ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS STAVEBNÍ ÚAD , /0800 IO : Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích dne : j.: SÚ-452/2009/Ma/46 Vyizuje: Jana Marková Stavebník: Obec Píšovice, Píšovice 60, Píšovice ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková ást: Obecní úad Píšovice, stavební úad, jako stavební úad píslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen "stavební zákon"), v územním ízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístní stavby nebo zaízení (dále jen "rozhodnutí o umístní stavby"), kterou dne podala Obec Píšovice, I , Píšovice 60, Píšovice (dále jen "žadatel"), a na základ tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky. 503/2006 Sb., o podrobnjší úprav územního ízení, veejnoprávní smlouvy a územního opatení r o z h o d n u t í o u m í s t n í s t a v b y Protipovodová opatení v Píšovicích (dále jen "stavba") na pozemku parc.. 416/5, 420/5, 456/1, 456/5, 456/7, 456/8, 456/9, 473/3, 473/8, 479/3, 482/10, 556/3, 556/15, 556/16, 556/17, 556/18, 556/19, 556/25, 556/26, 556/27, 556/32, 559/2, 559/11, 718/13, 719/1, 908/5, 908/6, 913/1, 1011/3, 1011/4, 1011/5, 1011/6 v katastrálním území Píšovice. Druh a úel umisované stavby: Sypaná protipovodová hrázka Q100 celkové délky cca 1100m a výšky rozmezí 0 1,5 mdle podélného profilu. Šíka v korun 1,0 a 2,0 m. V km 0,000 -,150 bude hrázka provedena jako betonová zídka s pisypáním z každé strany. V míst kížení s komunikací a tlesem vleky a na p.p. 559/12 v k.ú. Píšovice bude nahrazena sypaná hráz mobilním hrazením. Umístní stavby na pozemku: Hrázka je umístna podél jižní zastavné ásti obce s poátkem na p.p. 719/1 cca 150 m od místní komunikace spojující Píšovice a Ploukonice. Od 0,247 km je vedena v soubhu s tlesem vleky až do 0,48 km kde se hráz odklání od trasy vleky východním smrem s ukonením na p.p. 416/5 v k.ú. Píšovice.

2 .j. SÚ-452/2009/Ma/46 str. 2 II. Stanoví podmínky pro umístní stavby: 1. Stavba bude umístna v souladu s grafickou pílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres souasného stavu území v mítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístním stavby, s vyznaením vazeb a vliv na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Hrázka bude umístna pi severní hranici p.p. 719/1až k místu kížení s komunikací na p.p. 908/5 kde bude ukonena zaízením pro umístní mobilní uzávry. Hrázka bude pokraovat podél severní hranice p.p. 473/8 a 479/3 kde bude opt ukonena zaízením pro umístní mobilní uzávry zajištující úinnost pes tleso železniní vleky. Hrázka pokrauje za tlesem vleky pi jižní a jihozápadní hranici p.p. 456/1, 456/7, 456/8, 456/9, 456/5, 482/10 a dále severovýchodním smrem stedem p.p. 556/25, 556/26 a pes p.p. 556/27, 556/17, 556/15, 556/16, 556/17, 556/18, 556/19, 556/32 ke komunikaci na p.p. 420/5 jejíž pechod bude ešen pejezdnou ástí hráze. Hráz bude ukonena ped západní hranici p.p. 559/12 a bude pokraovat za východní hranicí uvedeného pozemku po p.p. 559/2, 913/1 a 416/5 kde bude ukonena. 3. Stavebník zajistí vytýení prostorové polohy stavby oprávnným zemmiem dle podmínek tohoto rozhodnutí 4. Projektová dokumentace ke stavebnímu ízení bude zpracována oprávnnou osobou nebo organizací a musí splovat požadavky vyhlášky. 502/2006 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 5. Byl vydán souhlas Krajského úadu Libereckého kraje s s trvalým odntím pdy ze zemdlského pdního fondu o celkovém rozsahu 1,0734 ha j. KULK 72361/2009 OŽPZ 1379/2009 ze dne 8. prosince Ped zapoetím prací budou v terénu viditeln vyznaeny hranice budoucího trvalého záboru zemdlské pdy. 7. Plocha odsouhlasená k odntí bude zabezpeena tak, aby v dob výstavby nedocházelo k poškozování okolní zemdlské pdy. 8. Ped uskutenním nezemdlské innosti, povolené rozhodnutím stavebního úadu (stavebním povolením), je investor stavby (stavebník) povinen zabezpeit provedení skrývky kulturních vrstev pdy. Podle pedbžného odhadu bude skrývána vrstva o mocnosti 0,20 až 0,25m, z plochy trvale odnímané pdy by pak mlo být skryto 2680m 3 kulturních vrstev. 9. Po dobu realizace stavby budou skrývky kulturních vrstev uloženy na deponiích a investor je zajistí ped znehodnocením a ztrátami. O každé manipulaci s nimi povede protokol (pracovní deník). V množství 988m 3 budou skrývky kulturních vrstev pdy použity ke zptnému ohumusování hráze a v množství 1692m 3 budou uloženy na deponii Obce Píšovice, která je použije ke zúrodnní pozemk v obecním vlastnictví V katastru nemovitostí bude hráz evidována jako souást ZPF s vyznaením zpsobu ochrany 27 - Zemdlský pdní fond - zemdlské pozemky a další pozemky náležející do ZPF ( 1 a odst.2 a 3 zákona. 334/1992 Sb.) 11. V pípad zmny zámru pozbývá souhlas platnosti. Pípadná zmna rozsahu odntí zemdlské pdy nad odsouhlasenou výmru nebo na jiné pozemky musí být podle 10 odst.2 zákona o ochran ZPF opatena zmnou souhlasu. 12. Následná rekultivace ploch zemdlské pdy doasn dotených realizací stavby musí být dokonena do 1 roku, a to uvedením pozemk do pvodního stavu. Pokud by mlo dojít k pekroení této doby, pak je teba, aby investor vas požádal orgán ochrany ZPF MÚ Turnov o udlení souhlasu podle 9 odst.6 zákona o ochran ZPF s doasným odntím pdy ze ZPF. 13. Pi stavb dojde ke styku s podzemním telekomunikaním zaízením ( pístupová sí Tu 5-7/341C), které nesmí být porušeno a ped zahájením stavby bude vytýeno. Zárove ped zahájením zemních prací v ochranném pásmu tohoto vedení je nutné prokazateln uvdomit poveného pracovníka ( Josef Kraus, Nerudovo nám. 120, LBC , tel , ) dle vyjádení Telefónica O2 Czech Republic, a.s...j /08/LIB/M00 ze dne Všechny podmínky uvedeného vyjádení musí být splnny. 14. Stavbou hráze dojde ke styku s nadzemním vedením EZ Distribuce a.s. Zaízení musí být respektována, nesmí být narušena stabilita podprných bod. Povinností stavebníka je zajistit ochranu

3 .j. SÚ-452/2009/Ma/46 str. 3 zaízení energetické spolenosti v rozsahu daném zákonem. 458/2000 Sb. nebo technickými a podnikovými normami. 15. Pi pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení se nesmí osoby, pedmty a prostedky piblížit k živým ástem vodim blíže než 2 m. dodavatel prací musí prokazateln seznámit své pracovníky s SN Budou dodrženy výškové pomry pi kižování trasy vedení VN kižovatky. 4-6dle studie zpracované panem alounem zak Podél hráze bude zachován zelený pruh 2 m ve kterém se budou nacházet stávající stožáry VN.Musí být trvale zajištn pístup k zaízení EZ Distribuce a.s. pro manipulaci a údržbu. 17. Pi východní hranici komunikace na p.p. 908/5 v k.ú. Píšovice je umístno plynárenské zaízení STL PE 110. Musí být dodrženy podmínky pro stavbu provádnou v ochranném pásmu plynárenských zaízení. Ped zahájením zemních prací musí být zaízení vytýeno a dodavatel prací musí prokazateln seznámit své pracovníky s polohou plynovodu as podmínkami pro stavbu provádnou v ochranném pásmu plynárenských zaízení.musí být dodržena SN , SN , TPG tab. 8 a zákon. 458/2000 Sb. 18. Zhotovitel musí zabezpeit odkrytá plynárenská zaízení -nesmí být poškozena. 19. Pípadné zizování staveništ, skladování materiál, stavebních stroj apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zaízení. Pi použití nákladních vozidel, stavebních stroj a mechanism musí být zabezpeen pípadný pejezd pes plynárenské zaízení uložením panel v míst pejezdu plynárenského zaízení. 20. Ve vzdálenosti mm od pdorysné plochy plyn. potrubí musí být veškeré práce provádny bez použití mechanizm - run. 21. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude v ásti organizace výstavby ešit likvidaci odpad vzniklých pi výstavb. Odpady musí být ádn vytídny a jednotlivé druhy následn využity. Teprve pokud je nebude možné využít, musí být zajištno jejich ádné odstranní v souladu se zákonem. 185/2001 Sb. o odpadech. O všech odpadech bude ádn vedena prbžná evidence, která bude pedložena pi kolaudaci stavby. 22. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude v ásti organizace výstavby ešit zajištní archeologického przkumu. Dle památkového zákona 22 odst. 2, který se dotýká provádní stavební innosti na území s archeologickými nálezy ( celá R ) a povinnosti stavebník tuto innost pedem oznámit Archeologickému ústavu Akademie vd R, Letenská 4, Praha 1, pípadn umožnit jemu nebo oprávnné organizaci ( Severoeské muzeum Liberec )provést na doteném území záchranný archeologický výzkum. 23. Stavba musí být ešena tak, aby pi jejím užívání nebylo nutné dodaten navrhovat opatení k omezení vlivu z provozu dráhy. 24. Zpsob provádní stavby v obvodu dráhy harmonogram prací nutná ochranná opatení, pípadné výluky kolejí,apod. je teba ádn v pedstihu projednat s vlastníkem pop. provozovatelem dráhy. 25. Odvodnní stavby nesmí být ani doasn svedeno do odvodovacího systému drážního tlesa. Projektová dokumentace pro stavební ízení musí ešit odvodnní prostoru mezi hrází a tlesem dráhy, zvlášt v ásti u adových garáží v míst ped mobilní uzávrou pes tleso dráhy. 26. V celé délce soubhu resp. kížení pevnou ástí protipovodové ochrany, nesmí žádná ást zasahovat do volného schdného a manipulaního prostoru, který je dle 11 odst. 6. písm. a) vyhlášky. 177/1995 Sb., stavební a technický ad drah, v platném znní mm od osy koleje a do výše mm od temene kolejnice. 27. Oznaení a opatení v pípad použití mobilní ásti zábrany, musí být zapracována do provozního ádu vleky. Úastníci ízení na nž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Píšovice, Píšovice 60, Píšovice Christa Vaníková, nar , Píšovice 1, Píšovice Josef Jirsák, nar , Tichá.p. 527, Horní Staré Msto, Trutnov 4 Jana Sechovská, nar , Libická.p. 328/43, imice, Praha 81 Karel Jirsák, nar , Chelického.p. 931/14, Pražské Pedmstí, Hradec Králové 2

4 .j. SÚ-452/2009/Ma/46 str. 4 Pozemkový fond R, Územní pracovišt Liberec, U Nisy.p. 745/6a, Liberec 1 Vlastimil Šimon, nar , Píšovice 34, Píšovice Pavel Mráz, nar , Havlíkova.p. 46, Mnichovo Hradišt Interma, akciová spolenost, Masarykova.p. 522/12, Liberec I-Staré Msto, Liberec 1 Marcela Valouchová, nar , Žitná.p. 819, Liberec VI-Rochlice, Liberec 6 Marcella Fragsteinová, nar , Žitná.p. 819, Liberec VI-Rochlice, Liberec 6 MUDr. Ludmila Žárková, nar , ernokostelecká.p. 118/19, Praha 10-Strašnice Václav Krsek, nar , Píšovice 7, Píšovice Jiina Krsková, nar , Píšovice 7, Píšovice Anna Seyfriedová, nar , Píkrá.p. 19, Zdiby Ing. Jií Kopal, nar , tveín 10, Pnín u Liberce Miroslava Šimková, nar , Vrcha.p. 544, Jiín 1 Jií Trýzubský, nar , Kukulova.p. 441, Jiín 1 Oldiška Janatová, nar , Podlesí.p. 539, Hodkovice nad Mohelkou ONTEX CZ s.r.o., Vesecko.p. 491, Dalimice, Turnov 1 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého.p. 951/8, Slezské Pedmstí, Hradec Králové 3 RWE Distribuní služby, spol. s r.o., Plynárenská.p. 499/1, Brno-sted, Zábrdovice, Brno 2 Severoeská plynárenská, a.s., RWE Zákaznické služby, s.r.o., Nitranská.p. 7, Liberec 1 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O.Box.p. 56, Praha 3 Miluše Chaloupková, nar , Ohrazenice 226, Turnov Vlasta Žárská, nar , Svijany 5, Píšovice Hana Vacardová, Jenišovice 111, Jenišovice u Jabl.n.N. Odvodnní Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístní stavby: Protipovodová opatení v Píšovicích na pozemku parc.. 416/5, 420/5, 456/1, 456/5, 456/7, 456/8, 456/9, 473/3, 473/8, 479/3, 482/10, 556/3, 556/15, 556/16, 556/17, 556/18, 556/19, 556/25, 556/26, 556/27, 556/32, 559/2, 559/11, 718/13, 719/1, 908/5, 908/6, 913/1, 1011/3, 1011/4, 1011/5, 1011/6 v katastrálním území Píšovice. Návrh stavby obsahoval umístní protipovodové hrázka Q100, inundaního prlehu a odtoku z Velkého píseku.. Stavební úad oznámil zahájení územního ízení známým úastníkm ízení a doteným orgánm. K projednání žádosti souasn naídil veejné ústní jednání spojené s ohledáním na míst na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Bhem ústního projednání žadatel konstatoval, že se nepodailo získat souhlasy všech vlastník dotených pozemk pro stavbu inundaního prlehu a odtoku. Protože protipovodová opatení nejsou veejn prospšnou stavbou vedenou územním plánem pro Obec Píšovice, ustoupila obec ze zámru umístit stavbu inundaního prlehu a odtoku z Velkého píseáku. Vzhledem k tomu, že všechny projednávané stavby na sob jsou realizací úpln nezávislé, dále byla v územním ízení ešena pouze protipovodová hrázka Q 100. Umístní stavby je v souladu se schválenou územn plánovací dokumentací, jedná se o stavbu ve veejném zájmu. Umístní stavby vyhovuje obecným požadavkm na využívání území. Stanoviska sdlili: - Mstský úad Turnov, Antonína Dvoáka 335, Turnov.j. ORM/09/1133 ze dne j. ORM/09/1168/FEK ze dne j. OZP/09/4185/FEL ze dne Krajský úad LK, U Jezu 642, Liberec 2.j. KULK 72361/2009OŽPZ1379/2009 ze dne Ministerstvo životního prostedí, Vršovická 65, Praha 10.j /ENV/09 ze dne Povodí Labe, st.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové.j. PVZ/09/28826/Js/0 - HZS LK, Barvíská 29/10, Liberec.j. HSLI1435/K -P-PRE ze dne SVK a.s. Sladovnická 1082, Liberec -.j ze dne

5 .j. SÚ-452/2009/Ma/46 str. 5 - RWE Distribuní služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno.j. 6199/08/174 - EZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Dín.j. LB/020/09/OP ze dne Telefonica O2 Czech Republic a.s., Nám. Nerudovo 120/6, Liberec.j /08/LIB/M00 ze dne Drážní úad, Wilsonova 300/8, Praha 2.j. MP-SOP1171/09-2/Lh DUCR-34590/09/Lh ze dne Souhlasy vlastník dotených pozemk bez podmínek Stavební úad zajistil vzájemný soulad pedložených závazných stanovisek dotených orgán vyžadovaných zvláštními pedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pedpis ve výroku uvedených. Úastníci ízení - další dotené osoby: Obec Vše, Miloslav Košek Vypoádání s návrhy a námitkami úastník: - Úastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení pipomínek veejnosti: - Veejnost neuplatnila žádné pipomínky. Vypoádání s vyjádeními úastník k podkladm rozhodnutí: - Úastníci se k podkladm rozhodnutí nevyjádili. Pouení úastník Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému úadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potebným potem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zstal správnímu orgánu a aby každý úastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úastník potebný poet stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady úastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Stavební úad po právní moci rozhodnutí pedá ovenou dokumentaci žadateli, pípadn obecnímu úadu, jehož územního obvodu se umístní stavby týká, není-li sám stavebním úadem, popípad též speciálnímu stavebnímu úadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístní stavby platí po dobu trvání stavby i zaízení, nedošlo-li z povahy vci k jejich konzumaci. Jana Marková vedoucí stavebního úadu Toto oznámení musí být vyvšeno po dobu 15 dn. Vyvšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení.

6 .j. SÚ-452/2009/Ma/46 str. 6 Poplatek: Správní poplatek podle zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevymuje. Obdrží: Úastníci : Obec Píšovice, Píšovice 60, Píšovice Veejnou vyhláškou : Christa Vaníková, nar , Píšovice 1, Píšovice Josef Jirsák, nar , Tichá.p. 527, Horní Staré Msto, Trutnov 4 Jana Sechovská, nar , Libická.p. 328/43, imice, Praha 81 Karel Jirsák, nar , Chelického.p. 931/14, Pražské Pedmstí, Hradec Králové 2 Pozemkový fond R, Územní pracovišt Liberec, U Nisy.p. 745/6a, Liberec 1 Vlastimil Šimon, nar , Píšovice 34, Píšovice Pavel Mráz, nar , Havlíkova.p. 46, Mnichovo Hradišt Interma, akciová spolenost, Masarykova.p. 522/12, Liberec I-Staré Msto, Liberec 1 Marcela Valouchová, nar , Žitná.p. 819, Liberec VI-Rochlice, Liberec 6 Marcella Fragsteinová, nar , Žitná.p. 819, Liberec VI-Rochlice, Liberec 6 MUDr. Ludmila Žárková, nar , ernokostelecká.p. 118/19, Praha 10-Strašnice Václav Krsek, nar , Píšovice 7, Píšovice Jiina Krsková, nar , Píšovice 7, Píšovice Anna Seyfriedová, nar , Píkrá.p. 19, Zdiby Ing. Jií Kopal, nar , tveín 10, Pnín u Liberce Miroslava Šimková, nar , Vrcha.p. 544, Jiín 1 Jií Trýzubský, nar , Kukulova.p. 441, Jiín 1 Oldiška Janatová, nar , Podlesí.p. 539, Hodkovice nad Mohelkou ONTEX CZ s.r.o., Vesecko.p. 491, Dalimice, Turnov 1 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého.p. 951/8, Slezské Pedmstí, Hradec Králové 3 RWE Distribuní služby, spol. s r.o., Plynárenská.p. 499/1, Brno-sted, Zábrdovice, Brno 2 Severoeská plynárenská, a.s., RWE Zákaznické služby, s.r.o., Nitranská.p. 7, Liberec 1 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O.Box.p. 56, Praha 3 Miluše Chaloupková, nar , Ohrazenice 226, Turnov Vlasta Žárská, nar , Svijany 5, Píšovice Hana Vacardová, Jenišovice 111, Jenišovice u Jabl.n.N. Obec Vše, Vše, Vše Miloslav Košek, Ohrazenice 85, Turnov Dotené správní úady : Mstský úad Turnov odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvoáka.p. 335, Turnov 1 Mstský úad Turnov odbor životního prostedí, Antonína Dvoáka.p. 335, Turnov 1 Hasiský záchranný sbor Libereckého kraje Krajské editelství, Barvíská.p. 29/10, Liberec III-Jeáb, Liberec 1 Krajská hygienická stanice LK, Husova.p. 64, Liberec 1 Vojenská ubytovací a stavební správa, Na Valech.p. 76, Litomice Severoeské muzeum v Libereci archeologické oddlení, Masarykova.p. 11, Liberec 1 Drážní úad stavební sekce - oblast Praha, Wilsonova.p. 300/8, Vinohrady, Praha 2 Úady pro vyvšení: Obecní úad Píšovice, Píšovice 60, Píšovice Obecní úad Vše, Vše, Vše

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více