Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006"

Transkript

1 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, Praha 1 Staré Město telefon: (420) , fax: (420) , Výroční zpráva Českého muzea výtvarných umění v Praze za rok 2006 České muzeum výtvarných umění v Praze je příspěvkovou organizací Středočeského kraje

2 2 Obsah: I. Úvodem 3 II. Péče o sbírky 5 Revize / obrazy 5 Revize / plastiky 6 Restaurování a ošetření 6 Restaurování 6 Sanace 7 Ošetření 8 Ošetření - adjustace 10 Digitalizace Akvizice - přírůstky za rok III. Odborná činnost 13 Studium / badatelské návštěvy v depozitáři 13 Studium /Badatelské návštěvy v kartotéce 13 Knihovna 13 Publikační činnost v roce IV. Výstavní činnost 15 Výstavy v ČMVU v roce 2006 / v prostorách muzea 15 Výstavy v ČMVU v roce 2006 /mimo prostory muzea 17 Doprovodné programy 18 Seznam zápůjček za rok V. Hospodaření 25 Přehled hospodaření za rok

3 3 I. Úvodem Ve výstavní činnosti byl rok 2006 rokem mezinárodní spolupráce. ČMVU v Praze uspořádalo řadu původních výstav podle výstavního plánu pro tento rok. Na jeho samém počátku přivedlo do Prahy dvěma výstavami tvorbu významných rakouských umělců Uty Peyrer a Karla Prantla. Ve spolupráci s Galerií města Bratislavy a KGVU ve Zlíně uspořádalo ČMVU po dlouhé cezuře v Praze výstavu moderního slovenského malířství ze sbírek slovenských galerií. Recipročně pak ČMVU spolu s KGVU ve Zlíně připravilo výstavu českého moderního malířství pro Bratislavu a Trenčín, která se setkala se zcela mimořádným ohlasem u slovenského publika. V létě pak patřily výstavní prostory ČMVU v Husově ulici současnému výtvarnému umění Severního Irska. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Britskou radou a pod záštitou velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Podzimní výstavní termín byl vyhrazen výstavě mapující současnou výtvarnou tvorbu na Zlínsku, které patří ke kulturně velmi živým regionům. Nad výstavou převzali záštitu hejtmanové Zlínského a Středočeského kraje. Výstavou konce roku, přecházející do roku 2007, byla expozice Hory, skály, kameny zabývající se podobou těchto fenoménů v moderním a současném českém výtvarném umění. Všechny výstavy byly doprovozeny odborně fundovanými katalogy s texty v češtině a angličtině. Během roku 2006 uskutečnilo ČMVU ke všem svým výstavám řadu doprovodných akcí. Především se věnovalo ve spolupráci se školami edukativním aktivitám, které přibližovaly žákům a studentům problematiku výtvarného umění. Všechny výstavy byly provázeny komentovanými prohlídkami. Opravdu mimořádné pozornosti se dostalo našemu příspěvku na pražské Muzejní noci, která byla za přítomnosti samotných výtvarníků a irských hudebníků zcela věnována Severním Irsku. V roce 2006 bohužel nemohlo muzeum připravit žádné akvizice do sbírek pro nedostatek finančních prostředků, ačkoli by to bylo vzhledem k přípravám budoucího Centra umění v Kutné Hoře velmi žádoucí a pro poslání jakéhokoli soudobého živého muzea umění vlastně naprosto neopominutelné. Muzeum pokračuje v periodických revizích sbírek. Bohužel i přes rozsáhlá opatření provedená v roce 2005 za podpory MK ČR a neustálý restaurátorský dozor se nadále objevují v depozitáři malby plísně, i když nutno říci, že v podstatně menší míře. Tento občasný výskyt plísní v depozitářích je pravděpodobně stále ještě následek povodní v roce 2002, které silně postihly nedalekou stanici metra. ČMVU v Praze pokračovalo ve sledovaném roce v systematickém restaurování uměleckých sbírek, především obrazů, ale i řady prací na papíře. Tempo restaurátorských prací nemohlo být zcela vyhovující vzhledem k přípravě expozic v CU KH. Bylo limitováno především nízkými finančními prostředky, které bylo možné z příspěvku na činnost muzea uvolňovat. Problém s možnostmi financování provázel i proces digitalizace sbírek ČMVU, který přesto pokračoval, byť ne ve zcela vyhovující míře. Moderní digitální technologie jsou nezbytné v moderním muzeu jak pro samotnou správu sbírek, registr, tak pro jejich ochranu. Ale také pro jejich propagaci, prezentaci, jak na připravovaném novém webu muzea, tak v proponovaných návštěvnických programech přímo v budoucích expozicích Centra umění v Kutné Hoře. Stavební práce na rekonstrukci bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře pokračovaly podle harmonogramu. V roce 2006 se podařilo díky dotaci Středočeského kraje zrestaurovat nejreprezentativnější prostoru koleje, bývalý letní refektář, kde byly objeveny na klenbách částečně zlacené štuky a nástěnné malby s náměty z legendy o sv. Barboře. Na jedné nástěnné

4 4 malbě se objevilo dobové panorama Kutné Hory. Zároveň byly restaurátorským způsobem opraveny horní části všech tří věží. Během roku 2006 byla na základě nálezů a následném vyjádření NPÚ vydána řada Závazných stanovisek památkového odboru MÚ v Kutné Hoře, která měla vliv na způsob a postup rekonstrukčních prací. Závěrečné vyhodnocení akce tak bylo stanoveno správcem programu Ministerstvem kultury ČR, které celou akci bedlivě sleduje, na prosinec roku Během roku 2006 pokračovaly práce na přípravě obsahové náplně Centra umění v Kutné Hoře. Jak již bylo uvedeno, byla soustavná péče věnována ošetření sbírek, restaurování uměleckých děl, zatím hlavně obrazů, a digitalizaci sbírkového fondu. Rovněž pokračovaly práce na sběrném filmovém uměleckém dokumentu režisérky Jany Hádkové, nositelky ceny FITESu za dokumentární tvorbu o rekonstrukci Jezuitské koleje podobně jako na dokumentu fotografickém. Odborní pracovníci muzea pokračovali intenzivně na přípravě rozsáhlého vědeckého katalogu sbírek, který bude podkladem i pro digitální návštěvnické programy i pro tištěné průvodce sbírkami nejrůznějšího určení. V roce 2006 se podařilo v ČMVU v Praze uvést v život oddělení registru sbírek a nových technologií pod vedením pí Vladimíry Mazačové a oddělení komunikace, které řídí pí Jitka Kadledcová. Muzeum se i v roce 2006 podílelo na práci Rady galerií České republiky, jejímž předsedou je ředitel ČMVU v Praze.

5 5 II. Péče o sbírky Revize / obrazy Revizí prošlo 1723 obrazů. Na základě příkazu ředitele ze dne o plánu inventarizací na léta byla ve dnech v depozitáři obrazů, kresby a grafiky a v depozitáři plastiky, kde jsou uskladněna velkoformátová díla, provedena inventura malby. V jejím průběhu byly všechny zjištěné skutečnosti zapracovány do počítačového systému evidence Demus01. Tato revize si kladla za cíl: - zjistit přítomnost děl v depozitáři a uvést do pořádku jejich lokaci po loňské sanaci sbírek. - zjistit stav uměleckých děl, případně jeho změny proti předcházející inventuře, zejména však ve vztahu k nálezu plísní při minulé inventuře v roce 2003 a ke stavu po loňské sanaci. - zjistit stav adjustace a způsob uložení děl. - upřesnit signatury obrazů, případně veškeré další údaje uvedené na obrazech, které by mohly vést k bližšímu určení autorství či ke chronologickému zařazení a stylovému zařazení díla, upřesnit materiál a techniky, popř. stav evidenčních štítků. - změny ve zjištěných faktech zapsat do evidenčního systému Demus01, popřípadě do vědeckých karet. - navrhnout opatření týkající se zlepšení zjištěného stavu uměleckých děl. V průběhu inventury byl každý obraz důkladně prohlédnut a zkontrolován ze všech výše uvedených hledisek. Některé obrazy byly vráceny na místo své lokace. Obrazů bylo zrevidováno 1723, což odpovídá počtu maleb zapsaných v obou stupních evidence Českého muzea výtvarných umění. Žádné dílo nechybí. Některá díla byla revidována formálně, neboť v době revize byla zapůjčena. U všech zápůjček je poznámka o aktuální lokaci na seznamu, který je přílohou protokolu. Z revize vyplynulo, že se u mnohých děl za období od poslední inventury díky restaurátorské péči zlepšil stav. Zlepšila se rovněž adjustace řady děl, o což se zasloužili Pavel Pobuda ve spolupráci se správkyní depozitáře Věrou Vodrážkovou a posléze i s Vladimírem Donátem. Komise získala komplexní představu o některých dalších nevhodných adjustacích či ochranných obalech a způsobech uložení děl. U některých obrazů jsme zjistili výskyt plísní, a to jak u děl, jež byla před časem ošetřena lautercidem (recidiva), tak u děl, jež plísní napadena zatím nebyla. V konečném počtu jde přibližně o 74 děl. Dále bylo zjištěno, které z obrazů je nutno neprodleně či v delším časovém horizontu ošetřit (restaurovat, vyčistit, konzervovat, příp. nově adjustovat) nebo je ošetřit před vystavením: soupis těchto děl obsahuje 144 obrazů. Komise v průběhu své práce zjistila a zaznamenala do počítačové evidence některé drobné změny v signaturách a datacích a některá upřesnění názvů či podtitulů pramenících z údajů na rubových stranách obrazů. Práce bude zhodnocena při dalším odborném zpracování sbírky, zejména však při přípravě katalogu sbírek i všech dalších tiskových či digitálních výstupů pro stálou expozici v Kutné Hoře.

6 6 Kurátoři sbírek vytvořili v lednu 2006 ve spolupráci s restaurátorem, správkyní depozitáře a pracovníky instalační skupiny pravidla péče o sbírky, která shrnují způsob prevence a zachovávání pravidelného režimu v práci se sbírkami v depozitáři. Bezprostředně po revizi byla vypracována zpráva o průběhu revize spolu s návrhem technických, personálních a pracovních opatření, která navazují na výše uvedená pravidla péče o sbírky. Na základě tohoto návrhu proběhla v prostoru depozitáře sanace 74 děl. Další opatření technického a personálního rázu jsou v jednání. Revize / plastiky Revizí prošlo 396 plastik. Na základě dodatku k příkazu ředitele č. 1/2006 ze dne byla ve dnech 12. a 13. září 2006 provedena inventura plastiky. - V depozitáři bylo zkontrolováno 396 položek ve sbírkové evidenci ČMVU. Žádné dílo nechybí. Třem plastikám byla přitom změněna lokace - ta byla následně zanesena do počítačové evidence Demus01. - Bylo zjištěno, že u 45 bronzových plastik pokračuje oxidace zaznamenali jsme četné skvrny na patině. Přítomen byl restaurátor Jiří Kačer, aby výskyt skvrn na bronzových patinách posoudil. Postižená díla jsou sepsána a budou se postupně ošetřovat. - Kurátor sbírky vypracuje dlouhodobou koncepci péče o sbírku plastiky. - Všem plastikám bude zhotoveno nové značení. Restaurování a ošetření Restaurování uměleckých děl probíhalo v roce 2006 dle dlouhodobého plánu restaurování, který se soustřeďuje především na díla, jež se stanou součástí stálé expozice v Kutné Hoře, na díla, která jsou zapůjčována na výstavy, a dále na díla, u nichž nastala z nepředvídatelných příčin akutní potřeba ošetření. Ve dnech byla provedena v depozitáři řádná revize sbírky obrazů. Na základě zjištění z revize byl aktualizován plán restaurování a zajištěna sanace děl ohrožených plísní. Byla rovněž navržena opatření personálního a technického rázu, která by měla přispět ke zkvalitnění péče o sbírky. Celkem bylo na základě předběžného průzkumu a plánu restaurováno 11 kreseb a 13 obrazů, sanováno bylo 74 děl. Restaurování 1. O 81 Kremlička Rudolf, Nábřeží 2. O 243 Filla Emil, Autoportrét 3. O 251 Horb Max, Náměstí 4. O 1543 Kalvoda Alois, Pole 5. O 1589 Šimotová Adriena, Nepřítomné tělo 6. O 66 Pittermann-Longen Emil Artur, Větrný mlýn 7. O 103 Pittermann-Longen Emil Artur, Kuřák

7 7 8.O 363 Kubín Otakar, Kytice 9. O 408 Filla Emil, Zátiší 10. O 410 Kubín Otakar, Dostihy v Chuchli 11. O 503 Kubín Otakar, Zátiší s ovocem 12. O 1246 Blažíček Oldřich, Ve vápencovém lomu 13. O 1392 Hubáček Josef, Les 14. K 333 Sychra Vladimír, Postava 15. K 366 Sychra Vladimír, Půlakt 16. K 490 Tichý František, Capriccio II. 17. K 532 Janoušek František, Kompozice (k obrazu Dělnice) 18. K 1193 Boháček Karel, Přátelství 19. K 1325 Schikaneder Jakub, Postava ženy 20. K 1364 Stříbrný Vladimír, Studie k Francouzské revoluci 21. K 1523 Marold Luděk, Autoportrét 22. K 1524 Schikaneder Jakub, Portrét mladé ženy 23. K 1668 Zábranský Adolf, Šárka 24. K 1703 Schikaneder Jakub, Návštěva Sanace Při fyzické inventarizaci obrazů v depozitáři obrazů na podzim roku 2006 zjistili pracovníci ČMVU na 74 obrazech a jejich ozdobných rámech opakovaný výskyt plísní v charakteristických malých bílých chomáčcích. Ošetření provedl v depozitáři ČMVU restaurátor akad. mal. Josef Čoban. 1. O 28 Kotík Pravoslav, Adam a Eva 2. O 95 Dlouhý Bedřich, Šedý obraz 3. O 140 Pavlík Ondřej, Na loďkách 4. O 344 Smetana Jan, Zahrada v dešti 5. O 380 Smetana Jan, Pohled z ateliéru E.Delacroixe 6. O 524 Pešicová Jaroslava, Silnice 7. O 567 Piesen Robert, Šedá krajina 8. O 577 Piesen Robert, Les 9. O 595 Souček Karel, Ulice ve městě 10. O 601 Smetana Jan, Jarní bouře v polích 11. O 603 Kiml Václav, Růžová vesnice 12. O 725 Čížek Bohuš, Želivka 13. O 728 Gruber Ivan, Hnízdo 14. O 790 Krejčí Jiří, Vpád fašismu 15. O 795 Šindelář Lumír, Slavnost lidu I 16. O 796 Šindelář Lumír, Slavnost lidu II 17. O 797 Fojtík Quido, Přízrak války 18. O 818 Multrus Josef, Přístav v Libni 19. O 836 Souček Karel, Věrný sluha 20. O 843 Matoušek Ota, Bezdrev u Zlivi 21. O 902 Moravec Alois, Hrad Rábí 22. O 906 Multrus Josef, Zimní krajina 23. O 969 Holý Miloš, Lidická tragedie 24. O 1022 Chaloupka Karel, Staré Holešovice 25. O 1090 Multrus Josef, Zima 26. O 1099 Krejčík Václav, Jizera u Starkova 27. O 1116 Michal Rastislav, Portrét Jarky D. 28. O 1128 Nechleba Vratislav, Portrét muže - malíře Rudolfa Budského 29. O 1139 Multrus Josef, Děti v zahradě 30. O 1149 Malínský Jaroslav, Nádraží Praha Střed 31. O 1216 Multrus Josef, Kytice na stole 32. O 1225 Jiroudek František, Popravy

8 8 33. O 1232 Jareš Jaroslav, Kozí hřbety 34. O 1235 Multrus Josef, Tavič 35. O 1255 Gruber Ivan, Obloha 36. O 1334 Uiberlay Jaroslav, Zima 37. O 1346 Jiroudek František, Herečka 38. O 1470 Peca Josef, Dívka v hnědém svetru 39. O 1483 Souček Karel, Krajina Dona Quijota 40. O 1485 Sládek Karel, Nokturno 41. O 1490 Dlouhý Václav, Za Stromovkou 42. O 1494 Bauch Jan, Akt 43. O 1525 Sopko Jiří, Růžové koupání 44. O 1538 Mirvald Vladislav, Oblouková mutace 45. O 1599 Slavík Otakar, Cesta domů 46. O 1600 Slavík Otakar, Nečekaná příhoda 47. O 1681 Kirchner Zdeněk, Z velkého bílého triptychu 48. O 1716 Nechleba Vratislav, T. G. Masaryk 49. O 1720 Nechleba Vratislav, Muž s knírkem 50. O 1723 Nechleba Vratislav, Přípitek 51. O 1724 Nechleba Vratislav, Paní s třešněmi 52. O 1725 Nechleba Vratislav, Sybila píšící 53. O 1726 Nechleba Vratislav, Lukrecie 54. O 1727 Nechleba Vratislav, Lukrecie s vavřínem 55. O 1732 Nechleba Vratislav, Dáma v kostýmu 56. O 1734 Nechleba Vratislav, Mnich 57. O 1735 Nechleba Vratislav, Noc 58. O 1737 Nechleba Vratislav, Autoportrét 59. O 1741 Nechleba Vratislav, Dvojportrét se sklenkou 60. O 1742 Nechleba Vratislav, Autoportrét s kyticí 61. O 1744 Nechleba Vratislav, Autoportrét 62. O 1745 Nechleba Vratislav, Autoportrét 63. O 1746 Nechleba Vratislav, Autoportrét v ateliéru - studie 64. O 1747 Nechleba Vratislav, Autoportrét v pruhovaném županu 65. O 1748 Nechleba Vratislav, Portrét malíře (nedokončeno) 66. O 1752 Nechleba Vratislav, Muž v loveckém 67. O 1753 Nechleba Vratislav, Podobizana muže 68. O 1756 Nechleba Vratislav, Portrét ženy 69. O 1762 Nechleba Vratislav, Studie tří žen - divadelní scéna 70. O 1765 Nechleba Vratislav, Dívka s kartami 71. O 1766 Nechleba Vratislav, Drapérie 72. O 1767 Nechleba Vratislav, Studie vlčáka 73. O 1768 Nechleba Vratislav, Revolucionáři - studie 74. O 1776 Malínský Jaroslav, Turkovice Ošetření Ošetřen a částečně zrestaurován byl i soubor 91 grafik, práce v rámci školní praxe provedli žáci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli. 75. G 1882 Kunike Adolf, Pohled na Kosmonosy 76. G 1883 Kunike Adolf, Pohled na zámek Konopiště 77. G 1884 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Michalovic 78. G 1885 Kunike Adolf, Pohled na zámek Kačinu 79. G 1886 Kunike Adolf, Pohled na hrad Karlštejn 80. G 1887 Kunike Adolf, Zřícenina hradu Točníka 81. G 1888 Greger Jan Řehoř, Pohled na hrad Český Šternberk 82. G 1889 Kunike Adolf, Pohled na zřícenu hradu Žebráka 83. G 1890 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu 84. G 1891 Greger Jan Řehoř, Pohled na Březno u Mladé

9 9 85. G 1892 Greger Jan Řehoř, Pohled na Týnec nad Sázavou 86. G 1893 Greger Jan Řehoř, Pohled na Kutnou Horu 87. G 1894 Greger Jan Řehoř, Pohled na Buštěhrad 88. G 1895 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Žáky 89. G 1896 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Nelahozeves 90. G 1897 Kunike Adolf, Pohled na zámek Konopiště 91. G 1898 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Sedlec 92. G 1900 Kunike Adolf, Pohled na zámek Dobříš 93. G 1901 Kunike Adolf, Pohled na údolí a kapli sv. Prokopa 94. G 1902 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Skřiváň 95. G 1903 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Kokořína 96. G 1904 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Dollenskin 97. G 1905 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Doudleby 98. G 1906 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Egerberka 99. G 1907 Greger Jan Řehoř, Pohled na Nové město nad Metují 100. G 1908 Kunike Adolf, Pohled na Nové zámky u Postoloprt 101. G 1909 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Kostelec nad 102. G 1910 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Vítkova Hrádku 103. G 1911 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Jestřebí 104. G 1912 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Protivín 105. G 1913 Greger Jan Řehoř, Pohled na Český Krumlov 106. G 1914 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu 107.G 1915 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Hasenburka 108. G 1916 Kunike Adolf, Pohled na Solnici 109. G 1917 Kunike Adolf, Pohled na zámek Duchcov u Teplic 110. G 1918 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Kratochvíle 111. G 1919 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Zvíkova 112. G 1920 Kunike Adolf, Pohled na zámek u Postoloprt 113. G 1921 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Rychmburka 114. G 1922 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Skalka 115. G 1923 Kunike Adolf, Pohled na Českou Kamenici 116. G 1924 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Toužetín 117. G 1925 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Hrádku nad Vltavou 118. G 1926 Kunike Adolf, Pohled na zámek Bílinu 119. G 1927 Kunike Adolf, Pohled na zámek Libědice 120. G 1928 Kunike Adolf, Pohled na zámek v Zahrádkách pod zříceninou hradu Ronova 121. G 1929 Kunike Adolf, Pohled na zámek Malá Skála u Turnova 122. G 1930 Kunike Adolf, Pohled na zámek Citoliby 123. G 1931 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Senešice u Loun 124. G 1932 Kunike Adolf, Pohled na město Litoměřice 125. G 1933 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Rábí 126. G 1934 Kunike Adolf, Pohled na Loket 127. G 1935 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Litic 128. G 1936 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Hlubokou II G 1937 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Hasištejna 130. G 1938 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Chlumec 131. G 1939 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek a město Liberec 132. G 1940 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek v Náchodě 133. G 1941 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek a město Bechyni 134. G 1942 Greger Jan Řehoř, Pohled na město Hořice 135. G 1943 Kunike Adolf, Pohled na zámek v Rychnově nad Kněžnou 136. G 1944 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Haslberka u Vimperka 137. G 1945 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Kamýka

10 G 1946 Kunike Adolf, Pohled na zámek Krumlov nad Vltavou 139. G 1947 Kunike Adolf, Pohled na zámek Skrejšov 140. G 1948 Kunike Adolf, Pohled na zámek Čížkovice 141. G 1949 Kunike Adolf, Pohled na zámek Rožmberk 142. G 1950 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu teplického zámku 143. G 1951 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Dívčího 144. G 1952 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Dlažkovice 145. G 1953 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Karlštejna 146. G 1954 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Helfenburka 147. G 1955 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Zvíkova 148. G 1956 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Valečova 149. G 1957 Greger Jan Řehoř, Pohled na město 150. G 1958 Kunike Adolf, Pohled na zámek Hlubokou 151. G 1959 Greger Jan Řehoř, Pohled na Rosahütte 152. G 1960 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Chenov 153. G 1961 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Červený Dvůr 154. G 1962 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu 155. G 1963 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek a Nové Město n. Metují 156. G 1964 Kunike Adolf, Pohled na zámek a město Jičín 157. G 1965 Greger Jan Řehoř, Pohled na strážní věž u Kunžvartu 158. G 1966 Greger Jan Řehoř, Pohled na nový zámek v Kostelci nad Orlicí 159. G 1967 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek v Postoloprtech 160. G 1968 Kunike Adolf, Pohled na zámek Gross Lippen 161. G 1969 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Miletín 162. G 1971 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Andělské Hory 163. G 1972 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek v Děčíně 164. G 1973 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Tolštejna 165. G 2005 Kunike Adolf, Pohled na zámek Uherčice na Moravě Ošetření - adjustace ČMVU věnuje velkou péči i adjustaci uměleckých děl. V roce 2006 proběhla změna adjustace u 35 děl (34 obrazů, 1 kresba). 1. K 1044 Dobrinov Alexandr, Karikatura Vítězslava Nováka nový rám 2. O 29 Fremund Richard, Noční krajina nový rám 3. O 59 Foltýn František, Orfistická komposice nový rám 4. O 71 Hudeček František, Laokoon nový rám 5. O 224 Fremund Richard, Modrá vesnice nový rám 6. O 239 Bartovský Václav, Pohled do zahrady nový rám 7. O 270 Procházka Antonín, Koupající se dívka použit starý rám (ze zásob) 8. O 353 Tittelbach Vojtěch, Ležící akt zmenšení (použit nevyužitý rám) 9. O 369 Hudeček Antonín, Motiv z Okoře nový rám 10. O 416 Špála Václav, Panáky v Rybné nový rám 11. O 419 Musatov Grigorij, Sušení prádla nový rám 12. O 421 Kotík Jan, Ulice nový rám 13. O 490 Hejna Václav, Vzpomínka na mrtvého nový rám 14. O 491 Hejna Václav, Kavárna nový rám 15. O 507 Kotík Pravoslav, Motiv z Mladé Boleslavi zmenšení rámu

11 O 558 Kuba Ludvík, Žluté narcisy použit starý rám (ze zásob) 17. O 568 Pelc Antonín, Dva hoši z Martinique nový rám 18. O 579 Fremund Richard, Růžová náves nový rám 19. O 581 Neznámý autor, Horská krajina se stafáží zmenšení rámu 20. O 940 Schikaneder Jakub, Portrét ženy oprava vnitřní lišty (upevnění) 21. O 1024 Hudeček Antonín, Moře nový rám 22. O 1084 Radimský Václav, Chalupa u vody nový rám 23. O 1158 Špála Václav, Kytice zmenš. starého (z jiného obrazu) 24. O 1224 Jiroudek František, Baladická krajina nový rám 25. O 1251 Jiroudek František, Slunečnice zvětšení rámu 26. O 1284 Preisler Jan, Žena a jezdec u Černého jezera nový rám 27. O 1292 Kuba Ludvík, Včelník II zmenšení (přidání vnitřní lišty) 28. O 1301 Nejedlý Otakar, Houštka u Staré Boleslavi zmenš. starého (ze zásob) 29. O 1359 Šetelík Jaroslav, Pohledy na schody u Belvederu oprava rámu (zpevnění) 30. O 1372 Nejedlý Otakar, Chalupa ve stráni úprava starého rámu (místo lišty) 31. O 1417 Kremlička Rudolf, Pohled na Prahu nový rám 32. O 1558 Radimský Václav, Rybník nový rám 33. O 1633 Štyrský Jindřich, Kompozice nový rám 34. O 1638 Šourek Karel, Zátiší nový rám 35. O 1639 Šourek Karel, Zahrada nový rám Digitalizace 2006 Digitalizace sbírkových předmětů probíhá dle dlouhodobého, průběžně aktualizovaného plánu. Kvalitní fotodokumentace obrazů, plastik, kreseb a grafických listů pomocí digitálních postupů vytváří základní předpoklad pro odborné zpracování sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti. Reprodukce děl slouží k realizaci webových stránek ČMVU, digitálního programu sbírky online, jako obrazový doprovod katalogů sbírkových i ostatních výstav a k přípravě podrobného katalogu sbírek. ČMVU zapůjčuje digitální podklady ve vysoké kvalitě rovněž k prezentaci děl v katalozích výstav jiných institucí či v odborných publikacích o českém umění. Digitalizace sbírkových předmětů slouží k účinné propagaci činnosti muzea. V závorkách za autory jsou počty digitalizovaných děl k dnešnímu datu celkově, za tento rok bylo celkem digitalizováno 248 děl.

12 1. Beran Zdeněk (4 díla) 2. Boháček Karel (8 děl) 3. Čapek Josef (36 děl) 4. Čapek Karel (5 děl) 5. Dlouhý Bedřich (3 díla) 6. Fremund Richard (4 díla) 7. Holan Karel (5 děl) 8. Holý Miloslav (6 děl) 9. Hubáček Josef (1 dílo) 10. Hudeček Antonín (6 děl) 11. Hynais Vojtěch (1 dílo) 12. Istler Josef (19 děl) 13. Janošek Čestmír (6 děl) 14. Jíra Josef (1 dílo) 15. John Jiří (20 děl) 16. Kafka Čestmír (3 díla) 17. Kalvoda Alois (1 dílo) 18. Kars Jiří (4 díla) 19. Kiml Václav (1 dílo) 20. Kotík Jan (13 děl) 21. Kotík Pravoslav (11 děl) 22. Kremlička Rudolf (4 díla) 23. Kubín Otakar (4 díla) 24. Lada Josef (27 děl) 25. Lhoták Kamil (22 děl) 26. Marold Luděk (1 dílo) 27. Marvánek Otakar (1 dílo) Medek Mikuláš (2 díla) 29. Oliva Viktor (2 díla) 30. Ovčáček Eduard (2 díla) 31. Piesen Robert (7 děl) 32. Podhrázský Stanislav (1 dílo) 33. Reynek Bohuslav (3 díla) 34. Ronovský František (1 dílo) 35. Rykr Zdenek (4 díla) 36. Salcman Martin (1 dílo) 37. Seydl Zdeněk (17 děl) 38. Sion Zbyšek (1 dílo) 39. Sklenář Zdeněk (7 děl) 40. Slavíček Antonín (4 díla) 41. Smutný Oldřich (2 díla) 42. Šerých Jaroslav (1 dílo) 43. Šíma Josef (25 děl) 44. Šimák Lev (1 dílo) 45. Šimon T.František (17 děl) 46. Šimotová Adriena (13 děl) 47. Špála Václav (22 děl) 48. Špillar Karel (19 děl) 49. Vaca Karel (1 dílo) 50. Valenta Jiří (9 děl) 51. Válová Jitka (1 dílo) 52. Válová Květa (2 díla) 53. Vožniak Jaroslav (16 děl) Akvizice - přírůstky za rok 2006 V roce 2006 získalo ČMVU celkem 4 díla, všechna byla dary od autorů (zápis do CES MK ČR) 1. Ian Charlesworth / P 553 Z temného průchodu od veřejných záchodků k nadpozemské kráse industriálního světelného boxu, 2005: kresba, hliník, plexisklo, elektroinstalace, 197,5 x 122 x 17 cm Čtyři hliníkové a plexisklové světelné boxy, vzadu kryté hliníkovým plechem, na přední straně každého kresba kouřem na plexiskle - variující nápis UVF, objekt je svítící, uvnitř každé jeho části je elektroinstalace Dar autora při příležitosti výstavy umělců ze Severního Irska Psi jsou bez vyznání v ČMVU 2. Peter Richards / G 3125 Titanic, z cyklu Pomníky, 2005, fotografie, papír, 103,5 x 166,5 cm Ručně zhotovená vekloformátová barevná fotografie (dírkovou kamerou), podložka kapa, vzadu zpevněno dřevěnými lištami Dar autora při příležitosti výstavy umělců ze Severního Irska Psi jsou bez vyznání v ČMVU 3. Jakub Švéda / K 2025 Bez názvu, 2004, tuš, papír ruční s vodoznakem (filigránem), fix, airbrush, 59 x 41,5 cm Dar autora při příležitosti jeho výstavy v ČMVU 4. Miroslav Šnajdr/ O 1860 Na téma Raffaela Santi, varianta II., 1970, tempera, plátno, 75 x 49 cm Dar autora

13 III. Odborná činnost 13 Studium / badatelské návštěvy v depozitáři 1. příprava výstavy To byla 60. léta v muzeu v Roztokách 2. výběr doplňujících exponátů na výstavu To byla 60. léta v muzeu v Roztokách 3. příprava výstavy Františka Foltýna v MG Brno 4. příprava diplomové práce studentky katedry Obecné teorie Dějin umění a kultury FF MU v Brně dílo Aleše Veselého na přelomu 50. a 60. let 5. příprava výstavy Illustrations for Children in Czech and its Relations with Animation Films v Japonsku Studium /Badatelské návštěvy v kartotéce 1. příprava výstavy Bohuslava Reynka (Hudební rozhledy) 2. výběr exponátů na výstavu To byla 60. léta v muzeu v Roztokách u Prahy 3. příprava výstavy Františka Foltýna v MG Brno 4. příprava výstavy o kavárnách v MMP 5. badatel z ÚDV AV ČR příprava monografie Emila Filly 6. studentka FF UK studium díla Františka Grosse Knihovna Zakoupeno bylo 32 knih a publikací za Kč Výměnné katalogy získáno 80 katalogů Získáno bylo 28 publikací výměnou za reprodukční práva Celkem 160 nových akvizic Uživatelé knihovny: 26 Výpůjček: 250 Clavius: 690 nových záznamů Na základě zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona 320/2002 Sb. jsme poskytovali povinné výtisky / katalogy Dále jsme poskytovali jednotlivým půjčitelům na naše výstavy katalogy a tiskoviny vydané ČMVU.

14 14 Publikační činnost v roce 2006 Hory, skály, kameny / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, text: Mgr. Petr Štěpán popis: barev. foto v textu kol., seznam vyst. děl, nestr. vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Zlínský okruh Současné výtvarné dění na Zlínsku / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, text: Ivan Neumann, Ludvík Ševeček popis: koncepce výstavy Ivan Neumann, angl. překl. Richard Drury. Barev. fot. kol., biografie, soupis vystavených děl a výstav. vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Karl Prantl Ticho / skládačka vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění v Praze: Karl Prantl - Ticho, text: PhDr. Miroslava Hájek, Olaf Hanel popis: barev. foto v textu vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Psi jsou bez vyznání Umělci ze Severního Irska / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění, text: kolektiv autorů popis: koncepce výstavy a katalogu: Richard Drury, biografie, seznam exponátů, 92. str. vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Uta Peyrer Rozšiřování prostoru a rozpínání času / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění, text: PhDr. Miroslava Hájek, Olaf Hanel popis: text prof. Herbert Muck, PhDr. Miroslava Hájek, Olaf Hanel, barev. fot. v textu, biografie vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Václav Machač Figurální skleněná plastika, z cyklu Alternativy / skládačka vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění, Václav Machač, Figurální skleněná plastika text: PhDr. Jan Kříž popis: barev. foto, nestr. vydáno: 2006 vydavatel: ČMVU v Praze

15 IV. Výstavní činnost 15 Výstavy v ČMVU v roce 2006 / v prostorách muzea Pohádkové bytosti Těžištěm výstavy je soubor děl vzniklých na přelomu 19. a 20.století, kdy historismus vyčerpal téměř všechny možnosti, avšak zároveň vznikaly předpoklady nových proudů umění. Po reminiscencích všech historických stylů a impulsů přichází inspirace nejméně identifikovatelná, ale právě tím svobodnější - inspirace pohádkou, bájí, pověstí. Historismus možná nejstarších kořenů a zároveň přežívající v nás samých. Také na konci 20. století se v umění projevil silný příklon k exotice, tajemství, k mytickým kořenům. Vzhledem k tomu, že zjevně existují kulturní styčné body mezi těmito dvěma posledními přelomy staletí, může výstava přispět k jejich hlubšímu ozřejmění. Kurátor: Petr Štěpán Jakub Švéda - Orgmatech Výstava v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy Instalace Jakuba Švédy (1973) exploatuje prostředky, které nabízejí soudobé technologie, prostředky tolik vzdálené štětci a napnutému plátnu. Přesto se jeho tvorba podstatným způsobem dotýká přírody. Nikoli však jako místa oddechu, ale jako fundamentu lidského pobytu osudově ohroženého manipulací lidskou racionalitou oproštěnou od souřadnic a vazeb novověké historické humanity. Toto napětí roztržené lidskosti je nepochybně podtrženo užitými novými prostředky a materiály konfrontovanými s pamětí kamenů románského prostoru. Jako by jeho díla nevznikala zásahem lidské ruky a z lidské empatie, ale pouze programováním počítače. Tyto přes svoji technicistnost stále ještě obrazy zřetelně poukazují k zájmu o fenomén světla. Světla, které je energií nesoucí naši schopnost vidět a uvidět, energií, která nám toto vidění světa také může odejmout svou neproniknutelnou září. Kurátor: Ivan Neumann Uta Peyrer. Rozšiřování prostoru a rozpínání času Výstava byla pořádána ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Malířské dílo rakouské malířky Uty Peyrer je představováno poprvé v České republice. České muzeum výtvarných umění v Praze tak v přízemí a 1. patře galerie seznamuje veřejnost s výběrem děl od šedesátých let minulého století až do současnosti. Autorka nabízí ve své kultivované malbě několik sérií, které mají společného jmenovatele. Tím je hluboce soustředěná malba inspirovaná vztahy individua a kosmu. Její dílo má blízko k některým českým autorům, již byli od šedesátých let minulého století podobnou orientací osloveni. Externí kurátor: PhDr Miroslava Hájek Kurátor za ČMVU: Olaf Hanel Karl Prantl - Ticho Výstava byla pořádána ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem. Na přelomu let uspořádalo ČMVU v Domě U Černé Matky Boží výstavu rakouského sochaře Karla Prantla, legendy moderního evropského sochařství. Série bílých kamenů, které autor tentokrát zvolil pro prezentaci v románském sklepení v souvislosti s výstavou Uty Peyrer (jeho životní družky) v přízemí a 1. patře muzea, může být chápána jako připomenutí jeho zmíněné výstavy, ale také jako důkaz o stálé platnosti naléhavosti díla vloni osmdesátiletého tvůrce, který v nové produkci pokračuje a nabízí v prostoru a čase možnosti k meditaci. Externí kurátor: PhDr Miroslava Hájek Kurátor za ČMVU: Olaf Hanel

16 16 Klenoty slovenského moderního malířství Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury ČR Vítězslav Jandák a ministr kultury SR František Tóth. Výstava slovenského moderního malířství ze sbírek nejpřednějších slovenských galerií připravená pro KGVU ve Zlíně a ČMVU v Praze, vytvořila pendant k přehlídce českého moderního malířství, která paralelně probíhala v Galérii mesta Bratislavy a Galérii M. A. Bazovského v Trenčíně. Výstava zahrnovala vybraná díla nejvýznamnějších slovenských umělců, počínajíc tzv. košickou modernou z doby před 1. světovou válkou (K. Kováry, A. Jasusch) přes díla dalších zakladatelů slovenské moderny (G. Mallý, I. Weiner-Kráľ, M. Benka) a předních osobností slovenského meziválečného období (J. Alexy, M. A. Bazovský, M. Galanda, Ĺ. Fulla, K. Sokol) přes práce autorů Generace 1909 (C. Majerník, J. Želibský, J. Bauernfreund či B. Hoffstädter) a výjimečné dílo E. Šimerové-Martinčekové, inspirované francouzskou modernou, až po obrazy z druhé poloviny 40. let od autorů narozených kolem roku 1920 (Vincent Hložník, Ladislav Guderna nebo Viliam Chmel). Obrazy na výstavu zapůjčilo sedm nejpřednějších slovenských galerií, včetně Slovenské národní galerie v Bratislavě, Galerie města Bratislavy či Východoslovenského muzea v Košicích. Autor výstavy: Ján Abelovský, Slovenská národná galéria Kurátoři výstavy: Ivan Jančár, Galéria mesta Bratislavy Alena Potůčková, České muzeum výtvarných umění Václav Machač - figurální sklo Výstava v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy Již od sedmdesátých let je Václav Machač (1945), absolvent pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ateliér prof. S. Libenského ( ), předním představitelem české i světové sklářské tvorby figurální. Vychází z klasické sochařské modelace a pracuje technikou skla foukaného do formy a následně polychromovaného. Dosahuje tak vynikajících výsledků v poloze expresivního realismu. Platí to i o jeho dramaticky exaltovaných, studijních i volných kresbách. Vybírá si charakteristická témata, v nichž vyjadřuje zájem manifestovat lidskou i zvířecí sílu, odolnost a odhodlanost. Jsou to především portréty sportovců, cyklistů, lyžařů, najdeme zde i slavnou už portrétní plastiku ukrajinského boxera Klička. Mimořádné jsou jeho koňské hlavy a portréty psů. Vrývavým naturalismem modelace jako by sochař chtěl záměrně čelit nejednou manýrizujícímu estetismu některých sklářských technik. Václav Machač, pedagog na střední výtvarné škole sklářské v Novém Boru, účastník řady reprezentativních sklářských výstav doma i ve světě, vnáší charakteristický prvek životní reality do světové plastiky, kde je jeho sochařské pojetí sklářské tvorby vysoce oceňováno. Kurátor: Jan Kříž Psi jsou bez vyznání Současné výtvarné umění Severního Irska Výstava byla pořádána za podpory British Council Přes otevření evropských hranic a lepší vzájemnou mezinárodní informovanost posledních let zůstává Severní Irsko do značné míry předmětem stereotypních představ, založených na klipovém vidění mediálních zpráv. O životě a kultuře v Severním Irsku, jehož specifický, v mnohém problematický charakter vyvolává řadu naléhavých a obecně platných otázek, týkajících se především totožnosti člověka ve stále pohyblivějším terénu postindustriálního světa, kde se pojmy okraje a centra prudce střídají, si nelze vytvořit komplexnější představu bez přímé konfrontace. Průřez tvorbou většinou mladších autorů (z nichž několik bylo zastoupeno v úspěšné severoirské expozici na loňském Benátském bienále) představuje v České republice historicky první možnost ucelenějšího pohledu na různorodou, dynamicky se vyvíjející výtvarnou scénu Severního Irska, a tím i cennou příležitost lépe porozumět společnosti, pohybující se mezi ultra-banalitou, absurditou a potenciální hrozbou. Kurátor: Richard Drury Zlínský okruh Současné výtvarné dění na Zlínsku Velké změny posledního desetiletí ve fungování pražské sítě výstavních síní podstatným způsobem znesnadnilo umělcům žijícím mimo hlavní město možnosti prezentovat tu své výtvarné usilování. Proto České muzeum výtvarných umění v Praze zahajuje výstavou Zlínský okruh cyklus, který bude systematicky seznamovat především pražské publikum s neobyčejně vitálním výtvarným děním v jednotlivých regionech České republiky. Žádné jiné město u nás není tak těsně spojeno s výtvarnou modernou minulého století jako Zlín. Samo město, jeho urbanismus i jednotlivé architektury ztělesňují její ideje. Tento odkaz stále ovlivňuje klima zlínského prostoru, v němž inspirativní roli hraje i činnost krajské galerie výtvarného umění nebo vyšší umělecké školy, které mohou navazovat na silné tradice podobných institutů existujících ve Zlíně před polovinou minulého století. I v současnosti tu pracuje řada osobitých autorů několika generací, jejichž tvorba je hodna pozornosti. Kurátor: Ivan Neumann

17 17 Hory, skály, kameny Jak napovídá název, kámen bude ústředním motivem výstavy. Kámen prezentující živel země, ale také ohně, protože povrch Země skrývá oheň a také se proměňuje a vzniká ohněm. Především od doby osvícenectví je Země podrobována pečlivému zkoumání, jehož vliv je dobře pozorovatelný i ve výtvarném umění. Filozofující - přemýšlivý přístup k přírodě se následně vyvíjel v éře romantismu i realismu. Moderní umění umožňuje využití netradičních přístupů, technik a také nových vědomostí. Díla malířů, vnímajících spíše krajinu a hory, budou doplněna sochařskými díly, která se zabývají samotným materiálem - kamenem. Téma, zdánlivě monotónní nabízí bohatou škálu výtvarných a myšlenkových vyjádření, protože hory, skály a kameny provázejí lidstvo odpradávna. Jsou součástí jeho života. Výstava probíhající v době Vánoc a Nového roku bude přitažlivá a vzdělávací i pro děti a mládež, neboť bude obsahovat také pozoruhodné geologické exponáty a zkameněliny. Kurátor: Petr Štěpán Výstavy v ČMVU v roce 2006 /mimo prostory muzea České malířství Poklady ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně Výstava byla součástí společného projektu Galérie mesta Bratislavy, Galérie M. A. Bazovského v Trenčíně, KGVU ve Zlíně a ČMVU v Praze. Paralelně s výstavou českého malířství na Slovensku probíhala přehlídka slovenského moderního malířství ve Zlíně a v Praze. Výstava českého malířství představila špičková díla české moderny ze vzájemně se doplňujících sbírek KGVU ve Zlíně a ČMVU v Praze od zakladatelské generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců (E. Filla, B. Kubišta, V. Beneš, A. Procházka, J. Čapek) přes poválečnou tvorbu Tvrdošíjných (V. Špála, J. Čapek, J. Zrzavý, R. Kremlička), díla české meziválečné avantgardy (J. Šíma, J. Štyrský, Toyen, M. Boria, F. Muzika, F. Janoušek, A. Wachsman, J. Bauch, V. Tittelbach) až po tvorbu tzv. mladších surrealistů, kteří se později sdružili ve Skupině 42 (F. Hudeček, F. Gross). Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury ČR Vítězslav Jandák a ministr kultury SR František Tóth. Výstava byla v Galérii mesta Bratislavy uvedena jako součást projektu Klenoty českého a slovenského maliarstva Doplňovala ji výstava Slovenské maliarstvo Klenoty zo zbierok moravských galérií. Kurátoři výstavy: Ludvík Ševeček, KGVU ve Zlíně, Alena Potůčková, ČMVU v Praze, Ivan Jančár, Galéria mesta Bratislavy, Danica Lovišková, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně.

18 18 Doprovodné programy Klenoty slovenského moderního malířství V roce 2006 zahájilo ČMVU sérii doprovodných programů výstavou Klenoty slovenského moderního malířství Ve spolupráci se Slovenským institutem proběhl koncert moderní i klasické hudby v podání Bratislavského kytarového kvarteta, který se konal v den zahájení výstavy. V rámci výstavy se ČMVU stalo také spolupořadatelem happeningu Noc literatury, který se konal při příležitosti otevření Českého centra Praha. V prostorách románského sklepení četla z knih Mircey Eliadeho Had a Federica Garcii Lorcy Romance náměsíčná Aňa Geislerová. Třetím doprovodným pořadem byl Koncert elektroakustické hudby současných slovenských skladatelů, který ČMVU připravilo ve spolupráci s ČRO Producentským centrem a SRO Experimentálním studiem. Pro školy byla připravena každou středu prohlídka výstavy Umění a prostředí. DOGS HAVE NO RELIGION / PSI JSOU BEZ VYZNÁNÍ V červnu pak ČMVU ve spolupráci s British Councilem zahájilo významnou výstavu severoirského umění DOGS HAVE NO RELIGION / PSI JSOU BEZ VYZNÁNÍ Současní umělci ze Severního Irska. Vzhledem k tomu, že se výstavy účastnilo všech 11 vystavujících umělců a dalších významných zástupců z řad odborníků, bylo možné uspořádat zajímavou diskusi na téma Severní Irsko a jeho odraz v současném umění. Diskusi vedl ředitel Britské rady v Severním Irsku Colm McGivern a spisovatel a historik umění Daniel Jewesbury. Besedy se zúčastnili umělci Aisling O Beirn, Peter Richards, Locky Morris, John Duncan, Mary McIntyre a Darren Murray, jejichž díla byla na výstavě zastoupena. V sobotu 17. června 2006 se ČMVU již potřetí zúčastnilo akce Pražská muzejní noc, kdy jsou zúčastněná pražská muzea otevřena v netradiční hodinu a jsou zdarma. Tato noc byla v ČMVU pojata jako Irská vzhledem k výstavě, kterou doprovázela. Návštěvníci zde mohli vidět nejen díla irských umělců, kteří zvítězili na Benátském bienále, ale také zástupce irské hudební sféry. Živé vystoupení zpěváka a kytaristy Robyna G. Shielse a slavného Dj Davida Holmese přilákalo do prostor výstavní síně široké obecenstvo. Pro děti a školy pokračoval cyklus prohlídek výstavy na téma Umění prostředí. Zlínský okruh Současné výtvarné dění na Zlínsku Výstavou Zlínský okruh ČMVU zahájilo nový cyklus výstav Okruhy, jehož cílem je seznámit pražské publikum s neobyčejně vitálním uměním jednotlivých regionů ČR. Na podzim ČMVU v Praze představilo tvorbu 11 osobitých autorů několika generací ovlivněných klimatem zlínského prostoru a jeho okolí. V sobotu 28. října se v muzeu konala akce nazvaná Den kraje, kdy bylo možné opět navštívit expozici zdarma. Probíhal zde celodenní program zaměřený na všechny věkové kategorie. Dopolední část byla věnována dětem a mládeži, které se zúčastnily interaktivní dílny mezi instalovanými objekty doplněné ukázkami současné hudby. Ti nejmenší si užili dětský ateliér kreslení v expozici. Odpoledne proběhla komentovaná prohlídka výstavy Zlínský okruh a vyvrcholením dne bylo jazzové session se skupinou JJ Jazzman. K výstavě Zlínský okruh připravilo ČMVU ve spolupráci s Městským divadlem ve Zlíně také komponovaný večer recitace a přednesu zhudebněných básní Bohuslava Reynka v režii J. A.

19 19 Pitínského Třináct písní aneb Koncert v přímém přenosu. Vystoupení zlínských umělců bylo příjemným doplněním této výstavy. Pro školy a rodiče s dětmi probíhalo povídání v expozici na téma Rytmus v umění, abstraktní vyjádření ve výtvarném díle a v hudbě. Hory, skály, kameny Prosincovou výstavu Hory, skály, kameny uvedl známý písničkář Václav Koubek, který představil část svého repertoáru tematicky velmi blízkého této výstavě. Krátce po jejím zahájení proběhl koncert laureátů mezinárodní soutěže elektroakustické hudby Musica Nova 2006 za přítomnosti oceněných. Soutěž pořádala Společnost pro elektroakustickou hudbu ve spolupráci s ČMVU v Praze pod záštitou České hudební rady / Divadelního ústavu. V rámci výstavy proběhla také komentovaná prohlídka výstavy. V návaznosti na téma výstavy připravilo oddělení komunikace ČMVU ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Koniklec úspěšný ekologický výukový program Do hlubin země pro žáky 2. stupně. Tento doprovodný program vzbudil zejména velký zájem pedagogů základních škol, a proto se ČMVU rozhodlo ekologickým programům v budoucnosti věnovat. Pro školy a rodiče s dětmi dále pokračovalo setkávání v expozici na téma Rytmus v umění, abstraktní vyjádření ve výtvarném díle a v hudbě interaktivní dílna mezi instalovanými objekty, doplněná ukázkami současné hudby.

20 20 Seznam zápůjček za rok 2006 Václav Radimský Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Radimský Václav, Slepé rameno Labe, tempera olejová, karton Radimský Václav, Chalupa u vody, tempera olejová, lepenka Václav Radimský Východočeská galerie v Pardubicích, Radimský Václav, Rybník, olej, lepenka Radimský Václav, Tání, tempera olejová, karton Radimský Václav, Slepé rameno Labe, tempera olejová, karton Radimský Václav, Chalupa u vody, tempera olejová, lepenka Květa a Jitka Válovy Lidická galerie Památníku Lidice, Válová Květa, Rozháněč mraků, olej, plátno Válová Jitka, Ostny, olej, kombinovaná technika, plátno Válová Květa, Obraz, olej, kombinovaná technika, plátno Válová Jitka, Moře, olej, plátno Válová Jitka, Svědkové minulosti, (V ateliéru) olej, asambláž, plátno Válová Květa, Rozloučení, olej, plátno Josef Čapek (figury) - Václav Špála (krajiny) AJG, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, Špála Václav, Vltava u Červené, olej, plátno Špála Václav, Skalnatá stráň, (Krajina) olej, plátno Špála Václav, Panáky v Rybné, olej, plátno Špála Václav, Na řece Otavě, (Koupání) olej, plátno V okovech smíchu. Karikatura a české umění GHMP, dům U Kamenného zvonu v Praze, Bidlo František, Satirická kresba, ( Vaše nejmilostivější Veličenstvo ), tuš, papír Bidlo František, Seriálová kresba IV, tuš, akvarel, papír Mrkvička Otakar, U stolu republiky 1928, tuš, běloba, čtvrtka Mrkvička Otakar, U stolu republiky 1918, tuš, čtvrtka, slepotisková značka Hoffmeister Adolf, Divadelní sezona 1926, kresba perem, tuš, papír Novák Josef, Pod svícnem bývá tma, tuš, akvarel, papír František Gross a František Hudeček GHMP, Městská knihovna v Praze, Hudeček František, Dvě hlavy, lept, papír Hudeček František, Postava, lept, papír, se slepotiskem Hudeček František, Noční chodec, suchá jehla, papír, s vodoznakem (filigránem Hudeček František, Oko, lept, papír Hudeček František, V prostoru, lept, papír Hudeček František, Figura, lept, papír Gross František, Telefony, olej, překližka Hudeček František, Optický přístroj, lept, papír Hudeček František, Komposice, lept, papír Hudeček František, Prometheus, kresba perem, tuš, karton Hudeček František, Ulice v noci, tužka, papír Hudeček František, Figura s větrnou růžicí, tuš, tužka, papír

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU

Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU 1 Úvod Rok 2002 byl pro České muzeum výtvarných umění v Praze prvním rokem, kdy po změně zřizovatelské funkce k 1. 10. 2001 již plně pracovalo jako příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břeţany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alţběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz květen 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2008 1 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm.

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm. 1 Jana Káninská Mlýn Suchá jehla 8 x 8 cm 500,- Kč 2 Neznámý autor Tučňáci Suchá jehla 10x 10 cm 500,- Kč 3 Jana Káninská Balon Suchá jehla 8 x 13 cm 500,- Kč 4 Neznámý autor Odraz Suchá jehla 13 x 10

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno seminář

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015 PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2015 OZNAČENÍ PROSTOR Fabrika Svitavy Divadlo OttD Ottendorferův dům Střední zdravotnická škola MMG Městské muzeum a galerie ve Svitavách farní svitavské římskokatolické farnosti PÁTEK

Více

Hodnocení činnosti VČG v roce 2011.

Hodnocení činnosti VČG v roce 2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH 2011 Hodnocení činnosti VČG v roce 2011. 1. Úvod Rok 2011 byl z hlediska komplexní činnosti Východočeské galerie v Pardubicích rokem neobyčejně náročným.

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC90o. s., Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc-Topolany DOBROČINNÁ VÝTVARNÝCH AUKCE D Ě L Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC 90 o.s., Nedbalova36/27, 77900Olomouc Topolany POŘÁDÁ

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle)

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle) Apokalypsa 2009 (tempera, akryl, 60x42) 4000,- Kč Apokalypsa II. 2009 (tempera, akryl, 42x59) Bubák 2011 (akryl, 48x65) 7000,- Kč 4000,- Kč 5000,- Kč Člověk 2011 (kombinovaná technika, 58x84) Jádro 2009

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání naivních umělců, Státní zámek Lysice OHLÉDNUTÍ 1. 8. ZA 2014 PRVNÍM 8. 8. 2014ROČNÍKEM - IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více