Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience"

Transkript

1 Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience Nijmegen breakage syndrome neglected primary immunodeficiency EVA KAFKOVÁ 1, PAVEL SEEMAN 2, ALEXANDRA MARTINČEKOVÁ 3, ZDEŇKA KŘENOVÁ 3, EVA SEEMANOVÁ 4, JAROSLAV ŠTĚRBA 3, JIŘÍ LITZMAN 1 1 Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně 2 Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř UK 2. LF a FN Motol 3 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno 4 Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol SOUHRN Nijmegen breakage syndrom (NBS) patří do skupiny primárních imunodeficiencí asociovaných se zvýšenou lomivostí chromozomů. Jeho příčinou je mutace genu NBN1 (dříve NBS1), nejčastěji se jedná o tzv. slovanskou mutaci c.657del5. Klinicky se toto onemocnění projevuje vrozenou mikrocefalií, růstovou retardací, sklonem k lymfoidním malignitám, radiosenzitivitou, různým stupněm postižení imunitního systému a hypergonadotropním hypogonadismem. Prezentujeme 4 kazuistiky nemocných s NBS, z nichž 2 pacienti byli diagnostikováni již v kojeneckém věku při alergologicko-imunologickém vyšetření, naproti tomu další 2 až ve věku pubertálním při výskytu maligního onemocnění. Naše pozorování ukazuje na význam včasného zachycení této diagnózy, kdy alergologicko-imunologické vyšetření může sehrát velmi významnou roli. Klíčová slova: nijmegen breakage syndrom, hypogamaglobulinémie, T-buněčný imunodeficit, nibrin SUMMARY Nijmegen Breakage Syndrome (NBS) belongs to the group of primary immunodeficiency diseases associated with increased chromosomal instability. NBS is caused by mutation in NBN1 (formely NBS1) gene, the most frequent is so-called Slavic mutation c.657del5. The disease manifests by congenital microcephaly, growth retardation, tendency to malignancies, radiosensitivity, variable defects of the immune system and hypergonadotropic hypogonadism. Here we present 4 case-reports of patients with NBS, 2 of them were diagnosed in infancy during the allergo-immunologic investigation, while the remaining 2 in the pubertal age after the development of malignant lymfoproliferative diseases. Our observation shows the importance of early recognition of NBS, where the allergo-immunologic examination may play a crucial role. Key words: nijmegen breakage syndrome, hypogammaglobulinemia, T-cell immunodeficiency, nibrin Úvod Nijmegen breakage syndrom (NBS) je závažná autozomálně recesivně dědičná choroba způsobená poruchou reparace zlomů DNA (9), je řazen spolu s ataxia-telangiectasia, Bloomovým syndromem a Fanconiho anémií mezi tzv. syndromy chromozomální instability. Mezi hlavní příznaky NBS patří vrozená mikrocefalie, růstová retardace, sklon k malignitám lymfoidního původu, radiosenzitivita, různý stupeň postižení imunitního systému a hypergonadotropní hypogonadismus. Podkladem onemocnění je mutace genu NBN1 (dříve NBS1) lokalizovaného na 8q21. Nejčastěji se setkáváme s tzv. slovanskou mutací c.657del5, způsobenou delecí 5 párů bazí, která vede k posunu čtecího rámce a zabránění tvorby genového produktu (14). Produktem tumorsupresorového genu NBN1 je protein označovaný jako nibrin, který je nutný k reparaci zlomů dvoušroubovice DNA (6). Vzhledem k autozomálně recesivnímu typu dědičnosti jsou postižena obě pohlaví. Na onemocnění může často upozornit již vzhled pacienta. Nejvýraznějším a v podstatě konstantním příznakem je mikrocefalie, která je téměř vždy přítomna již od narození a často i prenatálně (12). NBS patří k častým příčinám mikrocefalie, v podmínkách České republiky byl prokázán u 4,5 % dětí vyšetřených pro mikrocefalii (7). Většina dětí s NBS 66 Alergie 1/2012

2 se rodí s nízkou porodní váhou, i během vývoje se v rámci růstových křivek drží na nižších percentilech. Typický je také vzhled tváře pacientů, kdy střední část obličeje prominuje, zatímco vysoké čelo a malá brada ustupují, tyto znaky se zvýrazňují s postupujícím věkem. Současně s častou přítomností epikantů (1) to vše vytváří velmi typický ptačí obličej. Na kůži se často vyskytují skvrny typu café-au-lait (3). Nacházíme variabilní stupeň psychomotorické retardace, která se ale obvykle výrazněji manifestuje až v mladším školním věku, proto mohou být nemocní v prvních letech školní docházky schopni absolvovat normální výuku. Pacienti jsou většinou milé a přátelské povahy bez problémů se socializací (7). Nejzávažnější komplikací NBS je vysoké riziko rozvoje malignit (10) zejména lymfoidního původu (nejčastěji non-hodgkinské B- i T-lymfomy), které se rozvíjejí již v nízkém věku. Toto riziko se samozřejmě dramaticky zvyšuje vystavením radiační zátěži, včetně provedených radiodiagnostických vyšetření. Poruchy imunity jsou poměrně variabilní, přičemž zasažena je často humorální i buněčná imunita. Nejčastěji nacházíme hypogamaglobulinémii IgG kombinovanou s IgA deficitem, nebo samostatný pokles IgG převážně v podtřídách IgG 1 a IgG 2. Snížená odpovídavost humorální imunity způsobuje, že nárůst hladiny specifických protilátek po vakcinacích je často nedostatečný. Z hlediska T-buněčné imunity nacházíme ve většině případů snížený počet CD3 + T-lymfocytů, přičemž deficit CD4 + je častější než CD8 + T-lymfocytů.(3) Nejčastější, ve více než 90 % případů se vyskytující, mutace c.657del5 je nalézána především u pacientů z Polska, České republiky a Ukrajiny (5). V jiných zemích došlo pouze k ojedinělému výskytu, proto se mluví o slovanském původu této mutace. Incidence heterozygotů v jednotlivých státech je 1:154 v České republice, 1:182 na Ukrajině a 1:198 v Polsku (13). Další ze studií provedených na našem území udává dokonce výskyt heterozygotů v ČR 1:106 (2). Diagnostika NBS je založena především na klinických příznacích, kde dominuje zejména vrozená mikrocefalie u dítěte s poměrně nízkou porodní váhou. Typické rysy obličeje se obvykle rozvíjejí až v průběhu vývoje dítěte. Významným příznakem může být manifestace imunodeficience, kdy se vyskytují respirační infekce často se sklonem ke komplikacím typu pneumonií. Jednoznačný průkaz onemocnění je však založen na molekulárně genetickém průkazu kauzální mutace genu NBN1, nejčastěji výše uvedené tzv. slovanské mutace. Terapie NBS známa není, je možné pouze dodržovat určitá pravidla s omezením vystavování se mutagenům typu ionizačního záření nebo léčiv s potenciálním kancerogenním účinkem. Doporučen je zvýšený příjem antioxidantů, v případě potřeby nasazení substituční imunoglobulinové terapie a symptomatická léčba ostatních komplikací spojených s tímto syndromem. Velmi důležitá je onkologická dispenzarizace, která umožní včasné zachycení případného rozvoje malignity. V následujícím textu uvádíme 4 kazuistiky pacientů s NBS diagnostikovaných na různých brněnských pracovištích, z nichž u 2 byla choroba potvrzena v kojeneckém věku, neboť pacienti byli vzhledem k častým respiračním infekcím odesláni k imunologickému vyšetření. Naproti tomu další 2 pacienti byli diagnostikováni až v pubertálním věku, když se u nich manifestovalo maligní lymfoproliferativní onemocnění. Kazuistiky Pacient 1 Pacient byl odeslán k imunologickému vyšetření ve věku 10 měsíců ze spádového pediatrického pracoviště z důvodu častějších respiračních infekcí. Současně probíhalo neurologické došetřování pro kongenitální mikrocefalii. Rodinná anamnéza byla negativní stran podezření jak na možný imunodeficit, tak z hlediska onkologické anamnézy v příbuzenstvu. Starší bratr pacienta byl zcela zdráv. Chlapec se narodil ve 37. týdnu gravidity, porod byl indukovaný pro zjištěnou dilataci mozkových komor. Porodní váha byla 2638 g (35. percentil), délka 47 cm (35. percentil) a obvod hlavičky 31 cm (15. percentil). Bylo pozorováno mírné zpoždění v růstu a přibývání hmotnosti, z hlediska psychomotorického vývoje chlapec odpovídal věku. Byl sledován pro oboustranný kryptorchismus. Očkování BCG vakcínou proběhlo bez významné reakce a až do šestého měsíce nebyl u pacienta zaznamenán výskyt častějších infekcí. Poté ale navazovala jedna banální respirační infekce na druhou a chlapec byl 2 přeléčen antibiotiky, závažnější komplikace typu pneumonie nebo meningitidy se však neobjevily. Fyzikální vyšetření ve věku 10 měsíců prokázalo mikrocefalii (obvod hlavičky 39 cm, 5. percentil pro příslušný věk je 43 cm) v obličeji byly naznačeny epikanty, měl lehce ustupující čelo a normální bradičku. Jeho obličej ve věku 4 let je na obr. 1. Na kůži nebyly pozorovány žádné patologické morfy. Obr. 1: Obličej pacienta 1 ve věku 4 let. Alergie 1/

3 Tab. 1: Lymfocytární subpopulace a sérové hladiny imunoglobulinů při úvodním vyšetření pacientů. NK buňky byly definovány jako lymfocyty CD3-CD16/56+. Pacient č. 1 Pacientka č. 2 Pacientka č. 3 Pacient č. 4 Věk 10 měsíců 9 měsíců 12 let 14 let hodnota hodnota referenční meze hodnota hodnota referenční meze Leukocyty (G/l) 3,0 5,2 6 17,5 10,25 40,29 4,5 13,5 Lymfocyty (% z leukocytů) ,45 34, Lymfocyty (G/l) 0,9 1,72 2,6 10,4 1,37 13,9 1,0 5,3 Lymfocyty CD3+ (% z lymfocytů) , Lymfocyty CD3+ (G/l) 0,39 0,57 1,6 6,7 0,8 3,5 Lymfocyty CD4+ (% z lymfocytů) , Lymfocyty CD4+ (G/l) 0,25 0,43 1,0 4,6 0,4 2,1 Lymfocyty CD8+ (% z lymfocytů) , Lymfocyty CD8+ (G/l) 0,07 0,09 0,4 2,1 0,2 1,2 Lymfocyty CD19+ (% z lymfocytů) Lymfocyty CD19+ (G/l) 0,12 0,03 0,6 2,7 0,2 0,6 NK bb (% z lymfocytů) NK bb (G/l) 0,42 1,00 0,2 1,2 0,07 1,2 IgG (g/l) 1,49 2,31 3,0 10,0 10,63 6,32 7,5 15,6 IgA (g/l) 0,12 0,11 0,30 1,40 0,82 4,53 IgM (g/l) 0,34 0,43 0,30 1,00 1,06 0,46 3,04 IgE (IU/ml) <20 <20 <20 <20 <100 Sérové hladiny imunoglobulinů a základní lymfocytární subpopulace při úvodním vyšetření jsou prezentovány v tab. 1. Byl prokázán pokles hladin IgG a IgA, hladina IgM byla v referenčních mezích dané věkové populace. Při vyšetření lymfocytárních subpopulací byl nalezen zejména pokles počtu CD3+, CD4+ i CD8+ lymfocytů. Proliferace lymfocytů po stimulaci fytohemaglutininem (PHA) a konkanavalinem A (ConA) nebyla snížena. Jako vedlejší nález byla prokázána i nízká hladina manózu vážícího lektinu (MBL) 0,061 mg/l (ref. meze 0,300 3,500 mg/l). Molekulárně genetické vyšetření potvrdilo mutaci c.657del5 v NBN1 genu v homozygotním stavu. Chlapec ve věku 4 let nadále trpí mírně zvýšenou frekvencí banálních respiračních infekcí s nutností antibiotické léčby přibližně 3 ročně. Je preventivně sledován na onkologii. Vzhledem k poměrně dobrému klinickému stavu však nebylo dosud nutné zahájit substituční imunoglobulinovou léčbu. Pacientka 2 Tato pacientka byla odeslána k imunologickému vyšetření ve věku 9 měsíců ke konzultaci vhodnosti pokračování ve vakcinaci z důvodu leukopenie. Narodila se v termínu z první fyziologické gravidity. Porodní váha byla 2460 g (3. percentil), délka 47 cm (10. percentil), obvod hlavičky jen 27,5 cm (méně než 3. percentil, který je 32,5 cm). Rodinná anamnéza byla stran imunodeficitů negativní, očkování BCG vakcínou proběhlo bez komplikací. Od narození byla sledována pro mikrocefalii a též dlouhotrvající nález leukopenie (4. den po porodu 2,9 109/l). Dále měla lehčí projevy atopického ekzému. Pacientka do doby imunologického vyšetření netrpěla častějšími nebo závažnějšími infekcemi. Fyzikální vyšetření potvrdilo mikrocefalii s obvodem hlavičky 38 cm, což je méně než 3. percentil pro daný věk, v obličeji měla znatelné epikanty, ustupující čelo a drobnou bradičku. Kůže byla kromě mírných projevů atopické dermatitidy bez patologických eflorescencí. Imunologické vyšetření prokázalo pokles hladin imunoglobulinů IgG a IgA. Vyšetření průtokovou cytometrií prokázalo snížení počtu CD3+, CD4+, CD8+, ale i CD19+ lymfocytů (viz tab. 1). Prokázali jsme mírný pokles proliferace lymfocytů po stimulaci PHA. Byl nalezen deficit MBL 0,061 mg/l a IgG2 (0,32 g/l ref. meze 0,34 2,30 g/l). Vzhledem k fyzikálnímu nálezu bylo provedeno molekulárně genetické vyšetření na přítomnost slovanské mutace v NBN1 genu, které nálezem uvedené mutace v homozygotním stavu potvrdilo diagnózu NBS. Pacientka byla odeslána k další péči do specializované genetické ambulance. Na kontrolní imunologické vyšetření se již nedostavila. Pacientka 3 Dvanáctiletá pacientka byla hospitalizována na klinice dětské onkologie, kam byla odeslána pro tumor mediastina a paranasálních dutin vpravo s propagací do orbity. Dívka se narodila v termínu s porodní váhou 2800 g (25. percentil), délkou 48 cm (25. percentil), její hlava 68 Alergie 1/2012

4 byla dle dokumentace mikrocefalická. Prospívala dobře až do 5 let věku. Očkování proběhlo bez komplikací podle očkovacího kalendáře a do doby vyšetření nebyla častěji nemocná. Rodinná anamnéza byla negativní stran onkologických onemocnění i možných imunodeficitů včetně zcela zdravé mladší sestry. V raném věku byla v péči neurologa pro mikrocefalii a později pro opoždění psychomotorického vývoje. V době úvodního vyšetření drobná, asthenická pacientka vážila 33 kg (10. percentil) a měřila 135 cm (méně než 3. percentil 142 cm), body mass index (BMI) byl 18,1. Hlava byla mikrocefalická 48 cm (méně než 3. percentil 51 cm), obličej byl úzký až ptačí, prominoval výrazný nos, čelo ustupovalo, uši byly nízce posazené, brada drobná, ustupující. Postavení očí bylo hypertelorické, antimongoloidní s protruzí pravého bulbu. Dalším nálezem bylo gotické patro a nepřiměřeně dlouhé horní končetiny s valgozními lokty. Bylo zřetelné výrazné opoždění rozvoje sekundárních pohlavních znaků. Provedené CT hlavy prokázalo patologické hmoty v sinus maxillaris a ethmoidalis šířící se do pravé orbity. CT hrudníku odhalilo tumor mediastina o velikosti mm utlačující větve plicnice. Histologické vyšetření uzavřelo nález jako prekurzorový T-lymfoblastický lymfom paranasálních dutin a mediastina. Vzhledem k fyzikálnímu nálezu bylo provedeno molekulárně genetické vyšetření s nálezem mutace c657del5 v homozygotním stavu a tím byla definitivně potvrzena diagnóza NBS. Byla indikována chemoterapie dle protokolu NHL- BFM 90, dávky chemoterapie byly redukovány (vzhledem k radiosenzitivitě pacientů s NBS), přesto se v průběhu léčby vyskytly četné závažné komplikace (sepse, respirační selhání s umělou plicní ventilací, opakované trombózy). Dnes již patnáctiletá dívka je nadále sledována na klinice dětské onkologie. Při kontrole po 6 měsících od ukončení onkologické léčby byla v klinicky velmi dobrém stavu, trvá 1. kompletní remise onemocnění. Dále je v péči endokrinologa pro ovariální selhání. Fotografie dívky ve věku dvanácti let je na obr. 2. Pacient 4 Čtrnáctiletý chlapec byl odeslán pro febrilie a progredující krční lymfadenopatii nereagující na antibiotickou léčbu na kliniku dětské onkologie s podezřením na hemoblastózu. Narodil se v termínu s porodní váhou 2800 g (10. percentil) a délkou 50 cm (50. percentil), přičemž dokumentace zmiňuje mikrocefalii. Očkování proběhlo bez komplikací podle očkovacího kalendáře. Od čtyř let byl sledován pro opoždění psychomotorického vývoje a mikrocefalii na neurologii. Rodinná anamnéza byla negativní stran onkologických onemocnění i možných imunodeficitů. Pacient, jehož obličej vykazoval typické známky NBS, vážil 52 kg (45. percentil), měřil 152 cm (3. percentil) při BMI 22,5 (83. percentil). Při přijetí do nemocnice byl zřetelný celkový otok pacienta, hlavně dolních končetin, a syndrom horní duté žíly. Na krku se nacházely pakety Obr. 2: Obličej pacientky 3 ve věku 12 let uzlin podél kývačů. Zvětšené byly i uzliny supraklavikulárně, v axilách i v tříslech. Na dolních končetinách se objevovaly petechie. Dále byla přítomna výrazná hepatosplenomegalie. Až třetí konzultační čtení biopsie uzliny a kostní dřeně uzavřelo diagnózu jako periferní blastický T-buněčný lymfom. Průběh chemoterapie byl komplikován těžkými infekcemi (závažné febrilní neutropenie po každém bloku chemoterapie, sepse), opakovanými mukositidami s nutností analgezie morfinem a rozvojem steroidního diabetu při kortikoidní indukci. Nyní je pacient po intenzivní chemoterapii v remisi a pokračuje ambulantně v udržovací terapii. Vzhledem k fyzikálnímu nálezu bylo indikováno genetické vyšetření. U pacienta byla prokázána mutace c 657del5 pouze v hetrozygozním stavu, přičemž po druhé mutaci v jiné lokalizaci genu NBN1 se ve spolupráci se zahraničními pracovišti stále pátrá. Klinický nález u tohoto pacienta však typicky odpovídá fenotypu Nijmegen breakage syndromu. Diskuze NBS je poměrně řídké, ale prognosticky velmi závažné onemocnění. Délku přežívání pacientů ovlivňuje zejména včasná diagnóza, jež umožní brzké zavedení preventivních opatření k zabránění expozici ionizačnímu záření, omezení vlivu mutagenních faktorů a tím oddálení nástupu malignit. Maximální dožitý věk u jednoho polského pacienta byl 33 let, avšak většina ostatních nemocných se dožívá mnohem nižšího věku (15). Vzhledem k tomu, že NBS patří svou symptomatologií mezi choroby s imunodeficiencí, je jednou z možností včasného záchytu právě imunologické vyšetření. To je po stanovení podezření na NBS doplněno vyšetřením molekulárně genetickým, které jediné může diagnózu jednoznačně potvrdit. Je evidentní, že právě odborníci v oboru alergologie a klinické imunologie mohou svou Alergie 1/

5 dobrou znalostí dané problematiky významně pomoci se stanovením včasné diagnózy těchto pacientů, která je, jak jsme uvedli, velmi důležitá k rozhodnutí o zavedení režimových opatřeních snižujících nebezpečí vzniku malignit. Dva z našich 4 nemocných dospěli ke správné diagnóze NBS až v pubertálním věku v souvislosti s výskytem malignity. Retrospektivně nebylo u těchto nemocných možno zjistit výraznější klinické příznaky imunodeficience. Oproti těmto zkušenostem v naší malé skupině nemocných prokázala polská dlouhodobá studie u 40 pacientů s NBS, že pouze u 20 % nemocných nebyl přítomen pokles celkových hladin imunoglobulinů a u všech vyšetřených byl přítomen deficit v některé z podtříd IgG. Počet CD4+ T-lymfocytů byl normální jen u 5 % nemocných. Tento laboratorně vyjádřený imunodeficit měl tendenci k progresi (3). Poněvadž imunologické nálezy nejsou specifické, je mnohem důležitější fyzikální vyšetření pacienta. Důležitá je především mikrocefalie, přítomná v drtivé většině již při narození, v ostatních případech progredující v prvních měsících života (12). Ta by měla být jednoznačnou indikací vyšetření genu NBN1. Toto vyšetření je u nás jednouše dostupné v DNA laboratoři Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Průkaz mutace genu NBN1 je důležitý i z hlediska faktu, že i heterozygotní nosiči slovanské mutace tohoto genu jsou zvýšeně náchylní ke vniku malignit (8). Skupina prezentovaných pacientů je malá. Přesto ukazuje, že u celé jedné poloviny pacientů s NBS v současné době sledovaných na různých brněnských pracovištích byla diagnóza stanovena až v pubertálním období v souvislosti s výskytem malignity. Podle dostupné dokumentace se u těchto pacientů neobjevovaly typické imunodeficitní příznaky a tyto děti ani nebyly imunologicky vyšetřeny. Lze ale předpokládat, že se část dětí s NBS na imunologické vyšetření dostaví, a v tom případě je nutno na uvedený syndrom myslet, zejména pokud jsou přítomny typické morfologické příznaky, zejména mikrocefalie. Poděkování: Autoři děkují rodičům pacienta 1 a pacientky 3 za poskytnutí a povolení publikace fotografií jejich dětí. LITERATURA 1. Digweed M, Sperling K. Nijmegen breakage syndrome: clinical manifestation of defective response to DNA double-strand breaks. DNA Repair 2004; 3: Drabek J, Hajduch M, Gojova L, Weigl E, Mihal V. Frequency of 657del(5) mutation of the NBS1 gene in the Czech population by polymerase chain reaction with sequence specific primers. Canc Genet Cytogenet 2000; 38: Gregorek H, Chrzanowska KH, Michalkiewicz J, Syczewska M, Amadalinski K. Heterogenety of humoral immune abnormalities in children with Nijmegen breakage syndrome: an 8-year follow-up study in a single centre. Clin Exp Immunol 2002; 130: Hustinx TWJ, Scheres JMJC, Weemaes CMR, ter Haar BGA, Janssen AH. Karyotype instability with multiple 7/14 and 717 rearrangements. Hum Genet 1979; 49:199. Karyotype instability with multiple 7/14 and 717 rearrangements. Hum Genet 1979; 49: Lins S, Kim R, Krüger L, Chrzanowska KH, Seemanova E, Digweed M. Clinical variability and expression of the NBN c.657del5 allele in Nijmegen Breakage Syndrome. Gene 2009; 447: Maser RS, Zinkel R, Petrini JHJ. An alternative mode of translation permits production of a variant NBS1 protein from the common Nijmegen breakage syndrome allele.nature Genetics 2001; 27: Seeman P, Gebertova K, Paderova K, Sperling K, Seemanova E. Pediatr Neurol 2004;30: Seemanova E, Jarolim P, Seeman, Varon R, Digweed M, Swift M, Sperling K. Cancer Risk of Heterozygotes With the NBN Founder Mutation. J Natl Cancer Inst 2007;99: Tauchi H, Matsuura S, Kobayashi J, Sakamoto S, Komatsu K. Nijmegen breakage syndrome gene, NBS1, and molecular links to factors for genome stability. Oncogene 2002; 16: Taylor AM, Metcalfe JA, Thick J, Mak YF. Leukemia and lymphoma in ataxia telangiectasia. Blood. 1996; 87: The International Nijmegen Breakage Syndrome Study Group. Nijmegen breakage syndrome. Arch Dis Child 2000; 82: Van der Burgt I, Chrzanowska KH, Smeets D, Weemaes C. Nijmegen breakage syndrome. J Med Genet 1996; 33: Varon R, Seemanova E, Chrzanowska K, Hnateyko O, Piekutowska-Abramczuk D, Krajewska-Walasek M, Sykut-Cegielska J, Sperling K, Reis A. Clinical ascertainment of Nijmegen breakage syndrome (NBS) and prevalence of the major mutation, 657del5, in three Slav populations. J Hum Genet 2000; 8: Varon R, Vissinga Ch, Platzer M, Cerosaletti KM, Chrzanowska KH, Saar K, Beckmann G, Seemanova E, Cooper PR, Nowak NJ, Stumm M, Weemaes CMR, Gatti RA, Wilson RK, Digweed M, Rosenthal A, Sperling K, Concannon P and Reis A. Nibrin, a Novel DNA Double-Strand Break Repair Protein, Is Mutated in Nijmegen Breakage Syndrome. Cell 1998; 93: Wegner RD, German JJ, Chrzanowska KH, Digweed M, Stumm M. Chromosomal Instability Syndromes Other Than Ataxia- Telangiectasia. In Hans D. Ochs, C. I. Edvard Smith, Jennifer M. Puck, Primary Immunodeficiency Diseases: A Molecular and Genetic Approach. Oxford: Oxford University Press, 2007; prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU FN u svaté Anny v Brně Pekařská Brno 70 Alergie 1/2012

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Etiologie a patogeneze

Etiologie a patogeneze Hlavní téma 225 Maligní melanom Tomáš Fikrle, Karel Pizinger Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň Maligní melanom je zhoubný kožní nádor s potenciálem metastazovat. Jeho incidence narůstá. V etiopatogenezi

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby Doporuèené postupy Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky KAZUISTIKA X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky X-linked Myotubular Myopathy: a Novel Mutation in the MTM-1 Gene Case Reports Souhrn Mutace v MTM-1

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIV. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 18. 19. května 2006 OLOMOUC www.pediatriepropraxi.cz PROGRAM ČTVRTEK 18. 5. 2006 8.30 zahájení Žesťový soubor ZUŠ Šternberk pod

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144 Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 ROČNÍK 19/2013 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni Syndrome a Proposal of Complex Prevention Care for Carriers of TP53 Mutation

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Dny dětské endokrinologie 2008

Dny dětské endokrinologie 2008 Abstrakta Dny dětské endokrinologie 2008 Symposium 1 Polohové anomálie varlat současná diagnostická a léčebná doporučení POLOHOVÉ ANOMÁLIE VARLAT V DĚTSKÉM VĚKU: HORMONÁLNÍ LÉČBA NEBO CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ?

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL)

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013 Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer Vydání monografie

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více