MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l Tel , Fax STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l Tel , Fax STAVEBNÍ ÚAD Datum: Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce, a.s. Teplická Dín ROZHODNUTÍ Výroková ást: Stavební úad Mstského úadu v Roudnici nad Labem, jako stavební úad píslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen "stavební zákon"), ve spoleném územním a stavebním ízení pezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístní a provedení stavby, kterou dne podala spolenost EZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Dín, kterou zastupuje ENPROSPOL, s.r.o., P.O.BOX 74, Panská 1423, Ústí nad Labem (dále jen "stavebník"), a na základ tohoto pezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky. 503/2006 Sb., o podrobnjší úprav územního ízení, veejnoprávní smlouvy a územního opatení r o z h o d n u t í o u m í s t n í s t a v b y a podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky. 526/2006 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona ve vcech stavebního ádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í LT, H.Bekovice - úprava TS, knn pro 28 x OM (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 148, parc.. 172/3, 189/10, 197/25, 214/2, 218/2, 218/10, 219/4, 254/2, 254/5, 520, 523 v katastrálním území Horní Bekovice. Stavba obsahuje: - Jedná se o pipojení nových odbrných míst na distribuní rozvod elektrické energie a úpravu stávající trafostanice. Celková délka kabelového vedení AYKY 3 x mm2 iní cca 930 m a bude osazeno 15 ks pojistkových skíní a 1 ks nové rozpojovací skín. II. Stanoví podmínky pro umístní stavby: 1. Stavba bude umístna v souladu s grafickou pílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres souasného stavu území v mítku katastrální mapy, podrobnji výkres. 1 Projektovaný stav v mítku 1:500, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístním stavby, s vyznaením vazeb a vliv na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2 .j. SU/65748/2011 str PS 01 úprava TS na stávající trafostanici na pozemku parc.. 254/2 bude osazen další trasformátor. SO 01 kabelové vedení NN ze stávajícího rozvade trafostanice na pozemku parc.. 254/2 budou vyvedeny dva kabely AYKY 3 x mm2, které budou smykov pipojovat pojistkové skín umístné na hranicích budoucích parcel. Trasa jednoho z kabel vede pes pozemky parc.. 254/2, 218/8, 254/4 a 520 smrem ke stávající rozpojovací skíni R18 na pozemku parc.. 189/10. Druhý z kabel vede pes pozemky pryc.. 254/2, 218/10, 218/2, 219/4 a 214/2 smrem ke stávající rozpojovací skíni R42 na pozemku parc Z této skín bude dále vyveden kabel AYKY 3 x mm2, který bude smykov pipojovat nové pojistkové skín na hranici budoucích parcel. Trasa kabelu bude vedena pes pozemky parc.. 520, 214/2, 197/25 a bude ukonen v nové rozpojovací skíni na témže pozemku parc.. 197/25. Z této skín bude proveden propoj pes pozemky parc a 172/3 do stávající rozpojovací skín na pozemku st.p V zájmovém území stavby dojde k soubhu a ke kížení se stávajícím vodohospodáským zaízením, konkrétn vodovodním adem LT 80 mm, LT 100 mm, PVC 110 mm, kanalizaní stokou PVC 300 mm, IPE 150 a kabelem el. Linie CYKY 4B x 6. Toto zaízení je v majetku SVS a.s., Teplice a v provozování Severoeských vodovod a kanalizací, a.s., závod Ústí nad Labem. 4. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenským zaízením STL plynovodem a pípojkami. Toto zaízení je chránno ochranným pásmem dle zákona. 458/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis, které iní v zastavném území obce 1 m od pdorysu na ob strany. 5. V zájmovém území stavby dojde ke stedu se sítí elektronických komunikací ve vlastnictví spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která je souástí veejné komunikaní sít, je zajišována ve veejném zájmu a je chránna právními pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení. 6. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy Libochovice Vraany. 7. Dotená lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II.stupn a prochází korytem vodního toku. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jan Filipovský, ENPROSPOL, s.r.o., Ústí nad Labem, odpovdný projektant Jaroslav Jiika, KAIT , autorizovaný technik pro technologická zaízení staveb; pípadné zmny nesmí být provedeny bez pedchozího povolení stavebního úadu. 2. Stavebník oznámí stavebnímu úadu termín zahájení stavby. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) Závrenou kontrolní prohlídku. 4. Stavba bude dokonena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavba bude provádna stavebním podnikatelem: dle výbrového ízení. Ped zahájením stavby oznámí stavebník písemn stavebnímu úadu název a adresu zhotovitele. 6. Podmínky spolenosti Severoeské vodovody a kanalizace, a.s.: Pi soubhu a kížení budovaného knn a umístní TS s námi provozovaným vodohospodáským zaízením požadujeme dodržet SN Prostorové uspoádání sítí technického vybavení a další zákony a pedpisy pro ukládání inženýrských sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma vodohospodáského zaízení dle zákona. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu o zmn nkterých zákon ve znní pozdjších pedpis pi umísování souvisejících objekt k inženýrským sítím. Upozorujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrant a ventilové poklopy hlavních uzávr vody na adech a revizních i lomových kanalizaních šachet na kanalizaních stokách, které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést následnou úpravu povrchových znak na stávajícím vodohospodáském zaízení do nové úpravy nivelety terénu pi provádné výstavb. Ped zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytyení stávajícího vodohospodáského zaízení na míst, pímo ve staveništi (trase) a prostoru potebném pro provádní stavby. Následn pak lze s konenou platností urit trasu pokládaného zaízení. Provede provoz vodovod Litomice, stedisko Roudnice nad Labem, p. Korda tel.

3 .j. SU/65748/2011 str , provoz kanalizací Litomice, p. Neumann tel a provoz údržby elektro, p. vanara tel na základ objednávky. Investor stavby prokazateln seznámí pracovníky, kteí budou provádt práce, s polohou tohoto vedení a zaízení, vetn jeho profilu, upozorní organizace provádjící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace. Zahájení prací nám bude s pedstihem písemn oznámeno vetn jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v pípad spor mohla být rychle a úeln sjednána náprava. Rovnž bude písemn provozu vodovod a kanalizací oznámeno ukonení stavebních prací. Požadujeme být pizváni ke každé innosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodáského zaízení, ke kontrole pokládky inženýrských sítí ped záhozem a k závreným kontrolním prohlídkám ped užíváním stavby. Každé poškození sítí i zaízení musí být neprodlen ohlášeno píslušnému provozu vodovod, kanalizací a údržb elektro. Upozorujeme, že pi porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování útovány investoru stavby. Pi provádní stavby bude dodržena SN Zemní práce v platném znní. 7. Podmínky spolenosti RWE Distribuní služby, s.r.o.: Ped zahájením stavební innosti v ochranném pásmu plynárenských zaízení bude provedeno vytyení plynárenského zaízení. Vytyení provede píslušné regionální centrum. Žádost o vytyení bude podána minimáln 7 dní ped požadovaným vytyením. Pi žádosti uvede žadatel naši znaku (2508/11/178). Bez vytyení a pesného urení uložení plynárenského zaízení nesmí být stavební innosti zahájeny. Vytyení plynárenského zaízení považujeme za zahájení stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského zaízení. O provedeném vytyení bude sepsán protokol. Bude dodržena mj. SN , TPG tab. 8, zákon. 458/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis, pípadn další pedpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádjící stavební innosti budou prokazateln seznámeni s polohou plynárenského zaízení, rozsahem ochranného pásma a tmito podmínkami. Pi provádní stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského zaízení je investor povinen uinit taková opatení, aby nedošlo k poškození plynárenského zaízení nebo ovlivnní jeho bezpenosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náadí, zemina bude tžena pouze run bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náadí. Odkryté plynárenské zaízení bude v prbhu nebo pi perušení stavební innosti ádn zabezpeeno proti jeho poškození. V pípad použití bezvýkopových technologií (nap. protlaku) bude ped zahájením stavební innosti provedeno obnažení plynárenského zaízení v míst kížení. Neprodlen oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zaízení (v. izolace, signalizaního vodie, výstražné folie, atd.) na tel Ped provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zaízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského zaízení a kontrola plynárenského zaízení. Kontrolu provede píslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimáln 5 dní ped požadovanou kontrolou. Pi žádosti uvede žadatel naši znaku (2508/11/178). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zaízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zaízení zasypáno. V pípad, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základ výzvy provozovatele plynárenského zaízení nebo jeho zástupce doložit prkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zaízení bhem výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v míst styku s plynárenským zaízením. Plynárenské zaízení bude ped zásypem výkopu ádn podsypáno a obsypáno tženým pískem, zhutnno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s SN EN , TPG , TPG

4 .j. SU/65748/2011 str. 4 Neprodlen po skonení stavební innosti budou ádn osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zaízení. Poklopy uzávr a ostatních armatur na plynárenském zaízení v. hlavních uzávr plynu (HUP) na odbrném plynovém zaízení udržovat stále pístupné a funkní po celou dobu trvání stavební innosti. Pípadné zizování staveništ, skladování materiál, stavebních stroj apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zaízení. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zaízení. Pi použití nákladních vozidel, stavebních stroj a mechanizm zabezpeit pípadný pejezd pes plynárenské zaízení uložením panel v míst pejezdu plynárenského zaízení. 8. Podmínky spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: Pi jakékoliv innost v blízkosti vedení SEK (sítí elektronických komunikací) je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK (podzemní sí SEK) a NVSEK (nadzemní sí SEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k SEK. Pi kížení nebo soubhu inností se SEK je povinen ídit se platnými právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Pi jakékoliv innosti ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od krajního vedení vyznaené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizaních prostedk a nevhodného náadí. Pro pípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, založené podmínkami ochrany SEK spol. Telefónica O2, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, odpovdný za veškeré náklady a škody, které spolenosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. Zapoetí innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen oznámit POS (pacovník povený ochranou sít p. Lubomír Daniel, tel.: , Oznámení dle pedchozí vty je povinen uinit elektronicky i telefonicky, piemž takové oznámení bude obsahovat íslo vyjádení, k nmuž se vztahují podmínky. Ped zapoetím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen zajistit vyznaení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provádt. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tetí osobu, jež bude provádt zemní práce, aby zajistila nebo ovila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pínými sondami, a je srozumn s tím, že možná odchylka uložení stedu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skuteným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo prostorového uspoádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen zabezpeit proti provšení, poškození a odcizení. Pi zjištní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen bez zbyteného odkladu zastavit práce a zjištní rozporu oznámit POS a v perušených pracích pokraovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel souhlas k pokraování v perušených pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozvad, na sloup apod., je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je povinen provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pedpis, technických a odborných norem (v. doporuených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup. Pi provádní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím povená tetí osoba ped zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnn provést až poté, kdy prokazateln obdržel souhlas POS.

5 .j. SU/65748/2011 str. 5 Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spolenosti Telefónica O2. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasu PVSEK mimo vozovku pejíždt vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn zabezpeí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen projednat s POS zpsob mechanické ochrany PVSEK. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) jakkoliv mnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd, aj.). Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen manipulaní a skladové plochy zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby innosti na/v manipulaních a skladových plochách nemohli být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, kdyby i nad rámec tchto podmínek mohlo dojít ke stetu stavby se SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn užívat, pemísovat a odstraovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn bez pedchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s pípadn odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i jakýmkoliv jiným zaízením SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, že technologická rezerva pedstavuje nkolik desítek metr kabelu stoeného do kruhu a ochranou optické spojky je skí o hran cca 1 m. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK ihned, nejpozdji však do 24 hodin od okamžiku zjištní takové skutenosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen oznámení uinit na poruchové služb spolenosti Telefónica O2, s telefonním íslem Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, že v pípad, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen ji umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístny v hloubce menší jak 0,6 m a optické kabely nebyly umístny v hloubce menší jak 1 m. V opaném pípad je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen v místech kížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sít technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístny výhradn pod SEK, piemž SEK je povinen uložit do chrániky s pesahem min. 1 m na každou stranu od bodu kížení. Chrániku je povinen utsnit a zamezit vnikání neistot. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen v místech kížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými pedpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chránikami s pesahem mi. 0,5 m na každou stranu od hrany kížení. Chrániku je povinen utsnit a zamezit vnikání neistot. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen základy (stavby, oprné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasy PVSEK zabetonovat. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je pi kížení a soubhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména - v pípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo pi kížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pedložit POS a následn s POS projednat zakreslení v píných ezech, - do píného ezu zakreslit také profil kabelové komory v pípad, kdy jsou sít technické infrastruktury i stavby umístny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, - neumísovat nad trasou kabelovodu v podélném smru sít technické infrastruktury,

6 .j. SU/65748/2011 str. 6 - pedložit POS vypracovaný odborný statický posudek vetn návrhu ochrany tlesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doasn, - projednat, nejpozdji ve fázi projektové pípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, - projednat s POS veškeré pípady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 9. Podmínky Správy železniní dopravní cesty, s.o.: Bhem stavby uiní dodavatel taková opatení, aby nebyla ohrožena bezpenost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní innosti. Stavbou nesmí být nepízniv ovlivnny drážní objekty a zaízení v majetku R SŽDC, s.o., rovnž nesmí být narušena stabilita železniního tlesa. Stavba bude realizována takovým zpsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy. Stavba musí být v souladu s aktuáln platnými stavebními a dalšími obecn právními pedpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho provádcí vyhlášky v planém znní, atd.), naízeními, vyhláškami, technickými normami a ostatními pedpisy, s využitím nejnovjších technických ešení, technologií provádní, pracovních postup a materiál s cílem dosáhnout, pi dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostedí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby. Na pozemek parc ve vlastnictví R SŽDC, s.o. nebude ukládán žádný výkopový, stavební i jiný materiál. Zahájení stavby bude ohlášeno minimáln 14 dní ped zapoetím prací SŽDC, s.o., SDC Ústí n.l., Správa tratí ústecko-litomická, vedoucí provozního stediska STO Roudnice n.l., p. Andraško, tel nebo , se kterými bude projednán technologický postup veškerých prací a poté i ukonení prací. Výše jmenovaný zajistí technický dohled pro práce provádné v ochranném pásmu dráhy. Stavebník rovnž písemn oznámí zahájení stavby minimáln 14 dní pedem (v. piložení objednávky na technický dohled) na adresu SŽDC, s.o., SDC Ústí n.l., Technický odbor, železniáská 31, Ústí nad Labem. Ped ukonením prací na stavb (ped konáním závrené kontrolní prohlídky, místního šetení, atd.) si dodavatel písemn zažádá o stanovisko SŽDC, s.o., SDC Ústí n.l. k ukonení stavby v ochranném pásmu a obvodu dráhy. Pípadné doplky a zmny, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budou zvláš projednány. 10. Podmínky Drážního úadu: Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pedložené Drážnímu úadu. Pípadné zmny této dokumentace je stavebník povinen pedem projednat s Drážním úadem. Stavbou nesmí být nepízniv ovlivnny drážní objekty a zaízení. Pi provádní stavby nesmí být ohrožena bezpenost a plynulost železniního provozu Na stavb nesmjí být umístna svtla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zámn s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 11. Podmínky MÚ Roudnice nad Labem, odbor životního prostedí: Pokud bude pi výkopových pracích doten koenový systém vzrostlých strom, je nutné tyto koeny oistit a ošetit inhibitory. Dodavatel stavby je povinen pi nakládání se vzniklými odpady plnit ustanovení 16 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Odpady k odstranní a využití musí být pedávány výhradn osobám oprávnným dl 12 odst. 3 zákon, a to spolu se základním popisem odpadu (viz. Píloha. 1 k vyhlášce. 294/2005 Sb.). Ke kolaudanímu ízení budou pedloženy doklady o zpsobu využití a odstranní vzniklých odpad, a to v rozsahu druh odpadu, množství, název a I oprávnné osoby, která odpad pevzala.

7 .j. SU/65748/2011 str. 7 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném ízení se vzájemn podmiují, stavební úad ve smyslu ustanovení 74 odst. 1 správního ádu stanoví, že výroková ást rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdíve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková ást rozhodnutí o umístní stavby. Úastníci ízení na nž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: EZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Dín Odvodnní: Dne podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístní a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební ízení, které stavební úad spojil podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního ádu usnesením podle 140 odst. 4 správního ádu. Stavební úad oznámil zahájení spoleného územního a stavebního ízení úastníkm ízení, doteným orgánm a veejnosti. K projednání žádosti souasn naídil ústní jednání spojené s ohledáním na míst na , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úad v provedeném spoleném územním a stavebním ízení pezkoumal pedloženou žádost z hledisek uvedených v 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s úastníky ízení a s dotenými orgány a zjistil, že jejím uskutenním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chránné stavebním zákonem, pedpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními pedpisy. Umístní stavby je v souladu se schválenou územn plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkm na využívání území. Projektová dokumentace stavby spluje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úad v prbhu ízení neshledal dvody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska sdlili: - Severoeské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádení zn. O , ze dne RWE Distribuní služby, s.r.o. stanovisko zn. 2508/11/178, ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - vyjádení j /11, ze dne UPC eská republika, a.s. vyjádení zn. A2054/2011 ze dne VUSS Praha stanovisko j. 6300/49712-ÚP/ /44, ze dne Správa železniní dopravní cesty, s.o. stanovisko zn. 395/11-SDC UNL-411/Ko, ze dne D Telematika a.s. stanovisko zn /2011-e, ze dne Drážní úad souhlas zn. MP-SOP0918/11-2/Ce DUCR-24525/11/Ce, ze dne Povodí Ohe, s.p. vyjádení zn /2011, ze dne Archeologický ústav AV R postoupení j. 3689/11, ze den Agentura ochrany pírody a krajiny R usnesení zn /CS/2011-Vl, ze dne Oblastní muzeum Litomice stanovisko j. A 40/11, ze den MÚ Roudnice nad Labem, památková pée vyjádení j. SU/32776/2011, ze dne MÚ Roudnice nad Labem, odbor životního prostedí vyjádení spis.zn. OŽP/32342/2011, ze dne Obec Horní Bekovice stanovisko j. 122/2011, ze dne EZ ICT Services, a.s. vyjádení zn. P1A , ze dne Pozemkový fond R souhlas zn /2011, ze dne Stavební úad zajistil vzájemný soulad pedložených závazných stanovisek dotených orgán vyžadovaných zvláštními pedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pedpis ve výroku uvedených.

8 .j. SU/65748/2011 str. 8 Úastníci ízení - další dotené osoby: Obec Horní Bekovice, Jií Štolc, Miluše Štolcová, Pozemkový fond eské republiky, Psychiatrická Léebna, Správa železniní dopravní cesty, státní organizace, Martin Florián, Eva Floriánová, Jaroslav Hrdlika, Petr Hrdlika, Dana Potová, Ing. Otakar Procházka, Severoeské vodovody a kanalizace, a.s., RWE Distribuní služby, s. r. o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vypoádání s návrhy a námitkami úastník: - Úastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení pipomínek veejnosti: - Ze strany veejnosti nebyly vzneseny žádné pipomínky. Vypoádání s vyjádeními úastník k podkladm rozhodnutí: - Úastníci se k podkladm rozhodnutí nevyjádili. Pouení úastník: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního ádu Krajského úadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potebným potem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zstal správnímu orgánu a aby každý úastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úastník potebný poet stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady úastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Stavební úad po právní moci rozhodnutí pedá ovenou dokumentaci pro umístní stavby stavebníkovi, pípadn obecnímu úadu, jehož územního obvodu se umístní stavby týká, není-li sám stavebním úadem, popípad též speciálnímu stavebnímu úadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ovené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikaní údaje o povolené stavb. Další vyhotovení ovené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek ped zahájením stavby umístit na viditelném míst u vstupu na staveništ a ponechat jej tam až do dokonení stavby, pípadn do vydání kolaudaního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou oznait jiným vhodným zpsobem s uvedením údaj ze štítku. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístní stavby platí po dobu trvání stavby i zaízení, nedošlo-li z povahy vci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Otisk úedního razítka Ing. Zuzana Kmoníková Vedoucí stavebního úadu Za správnost vyhotovení: Ivana Štréblová Toto rozhodnutí musí být vyvšeno po dobu 15 dn. Vyvšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí rozhodnutí.

9 .j. SU/65748/2011 str. 9 Poplatek: Správní poplatek podle zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 K byl zaplacen dne Obdrží: úastníci (dodejky) EZ Distribuce, a.s., Teplická.p. 874/8, Dín 2 ENPROSPOL, s.r.o., P.O.BOX 74, Panská.p. 1423/19, Ústí nad Labem 1 Obec Horní Bekovice, Podipská.p. 13, Horní Bekovice Jií Štolc, Krátká.p. 309, Horní Bekovice Miluše Štolcová, Krátká.p. 309, Horní Bekovice Pozemkový fond eské republiky, IDDS: mrbaiz9 Psychiatrická Léebna, Podipská.p. 1, Horní Bekovice Správa železniní dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm Martin Florián, Nová.p. 279, Horní Bekovice Eva Floriánová, Nová.p. 279, Horní Bekovice Jaroslav Hrdlika, Nová.p. 287, Horní Bekovice Petr Hrdlika, Nová.p. 287, Horní Bekovice Dana Potová, Lodžská.p. 465/12, Praha 8-Bohnice, Praha 81 Ing. Otakar Procházka, s. armády.p. 3190, Kladno 1 Severoeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns RWE Distribuní služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h dotené správní úady Mstský úad Roudnice nad Labem, odbor životního prostedí, Karlovo námstí.p. 21, Drážní úad, IDDS: 5mjaatd Mstský úad Roudnice nad Labem, úsek státní památkové pée, Karlovo námstí.p. 21,

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

íslo jednací: 627683/13 íslo žádosti: 0113 971 672 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 627683/13 íslo žádosti: 0113 971 672 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

íslo jednací: 680241/13 íslo žádosti: 0113 019 224 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 680241/13 íslo žádosti: 0113 019 224 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení. Dokumentace pro stavební povolení

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení. Dokumentace pro stavební povolení Prosinec 2010 Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení Dokumentace pro stavební povolení D. Dokladová ást Objednatel: Povodí Vltavy, s.p. 3A10272.32.B01 PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DIGITÁLNÍCH DAT

Více

íslo jednací: 747593/14 íslo žádosti: 0114 275 522 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti

íslo jednací: 747593/14 íslo žádosti: 0114 275 522 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

íslo jednací: 5929/12 íslo žádosti: 0112 662 479 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 5929/12 íslo žádosti: 0112 662 479 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

íslo jednací: 624180/14 íslo žádosti: 0114 167 292 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu

íslo jednací: 624180/14 íslo žádosti: 0114 167 292 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Mstský úad Jindichv Hradec

Mstský úad Jindichv Hradec Mstský úad Jindichv Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/64597/2008/HÁ V Jindichov

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

VEEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Mstský úad Lomnice nad Popelkou odbor vnitní správy,oddlení stavební úad Husovo námstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou Sp.zn.: SULO/253/08-6-Mo Lomnice nad Popelkou, dne: 4.9.2008 Vyizuje: Ing. František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 1105/2011-13444/Ra/Sto Č.J.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

A.7 Dokladová příloha

A.7 Dokladová příloha A.7 Dokladová příloha Obsah: Vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Vyjádření k existenci sítí společnosti Telefónica O2, a.s. Vyjádření k existenci sítí společnosti RWE DS, s.r.o.

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 103/2011-12963/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 59231 Nové Město na Moravě naše značka 5001103119 vyřizuje Martina Pýchová datum 07.05.2015 Věc: Oprava hydroizolace BD Drobného NMnM K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě Stavebník:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ _č. 32/ 11 v e _ e j n o u v y h l á š k o u

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ _č. 32/ 11 v e _ e j n o u v y h l á š k o u MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV Odbor stavební úřad Náměstí Míru 230/1 795 01 Rýmařov Sp. zn. STU 33319/2011 SVI Čj.: MURY 4343/2011 Žadatel: Obec Malá Štáhle, zast. starostou Ing. Miroslavem Pospíšilem, (I_: 005

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Da Mareček Hvězdov č.p. 940 47124 Ralsko naše značka 5000910601 vyřizuje Václav Kuchta datum 07.03.2014 Věc: Statické zajištění 2 mostků v městské části Hvězdov K.ú. - p.č.: Stavebník:

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Číslo jednací: /16 Číslo žádosti: Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Číslo jednací: /16 Číslo žádosti: Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001119294 vyřizuje Pavel Gabriel datum 27.05.2015 Věc: Propojení komunikací ul. Nerudova-Seifertova, Přibyslav K.ú. - p.č.: Přibyslav

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

Most ev.č. 18323-1 Krchleby. Máme Nemáme. Datum: Liberec, 12.8.2014. Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz.

Most ev.č. 18323-1 Krchleby. Máme Nemáme. Datum: Liberec, 12.8.2014. Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz. Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Datum: Liberec, 12.8.2014 Vyřizuje: Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828 e-mail: pre@pontex.cz Akce: Věc: Most ev.č. 18323-1 Krchleby Žádost o vyjádření k

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2497/6-F/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 24.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Správa železniní dopravní

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 44740/2011-510 FL v Jindichov Hradci dne 27.09.2011 hp 1-07-03-048, -050 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: Č.j.: 110/43336/2011 110/48019/2011/Val Vyřizuje: Valdmanová Jitka Tel.: 325 501 454 Dne 19.8.2011 Šárka Dvořáková Jižní

Více

Městský úřad Dolní Bousov

Městský úřad Dolní Bousov Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD 1. STUPNĚ nám.t.g.masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov te1.326396176, fax 326 396301 stavebni1@dolni-bousov.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: MUDB/0220/12/Kr MUDB/ I029/

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

Seznam vyjádření správců sítí:

Seznam vyjádření správců sítí: 1 Seznam vyjádření správců sítí: ČD-Telematika, a.s. 2 ČEZ Distribuce, a.s. 4 ČEZ ICT Services, a.s. 13 MERO ČR, a. s. 15 NET4GAS, s.r.o 16 Telefónica Czech Republic, a.s. 18 RWE Distibuční služby, s.r.o.,

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň.

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň. Č.j.: MBE 18781/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 14. července 2010 Spis zn.: 602/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II OŽP 58017/13/IN - 1026 v J.Hradci 25.11.2013 e-mail: i.novakova@jh.cz, tel: 384 351 286 vyizuje. Ing. Nováková

Více

íslo jednací: /13 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Ohlášení stavby dojde ke stetu

íslo jednací: /13 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Ohlášení stavby dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 11440/2011 VÚP/ŠJ V

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Borek Lipiny kabelové vedení nn pro výst. 18 RD

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Borek Lipiny kabelové vedení nn pro výst. 18 RD Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty čj. Výst. 491/2008 Všetaty dne 16. 5. 2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP, jako

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více