MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l Tel , Fax STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l Tel , Fax STAVEBNÍ ÚAD Datum: Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce, a.s. Teplická Dín ROZHODNUTÍ Výroková ást: Stavební úad Mstského úadu v Roudnici nad Labem, jako stavební úad píslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis (dále jen "stavební zákon"), ve spoleném územním a stavebním ízení pezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístní a provedení stavby, kterou dne podala spolenost EZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Dín, kterou zastupuje ENPROSPOL, s.r.o., P.O.BOX 74, Panská 1423, Ústí nad Labem (dále jen "stavebník"), a na základ tohoto pezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky. 503/2006 Sb., o podrobnjší úprav územního ízení, veejnoprávní smlouvy a územního opatení r o z h o d n u t í o u m í s t n í s t a v b y a podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky. 526/2006 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona ve vcech stavebního ádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í LT, H.Bekovice - úprava TS, knn pro 28 x OM (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 148, parc.. 172/3, 189/10, 197/25, 214/2, 218/2, 218/10, 219/4, 254/2, 254/5, 520, 523 v katastrálním území Horní Bekovice. Stavba obsahuje: - Jedná se o pipojení nových odbrných míst na distribuní rozvod elektrické energie a úpravu stávající trafostanice. Celková délka kabelového vedení AYKY 3 x mm2 iní cca 930 m a bude osazeno 15 ks pojistkových skíní a 1 ks nové rozpojovací skín. II. Stanoví podmínky pro umístní stavby: 1. Stavba bude umístna v souladu s grafickou pílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres souasného stavu území v mítku katastrální mapy, podrobnji výkres. 1 Projektovaný stav v mítku 1:500, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístním stavby, s vyznaením vazeb a vliv na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2 .j. SU/65748/2011 str PS 01 úprava TS na stávající trafostanici na pozemku parc.. 254/2 bude osazen další trasformátor. SO 01 kabelové vedení NN ze stávajícího rozvade trafostanice na pozemku parc.. 254/2 budou vyvedeny dva kabely AYKY 3 x mm2, které budou smykov pipojovat pojistkové skín umístné na hranicích budoucích parcel. Trasa jednoho z kabel vede pes pozemky parc.. 254/2, 218/8, 254/4 a 520 smrem ke stávající rozpojovací skíni R18 na pozemku parc.. 189/10. Druhý z kabel vede pes pozemky pryc.. 254/2, 218/10, 218/2, 219/4 a 214/2 smrem ke stávající rozpojovací skíni R42 na pozemku parc Z této skín bude dále vyveden kabel AYKY 3 x mm2, který bude smykov pipojovat nové pojistkové skín na hranici budoucích parcel. Trasa kabelu bude vedena pes pozemky parc.. 520, 214/2, 197/25 a bude ukonen v nové rozpojovací skíni na témže pozemku parc.. 197/25. Z této skín bude proveden propoj pes pozemky parc a 172/3 do stávající rozpojovací skín na pozemku st.p V zájmovém území stavby dojde k soubhu a ke kížení se stávajícím vodohospodáským zaízením, konkrétn vodovodním adem LT 80 mm, LT 100 mm, PVC 110 mm, kanalizaní stokou PVC 300 mm, IPE 150 a kabelem el. Linie CYKY 4B x 6. Toto zaízení je v majetku SVS a.s., Teplice a v provozování Severoeských vodovod a kanalizací, a.s., závod Ústí nad Labem. 4. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenským zaízením STL plynovodem a pípojkami. Toto zaízení je chránno ochranným pásmem dle zákona. 458/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis, které iní v zastavném území obce 1 m od pdorysu na ob strany. 5. V zájmovém území stavby dojde ke stedu se sítí elektronických komunikací ve vlastnictví spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která je souástí veejné komunikaní sít, je zajišována ve veejném zájmu a je chránna právními pedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaního vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení. 6. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy Libochovice Vraany. 7. Dotená lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II.stupn a prochází korytem vodního toku. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jan Filipovský, ENPROSPOL, s.r.o., Ústí nad Labem, odpovdný projektant Jaroslav Jiika, KAIT , autorizovaný technik pro technologická zaízení staveb; pípadné zmny nesmí být provedeny bez pedchozího povolení stavebního úadu. 2. Stavebník oznámí stavebnímu úadu termín zahájení stavby. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) Závrenou kontrolní prohlídku. 4. Stavba bude dokonena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavba bude provádna stavebním podnikatelem: dle výbrového ízení. Ped zahájením stavby oznámí stavebník písemn stavebnímu úadu název a adresu zhotovitele. 6. Podmínky spolenosti Severoeské vodovody a kanalizace, a.s.: Pi soubhu a kížení budovaného knn a umístní TS s námi provozovaným vodohospodáským zaízením požadujeme dodržet SN Prostorové uspoádání sítí technického vybavení a další zákony a pedpisy pro ukládání inženýrských sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma vodohospodáského zaízení dle zákona. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu o zmn nkterých zákon ve znní pozdjších pedpis pi umísování souvisejících objekt k inženýrským sítím. Upozorujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrant a ventilové poklopy hlavních uzávr vody na adech a revizních i lomových kanalizaních šachet na kanalizaních stokách, které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést následnou úpravu povrchových znak na stávajícím vodohospodáském zaízení do nové úpravy nivelety terénu pi provádné výstavb. Ped zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytyení stávajícího vodohospodáského zaízení na míst, pímo ve staveništi (trase) a prostoru potebném pro provádní stavby. Následn pak lze s konenou platností urit trasu pokládaného zaízení. Provede provoz vodovod Litomice, stedisko Roudnice nad Labem, p. Korda tel.

3 .j. SU/65748/2011 str , provoz kanalizací Litomice, p. Neumann tel a provoz údržby elektro, p. vanara tel na základ objednávky. Investor stavby prokazateln seznámí pracovníky, kteí budou provádt práce, s polohou tohoto vedení a zaízení, vetn jeho profilu, upozorní organizace provádjící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace. Zahájení prací nám bude s pedstihem písemn oznámeno vetn jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v pípad spor mohla být rychle a úeln sjednána náprava. Rovnž bude písemn provozu vodovod a kanalizací oznámeno ukonení stavebních prací. Požadujeme být pizváni ke každé innosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodáského zaízení, ke kontrole pokládky inženýrských sítí ped záhozem a k závreným kontrolním prohlídkám ped užíváním stavby. Každé poškození sítí i zaízení musí být neprodlen ohlášeno píslušnému provozu vodovod, kanalizací a údržb elektro. Upozorujeme, že pi porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování útovány investoru stavby. Pi provádní stavby bude dodržena SN Zemní práce v platném znní. 7. Podmínky spolenosti RWE Distribuní služby, s.r.o.: Ped zahájením stavební innosti v ochranném pásmu plynárenských zaízení bude provedeno vytyení plynárenského zaízení. Vytyení provede píslušné regionální centrum. Žádost o vytyení bude podána minimáln 7 dní ped požadovaným vytyením. Pi žádosti uvede žadatel naši znaku (2508/11/178). Bez vytyení a pesného urení uložení plynárenského zaízení nesmí být stavební innosti zahájeny. Vytyení plynárenského zaízení považujeme za zahájení stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského zaízení. O provedeném vytyení bude sepsán protokol. Bude dodržena mj. SN , TPG tab. 8, zákon. 458/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis, pípadn další pedpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádjící stavební innosti budou prokazateln seznámeni s polohou plynárenského zaízení, rozsahem ochranného pásma a tmito podmínkami. Pi provádní stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského zaízení je investor povinen uinit taková opatení, aby nedošlo k poškození plynárenského zaízení nebo ovlivnní jeho bezpenosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náadí, zemina bude tžena pouze run bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náadí. Odkryté plynárenské zaízení bude v prbhu nebo pi perušení stavební innosti ádn zabezpeeno proti jeho poškození. V pípad použití bezvýkopových technologií (nap. protlaku) bude ped zahájením stavební innosti provedeno obnažení plynárenského zaízení v míst kížení. Neprodlen oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zaízení (v. izolace, signalizaního vodie, výstražné folie, atd.) na tel Ped provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zaízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského zaízení a kontrola plynárenského zaízení. Kontrolu provede píslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimáln 5 dní ped požadovanou kontrolou. Pi žádosti uvede žadatel naši znaku (2508/11/178). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zaízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zaízení zasypáno. V pípad, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základ výzvy provozovatele plynárenského zaízení nebo jeho zástupce doložit prkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zaízení bhem výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v míst styku s plynárenským zaízením. Plynárenské zaízení bude ped zásypem výkopu ádn podsypáno a obsypáno tženým pískem, zhutnno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s SN EN , TPG , TPG

4 .j. SU/65748/2011 str. 4 Neprodlen po skonení stavební innosti budou ádn osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zaízení. Poklopy uzávr a ostatních armatur na plynárenském zaízení v. hlavních uzávr plynu (HUP) na odbrném plynovém zaízení udržovat stále pístupné a funkní po celou dobu trvání stavební innosti. Pípadné zizování staveništ, skladování materiál, stavebních stroj apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zaízení. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zaízení. Pi použití nákladních vozidel, stavebních stroj a mechanizm zabezpeit pípadný pejezd pes plynárenské zaízení uložením panel v míst pejezdu plynárenského zaízení. 8. Podmínky spolenosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: Pi jakékoliv innost v blízkosti vedení SEK (sítí elektronických komunikací) je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK (podzemní sí SEK) a NVSEK (nadzemní sí SEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k SEK. Pi kížení nebo soubhu inností se SEK je povinen ídit se platnými právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Pi jakékoliv innosti ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od krajního vedení vyznaené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizaních prostedk a nevhodného náadí. Pro pípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, založené podmínkami ochrany SEK spol. Telefónica O2, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, odpovdný za veškeré náklady a škody, které spolenosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. Zapoetí innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen oznámit POS (pacovník povený ochranou sít p. Lubomír Daniel, tel.: , Oznámení dle pedchozí vty je povinen uinit elektronicky i telefonicky, piemž takové oznámení bude obsahovat íslo vyjádení, k nmuž se vztahují podmínky. Ped zapoetím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen zajistit vyznaení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provádt. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tetí osobu, jež bude provádt zemní práce, aby zajistila nebo ovila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pínými sondami, a je srozumn s tím, že možná odchylka uložení stedu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skuteným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo prostorového uspoádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen zabezpeit proti provšení, poškození a odcizení. Pi zjištní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen bez zbyteného odkladu zastavit práce a zjištní rozporu oznámit POS a v perušených pracích pokraovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel souhlas k pokraování v perušených pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozvad, na sloup apod., je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je povinen provádt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pedpis, technických a odborných norem (v. doporuených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup. Pi provádní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím povená tetí osoba ped zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnn provést až poté, kdy prokazateln obdržel souhlas POS.

5 .j. SU/65748/2011 str. 5 Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spolenosti Telefónica O2. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasu PVSEK mimo vozovku pejíždt vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn zabezpeí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen projednat s POS zpsob mechanické ochrany PVSEK. Pi peprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) jakkoliv mnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, parkoviš, vjezd, aj.). Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen manipulaní a skladové plochy zizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby innosti na/v manipulaních a skladových plochách nemohli být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, kdyby i nad rámec tchto podmínek mohlo dojít ke stetu stavby se SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn užívat, pemísovat a odstraovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn bez pedchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s pípadn odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i jakýmkoliv jiným zaízením SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, že technologická rezerva pedstavuje nkolik desítek metr kabelu stoeného do kruhu a ochranou optické spojky je skí o hran cca 1 m. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK ihned, nejpozdji však do 24 hodin od okamžiku zjištní takové skutenosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen oznámení uinit na poruchové služb spolenosti Telefónica O2, s telefonním íslem Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, že v pípad, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen ji umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístny v hloubce menší jak 0,6 m a optické kabely nebyly umístny v hloubce menší jak 1 m. V opaném pípad je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen v místech kížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sít technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístny výhradn pod SEK, piemž SEK je povinen uložit do chrániky s pesahem min. 1 m na každou stranu od bodu kížení. Chrániku je povinen utsnit a zamezit vnikání neistot. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen v místech kížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými pedpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chránikami s pesahem mi. 0,5 m na každou stranu od hrany kížení. Chrániku je povinen utsnit a zamezit vnikání neistot. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen základy (stavby, oprné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasy PVSEK zabetonovat. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je pi kížení a soubhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména - v pípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo pi kížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pedložit POS a následn s POS projednat zakreslení v píných ezech, - do píného ezu zakreslit také profil kabelové komory v pípad, kdy jsou sít technické infrastruktury i stavby umístny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, - neumísovat nad trasou kabelovodu v podélném smru sít technické infrastruktury,

6 .j. SU/65748/2011 str. 6 - pedložit POS vypracovaný odborný statický posudek vetn návrhu ochrany tlesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doasn, - projednat, nejpozdji ve fázi projektové pípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, - projednat s POS veškeré pípady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 9. Podmínky Správy železniní dopravní cesty, s.o.: Bhem stavby uiní dodavatel taková opatení, aby nebyla ohrožena bezpenost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní innosti. Stavbou nesmí být nepízniv ovlivnny drážní objekty a zaízení v majetku R SŽDC, s.o., rovnž nesmí být narušena stabilita železniního tlesa. Stavba bude realizována takovým zpsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy. Stavba musí být v souladu s aktuáln platnými stavebními a dalšími obecn právními pedpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho provádcí vyhlášky v planém znní, atd.), naízeními, vyhláškami, technickými normami a ostatními pedpisy, s využitím nejnovjších technických ešení, technologií provádní, pracovních postup a materiál s cílem dosáhnout, pi dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostedí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby. Na pozemek parc ve vlastnictví R SŽDC, s.o. nebude ukládán žádný výkopový, stavební i jiný materiál. Zahájení stavby bude ohlášeno minimáln 14 dní ped zapoetím prací SŽDC, s.o., SDC Ústí n.l., Správa tratí ústecko-litomická, vedoucí provozního stediska STO Roudnice n.l., p. Andraško, tel nebo , se kterými bude projednán technologický postup veškerých prací a poté i ukonení prací. Výše jmenovaný zajistí technický dohled pro práce provádné v ochranném pásmu dráhy. Stavebník rovnž písemn oznámí zahájení stavby minimáln 14 dní pedem (v. piložení objednávky na technický dohled) na adresu SŽDC, s.o., SDC Ústí n.l., Technický odbor, železniáská 31, Ústí nad Labem. Ped ukonením prací na stavb (ped konáním závrené kontrolní prohlídky, místního šetení, atd.) si dodavatel písemn zažádá o stanovisko SŽDC, s.o., SDC Ústí n.l. k ukonení stavby v ochranném pásmu a obvodu dráhy. Pípadné doplky a zmny, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budou zvláš projednány. 10. Podmínky Drážního úadu: Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pedložené Drážnímu úadu. Pípadné zmny této dokumentace je stavebník povinen pedem projednat s Drážním úadem. Stavbou nesmí být nepízniv ovlivnny drážní objekty a zaízení. Pi provádní stavby nesmí být ohrožena bezpenost a plynulost železniního provozu Na stavb nesmjí být umístna svtla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zámn s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 11. Podmínky MÚ Roudnice nad Labem, odbor životního prostedí: Pokud bude pi výkopových pracích doten koenový systém vzrostlých strom, je nutné tyto koeny oistit a ošetit inhibitory. Dodavatel stavby je povinen pi nakládání se vzniklými odpady plnit ustanovení 16 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Odpady k odstranní a využití musí být pedávány výhradn osobám oprávnným dl 12 odst. 3 zákon, a to spolu se základním popisem odpadu (viz. Píloha. 1 k vyhlášce. 294/2005 Sb.). Ke kolaudanímu ízení budou pedloženy doklady o zpsobu využití a odstranní vzniklých odpad, a to v rozsahu druh odpadu, množství, název a I oprávnné osoby, která odpad pevzala.

7 .j. SU/65748/2011 str. 7 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném ízení se vzájemn podmiují, stavební úad ve smyslu ustanovení 74 odst. 1 správního ádu stanoví, že výroková ást rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdíve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková ást rozhodnutí o umístní stavby. Úastníci ízení na nž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: EZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Dín Odvodnní: Dne podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístní a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební ízení, které stavební úad spojil podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního ádu usnesením podle 140 odst. 4 správního ádu. Stavební úad oznámil zahájení spoleného územního a stavebního ízení úastníkm ízení, doteným orgánm a veejnosti. K projednání žádosti souasn naídil ústní jednání spojené s ohledáním na míst na , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úad v provedeném spoleném územním a stavebním ízení pezkoumal pedloženou žádost z hledisek uvedených v 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s úastníky ízení a s dotenými orgány a zjistil, že jejím uskutenním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chránné stavebním zákonem, pedpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními pedpisy. Umístní stavby je v souladu se schválenou územn plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkm na využívání území. Projektová dokumentace stavby spluje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úad v prbhu ízení neshledal dvody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska sdlili: - Severoeské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádení zn. O , ze dne RWE Distribuní služby, s.r.o. stanovisko zn. 2508/11/178, ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - vyjádení j /11, ze dne UPC eská republika, a.s. vyjádení zn. A2054/2011 ze dne VUSS Praha stanovisko j. 6300/49712-ÚP/ /44, ze dne Správa železniní dopravní cesty, s.o. stanovisko zn. 395/11-SDC UNL-411/Ko, ze dne D Telematika a.s. stanovisko zn /2011-e, ze dne Drážní úad souhlas zn. MP-SOP0918/11-2/Ce DUCR-24525/11/Ce, ze dne Povodí Ohe, s.p. vyjádení zn /2011, ze dne Archeologický ústav AV R postoupení j. 3689/11, ze den Agentura ochrany pírody a krajiny R usnesení zn /CS/2011-Vl, ze dne Oblastní muzeum Litomice stanovisko j. A 40/11, ze den MÚ Roudnice nad Labem, památková pée vyjádení j. SU/32776/2011, ze dne MÚ Roudnice nad Labem, odbor životního prostedí vyjádení spis.zn. OŽP/32342/2011, ze dne Obec Horní Bekovice stanovisko j. 122/2011, ze dne EZ ICT Services, a.s. vyjádení zn. P1A , ze dne Pozemkový fond R souhlas zn /2011, ze dne Stavební úad zajistil vzájemný soulad pedložených závazných stanovisek dotených orgán vyžadovaných zvláštními pedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pedpis ve výroku uvedených.

8 .j. SU/65748/2011 str. 8 Úastníci ízení - další dotené osoby: Obec Horní Bekovice, Jií Štolc, Miluše Štolcová, Pozemkový fond eské republiky, Psychiatrická Léebna, Správa železniní dopravní cesty, státní organizace, Martin Florián, Eva Floriánová, Jaroslav Hrdlika, Petr Hrdlika, Dana Potová, Ing. Otakar Procházka, Severoeské vodovody a kanalizace, a.s., RWE Distribuní služby, s. r. o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vypoádání s návrhy a námitkami úastník: - Úastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení pipomínek veejnosti: - Ze strany veejnosti nebyly vzneseny žádné pipomínky. Vypoádání s vyjádeními úastník k podkladm rozhodnutí: - Úastníci se k podkladm rozhodnutí nevyjádili. Pouení úastník: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního ádu Krajského úadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potebným potem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zstal správnímu orgánu a aby každý úastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úastník potebný poet stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady úastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné. Stavební úad po právní moci rozhodnutí pedá ovenou dokumentaci pro umístní stavby stavebníkovi, pípadn obecnímu úadu, jehož územního obvodu se umístní stavby týká, není-li sám stavebním úadem, popípad též speciálnímu stavebnímu úadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ovené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikaní údaje o povolené stavb. Další vyhotovení ovené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek ped zahájením stavby umístit na viditelném míst u vstupu na staveništ a ponechat jej tam až do dokonení stavby, pípadn do vydání kolaudaního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou oznait jiným vhodným zpsobem s uvedením údaj ze štítku. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístní stavby platí po dobu trvání stavby i zaízení, nedošlo-li z povahy vci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Otisk úedního razítka Ing. Zuzana Kmoníková Vedoucí stavebního úadu Za správnost vyhotovení: Ivana Štréblová Toto rozhodnutí musí být vyvšeno po dobu 15 dn. Vyvšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí rozhodnutí.

9 .j. SU/65748/2011 str. 9 Poplatek: Správní poplatek podle zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 K byl zaplacen dne Obdrží: úastníci (dodejky) EZ Distribuce, a.s., Teplická.p. 874/8, Dín 2 ENPROSPOL, s.r.o., P.O.BOX 74, Panská.p. 1423/19, Ústí nad Labem 1 Obec Horní Bekovice, Podipská.p. 13, Horní Bekovice Jií Štolc, Krátká.p. 309, Horní Bekovice Miluše Štolcová, Krátká.p. 309, Horní Bekovice Pozemkový fond eské republiky, IDDS: mrbaiz9 Psychiatrická Léebna, Podipská.p. 1, Horní Bekovice Správa železniní dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm Martin Florián, Nová.p. 279, Horní Bekovice Eva Floriánová, Nová.p. 279, Horní Bekovice Jaroslav Hrdlika, Nová.p. 287, Horní Bekovice Petr Hrdlika, Nová.p. 287, Horní Bekovice Dana Potová, Lodžská.p. 465/12, Praha 8-Bohnice, Praha 81 Ing. Otakar Procházka, s. armády.p. 3190, Kladno 1 Severoeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns RWE Distribuní služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h dotené správní úady Mstský úad Roudnice nad Labem, odbor životního prostedí, Karlovo námstí.p. 21, Drážní úad, IDDS: 5mjaatd Mstský úad Roudnice nad Labem, úsek státní památkové pée, Karlovo námstí.p. 21,

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více