (L.), v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 14-15: VONDRÁČEK J. & HONCŮ M. (1992): Dudek chocholatý (Upupa epops L.) v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 17: VONDRÁČEK J. & ŠUTERA V. (1984): Příspěvek k rozšíření kulíka říčního, Charadrius dubius curonicus Gmelin, 1789, v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 9: Strana 160

18 VONDRÁČEK J. & ŠUTERA V. (1992): Břehule říční, Riparia riparia L., v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 17: VONDRÁČEK J. & VLČEK M. (1975): Příspěvek k poznání velikosti teritoria sovy pálené Tyto alba (Scopoli) na severočeských lokalitách. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: VONDRÁČEK J. (1968): Některé severské druhy v avifauně Severočeského kraje. Zprávy studie Oblast. vlast. muzea v Teplicích, 4: VONDRÁČEK J. (1970): K výskytu sýce rousného (Aegolius funereus L.) v severních Čechách a sousedících oblastech Saska. Ochrana fauny 4 (2): VONDRÁČEK J. (1971): Ještě k rozšíření sovy pálené v Severočeském kraji. Ochrana přírody, Ochranářský průzkum, 26, 8: VONDRÁČEK J. (1973): K rozšíření výra velkého v Severočeském kraji. Ochrana přírody, příloha Ochranářský průzkum, 28, 8: VONDRÁČEK J. (1975): K výskytu orlů v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 7: VONDRÁČEK J. (1976a): Sokolovití dravci v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz.,Přír. Vědy, 8: VONDRÁČEK J. (1976b): K průběhu osídlení Severočeského kraje čápem černým, Ciconia nigra. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 1: VONDRÁČEK J. (1976b): Změny ve složení avifauny Severočeského kraje v posledních 25 letech. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 1: VONDRÁČEK J. (1978): Čáp bílý evropský, Ciconia ciconia (L.) v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 3: VONDRÁČEK J. (1981): K výskytu sýčka obecného, Athene noctua (Scop.), v Severočeském kraji. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 5-6: VONDRÁČEK J. (1982a): K výskytu kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 12: VONDRÁČEK J. (1982b): Ornitologická bibliogarfie Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 7: VONDRÁČEK J. (1985a): Sovy v Severočeském kraji. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 14: VONDRÁČEK J. (1985b): K průběhu osídlení Severočeského kraje čápem bílým (Ciconia nigra L.). Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 10: VONDRÁČEK J. (1991): Potápky na území Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 16: VONDRÁČEK J. (1993a): Volavka bílá Casmerodius albus (L.) v severních Čechách. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 13-14: VONDRÁČEK J. (1993b): Vývoj severočeské populace čápů bílých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 18: VONDRÁČEK J. (1995a): Volavka bílá Casmerodius albus (L.) v severních Čechách. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 17: VONDRÁČEK J. (1995b): Vývoj severočeské populace čápů bílých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L. 20: VONDRÁČEK J. (1996): Hnízdění severočeské populace čápů černých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 21: VONDRÁČEK J. (1997): K výskytu luňáka červeného a hnědého v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 22: VONDRÁČEK J. (1998): Motáci v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 23: VONDRÁČEK J. (1999a): Chráněné druhy v avifauně mokřadů severních Čech. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír : VONDRÁČEK J. (1999b): Ledňáček říční Alcedo atthis. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 24: Strana 161

19 VONDRÁČEK J. (1999c): Vývoj severočeské populace čápů bílých v letech Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 24: VONDRÁČEK J. (2000a): Bukač velký v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 25: VONDRÁČEK J. (2000b): Kavka velká Corvus monedula v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 25: VONDRÁČEK J. (2001a): Skorec vodní (Cinclus cinclus) v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 26: VONDRÁČEK J. (2001b): Výskyt vzácnějších druhů ptáků v severních Čechách. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 26: VOŽENÍLEK P. & VONDRÁČEK J. (1973): Obojživelníci a plazi severočeského kraje. Vlast. sborník Litoměřicko, 10: VOŽENÍLEK P. (1994): Změny v rozšíření obojživelníků a plazů na území bývalého Severočeského kraje. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L. 19, Suppl. 1: VOŽENÍLEK P. (2000): Obojživelníci a plazi bývalého Severočeského kraje za léta Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 25: VOŽENÍLEK P. (2001): Další nálezy obojživelníků a plazů v našem regionu. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 26: F) Regionální zoologické práce Vybraná faunistická literatura z Českolipska (vč. Kokořínska) BEJČEK V. & ŠŤASTNÝ K. (2001): Porovnání ptačích společenstev v hnízdním období (VVP Mladá a Ralsko). Příroda, Praha, 8: BERAN L. (1998): Molluscs (Gastropoda; Bivalvia) of the wetlands in the Liběchovka and Pšovka brooks basin. Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 167(1-4): BERAN L. (1998): Vodní měkkýši Ploučnice. Bezděz, Česká Lípa, 7: BERAN L. (1999): Vodní měkkýši Svitavky. Bezděz, Česká Lípa, 8: BERAN L. (2002): Příspěvek k poznání vodní malakofauny Panenského potoka. Bezděz, Česká Lípa, 11: BERAN L. (2002): Vodní měkkýši národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. Příroda, Praha, 20: BERAN L. (2003): Vodní měkkýši Manušických rybníků. Bezděz, Česká Lípa, 12: BOHÁČ J. (2002): Epigeičtí brouci (Insecta, Coleoptera) národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a vliv managementu na jejich společenstva. Příroda, Praha 20: BOUMA M. (1983): Zajímavější nálezy motýlů (Lepidoptera) Mimoně a jejího okolí. Zprávy Čs. spol. ent. při ČSAV 19: BOUMA M. (1997): Entomologický průzkum lepidopter bývalého VVP Ralsko. Bezděz, Česká Lípa, 5: FILIP K. (1999): Strnad černohlavý na Českolipsku. Bezděz, Česká Lípa, 8: FILIP K. (1999a): Nové zjištění chaluhy velké (Stercorarius scua) na Českolipsku. Bezděz, Česká Lípa, 8: FILIP K. (2002): Ornitofauna Novozámeckého rybníka se zaměřením na řády dlouhokřídlých (Charadriiformes), šplhavců (Piciformes) a pěvců (Passeriformes). Příroda, Praha 20: FLASAR I. & FLASAROVÁ M. (1986): Chráněné údolí Peklo, k. ú. Zahrádky, Sosnová, okres Česká Lípa. Mollusca, Isopoda. Ms., dep.: Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústí n. L. HOLUŠA J. (2003): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Ortoptera: Caelifera) a kobylek (Ortoptera: Ensifera) na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Bezděz, Česká Lípa, 12: Strana 162

20 CHVOJKA P. & NOVÁK K. (2000): Additions and corrections to the Checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak Republic. Sborník Národního muzea v Praze, řada B, Přírodní vědy, 56 (3-4): HONCŮ M. & al. (1988): Záchranná přírodovědná inventarizace Hamr II. Ms., dep.: Muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. & FILIP K. (2003): Vážky (Odonata) obecního lesa u České Lípy. Bezděz, Česká Lípa, 12: HONCŮ M. & KAŠPAR L. (2003): Krasci (Buprestidae) Českolipska. Bezděz, Česká Lípa, 12: HONCŮ M. & KURKA P. (1992): Novozámecký rybník a Břehyňský rybník. In: HORA J. & KAŇUCH P.: Významná ptačí území v Evropě. Československo. Českosl. sekce ICBP, Praha. HONCŮ M. & PULPÁN J. (1974): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Českolipska. -Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, 6: HONCŮ M. & ROZTOČIL O. (2002): Výsledky mapování vážek (Odonata) na Českolipsku. Vážky Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. ZO ČSOP Vlašim 2002: HONCŮ M. & VITÁČEK Z. (1990): Obojživelníci okresu Česká Lípa. Bezděz, Česká Lípa, 1: HONCŮ M. & VONIČKA P. (1997): Střevlíkovití (Carabidae) bývalého VVP Ralsko. Bezděz, Česká Lípa, 5: HONCŮ M. (1974): Zpráva o entomologickém průzkumu Ralské pahorkatiny. In kolektiv autorů: Ochranářsko přírodovědný průzkum oblasti Hamr u Č. Lípy. Ms., dep.: Okres. muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1985): Zvířena CHKO Kokořínsko. In: Oborový dokument CHKO Kokořínsko. Ms., dep.: Správa CHKO Kokořínsko. HONCŮ M. (1985a): Rozšíření a bionomie výra velkého (Bubo bubo L.) na Českolipsku. Ms., Závěrečná práce postgraduálního studia na Přír. fak Univ. Karlovy v Praze. HONCŮ M. (1985b): Entomologický průzkum Tachovského vrchu u Doks. In: Základní přírodovědný průzkum Tachovský vrch. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1985c): Výsledky průzkumu hmyzu v údolní nivě Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem. In: Základní přírodovědný průzkum údolí Ploučnice, úsek Mimoň Boreček. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1988a): Entomologický průzkum oblasti Hamerského rybníka, k. ú. Hamr u České Lípy. In: Kolektiv autorů: Záchranný inventarizační průzkum Hamerský rybník Děvínská louka, II. díl. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1990): Entomologický průzkum Tlustce, k. ú. Brniště, okr. Česká Lípa. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1991a): Entomologický průzkum Novozámeckého rybníka u Jestřebí. In: Závěrečná zpráva přírodovědné inventarizace. Novozámecký rybník území dotčené stavbou plynovodu u Jestřebí. Ms., dep.: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. HONCŮ M. (1991b): Změny početního stavu vodních ptáků na rybnících Českolipska. Panurus, Pardubice, 3: HONCŮ M. (1992a): Příspěvek k poznání orthopteroidního hmyzu severozápadních Čech. Sborn. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír., 13-14: HONCŮ M. (1992b): Oodes gracilis A. Villa et B. Villa, In: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 89: HONCŮ M. (1992c): Hnízdění břehulí obecných (Riparia riparia) na Českolipsku. Fauna Boh. Septentr., Ústí n. L., 17: HONCŮ M. (1992c): Změny ve složení avifauny okresu Česká Lípa. Sborník příspěvků a informačních článků ze semináře zoologů muzeí ČR, Staré Splavy. HONCŮ M. (1992d): Brouci (Coleoptera) okresu Česká Lípa. Sborník příspěvků a informačních článků ze semináře zoologů muzeí ČR, Staré Splavy. Strana 163

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.5 Tvorba databáze

Více

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Jaroslav Boháč Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice e-mail-jardabo@uek.cas.cz 1. Úvod Význam Šumavy jak v regionálním tak i širším

Více

ZAJÍMAVÝ VÝSKYT SVEŘEPU BEZBRANNÉHO (BROMUS INERMIS LEYSSER) NA LOKALITĚ BÝVALÝCH JESTŘÁBÍCH BUD V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH

ZAJÍMAVÝ VÝSKYT SVEŘEPU BEZBRANNÉHO (BROMUS INERMIS LEYSSER) NA LOKALITĚ BÝVALÝCH JESTŘÁBÍCH BUD V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 171-176 ISSN 1212-1460 ZAJÍMAVÝ VÝSKYT SVEŘEPU BEZBRANNÉHO (BROMUS INERMIS LEYSSER) NA LOKALITĚ BÝVALÝCH JESTŘÁBÍCH BUD V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH The interesting occurrence

Více

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Obsah A2.4.6 Nelesní ekosystémy >> Další (A2.4.7 Přehled literatury) A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Lesy zaujímají významnou část území kraje - dle evidence nemovitostí úhrnem kolem 140 tisíc hektarů, což představuje

Více

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima

ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima První číslo vyšlo v roce 1946 ročník 62 číslo 5 cena 39 Kč 2007 Králický Sněžník Rybníky ve správě AOPK ČR Národní park Canaima Z naší přírody Jindřich Chlapek Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Více

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 přílohy annex Vespertilio 13 14: 165 262, 2010 ISSN 1213-6123 Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 Vladimír

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007 ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce:

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce: NÁVRH 2014 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk Pořizovatel: Městský úřad úřad územního plánování Náměstí Přemyslovců 163 288 88 Nymburk Spolupráce: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 217-232, 2010 Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) Lukáš Spitzer, Ondřej

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV (autorizovaný posudek dle 45i zákona 114/1992 Sb.) Předmět hodnocení: Autorizované posouzení záměru V221/222 přestavba stávajícího

Více

Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji

Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji Bohemia centralis, Praha, 17: 169-209, 1988 Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji Die Verbreitung der Schwanzlurche im mittelböhmischen Bezirk Vít ZAVADIL - Miroslav DITTRICH - Petr ŠAPOVALIV

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Orlické hory a Podorlicko 17: 99 126 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Hana Voškerušová 1 & Jaroslav Šůla

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ DHV CR spol. s r.o., duben 2008 DHV CR spol. s r.o. 2008 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více