MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Disertační práce MUDr. Karel Zitterbart Studijní program D-ON4 Onkologie 5103V041 Školitel: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Brno 2010

2 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Název disertační práce: Název disertační práce anglicky: Studijní obor: Školitel: Karel Zitterbart Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Detection of selected gene and chromosomal changes in medulloblastoma and their prognostic significance D-ON4 Onkologie 5103V041 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: Klíčová slova anglicky: nádory dětí, meduloblastom, p73, MYCN, MYCC, prognóza, imunodetekce, fluorescenční hybridizace in situ childhood cancer, medulloblastoma, p73, MYCN, MYCC, prognosis, immunodetection, fluorescence hybridization in situ Dříve publikované články jsou použity se souhlasem nakladatelů. Vznik práce byl podpořen granty FRVŠ 1303/2005, IGA MZ a IGA MZ Karel Zitterbart, Masarykova univerzita,

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému školiteli prof. MUDr. Jaroslavu Štěrbovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady a trpělivost, a to nejen při zpracování předkládané práce. Celému kolektivu Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno děkuji za tvůrčí a podnětnou pracovní atmosféru. Dále děkuji pracovníkům Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno pod vedením prim. MUDr. Renaty Gaillyové, Ph.D., jmenovitě doc. RNDr. Petru Kuglíkovi, CSc., Mgr. Haně Filkové a dalším z Integrované laboratoře molekulární cytogenetiky OLG, kteří prováděli diagnostická vyšetření FISH. RNDr. Jitce Kadlecové, Ph.D., a Bc. Renatě Spěšné z Laboratoře molekulární diagnostiky OLG děkuji za významný podíl na zavedení metody a vyšetřování transkriptů izoforem TP73. Za klíčovou spolupráci při imunohistochemické detekci proteinu p73 děkuji MUDr. Ivě Zambo (Zavřelové) a laborantkám z Ústavu patologie LF MU a FN Brno. Doc. RNDr. Renatě Veselské, Ph.D., M.Sc., děkuji za to, že stála u mých prvních vědeckých krůčků a dnes je důležitým spolupracovníkem. Svému středoškolskému profesorovi chemie a biologie Lubomíru Radovi a ve vzpomínkách i prof. MUDr. Oldřichu Nečasovi, DrSc., děkuji za prvotní a stále nemizící inspiraci. Svým nejbližším za lásku a krásu. 3

4 Obsah Seznam prací 6 Cíle práce 7 1. Úvod Nádorová onemocnění u dětí Nádory centrálního nervového systému u dětí Molekulární diagnostika v dětské onkologii Detekce prognosticky významných biologických markerů u meduloblastomu Exprese proteinu p73 u meduloblastomu (Práce III a IV) Struktura a funkce proteinu p Exprese proteinu p73 u nádorů Výsledky detekce transkriptů TAp73 a ΔNp73 a imunohistochemické značení p73 a ΔNp73 u meduloblastomu (Práce III) Výsledky detekce N terminálních isoforem proteinu p73 u buněk nádorových linií derivovaných z meduloblastomu (Práce IV) Početní změny protoonkogenů MYCC a MYCN u meduloblastomu (Práce V) Molekulární subklasifikace u meduloblastomu Výzkum protoonkogenů MYC u meduloblastomu Výsledky limitované zvýšení počtu kopií genů MYCC a MYCN u meduloblastomu (Práce V) Další perspektivy a vývoj klinických studií u meduloblastomu 22 Souhrn 23 Literatura 25 4

5 Přílohy 34 Práce I) 34 Zitterbart K, Pavelka Z, Štěrba J (2010) Nádory centrálního nervového systému. In Adam Z, Krejčí M, Vorlíček J (Eds.) Speciální onkologie Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vydání. Praha: Galén. pp Práce II) 41 Zitterbart K, Pavelka Z, Zitterbartová J (2010) Meduloblastom: nejčastější zhoubný nádor mozku u dětí. Onkologie 4: Práce III) 45 Zitterbart K, Zavrelova I, Kadlecova J, Spesna R, Kratochvilova A, Pavelka Z, Sterba J (2007) p73 expression in medulloblastoma: TAp73/ Np73 transcript detection and possible association of p73α/ Np73 immunoreactivity with survival. Acta Neuropathologica 114: Práce IV) 58 # Nekulova M, # Zitterbart K, Sterba J, Veselska R (2010) Analysis of the intracellular localization of p73 N terminal protein isoforms TAp73 and Np73 in medulloblastoma cell lines. Journal of Molecular Histology 41: ( # contributed equally) Práce V) 68 Zitterbart K, Filkova H, Tomasikova L, Necesalova E, Zambo I, Kantorova D, Slamova I, Vranova V, Zezulkova D, Pesakova M, Pavelka Z, Veselska R, Kuglik P, Sterba J (2010) Low level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro Oncology 2010 Jul 8. [Epub ahead of print] 5

6 Tato disertační práce využívá možnosti, která byla dána oborovou radou doktorského studijního programu Onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a je předkládána jako soubor přehledných a originálních prací opatřených komentářem. V textu disertace je na jednotlivé práce odkazováno římskými číslicemi. Jejich kopie jsou uvedeny v příloze, použity jsou se souhlasem nakladatelů. SEZNAM PRACÍ I) Zitterbart K, Pavelka Z, Štěrba J (2010) Nádory centrálního nervového systému. In Adam Z, Krejčí M, Vorlíček J (Eds.) Speciální onkologie - Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vydání. Praha: Galén. pp II) Zitterbart K, Pavelka Z, Zitterbartová J (2010) Meduloblastom: nejčastější zhoubný nádor mozku u dětí. Onkologie 4: III) Zitterbart K, Zavrelova I, Kadlecova J, Spesna R, Kratochvilova A, Pavelka Z, Sterba J (2007) p73 expression in medulloblastoma: TAp73/ Np73 transcript detection and possible association of p73α/ Np73 immunoreactivity with survival. Acta Neuropathologica 114: IF 2007 = 3,179 IV) # Nekulova M, # Zitterbart K, Sterba J, Veselska R (2010) Analysis of the intracellular localization of p73 N-terminal protein isoforms TAp73 and Np73 in medulloblastoma cell lines. Journal of Molecular Histology 41: ( # contributed equally). IF 2009 = 1,752 V) Zitterbart K, Filkova H, Tomasikova L, Necesalova E, Zambo I, Kantorova D, Slamova I, Vranova V, Zezulkova D, Pesakova M, Pavelka Z, Veselska R, Kuglik P, Sterba J (2010) Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology 2010 Jul 8. [Epub ahead of print] IF 2009 = 2,752 6

7 CÍLE PRÁCE Práce se zabývá studiem vybraných molekulárních faktorů a nenáhodných chromosomových změn u meduloblastomu, nejčastějšího zhoubného nádoru mozku u dětí. Úvod do problematiky dětské neuroonkologie přinášejí dvě práce: kapitola z učebnice speciální onkologie podává základní přehled o nádorech centrální nervové soustavy u dětí (Práce I), druhá publikace shrnuje klinické aspekty diagnostiky a léčby meduloblastomu (Práce II). Dílčí cíle, vedoucí k originálním zjištěním, byly definovány takto: Studovat expresi proteinu p73, který je členem rodiny nádorového supresoru p53, a zhodnotit prognostický význam této exprese (Práce III). Vzhledem k získaným výsledkům byl tento cíl následně rozšířen o detailní morfologickou studii exprese N-terminálních isoforem proteinu p73 u buněk nádorových linií derivovaných z meduloblastomu (Práce IV). Zhodnotit, zda má limitované zvýšení počtu kopií (tzv. gain) protoonkogenů MYCN a MYCC vztah ke klinickému průběhu onemocnění (Práce V). Za prognostický znak je u meduloblastomu považována amplifikace těchto genů. 7

8 1. ÚVOD 1.1. Nádorová onemocnění u dětí V České republice onemocní ročně zhoubným nádorem přibližně 300 až 350 dětí a adolescentů. Více než polovinu případů tvoří leukémie, lymfomy a nádory embryonální histologie. Proliferační index většiny dětských malignit je vysoký, což podmiňuje jejich rychlý lokální růst a časné metastazování, avšak povětšinou také dobrou chemosenzitivitu a radiosenzitivitu, a to mnohdy i v případě pokročilých onemocnění. Proto ve srovnání s výsledky léčby u dospělých dosahuje dětská onkologie výrazně vyššího podílu úspěšně vyléčených pacientů: dlouhodobých remisí je dosahováno v % případů. V pediatrické onkologii je standardem léčba v rámci klinických studií fáze III, jejichž výsledky léčebné postupy optimalizují. Přesto přibližně jednu pětinu dětí s maligními nádory není možno současnými postupy vyléčit a nádory zůstávají ve vyspělých zemích včetně České republiky hlavní příčinou úmrtí mezi nemocemi (Pizzo and Poplack 2002, Štěrba 2009). Příkladem nemocných s velmi špatnou prognózou jsou adolescenti s rabdomyosarkomem diseminovaným do kostí a kostní dřeně nebo pacienti s osteosarkomem metastazujícím mimo plíce. Téměř beznadějná zůstává prognóza dětí s inoperabilními, difuzními nádory mozkového kmene. Neexistuje-li v případě progrese či relapsu onemocnění adekvátní záchranná léčba či postup vyšší priority, mohou být pacienti účastni klinických studií fáze I a II. Naděje jsou vkládány především do inhibitorů signálních drah, protinádorové imunoterapie a metronomické léčby (Mahalingam et al. 2009, Herrington et al. 2009, Ardon et al. 2010, Pasquier et al. 2010). Trvalou výzvu pro dětské onkology představuje snaha minimalizovat riziko pozdních následků léčby a vzniku sekundárních malignit (Oeffinger et al 2010). Typickým příkladem je historický vývoj protokolů pro léčbu Hodgkinova lymfomu, ve kterých dochází ke snižování intenzity terapie u onemocnění nízkého a středního rizika (Keller et al. 2009). Lze tedy shrnout, že na základě nejnovějších trendů v dětské onkologii směřuje výzkum k individualizaci léčby a hledání nových léčebných postupů (Štěrba 2009) Nádory centrálního nervového systému u dětí Nádory centrálního nervového systému (CNS) představují nejčastější skupinu solidních nádorů u dětí a po leukémiích a lymfomech jsou druhým nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku. Nádory CNS tvoří přibližně % pediatrických nádorů s incidencí 3,5 nových případů na dětí mladších patnácti let. Vzestupný trend ve výskytu nádorů mozku a míchy pozorovaný v minulých dvou dekádách je však pravděpodobně dán spíše zlepšením jejich záchytu pomocí moderních 8

9 diagnostických metod, než skutečným zvýšením incidence těchto onemocnění (Pizzo and Poplack 2002, Gupta et al. 2010). Nádory CNS dětí jsou velmi heterogenní skupinou onemocnění - liší se svým biologickým chováním, histogenetickým původem, typickým věkem výskytu i způsobem klinické manifestace. Přes pokroky v diagnostice, moderních operačních a radioterapeutických technikách i užití nových chemoterapeutik vykazuje přežití pacientů ve srovnání s jinými oblastmi dětské onkologie jen mírné zlepšení (Pizzo and Poplack 2002). Meduloblastom, embryonální neuroektodermální nádor mozečku, je nejčastějším zhoubným nádorem CNS dětského věku. Ročně onemocní meduloblastomem v České republice přibližně 10 až 12 dětí. Terapeutický postup se v současnosti odvíjí od stáří dítěte, rozsahu chirurgické resekce a přítomnosti metastáz. Historický vývoj léčebných protokolů podávají v recentní přehledné práci Packer a Vezina (Packer and Vezina 2008). I přes intenzivní multimodální léčbu není současnými postupy možno vyléčit % pacientů standardního rizika a % pacientů vysokého rizika. Meduloblastom tak zodpovídá za téměř 10 % nádorem podmíněných úmrtí u dětí (Gustafsson et al. 2007). Pozdní následky léčby u mnoha přeživších navíc ztěžují jejich návrat k běžnému způsobu života (Boman et al. 2009). Onemocnění meduloblastomem u dítěte tak představuje velmi závažný medicínský i společenský problém Molekulární diagnostika v dětské onkologii Ve světových databázích se denně objevují nové informace, které rozšiřují poznání o molekulární podstatě nádorového bujení, a u řady diagnóz došlo k rychlému transferu poznatků ze základního výzkumu do klinické praxe. Detekce nenáhodných chromosomových změn, resp. molekulárních faktorů majících význam v patogenezi onemocnění má dnes v diagnostice a léčbě řady nádorů jasně definovanou úlohu. Konkrétním příkladem je diagnostika sarkomů (Jain et al. 2010). Rutinně jsou dnes, a to i v České republice, vyšetřovány specifické fúzní transkripty přítomné v nádorových buňkách u většiny případů Ewingova sarkomu/ppnet, alveolárního rabdomyosarkomu, synovialosarkomu, popřípadě infantilního fibrosarkomu (Sumerauer et al. 2001, Krsková et al. 2006, Múdry et al. 2009). Kromě uvedených diagnóz je molekulárně genetické vyšetření přínosné i v diagnostice dalších, v dětské onkologii však již vzácných sarkomů (např. desmoplastický tumor z malých kulatých buněk nebo liposarkom). Především v hematoonkologii se přítomnost specifických chromosomových aberací odráží i v klasifikačních schématech Světové zdravotnické organizace - příkladem je skupina akutních myeloidních leukémií s definovanými rekurentními genetickými abnormitami (Swerdlow et al. 2008). Navíc lze očekávat, že s přibývajícími znalostmi o prognostickém významu nově detekovaných genetických změn a s rozšířením léčiv cílených na konkrétní molekulární terč dozná klasifikace hematoonkologických malignit dalších úprav (Vardiman et al. 2009). Také odhalení zásadního významu minimální 9

10 zbytkové nemoci pro prognózu pacientů s leukémiemi je oblastí, ve které laboratorní diagnostika hraje klíčovou roli. Vyšetřování hladin reziduální nádorové populace v průběhu léčby leukémie a adekvátní reakce na tuto informaci se stalo již rutinní součástí léčebných protokolů (Froňková et al. 2008). U solidních nádorů dětského věku je klinický význam diseminace onemocnění na submikroskopické úrovni předmětem probíhajícího výzkumu (Sumerauer et al. 2001, Kågedal 2009, Krsková et al. 2010) Detekce prognosticky významných biologických markerů u meduloblastomu Metodami molekulární biologie byly u řady histopatologických jednotek identifikovány vzájemně se lišící molekulárních varianty daného onemocnění. V mnoha případech bylo prokázáno, že rozdíly mezi těmito variantami jsou významné z hlediska klinického průběhu onemocnění, neboť daný biologický znak je spojen s odlišnou prognózou pacienta či je prediktorem léčebné odpovědi. Výsledek laboratorního vyšetření tak napomáhá volbě optimálního terapeutického plánu. U nádorů dětského věku je modelovým příkladem amplifikace protoonkogenu MYCN u neuroblastomu (Brodeur et al. 1984). Jde o historicky první molekulárně genetický znak užitý v dětské onkologii k prospektivní stratifikaci léčby pacientů. Dávková intenzita terapie pro konkrétního pacienta s neuroblastomem je tak dle současných poznatků založena na kombinaci klinických a biologických parametrů (věk, rozsah onemocnění dle INSS, ne/přítomnost amplifikace MYCN, ploidita nádoru, histopatologická klasifikace dle Shimady). Bez znalosti těchto informací neodhalíme skupinu pacientů vyžadujících intenzifikaci léčby, naproti tomu u pacientů s biologicky příznivým onemocněním vyvstává riziko toxicity nadbytečné chemoterapie či radioterapie. Na základě dosavadních výsledků výzkumu lze předpokládat, že kombinace klinických a biologických faktorů bude určovat dávkovou intenzitu léčby také u meduloblastomu. Recentní analýzy kandidátních biomarkerů, které byly provedeny na velkých souborech uniformě léčených pacientů, tomu nasvědčují (Ellison et al. 2005, Pfister et al. 2009, Ellison et al. 2010, Northcott et al. 2010). V uvedených příkladech se však jedná o studie retrospektivní, a je proto zapotřebí jednoznačná validace jejich výsledků v prospektivně běžících studiích. 10

11 2. Exprese proteinu p73 u meduloblastomu (Práce III a IV) 2.1. Struktura a funkce proteinu p73 Ztráta funkce nádorového supresoru p53 má klíčovou roli v procesu kancerogeneze u řady nádorů (Vogelstein et al. 2000, Nenutil et al. 2005). Hledání proteinů homologních k p53 vedlo k objevu dalších dvou členů rodiny proteinu p53 - proteinu p73 (Kaghad et al. 1997) a proteinu p63 (Yang et al. 1998). Gen TP73 je lokalizován na krátkém raménku chromosomu 1 (lokus 1p36.2-3) v oblasti podléhající u řady nádorů ztrátě heterozygotnosti, a homologie s p53 vede ke schopnosti proteinu p73 indukovat transkripci některých cílových genů shodných s působením p53. Proto se nejdříve předpokládalo, že půjde o nádorový supresor Knudsonova typu. Tato domněnka však nebyla prvními studiemi potvrzena, neboť inaktivující mutace či epigenetické umlčení transkripce jsou v lidských nádorech nalézány extrémně řídce a p73 -/- deficientní myš nemá zvýšený sklon ke spontánnímu výskytu nádorů (Ikawa et al. 1999, Yang et al 2000). Naopak u většiny analyzované nádorové tkáně byla zjištěna zvýšená exprese p73 (Moll and Slade 2004) a funkční studie odhalovaly jak vlastnosti obdobné proteinu p53, tak role antagonistické či zcela unikátní (Oswald and Stiewe 2008). Za touto skutečností stojí nezvyklý počet N-koncových a C-koncových isoforem proteinu p73, jejichž existence vychází z komplexnosti genového lokusu TP73 (Obrázek 1). Kromě promotoru P1 je v oblasti intronu 3 lokalizován ještě další interní promotor P2. Přepis z P1 dává vznik nezkrácené, transaktivačně kompetentní TA-isoformě, přepis z P2 vede ke vzniku zkrácené isoformy ΔNp73, u níž je 61 N-koncových aminokyselin proteinu TAp73 nahrazeno 13 aminokyselinami kódovanými z alternativního exonu 3B (Ishimoto et al. 2002). Dále byla prokázána existence aberantních transkriptů p73δex2, p73δex2/3, ΔN p73, které - byť přepisovány z promotoru P1 - rovněž postrádají TA doménu. p73δex2 a p73δ2/3 vznikají alternativním sestřihem exonů 2 resp. 2/3, kódují protein počínající aminokyselinou 49, resp. 72. Transkript ΔN p73 obsahuje 198 párů bází z alternativního exonu 3B, při translaci však kóduje protein identický s ΔNp73 v důsledku předčasného ukončení translace (Pützer et al. 2003). Souhrnně jsou proteiny p73δex2, p73δex2/3 a ΔNp73 označovány jako ΔΤΑp73. C-koncové isoformy α, β, γ, δ, ε, ζ, η vznikají alternativním sestřihem exonů 10 až 14. Experimentální data naznačují rozdílnou funkci jednotlivých isoforem, které se liší svojí expresí v různých tkáních a buněčných liniích a vyznačují se odlišnou silou vazby na DNA i účinností při aktivaci transkripce (Holčáková et al. 2008). 11

12 Obrázek 1: Struktura genu a proteinu p73. (a) Znázorněn je vznik jednotlivých N-koncových a C- koncových isoforem přepisem ze dvou promotorů a alternativním sestřihem transkriptu. Nekódující sekvence jsou vyznačeny černou, kódující úseky bílou barvou. (b) Schéma N- a C-koncových isoforem proteinu p73. (Upraveno dle Machado-Silva et al. 2010) V současnosti většina prací dokumentuje, že isoforma TAp73 je nádorovým supresorem, jak prokazuje také in vivo model (Tomasini et al. 2009), kdežto role ΔΤΑp73 proteinů je onkogenní (Zaika et al. 2002, Emmrich et al. 2009). Ve vztahu k tématu předkládané práce je zajímavá skutečnost, že u buněk neuroblastomu a feochromocytomu (Lo et al. 2003) i u postmitotických neuronů (Jiang et al. 2006) vyvolává zvýšená exprese TAp73 apoptózu. Isoforma ΔNp73 byla naopak dokumentována jako důležitý antiapoptotický faktor v neuronální tkáni (Lee at al. 2004, Tissir et al. 2009) 2.2. Exprese proteinu p73 u nádorů Protein p73 byl dosud prokázán u řady malignit. V buňkách různých typů nádorů byla zjištěna exprese p73 vyšší než v okolní zdravé tkáni, přičemž jeho výskyt byl prokázán především u karcinomu plic, prsu, spinocelulárního karcinomu hlavy a krku, jícnu, žaludku, tlustého střeva a rekta, jater, žlučníku, vaječníku, močového měchýře, vulvy a děložního čípku (Moll and Slade 2004). V případě neurogenních nádorů byl protein p73 popsán u ependymomu, gliomů, meningiomu a neuroblastomu (Loiseau et al. 12

13 1999, Nozaki et al. 2001, Douc-Rasy et al. 2002, Kamiya and Nakazato 2002, Ugur et al. 2004, Wager et al. 2006). U meduloblastomu byla zvýšená exprese proteinu p73 dokumentována v rámci naší studie (Práce III). Nezávisle, a to ve stejném roce, byla úloha N-koncových isoforem p73 u meduloblastomu zkoumána také v práci Castellina a spolupracovníků; zde však byl větší soubor primárních vzorků vyšetřen pouze metodou PCR, nikoliv na úrovni proteinu (Castellino et al. 2007). Zvýšená exprese isoformy ΔNp73 byla v některých pracích korelována s přežitím pacientů a bylo zjištěno, že má prognosticky negativní význam především u karcinomů (Concin et al. 2004, Uramoto et al. 2004, Müller et al. 2005, Vilgelm et al. 2010) a u neuroblastomu (Casciano et al. 2002). Většina prvotních studií však detekovala expresi isoforem p73 pouze metodou RT- PCR. Teprve recentní práce potvrzují přítomnost p73 i na úrovni proteinu, neboť jeho detekce je ztížena minimální dostupností protilátek s dostatečnou vazebnou specificitou pro jednotlivé isoformy. V kontextu předkládané práce je třeba zdůraznit, že všechny užité protilátky lze považovat za dostatečně specifické, jak vyplývá z metodických prací Sayana a Rosenbluthové (Sayan et al. 2005, Rosenbluth et al. 2009) Výsledky detekce transkriptů TAp73 a ΔNp73 a imunohistochemické značení p73 a ΔNp73 u meduloblastomu (Práce III) Prvním z cílů této disertační práce bylo provést pilotní studii exprese N- terminálních isoforem proteinu p73 v nádorové tkáni meduloblastomu. Pracovní hypotéza, že isoformy p73 mohou hrát roli v dysregulaci signálních drah v buňkách meduloblastomu, vycházela ze zjištění, že se protein p73 účastní morfogeneze a regulace apoptózy v neuronální tkáni. Přitom není bez zajímavosti, že aberantní exprese řady morfogenů je v patogenezi nádorového růstu dobře známa (Pozniak at al. 2000, Meyer et al. 2002, Fogarty et al. 2005). Hypotéza o možném vztahu exprese isoformy ΔNp73 k prognóze dětí s meduloblastomem vychází z analogií u jiných typů nádorů (viz kapitola 2.2. této práce); na tomto místě je vhodné zdůraznit prognostický význam exprese ΔNp73 u neuroblastomu, nejčastějšího embryonálního nádoru periferní nervové soustavy u dětí (Casciano et al. 2002, Wolter et al. 2010). V rámci experimentální části práce byla zavedena detekce transkriptů TAp73 a ΔNp73 pomocí metody real-time PCR. Stanovení bylo provedeno na systému LightCycler (Roche Diagostics), vlastní reakce v modifikaci TaqMan (homogenous 5 nuclease assay). Sekvence primerů vycházela z dříve publikované práce (Stiewe et al. 2004). K hodnocení exprese byla užita metoda relativní kvantifikace, exprese cílových transkriptů byla normalizována k expresi beta-aktinu jako housekeepingového genu. Bylo vyšetřeno celkem 13 vzorků nativní nádorové tkáně meduloblastomu pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU v Brně. Míra exprese obou cílových transkriptů byla srovnána s jejich expresí v komerčně dostupné referenční trna ze směsné tkáně normálního mozečku (BD Biosciences). TAp73 transkript byl prokázán ve všech nádorových vzorcích, ΔNp73 13

14 transkript u přibližně poloviny vzorků. V normální tkáni byla úroveň exprese obou transkriptů nízká, resp. nedetekovatelná. Rozdíl v expresi obou transkriptů mezi nádorovou a normální tkání byl statisticky významný. Imunohistochemické značení proteinu p73 bylo provedeno standardní technikou na souboru primární nádorové tkáně meduloblastomu 29 pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno. Parafínové bloky byly získány z archívů patologicko-anatomických ústavů. Byly užity následující primární protilátky: 1) myší monoklonální protilátka proti p73α/β (klon ER-15, Lab Vision, Neomarkers; ředění 1:2000), vzhledem k lokalizaci použitého epitopu tato protilátka specificky značí pouze C-koncovou α-isoformu (Sayan et al. 2005); 2) myší monoklonální protilátka proti ΔNp73 (klon 38C674.2, Imgenex; ředění 1:4000), vhodnost této protilátky pro IHC na parafínových blocích je dokumentována v pracích Saifudeen et al a Rosenbluth et al Při použití plexus chorioideus jako pozitivní kontroly (Cabrera-Socorro et al. 2006, Domínguez et al. 2006) jsme zaznamenali silnou a specifickou imunoreaktivitu v buňkách jeho epitelu. Míra exprese isoforem p73α a ΔNp73 v nádorové tkáni meduloblastomu byla hodnocena semikvantitativně. V našem souboru jsme jako pozitivní vyhodnotili 52 %, resp. 29 % nádorů. Charakteristika souboru (věk, pohlaví, rozsah onemocnění, histologický podtyp, stupeň anaplazie, přežití) a výsledky imunodetekce p73α a ΔNp73 u jednotlivých případů jsou uvedeny v Práci III. Pilotní analýza prostřednictvím Kaplan-Meierových křivek prokázala negativní vztah mezi pozitivitou pro p73α a ΔNp73 a celkovým a bezpříznakovým přežitím. V případě isoformy ΔNp73 a celkového přežití byl tento vztah statisticky významný. Věk pacienta, rozsah onemocnění ani histopatologický podtyp však s imunopozitivitou obou zjišťovaných isoforem p73 nekorelovaly. Tabulka 1 prezentuje, ve srovnání s Publikací III z roku 2007, aktualizovaná data o bezpříznakovém a celkovém přežití pacientů (stav k ). Inverzní vztah mezi expresí proteinů p73α a ΔNp73 a přežitím pacientů zůstal zachován (Obrázek 2), přičemž celkové přežití pacientů, jejichž nádor byl imunoreaktivní pro ΔNp73, je signifikantně sníženo (P=0,035, log-rank test). 14

15 Věk Pohlaví Rozsah Podtyp p73α ΔNp73 EFS OS Přežití 2 F Lokalizovaný Klasický DOD+ 3 F Lokalizovaný Desmoplastický DOT (PR2) 3 F Metastatický Klasický DOD+ 3 F Metastatický Desmoplastický CR 3 M Lokalizovaný Klasický CR 4 F Metastatický Klasický - - NA NA DOD 5 F Lokalizovaný Klasický +/- +/ DOD 5 F Lokalizovaný Klasický DOD+ 6 M Metastatický Klasický DOD 7 M Lokalizovaný Desmoplastický DOD 8 F Lokalizovaný Desmoplastický +/ CR 8 M Metastatický Desmoplastický CR2 8 M Lokalizovaný Klasický CR 9 M Lokalizovaný Klasický CR 9 F Lokalizovaný Klasický DOD 9 M Metastatický Klasický +/ CR 10 F Metastatický Klasický +/ DOD 10 F Lokalizovaný Klasický CR 10 F Lokalizovaný Klasický - NA CR 12 M Lokalizovaný Klasický DOT (PD) 13 M Metastatický Klasický ++ +/ CR 13 M Lokalizovaný Klasický CR 14 M Lokalizovaný Klasický DOD 14 M Metastatický Klasický DOD 15 M Lokalizovaný Velkobuněčný +/- +/ DOD 17 F Lokalizovaný Klasický CR 17 M Metastatický Klasický DOD 17 M Lokalizovaný Klasický CR2 22 F Lokalizovaný Klasický DOD+ Tabulka 1: Soubor pacientů s meduloblastomem, přehled klinických a histopatologických ukazatelů. Výsledky imunohistochemického značení jsou vyjádřeny semikvantitativně: ( ) negativní, (+/ ) méně než 1 % nádorových buněk pozitivních, (+) 1-5 % pozitivních, (++) 6-15 % pozitivních, (+++) více než 15 % nádorových buněk pozitivních (rozsah %). Věk při diagnóze udán v rocích, F ženské pohlaví, M mužské pohlaví, EFS přežití bez události v měsících, OS celkové přežití v měsících, DOD úmrtí na základní nemoc, DOT úmrtí na komplikace léčby, CR kompletní remise onemocnění, CR2 druhá kompletní remise onemocnění, PD progrese onemocnění, PR2 druhá parciální remise onemocnění, NA nehodnoceno, + nedodržení léčebného protokolu (non-compliance), úmrtí v perioperačním období před zahájením protinádorové léčby. 15

16 Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 EFS 0,1 p=0,246 0, Čas (roky) p73α pozitivní p73α negativní Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 OS 0,1 p=0,147 0, Čas (roky) p73α pozitivní p73α negativní Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 EFS 0,1 p=0,130 0, Čas (roky) ΔNp73 positivní ΔNp73 negativní Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 OS 0,1 p=0,035 0, Čas (roky) ΔNp73 positivní ΔNp73 negativní Obrázek 2: Kaplan Meierovy grafy znázorňující celkové přežití (OS) a bezpříznakové přežití (EFS) pacientů ve vztahu k imunohistochemickému průkazu p73α a ΔNp73. Je zřejmý trend k horší prognóze pacientů s nádorem pozitivním pro isoformy p73. V případě ΔNp73 a celkového přežití byl negativní prognostický význam tohoto nálezu statisticky významný (log rank test P = 0,035) Lze shrnout, že tyto výsledky odhalují zapojení proteinu p73 v tumorigenezi meduloblastomu. Bylo prokázáno, že v nádorové tkáni meduloblastomu jsou aktivovány oba promotory genu TP73, neboť ve srovnání s tkání normálního cerebella byla v nádorech detekována statisticky významně zvýšená exprese transkriptů TAp73 a ΔNp73. Imunohistochemické značení potvrdilo přítomnost p73α a ΔNp73 na úrovni proteinu. V pilotní analýze se ΔNp73 pozitivita ukázala jako možný negativní prognostický znak. 16

17 Validaci tohoto zjištění na nezávislém, dostatečně robustním souboru pacientů považujeme za velmi žádoucí Výsledky detekce N terminálních isoforem proteinu p73 u buněk nádorových linií derivovaných z meduloblastomu (Práce IV) Protein p73 byl prioritně popsán popsán jako transkripční faktor (Kaghad et al 1997) a lokalizace p73 v jádře je proto nezbytným předpokladem pro jeho vazbu na promotory genů a přímou regulaci transkripce. Následně byly objeveny specifické exportní sekvence umožňující řízený transport p73 mezi jádrem a cytoplazmou (Inoue et al. 2002), což podmínilo výzkum protein-proteinových interakcí p73 v cytoplazmě (Dobbelsein et al. 2005), které ovlivňují jak stabilitu isoforem p73, tak jejich účast v procesu apoptózy, diferenciace, nádorové proliferace a neurodegenerace (Inoue et al. 2002, Douc-Rasy et al. 2002, Vella et al. 2003, Aqeilan et al. 2004, Wilson et al. 2004, Kim et al. 2007). Biologický význam přítomnosti isoforem TAp73 a ΔNp73 v cytoplazmě buněk však není doposud dostatečně objasněn. V buňkách normálního lidského hipokampu, neokortexu i plexus chorioideus byla isoforma ΔNp73 lokalizována především v jádře (Cabrera- Socorro et al. 2006), v nádorové tkáni karcinomu plic a karcinomu prsu však byla popsána cytoplazmatická exprese proteinu (Uramoto et al. 2004, Bozzetti et al. 2007). Rovněž námi provedená imunohistochemická studie u meduloblastomu prokazuje přítomnost této isoformy především v cytoplazmě, ale ojediněle byla zaznamenána i zřetelná jaderná pozitivita pro ΔNp73 (Práce III). Jiné práce však detekují protein ΔNp73 v jádrech nádorových buněk, a to u hepatocelulárního a kolorektálního karcinomu (Müller et al. 2005, Domínguez et al. 2006). Význam pozorovaných rozdílů v intracelulární lokalizaci proteinu p73 není dosud objasněn. Obecně lze říci, že abnormální lokalizace proteinu může vést ke ztrátě jeho funkce, v případě nádorového supresoru tedy může přispívat k nádorové transformaci. Jako příklad lze uvést zjištění, že nemutovaný protein p53 je u buněk neuroblastomových linií sekvestrován v cytoplazmě (Moll et al. 1995), což negativně ovlivňuje jeho úlohu v buněčné odpovědi na genotoxický stres (Moll et al. 1996). Sekvestrace nemutovaného proteinu p53 byla pozorována i v případě karcinomu prsu (Moll et al. 1992). Detailní morfologická studie přítomnosti endogenních isoforem TAp73 a ΔNp73 na buněčné úrovni v literatuře chybí. Rozhodli jsme se proto provést takovou analýzu u buněčných linií derivovaných z meduloblastomu a popsat intracelulární distribuci proteinu, a to nejprve za pomoci nepřímé imunofluorescence. V budoucnu bychom rádi potvrdili získaná data také elektronovou mikroskopií s využitím imunodetekce na ultratenkých řezech. Značení N-koncových isoforem TAp73 a ΔNp73 bylo provedeno nepřímou imunofluorescencí jak u referenční sbírkové meduloblastomové linie DAOY (American Type Culture Collection, HTB-186), tak u linií MBL-03, MBL-06, MBL-07 a MBL-10, které byly derivovány z nádorové tkáně pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN 17

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci RECEPTORY PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY A JEJICH VÝZNAM PRO MALIGNÍ TRANSFORMACI SOLIDNÍCH NÁDORŮ Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci Receptory

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

ABSTRAKTA. XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Průhonice, 5. 7. listopadu 2004

ABSTRAKTA. XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Průhonice, 5. 7. listopadu 2004 ABSTRAKTA XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR Průhonice, 5. 7. listopadu 2004 Konference se konala pod záštitou Pracovní skupiny dětské hematologie České republiky (CPH) STUDIE

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL)

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013 Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer Vydání monografie

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Dětská onkologie na počátku třetího tisícií Každý rok je v ČR diagnostikováno více než

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více