Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience"

Transkript

1 Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience Nijmegen breakage syndrome neglected primary immunodeficiency EVA KAFKOVÁ 1, PAVEL SEEMAN 2, ALEXANDRA MARTINČEKOVÁ 3, ZDEŇKA KŘENOVÁ 3, EVA SEEMANOVÁ 4, JAROSLAV ŠTĚRBA 3, JIŘÍ LITZMAN 1 1 Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně 2 Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř UK 2. LF a FN Motol 3 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno 4 Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol SOUHRN Nijmegen breakage syndrom (NBS) patří do skupiny primárních imunodeficiencí asociovaných se zvýšenou lomivostí chromozomů. Jeho příčinou je mutace genu NBN1 (dříve NBS1), nejčastěji se jedná o tzv. slovanskou mutaci c.657del5. Klinicky se toto onemocnění projevuje vrozenou mikrocefalií, růstovou retardací, sklonem k lymfoidním malignitám, radiosenzitivitou, různým stupněm postižení imunitního systému a hypergonadotropním hypogonadismem. Prezentujeme 4 kazuistiky nemocných s NBS, z nichž 2 pacienti byli diagnostikováni již v kojeneckém věku při alergologicko-imunologickém vyšetření, naproti tomu další 2 až ve věku pubertálním při výskytu maligního onemocnění. Naše pozorování ukazuje na význam včasného zachycení této diagnózy, kdy alergologicko-imunologické vyšetření může sehrát velmi významnou roli. Klíčová slova: nijmegen breakage syndrom, hypogamaglobulinémie, T-buněčný imunodeficit, nibrin SUMMARY Nijmegen Breakage Syndrome (NBS) belongs to the group of primary immunodeficiency diseases associated with increased chromosomal instability. NBS is caused by mutation in NBN1 (formely NBS1) gene, the most frequent is so-called Slavic mutation c.657del5. The disease manifests by congenital microcephaly, growth retardation, tendency to malignancies, radiosensitivity, variable defects of the immune system and hypergonadotropic hypogonadism. Here we present 4 case-reports of patients with NBS, 2 of them were diagnosed in infancy during the allergo-immunologic investigation, while the remaining 2 in the pubertal age after the development of malignant lymfoproliferative diseases. Our observation shows the importance of early recognition of NBS, where the allergo-immunologic examination may play a crucial role. Key words: nijmegen breakage syndrome, hypogammaglobulinemia, T-cell immunodeficiency, nibrin Úvod Nijmegen breakage syndrom (NBS) je závažná autozomálně recesivně dědičná choroba způsobená poruchou reparace zlomů DNA (9), je řazen spolu s ataxia-telangiectasia, Bloomovým syndromem a Fanconiho anémií mezi tzv. syndromy chromozomální instability. Mezi hlavní příznaky NBS patří vrozená mikrocefalie, růstová retardace, sklon k malignitám lymfoidního původu, radiosenzitivita, různý stupeň postižení imunitního systému a hypergonadotropní hypogonadismus. Podkladem onemocnění je mutace genu NBN1 (dříve NBS1) lokalizovaného na 8q21. Nejčastěji se setkáváme s tzv. slovanskou mutací c.657del5, způsobenou delecí 5 párů bazí, která vede k posunu čtecího rámce a zabránění tvorby genového produktu (14). Produktem tumorsupresorového genu NBN1 je protein označovaný jako nibrin, který je nutný k reparaci zlomů dvoušroubovice DNA (6). Vzhledem k autozomálně recesivnímu typu dědičnosti jsou postižena obě pohlaví. Na onemocnění může často upozornit již vzhled pacienta. Nejvýraznějším a v podstatě konstantním příznakem je mikrocefalie, která je téměř vždy přítomna již od narození a často i prenatálně (12). NBS patří k častým příčinám mikrocefalie, v podmínkách České republiky byl prokázán u 4,5 % dětí vyšetřených pro mikrocefalii (7). Většina dětí s NBS 66 Alergie 1/2012

2 se rodí s nízkou porodní váhou, i během vývoje se v rámci růstových křivek drží na nižších percentilech. Typický je také vzhled tváře pacientů, kdy střední část obličeje prominuje, zatímco vysoké čelo a malá brada ustupují, tyto znaky se zvýrazňují s postupujícím věkem. Současně s častou přítomností epikantů (1) to vše vytváří velmi typický ptačí obličej. Na kůži se často vyskytují skvrny typu café-au-lait (3). Nacházíme variabilní stupeň psychomotorické retardace, která se ale obvykle výrazněji manifestuje až v mladším školním věku, proto mohou být nemocní v prvních letech školní docházky schopni absolvovat normální výuku. Pacienti jsou většinou milé a přátelské povahy bez problémů se socializací (7). Nejzávažnější komplikací NBS je vysoké riziko rozvoje malignit (10) zejména lymfoidního původu (nejčastěji non-hodgkinské B- i T-lymfomy), které se rozvíjejí již v nízkém věku. Toto riziko se samozřejmě dramaticky zvyšuje vystavením radiační zátěži, včetně provedených radiodiagnostických vyšetření. Poruchy imunity jsou poměrně variabilní, přičemž zasažena je často humorální i buněčná imunita. Nejčastěji nacházíme hypogamaglobulinémii IgG kombinovanou s IgA deficitem, nebo samostatný pokles IgG převážně v podtřídách IgG 1 a IgG 2. Snížená odpovídavost humorální imunity způsobuje, že nárůst hladiny specifických protilátek po vakcinacích je často nedostatečný. Z hlediska T-buněčné imunity nacházíme ve většině případů snížený počet CD3 + T-lymfocytů, přičemž deficit CD4 + je častější než CD8 + T-lymfocytů.(3) Nejčastější, ve více než 90 % případů se vyskytující, mutace c.657del5 je nalézána především u pacientů z Polska, České republiky a Ukrajiny (5). V jiných zemích došlo pouze k ojedinělému výskytu, proto se mluví o slovanském původu této mutace. Incidence heterozygotů v jednotlivých státech je 1:154 v České republice, 1:182 na Ukrajině a 1:198 v Polsku (13). Další ze studií provedených na našem území udává dokonce výskyt heterozygotů v ČR 1:106 (2). Diagnostika NBS je založena především na klinických příznacích, kde dominuje zejména vrozená mikrocefalie u dítěte s poměrně nízkou porodní váhou. Typické rysy obličeje se obvykle rozvíjejí až v průběhu vývoje dítěte. Významným příznakem může být manifestace imunodeficience, kdy se vyskytují respirační infekce často se sklonem ke komplikacím typu pneumonií. Jednoznačný průkaz onemocnění je však založen na molekulárně genetickém průkazu kauzální mutace genu NBN1, nejčastěji výše uvedené tzv. slovanské mutace. Terapie NBS známa není, je možné pouze dodržovat určitá pravidla s omezením vystavování se mutagenům typu ionizačního záření nebo léčiv s potenciálním kancerogenním účinkem. Doporučen je zvýšený příjem antioxidantů, v případě potřeby nasazení substituční imunoglobulinové terapie a symptomatická léčba ostatních komplikací spojených s tímto syndromem. Velmi důležitá je onkologická dispenzarizace, která umožní včasné zachycení případného rozvoje malignity. V následujícím textu uvádíme 4 kazuistiky pacientů s NBS diagnostikovaných na různých brněnských pracovištích, z nichž u 2 byla choroba potvrzena v kojeneckém věku, neboť pacienti byli vzhledem k častým respiračním infekcím odesláni k imunologickému vyšetření. Naproti tomu další 2 pacienti byli diagnostikováni až v pubertálním věku, když se u nich manifestovalo maligní lymfoproliferativní onemocnění. Kazuistiky Pacient 1 Pacient byl odeslán k imunologickému vyšetření ve věku 10 měsíců ze spádového pediatrického pracoviště z důvodu častějších respiračních infekcí. Současně probíhalo neurologické došetřování pro kongenitální mikrocefalii. Rodinná anamnéza byla negativní stran podezření jak na možný imunodeficit, tak z hlediska onkologické anamnézy v příbuzenstvu. Starší bratr pacienta byl zcela zdráv. Chlapec se narodil ve 37. týdnu gravidity, porod byl indukovaný pro zjištěnou dilataci mozkových komor. Porodní váha byla 2638 g (35. percentil), délka 47 cm (35. percentil) a obvod hlavičky 31 cm (15. percentil). Bylo pozorováno mírné zpoždění v růstu a přibývání hmotnosti, z hlediska psychomotorického vývoje chlapec odpovídal věku. Byl sledován pro oboustranný kryptorchismus. Očkování BCG vakcínou proběhlo bez významné reakce a až do šestého měsíce nebyl u pacienta zaznamenán výskyt častějších infekcí. Poté ale navazovala jedna banální respirační infekce na druhou a chlapec byl 2 přeléčen antibiotiky, závažnější komplikace typu pneumonie nebo meningitidy se však neobjevily. Fyzikální vyšetření ve věku 10 měsíců prokázalo mikrocefalii (obvod hlavičky 39 cm, 5. percentil pro příslušný věk je 43 cm) v obličeji byly naznačeny epikanty, měl lehce ustupující čelo a normální bradičku. Jeho obličej ve věku 4 let je na obr. 1. Na kůži nebyly pozorovány žádné patologické morfy. Obr. 1: Obličej pacienta 1 ve věku 4 let. Alergie 1/

3 Tab. 1: Lymfocytární subpopulace a sérové hladiny imunoglobulinů při úvodním vyšetření pacientů. NK buňky byly definovány jako lymfocyty CD3-CD16/56+. Pacient č. 1 Pacientka č. 2 Pacientka č. 3 Pacient č. 4 Věk 10 měsíců 9 měsíců 12 let 14 let hodnota hodnota referenční meze hodnota hodnota referenční meze Leukocyty (G/l) 3,0 5,2 6 17,5 10,25 40,29 4,5 13,5 Lymfocyty (% z leukocytů) ,45 34, Lymfocyty (G/l) 0,9 1,72 2,6 10,4 1,37 13,9 1,0 5,3 Lymfocyty CD3+ (% z lymfocytů) , Lymfocyty CD3+ (G/l) 0,39 0,57 1,6 6,7 0,8 3,5 Lymfocyty CD4+ (% z lymfocytů) , Lymfocyty CD4+ (G/l) 0,25 0,43 1,0 4,6 0,4 2,1 Lymfocyty CD8+ (% z lymfocytů) , Lymfocyty CD8+ (G/l) 0,07 0,09 0,4 2,1 0,2 1,2 Lymfocyty CD19+ (% z lymfocytů) Lymfocyty CD19+ (G/l) 0,12 0,03 0,6 2,7 0,2 0,6 NK bb (% z lymfocytů) NK bb (G/l) 0,42 1,00 0,2 1,2 0,07 1,2 IgG (g/l) 1,49 2,31 3,0 10,0 10,63 6,32 7,5 15,6 IgA (g/l) 0,12 0,11 0,30 1,40 0,82 4,53 IgM (g/l) 0,34 0,43 0,30 1,00 1,06 0,46 3,04 IgE (IU/ml) <20 <20 <20 <20 <100 Sérové hladiny imunoglobulinů a základní lymfocytární subpopulace při úvodním vyšetření jsou prezentovány v tab. 1. Byl prokázán pokles hladin IgG a IgA, hladina IgM byla v referenčních mezích dané věkové populace. Při vyšetření lymfocytárních subpopulací byl nalezen zejména pokles počtu CD3+, CD4+ i CD8+ lymfocytů. Proliferace lymfocytů po stimulaci fytohemaglutininem (PHA) a konkanavalinem A (ConA) nebyla snížena. Jako vedlejší nález byla prokázána i nízká hladina manózu vážícího lektinu (MBL) 0,061 mg/l (ref. meze 0,300 3,500 mg/l). Molekulárně genetické vyšetření potvrdilo mutaci c.657del5 v NBN1 genu v homozygotním stavu. Chlapec ve věku 4 let nadále trpí mírně zvýšenou frekvencí banálních respiračních infekcí s nutností antibiotické léčby přibližně 3 ročně. Je preventivně sledován na onkologii. Vzhledem k poměrně dobrému klinickému stavu však nebylo dosud nutné zahájit substituční imunoglobulinovou léčbu. Pacientka 2 Tato pacientka byla odeslána k imunologickému vyšetření ve věku 9 měsíců ke konzultaci vhodnosti pokračování ve vakcinaci z důvodu leukopenie. Narodila se v termínu z první fyziologické gravidity. Porodní váha byla 2460 g (3. percentil), délka 47 cm (10. percentil), obvod hlavičky jen 27,5 cm (méně než 3. percentil, který je 32,5 cm). Rodinná anamnéza byla stran imunodeficitů negativní, očkování BCG vakcínou proběhlo bez komplikací. Od narození byla sledována pro mikrocefalii a též dlouhotrvající nález leukopenie (4. den po porodu 2,9 109/l). Dále měla lehčí projevy atopického ekzému. Pacientka do doby imunologického vyšetření netrpěla častějšími nebo závažnějšími infekcemi. Fyzikální vyšetření potvrdilo mikrocefalii s obvodem hlavičky 38 cm, což je méně než 3. percentil pro daný věk, v obličeji měla znatelné epikanty, ustupující čelo a drobnou bradičku. Kůže byla kromě mírných projevů atopické dermatitidy bez patologických eflorescencí. Imunologické vyšetření prokázalo pokles hladin imunoglobulinů IgG a IgA. Vyšetření průtokovou cytometrií prokázalo snížení počtu CD3+, CD4+, CD8+, ale i CD19+ lymfocytů (viz tab. 1). Prokázali jsme mírný pokles proliferace lymfocytů po stimulaci PHA. Byl nalezen deficit MBL 0,061 mg/l a IgG2 (0,32 g/l ref. meze 0,34 2,30 g/l). Vzhledem k fyzikálnímu nálezu bylo provedeno molekulárně genetické vyšetření na přítomnost slovanské mutace v NBN1 genu, které nálezem uvedené mutace v homozygotním stavu potvrdilo diagnózu NBS. Pacientka byla odeslána k další péči do specializované genetické ambulance. Na kontrolní imunologické vyšetření se již nedostavila. Pacientka 3 Dvanáctiletá pacientka byla hospitalizována na klinice dětské onkologie, kam byla odeslána pro tumor mediastina a paranasálních dutin vpravo s propagací do orbity. Dívka se narodila v termínu s porodní váhou 2800 g (25. percentil), délkou 48 cm (25. percentil), její hlava 68 Alergie 1/2012

4 byla dle dokumentace mikrocefalická. Prospívala dobře až do 5 let věku. Očkování proběhlo bez komplikací podle očkovacího kalendáře a do doby vyšetření nebyla častěji nemocná. Rodinná anamnéza byla negativní stran onkologických onemocnění i možných imunodeficitů včetně zcela zdravé mladší sestry. V raném věku byla v péči neurologa pro mikrocefalii a později pro opoždění psychomotorického vývoje. V době úvodního vyšetření drobná, asthenická pacientka vážila 33 kg (10. percentil) a měřila 135 cm (méně než 3. percentil 142 cm), body mass index (BMI) byl 18,1. Hlava byla mikrocefalická 48 cm (méně než 3. percentil 51 cm), obličej byl úzký až ptačí, prominoval výrazný nos, čelo ustupovalo, uši byly nízce posazené, brada drobná, ustupující. Postavení očí bylo hypertelorické, antimongoloidní s protruzí pravého bulbu. Dalším nálezem bylo gotické patro a nepřiměřeně dlouhé horní končetiny s valgozními lokty. Bylo zřetelné výrazné opoždění rozvoje sekundárních pohlavních znaků. Provedené CT hlavy prokázalo patologické hmoty v sinus maxillaris a ethmoidalis šířící se do pravé orbity. CT hrudníku odhalilo tumor mediastina o velikosti mm utlačující větve plicnice. Histologické vyšetření uzavřelo nález jako prekurzorový T-lymfoblastický lymfom paranasálních dutin a mediastina. Vzhledem k fyzikálnímu nálezu bylo provedeno molekulárně genetické vyšetření s nálezem mutace c657del5 v homozygotním stavu a tím byla definitivně potvrzena diagnóza NBS. Byla indikována chemoterapie dle protokolu NHL- BFM 90, dávky chemoterapie byly redukovány (vzhledem k radiosenzitivitě pacientů s NBS), přesto se v průběhu léčby vyskytly četné závažné komplikace (sepse, respirační selhání s umělou plicní ventilací, opakované trombózy). Dnes již patnáctiletá dívka je nadále sledována na klinice dětské onkologie. Při kontrole po 6 měsících od ukončení onkologické léčby byla v klinicky velmi dobrém stavu, trvá 1. kompletní remise onemocnění. Dále je v péči endokrinologa pro ovariální selhání. Fotografie dívky ve věku dvanácti let je na obr. 2. Pacient 4 Čtrnáctiletý chlapec byl odeslán pro febrilie a progredující krční lymfadenopatii nereagující na antibiotickou léčbu na kliniku dětské onkologie s podezřením na hemoblastózu. Narodil se v termínu s porodní váhou 2800 g (10. percentil) a délkou 50 cm (50. percentil), přičemž dokumentace zmiňuje mikrocefalii. Očkování proběhlo bez komplikací podle očkovacího kalendáře. Od čtyř let byl sledován pro opoždění psychomotorického vývoje a mikrocefalii na neurologii. Rodinná anamnéza byla negativní stran onkologických onemocnění i možných imunodeficitů. Pacient, jehož obličej vykazoval typické známky NBS, vážil 52 kg (45. percentil), měřil 152 cm (3. percentil) při BMI 22,5 (83. percentil). Při přijetí do nemocnice byl zřetelný celkový otok pacienta, hlavně dolních končetin, a syndrom horní duté žíly. Na krku se nacházely pakety Obr. 2: Obličej pacientky 3 ve věku 12 let uzlin podél kývačů. Zvětšené byly i uzliny supraklavikulárně, v axilách i v tříslech. Na dolních končetinách se objevovaly petechie. Dále byla přítomna výrazná hepatosplenomegalie. Až třetí konzultační čtení biopsie uzliny a kostní dřeně uzavřelo diagnózu jako periferní blastický T-buněčný lymfom. Průběh chemoterapie byl komplikován těžkými infekcemi (závažné febrilní neutropenie po každém bloku chemoterapie, sepse), opakovanými mukositidami s nutností analgezie morfinem a rozvojem steroidního diabetu při kortikoidní indukci. Nyní je pacient po intenzivní chemoterapii v remisi a pokračuje ambulantně v udržovací terapii. Vzhledem k fyzikálnímu nálezu bylo indikováno genetické vyšetření. U pacienta byla prokázána mutace c 657del5 pouze v hetrozygozním stavu, přičemž po druhé mutaci v jiné lokalizaci genu NBN1 se ve spolupráci se zahraničními pracovišti stále pátrá. Klinický nález u tohoto pacienta však typicky odpovídá fenotypu Nijmegen breakage syndromu. Diskuze NBS je poměrně řídké, ale prognosticky velmi závažné onemocnění. Délku přežívání pacientů ovlivňuje zejména včasná diagnóza, jež umožní brzké zavedení preventivních opatření k zabránění expozici ionizačnímu záření, omezení vlivu mutagenních faktorů a tím oddálení nástupu malignit. Maximální dožitý věk u jednoho polského pacienta byl 33 let, avšak většina ostatních nemocných se dožívá mnohem nižšího věku (15). Vzhledem k tomu, že NBS patří svou symptomatologií mezi choroby s imunodeficiencí, je jednou z možností včasného záchytu právě imunologické vyšetření. To je po stanovení podezření na NBS doplněno vyšetřením molekulárně genetickým, které jediné může diagnózu jednoznačně potvrdit. Je evidentní, že právě odborníci v oboru alergologie a klinické imunologie mohou svou Alergie 1/

5 dobrou znalostí dané problematiky významně pomoci se stanovením včasné diagnózy těchto pacientů, která je, jak jsme uvedli, velmi důležitá k rozhodnutí o zavedení režimových opatřeních snižujících nebezpečí vzniku malignit. Dva z našich 4 nemocných dospěli ke správné diagnóze NBS až v pubertálním věku v souvislosti s výskytem malignity. Retrospektivně nebylo u těchto nemocných možno zjistit výraznější klinické příznaky imunodeficience. Oproti těmto zkušenostem v naší malé skupině nemocných prokázala polská dlouhodobá studie u 40 pacientů s NBS, že pouze u 20 % nemocných nebyl přítomen pokles celkových hladin imunoglobulinů a u všech vyšetřených byl přítomen deficit v některé z podtříd IgG. Počet CD4+ T-lymfocytů byl normální jen u 5 % nemocných. Tento laboratorně vyjádřený imunodeficit měl tendenci k progresi (3). Poněvadž imunologické nálezy nejsou specifické, je mnohem důležitější fyzikální vyšetření pacienta. Důležitá je především mikrocefalie, přítomná v drtivé většině již při narození, v ostatních případech progredující v prvních měsících života (12). Ta by měla být jednoznačnou indikací vyšetření genu NBN1. Toto vyšetření je u nás jednouše dostupné v DNA laboratoři Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Průkaz mutace genu NBN1 je důležitý i z hlediska faktu, že i heterozygotní nosiči slovanské mutace tohoto genu jsou zvýšeně náchylní ke vniku malignit (8). Skupina prezentovaných pacientů je malá. Přesto ukazuje, že u celé jedné poloviny pacientů s NBS v současné době sledovaných na různých brněnských pracovištích byla diagnóza stanovena až v pubertálním období v souvislosti s výskytem malignity. Podle dostupné dokumentace se u těchto pacientů neobjevovaly typické imunodeficitní příznaky a tyto děti ani nebyly imunologicky vyšetřeny. Lze ale předpokládat, že se část dětí s NBS na imunologické vyšetření dostaví, a v tom případě je nutno na uvedený syndrom myslet, zejména pokud jsou přítomny typické morfologické příznaky, zejména mikrocefalie. Poděkování: Autoři děkují rodičům pacienta 1 a pacientky 3 za poskytnutí a povolení publikace fotografií jejich dětí. LITERATURA 1. Digweed M, Sperling K. Nijmegen breakage syndrome: clinical manifestation of defective response to DNA double-strand breaks. DNA Repair 2004; 3: Drabek J, Hajduch M, Gojova L, Weigl E, Mihal V. Frequency of 657del(5) mutation of the NBS1 gene in the Czech population by polymerase chain reaction with sequence specific primers. Canc Genet Cytogenet 2000; 38: Gregorek H, Chrzanowska KH, Michalkiewicz J, Syczewska M, Amadalinski K. Heterogenety of humoral immune abnormalities in children with Nijmegen breakage syndrome: an 8-year follow-up study in a single centre. Clin Exp Immunol 2002; 130: Hustinx TWJ, Scheres JMJC, Weemaes CMR, ter Haar BGA, Janssen AH. Karyotype instability with multiple 7/14 and 717 rearrangements. Hum Genet 1979; 49:199. Karyotype instability with multiple 7/14 and 717 rearrangements. Hum Genet 1979; 49: Lins S, Kim R, Krüger L, Chrzanowska KH, Seemanova E, Digweed M. Clinical variability and expression of the NBN c.657del5 allele in Nijmegen Breakage Syndrome. Gene 2009; 447: Maser RS, Zinkel R, Petrini JHJ. An alternative mode of translation permits production of a variant NBS1 protein from the common Nijmegen breakage syndrome allele.nature Genetics 2001; 27: Seeman P, Gebertova K, Paderova K, Sperling K, Seemanova E. Pediatr Neurol 2004;30: Seemanova E, Jarolim P, Seeman, Varon R, Digweed M, Swift M, Sperling K. Cancer Risk of Heterozygotes With the NBN Founder Mutation. J Natl Cancer Inst 2007;99: Tauchi H, Matsuura S, Kobayashi J, Sakamoto S, Komatsu K. Nijmegen breakage syndrome gene, NBS1, and molecular links to factors for genome stability. Oncogene 2002; 16: Taylor AM, Metcalfe JA, Thick J, Mak YF. Leukemia and lymphoma in ataxia telangiectasia. Blood. 1996; 87: The International Nijmegen Breakage Syndrome Study Group. Nijmegen breakage syndrome. Arch Dis Child 2000; 82: Van der Burgt I, Chrzanowska KH, Smeets D, Weemaes C. Nijmegen breakage syndrome. J Med Genet 1996; 33: Varon R, Seemanova E, Chrzanowska K, Hnateyko O, Piekutowska-Abramczuk D, Krajewska-Walasek M, Sykut-Cegielska J, Sperling K, Reis A. Clinical ascertainment of Nijmegen breakage syndrome (NBS) and prevalence of the major mutation, 657del5, in three Slav populations. J Hum Genet 2000; 8: Varon R, Vissinga Ch, Platzer M, Cerosaletti KM, Chrzanowska KH, Saar K, Beckmann G, Seemanova E, Cooper PR, Nowak NJ, Stumm M, Weemaes CMR, Gatti RA, Wilson RK, Digweed M, Rosenthal A, Sperling K, Concannon P and Reis A. Nibrin, a Novel DNA Double-Strand Break Repair Protein, Is Mutated in Nijmegen Breakage Syndrome. Cell 1998; 93: Wegner RD, German JJ, Chrzanowska KH, Digweed M, Stumm M. Chromosomal Instability Syndromes Other Than Ataxia- Telangiectasia. In Hans D. Ochs, C. I. Edvard Smith, Jennifer M. Puck, Primary Immunodeficiency Diseases: A Molecular and Genetic Approach. Oxford: Oxford University Press, 2007; prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU FN u svaté Anny v Brně Pekařská Brno 70 Alergie 1/2012

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU R. Pomahačová Dětská klinika FN a LF UK v Plzni Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost?

V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost? V. Pellantová, P. Rejtar : ADEM a očkování proti hepatitidě B - časová asociace nebo příčinná souvislost? ¹KLINIKA INFEKČNÍCH NEMOCÍ, ²RADIOLOGICKÁ KLINIKA, LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ Kasuistika - anamnéza

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Antonín Šípek 1,2, Jitka Rychtaříková 3, Vladimír Gregor 1,4, Antonín Šípek jr. 5, Pavel Langhammer 6 OLG, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 1 3. Lékařská

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Účinnost k 1. 12. 2014 Doporučený postup č. 3 Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Stav změn: 1. vydání Základním předpokladem genetického laboratorního vyšetření v reprodukční genetice

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat 18.11.2015

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat 18.11.2015 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat 8..205 Celkově obsahuje registr RESET 97 pacientů, jimž byl diagnostikován Cushingův syndrom 78 pacientů s jiným typem Cushingova

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

MONOGENNÍ HYPERTENZE. Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno MONOGENNÍ HYPERTENZE Z. Doležel, D. Dostálková, L. Dostalová KopečnáJ. Štarha J. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Dětský věk a hypertenze (HT) - měření TK, percentilové grafy preventivní prohlídky -

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Vrozené vývojové vady, genetika

Vrozené vývojové vady, genetika UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vrozené vývojové vady, genetika studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Úloha PET/CT pomocí 18 F-FDG v určení rozsahu postižení a hodnocení terapeutického efektu u malého dítěte s BCGosis

Úloha PET/CT pomocí 18 F-FDG v určení rozsahu postižení a hodnocení terapeutického efektu u malého dítěte s BCGosis Úloha PET/CT pomocí 18 F-FDG v určení rozsahu postižení a hodnocení terapeutického efektu u malého dítěte s BCGosis Chroustová D. 1, Bloomfield M. 3, Beneš J. 2. Pudlač A. 2, Trnka J. 1, Kubinyi J. 1 1

Více

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ OSNOVA SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ Stavy spojené se sekundárními imunodeficiencemi Anamnestické a klinické indikace sekundárních imunodeficiencí Praktická interpretace výsledků

Více

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry Biologické vlastnosti α herpesvirů HSV1,2: Produktivní infekce epitelálních buněk a fibroblastů kůže

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Hlášení těhotenství (formulář)

Hlášení těhotenství (formulář) Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ přijetí hlášení společností Roche (den-měsíc-rok): Lokální číslo: AER: OSOBA PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ Počáteční Následné sledování Jméno a příjmení:

Více

Limbická encefalitida

Limbická encefalitida Limbická encefalitida Eva Havrdová Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Limbická encefalitida (LE) heterogenní skupina autoimunitně podmíněných onemocnění

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Prevence varicely možnosti a omezení v praxi

Prevence varicely možnosti a omezení v praxi Prevence varicely možnosti a omezení v praxi Šárka Rumlarová, Pavel Kosina Centrum pro očkování a cestovní medicínu Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové Kazuistika I: muž 41 let OA: hypertenze

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ Doc. MUDr. A. Šantavá, CSc. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF a UP Olomouc Význam genetiky v diagnostice neuromuskulárních onemocnění Podílí

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat k 7.5.2014 Celkově obsahuje registr RESET 96 slovenských pacientů, jimž byl diagnostiková Cushingův syndrom 48 pacientů s

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA Ústav klinické imunologie a alergologie Univerzitní centrum pro primární imunodeficience LF MU a FN u sv. Anny v Brně Alena Plodíková Ivana Denková Helena Horáková 1 Hereditární

Více