MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Disertační práce MUDr. Karel Zitterbart Studijní program D-ON4 Onkologie 5103V041 Školitel: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Brno 2010

2 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Název disertační práce: Název disertační práce anglicky: Studijní obor: Školitel: Karel Zitterbart Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Detection of selected gene and chromosomal changes in medulloblastoma and their prognostic significance D-ON4 Onkologie 5103V041 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: Klíčová slova anglicky: nádory dětí, meduloblastom, p73, MYCN, MYCC, prognóza, imunodetekce, fluorescenční hybridizace in situ childhood cancer, medulloblastoma, p73, MYCN, MYCC, prognosis, immunodetection, fluorescence hybridization in situ Dříve publikované články jsou použity se souhlasem nakladatelů. Vznik práce byl podpořen granty FRVŠ 1303/2005, IGA MZ a IGA MZ Karel Zitterbart, Masarykova univerzita,

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému školiteli prof. MUDr. Jaroslavu Štěrbovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady a trpělivost, a to nejen při zpracování předkládané práce. Celému kolektivu Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno děkuji za tvůrčí a podnětnou pracovní atmosféru. Dále děkuji pracovníkům Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno pod vedením prim. MUDr. Renaty Gaillyové, Ph.D., jmenovitě doc. RNDr. Petru Kuglíkovi, CSc., Mgr. Haně Filkové a dalším z Integrované laboratoře molekulární cytogenetiky OLG, kteří prováděli diagnostická vyšetření FISH. RNDr. Jitce Kadlecové, Ph.D., a Bc. Renatě Spěšné z Laboratoře molekulární diagnostiky OLG děkuji za významný podíl na zavedení metody a vyšetřování transkriptů izoforem TP73. Za klíčovou spolupráci při imunohistochemické detekci proteinu p73 děkuji MUDr. Ivě Zambo (Zavřelové) a laborantkám z Ústavu patologie LF MU a FN Brno. Doc. RNDr. Renatě Veselské, Ph.D., M.Sc., děkuji za to, že stála u mých prvních vědeckých krůčků a dnes je důležitým spolupracovníkem. Svému středoškolskému profesorovi chemie a biologie Lubomíru Radovi a ve vzpomínkách i prof. MUDr. Oldřichu Nečasovi, DrSc., děkuji za prvotní a stále nemizící inspiraci. Svým nejbližším za lásku a krásu. 3

4 Obsah Seznam prací 6 Cíle práce 7 1. Úvod Nádorová onemocnění u dětí Nádory centrálního nervového systému u dětí Molekulární diagnostika v dětské onkologii Detekce prognosticky významných biologických markerů u meduloblastomu Exprese proteinu p73 u meduloblastomu (Práce III a IV) Struktura a funkce proteinu p Exprese proteinu p73 u nádorů Výsledky detekce transkriptů TAp73 a ΔNp73 a imunohistochemické značení p73 a ΔNp73 u meduloblastomu (Práce III) Výsledky detekce N terminálních isoforem proteinu p73 u buněk nádorových linií derivovaných z meduloblastomu (Práce IV) Početní změny protoonkogenů MYCC a MYCN u meduloblastomu (Práce V) Molekulární subklasifikace u meduloblastomu Výzkum protoonkogenů MYC u meduloblastomu Výsledky limitované zvýšení počtu kopií genů MYCC a MYCN u meduloblastomu (Práce V) Další perspektivy a vývoj klinických studií u meduloblastomu 22 Souhrn 23 Literatura 25 4

5 Přílohy 34 Práce I) 34 Zitterbart K, Pavelka Z, Štěrba J (2010) Nádory centrálního nervového systému. In Adam Z, Krejčí M, Vorlíček J (Eds.) Speciální onkologie Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vydání. Praha: Galén. pp Práce II) 41 Zitterbart K, Pavelka Z, Zitterbartová J (2010) Meduloblastom: nejčastější zhoubný nádor mozku u dětí. Onkologie 4: Práce III) 45 Zitterbart K, Zavrelova I, Kadlecova J, Spesna R, Kratochvilova A, Pavelka Z, Sterba J (2007) p73 expression in medulloblastoma: TAp73/ Np73 transcript detection and possible association of p73α/ Np73 immunoreactivity with survival. Acta Neuropathologica 114: Práce IV) 58 # Nekulova M, # Zitterbart K, Sterba J, Veselska R (2010) Analysis of the intracellular localization of p73 N terminal protein isoforms TAp73 and Np73 in medulloblastoma cell lines. Journal of Molecular Histology 41: ( # contributed equally) Práce V) 68 Zitterbart K, Filkova H, Tomasikova L, Necesalova E, Zambo I, Kantorova D, Slamova I, Vranova V, Zezulkova D, Pesakova M, Pavelka Z, Veselska R, Kuglik P, Sterba J (2010) Low level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro Oncology 2010 Jul 8. [Epub ahead of print] 5

6 Tato disertační práce využívá možnosti, která byla dána oborovou radou doktorského studijního programu Onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a je předkládána jako soubor přehledných a originálních prací opatřených komentářem. V textu disertace je na jednotlivé práce odkazováno římskými číslicemi. Jejich kopie jsou uvedeny v příloze, použity jsou se souhlasem nakladatelů. SEZNAM PRACÍ I) Zitterbart K, Pavelka Z, Štěrba J (2010) Nádory centrálního nervového systému. In Adam Z, Krejčí M, Vorlíček J (Eds.) Speciální onkologie - Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vydání. Praha: Galén. pp II) Zitterbart K, Pavelka Z, Zitterbartová J (2010) Meduloblastom: nejčastější zhoubný nádor mozku u dětí. Onkologie 4: III) Zitterbart K, Zavrelova I, Kadlecova J, Spesna R, Kratochvilova A, Pavelka Z, Sterba J (2007) p73 expression in medulloblastoma: TAp73/ Np73 transcript detection and possible association of p73α/ Np73 immunoreactivity with survival. Acta Neuropathologica 114: IF 2007 = 3,179 IV) # Nekulova M, # Zitterbart K, Sterba J, Veselska R (2010) Analysis of the intracellular localization of p73 N-terminal protein isoforms TAp73 and Np73 in medulloblastoma cell lines. Journal of Molecular Histology 41: ( # contributed equally). IF 2009 = 1,752 V) Zitterbart K, Filkova H, Tomasikova L, Necesalova E, Zambo I, Kantorova D, Slamova I, Vranova V, Zezulkova D, Pesakova M, Pavelka Z, Veselska R, Kuglik P, Sterba J (2010) Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology 2010 Jul 8. [Epub ahead of print] IF 2009 = 2,752 6

7 CÍLE PRÁCE Práce se zabývá studiem vybraných molekulárních faktorů a nenáhodných chromosomových změn u meduloblastomu, nejčastějšího zhoubného nádoru mozku u dětí. Úvod do problematiky dětské neuroonkologie přinášejí dvě práce: kapitola z učebnice speciální onkologie podává základní přehled o nádorech centrální nervové soustavy u dětí (Práce I), druhá publikace shrnuje klinické aspekty diagnostiky a léčby meduloblastomu (Práce II). Dílčí cíle, vedoucí k originálním zjištěním, byly definovány takto: Studovat expresi proteinu p73, který je členem rodiny nádorového supresoru p53, a zhodnotit prognostický význam této exprese (Práce III). Vzhledem k získaným výsledkům byl tento cíl následně rozšířen o detailní morfologickou studii exprese N-terminálních isoforem proteinu p73 u buněk nádorových linií derivovaných z meduloblastomu (Práce IV). Zhodnotit, zda má limitované zvýšení počtu kopií (tzv. gain) protoonkogenů MYCN a MYCC vztah ke klinickému průběhu onemocnění (Práce V). Za prognostický znak je u meduloblastomu považována amplifikace těchto genů. 7

8 1. ÚVOD 1.1. Nádorová onemocnění u dětí V České republice onemocní ročně zhoubným nádorem přibližně 300 až 350 dětí a adolescentů. Více než polovinu případů tvoří leukémie, lymfomy a nádory embryonální histologie. Proliferační index většiny dětských malignit je vysoký, což podmiňuje jejich rychlý lokální růst a časné metastazování, avšak povětšinou také dobrou chemosenzitivitu a radiosenzitivitu, a to mnohdy i v případě pokročilých onemocnění. Proto ve srovnání s výsledky léčby u dospělých dosahuje dětská onkologie výrazně vyššího podílu úspěšně vyléčených pacientů: dlouhodobých remisí je dosahováno v % případů. V pediatrické onkologii je standardem léčba v rámci klinických studií fáze III, jejichž výsledky léčebné postupy optimalizují. Přesto přibližně jednu pětinu dětí s maligními nádory není možno současnými postupy vyléčit a nádory zůstávají ve vyspělých zemích včetně České republiky hlavní příčinou úmrtí mezi nemocemi (Pizzo and Poplack 2002, Štěrba 2009). Příkladem nemocných s velmi špatnou prognózou jsou adolescenti s rabdomyosarkomem diseminovaným do kostí a kostní dřeně nebo pacienti s osteosarkomem metastazujícím mimo plíce. Téměř beznadějná zůstává prognóza dětí s inoperabilními, difuzními nádory mozkového kmene. Neexistuje-li v případě progrese či relapsu onemocnění adekvátní záchranná léčba či postup vyšší priority, mohou být pacienti účastni klinických studií fáze I a II. Naděje jsou vkládány především do inhibitorů signálních drah, protinádorové imunoterapie a metronomické léčby (Mahalingam et al. 2009, Herrington et al. 2009, Ardon et al. 2010, Pasquier et al. 2010). Trvalou výzvu pro dětské onkology představuje snaha minimalizovat riziko pozdních následků léčby a vzniku sekundárních malignit (Oeffinger et al 2010). Typickým příkladem je historický vývoj protokolů pro léčbu Hodgkinova lymfomu, ve kterých dochází ke snižování intenzity terapie u onemocnění nízkého a středního rizika (Keller et al. 2009). Lze tedy shrnout, že na základě nejnovějších trendů v dětské onkologii směřuje výzkum k individualizaci léčby a hledání nových léčebných postupů (Štěrba 2009) Nádory centrálního nervového systému u dětí Nádory centrálního nervového systému (CNS) představují nejčastější skupinu solidních nádorů u dětí a po leukémiích a lymfomech jsou druhým nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku. Nádory CNS tvoří přibližně % pediatrických nádorů s incidencí 3,5 nových případů na dětí mladších patnácti let. Vzestupný trend ve výskytu nádorů mozku a míchy pozorovaný v minulých dvou dekádách je však pravděpodobně dán spíše zlepšením jejich záchytu pomocí moderních 8

9 diagnostických metod, než skutečným zvýšením incidence těchto onemocnění (Pizzo and Poplack 2002, Gupta et al. 2010). Nádory CNS dětí jsou velmi heterogenní skupinou onemocnění - liší se svým biologickým chováním, histogenetickým původem, typickým věkem výskytu i způsobem klinické manifestace. Přes pokroky v diagnostice, moderních operačních a radioterapeutických technikách i užití nových chemoterapeutik vykazuje přežití pacientů ve srovnání s jinými oblastmi dětské onkologie jen mírné zlepšení (Pizzo and Poplack 2002). Meduloblastom, embryonální neuroektodermální nádor mozečku, je nejčastějším zhoubným nádorem CNS dětského věku. Ročně onemocní meduloblastomem v České republice přibližně 10 až 12 dětí. Terapeutický postup se v současnosti odvíjí od stáří dítěte, rozsahu chirurgické resekce a přítomnosti metastáz. Historický vývoj léčebných protokolů podávají v recentní přehledné práci Packer a Vezina (Packer and Vezina 2008). I přes intenzivní multimodální léčbu není současnými postupy možno vyléčit % pacientů standardního rizika a % pacientů vysokého rizika. Meduloblastom tak zodpovídá za téměř 10 % nádorem podmíněných úmrtí u dětí (Gustafsson et al. 2007). Pozdní následky léčby u mnoha přeživších navíc ztěžují jejich návrat k běžnému způsobu života (Boman et al. 2009). Onemocnění meduloblastomem u dítěte tak představuje velmi závažný medicínský i společenský problém Molekulární diagnostika v dětské onkologii Ve světových databázích se denně objevují nové informace, které rozšiřují poznání o molekulární podstatě nádorového bujení, a u řady diagnóz došlo k rychlému transferu poznatků ze základního výzkumu do klinické praxe. Detekce nenáhodných chromosomových změn, resp. molekulárních faktorů majících význam v patogenezi onemocnění má dnes v diagnostice a léčbě řady nádorů jasně definovanou úlohu. Konkrétním příkladem je diagnostika sarkomů (Jain et al. 2010). Rutinně jsou dnes, a to i v České republice, vyšetřovány specifické fúzní transkripty přítomné v nádorových buňkách u většiny případů Ewingova sarkomu/ppnet, alveolárního rabdomyosarkomu, synovialosarkomu, popřípadě infantilního fibrosarkomu (Sumerauer et al. 2001, Krsková et al. 2006, Múdry et al. 2009). Kromě uvedených diagnóz je molekulárně genetické vyšetření přínosné i v diagnostice dalších, v dětské onkologii však již vzácných sarkomů (např. desmoplastický tumor z malých kulatých buněk nebo liposarkom). Především v hematoonkologii se přítomnost specifických chromosomových aberací odráží i v klasifikačních schématech Světové zdravotnické organizace - příkladem je skupina akutních myeloidních leukémií s definovanými rekurentními genetickými abnormitami (Swerdlow et al. 2008). Navíc lze očekávat, že s přibývajícími znalostmi o prognostickém významu nově detekovaných genetických změn a s rozšířením léčiv cílených na konkrétní molekulární terč dozná klasifikace hematoonkologických malignit dalších úprav (Vardiman et al. 2009). Také odhalení zásadního významu minimální 9

10 zbytkové nemoci pro prognózu pacientů s leukémiemi je oblastí, ve které laboratorní diagnostika hraje klíčovou roli. Vyšetřování hladin reziduální nádorové populace v průběhu léčby leukémie a adekvátní reakce na tuto informaci se stalo již rutinní součástí léčebných protokolů (Froňková et al. 2008). U solidních nádorů dětského věku je klinický význam diseminace onemocnění na submikroskopické úrovni předmětem probíhajícího výzkumu (Sumerauer et al. 2001, Kågedal 2009, Krsková et al. 2010) Detekce prognosticky významných biologických markerů u meduloblastomu Metodami molekulární biologie byly u řady histopatologických jednotek identifikovány vzájemně se lišící molekulárních varianty daného onemocnění. V mnoha případech bylo prokázáno, že rozdíly mezi těmito variantami jsou významné z hlediska klinického průběhu onemocnění, neboť daný biologický znak je spojen s odlišnou prognózou pacienta či je prediktorem léčebné odpovědi. Výsledek laboratorního vyšetření tak napomáhá volbě optimálního terapeutického plánu. U nádorů dětského věku je modelovým příkladem amplifikace protoonkogenu MYCN u neuroblastomu (Brodeur et al. 1984). Jde o historicky první molekulárně genetický znak užitý v dětské onkologii k prospektivní stratifikaci léčby pacientů. Dávková intenzita terapie pro konkrétního pacienta s neuroblastomem je tak dle současných poznatků založena na kombinaci klinických a biologických parametrů (věk, rozsah onemocnění dle INSS, ne/přítomnost amplifikace MYCN, ploidita nádoru, histopatologická klasifikace dle Shimady). Bez znalosti těchto informací neodhalíme skupinu pacientů vyžadujících intenzifikaci léčby, naproti tomu u pacientů s biologicky příznivým onemocněním vyvstává riziko toxicity nadbytečné chemoterapie či radioterapie. Na základě dosavadních výsledků výzkumu lze předpokládat, že kombinace klinických a biologických faktorů bude určovat dávkovou intenzitu léčby také u meduloblastomu. Recentní analýzy kandidátních biomarkerů, které byly provedeny na velkých souborech uniformě léčených pacientů, tomu nasvědčují (Ellison et al. 2005, Pfister et al. 2009, Ellison et al. 2010, Northcott et al. 2010). V uvedených příkladech se však jedná o studie retrospektivní, a je proto zapotřebí jednoznačná validace jejich výsledků v prospektivně běžících studiích. 10

11 2. Exprese proteinu p73 u meduloblastomu (Práce III a IV) 2.1. Struktura a funkce proteinu p73 Ztráta funkce nádorového supresoru p53 má klíčovou roli v procesu kancerogeneze u řady nádorů (Vogelstein et al. 2000, Nenutil et al. 2005). Hledání proteinů homologních k p53 vedlo k objevu dalších dvou členů rodiny proteinu p53 - proteinu p73 (Kaghad et al. 1997) a proteinu p63 (Yang et al. 1998). Gen TP73 je lokalizován na krátkém raménku chromosomu 1 (lokus 1p36.2-3) v oblasti podléhající u řady nádorů ztrátě heterozygotnosti, a homologie s p53 vede ke schopnosti proteinu p73 indukovat transkripci některých cílových genů shodných s působením p53. Proto se nejdříve předpokládalo, že půjde o nádorový supresor Knudsonova typu. Tato domněnka však nebyla prvními studiemi potvrzena, neboť inaktivující mutace či epigenetické umlčení transkripce jsou v lidských nádorech nalézány extrémně řídce a p73 -/- deficientní myš nemá zvýšený sklon ke spontánnímu výskytu nádorů (Ikawa et al. 1999, Yang et al 2000). Naopak u většiny analyzované nádorové tkáně byla zjištěna zvýšená exprese p73 (Moll and Slade 2004) a funkční studie odhalovaly jak vlastnosti obdobné proteinu p53, tak role antagonistické či zcela unikátní (Oswald and Stiewe 2008). Za touto skutečností stojí nezvyklý počet N-koncových a C-koncových isoforem proteinu p73, jejichž existence vychází z komplexnosti genového lokusu TP73 (Obrázek 1). Kromě promotoru P1 je v oblasti intronu 3 lokalizován ještě další interní promotor P2. Přepis z P1 dává vznik nezkrácené, transaktivačně kompetentní TA-isoformě, přepis z P2 vede ke vzniku zkrácené isoformy ΔNp73, u níž je 61 N-koncových aminokyselin proteinu TAp73 nahrazeno 13 aminokyselinami kódovanými z alternativního exonu 3B (Ishimoto et al. 2002). Dále byla prokázána existence aberantních transkriptů p73δex2, p73δex2/3, ΔN p73, které - byť přepisovány z promotoru P1 - rovněž postrádají TA doménu. p73δex2 a p73δ2/3 vznikají alternativním sestřihem exonů 2 resp. 2/3, kódují protein počínající aminokyselinou 49, resp. 72. Transkript ΔN p73 obsahuje 198 párů bází z alternativního exonu 3B, při translaci však kóduje protein identický s ΔNp73 v důsledku předčasného ukončení translace (Pützer et al. 2003). Souhrnně jsou proteiny p73δex2, p73δex2/3 a ΔNp73 označovány jako ΔΤΑp73. C-koncové isoformy α, β, γ, δ, ε, ζ, η vznikají alternativním sestřihem exonů 10 až 14. Experimentální data naznačují rozdílnou funkci jednotlivých isoforem, které se liší svojí expresí v různých tkáních a buněčných liniích a vyznačují se odlišnou silou vazby na DNA i účinností při aktivaci transkripce (Holčáková et al. 2008). 11

12 Obrázek 1: Struktura genu a proteinu p73. (a) Znázorněn je vznik jednotlivých N-koncových a C- koncových isoforem přepisem ze dvou promotorů a alternativním sestřihem transkriptu. Nekódující sekvence jsou vyznačeny černou, kódující úseky bílou barvou. (b) Schéma N- a C-koncových isoforem proteinu p73. (Upraveno dle Machado-Silva et al. 2010) V současnosti většina prací dokumentuje, že isoforma TAp73 je nádorovým supresorem, jak prokazuje také in vivo model (Tomasini et al. 2009), kdežto role ΔΤΑp73 proteinů je onkogenní (Zaika et al. 2002, Emmrich et al. 2009). Ve vztahu k tématu předkládané práce je zajímavá skutečnost, že u buněk neuroblastomu a feochromocytomu (Lo et al. 2003) i u postmitotických neuronů (Jiang et al. 2006) vyvolává zvýšená exprese TAp73 apoptózu. Isoforma ΔNp73 byla naopak dokumentována jako důležitý antiapoptotický faktor v neuronální tkáni (Lee at al. 2004, Tissir et al. 2009) 2.2. Exprese proteinu p73 u nádorů Protein p73 byl dosud prokázán u řady malignit. V buňkách různých typů nádorů byla zjištěna exprese p73 vyšší než v okolní zdravé tkáni, přičemž jeho výskyt byl prokázán především u karcinomu plic, prsu, spinocelulárního karcinomu hlavy a krku, jícnu, žaludku, tlustého střeva a rekta, jater, žlučníku, vaječníku, močového měchýře, vulvy a děložního čípku (Moll and Slade 2004). V případě neurogenních nádorů byl protein p73 popsán u ependymomu, gliomů, meningiomu a neuroblastomu (Loiseau et al. 12

13 1999, Nozaki et al. 2001, Douc-Rasy et al. 2002, Kamiya and Nakazato 2002, Ugur et al. 2004, Wager et al. 2006). U meduloblastomu byla zvýšená exprese proteinu p73 dokumentována v rámci naší studie (Práce III). Nezávisle, a to ve stejném roce, byla úloha N-koncových isoforem p73 u meduloblastomu zkoumána také v práci Castellina a spolupracovníků; zde však byl větší soubor primárních vzorků vyšetřen pouze metodou PCR, nikoliv na úrovni proteinu (Castellino et al. 2007). Zvýšená exprese isoformy ΔNp73 byla v některých pracích korelována s přežitím pacientů a bylo zjištěno, že má prognosticky negativní význam především u karcinomů (Concin et al. 2004, Uramoto et al. 2004, Müller et al. 2005, Vilgelm et al. 2010) a u neuroblastomu (Casciano et al. 2002). Většina prvotních studií však detekovala expresi isoforem p73 pouze metodou RT- PCR. Teprve recentní práce potvrzují přítomnost p73 i na úrovni proteinu, neboť jeho detekce je ztížena minimální dostupností protilátek s dostatečnou vazebnou specificitou pro jednotlivé isoformy. V kontextu předkládané práce je třeba zdůraznit, že všechny užité protilátky lze považovat za dostatečně specifické, jak vyplývá z metodických prací Sayana a Rosenbluthové (Sayan et al. 2005, Rosenbluth et al. 2009) Výsledky detekce transkriptů TAp73 a ΔNp73 a imunohistochemické značení p73 a ΔNp73 u meduloblastomu (Práce III) Prvním z cílů této disertační práce bylo provést pilotní studii exprese N- terminálních isoforem proteinu p73 v nádorové tkáni meduloblastomu. Pracovní hypotéza, že isoformy p73 mohou hrát roli v dysregulaci signálních drah v buňkách meduloblastomu, vycházela ze zjištění, že se protein p73 účastní morfogeneze a regulace apoptózy v neuronální tkáni. Přitom není bez zajímavosti, že aberantní exprese řady morfogenů je v patogenezi nádorového růstu dobře známa (Pozniak at al. 2000, Meyer et al. 2002, Fogarty et al. 2005). Hypotéza o možném vztahu exprese isoformy ΔNp73 k prognóze dětí s meduloblastomem vychází z analogií u jiných typů nádorů (viz kapitola 2.2. této práce); na tomto místě je vhodné zdůraznit prognostický význam exprese ΔNp73 u neuroblastomu, nejčastějšího embryonálního nádoru periferní nervové soustavy u dětí (Casciano et al. 2002, Wolter et al. 2010). V rámci experimentální části práce byla zavedena detekce transkriptů TAp73 a ΔNp73 pomocí metody real-time PCR. Stanovení bylo provedeno na systému LightCycler (Roche Diagostics), vlastní reakce v modifikaci TaqMan (homogenous 5 nuclease assay). Sekvence primerů vycházela z dříve publikované práce (Stiewe et al. 2004). K hodnocení exprese byla užita metoda relativní kvantifikace, exprese cílových transkriptů byla normalizována k expresi beta-aktinu jako housekeepingového genu. Bylo vyšetřeno celkem 13 vzorků nativní nádorové tkáně meduloblastomu pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU v Brně. Míra exprese obou cílových transkriptů byla srovnána s jejich expresí v komerčně dostupné referenční trna ze směsné tkáně normálního mozečku (BD Biosciences). TAp73 transkript byl prokázán ve všech nádorových vzorcích, ΔNp73 13

14 transkript u přibližně poloviny vzorků. V normální tkáni byla úroveň exprese obou transkriptů nízká, resp. nedetekovatelná. Rozdíl v expresi obou transkriptů mezi nádorovou a normální tkání byl statisticky významný. Imunohistochemické značení proteinu p73 bylo provedeno standardní technikou na souboru primární nádorové tkáně meduloblastomu 29 pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno. Parafínové bloky byly získány z archívů patologicko-anatomických ústavů. Byly užity následující primární protilátky: 1) myší monoklonální protilátka proti p73α/β (klon ER-15, Lab Vision, Neomarkers; ředění 1:2000), vzhledem k lokalizaci použitého epitopu tato protilátka specificky značí pouze C-koncovou α-isoformu (Sayan et al. 2005); 2) myší monoklonální protilátka proti ΔNp73 (klon 38C674.2, Imgenex; ředění 1:4000), vhodnost této protilátky pro IHC na parafínových blocích je dokumentována v pracích Saifudeen et al a Rosenbluth et al Při použití plexus chorioideus jako pozitivní kontroly (Cabrera-Socorro et al. 2006, Domínguez et al. 2006) jsme zaznamenali silnou a specifickou imunoreaktivitu v buňkách jeho epitelu. Míra exprese isoforem p73α a ΔNp73 v nádorové tkáni meduloblastomu byla hodnocena semikvantitativně. V našem souboru jsme jako pozitivní vyhodnotili 52 %, resp. 29 % nádorů. Charakteristika souboru (věk, pohlaví, rozsah onemocnění, histologický podtyp, stupeň anaplazie, přežití) a výsledky imunodetekce p73α a ΔNp73 u jednotlivých případů jsou uvedeny v Práci III. Pilotní analýza prostřednictvím Kaplan-Meierových křivek prokázala negativní vztah mezi pozitivitou pro p73α a ΔNp73 a celkovým a bezpříznakovým přežitím. V případě isoformy ΔNp73 a celkového přežití byl tento vztah statisticky významný. Věk pacienta, rozsah onemocnění ani histopatologický podtyp však s imunopozitivitou obou zjišťovaných isoforem p73 nekorelovaly. Tabulka 1 prezentuje, ve srovnání s Publikací III z roku 2007, aktualizovaná data o bezpříznakovém a celkovém přežití pacientů (stav k ). Inverzní vztah mezi expresí proteinů p73α a ΔNp73 a přežitím pacientů zůstal zachován (Obrázek 2), přičemž celkové přežití pacientů, jejichž nádor byl imunoreaktivní pro ΔNp73, je signifikantně sníženo (P=0,035, log-rank test). 14

15 Věk Pohlaví Rozsah Podtyp p73α ΔNp73 EFS OS Přežití 2 F Lokalizovaný Klasický DOD+ 3 F Lokalizovaný Desmoplastický DOT (PR2) 3 F Metastatický Klasický DOD+ 3 F Metastatický Desmoplastický CR 3 M Lokalizovaný Klasický CR 4 F Metastatický Klasický - - NA NA DOD 5 F Lokalizovaný Klasický +/- +/ DOD 5 F Lokalizovaný Klasický DOD+ 6 M Metastatický Klasický DOD 7 M Lokalizovaný Desmoplastický DOD 8 F Lokalizovaný Desmoplastický +/ CR 8 M Metastatický Desmoplastický CR2 8 M Lokalizovaný Klasický CR 9 M Lokalizovaný Klasický CR 9 F Lokalizovaný Klasický DOD 9 M Metastatický Klasický +/ CR 10 F Metastatický Klasický +/ DOD 10 F Lokalizovaný Klasický CR 10 F Lokalizovaný Klasický - NA CR 12 M Lokalizovaný Klasický DOT (PD) 13 M Metastatický Klasický ++ +/ CR 13 M Lokalizovaný Klasický CR 14 M Lokalizovaný Klasický DOD 14 M Metastatický Klasický DOD 15 M Lokalizovaný Velkobuněčný +/- +/ DOD 17 F Lokalizovaný Klasický CR 17 M Metastatický Klasický DOD 17 M Lokalizovaný Klasický CR2 22 F Lokalizovaný Klasický DOD+ Tabulka 1: Soubor pacientů s meduloblastomem, přehled klinických a histopatologických ukazatelů. Výsledky imunohistochemického značení jsou vyjádřeny semikvantitativně: ( ) negativní, (+/ ) méně než 1 % nádorových buněk pozitivních, (+) 1-5 % pozitivních, (++) 6-15 % pozitivních, (+++) více než 15 % nádorových buněk pozitivních (rozsah %). Věk při diagnóze udán v rocích, F ženské pohlaví, M mužské pohlaví, EFS přežití bez události v měsících, OS celkové přežití v měsících, DOD úmrtí na základní nemoc, DOT úmrtí na komplikace léčby, CR kompletní remise onemocnění, CR2 druhá kompletní remise onemocnění, PD progrese onemocnění, PR2 druhá parciální remise onemocnění, NA nehodnoceno, + nedodržení léčebného protokolu (non-compliance), úmrtí v perioperačním období před zahájením protinádorové léčby. 15

16 Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 EFS 0,1 p=0,246 0, Čas (roky) p73α pozitivní p73α negativní Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 OS 0,1 p=0,147 0, Čas (roky) p73α pozitivní p73α negativní Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 EFS 0,1 p=0,130 0, Čas (roky) ΔNp73 positivní ΔNp73 negativní Kumulativní podíl přežívajících 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 OS 0,1 p=0,035 0, Čas (roky) ΔNp73 positivní ΔNp73 negativní Obrázek 2: Kaplan Meierovy grafy znázorňující celkové přežití (OS) a bezpříznakové přežití (EFS) pacientů ve vztahu k imunohistochemickému průkazu p73α a ΔNp73. Je zřejmý trend k horší prognóze pacientů s nádorem pozitivním pro isoformy p73. V případě ΔNp73 a celkového přežití byl negativní prognostický význam tohoto nálezu statisticky významný (log rank test P = 0,035) Lze shrnout, že tyto výsledky odhalují zapojení proteinu p73 v tumorigenezi meduloblastomu. Bylo prokázáno, že v nádorové tkáni meduloblastomu jsou aktivovány oba promotory genu TP73, neboť ve srovnání s tkání normálního cerebella byla v nádorech detekována statisticky významně zvýšená exprese transkriptů TAp73 a ΔNp73. Imunohistochemické značení potvrdilo přítomnost p73α a ΔNp73 na úrovni proteinu. V pilotní analýze se ΔNp73 pozitivita ukázala jako možný negativní prognostický znak. 16

17 Validaci tohoto zjištění na nezávislém, dostatečně robustním souboru pacientů považujeme za velmi žádoucí Výsledky detekce N terminálních isoforem proteinu p73 u buněk nádorových linií derivovaných z meduloblastomu (Práce IV) Protein p73 byl prioritně popsán popsán jako transkripční faktor (Kaghad et al 1997) a lokalizace p73 v jádře je proto nezbytným předpokladem pro jeho vazbu na promotory genů a přímou regulaci transkripce. Následně byly objeveny specifické exportní sekvence umožňující řízený transport p73 mezi jádrem a cytoplazmou (Inoue et al. 2002), což podmínilo výzkum protein-proteinových interakcí p73 v cytoplazmě (Dobbelsein et al. 2005), které ovlivňují jak stabilitu isoforem p73, tak jejich účast v procesu apoptózy, diferenciace, nádorové proliferace a neurodegenerace (Inoue et al. 2002, Douc-Rasy et al. 2002, Vella et al. 2003, Aqeilan et al. 2004, Wilson et al. 2004, Kim et al. 2007). Biologický význam přítomnosti isoforem TAp73 a ΔNp73 v cytoplazmě buněk však není doposud dostatečně objasněn. V buňkách normálního lidského hipokampu, neokortexu i plexus chorioideus byla isoforma ΔNp73 lokalizována především v jádře (Cabrera- Socorro et al. 2006), v nádorové tkáni karcinomu plic a karcinomu prsu však byla popsána cytoplazmatická exprese proteinu (Uramoto et al. 2004, Bozzetti et al. 2007). Rovněž námi provedená imunohistochemická studie u meduloblastomu prokazuje přítomnost této isoformy především v cytoplazmě, ale ojediněle byla zaznamenána i zřetelná jaderná pozitivita pro ΔNp73 (Práce III). Jiné práce však detekují protein ΔNp73 v jádrech nádorových buněk, a to u hepatocelulárního a kolorektálního karcinomu (Müller et al. 2005, Domínguez et al. 2006). Význam pozorovaných rozdílů v intracelulární lokalizaci proteinu p73 není dosud objasněn. Obecně lze říci, že abnormální lokalizace proteinu může vést ke ztrátě jeho funkce, v případě nádorového supresoru tedy může přispívat k nádorové transformaci. Jako příklad lze uvést zjištění, že nemutovaný protein p53 je u buněk neuroblastomových linií sekvestrován v cytoplazmě (Moll et al. 1995), což negativně ovlivňuje jeho úlohu v buněčné odpovědi na genotoxický stres (Moll et al. 1996). Sekvestrace nemutovaného proteinu p53 byla pozorována i v případě karcinomu prsu (Moll et al. 1992). Detailní morfologická studie přítomnosti endogenních isoforem TAp73 a ΔNp73 na buněčné úrovni v literatuře chybí. Rozhodli jsme se proto provést takovou analýzu u buněčných linií derivovaných z meduloblastomu a popsat intracelulární distribuci proteinu, a to nejprve za pomoci nepřímé imunofluorescence. V budoucnu bychom rádi potvrdili získaná data také elektronovou mikroskopií s využitím imunodetekce na ultratenkých řezech. Značení N-koncových isoforem TAp73 a ΔNp73 bylo provedeno nepřímou imunofluorescencí jak u referenční sbírkové meduloblastomové linie DAOY (American Type Culture Collection, HTB-186), tak u linií MBL-03, MBL-06, MBL-07 a MBL-10, které byly derivovány z nádorové tkáně pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN 17

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Dětská onkologie na počátku třetího tisícií Každý rok je v ČR diagnostikováno více než

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti.

Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Standardizace imunohistologického stanovení steroidních receptorů mezi pracovišti - studie proveditelnosti. Fabian P., Nenutil R., Benčík V., Bobot L., Jandáková E., Kolář Z., Pavlovský Z., Ryška A., Veselý

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více