VÝROČNÍ ZPRÁVA. Českého svazu ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice. za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Českého svazu ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice. za rok 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Českého svazu ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice za rok Stav členské základny Na začátku roku bylo v naší organizaci evidováno 23 členů. V průběhu roku se stav členské základny nezměnil. 2. Stanice pro handicapované živočichy FALCO V roce 2009 bylo ve stanici ošetřeno 619 živočichů. Z ptáků bylo tradičně nejvíc poštolek, kání lesních a labutí velkých. Ze savců bylo nejvíce různých druhů netopýrů a ježků (nejvíce západních).netopýři byli i vzácnějších druhů, jako je netopýr černý, netopýr vousatý nebo netopýr nejmenší. Bylo přijato též několik holých osiřelých mláďat netopýrů. Odchov do dospělosti se však podařil pouze u jednoho mláděte. Po veterinární stránce byly příjmy netopýrů s toxickou pneumokokovou otravou. Nikdy před tím jsme se s tímto onemocněním nesetkali. Dalším zajímavým příjmem po této stránce byl příjem kuny lesní s psinkou a mláděte čápa černého s naraženými vzduchovými vaky. Odchovy byly zdařilé u sov pálených a sovic sněžných. Nadále spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze s RNDr. Hulvou na sběru vzorků a údajů důležitých pro výzkum křížení ježka západního a východního. Dále pomáháme se sběrem vzorků pro genetickou analýzu pro probíhající molekulárně systematický výzkum slepýše křehkého, který provádí Národní muzeum Praha, RNDr. Gvoždík a RNDr. Moravec. Uhynulé živočichy, kteří nespadají do těchto výzkumů, dělíme mezi Vlastivědné muzeum v České Lípě a Městské muzeum v Děčíně. Zajímavé byly odchyty plazů a obojživelníků ve vodojemech a vodoměrných šachtách, kde byli zazimovaní. Jednalo se hlavně o ropuchu obecnou, užovku hladkou i zmiji obecnou. Vzhledem k prováděným opravám těchto zařízení museli být tito živočichové přemístěni na jiná zimoviště. Ve spolupráci se ZS Aves Kladno jsme prováděli kroužkování všech dravců a sov před vypuštěním do přírody. Od Ministerstva životního prostředí ČR jsme obdrželi povolení k provozování záchranné stanice podle příslušných zákonů, tím jsme se stali akreditovanou záchrannou stanicí pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Česká Lípa, Nový Bor, Bílina, Děčín, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec. Koncem roku jsme zřídili novou ovou adresu stanice Postavili jsme 6 nových voliér a voliéry čápů a volavek jsme nově vybavili bazénky. Připravujeme stavbu příjmu živočichů, karantény, akutní péče a odchovny mláďat.

2 Stanice i v roce 2009 prováděla ekologickou výchovu, která je uvedena v následující části zprávy. Díky podpoře Úřadu práce v Litoměřicích jsme mohli v roce 2009 od ledna do listopadu zaměstnat 1 až 5 pracovníků. 3. Ekologická výchova úmop OPHIDIA I v roce 2009 pracoval úmop OPHIDIA pod vedením Ing. Vladislava Kaňáka a Vladimíra Flégla. V kroužku pracovalo v prvním pololetí 14 a ve druhém pololetí 10 dětí ve věku od 6 do 15 let. Schůzky se konaly již tradičně každou středu od 16 hodin v klubovně, kterou poskytuje Dům dětí a mládeže Rozmarýn. Nedílnou součástí činnosti je osvětové působení členů kroužku na spolužáky, rodinné příslušníky, kamarády, známé. Vedoucí rovněž absolvovali několik přednášek a besed ve školách. Ke Dni Země zajistili členové a vedoucí úmop program v areálu Domu dětí a mládeže Rozmarýn, kterého se zúčastnilo celkem na 180 školních a předškolních dětí. Členové úmop se také aktivně podíleli na záchranném transferu žab při jarním tahu. Ve dnech 23. a 24. října se členové úmop poprvé zúčastnili 12. České výstavy drobného zvířectva pořádané Českým svazem chovatelů na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Návštěvníky výstavy, kterých bylo kolem , seznamovali nejen s chovanými živočichy, ale i s problematikou a významem ochrany plazů a obojživelníků v přírodě. Akce byla velmi úspěšná. Náš úmop je řádně registrován v CDM ČSOP a má splněné všechny povinnosti, které s registrací souvisí. FALCO Na ekologické osvětě spolupracujeme společně s Deníky Bohemia, Českým rozhlasem v Ústí nad Labem, některými městskými úřady a školami. Články v tisku, povídání o zvířatech v rozhlase, ekopásma o stanicích s živými zvířaty, vypouštěcí dny ve městech, propagační akce na podporu Národní sítě stanic a sbírky Zvíře v nouzi budou pokračovat i v roce Stanice v roce 2009 prováděla ekologickou výchovu, v jejímž rámci jsme uskutečnili přednášky na školách, při kterých jsme se zaměřovali na témata praktická ochrana volně žijících živočichů, živé zahrady, budky pro zpěvné ptactvo, sovy, netopýry a plchy, úkryty pro plazy, úmluva CITES, zimní péče o ježky a další. Z akcí pro veřejnost jsme pokračovali v pořádání veřejného vypouštění zachráněných živočichů. Uskutečnili jsme Setkání se starosty obcí, 2 Dny otevřených dveří, Ekoden v klubu důchodců v Novém Boru, Den pro zvíře ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, besedu se skauty a podobné akce. OSTATNÍ Přednášky pro studenty středních škol v ústeckém kraji na téma Biodiverzita v CHKO České středohoří a ochrana přírody. 4. Ostatní činnosti

3 V roce 2009 prováděla naše ZO na základě smluv o dílo s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR několik zásahů. - odstranění stařiny a posekání travního porostu na celkové ploše 3,85 ha v k.ú. Raná za účelem podpory biotopu sysla obecného - přísevy vičence ligrusu na plochách dřívějších úhorů v k.ú. Raná u Loun jednalo se o přímou podporu populace modráska ligrusového - vysekání travin v PR Lipská hora - ochrana koniklece v PR Holý vrch - zajištění stability letní kolonie netopýrů velkých - ochrana migrujících druhů obojživelníků. Jednalo se o instalaci bariér proti přechodu obojživelníků, instalaci a vyprazdňování sběrných nádob včetně zemních pastí, instalaci značení s vyobrazením žáby. Zásah byl prováděn v lokalitách k.ú. Milešov u Lovosic, Povrly, Lesní Mlýn, Dubičná, Habřina u Úštěku, Martiněves, Mukov, Třebušín (lokalita Machčák), Kostomlaty pod Milešovkou (lokalita Březina), Štěpánov u Lukova, Pokratice a Hlinná. Celkem bylo přeneseno žab (až na několik výjímek šlo o ropuchy obecné). Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze bylo provedeno odstranění křovin a bylinné vegetace na vybraných lokalitách v NPR Raná Spolupracovali jsme s Českým svazem ochránců přírody Hasina Louny na ošetřování ploch v NPP Kleneč. Smlouva o reklamní činnosti a propagačních službách byla v roce 2009 uzavřena se Severočeskými doly a.s. a Lovochemií a.s. 5. Projekty V roce 2009 jsme připravili projekt Podpora sysla obecného v rámci záchranného programu opatření č zajištění managementu lokalit výskytu sysla, opatření č výchova a osvěta. Projekt byl vybrán Ministerstvem životního prostředí ČR k podpoře. Bude finančně podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska. Realizace projektu byla zahájena Ukončen bude V rámci projektu byly zahájeny práce v k.ú.raná u Loun. Ve druhé polovině 20. století došlo k razantnímu poklesu početnosti sysla obecného (Spermophilus citellus) na našem území. Zatímco na počátku 50. let 20. století byl tento druh natolik hojný, že byl považován za významného škůdce polních kultur, v roce 2008 byl výskyt sysla obecného zjištěn pouze na 35 lokalitách v ČR. Protože většina ze zjištěných kolonií sysla obecného má velmi nízkou početnost, je tento druh ohrožen zánikem. Proto byl v roce 2008 Ministerstvem životního prostředí ČR přijat záchranný program, iniciovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Jedním z klíčových opatření záchranného programu je zajištění managementu lokalit výskytu sysla. Zásadním faktorem ovlivňujícím možnost přežití sysla na dané lokalitě je trvale nízký travní porost. Jedná se původně o stepní druh, pro jehož dlouhodobý výskyt je bezpodmínečně nutná přítomnost krátkostébelného travnatého porostu o výšce do 15 cm. Jen za takových podmínek má sysel vizuální kontakt s ostatními členy kolonie a včas zpozoruje blížícího se predátora. Pro zajištění trvalé existence syslích kolonií je tak nezbytný pravidelný management v podobě pravidelného kosení nebo pastvy a pro zvýšení prostorové biotopové nabídky, která přímo ovlivňuje početnost kolonií, odstraňování křovin a náletových dřevin. Naše organizace zde provádí managementové práce od roku 2006, mapování syslů od roku Jako nejlepší metoda managementu se zde osvědčila mozaikovitá metoda sečení 3x v roce a odstranění

4 náletových dřevin bez chemického ošetření s tím, že výmladky jsou posečeny v průběhu července až září v závislosti na počasí, kdy je potřeba vyšších teplot a minimum srážek alespoň jeden týden, aby došlo k usychání keřů. Seč je prováděna ručně křovinořezy a mulčovači, tráva je hrabána ručně. Členitost terénu nedovoluje používat pojezdovou techniku. Trnité keře jsou řezány pomocí pilových kotoučů na křovinořezech těsně u země, aby se zde v budoucnu mohla uplatnit technika nesených mulčovačů s pohonem 4x4. Příprava na odstranění trnitých keřů v zápoji probíhá vyvětvením přední linie pomocí motorových pil. Současně provádíme vytrhávání keřů i s kořeny pomocí traktoru nebo terénního vozidla. Druhá část projektu řeší instalaci 4 stojanů s informačními tabulemi o syslech obecných, kdy texty budou předloženy Správě CHKO České středohoří ke korektuře. Jedná se o zásadní informace pro širokou veřejnost, které zde dlouhodobě chybí. Stojany budou umístěny u vstupu do areálu cedle správní budovy Letecké amatérské asociace, na křižovatce turistické značené cesty a cesty vedoucí okolo kopce Raná na jižním úpatí, u záchytného parkoviště na západní straně kopce směrem od obce Hrádek u Loun a na příjezdové cestě u areálu Sportovního letiště Raná. 6. Partneři V roce 2009 podpořili naši činnost finančním příspěvkem tyto organizace a jednotlivci: EEA Grants, Norway Grants významná finanční podpora dlouhodobého projektu v rámci záchranného programu sysla obecného RWE Transgas Net, s.r.o. generální partner Českého svazu ochránců přírody Ústecký kraj příspěvek z fondu hejtmana na činnost záchranné stanice Falco Dolní Týnec Úřad práce v Litoměřicích vytvořením pracovních míst v rámci projektu podpory zaměstnávání v obcích a organizacích neziskové sféry díky této podpoře mohla být trvale zajištěna řádná činnost záchranné stanice Falco Dolní Týnec Město Česká Lípa finanční příspěvek pro záchrannou stanici Falco Dolní Týnec Město Duchcov finanční příspěvek pro záchrannou stanici Falco Dolní Týnec Město Štětí finanční příspěvek pro záchrannou stanici Falco Dolní Týnec a řada dalších měst a obcí v regionu, která přispěla alespoň malou částkou na činnost záchranné stanice Falco Dolní Týnec Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada finanční příspěvek z veřejné sbírky Zvíře v nouzi Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice poskytnutí klubovny pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží Junák Svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl Litoměřice poskytnutí prostor pro zřízení klubovny ZO a skladu byla uzavřena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s občanským sdružením Místní akční skupina České středohoří v Ploskovicích. Předmětem smlouvy je dlouhodobé partnerství v rámci činností směřujícíh k rozvoji ochrany přírody v regionu Českého středohoří. Tato spolupráce pokračovala i v roce Odborná pomoc a spolupráce:

5 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Zpracovali: Ing. Vladislav Kaňák Ing. Borek Franěk Jana Tomšovská

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim Foto: Zuzana Pokorná Poznámka: Stálí dárci jsou vytištěni tučně. Bar U Páva, Vlašim Benešovský deník CE WOOD, a.s., Vlašim Lenka a Martin Daňkovi, Vlašim Lukáš Drlík, Louňovice Ing. Jana Dufalová, Pavlovice

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN - UNEP Global 500 Základní organizace Bory 66/02 Vydala ZO ČSOP Bory v počtu 15 výtisků Zpracoval P. Kříž Bory 2009 Výroční zpráva za rok 2008

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Výroční zpráva České společnosti pro ochranu netopýrů za rok 2012. editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička

Výroční zpráva České společnosti pro ochranu netopýrů za rok 2012. editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička České společnosti pro ochranu netopýrů za rok editoři: Petra Schnitzerová a Tomáš Bartonička O společnosti 2 Základní údaje 3 O činnosti v roce 4 1. Monitoring 4 2. Projekty věnované ochraně netopýrů v

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2011 Obsah Kdo jsme............................................................. 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity...............................

Více

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 3 Stalo se 4 5 Setkání s přírodou 6 Živá zahrada 7 Kampaň Místo

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

Mgr. Kateřina Poledníková

Mgr. Kateřina Poledníková ALKA Wildlife, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Posláním společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 úvod Následující publikace představuje 20 vybraných projektů z České

Více

Výroční zpráva 2009. Ekocentrum Říčany

Výroční zpráva 2009. Ekocentrum Říčany Výroční zpráva 2009 Ekocentrum Říčany 2 Obsah KDO JSME... 3 Spolupráce... 4 Publikační činnost... 4 HLAVNÍ ČINNOSTI EKOCENTRA ŘÍČANY... 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY... 5 Vycházky do přírody...

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj 1 Ročník II, číslo 1, leden 2008 Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj Obsah: Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina str.2 4 Stalo se a proběhlo v druhé polovině

Více