Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006"

Transkript

1 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, Praha 1 Staré Město telefon: (420) , fax: (420) , Výroční zpráva Českého muzea výtvarných umění v Praze za rok 2006 České muzeum výtvarných umění v Praze je příspěvkovou organizací Středočeského kraje

2 2 Obsah: I. Úvodem 3 II. Péče o sbírky 5 Revize / obrazy 5 Revize / plastiky 6 Restaurování a ošetření 6 Restaurování 6 Sanace 7 Ošetření 8 Ošetření - adjustace 10 Digitalizace Akvizice - přírůstky za rok III. Odborná činnost 13 Studium / badatelské návštěvy v depozitáři 13 Studium /Badatelské návštěvy v kartotéce 13 Knihovna 13 Publikační činnost v roce IV. Výstavní činnost 15 Výstavy v ČMVU v roce 2006 / v prostorách muzea 15 Výstavy v ČMVU v roce 2006 /mimo prostory muzea 17 Doprovodné programy 18 Seznam zápůjček za rok V. Hospodaření 25 Přehled hospodaření za rok

3 3 I. Úvodem Ve výstavní činnosti byl rok 2006 rokem mezinárodní spolupráce. ČMVU v Praze uspořádalo řadu původních výstav podle výstavního plánu pro tento rok. Na jeho samém počátku přivedlo do Prahy dvěma výstavami tvorbu významných rakouských umělců Uty Peyrer a Karla Prantla. Ve spolupráci s Galerií města Bratislavy a KGVU ve Zlíně uspořádalo ČMVU po dlouhé cezuře v Praze výstavu moderního slovenského malířství ze sbírek slovenských galerií. Recipročně pak ČMVU spolu s KGVU ve Zlíně připravilo výstavu českého moderního malířství pro Bratislavu a Trenčín, která se setkala se zcela mimořádným ohlasem u slovenského publika. V létě pak patřily výstavní prostory ČMVU v Husově ulici současnému výtvarnému umění Severního Irska. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Britskou radou a pod záštitou velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Podzimní výstavní termín byl vyhrazen výstavě mapující současnou výtvarnou tvorbu na Zlínsku, které patří ke kulturně velmi živým regionům. Nad výstavou převzali záštitu hejtmanové Zlínského a Středočeského kraje. Výstavou konce roku, přecházející do roku 2007, byla expozice Hory, skály, kameny zabývající se podobou těchto fenoménů v moderním a současném českém výtvarném umění. Všechny výstavy byly doprovozeny odborně fundovanými katalogy s texty v češtině a angličtině. Během roku 2006 uskutečnilo ČMVU ke všem svým výstavám řadu doprovodných akcí. Především se věnovalo ve spolupráci se školami edukativním aktivitám, které přibližovaly žákům a studentům problematiku výtvarného umění. Všechny výstavy byly provázeny komentovanými prohlídkami. Opravdu mimořádné pozornosti se dostalo našemu příspěvku na pražské Muzejní noci, která byla za přítomnosti samotných výtvarníků a irských hudebníků zcela věnována Severním Irsku. V roce 2006 bohužel nemohlo muzeum připravit žádné akvizice do sbírek pro nedostatek finančních prostředků, ačkoli by to bylo vzhledem k přípravám budoucího Centra umění v Kutné Hoře velmi žádoucí a pro poslání jakéhokoli soudobého živého muzea umění vlastně naprosto neopominutelné. Muzeum pokračuje v periodických revizích sbírek. Bohužel i přes rozsáhlá opatření provedená v roce 2005 za podpory MK ČR a neustálý restaurátorský dozor se nadále objevují v depozitáři malby plísně, i když nutno říci, že v podstatně menší míře. Tento občasný výskyt plísní v depozitářích je pravděpodobně stále ještě následek povodní v roce 2002, které silně postihly nedalekou stanici metra. ČMVU v Praze pokračovalo ve sledovaném roce v systematickém restaurování uměleckých sbírek, především obrazů, ale i řady prací na papíře. Tempo restaurátorských prací nemohlo být zcela vyhovující vzhledem k přípravě expozic v CU KH. Bylo limitováno především nízkými finančními prostředky, které bylo možné z příspěvku na činnost muzea uvolňovat. Problém s možnostmi financování provázel i proces digitalizace sbírek ČMVU, který přesto pokračoval, byť ne ve zcela vyhovující míře. Moderní digitální technologie jsou nezbytné v moderním muzeu jak pro samotnou správu sbírek, registr, tak pro jejich ochranu. Ale také pro jejich propagaci, prezentaci, jak na připravovaném novém webu muzea, tak v proponovaných návštěvnických programech přímo v budoucích expozicích Centra umění v Kutné Hoře. Stavební práce na rekonstrukci bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře pokračovaly podle harmonogramu. V roce 2006 se podařilo díky dotaci Středočeského kraje zrestaurovat nejreprezentativnější prostoru koleje, bývalý letní refektář, kde byly objeveny na klenbách částečně zlacené štuky a nástěnné malby s náměty z legendy o sv. Barboře. Na jedné nástěnné

4 4 malbě se objevilo dobové panorama Kutné Hory. Zároveň byly restaurátorským způsobem opraveny horní části všech tří věží. Během roku 2006 byla na základě nálezů a následném vyjádření NPÚ vydána řada Závazných stanovisek památkového odboru MÚ v Kutné Hoře, která měla vliv na způsob a postup rekonstrukčních prací. Závěrečné vyhodnocení akce tak bylo stanoveno správcem programu Ministerstvem kultury ČR, které celou akci bedlivě sleduje, na prosinec roku Během roku 2006 pokračovaly práce na přípravě obsahové náplně Centra umění v Kutné Hoře. Jak již bylo uvedeno, byla soustavná péče věnována ošetření sbírek, restaurování uměleckých děl, zatím hlavně obrazů, a digitalizaci sbírkového fondu. Rovněž pokračovaly práce na sběrném filmovém uměleckém dokumentu režisérky Jany Hádkové, nositelky ceny FITESu za dokumentární tvorbu o rekonstrukci Jezuitské koleje podobně jako na dokumentu fotografickém. Odborní pracovníci muzea pokračovali intenzivně na přípravě rozsáhlého vědeckého katalogu sbírek, který bude podkladem i pro digitální návštěvnické programy i pro tištěné průvodce sbírkami nejrůznějšího určení. V roce 2006 se podařilo v ČMVU v Praze uvést v život oddělení registru sbírek a nových technologií pod vedením pí Vladimíry Mazačové a oddělení komunikace, které řídí pí Jitka Kadledcová. Muzeum se i v roce 2006 podílelo na práci Rady galerií České republiky, jejímž předsedou je ředitel ČMVU v Praze.

5 5 II. Péče o sbírky Revize / obrazy Revizí prošlo 1723 obrazů. Na základě příkazu ředitele ze dne o plánu inventarizací na léta byla ve dnech v depozitáři obrazů, kresby a grafiky a v depozitáři plastiky, kde jsou uskladněna velkoformátová díla, provedena inventura malby. V jejím průběhu byly všechny zjištěné skutečnosti zapracovány do počítačového systému evidence Demus01. Tato revize si kladla za cíl: - zjistit přítomnost děl v depozitáři a uvést do pořádku jejich lokaci po loňské sanaci sbírek. - zjistit stav uměleckých děl, případně jeho změny proti předcházející inventuře, zejména však ve vztahu k nálezu plísní při minulé inventuře v roce 2003 a ke stavu po loňské sanaci. - zjistit stav adjustace a způsob uložení děl. - upřesnit signatury obrazů, případně veškeré další údaje uvedené na obrazech, které by mohly vést k bližšímu určení autorství či ke chronologickému zařazení a stylovému zařazení díla, upřesnit materiál a techniky, popř. stav evidenčních štítků. - změny ve zjištěných faktech zapsat do evidenčního systému Demus01, popřípadě do vědeckých karet. - navrhnout opatření týkající se zlepšení zjištěného stavu uměleckých děl. V průběhu inventury byl každý obraz důkladně prohlédnut a zkontrolován ze všech výše uvedených hledisek. Některé obrazy byly vráceny na místo své lokace. Obrazů bylo zrevidováno 1723, což odpovídá počtu maleb zapsaných v obou stupních evidence Českého muzea výtvarných umění. Žádné dílo nechybí. Některá díla byla revidována formálně, neboť v době revize byla zapůjčena. U všech zápůjček je poznámka o aktuální lokaci na seznamu, který je přílohou protokolu. Z revize vyplynulo, že se u mnohých děl za období od poslední inventury díky restaurátorské péči zlepšil stav. Zlepšila se rovněž adjustace řady děl, o což se zasloužili Pavel Pobuda ve spolupráci se správkyní depozitáře Věrou Vodrážkovou a posléze i s Vladimírem Donátem. Komise získala komplexní představu o některých dalších nevhodných adjustacích či ochranných obalech a způsobech uložení děl. U některých obrazů jsme zjistili výskyt plísní, a to jak u děl, jež byla před časem ošetřena lautercidem (recidiva), tak u děl, jež plísní napadena zatím nebyla. V konečném počtu jde přibližně o 74 děl. Dále bylo zjištěno, které z obrazů je nutno neprodleně či v delším časovém horizontu ošetřit (restaurovat, vyčistit, konzervovat, příp. nově adjustovat) nebo je ošetřit před vystavením: soupis těchto děl obsahuje 144 obrazů. Komise v průběhu své práce zjistila a zaznamenala do počítačové evidence některé drobné změny v signaturách a datacích a některá upřesnění názvů či podtitulů pramenících z údajů na rubových stranách obrazů. Práce bude zhodnocena při dalším odborném zpracování sbírky, zejména však při přípravě katalogu sbírek i všech dalších tiskových či digitálních výstupů pro stálou expozici v Kutné Hoře.

6 6 Kurátoři sbírek vytvořili v lednu 2006 ve spolupráci s restaurátorem, správkyní depozitáře a pracovníky instalační skupiny pravidla péče o sbírky, která shrnují způsob prevence a zachovávání pravidelného režimu v práci se sbírkami v depozitáři. Bezprostředně po revizi byla vypracována zpráva o průběhu revize spolu s návrhem technických, personálních a pracovních opatření, která navazují na výše uvedená pravidla péče o sbírky. Na základě tohoto návrhu proběhla v prostoru depozitáře sanace 74 děl. Další opatření technického a personálního rázu jsou v jednání. Revize / plastiky Revizí prošlo 396 plastik. Na základě dodatku k příkazu ředitele č. 1/2006 ze dne byla ve dnech 12. a 13. září 2006 provedena inventura plastiky. - V depozitáři bylo zkontrolováno 396 položek ve sbírkové evidenci ČMVU. Žádné dílo nechybí. Třem plastikám byla přitom změněna lokace - ta byla následně zanesena do počítačové evidence Demus01. - Bylo zjištěno, že u 45 bronzových plastik pokračuje oxidace zaznamenali jsme četné skvrny na patině. Přítomen byl restaurátor Jiří Kačer, aby výskyt skvrn na bronzových patinách posoudil. Postižená díla jsou sepsána a budou se postupně ošetřovat. - Kurátor sbírky vypracuje dlouhodobou koncepci péče o sbírku plastiky. - Všem plastikám bude zhotoveno nové značení. Restaurování a ošetření Restaurování uměleckých děl probíhalo v roce 2006 dle dlouhodobého plánu restaurování, který se soustřeďuje především na díla, jež se stanou součástí stálé expozice v Kutné Hoře, na díla, která jsou zapůjčována na výstavy, a dále na díla, u nichž nastala z nepředvídatelných příčin akutní potřeba ošetření. Ve dnech byla provedena v depozitáři řádná revize sbírky obrazů. Na základě zjištění z revize byl aktualizován plán restaurování a zajištěna sanace děl ohrožených plísní. Byla rovněž navržena opatření personálního a technického rázu, která by měla přispět ke zkvalitnění péče o sbírky. Celkem bylo na základě předběžného průzkumu a plánu restaurováno 11 kreseb a 13 obrazů, sanováno bylo 74 děl. Restaurování 1. O 81 Kremlička Rudolf, Nábřeží 2. O 243 Filla Emil, Autoportrét 3. O 251 Horb Max, Náměstí 4. O 1543 Kalvoda Alois, Pole 5. O 1589 Šimotová Adriena, Nepřítomné tělo 6. O 66 Pittermann-Longen Emil Artur, Větrný mlýn 7. O 103 Pittermann-Longen Emil Artur, Kuřák

7 7 8.O 363 Kubín Otakar, Kytice 9. O 408 Filla Emil, Zátiší 10. O 410 Kubín Otakar, Dostihy v Chuchli 11. O 503 Kubín Otakar, Zátiší s ovocem 12. O 1246 Blažíček Oldřich, Ve vápencovém lomu 13. O 1392 Hubáček Josef, Les 14. K 333 Sychra Vladimír, Postava 15. K 366 Sychra Vladimír, Půlakt 16. K 490 Tichý František, Capriccio II. 17. K 532 Janoušek František, Kompozice (k obrazu Dělnice) 18. K 1193 Boháček Karel, Přátelství 19. K 1325 Schikaneder Jakub, Postava ženy 20. K 1364 Stříbrný Vladimír, Studie k Francouzské revoluci 21. K 1523 Marold Luděk, Autoportrét 22. K 1524 Schikaneder Jakub, Portrét mladé ženy 23. K 1668 Zábranský Adolf, Šárka 24. K 1703 Schikaneder Jakub, Návštěva Sanace Při fyzické inventarizaci obrazů v depozitáři obrazů na podzim roku 2006 zjistili pracovníci ČMVU na 74 obrazech a jejich ozdobných rámech opakovaný výskyt plísní v charakteristických malých bílých chomáčcích. Ošetření provedl v depozitáři ČMVU restaurátor akad. mal. Josef Čoban. 1. O 28 Kotík Pravoslav, Adam a Eva 2. O 95 Dlouhý Bedřich, Šedý obraz 3. O 140 Pavlík Ondřej, Na loďkách 4. O 344 Smetana Jan, Zahrada v dešti 5. O 380 Smetana Jan, Pohled z ateliéru E.Delacroixe 6. O 524 Pešicová Jaroslava, Silnice 7. O 567 Piesen Robert, Šedá krajina 8. O 577 Piesen Robert, Les 9. O 595 Souček Karel, Ulice ve městě 10. O 601 Smetana Jan, Jarní bouře v polích 11. O 603 Kiml Václav, Růžová vesnice 12. O 725 Čížek Bohuš, Želivka 13. O 728 Gruber Ivan, Hnízdo 14. O 790 Krejčí Jiří, Vpád fašismu 15. O 795 Šindelář Lumír, Slavnost lidu I 16. O 796 Šindelář Lumír, Slavnost lidu II 17. O 797 Fojtík Quido, Přízrak války 18. O 818 Multrus Josef, Přístav v Libni 19. O 836 Souček Karel, Věrný sluha 20. O 843 Matoušek Ota, Bezdrev u Zlivi 21. O 902 Moravec Alois, Hrad Rábí 22. O 906 Multrus Josef, Zimní krajina 23. O 969 Holý Miloš, Lidická tragedie 24. O 1022 Chaloupka Karel, Staré Holešovice 25. O 1090 Multrus Josef, Zima 26. O 1099 Krejčík Václav, Jizera u Starkova 27. O 1116 Michal Rastislav, Portrét Jarky D. 28. O 1128 Nechleba Vratislav, Portrét muže - malíře Rudolfa Budského 29. O 1139 Multrus Josef, Děti v zahradě 30. O 1149 Malínský Jaroslav, Nádraží Praha Střed 31. O 1216 Multrus Josef, Kytice na stole 32. O 1225 Jiroudek František, Popravy

8 8 33. O 1232 Jareš Jaroslav, Kozí hřbety 34. O 1235 Multrus Josef, Tavič 35. O 1255 Gruber Ivan, Obloha 36. O 1334 Uiberlay Jaroslav, Zima 37. O 1346 Jiroudek František, Herečka 38. O 1470 Peca Josef, Dívka v hnědém svetru 39. O 1483 Souček Karel, Krajina Dona Quijota 40. O 1485 Sládek Karel, Nokturno 41. O 1490 Dlouhý Václav, Za Stromovkou 42. O 1494 Bauch Jan, Akt 43. O 1525 Sopko Jiří, Růžové koupání 44. O 1538 Mirvald Vladislav, Oblouková mutace 45. O 1599 Slavík Otakar, Cesta domů 46. O 1600 Slavík Otakar, Nečekaná příhoda 47. O 1681 Kirchner Zdeněk, Z velkého bílého triptychu 48. O 1716 Nechleba Vratislav, T. G. Masaryk 49. O 1720 Nechleba Vratislav, Muž s knírkem 50. O 1723 Nechleba Vratislav, Přípitek 51. O 1724 Nechleba Vratislav, Paní s třešněmi 52. O 1725 Nechleba Vratislav, Sybila píšící 53. O 1726 Nechleba Vratislav, Lukrecie 54. O 1727 Nechleba Vratislav, Lukrecie s vavřínem 55. O 1732 Nechleba Vratislav, Dáma v kostýmu 56. O 1734 Nechleba Vratislav, Mnich 57. O 1735 Nechleba Vratislav, Noc 58. O 1737 Nechleba Vratislav, Autoportrét 59. O 1741 Nechleba Vratislav, Dvojportrét se sklenkou 60. O 1742 Nechleba Vratislav, Autoportrét s kyticí 61. O 1744 Nechleba Vratislav, Autoportrét 62. O 1745 Nechleba Vratislav, Autoportrét 63. O 1746 Nechleba Vratislav, Autoportrét v ateliéru - studie 64. O 1747 Nechleba Vratislav, Autoportrét v pruhovaném županu 65. O 1748 Nechleba Vratislav, Portrét malíře (nedokončeno) 66. O 1752 Nechleba Vratislav, Muž v loveckém 67. O 1753 Nechleba Vratislav, Podobizana muže 68. O 1756 Nechleba Vratislav, Portrét ženy 69. O 1762 Nechleba Vratislav, Studie tří žen - divadelní scéna 70. O 1765 Nechleba Vratislav, Dívka s kartami 71. O 1766 Nechleba Vratislav, Drapérie 72. O 1767 Nechleba Vratislav, Studie vlčáka 73. O 1768 Nechleba Vratislav, Revolucionáři - studie 74. O 1776 Malínský Jaroslav, Turkovice Ošetření Ošetřen a částečně zrestaurován byl i soubor 91 grafik, práce v rámci školní praxe provedli žáci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli. 75. G 1882 Kunike Adolf, Pohled na Kosmonosy 76. G 1883 Kunike Adolf, Pohled na zámek Konopiště 77. G 1884 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Michalovic 78. G 1885 Kunike Adolf, Pohled na zámek Kačinu 79. G 1886 Kunike Adolf, Pohled na hrad Karlštejn 80. G 1887 Kunike Adolf, Zřícenina hradu Točníka 81. G 1888 Greger Jan Řehoř, Pohled na hrad Český Šternberk 82. G 1889 Kunike Adolf, Pohled na zřícenu hradu Žebráka 83. G 1890 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu 84. G 1891 Greger Jan Řehoř, Pohled na Březno u Mladé

9 9 85. G 1892 Greger Jan Řehoř, Pohled na Týnec nad Sázavou 86. G 1893 Greger Jan Řehoř, Pohled na Kutnou Horu 87. G 1894 Greger Jan Řehoř, Pohled na Buštěhrad 88. G 1895 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Žáky 89. G 1896 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Nelahozeves 90. G 1897 Kunike Adolf, Pohled na zámek Konopiště 91. G 1898 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Sedlec 92. G 1900 Kunike Adolf, Pohled na zámek Dobříš 93. G 1901 Kunike Adolf, Pohled na údolí a kapli sv. Prokopa 94. G 1902 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Skřiváň 95. G 1903 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Kokořína 96. G 1904 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Dollenskin 97. G 1905 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Doudleby 98. G 1906 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Egerberka 99. G 1907 Greger Jan Řehoř, Pohled na Nové město nad Metují 100. G 1908 Kunike Adolf, Pohled na Nové zámky u Postoloprt 101. G 1909 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Kostelec nad 102. G 1910 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Vítkova Hrádku 103. G 1911 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Jestřebí 104. G 1912 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Protivín 105. G 1913 Greger Jan Řehoř, Pohled na Český Krumlov 106. G 1914 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu 107.G 1915 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Hasenburka 108. G 1916 Kunike Adolf, Pohled na Solnici 109. G 1917 Kunike Adolf, Pohled na zámek Duchcov u Teplic 110. G 1918 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Kratochvíle 111. G 1919 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Zvíkova 112. G 1920 Kunike Adolf, Pohled na zámek u Postoloprt 113. G 1921 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Rychmburka 114. G 1922 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Skalka 115. G 1923 Kunike Adolf, Pohled na Českou Kamenici 116. G 1924 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Toužetín 117. G 1925 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Hrádku nad Vltavou 118. G 1926 Kunike Adolf, Pohled na zámek Bílinu 119. G 1927 Kunike Adolf, Pohled na zámek Libědice 120. G 1928 Kunike Adolf, Pohled na zámek v Zahrádkách pod zříceninou hradu Ronova 121. G 1929 Kunike Adolf, Pohled na zámek Malá Skála u Turnova 122. G 1930 Kunike Adolf, Pohled na zámek Citoliby 123. G 1931 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Senešice u Loun 124. G 1932 Kunike Adolf, Pohled na město Litoměřice 125. G 1933 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Rábí 126. G 1934 Kunike Adolf, Pohled na Loket 127. G 1935 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Litic 128. G 1936 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Hlubokou II G 1937 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu hradu Hasištejna 130. G 1938 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Chlumec 131. G 1939 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek a město Liberec 132. G 1940 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek v Náchodě 133. G 1941 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek a město Bechyni 134. G 1942 Greger Jan Řehoř, Pohled na město Hořice 135. G 1943 Kunike Adolf, Pohled na zámek v Rychnově nad Kněžnou 136. G 1944 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Haslberka u Vimperka 137. G 1945 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Kamýka

10 G 1946 Kunike Adolf, Pohled na zámek Krumlov nad Vltavou 139. G 1947 Kunike Adolf, Pohled na zámek Skrejšov 140. G 1948 Kunike Adolf, Pohled na zámek Čížkovice 141. G 1949 Kunike Adolf, Pohled na zámek Rožmberk 142. G 1950 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu teplického zámku 143. G 1951 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Dívčího 144. G 1952 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Dlažkovice 145. G 1953 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Karlštejna 146. G 1954 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu Helfenburka 147. G 1955 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Zvíkova 148. G 1956 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Valečova 149. G 1957 Greger Jan Řehoř, Pohled na město 150. G 1958 Kunike Adolf, Pohled na zámek Hlubokou 151. G 1959 Greger Jan Řehoř, Pohled na Rosahütte 152. G 1960 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Chenov 153. G 1961 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Červený Dvůr 154. G 1962 Greger Jan Řehoř, Pohled na zříceninu 155. G 1963 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek a Nové Město n. Metují 156. G 1964 Kunike Adolf, Pohled na zámek a město Jičín 157. G 1965 Greger Jan Řehoř, Pohled na strážní věž u Kunžvartu 158. G 1966 Greger Jan Řehoř, Pohled na nový zámek v Kostelci nad Orlicí 159. G 1967 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek v Postoloprtech 160. G 1968 Kunike Adolf, Pohled na zámek Gross Lippen 161. G 1969 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek Miletín 162. G 1971 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu Andělské Hory 163. G 1972 Greger Jan Řehoř, Pohled na zámek v Děčíně 164. G 1973 Kunike Adolf, Pohled na zříceninu hradu Tolštejna 165. G 2005 Kunike Adolf, Pohled na zámek Uherčice na Moravě Ošetření - adjustace ČMVU věnuje velkou péči i adjustaci uměleckých děl. V roce 2006 proběhla změna adjustace u 35 děl (34 obrazů, 1 kresba). 1. K 1044 Dobrinov Alexandr, Karikatura Vítězslava Nováka nový rám 2. O 29 Fremund Richard, Noční krajina nový rám 3. O 59 Foltýn František, Orfistická komposice nový rám 4. O 71 Hudeček František, Laokoon nový rám 5. O 224 Fremund Richard, Modrá vesnice nový rám 6. O 239 Bartovský Václav, Pohled do zahrady nový rám 7. O 270 Procházka Antonín, Koupající se dívka použit starý rám (ze zásob) 8. O 353 Tittelbach Vojtěch, Ležící akt zmenšení (použit nevyužitý rám) 9. O 369 Hudeček Antonín, Motiv z Okoře nový rám 10. O 416 Špála Václav, Panáky v Rybné nový rám 11. O 419 Musatov Grigorij, Sušení prádla nový rám 12. O 421 Kotík Jan, Ulice nový rám 13. O 490 Hejna Václav, Vzpomínka na mrtvého nový rám 14. O 491 Hejna Václav, Kavárna nový rám 15. O 507 Kotík Pravoslav, Motiv z Mladé Boleslavi zmenšení rámu

11 O 558 Kuba Ludvík, Žluté narcisy použit starý rám (ze zásob) 17. O 568 Pelc Antonín, Dva hoši z Martinique nový rám 18. O 579 Fremund Richard, Růžová náves nový rám 19. O 581 Neznámý autor, Horská krajina se stafáží zmenšení rámu 20. O 940 Schikaneder Jakub, Portrét ženy oprava vnitřní lišty (upevnění) 21. O 1024 Hudeček Antonín, Moře nový rám 22. O 1084 Radimský Václav, Chalupa u vody nový rám 23. O 1158 Špála Václav, Kytice zmenš. starého (z jiného obrazu) 24. O 1224 Jiroudek František, Baladická krajina nový rám 25. O 1251 Jiroudek František, Slunečnice zvětšení rámu 26. O 1284 Preisler Jan, Žena a jezdec u Černého jezera nový rám 27. O 1292 Kuba Ludvík, Včelník II zmenšení (přidání vnitřní lišty) 28. O 1301 Nejedlý Otakar, Houštka u Staré Boleslavi zmenš. starého (ze zásob) 29. O 1359 Šetelík Jaroslav, Pohledy na schody u Belvederu oprava rámu (zpevnění) 30. O 1372 Nejedlý Otakar, Chalupa ve stráni úprava starého rámu (místo lišty) 31. O 1417 Kremlička Rudolf, Pohled na Prahu nový rám 32. O 1558 Radimský Václav, Rybník nový rám 33. O 1633 Štyrský Jindřich, Kompozice nový rám 34. O 1638 Šourek Karel, Zátiší nový rám 35. O 1639 Šourek Karel, Zahrada nový rám Digitalizace 2006 Digitalizace sbírkových předmětů probíhá dle dlouhodobého, průběžně aktualizovaného plánu. Kvalitní fotodokumentace obrazů, plastik, kreseb a grafických listů pomocí digitálních postupů vytváří základní předpoklad pro odborné zpracování sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti. Reprodukce děl slouží k realizaci webových stránek ČMVU, digitálního programu sbírky online, jako obrazový doprovod katalogů sbírkových i ostatních výstav a k přípravě podrobného katalogu sbírek. ČMVU zapůjčuje digitální podklady ve vysoké kvalitě rovněž k prezentaci děl v katalozích výstav jiných institucí či v odborných publikacích o českém umění. Digitalizace sbírkových předmětů slouží k účinné propagaci činnosti muzea. V závorkách za autory jsou počty digitalizovaných děl k dnešnímu datu celkově, za tento rok bylo celkem digitalizováno 248 děl.

12 1. Beran Zdeněk (4 díla) 2. Boháček Karel (8 děl) 3. Čapek Josef (36 děl) 4. Čapek Karel (5 děl) 5. Dlouhý Bedřich (3 díla) 6. Fremund Richard (4 díla) 7. Holan Karel (5 děl) 8. Holý Miloslav (6 děl) 9. Hubáček Josef (1 dílo) 10. Hudeček Antonín (6 děl) 11. Hynais Vojtěch (1 dílo) 12. Istler Josef (19 děl) 13. Janošek Čestmír (6 děl) 14. Jíra Josef (1 dílo) 15. John Jiří (20 děl) 16. Kafka Čestmír (3 díla) 17. Kalvoda Alois (1 dílo) 18. Kars Jiří (4 díla) 19. Kiml Václav (1 dílo) 20. Kotík Jan (13 děl) 21. Kotík Pravoslav (11 děl) 22. Kremlička Rudolf (4 díla) 23. Kubín Otakar (4 díla) 24. Lada Josef (27 děl) 25. Lhoták Kamil (22 děl) 26. Marold Luděk (1 dílo) 27. Marvánek Otakar (1 dílo) Medek Mikuláš (2 díla) 29. Oliva Viktor (2 díla) 30. Ovčáček Eduard (2 díla) 31. Piesen Robert (7 děl) 32. Podhrázský Stanislav (1 dílo) 33. Reynek Bohuslav (3 díla) 34. Ronovský František (1 dílo) 35. Rykr Zdenek (4 díla) 36. Salcman Martin (1 dílo) 37. Seydl Zdeněk (17 děl) 38. Sion Zbyšek (1 dílo) 39. Sklenář Zdeněk (7 děl) 40. Slavíček Antonín (4 díla) 41. Smutný Oldřich (2 díla) 42. Šerých Jaroslav (1 dílo) 43. Šíma Josef (25 děl) 44. Šimák Lev (1 dílo) 45. Šimon T.František (17 děl) 46. Šimotová Adriena (13 děl) 47. Špála Václav (22 děl) 48. Špillar Karel (19 děl) 49. Vaca Karel (1 dílo) 50. Valenta Jiří (9 děl) 51. Válová Jitka (1 dílo) 52. Válová Květa (2 díla) 53. Vožniak Jaroslav (16 děl) Akvizice - přírůstky za rok 2006 V roce 2006 získalo ČMVU celkem 4 díla, všechna byla dary od autorů (zápis do CES MK ČR) 1. Ian Charlesworth / P 553 Z temného průchodu od veřejných záchodků k nadpozemské kráse industriálního světelného boxu, 2005: kresba, hliník, plexisklo, elektroinstalace, 197,5 x 122 x 17 cm Čtyři hliníkové a plexisklové světelné boxy, vzadu kryté hliníkovým plechem, na přední straně každého kresba kouřem na plexiskle - variující nápis UVF, objekt je svítící, uvnitř každé jeho části je elektroinstalace Dar autora při příležitosti výstavy umělců ze Severního Irska Psi jsou bez vyznání v ČMVU 2. Peter Richards / G 3125 Titanic, z cyklu Pomníky, 2005, fotografie, papír, 103,5 x 166,5 cm Ručně zhotovená vekloformátová barevná fotografie (dírkovou kamerou), podložka kapa, vzadu zpevněno dřevěnými lištami Dar autora při příležitosti výstavy umělců ze Severního Irska Psi jsou bez vyznání v ČMVU 3. Jakub Švéda / K 2025 Bez názvu, 2004, tuš, papír ruční s vodoznakem (filigránem), fix, airbrush, 59 x 41,5 cm Dar autora při příležitosti jeho výstavy v ČMVU 4. Miroslav Šnajdr/ O 1860 Na téma Raffaela Santi, varianta II., 1970, tempera, plátno, 75 x 49 cm Dar autora

13 III. Odborná činnost 13 Studium / badatelské návštěvy v depozitáři 1. příprava výstavy To byla 60. léta v muzeu v Roztokách 2. výběr doplňujících exponátů na výstavu To byla 60. léta v muzeu v Roztokách 3. příprava výstavy Františka Foltýna v MG Brno 4. příprava diplomové práce studentky katedry Obecné teorie Dějin umění a kultury FF MU v Brně dílo Aleše Veselého na přelomu 50. a 60. let 5. příprava výstavy Illustrations for Children in Czech and its Relations with Animation Films v Japonsku Studium /Badatelské návštěvy v kartotéce 1. příprava výstavy Bohuslava Reynka (Hudební rozhledy) 2. výběr exponátů na výstavu To byla 60. léta v muzeu v Roztokách u Prahy 3. příprava výstavy Františka Foltýna v MG Brno 4. příprava výstavy o kavárnách v MMP 5. badatel z ÚDV AV ČR příprava monografie Emila Filly 6. studentka FF UK studium díla Františka Grosse Knihovna Zakoupeno bylo 32 knih a publikací za Kč Výměnné katalogy získáno 80 katalogů Získáno bylo 28 publikací výměnou za reprodukční práva Celkem 160 nových akvizic Uživatelé knihovny: 26 Výpůjček: 250 Clavius: 690 nových záznamů Na základě zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona 320/2002 Sb. jsme poskytovali povinné výtisky / katalogy Dále jsme poskytovali jednotlivým půjčitelům na naše výstavy katalogy a tiskoviny vydané ČMVU.

14 14 Publikační činnost v roce 2006 Hory, skály, kameny / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, text: Mgr. Petr Štěpán popis: barev. foto v textu kol., seznam vyst. děl, nestr. vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Zlínský okruh Současné výtvarné dění na Zlínsku / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, text: Ivan Neumann, Ludvík Ševeček popis: koncepce výstavy Ivan Neumann, angl. překl. Richard Drury. Barev. fot. kol., biografie, soupis vystavených děl a výstav. vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Karl Prantl Ticho / skládačka vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění v Praze: Karl Prantl - Ticho, text: PhDr. Miroslava Hájek, Olaf Hanel popis: barev. foto v textu vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Psi jsou bez vyznání Umělci ze Severního Irska / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění, text: kolektiv autorů popis: koncepce výstavy a katalogu: Richard Drury, biografie, seznam exponátů, 92. str. vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Uta Peyrer Rozšiřování prostoru a rozpínání času / katalog vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění, text: PhDr. Miroslava Hájek, Olaf Hanel popis: text prof. Herbert Muck, PhDr. Miroslava Hájek, Olaf Hanel, barev. fot. v textu, biografie vydáno: 2006 / ISBN: vydavatel: ČMVU v Praze Václav Machač Figurální skleněná plastika, z cyklu Alternativy / skládačka vydáno k výstavě: v Českém muzeu výtvarných umění, Václav Machač, Figurální skleněná plastika text: PhDr. Jan Kříž popis: barev. foto, nestr. vydáno: 2006 vydavatel: ČMVU v Praze

15 IV. Výstavní činnost 15 Výstavy v ČMVU v roce 2006 / v prostorách muzea Pohádkové bytosti Těžištěm výstavy je soubor děl vzniklých na přelomu 19. a 20.století, kdy historismus vyčerpal téměř všechny možnosti, avšak zároveň vznikaly předpoklady nových proudů umění. Po reminiscencích všech historických stylů a impulsů přichází inspirace nejméně identifikovatelná, ale právě tím svobodnější - inspirace pohádkou, bájí, pověstí. Historismus možná nejstarších kořenů a zároveň přežívající v nás samých. Také na konci 20. století se v umění projevil silný příklon k exotice, tajemství, k mytickým kořenům. Vzhledem k tomu, že zjevně existují kulturní styčné body mezi těmito dvěma posledními přelomy staletí, může výstava přispět k jejich hlubšímu ozřejmění. Kurátor: Petr Štěpán Jakub Švéda - Orgmatech Výstava v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy Instalace Jakuba Švédy (1973) exploatuje prostředky, které nabízejí soudobé technologie, prostředky tolik vzdálené štětci a napnutému plátnu. Přesto se jeho tvorba podstatným způsobem dotýká přírody. Nikoli však jako místa oddechu, ale jako fundamentu lidského pobytu osudově ohroženého manipulací lidskou racionalitou oproštěnou od souřadnic a vazeb novověké historické humanity. Toto napětí roztržené lidskosti je nepochybně podtrženo užitými novými prostředky a materiály konfrontovanými s pamětí kamenů románského prostoru. Jako by jeho díla nevznikala zásahem lidské ruky a z lidské empatie, ale pouze programováním počítače. Tyto přes svoji technicistnost stále ještě obrazy zřetelně poukazují k zájmu o fenomén světla. Světla, které je energií nesoucí naši schopnost vidět a uvidět, energií, která nám toto vidění světa také může odejmout svou neproniknutelnou září. Kurátor: Ivan Neumann Uta Peyrer. Rozšiřování prostoru a rozpínání času Výstava byla pořádána ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Malířské dílo rakouské malířky Uty Peyrer je představováno poprvé v České republice. České muzeum výtvarných umění v Praze tak v přízemí a 1. patře galerie seznamuje veřejnost s výběrem děl od šedesátých let minulého století až do současnosti. Autorka nabízí ve své kultivované malbě několik sérií, které mají společného jmenovatele. Tím je hluboce soustředěná malba inspirovaná vztahy individua a kosmu. Její dílo má blízko k některým českým autorům, již byli od šedesátých let minulého století podobnou orientací osloveni. Externí kurátor: PhDr Miroslava Hájek Kurátor za ČMVU: Olaf Hanel Karl Prantl - Ticho Výstava byla pořádána ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem. Na přelomu let uspořádalo ČMVU v Domě U Černé Matky Boží výstavu rakouského sochaře Karla Prantla, legendy moderního evropského sochařství. Série bílých kamenů, které autor tentokrát zvolil pro prezentaci v románském sklepení v souvislosti s výstavou Uty Peyrer (jeho životní družky) v přízemí a 1. patře muzea, může být chápána jako připomenutí jeho zmíněné výstavy, ale také jako důkaz o stálé platnosti naléhavosti díla vloni osmdesátiletého tvůrce, který v nové produkci pokračuje a nabízí v prostoru a čase možnosti k meditaci. Externí kurátor: PhDr Miroslava Hájek Kurátor za ČMVU: Olaf Hanel

16 16 Klenoty slovenského moderního malířství Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury ČR Vítězslav Jandák a ministr kultury SR František Tóth. Výstava slovenského moderního malířství ze sbírek nejpřednějších slovenských galerií připravená pro KGVU ve Zlíně a ČMVU v Praze, vytvořila pendant k přehlídce českého moderního malířství, která paralelně probíhala v Galérii mesta Bratislavy a Galérii M. A. Bazovského v Trenčíně. Výstava zahrnovala vybraná díla nejvýznamnějších slovenských umělců, počínajíc tzv. košickou modernou z doby před 1. světovou válkou (K. Kováry, A. Jasusch) přes díla dalších zakladatelů slovenské moderny (G. Mallý, I. Weiner-Kráľ, M. Benka) a předních osobností slovenského meziválečného období (J. Alexy, M. A. Bazovský, M. Galanda, Ĺ. Fulla, K. Sokol) přes práce autorů Generace 1909 (C. Majerník, J. Želibský, J. Bauernfreund či B. Hoffstädter) a výjimečné dílo E. Šimerové-Martinčekové, inspirované francouzskou modernou, až po obrazy z druhé poloviny 40. let od autorů narozených kolem roku 1920 (Vincent Hložník, Ladislav Guderna nebo Viliam Chmel). Obrazy na výstavu zapůjčilo sedm nejpřednějších slovenských galerií, včetně Slovenské národní galerie v Bratislavě, Galerie města Bratislavy či Východoslovenského muzea v Košicích. Autor výstavy: Ján Abelovský, Slovenská národná galéria Kurátoři výstavy: Ivan Jančár, Galéria mesta Bratislavy Alena Potůčková, České muzeum výtvarných umění Václav Machač - figurální sklo Výstava v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy Již od sedmdesátých let je Václav Machač (1945), absolvent pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ateliér prof. S. Libenského ( ), předním představitelem české i světové sklářské tvorby figurální. Vychází z klasické sochařské modelace a pracuje technikou skla foukaného do formy a následně polychromovaného. Dosahuje tak vynikajících výsledků v poloze expresivního realismu. Platí to i o jeho dramaticky exaltovaných, studijních i volných kresbách. Vybírá si charakteristická témata, v nichž vyjadřuje zájem manifestovat lidskou i zvířecí sílu, odolnost a odhodlanost. Jsou to především portréty sportovců, cyklistů, lyžařů, najdeme zde i slavnou už portrétní plastiku ukrajinského boxera Klička. Mimořádné jsou jeho koňské hlavy a portréty psů. Vrývavým naturalismem modelace jako by sochař chtěl záměrně čelit nejednou manýrizujícímu estetismu některých sklářských technik. Václav Machač, pedagog na střední výtvarné škole sklářské v Novém Boru, účastník řady reprezentativních sklářských výstav doma i ve světě, vnáší charakteristický prvek životní reality do světové plastiky, kde je jeho sochařské pojetí sklářské tvorby vysoce oceňováno. Kurátor: Jan Kříž Psi jsou bez vyznání Současné výtvarné umění Severního Irska Výstava byla pořádána za podpory British Council Přes otevření evropských hranic a lepší vzájemnou mezinárodní informovanost posledních let zůstává Severní Irsko do značné míry předmětem stereotypních představ, založených na klipovém vidění mediálních zpráv. O životě a kultuře v Severním Irsku, jehož specifický, v mnohém problematický charakter vyvolává řadu naléhavých a obecně platných otázek, týkajících se především totožnosti člověka ve stále pohyblivějším terénu postindustriálního světa, kde se pojmy okraje a centra prudce střídají, si nelze vytvořit komplexnější představu bez přímé konfrontace. Průřez tvorbou většinou mladších autorů (z nichž několik bylo zastoupeno v úspěšné severoirské expozici na loňském Benátském bienále) představuje v České republice historicky první možnost ucelenějšího pohledu na různorodou, dynamicky se vyvíjející výtvarnou scénu Severního Irska, a tím i cennou příležitost lépe porozumět společnosti, pohybující se mezi ultra-banalitou, absurditou a potenciální hrozbou. Kurátor: Richard Drury Zlínský okruh Současné výtvarné dění na Zlínsku Velké změny posledního desetiletí ve fungování pražské sítě výstavních síní podstatným způsobem znesnadnilo umělcům žijícím mimo hlavní město možnosti prezentovat tu své výtvarné usilování. Proto České muzeum výtvarných umění v Praze zahajuje výstavou Zlínský okruh cyklus, který bude systematicky seznamovat především pražské publikum s neobyčejně vitálním výtvarným děním v jednotlivých regionech České republiky. Žádné jiné město u nás není tak těsně spojeno s výtvarnou modernou minulého století jako Zlín. Samo město, jeho urbanismus i jednotlivé architektury ztělesňují její ideje. Tento odkaz stále ovlivňuje klima zlínského prostoru, v němž inspirativní roli hraje i činnost krajské galerie výtvarného umění nebo vyšší umělecké školy, které mohou navazovat na silné tradice podobných institutů existujících ve Zlíně před polovinou minulého století. I v současnosti tu pracuje řada osobitých autorů několika generací, jejichž tvorba je hodna pozornosti. Kurátor: Ivan Neumann

17 17 Hory, skály, kameny Jak napovídá název, kámen bude ústředním motivem výstavy. Kámen prezentující živel země, ale také ohně, protože povrch Země skrývá oheň a také se proměňuje a vzniká ohněm. Především od doby osvícenectví je Země podrobována pečlivému zkoumání, jehož vliv je dobře pozorovatelný i ve výtvarném umění. Filozofující - přemýšlivý přístup k přírodě se následně vyvíjel v éře romantismu i realismu. Moderní umění umožňuje využití netradičních přístupů, technik a také nových vědomostí. Díla malířů, vnímajících spíše krajinu a hory, budou doplněna sochařskými díly, která se zabývají samotným materiálem - kamenem. Téma, zdánlivě monotónní nabízí bohatou škálu výtvarných a myšlenkových vyjádření, protože hory, skály a kameny provázejí lidstvo odpradávna. Jsou součástí jeho života. Výstava probíhající v době Vánoc a Nového roku bude přitažlivá a vzdělávací i pro děti a mládež, neboť bude obsahovat také pozoruhodné geologické exponáty a zkameněliny. Kurátor: Petr Štěpán Výstavy v ČMVU v roce 2006 /mimo prostory muzea České malířství Poklady ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně Výstava byla součástí společného projektu Galérie mesta Bratislavy, Galérie M. A. Bazovského v Trenčíně, KGVU ve Zlíně a ČMVU v Praze. Paralelně s výstavou českého malířství na Slovensku probíhala přehlídka slovenského moderního malířství ve Zlíně a v Praze. Výstava českého malířství představila špičková díla české moderny ze vzájemně se doplňujících sbírek KGVU ve Zlíně a ČMVU v Praze od zakladatelské generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců (E. Filla, B. Kubišta, V. Beneš, A. Procházka, J. Čapek) přes poválečnou tvorbu Tvrdošíjných (V. Špála, J. Čapek, J. Zrzavý, R. Kremlička), díla české meziválečné avantgardy (J. Šíma, J. Štyrský, Toyen, M. Boria, F. Muzika, F. Janoušek, A. Wachsman, J. Bauch, V. Tittelbach) až po tvorbu tzv. mladších surrealistů, kteří se později sdružili ve Skupině 42 (F. Hudeček, F. Gross). Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury ČR Vítězslav Jandák a ministr kultury SR František Tóth. Výstava byla v Galérii mesta Bratislavy uvedena jako součást projektu Klenoty českého a slovenského maliarstva Doplňovala ji výstava Slovenské maliarstvo Klenoty zo zbierok moravských galérií. Kurátoři výstavy: Ludvík Ševeček, KGVU ve Zlíně, Alena Potůčková, ČMVU v Praze, Ivan Jančár, Galéria mesta Bratislavy, Danica Lovišková, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně.

18 18 Doprovodné programy Klenoty slovenského moderního malířství V roce 2006 zahájilo ČMVU sérii doprovodných programů výstavou Klenoty slovenského moderního malířství Ve spolupráci se Slovenským institutem proběhl koncert moderní i klasické hudby v podání Bratislavského kytarového kvarteta, který se konal v den zahájení výstavy. V rámci výstavy se ČMVU stalo také spolupořadatelem happeningu Noc literatury, který se konal při příležitosti otevření Českého centra Praha. V prostorách románského sklepení četla z knih Mircey Eliadeho Had a Federica Garcii Lorcy Romance náměsíčná Aňa Geislerová. Třetím doprovodným pořadem byl Koncert elektroakustické hudby současných slovenských skladatelů, který ČMVU připravilo ve spolupráci s ČRO Producentským centrem a SRO Experimentálním studiem. Pro školy byla připravena každou středu prohlídka výstavy Umění a prostředí. DOGS HAVE NO RELIGION / PSI JSOU BEZ VYZNÁNÍ V červnu pak ČMVU ve spolupráci s British Councilem zahájilo významnou výstavu severoirského umění DOGS HAVE NO RELIGION / PSI JSOU BEZ VYZNÁNÍ Současní umělci ze Severního Irska. Vzhledem k tomu, že se výstavy účastnilo všech 11 vystavujících umělců a dalších významných zástupců z řad odborníků, bylo možné uspořádat zajímavou diskusi na téma Severní Irsko a jeho odraz v současném umění. Diskusi vedl ředitel Britské rady v Severním Irsku Colm McGivern a spisovatel a historik umění Daniel Jewesbury. Besedy se zúčastnili umělci Aisling O Beirn, Peter Richards, Locky Morris, John Duncan, Mary McIntyre a Darren Murray, jejichž díla byla na výstavě zastoupena. V sobotu 17. června 2006 se ČMVU již potřetí zúčastnilo akce Pražská muzejní noc, kdy jsou zúčastněná pražská muzea otevřena v netradiční hodinu a jsou zdarma. Tato noc byla v ČMVU pojata jako Irská vzhledem k výstavě, kterou doprovázela. Návštěvníci zde mohli vidět nejen díla irských umělců, kteří zvítězili na Benátském bienále, ale také zástupce irské hudební sféry. Živé vystoupení zpěváka a kytaristy Robyna G. Shielse a slavného Dj Davida Holmese přilákalo do prostor výstavní síně široké obecenstvo. Pro děti a školy pokračoval cyklus prohlídek výstavy na téma Umění prostředí. Zlínský okruh Současné výtvarné dění na Zlínsku Výstavou Zlínský okruh ČMVU zahájilo nový cyklus výstav Okruhy, jehož cílem je seznámit pražské publikum s neobyčejně vitálním uměním jednotlivých regionů ČR. Na podzim ČMVU v Praze představilo tvorbu 11 osobitých autorů několika generací ovlivněných klimatem zlínského prostoru a jeho okolí. V sobotu 28. října se v muzeu konala akce nazvaná Den kraje, kdy bylo možné opět navštívit expozici zdarma. Probíhal zde celodenní program zaměřený na všechny věkové kategorie. Dopolední část byla věnována dětem a mládeži, které se zúčastnily interaktivní dílny mezi instalovanými objekty doplněné ukázkami současné hudby. Ti nejmenší si užili dětský ateliér kreslení v expozici. Odpoledne proběhla komentovaná prohlídka výstavy Zlínský okruh a vyvrcholením dne bylo jazzové session se skupinou JJ Jazzman. K výstavě Zlínský okruh připravilo ČMVU ve spolupráci s Městským divadlem ve Zlíně také komponovaný večer recitace a přednesu zhudebněných básní Bohuslava Reynka v režii J. A.

19 19 Pitínského Třináct písní aneb Koncert v přímém přenosu. Vystoupení zlínských umělců bylo příjemným doplněním této výstavy. Pro školy a rodiče s dětmi probíhalo povídání v expozici na téma Rytmus v umění, abstraktní vyjádření ve výtvarném díle a v hudbě. Hory, skály, kameny Prosincovou výstavu Hory, skály, kameny uvedl známý písničkář Václav Koubek, který představil část svého repertoáru tematicky velmi blízkého této výstavě. Krátce po jejím zahájení proběhl koncert laureátů mezinárodní soutěže elektroakustické hudby Musica Nova 2006 za přítomnosti oceněných. Soutěž pořádala Společnost pro elektroakustickou hudbu ve spolupráci s ČMVU v Praze pod záštitou České hudební rady / Divadelního ústavu. V rámci výstavy proběhla také komentovaná prohlídka výstavy. V návaznosti na téma výstavy připravilo oddělení komunikace ČMVU ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Koniklec úspěšný ekologický výukový program Do hlubin země pro žáky 2. stupně. Tento doprovodný program vzbudil zejména velký zájem pedagogů základních škol, a proto se ČMVU rozhodlo ekologickým programům v budoucnosti věnovat. Pro školy a rodiče s dětmi dále pokračovalo setkávání v expozici na téma Rytmus v umění, abstraktní vyjádření ve výtvarném díle a v hudbě interaktivní dílna mezi instalovanými objekty, doplněná ukázkami současné hudby.

20 20 Seznam zápůjček za rok 2006 Václav Radimský Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Radimský Václav, Slepé rameno Labe, tempera olejová, karton Radimský Václav, Chalupa u vody, tempera olejová, lepenka Václav Radimský Východočeská galerie v Pardubicích, Radimský Václav, Rybník, olej, lepenka Radimský Václav, Tání, tempera olejová, karton Radimský Václav, Slepé rameno Labe, tempera olejová, karton Radimský Václav, Chalupa u vody, tempera olejová, lepenka Květa a Jitka Válovy Lidická galerie Památníku Lidice, Válová Květa, Rozháněč mraků, olej, plátno Válová Jitka, Ostny, olej, kombinovaná technika, plátno Válová Květa, Obraz, olej, kombinovaná technika, plátno Válová Jitka, Moře, olej, plátno Válová Jitka, Svědkové minulosti, (V ateliéru) olej, asambláž, plátno Válová Květa, Rozloučení, olej, plátno Josef Čapek (figury) - Václav Špála (krajiny) AJG, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, Špála Václav, Vltava u Červené, olej, plátno Špála Václav, Skalnatá stráň, (Krajina) olej, plátno Špála Václav, Panáky v Rybné, olej, plátno Špála Václav, Na řece Otavě, (Koupání) olej, plátno V okovech smíchu. Karikatura a české umění GHMP, dům U Kamenného zvonu v Praze, Bidlo František, Satirická kresba, ( Vaše nejmilostivější Veličenstvo ), tuš, papír Bidlo František, Seriálová kresba IV, tuš, akvarel, papír Mrkvička Otakar, U stolu republiky 1928, tuš, běloba, čtvrtka Mrkvička Otakar, U stolu republiky 1918, tuš, čtvrtka, slepotisková značka Hoffmeister Adolf, Divadelní sezona 1926, kresba perem, tuš, papír Novák Josef, Pod svícnem bývá tma, tuš, akvarel, papír František Gross a František Hudeček GHMP, Městská knihovna v Praze, Hudeček František, Dvě hlavy, lept, papír Hudeček František, Postava, lept, papír, se slepotiskem Hudeček František, Noční chodec, suchá jehla, papír, s vodoznakem (filigránem Hudeček František, Oko, lept, papír Hudeček František, V prostoru, lept, papír Hudeček František, Figura, lept, papír Gross František, Telefony, olej, překližka Hudeček František, Optický přístroj, lept, papír Hudeček František, Komposice, lept, papír Hudeček František, Prometheus, kresba perem, tuš, karton Hudeček František, Ulice v noci, tužka, papír Hudeček František, Figura s větrnou růžicí, tuš, tužka, papír

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Výstavy v roce 2001 Přehled výstav, které muzeum pořádalo ve vlastních a jiných prostorách a v zahraničí. Obsah

Výstavy v roce 2001 Přehled výstav, které muzeum pořádalo ve vlastních a jiných prostorách a v zahraničí. Obsah 1 Obsah Úvodní text Péče o sbírky Kapitola popisuje zisky muzea, komplexní péči o sbírky a další Inventarizace Přírůstky Nákupy Dary (Nechleba,Pešek,Zelenka,Rachlík) Dědictví Restaurování uměleckých děl

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 301 680; tel/fax 567 301 681 E-mail: ogv.art@pvtnet.cz www stránky: www.ogv.cz Zřizovatel: Kraj Vysočina

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy Gymnázium Havlíčkův Brod Informace o výtvarném kurzu Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí studentům od školního roku 2010/ 2011 odborně

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Výstava obrazů skupiny BENE

Výstava obrazů skupiny BENE Výstava obrazů skupiny BENE Nosticova galerie na zámku v Trmicích od 1.9.2010 do 31.10.2010 katalog obrazů 1 1 ZIMNÍ LES 2 STARÝ MAJÁK Novozámská Miluše Novozámská Miluše rozměr 30 x 26 rozměr 30 x 50

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály?

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? originál x kopie x reprodukce signování díla signování grafiky Podpis

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Výroční zpráva za rok 2005 / České muzeum výtvarných umění v Praze

Výroční zpráva za rok 2005 / České muzeum výtvarných umění v Praze 1 Obsah: ÚVOD SPRÁVA SBÍREK A PÉČE O SBÍRKY: Přírůstky za rok 2005 Nákup /od autora Revize sbírek za rok 2005 Restaurování a ošetření uměleckých děl Digitální fototéka Zápůjčky ze sbírek ČMVU za rok 2005

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C ROMANTISMUS Bartoníčková Eliška, Tercie C Vznik a charakteristika slohu umělecký a myšlenkový směr časově souběžný s klasicismem a empírem (1.pol.19.stol.) reakce na studenou racionalitu klasicismu příčiny

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod DALŠÍ SKVĚLÁ DÍLA V DRAŽBĚ 28.9.2013 NA: www.bussmark.cz V případě odhalení falza, do 10 dnů ode dne vydražení, vracíme vydražiteli celou cenu dosaženou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram Jaroslav Vančát OBRAZ Obrazy nás pozorují Poděkování Karlu Černovskému, Vladovi Jurákovi, Veronice Havlové, Michalu Holanovi, Dáše Rabelové, Zdeňkovi

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Úvod. Výroční zpráva za rok 2000 / České muzeum výtvarných umění v Praze

Úvod. Výroční zpráva za rok 2000 / České muzeum výtvarných umění v Praze 1 Obsah Úvodní text Péče o sbírky Kapitola popisuje zisky muzea, komplexní péči o sbírky a další Inventarizace Přírůstky text Nákupy Dary Restaurování uměleckých děl Publikační činnost Katalogy Letáky

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Mgr. Iva Vachková, Ph.D. za podpory Mgr. Barbory Zdrálkové a Mgr. Lubomíra Kubíčka Muzeum hlavního města Prahy Seminář Muzeum pro návštěvníky II., NM Praha, 11.4.2017

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA.

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA. 56 58 60 64 73 77 78 80 81 82 84 85 VYSVĚTLIVKY Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice Havlíčkův Brod Pelhřimov Jihlava Žďár nad Sázavou OKRES JIHLAVA Třebíč 20 53. Bartoň David - Ateliér v bývalé

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer. kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie

VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer. kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie Dokumentární fotografie Heliane Wiesauer-Reiterer pouze jako příloha

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

GASK PROGRAM. únor 2013. 3 NOVÉ VÝSTAVY V Gask Vernisáž 23/2/2013 od 15,00 MICHAL ŠKAPA PIXA/ WHITEBOX 24/2/2013 ČERVEN 2013

GASK PROGRAM. únor 2013. 3 NOVÉ VÝSTAVY V Gask Vernisáž 23/2/2013 od 15,00 MICHAL ŠKAPA PIXA/ WHITEBOX 24/2/2013 ČERVEN 2013 PROGRAM GASK únor 2013 GASK GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora t/ 725 377433 e/ POKLADNA-KH@GASK.CZ WWW.GASK.CZ otevřeno út - Ne/10,00 18,00 Informace jak se k nám dostanete,

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více