Někdy není obraz jasný.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Někdy není obraz jasný."

Transkript

1 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, Program

2 GE Healthcare Někdy není obraz jasný. Několik příznaků může napodobovat parkinsonský syndrom v počátečním stádiu. Až 60-80% dopaminergních nigrostriatalních zakončení je definitivně ztraceno než se objeví motorické příznaky parkinsonovy nemoci. DaTSCAN Vám ukáže správnou cestu. Zkrácený souhrn údajů o přípravku Prosíme, před předepsáním si přečtěte plné znění Souhrnu údajů o přípravku (SPC). NÁZEV PŘÍPRAVKU DaTSCAN 74 MBq/ml injekční roztok. SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje ioflupanum ( 23 I) 74 MBq k času kalibrace (0,07 až 0,3 μg/ml joflupanu). Jedna 2,5ml injekční lahvička s jednou dávkou obsahuje 85 MBq joflupanu-( 23 I) (měrná aktivita v rozmezí 2,5 až 4,5 x 0 4 Bq/mmol) k času kalibrace. Jedna 5ml injekční lahvička s jednou dávkou obsahuje 370 MBq joflupanu-( 23 I) (měrná aktivita v rozmezí 2,5 až 4,5 x 0 4 Bq/mmol) k času kalibrace. Pomocné látky: Tento léčivý přípravek obsahuje 39,5 g/l ethanolu. TERAPEUTICKÉ INDIKACE Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům. DaTSCAN je indikován pro zjišťování ztráty funkčních zakončení dopaminergních neuronů ve striatu: U dospělých pacientů s klinicky nejasným parkinsonským syndromem, aby se mohlo rozlišit mezi esenciálním tremorem a parkinsonským syndromem spojeným s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií a progresivní supranukleární paralýzou. DaTSCAN není schopen rozlišovat mezi Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií a progresivní supranukleární paralýzou. Jako pomůcka pro rozlišení pravděpodobné demence s Lewyho tělísky a Alzheimerovy choroby u dospělých pacientů. DaTSCAN není schopen rozlišovat demenci s Lewyho tělísky od demence způsobené Parkinsonovou chorobou. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ Před podáním musí být dostupné vhodné vybavení pro resuscitaci. DaTSCAN se má používat pouze u pacientů na doporučení lékařů zkušených v léčbě pohybových poruch a/nebo demence. DaTSCAN mohou používat pouze kvalifikované osoby s příslušným oprávněním pro používání a manipulaci s radionuklidy v určeném klinickém zařízení. Dávkování Klinické účinky byly prokázány v rozmezí až 85 MBq. Nepřekračujte 85 MBq a nepoužívejte, při aktivitě nižší než 0 MBq. Pacientům musí být před injekcí provedena blokáda štítné žlázy, aby bylo minimalizováno vychytávání radioaktivního jodu štítnou žlázou, např. perorálním podáním cca 20 mg jodidu draselného až 4 hodiny před injekcí přípravku DaTSCAN. Zvláštní populace. Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater. U pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo jater nebyly studie provedeny. Nejsou dostupné žádné údaje. Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost DaTSCANu u dětí ve věku od 0 do 8 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Způsob podání K intravenóznímu podání. DaTSCAN se používá bez ředění. K minimalizaci možné bolesti v místě vpichu během podání je doporučena pomalá intravenózní injekce (ne kratší než 5 až 20 sekund) do žíly na paži. Zobrazení SPECT se provádí za 3 6 hodin po injekci. Ke zobrazení se používá gama kamera s kolimátorem s vysokým rozlišením ve fotopíku 59 kev a s energetickým oknem ± 0 %. Počet jednotlivých projekcí by neměl být nižší než 20 snímků při 360. Pro kolimátory s vysokým rozlišením by měl být poloměr rotace konzistentní a co nejmenší (obvykle 5 cm). Experimentální studie striatových fantomů naznačily, že optimální zobrazní se získá použitím takové velikosti matrice a zoom faktoru, které poskytují pixel velikosti 3,5 4,5 mm pro v současnosti používané systémy. Pro optimální zobrazení by se mělo registrovat minimálně impulzů. Normální obrazy se vyznačují dvěma symetrickými oblastmi tvaru půlměsíce o stejné intenzitě. Abnormální obrazy jsou buď asymetrické, nebo symetrické s nestejnou intenzitou a/nebo tvar půlměsíce ztratí. KONTRAINDIKACE Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku. Těhotenství. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ Jestliže se objeví hypersenzitivní reakce, je potřeba podávání léčivého přípravku okamžitě přerušit a, pokud je to nutné, začít s intravenózní léčbou. Musí být okamžitě dostupné léčivé přípravky a vybavení k resuscitaci (např. endotracheální kanyla a ventilátor). Toto radiofarmakum může být dodáváno, používáno a podáváno jen oprávněnými osobami v určeném zdravotnickém zařízení. Jeho příjem, skladování, používání, přeprava a likvidace se řídí předpisy a příslušnými oprávněními místních kompetentních oficiálních úřadů. U každého pacienta musí být expozice ionizujícímu záření ospravedlněna pravděpodobným přínosem. Podaná aktivita musí být taková, aby byla výsledná dávka tak nízká, jak jen je to možné, přičemž je třeba brát v úvahu požadavek na dosažení plánovaného diagnostického výsledku. U pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo jater nebyly studie provedeny. Vzhledem k chybějícím údajům, není DaTSCAN doporučen u pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou ledvin nebo jater. INTERAKCE Žádné studie interakcí nebyly u lidí prováděny. Joflupan se váže na dopaminové přenašeče. Léčivé přípravky, vázající se na dopaminové přenašeče s vysokou afinitou, mohou ovlivňovat diagnózu DaTSCANem. Patří mezi ně amfetamin, benzatropin, buproprion, kokain, mazindol, methylfenidát, fentermin a sertralin. Mezi léčivé přípravky, které při klinických studiích neovlivňovaly zobrazování pomocí DaTSCANu, patří amantadin, benzhexol, budipin, levodopa, metoprolol, primidon, propranolol a selegilin. Nepředpokládá se, že antagonisté dopaminu a antagonisté působící na postsynaptické dopaminové receptory ovlivní zobrazení DaTSCANem, a proto se v případě potřeby nemusí vysazovat. Při studiích na zvířatech se ukázalo, že mezi léčivé přípravky, které neovlivňují zobrazování s DaTSCANem patří pergolid. FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ Ženy ve fertilním věku: Je-li nezbytné podat radioaktivní léčivý přípravek ženě ve fertilním věku, je vždy nutné vyloučit těhotenství. Žena, které vynechala menstruace, by měla být považována za těhotnou, dokud se neprokáže opak. Existují-li pochybnosti, je důležité, aby uspokojivého zobrazení bylo dosaženo za minimální expozice radioaktivitou. Měly by se zvažovat alternativní metody bez ionizujícího záření. Těhotenství: Studie reprodukční toxicity nebyly s touto látkou na zvířatech provedeny. Radionuklidová vyšetření způsobují u těhotných žen radiační dávku pro plod. Podání 85 MBq joflupanu-( 23 I) má za následek absorbovanou dávku na dělohu 3,0 mgy. DaTSCAN je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Kojení: Není známo, zda se joflupan-( 23 I) vylučuje do mateřského mléka. Před podáním radioaktivního léčiva kojící matce je třeba uvážit, zda vyšetření neodložit až matka přestane kojit a zda výběr radiofarmaka byl nejvhodnější vzhledem k sekreci radioaktivity do mateřského mléka. Je-li podání nutné, je třeba kojení přerušit na 3 dny a nahradit je náhradní výživou. V této době je nutné mateřské mléko odsávat v pravidelných intervalech a zlikvidovat. Fertilita: Studie fertility nebyly provedeny. Nejsou dostupné žádné údaje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Shrnutí bezpečnostního profilu: V souvislosti s podáním DaTSCANu nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí reakce. Přehled nežádoucích účinků: V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Poruchy imunitního systému Nejsou známy: Hypersenzitivita. Poruchy metabolismu a výživy Méně časté: Zvýšená chuť k jídlu. Poruchy nervového systému Časté: Bolest hlavy. Méně časté: Točení hlavy, mravenčení (parestezie), dysgeuzie. Poruchy sluchu a labyrintu Méně časté: Závratě. Gastrointestinální poruchy Méně časté: Nauzea, sucho v ústech. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: Bolest v místě injekce (intenzivní bolest po podání do malých žil). Expozice ionizujícímu záření je spojena s vyvoláním malignity a s možností vývoje vrozených vad. Vzhledem k tomu, že účinná dávka je 4,35 msv, je při podání maximální doporučené aktivity 85 MBq výskyt těchto nežádoucích příhod málo pravděpodobný. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem. DOZIMETRIE Efektivní dávka (E) po podání 85MBq injekce DaTSCANu je pro 70kg jedince 4,35 msv. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GE Healthcare Limited, Little Chalfont Bucks HP7 9NA, Velká Británie. REGISTRAČNÍ ČÍSLA EU//00/35/00 (2,5 ml), EU//00/35/002 (5 ml). DATUM PRVNÍ REGISTRACE 27. července POSLEDNÍ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 28. července 200. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. M.G.P. spol. s r.o., Kvítková 575, Zlín, Česká republika GE Healthcare, Čajakova 3, 8 05 Bratislava, Slovenská republika Distributor pro Českou republiku: M.G.P. spol. s r.o., Kvítkova 575, 7600 Zlín, tel , Distributor pro Slovenskou republiku: MGP, spol. s r. o., Šustekova 2, 8504 Bratislava 5, tel , 20 General Electric Company všechna práva vyhrazena. GE a GE Monogram jsou ochranné známky General Electric Company. GE Healthcare, divize General Electric Company. DaTSCAN je ochranná známka GE Healthcare Limited. Odkaz:. Lang AE, Obeso JA. Lancet Neurol 2004;3: JB3848/OS CZECH IOC: GECM703 Pro včasnou a přesnou diagnózu

3 COPAXONE 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 5 PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM Generální partneři Hlavní partner Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS 2, 3 Zpomaluje progresi do klinicky prokázané RS 3 Signifikantně snižuje počet relapsů u RRMS 2 Má příznivý bezpečnostní profil z krátkodobého i dlouhodobého hlediska 3 COPAXONE : Zkrácená informace o přípravku Složení: 20 mg glatirameri acetas. Léková forma: Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka. Indikace: První klinická epizoda u pacientů s vysokým rizikem rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy, snížení frekvence relapsů u ambulatních pacientů s RRRS, a alespoň 2 ataky neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období. Dávkování: 20 mg glatiramer acetátu předplněná injekční stříkačka s.c. x denně. U starších osob, a u pacientů s poruchou renálních funkcí nebyl specificky studován. Každý den je nutné měnit místo vpichu paže, břicho, hýždě, stehno. Použití v pediatrii: Adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují, že bezpečnostní profil u dospívajících léčených přípravkem Copaxone 20 mg s.c. x denně je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 2 let, proto by přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Kontraindikace: Přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, u těhotných žen. Zvláštní upozornění: Nesmí být podáván i.v. nebo i.m. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom, že by protilátky proti glatiramer-acetátu byly neutralizující. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Interakce: Nebyly specificky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u souběžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Kojení: Údaje o vylučování glatiramer-acetátu, metabolitů nebo protilátek do mat. mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: reakce v místě vpichu- erytém, bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako bezprostřední postinjekční reakce. Velmi časté: Infekce, chřipka, úzkost, deprese, bolest hlavy, vazodilace, dušnost, nevolnost, vyrážka, artralgie, bolest v zádech, astenie, bolest na hrudi, reakce v místě injekce, bolest. Časté: Bronchitis, gastroenteritis, herpes simplex, otitis media, rhinitis, absces dásní, vaginální kandidóza, benigní novotvar kůže, novotvar lymfadenopatie, hypersenzitivita, anorexie, přírůstek na váze, nervozita dysgeusie, hypertonie, migréna, poruchy řeči, synkopa, tremor, diplopie, oční poruchy, ušní poruchy, palpitace, tachykardie, kašel, senná rýma, zácpa, zubní kaz, dyspepsie, dysfagie, inkontinence stolice, zvracení, neobvyklé jaterní funkční testy, ekchymóza, nadměrné pocení, svědění, poruchy kůže, kopřivka, nucení na moč, polakisurie, retence moči, zimnice, otok tváře, atrofie v místě injekce, lokální reakce, periferní edém, edém, horečka. Méně časté, vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky viz SPC. Předávkování: Do 80 mg nebyly spojeny s jinými nežádoucími účinky, s dávkami vyššími nejsou zkušenosti. Nesmí být mísen s jinými léčivy. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte stříkačky v krabičce chraňte před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 C 8 C) a chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být uchovávány při pokojové teplotě (5 C 25 C), po dobu až jednoho měsíce.jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Balení: Copaxone 20 mg 7 nebo 28 předplněných inj. stříkaček. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR s.r.o, Radlická 385/c, 5000 Praha 5, Česká republika Registrační číslo: 59/48/06-C Datum revize: Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léku je vázán na lékařský předpis. Hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Reference:. Schrempf W & Ziemssen T Autoimmunity Reviews; 6: , 2. Comi G et al. The Lancet, published online October 7,2009, 3. Ford C. Mult Scler Online, first published on January 27, 200. Partneři Mediální partneři ZÁKLADNÍ LÉČBA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

4 6 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 7 OBSAH ZÁŠTITU NAD SJEZDEM PŘIJALI 6 POŘADATELÉ A VÝBORY 6 PROGRAMOVÝ PŘEHLED 8 ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSNS 5 ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSSKN 50 POSTERY 58 SATELITNÍ SYMPOSIA 64 MÍSTO KONÁNÍ 68 PLÁN PŘÍZEMÍ PAVILONU E 69 PLÁN VÝSTAVY A SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 70 REGISTRACE 7 KREDITY 7 SPOLEČENSKÉ AKCE 72 OBECNÉ INFORMACE 74 ZÁŠTITU NAD SJEZDEM PŘIJALI JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Prof. MUDr. Jiří MAYER, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně POŘADATELÉ A VÝBORY Bc. Roman ONDERKA, MBA primátor statutárního města Brna MUDr. Roman KRAUS, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy university v Brně Pořádá Česká neurologická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP Spolupořadatelé Slovenská neurologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziologii SLS, Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, Neurologická klinika LF MU a FN Brno a NeuroBrno, o.s. Předseda 25.ČSNS a 58. ČSSKN Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Čestné předsednictvo Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. předseda České neurologické společnosti Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. předseda Slovenské neurologické společnosti Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. předseda Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Prof. MUDr. Daniel Bartko, DSc. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Doc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MUDr. Jiří Polívka, CSc. Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. Prof. MUDr. Pavol Traubner, CSc. Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. Vědecký a programový výbor 25. ČSNS MUDr. Michal Bar MUDr. David Doležil, Ph.D. Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. MUDr. Jolana Marková Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Doc. MUDr. Irena Rektorová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. MUDr. Ondřej Škoda Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA Vědecký a programový výbor 58. ČSSKN Prof. MUDr. Martin Bareš, CSc. Prof. MUDr. Milan Brázdil, CSc. Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. Doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. MUDr. Miroslav Moráň Lokální organizační výbor Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA MUDr. Stanislav Peška MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. MUDr. Blanka Mičánková, Ph.D. PhDr. Milena Košťálová Ing. Dagmar Kratochvílová Hana Božková Jaroslava Saláková Sekretariát sjezdu GUARANT International, spol. s.r.o. Opletalova 22, 0 00 Praha Tel.: Fax:

5 8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 9 PROGRAMOVÝ PŘEHLED Středa :00 Schůze výboru ČNS 6:00 Schůze redakční rady časopisu ČSNN a Neurologie pro praxi 7:30 Společné zasedání výborů ČNS a SNS 9:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ v Činoherní scéně Městského divadla v Brně Čtvrtek Sál, 2: Velký sál Sál 3: Popkův sál Sál 4: Mendelův sál Sál 5: Zouharův sál 08:00 08:30 Pracovní zahájení 25. ČSNS 08:30 0:00 BLOK : PARALELNÍ SEKCE / TS 0 Ischemický iktus: současný stav organizace péče v ČR BLOK : PARALELNÍ SEKCE 2 / TS 02 Kontroverze u extrapyramidových onemocnění 0:00 0:30 Kávová přestávka 0:30 2:00 BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 5/ TS 03 Neuropatická bolest BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 6 / TS 04 Klub abnormálních pohybů (Videokazuisticky zajímavých případů) 2:00 4:00 Polední přestávka BLOK : PARALELNÍ SEKCE 3 / HS 0 Chonické bolesti hlavy BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 7 / TS 05 Dětská neuroonkologie + genetické aspekty dětských neurologických onemocnění BLOK : PARALELNÍ SEKCE 4 / HS 02 Sekce průmyslové neurologie + Varia I BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 8 / HS 03 Varia II 2:5 4:00 POSTEROVÁ SEKCE I (PRESS CENTRE 2. PATRO) 2:5 3:5 SATELITNÍ SYMPOSIUM 0 (PFIZER) Farmakoterapie neuropatické bolesti Salónek 7 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E 3:5 4:00 Schůze výboru SNIL ČNS Schůze výboru sekce ČNS 4:00 5:30 BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE 9 / HS 04 Cerebrovaskulární onemocnění I. Mozkový infarkt: akutní léčba BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE 0 / HS 05 Extrapyramidová onemocnění I. 5:30 6:00 Kávová přestávka 6:00 7:30 BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 3 / HS 06 Cerebrovaskulární onemocnění II. Mozkový infarkt: Sekundární prevence BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 4 / TS 08 Hluboká mozková stimulace v neurologické praxi 7:30 7:45 Přestávka 7:45 8:45 SATELITNÍ SYMPOSIUM 02 (BAXTER) Imunoglobuliny v léčbě nervosvalových onemocněních SATELITNÍ SYMPOSIUM 03 (UCB) Racionální terapie epilepsie a Parkinsonovy choroby BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE / TS 06 De-8-mentia BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 5 / HS 07 Neuropsychiatrie 8:45 9:30 PLENÁRNÍ SCHŮZE ČNS 20:00 24:00 SPOLEČENSKÝ VEČER s Ivou Bittovou: Výstaviště Brno Pavilon A2 BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE 2 / TS 07 Neurogenní poruchy komunikace BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 6 / TS 09 Poruchy spánku I. Nadměrná spavost

6 0 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Pátek ČSNS ČSSKN Sál : Velký sál I. Sál 2: Velký sál II. Sál 3: Popkův sál Sál 4: Mendelův sál Sál 5: Zouharův sál 07:5 08:5 SATELITNÍ SYMPOSIUM 04 (ABBOTT) Novinky v diagnostice a v léčbě závratí 08:30 0:00 BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 7 / TS 0 Neuroimunologie I. Likvorová diagnostika BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 8 / HS 08 Epilepsie I. Praktická epileptologie BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 9 / TS Klinická doporučení v neurologii 0:00 0:30 Kávová přestávka 0:30 2:00 BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 22 / TS 2 Neuroimunologie II. Roztroušená skleróza BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 23 / HS 0 Epilepsie II. Epileptochirurgie BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 24 / TS 3 Kontroverse: operační léčba neurologických komplikací degenerativní stenózy páteřního kanálu 2:00 4:00 Polední přestávka 2:5 4:00 POSTEROVÁ SEKCE II (PRESS CENTRE 2. PATRO) 2:5 3:5 SATELITNÍ SYMPOSIUM 05 (NOVARTIS) Gilenya (fi ngolimod) nová éra v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 20 / HS 09 Demence I. BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 25 / HS 0 Demence II. BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 2 / TS 0-N Presidentské symposium BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 26 / HS 0-N Poruchy spánku II Salónek 7 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E 3:5 4:00 Schůze výboru NMS ČNS Schůze výboru sekce ČNS 4:00 5:30 BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 27 / HS 2 CENY ČNS A ČSKN ZA ROK 200, CENA ČSNN ZA ROK 20 BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 28 / HS3 Cerebrovaskulární onemocnění III. BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 29 / HS 4 Neuroonkologie 5:30 6:00 Kávová přestávka 6:00 7:30 BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 32 / HS 6 Neuroimunologie III. BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 33 / TS 4 Semiologie epileptických záchvatů (videosekce). Společná sekce ČSNS a ČSSKN BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 34 / TS 5 Pokroky v neurochirurgii 7:30 7:45 Přestávka 7:45 8:45 SATELITNÍ SYMPOSIUM 06 (BIOGEN) Roztroušená skleróza SATELITNÍ SYMPOSIUM 07 (EISAI) BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 30 / HS 5 Nervosvalová onemocnění I. Hereditální nervosvalová onemocnění BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 35 / HS 7 Neuromuskulární onemocnění II. Autoimunitní nervosvalová onemocnění 20:00 KULTURNÍ PROGRAM v Pivovarské pivnici nebo ve Vinárně U královny Elišky (dle výběru) BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 3 / HS 02-N Pokročilé metody zpracování EEG BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 36 / HS 03-N Funkční zobrazování I. Plenární schůze ČSSKN a následná schůze výboru

7 2 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Sobota ČSNS ČSSKN Sál : Velký sál I. Sál 2: Velký sál II Sál 3: Popkův sál Sál 4: Mendelův sál Sál5: Zouharův sál BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 4 / TS 02AB-N Škola neurofyziologie I. EMG + Intraoperační neurofyziologie BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 40 / HS 04-N Sensorická neurofyziologie + Varia I BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 39 / HS 20 Extrapyramidová onemocnění III BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 38 / HS 9 Neuroimunologie IV 08:30 0:00 BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 37 / HS 8 Vertebrogenní onemocnění I. BLOK 9: Paralelní sekce 43 / TS 02EF-N Škola neurofyziologie III. Sluchové kmenové potenciály + Transkraniální magnetická stimulace Salónek 7 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E 08:30 0:00 BLOK 9: Paralelní sekce 42 / TS 02CD-N Škola neurofyziologie II. Funkční magnetická rezonance + elektroencefalografi e 0:00 0:30 Kávová přestávka BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 48 / HS 06-N Funkční zobrazování II BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 47 / HS 05-N Intraoperační neurofyziologie + Varia II BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 46 / TS 7 Spasticita BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 45 / TS 6 Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy 0:30 2:00 BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 44 / HS 2 Vertebrogenní onemocnění II. 2:00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ OBOU SJEZDŮ S PŘÍPITKEM A VYHODNOCENÍ POSTERŮ

8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 5 ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSNS 20 Sál, 2: Velký sál 08:00 08:30 Pracovní zahájení 25. ČSNS Předsedající: Benetin J, Keller O, Bednařík J 08:00 ÚVODNÍ SLOVO Benetin J Predseda Slovenskej neurologickéj spol očnosti 08:05 ÚVODNÍ SLOVO Keller O Předseda České neurologické společnosti ČLS JEP 08:0 HISTORICKÉ POZNÁMKY O NEUROLOGII V BRNĚ Kadaňka Z Neurologická klinika LF MU a FN Brno 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. / Topické symposium 0 ISCHEMICKÝ IKTUS: SOUČASNÝ STAV ORGANIZACE PÉČE V ČR Předsedající: Škoda O, Bar M 08:30 TS0 AKTUALITY ORGANIZACE SÍTĚ KOMPLEXNÍCH CEREBROVASKULÁRNÍCH CENTER A IKTOVÝCH CENTER V ČR, PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O CMP A SYSTÉMU ÚHRAD (5+5 min.) Škoda O Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR 08:50 TS0 2 REGISTR SITS ANALÝZA DOSTUPNÝCH DAT ZA ČR (5+5 min.) Mikulík R ICRC, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 09:0 TS0 3 REGISTR IKTA AKTUÁLNÍ ANALÝZA DAT Z ČESKÉHO IKTOVÉHO REGISTRU (5+5 min.) Kalita Z Neurologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, ČR 09:30 TS0 4 POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O VAROVNÝCH PŘÍZNACÍCH A RIZIKOVÝCH FAKTORECH IKTU A JEHO VÝVOJ PO 0 LETECH (7+3 min.) Jura R, Bednařík J, 2, Kadlčíková J 3, Filipovičová D, Křivánková Z, Jurová M 4 KCC, Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Neurologické oddělení Nemocnice Vyškov, ČR; 4 Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

9 6 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 7 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:40 TS0 5 ADIPOKINÍNY, GASTROINTESTINÁLNY HORMÓN GRELÍN - NOVÉ RIZIKOVÉ FAKTORY ISCHEMICKEJ CMP (7+3 min.) Kantorová E, Chomová M 2, Galajda P 3, Očenášová A 2, Sivák Š, Nosáľ V, Dobrota D 2, Zeleňák K 4, Kurča, E Neurologická klinika a JLF UK, Martin, SR; 2 Ústav lekárskej chémie a biochémie JLF UK, Martin, SR; 3 I. Interná klinika a JLF UK, Martin, SR; 4 Rádiologická klinika a JLF UK, Martin, SR 09:50 TS0 6 ORGANIZACE NEUROREHABILITACE PRO NEMOCNÉ PO CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍ MOZKU (7+3 min.) Švestková O Klinika rehabilitačního lékařství. LF UK a VFN, Praha, ČR Sál, 2: Velký sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 5 / Topické symposium 03 NEUROPATICKÁ BOLEST Předsedající: Ambler Z, Bednařík J 0:30 TS03 DEFINICE, KLASIFIKACE A DIAGNOSTIKA NEUROPATICKÉ BOLESTI (2+3min.) Bednařík J, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 0:45 TS03 2 LABORATORNÍ TESTY PRO DIAGNOSTIKU NEUROPATICKÉ BOLESTI (2+3min.) Vlčková E, 2, Bednařík J, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR :00 TS03 3 NEUROPATICKÁ BOLEST JAKO SOUČÁST ŘADY KLINICKÝCH SYNDROMŮ (2+3min.) Ambler Z Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR :5 TS03 4 NEURALGIE TRIGEMINU KLASIFIKACE SE VZTAHEM K PŮVODU BOLESTÍ (2+3min.) Urgošík D, Klener J, Hořínek D 2, Keller J, Liščák R, Vladyka V Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika ÚVN, Praha, ČR :30 TS03 5 NEUROMODULACE V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI (2+3min.) Hakl M, Hřib R ARK-CPLB, LF MU Brno a FN U sv. Anny, Brno, ČR :45 TS03 6 NOVINKY VE FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI (2+3min.) Doležal T Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iheta), Praha, ČR Sál, 2: Velký sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. 9 / Hlavní sekce 04 CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ I. MOZKOVÝ INFARKT - AKUTNÍ LÉČBA Předsedající: Školoudík D, Mikulík R 4:00 HS04 MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY (5+5 min.) Školoudík D, 2 Neurologická klinika FN a OU Ostrava, ČR; 2 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR 4:20 HS04 2 NIŽŠÍ HODNOTA HOUNSFIELDOVÝCH JEDNOTEK MĚŘENÝCH V HYPERDENSNÍ STŘEDNÍ MOZKOVÉ TEPNĚ PREDIKUJE ČASNOU REKANALIZACI (0+5 min.) Kolieskova S,2, Mikulík R 2, Bag Asim K 3, Barlinn K, Samal A. A, Kepplinger J 4, Kesani M, Cava L. F, Chaudhary Asad A, Boehme A. K 5, Diggs P, Shahripour Reza B, Sisson A, Fowler B, Alexandrov A. W, Albright K. C,4, Alexandrov A. V Comprehensive Stroke Center, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA; 2 ICRC Brno, St.Anne s University Hospital Brno, ČR; 3 Radiology Department, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA; 4 Dresden University Stroke Center, University of Technology Dresden, Dresden, Germany; 5 Department of Epidemiology, School of Public Health, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA 4:35 HS04 3 BEZPEČNOST A EFEKTIVITA ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY UZÁVĚRU MOZKOVÉ TEPNY POMOCÍ STENTU SOLITAIRE AB (0+5 min.) Šaňák D, Kocher M 2, Veverka T, Černá M 2, Král M, Buřval S 2, Školoudík D, Kozák J 2, Herzig R, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2 KCC, Radiologická klinika FN Olomouc, ČR 4:50 HS04 4 CEREBRÁLNÍ PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA SE STENTINGEM U AKUTNÍ OKLUZE MOZKOVÉ TEPNY (7+3 min.) Roubec M, Kuliha M, Školoudík D, Šaňák D 2, Herzig R 2, Procházka V 3, Jonszta T 3, Krajča J 3, Czerný D 3 Neurologická klinika FN Ostrava, ČR; 2 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 3 Radiodiagnostický ústav, Ostrava, ČR 5:00 HS04 5 INTRAVENÓZNÍ TROMBOLYTICKÁ LÉČBA ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY PŘI UZÁVĚRU VNITŘNÍ KRKAVICE (7+3 min.) Rohan V, Ševčík P, Černá L, Včelák P 2, Polívka J Neurologická klinika FN Plzeň, ČR; 2 Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

10 8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 9 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 5:0 HS04 6 BEZPEČNOST A ÚČINNOST INTRAVENÓZNÍ TROMBOLYTICKÉ TERAPIE MOZKOVÉHO INFARKTU U PACIENTŮ NAD 80 LET (7+3 min.) Petrovicsová M, Kadlecová P 2, Václavík D 3, Šaňák D 4, Bar M 5, Ševčík P 6, Škoda O 7, Herzig R 4, Školoudík D 5, Kalita Z 8, Mikulík R 9 Neurologické oddělení, Nemocnice Znojmo, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3 Neurologické oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava-Vítkovice, ČR; 4 Neurologická klinika, FN Olomouc, Č; 5 Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR; 6 Neurologická klinika, FN Plzeň, Plzeň-Lochotín, ČR; 7 Neurologické oddělení, nemocnice Jihlava, ČR; 7 Neurologická klinika, FN Ostrava, Ostrava-Poruba, ČR; 8 Neurologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, Zlín, ČR; 9 I. neurologická klinika, FN U sv. Anny v Brně, Brno, ČR 5:20 HS04 7 KOMBINOVANÁ TROMBOLÝZA V LÉČBĚ AKUTNÍ FÁZE ICMP RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA (7+3 min.) Klimošová S, Endrych L 2, Dienelt J, Suchomel P Neurocentrum KNL, Liberec, ČR; 2 RDG KNL, Liberec, ČR Sál, 2: Velký sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 3 / Hlavní sekce 06 CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ II. MOZKOVÝ INFARKT: SEKUNDÁRNÍ PREVENCE Předsedající: Bauer J, Kalita Z, Traubner P 6:00 HS06 WILLISŮV OKRUH A JEHO VÝZNAM V PATOGENEZI ISCHEMICKÉHO IKTU (5+5 min.) Bauer J Neurologická klinika,. LF a VFN, Praha, ČR 6:20 HS06 2 VLIV HLADINY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ NA PŘESNOST FARMAKOGENETICKÉHO VÝPOČTU DÁVKY WARFARINU (0+5 min.) Tomek A, Maťoška V 2, Kolářová T 2, Šrámek M 4, Šarbochová I, Táborský L 2, Goetz P 3, Bojar M Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Laboratoř molekulární diagnostiky, OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 3 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 4 Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno, ČR 6:35 HS06 3 KOGNITIVNÍ VÝSLEDKY EC/IC BYPASSU V INDIKACI SEKUNDÁRNÍ PREVENCE IKTU (0+5 min.) Fiedler J, Přibáň V, Škoda O 2, Schenk I 3, Schenková V 3, Poláková S 4 Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, ČR; 2 Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR; 3 Neurologické oddělení, Nemocnice Písek, ČR; 4 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR 6:50 HS06 4 LOKALIZACE PRAVOLEVÝCH ZKRATŮ POMOCÍ TCD (7+3 min.) Schwabová J, Šrámek M 2, Tomek A Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Neurologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, ČR 7:00 HS06 5 SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU CMP V PRŮBĚHU KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMIE A STENTINGU POMOCÍ SONOTROMBOLÝZY (7+3 min.) Kuliha M, Školoudík D, 2, Roubec M, Fadrná T, Herzig R 2, Jonszta T, Czerný D, Procházka V, Krajča J, Hrbáč T, Otáhal D Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR; 2 Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc, ČR 7:0 HS06 6 PŘÍNOS ČASNÉHO HOLTEROVSKÉHO EKG MONITORINGU PRO DETEKCI PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ SE SAK: PROSPEKTIVNÍ STUDIE (7+3 min.) Král M, Šaňák D, Hutyra M 2, Veverka T, Bártková A, Kunčarová A, Herzig R, Školoudík D, Táborský M 2, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2. Interní kardiologická klinika FN Olomouc, ČR 7:20 HS06 7 FÁZOVÝ MODEL NEUROREHABILITACE PACIENTŮ S TĚŽKÝM POŠKOZENÍM MOZKU (7+3 min.) Lippertova-Grünerova M ANR, Bonn, Germany Sál 3: Popkův sál 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. 2 / Topické symposium 02 KONTROVERZE U EXTAPYRAMIDOVÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Kaňovský P, Kurča E 08:30 TS02 JE HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE INDIKOVÁNA U PARKINSONOVY NEMOCI? ANO (0+5 min.) Nevrlý M Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR 08:45 TS02 2 JE HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE INDIKOVÁNA U PARKINSONOVY NEMOCI? NE (0+5 min.) Jech R Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR 09:00 TS02 3 JE SPASTICITA EXTRAPYRAMIDOVÝ FENOMÉN? ANO (0+5 min.) Kaňovský P Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR 09:5 TS02 4 JE SPASTICITA EXTRAPYRAMIDOVÝ FENOMÉN? NE (0+5 min.) Cibulčík F Klinika neurologie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

11 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 2 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:30 TS02 5 JE ESENCIÁLNÍ TŘES NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ? ANO (0+5 min.) Bareš M I. neurologická klinika, LF MU Brno a FN U sv. Anny, ČR 09:45 TS02 6 JE ESENCIÁLNÍ TŘES NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ? NE (0+5 min.) Roth J. Neurologická klinika.lfuk a VFN, Praha, ČR Sál 3: Popkův sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 6 / Topické symposium 04 KLUB ABNORMÁLNÍCH POHYBŮ (VIDEOKAZUISTIKY ZAJÍMAVÝCH PŘÍPADŮ) Předsedající: Roth J, Benetin J Sál 3: Popkův sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. 0 / Hlavní sekce 05 EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ I. Předsedající: Bareš M, Valkovič P 4:00 HS05 MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY PARKINSONSKÝCH SYNDROMŮ METODAMI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY (0+5 min.) Kupka K, Kubinyi J, Zárubová K 3, Rysová L, Růžička E 2 Ústav nukleární medicíny. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 4:5 HS05 2 IADL U PACIENTŮ S DEMENCÍ U PARKINSONOVY A ALZHEIMEROVY NEMOCI (0+5 min.) Rektorová I, 2, Rašovská H 3 I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 LFMU, Brno, ČR 4:30 HS05 3 HLADINY TAU PROTEIN A BETA-AMYLOID -42 V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZDÍLNÝMI KLINICKÝMI SUBTYPY PARKINSONOVY NEMOCI (0+5 min.) Přikrylová Vranová H, Mareš J, Nevrlý M, Hluštík P, Kaňovský P Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR 4:45 HS05 4 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY (0+5 min.) Farníková K, Kaiserová M, Mikulicová L, Jugas P 2, Ovečka J 3, Kaňovský P Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 2 Neurologická ordinace, Veselí nad Moravou, ČR; 3 Ordinace praktického lékaře, Lipov, ČR 5:00 HS05 5 VÝSKYT GENETICKÝCH FORIEM PARKINSONOVEJ CHOROBY NA SLOVENSKU (0+5 min.) Kračunová K, Baldovič M 2, Valkovič P 3, Kádaši Ľ 2, Benetin J Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, SR; 2 Katedra molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, SR; 3 II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR 5:5 HS05 6 NEMOTORICKÉ SYMPTOMY U 27 PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ: VÝSLEDKY EWO STUDIE (0+5 min.) Rektorová I, 2, Bareš M, 2, Jech R 3, Farníková K 4, Rektor I, 2, Roth J 3, Růžička E 3, Kaňovký P 4, Chroust K 5, Pavlík T 5 I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 2 Neurologická klinika.lf UK, VFN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika LFUP a FN Olomouc, ČR; 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, ČR Sál 3: Popkův sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 4 / Topické symposium 08 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V NEUROLOGICKÉ PRAXI Předsedající: Baláž M, Bočková M 6:00 TS08 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V NEUROLOGII (20+0 min.) Rektor I, 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 6:30 TS08 2 IDENTIFIKACE CÍLOVÝCH STRUKTUR PRO FUNKČNÍ STEREOTAKTICKÉ VÝKONY (0+5 min.) Chrastina J, Novák Z, Baláž M 2, Říha I, Feitová V 3, Bočková M 2, Rektor I 2 Neurochirurgická klinika LFMU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 6:45 TS08 3 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V TERAPII HYPERKINETICKÝCH PORUCH (0+5 min.) Bočková M, 2, Baláž M, 2, Bareš M, 2, Rektor I, 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 7:00 TS08 4 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V TERAPII TREMORU (0+5 min.) Baláž M, Bočková M, Chrastina J 2, 3 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 7:5 TS08 5 VÝSLEDKY PROGRAMU HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE V OLOMOUCI (0+5 min.) Krahulík D, Nevrlý M 2, Otruba P 2, Kaňovský P 2, Vaverka M, Houdek M Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR; 2 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

12 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 23 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál 4: Mendelův sál 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. 3 / Hlavní sekce 0 CHRONICKÉ BOLESTI HLAVY Předsedající: Marková J, Doležil D 08:30 HS0 CHRONICKÉ BOLESTI HLAVY- VÝVOJ Z EPIZODICKÝCH DO CHRONICITY, JAK, PROČ, U KOHO? (5+5 min.) Marková J Neurologická klinika FTN, Praha, ČR 08:50 HS0 2 KRÁTKODOBÁ PROFYLAXE U MENSTRUAČNÍ MIGRÉNY (0+5 min.) Doležil D Neurologiická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 09:05 HS0 3 KOMBINACE PROFYLAKTIK - JSOU VHODNÉ A ÚČINNÉ? (0+5 min.) Mastík J I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 09:20 HS0 4 RŮZNÉ TYPY BOLESTI HLAVY U JEDNOHO PACIENTA JAK JE LÉČIT? (0+3 min.) Keller O Neurologická klinika FTN, Praha, ČR 09:33 HS0 5 ANTIDEPRESIVA V LÉČBĚ BOLESTÍ HLAVY (0+3 min.) Niedermayerová I, Marková J 2 Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno, ČR; 2 Neurologická klinika FTN, Praha, ČR 09:46 HS0 6 STIMULACE OKCIPITÁLNÍHO NERVU V TERAPII CHRONICKÝCH BOLESTÍ HLAVY (0+3 min.) Doležil D, Masopust V 2, Nažádal T 3 Neurologiická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha, ČR; 3 Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha, ČR Sál 4: Mendelův sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 7 / Topické symposium 05 DĚTSKÁ NEUROONKOLOGIE + GENETICKÉ ASPEKTY DĚTSKÝCH NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Ošlejšková H, Štěrba J 0:30 TS05 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU U DĚTÍ (5+5 min.) Štěrba J, Pavelka Z, Zitterbart K, Ventruba J 3, Smrčka M 4, Šlampa P 2 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Oddělení radiační onkologie MOÚ Brno, ČR; 3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, ČR; 4 Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, ČR 0:50 TS05 2 POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROM (PRES) U ONKOLOGICKÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ KAZUISTIKY (0+5 min.) Cahová P, Bernatíková H 2, Muchová M, Skotáková J 3, Štěrba J 2, Ošlejšková H Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, ČR; 3 Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno, ČR :05 TS05 3 MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH NEMOCÍ - VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY (5+5 min.) Fajkusová L, Sedláčková J, Stehlíková K, Páclová D, Zapletalová E Centrum molekulární diagnostiky a genové terapie FN Brno, ČR :25 TS05 4 GENETICKY DETERMINOVANÉ EPILEPTICKÉ ENCEFALOPATIE (7+5 min.) Rusnáková Š, Cahová P, Jansová E 2, Šultesová P 2, Chovančíková M 2, Fajkusová L 2, Kuba R 3,4, Ošlejšková H Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Centrum molekulární biologie a genové terapie, LF MU a FN Brno, ČR; 3 Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 4 CEITEC MU, Brno, ČR :37 TS05 5 MITOCHONDRIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ A EPILEPSIE EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY U PORUCH RESPIRAČNÍHO ŘETĚZCE (7+5 min.) Ryzí M, Ošlejšková H Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR :49 TS05 6 JUVENILNÍ FORMA POMPEHO CHOROBY (7+5 min.) Ošlejšková H, Rusnáková Š, Voháňka S 2 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR Sál 4: Mendelův sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. / Topické symposium 06 DE-8-MENTIA Předsedající: Hort J, Ressner P 4:00 TS06 AKTIVITY SEKCE KOGNITIVNÍ NEUROLOGIE (5 min.) Hort J, 2 Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR 4:05 TS06 2 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ U DEMENCE (8+2min.) Hort J, 2, Laczo J, 2, Hanzalová J, Sheardová K 2, Hudeček D 2, Vyhnálek M, 2 Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR 4:5 TS LET AMYLOIDOVÉ HYPOTÉZY, KDE JSME A CO DÁL? (0+5 min.) Vališ M Oddělení urgentní medicíny FN HK, Hradec Králové, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

13 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 4:30 TS06 4 NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY JAKO PŘEDSTUPNĚ ALZHEIMEROVY CHOROBY OD NEUROPSYCHOLOGICKÉHO KE KOMPLEXNÍMU KLINICKÉMU KONCEPTU (0+5 min.) Vyhnálek M, 2, Nikolai T 2, Laczo J 2, Hort J 2 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR 4:45 TS06 5 NEUROPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ VE STÁDIU MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY (0+5 min.) Nikolai T, Bezdíček O Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF a VFN, Praha, ČR 5:00 TS06 6 DELIRIA U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH (0+5 min.) Ressner P, Konrád J 2, Bártová P Neurologická klinika FN Ostrava, ČR; 2 Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, ČR 5:5 TS06 7 NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U DEMENCE - BEHAVIORÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÉ SYMPTOMY U PACIENTŮ S DEMENCÍ (BPSD) (0+5 min.) Konrád J Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, ČR Sál 4: Mendelův sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 5 / Hlavní sekce 07 NEUROPSYCHIATRIE Předsedající: Kukumberg P, Bojar M 6:00 HS07 VALIDACE ČESKÉ VERZE THE CONFUSION ASSESSMENT METHOD FOR THE INTENSIVE CARE UNIT [CAM-ICUcz], INCIDENCE A PROGNÓZA DELIRIA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ (0+5 min.) Košťálová M, 2, Mitášová A, Bednařík J, 2, Michalčáková R, Kašpárek T 2, 3, Balabánová P, Dušek L 4, Voháňka S, 2, Ely EW 5 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 4 Institut biostatistiky a analýz MU Brno, ČR; 5 Center for Health Services Research, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, USA 6:5 HS07 2 PREDIKTIVNÍ STATISTICKÝ MODEL DELIRIA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ (0+5 min.) Bednařík J, 2, Mitášová A, Košťálová M, Keřkovský M 3, Dušek L 4, Michalčáková R, Ježková M, Balabánová P, Voháňka S, 2, Kašpárek T 5, Urbánek I Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Radiologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, ČR; 5 Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, ČR 6:30 HS07 3 VÝZNAM PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ V PREDIKTIVNÍM GENETICKÉM TESTOVÁNÍ HUNTINGTONOVY NEMOCI (0+5 min.) Uhrová T, 4, Židovská J 2, Koblihová J 3, Klempíř J, Majerová V, Roth J Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Ústav biologie a lékařské genetiky. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Ústřední lékařsko-psychologické odd. ÚVN, Praha, ČR; 4 Psychiatrická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR 6:45 HS07 4 NEUROPSYCHIATRICKÝ PROFIL PLACEBO/NOCEBO REAKCIÍ (8+5 min.) Kukumberg P II. neurologická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR 6:58 HS07 5 SPECT A DATSCAN - PŘÍNOS PRO NEUROLOGII, KOGNITIVNÍ NEUROLOGII A NEUROPSYCHIATRII (8+5 min.) Bojar M, Baraníková Z 2, Jung M, Tomek A, Zárubová K, Táborská K 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 3 Klinika endokrinologie a nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 7: HS07 6 ENCEFALITÍDA S AKÚTNOU ORGANICKOU PSYCHOTICKOU PORUCHOU (7+3 min.) Čuchran P, Džugan J, Zamba Š NsP Š. Kukuru a.s., Michalovce, SR 7:2 HS07 7 SYMPTOMATICKÁ NEUROSYFILIS (7+3min.) Pachirová I, Neumann J, Neumannová R 2, Danišová P, Kreisslová J 2, Macko J Neurologické oddělení, Nemocnice Chomutov, ČR; 2 Specializované dermatovenerologické pracoviště, Nemocnice Chomutov, ČR Sál 5: Zouharův sál 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. 4 / Hlavní sekce 02 SEKCE PRŮMYSLOVÉ NEUROLOGIE + VARIA I Předsedající: Ehler E, Matulová H 08:30 HS02 TOXICKÉ NEUROPATIE (0+5 min.) Ehler E Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR 08:45 HS02 2 PROFESIONÁLNÍ ÚŽINOVÉ SYNDROMY U PRACOVNÍKŮ V RIZIKU VIBRACÍ PŘEHLED ELEKTROMYOGRAFICKÝCH NÁLEZŮ (0+5 min.) Matulová H, Boušová K 2 Neurologická klinika FN Hradec Králové, ČR; 2 Klinika nemocí z povolání FN Hradec Králové, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

14 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 27 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:00 HS02 3 NEUROCHIRURG A KARPÁLNÍ TUNEL V ROCE 20 (0+5 min.) Vaverka M Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR 09:5 HS02 4 MOŽNOSTI JEHLOVÉ ELEKTROMYOGRAFIE U SPASTICITY (0+5 min.) Ehler E, Čižmář I 2 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR; 2 Traumacentrum FN Olomouc, ČR 09:30 HS02 5 ROZDÍL SPIROMETRICKÝCH PARAMETRŮ PŘI MĚŘENÍ VSEDĚ A V HORIZONTÁLNÍ POLOZE NA ZÁDECH (7+3 min.) Večeřa L Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR 09:40 HS02 6 MYELOPATIA ZAPRÍČINENÁ DEKOMPRESNOU CHOROBOU. ÚSPEŠNÁ LIEČBA V KOMBINÁCII S HYPERBARICKOU OXYGENOTERAPIOU (7+3 min.) Palušková M, Stanovičová Z 2, Leichenbergová E 3, Nemcová Z Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR; 2 Neurologická klinika, FN Nové Zámky, SR; 3 Centrum hyperbarickej medicíny, AMV Medical, s.r.o., Nové Zámky, SR 09:50 HS02 7 OSMIPOLOŽKOVÝ NÁSTROJ PRO SCREENING POLYKACÍ FUNKCE U PACIENTŮ S NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM (7+3 min.) Mandysová P, 2, Ehler E, 2, Škvrňáková J, 2, Černý M 3, Prusek O 4 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, ČR; 2 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR; 3 FN Hradec Králové, ČR; 4 Oddělení podpory informačních systémů, Univerzita Pardubice, ČR Sál 5: Zouharův sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 8 / Hlavní sekce 03 VARIA II Předsedající: Bartko D, Polívka J 0:30 HS303 ĽAHKÉ MOZGOVÉ PORANENIE SÚČASNÉ POZNATKY (0+5 min.) Sivák Š, Nosáľ V, Kantorová E, Turčanová Koprušáková M, Kurča E Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin, SR 0:45 HS03 2 KAROTICKÁ ENDAREKTÓMIA(CEA) A KAROTICKÝ STENTING(CAS) PRI ASYMPTOMATICKEJ KAROTICKEJ STENÓZE (ACS). NEPOKRAČOVAŤ V CAS, TVRDIA MEDZINÁRODNÍ EXPERTI. KRITICKÝ POHĽAD NA 20-ROČNÉ KONTROVERZIE MEDZI CEA, CAS A MEDIKAMENTÓZNOU PREVENCIOU (0+5 min.) Bartko D, 2, 5, Combor I 5, Rusnak F 3, 5, Zelenak K 7, Gombosova Z, 2, 5, Bubelkova L, 2, 5, Danihel L 4, 5, Fabcin J 6, Kodaj J 4, 5 Ústav medicínskych vied,neurovied a vojenského zdravotníctva, Ružomberok, SR; 2 Neurologická klinika, Ružomberok, SR; 3 Klinika vaskularnej chirurgie, Ružomberok, SR; 4 Radiologická klinika, Ružomberok, SR; 5 Ústredná vojenská fakultná nemocnica, Ružomberok, SR; 6 MRI Centrum, Martin, SR; 7 Radiologická klinika ÚN, Martin, SR :00 HS03 3 KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE NA NEUROCHIRURGICKÉ KLINICE FN OLOMOUC (0+5 min.) Krahulík D, Vaverka M Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR :5 HS03 4 JAK PŘEDCHÁZET CHYBÁM V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BORRELIOVÉ MENINGOCENFALOMYELORADIKULITIDY? (0+5 min.) Bojar M, Hanzalová J, Kinštová L, Krýsl D, Tomek A Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR :30 HS03 5 PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA V NEUROLOGII (0+5 min.) Polívka J, Topolčan O 2, Rohan V, Peterka M, Ševčík P, Vrzalová T 2, Pešta M 2, Fuchsová R 2, Polívka J jr. 3 Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR; 2 Centrální imunoanalytická laboratoř LF UK a FN Plzeň, ČR; 3 Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita Plzeň, ČR :45 HS03 6 REZIUDÁLNÍ KOGNITIVNÍ KAPACITA PACIENTŮ S PORUCHOU VĚDOMÍ ERP A PET VYŠETŘENÍ (0+5 min.) Holečková I, 2, 3, Fischer C 2, 3, Morlet D 3, Coste N 4 FN Plzeň, ČR; 2 Department of Clinical Neurophysiology, Neurological Hospital, Lyon, France; 3 INSERM, University Lyon, France; 4 CERMEP, Lyon, France Sál 5: Zouharův sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. 2 / Topické symposium 07 NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE Předsedající: Košťálová M, Csefalvay Z, Komárek V 4:00 TS07 NOVÉ PERSPEKTÍVY V DIAGNOSTIKE JAZYKOVÝCH DEFICITOV U PACIENTOV S MOZGOVÝM POŠKODENÍM (5min.) Cséfalvay Zs Katedra logopédie, Univerzita Komenského, Bratislava, SR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

15 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 29 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 4:5 TS07 2 SPECIFIKA DIAGNOSTIKY AFÁZIE (0+5 min.) Košťálová M, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 4:30 TS07 3 ÚSKALÍ PRAVOHEMISFÉROVÝCH DEFICITŮ V LOGOPEDII S DŮRAZEM NA JEJICH ETIOLOGII A SYMPTOMATOLOGII (0+5 min.) Vitásková K Ústav speciálněpedagogických studií, PF UP, Olomouc, ČR 4:45 TS07 4 VÝZNAM HODNOTENIA JAZYKOVÝCH FUNKCIÍ POČAS AWAKE RESEKCIE LOW-GRADE GLIÓMOV RASTÚCICH VO VNÚTRI ALEBO V KONTAKTE S REČOVÝMI A JAZYKOVÝMI OBLASŤAMI MOZGU (0+5 min.) Šteňová V, Šteňo A 2, Hollý V 3, Šteňo J 2 Ambulancia klinickej logopédie, Nemocnica akad. L. Dérera UNB, Bratislava, SR; 2 Neurochirurgická klinika LF UK, Bratislava, SR; 3 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU, Bratislava, SR 5:00 TS07 5 MR TRAKTOGRAFIE U DĚTÍ S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ (0+5 min.) Komárek V, Vránová M, Kynčl M, Šanda J 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 5:5 TS07 6 PRAGMATICKY ORIENTOVANÁ TERAPIE AFÁZIE (0+5 min.) Lasotová N, 2, Košťálová M,2,3 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 Občanské sdružení ProAfázie, Brno ČR; 3 CEITEC MU, Brno, ČR Sál 5: Zouharův sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 6 / Topické symposium 09 PORUCHY SPÁNKU I. NADMĚRNÁ SPAVOST Předsedající: Moráň M, Šonka K 6:00 TS09 DENNÍ SPAVOST A HLA (5+3min.) Nevšímalová S, Šonka K, Mignot E 2 Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Stanford Center for Narcolepsy, Welch Road, Palo Alto, USA 6:8 TS09 2 NADMĚRNÁ SPAVOST A SPÁNKOVÁ APNOE (5+3min.) Moráň M Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR 6:36 TS09 3 IDIOPATICKÁ HYPERSOMNIE JEDNA NOSOLOGICKÁ JEDNOTKA ANO ČI NE? (5+3min.) Šonka K, Šusta M 2, Nevšímalová S, Dauvilliers Y 3, Billiard M 3 Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Psychiatrická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Neurologické oddělení nemocnice Gui de Chauliac, Montpellier, France 6:54 TS09 4 PORUCHY SPÁNKU U PARKINSONOVY NEMOCI (5+3min.) Bušková J, Klempíř J, Majerová V, Picmausová J, Šonka K, Jech R, Roth J, Růžička E Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR 7:2 TS09 5 RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ TĚHOTENSTVÍ U EVROPSKÝCH PACIENTEK S NARKOLEPSIÍ (5+3min.) E. Maurovich Horvat, D. Kemlink, B. Högl 2, B. Frauscher 2, L. Ehrmann 2, P. Geisler 3, K. Ettenhuber 3, G. Mayer 4, R. Peraita Adrados 5, E. Calvo 5, G. J. Lammers 6, A. van der Heide 6, L. Ferini-Strambi 7, G. Plazzi 8, F. Poli 8, Y. Dauvilliers 9, P. Jennum 0, H. Leonthin 0, J. Mathis, A. Wierzbicka 2, F. J. Puertas 3, P. - A. Beitinger 4, I. Arnulf 5, R. Riha 6, M. Tormášiová 7, J. Slonková 8, S. Nevšímalová, K. Šonka za European Narcolepsy Network Neurologická klinika,. Lékařská fakulta UK a VFN, Univerzita Karlova, Praha, ČR; 2 Department of Neurology, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Rakousko; 3 Department of Psychiatry, University Medical Center, Regensburg, Německo; 4 Hephata-Klinik, Schwalmstadt-Treysa, Německo; 5 Sleep and Epilepsy Uni-Clinical Neurophysiology Department, Gregorio Marañón University Hospital, Madrid, Španělsko; 6 Department of Neurology, Leiden University Medical Center, Leiden, Nizozemí; 7 Sleep Disorders Center, Università Vita-Salute San Raffaele, Milán, Itálie; 8 University of Bologna, Boloňa, Itálie; 9 Reference center for Narcolepsy, Hôpital Gui-de-Chauliac, Montpellier, Francie; 0 Danish Center for Sleep Medicine, Department of Clinical Neurophysiology, University of Copenhagen, Glostrup, Dánsko; Department of Neurology, Inselspital, Bern University Hospital and University of Bern, Švýcarsko; 2 Department of Clinical Neurophysiology, Institute of Psychiatry and Neurology, Varšava, Polsko; 3 Sleep Disorders Unit, University Hospital La Ribera, Alzira, Valencie, Španělsko; 4 Max Planck Institute of Psychiatry, Mníchov, Německo; 5 Reference center for Narcolepsy, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paříž, Francie; 6 Sleep and Respiratory Medicine, Royal Infi rmary Edinburgh, University of Edinburgh,V.B.; 7 Neurologická klinika, Lékařská fakulta, UP JŠ, Košice, SR; 8 Neurologická klinika FN Ostrava, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

16 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 3 PÁTEK, 25. LISTOPADU 20 Sál : Velký sál I. PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál : Velký sál I. 08:30 0:00 BLOK 5 / Paralelní sekce č. 7 / Topické symposium 0 NEUROIMUNOLOGIE I. LIKVOROVÁ DIAGNOSTIKA Předsedající: Adam P, Štourač P 08:30 TS0 ALGORITMUS VYŠETŘENÍ LIKVORU (5+5 min.) Adam P, 2, 3, Sobek O, 2, Koudelková M, Hajduková L, 3 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 2 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 3 Neurologické oddělení ÚVN, Praha, ČR 08:50 TS0 2 NOVÉ NEUROIMUNOLOGICKÉ MOŽNOSTI LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY V CSF (2+3min.) Koudelková M, Sobek O, Adam P, 2 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 2 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 09:05 TS0 3 LIKVOROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA SERÓZNÍCH NEUROINFEKCÍ (5+5 min.) Sobek O, 3, Adam P, 2, 3, Koudelková M, Hajduková L, 2, Sobková M Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha 6, ČR; 2 Neurologické oddělení ÚVN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 09:25 TS0 4 CYTOLOGIE A ENERGETIKA JAKO VÝZNAMNÉ ATRIBUTY LIKVOROVÉ DIAGNOSTIKY ZÁNĚTLIVÉHO POSTIŽENÍ CNS (5+5 min.) Kelbich P, Procházka J 2, Hejčl A 2, Hanuljaková E 3, Peruthová J Nemocnice Kadaň s.r.o., Kadaň, ČR; 2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, ČR; 3 Nemocnice Most, ČR 09:45 TS0 5 KLINICKÉ VYUŽITÍ MARKERŮ TKÁŇOVÉ DESTRUKCE V PRAXI, PŘEHLED A VLASTNÍ POZOROVÁNÍ (2+3min.) Hajduková L, 2, Adam P, 2, 3, Sobek O 2, 3, Koudelková M 2, Kasík J Neurologické oddělení, ÚVN Praha, ČR; 2 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 3 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 0:30 2:00 BLOK 6 / Paralelní sekce č. 22 / Topické symposium 2 NEUROIMUNOLOGIE II. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Předsedající: Havrdová E, Taláb R 0:30 TS2 NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (5+5 min.) Havrdová E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR 0:50 TS2 2 POSTAVENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE V MONITORACI AKTIVITY RS POHLED KLINICKÉHO NEUROLOGA (5+5 min.) Horáková D, Týblová M, Volná J, Krásenský J 2, Seidl Z 2, Vaněčková M 2, Havrdová E 2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Radiodiagnostická klinika,. LF UK a VFN v Praze, ČR :0 TS2 3 ÚČINNOST DVOU DÁVKOVACÍCH SCHÉMAT PODKOŽNĚ PODÁVANÉHO INTERFERONU BETA-A NA RIZIKO ZVRATU PRVNÍ DEMYELINIZAČNÍ PŘÍHODY DO ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY: VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ STUDIE 3. FÁZE (REFLEX) (5+5 min.) Taláb R, Kappos L 2, Comi G 3, De Stefano N 4, Freedman M. S 5, Barkhof F 6, Polman CH. H 6, Uitdehaag B. M. J 6, Casset-Semanaz F 7., Hennessy B 7, Rocak S 7, Stubinski B 7 Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR; 2 Departments of Neurology and Biomedicine, University Hospital Basel, Switzerland; 3 Dept of Neurology, Ospedale San Raffaele, Milan, Italy; 4 Dept. of Neurological & Behavioral Sciences, University of Siena, Italy; 5 Multiple Sclerosis Research Unit, The Ottawa Hospital-General Campus, Ottawa, Ontario, Canada; 6 VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 7 Merck Serono S.A., Geneva, Switzerland.30 TS2 4 VÝZNAM ZPŮSOBU APLIKACE NA CELKOVOU ADHERENCI K LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY LÉKY OVLIVŇUJÍCÍMI PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ (2+3 min.) Vachová M MSC Teplice, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice v Čechách, ČR :45 TS2 5 NÁSLEDKY OPTICKÉ NEURITIDY U DEMYELINIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CNS (2+3 min.) Lízrová Preiningerová J Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN v Praze, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

17 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 33 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál : Velký sál I. 4:00 5:30 BLOK 7 / Paralelní sekce č. 27 / Hlavní sekce 2 CENY ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (ČNS) A ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII (ČSKN) ZA ROK 200, CENA ČESKÉ A SLOVENSKÉ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE (ČSNN) ZA ROK 20 Předsedající: Keller O, Šonka K 4:00 CENA ČNS ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 200 4:30 CENA ČNS ZA VYNIKAJÍCÍ KRÁTKÉ SDĚLENÍ ČI KAZUISTIKU ZA ROK 200 4:40 HENNEROVA CENA ČNS PRO MLADÉ AUTORY DO 35 LET ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 200 4:50 CENA ČSSKN ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 200 5:00 CENA ČSNN ZA NEJLEPŠÍ PRÁCI PUBLIKOVANOU V ČASOPISE V ROCE 20 Sál : Velký sál I. 6:00 7:30 BLOK 8 / Paralelní sekce č. 32 / Hlavní sekce 6 NEUROIMUNOLOGIE III Předsedající: Mareš J, Hladíková M 6:00 HS6 GENETIKA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ: SÍLA ASOCIACE GENŮ (0+5 min.) Doláková J, Vrtěl R 2, Vodička R 2, Mareš J, Kaňovský P Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR; 2 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Olomouc, ČR 6:5 HS6 2 POLYMORFISMY GENU PRO ANGIOTENZINOGEN A JEJICH ASOCIACE S PROGRESÍ CHOROBY U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (0+5 min.) Hladíková M, Štourač P, Vašků A 2, Benešová Y Neurologická klinika LF MU a FN Bohunice, Brno, ČR; 2 LF MU, Brno, ČR 6:30 HS6 3 VARIABILITA EXPRESIE MXA PROTEÍNU POČAS LIEČBY ROZTRÚSENEJ SKLERÓZY INTERFERÓNOM BETA (0+5 min.) Kantorová E, Michalik J, Sivák Š, Kurča E, Chandoga J 2 Neurologická klinika a JLF UK, Martin, SR; 2 Centrum lekárskej genetiky, Univerzitná nemocnica, Bratislava, SR 6:45 HS6 4 PŘEDCHÁZÍ NEDOSTATEČNÁ EXPRESE MRNA MXA PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM Β VZNIK NEUTRALIZAČNÍCH PROTILÁTEK? (0+5 min.) Libertínová J, Meluzínová E, Maťoška V 2, Kolářová T 2, Houžvičková E, Zajac M 3, Bojar M Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Laboratoř molekulární diagnostiky, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 3 Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR 7:00 HS6 5 GENETICKÝ POLYMORFISMUS RS JAKO MARKER ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY V HLA-DRB*50 (0+5 min.) Benešová Y, Vašků A 2, Štourač P,3, Hladíková M, Okáčová I, Fiala A 2, Bednařík J,3 Neurologická klinika LF MU Brno a FN Brno, ČR; 2 Ústav patologické fyziologie, LF MU Brno, ČR; 3 CEITEC MU, Brno, ČR 7:5 HS6 6 IMUNOREGULAČNÍ T LYMFOCYTY A JEJICH OVLIVNĚNÍ LÉČBOU U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (0+5 min.) Praksová P, Štourač P, Bednařík J, Mikulková Z 3, Michálek J 3 NK LF MU FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Centrum buněčné imunoterapie MU Brno, ČR Sál 2: Velký sál II. 08:30 0:00 BLOK 5 / Paralelní sekce č. 8 / Hlavní sekce 08 EPILEPSIE I. PRAKTICKÁ EPILEPTOLOGIE Předsedající: Donáth V, Kuba R 08:30 HS08 PŘÍČINY FARMAKOREZISTENCE (0+5 min.) Rektor I, 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 08:45 HS08 2 KOMENTÁRE A POZNÁMKY K FARMAKOREZISTENCII A PSEUDOFARMAKOREZISTENCII (0+5 min.) Donáth V FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR 09:00 HS08 3 HYPERMOTORICKÉ ZÁCHVATY U TEMPORÁLNÍ EPILEPSIE (0+5 min.) Elišák M, Marusič P, 2, Krijtová H, Tomášek M, Mohapl M 2, Zámečník J 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK a ÚVN, Praha, ČR; 3 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha, ČR 09:5 HS08 4 DE MORSIEROV SYNDROM ASOCIOVANÝ S KORTIKÁLNOU DYSPLÁZIOU MANIFESTUJÚCI SA V DOSPELOM VEKU PARCIÁLNYMI KOMPLEXNÝMI ZÁCHVATMI (0+5 min.) Lisá I, Pristašová E, Kukumberg P, Karlík M, Petrleničová D, Jezberová M 2 II. neurologická klinika LF UK UNsP Bratislava, SR; 2 Radiodiagnostická klinika SZU UNsP Bratislava, SR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

18 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 35 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:30 HS08 5 VZTAH MEZI VÝSKYTEM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ LÉČBY A DEPRESÍ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ (0+5 min.) Kotašková J, Marusič P Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 09:45 HS08 6 OSTEOPATIE U EPILEPTIKŮ. ALGORITMUS LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE (0+5 min.) Šimko J, Horáček J 3, Živný P 2, Taláb R, Holá S 2 Neurologická klinika FN Hradec Králové, ČR; 2 Ústav klinické a biochemické diagnostiky FN v Hradci Králové, ČR; 3 II. Interní klinika FN Hradec Králové, ČR Sál 2: Velký sál II. 0:30 2:00 BLOK 6 / Paralelní sekce č. 23 / Hlavní sekce 0 EPILEPSIE II. EPILEPTOCHIRURGIE Předsedající: Brázdil M, Timárová G 0:30 HS0 EPILEPTOLOGICKÉ CENTRUM V NNH: PŘEHLED VÝSLEDKŮ OD ROKU 994 DO SOUČASNOSTI (7+3 min.) Marečková I, Vojtěch Z, Procházka T, Šroubek J, Liščák R, Dbalý V, Kalina M Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR 0:40 HS0 2 DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY EPILEPSIE V CENTRU PRO EPILEPSIE MOTOL A ÚVN PRAHA (7+3 min.) Marusič P,2, Tomášek M, Krijtová H, Krýsl D, Kotašková J, Mohapl M 2, Beneš V 2 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK a ÚVN Praha, ČR 0:50 HS0 3 VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY EPILEPSIE V CENTRU PRO EPILEPSIE BRNO (7+3 min.) Brázdil M, 2 Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR :00 HS0 4 EFEKTIVNOST VNS U FOKÁLNÍCH EPILEPSIÍ V DĚTSKÉM VĚKU (7+3 min.) Ryzí M, Kuba R 2, Ošlejšková H, Chrastina J 3, Novák Z 3, Rektor I 2 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3 Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR :0 HS0 5 PRVÝ ROK SKÚSENOSTÍ S IMPLANTÁCIOU VNS V NEMOCNICI AK. DÉRERA UNB BRATISLAVA (7+3 min.) Timárová G, Šteňo J 2, Novotný M 2, Kľoc M 2, Sýkora P 3, Kukumberg P II. neurologická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR; 2 Neurochirgická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR; 3 Neurologická klinika DFN, Bratislava, SR :20 HS0 6 INTRAOPERAČNÍ MRI V EPILEPTOCHIRURGII (0+5 min.) Šroubek J, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I, Keller J, Malíková H Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR :35 HS0 7 MR NÁLEZY V OBLASTI TEMPORÁLNÍHO PÓLU U PACIENTŮ S TEMPORÁLNÍ EPILEPSIÍ ASOCIOVANÉ S HIPOKAMPÁLNÍ SKLERÓZOU INTEROBSERVER ANALÝZA, HISTOPATOLOGICKÉ NÁLEZY A DALŠÍ KORELACE (0+5 min.) Kuba R, 2, Tyrlíková I, Pažourková M 3, Hermanová M 2, 4, Brázdil M, 2, Rektor I, 2 Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Klinika zobrazovacích metod, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR; 4 Patologický ústav, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR Sál 2: Velký sál II. 4:00 5:30 BLOK 7 / Paralelní sekce č. 28 / Hlavní sekce 3 CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ III. Předsedající: Herzig R, Neumann J 4:00 HS3 ČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA INTRACEREBRÁLNÍHO HEMATOMU (ICH) (8+5 min.) Vaverka M, Krahulík D, Hrabálek L Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR 4:3 HS3 2 INTRAOPERAČNÍ VIDEOANGIOGRAFIE U MOZKOVÝCH ANEURYZMAT ZKUŠENOSTI U 6 VÝDUTÍ (8+5 min.) Klener J, Šroubek J, Šetlík M Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR 4:26 HS3 3 CEREBRÁLNY ISCHEMICKÝ INFARKT (CI). DIFERENTNÝ EFEKT HYPOTENZÍV V SÚBORE HYPERTENZNYCH CI PACIENTOV(CI+AH) V POROVNANÍ SO SÚBOROM HYPERTONIKOV(AH) INTERPRETOVANÝ KARDIOLÓGMI AKO NEDOSTATOČNÁ A NEUROLÓGMI AKO ADEKVÁTNA REAKCIA (8+5 min.) Bartko D, 2, 3, Combor I 3, Gombosova Z, 2, 3, Bubelkova L. 2. 3, Lietava J 4, Murin J 5 Ústav medicínskych vied,neurovied a vojenského zdravotníctva, Ružomberok, SR; 2 Neurologická klinika, Ružomberok, SR; 3 Ústredná vojenská fakultná nemocnica, Ružomberok, SR; 4 2. Interná klinika UN, Univerzita Komenského, Bratislava, SR; 5. Interná klinika UN, Univerzita Komenského, Bratislava, SR 4:39 HS3 4 ICMP NA PODKLADĚ CHRONICKÉ OKLUZE ACI: VYUŽITÍ TCD K POSOUZENÍ OBNOVENÍ CVR PO EC-IC BYPASSU (8+5 min.) Herzig R, Krahulík D 2, Školoudík D, Šaňák D, Macháč J 2, Vaverka M 2, Král M, Veverka T, Dorňák T, Bártková A, Kunčarová A, Mareš J, Hluštík P, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 2 Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

19 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 37 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 4:52 HS3 5 LIEČBA HEPARÍNOM ALEBO LMWH V AKÚTNEJ FÁZE ISCHEMICKEJ NCMP. RETROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA (8+5 min.) Nosáľ V, Sčúr M, Michalik J, Sivák Š, Kantorová E, Krátky M, Zeleňák K 2, Kurča E Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin, SR; 2 Rádiodiagnostická klinika JLF UK a UNM, Martin, SR 5:05 HS3 6 UŽÍVÁNÍ ANTIAGREGACE MŮŽE ZVYŠOVAT ŠANCI NA REKANALIZACI UZAVŘENÉ MOZKOVÉ TEPNY PO IV TROMBOLÝZE (8+5 min.) Šaňák D, Kuliha M 2, Herzig R, Roubec M 2, Školoudík D, Zapletalová J 3, Kocher M 4, Král M, Veverka T, Čecháková E 4, Bártková A, Procházka V 5, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR; 2 KCC, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba, ČR; 3 Ústav lékařské biofyziky, biometrie a statistiky, LF UP Olomouc, ČR; 4 Radiologická klinika, FN Olomouc, ČR; 5 Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava-Poruba, ČR 5:8 HS3 7 KRYPTOGENNÍ ISCHEMICKÝ IKTUS: ETIOLOGICKÝ VÝZNAM PATENTNÍHO FORAMEN OVALE (8+5 min.) Bártková A, Šaňák D, Hutyra M 2, Král M, Hluštík P, Herzig R, Veverka T, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2 I. Interní klinika FN Olomouc, ČR Sál 2: Velký sál II. 6:00 7:30 BLOK 8 / Paralelní sekce č. 33 / Topické symposium 4 SEMIOLOGIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (VIDEOSEKCE). SPOLEČNÁ SEKCE ČSNS A ČSSKN Předsedající: Marusič P, Kuba R 6:00 TS4 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EPILEPTICKÝCH A NEEPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (5 min.) Marusič P Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK a ÚVN, Praha, ČR 6:5 VIDEOKAZUSTIKY (30 min.) 6:45 TS4 2 LOKALIZACE A LATERALIZACE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (5min.) Kuba R Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 7:00 VIDEOKAZUSTIKY (30 min.) Sál 3: Popkův sál 08:30 0:00 BLOK 5 / Paralelní sekce č. 9 / Topické symposium KLINICKÁ DOPORUČENÍ V NEUROLOGII Předsedající: Suchý M, Ehler E 08:30 TS KLINICKÉ STANDARDY V ČESKÉ NEUROLOGII HISTORIE A SOUČASNOST (0+5 min.) Bednařík J, Suchý M 2, Ehler E 3 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 Národní referenční centrum, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR 08:45 TS 2 IMPLEMENTACE KLINICKÝCH STANDARDŮ DO PRAXE NEUROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ (0+5 min.) Suchý M, Bednařík J 2, Škoda O 3, Pátá M Národní referenční centrum, Praha, ČR; 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 3 Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR 09:00 TS 3 STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CMP A TIA (0+5 min.) Neumann J, Škoda O, Herzig R, Mikulík R, Kalita Z, Bauer J, Václavík D, Bar M Cerebrovaskulární sekce, Česká neurologická společnost ČLS JEP, ČR 09:5 TS 4 VÝVOJ KLINICKÉHO STANDARDU PRO DIAGNOSTIKU A TERAPII MYASTHENIA GRAVIS (0+5 min.) Zapletalová O, Piťha J 2, Bednařík J 3, Ambler Z 4, Schützner J 5, Zámečník J 6, Suchý M 7, Pátá M 7 Neurologická klinika LF a FN, Ostrava, ČR; 2 Centrum myasthenia gravis při Neurologické klinice. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN, Brno, ČR; 4 Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, ČR; 5 III.Chirurgická klinika 2.LFUK a FN Motol, Praha, ČR; 6 Ústav patologie a molekulární mediciny 2. LF UK Motol, Praha, ČR; 7 Národní referenční centrum, Praha, ČR 09:30 TS 5 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU NARKOLEPSIE (0+5 min.) Šonka K, Nevšímalová S Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR 09:45 TS 6 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY A NEUROMYELITIS OPTICA (0+5 min.) Havrdová E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

20 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 39 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál 3: Popkův sál 0:30 2:00 BLOK 6 / Paralelní sekce č. 24 / Topické symposium 3 KONTROVERSE: OPERAČNÍ LÉČBA NEUROLOGICKÝCH KOMPLIKACÍ DEGENERATIVNÍ STENÓZY PÁTEŘNÍHO KANÁLU Předsedající: Kadaňka Z, Barsa P 0:30 TS3 SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATII OPEROVAT! (5+5 min.) Suchomel P Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR 0:50 TS3 2 SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATII NEOPEROVAT! (5+5 min.) Kadaňka Z Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR :0 TS3 3 LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZU OPEROVAT! (5+5 min.) Barsa P Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR :30 TS3 4 LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZU NEOPEROVAT! (5+5 min.) Voháňka S, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR :50 PANEL EXPERTŮ (0 min.) Sál 3: Popkův sál 4:00 5:30 BLOK 7 / Paralelní sekce č. 29 / Hlavní sekce 4 NEUROONKOLOGIE Předsedající: Betka J, Galanda M, Šteňo A 4:00 HS4 SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU VESTIBULÁRNÍCH SCHWANNOMŮ A JEJÍ VÝSLEDKY (5+5 min.) Betka J, Chovanec M, 2, Zvěřina E, 4, Bouček J, Profant O, 5, Kluh J, Lukeš P, Kraus J 4, Lisý J 6 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Anatomický ústav. LF UK Praha, ČR; 3 Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 4 Neurochirurgická klinika 3. LF UK Praha, ČR; 5 Oddělení neurofyziologie sluchu ÚEM AVČR, Praha, ČR; 6 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 4:20 HS4 2 AWAKE RESEKCIA SUPRATENTORIÁLNYCH LOW-GRADE GLIÓMOV V ELOKVENTNÝCH OBLASTIACH MOZGU (5+5 min.) Šteňo A, Šteňová V 2, Belan V 3, Hollý V 4, Šurkala J, Šteňo J Neurochirurgická klinika LFUK a UN Bratislava, SR; 2 Ambulancia klinickej logopédie UN Bratislava, SR; 3 Rádiodiagnostická klinika SZU a UN Bratislava, SR; 4 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU a UN Bratislava, SR 4:40 HS4 3 NÁŠ PRÍSTUP K SUBKORTIKÁLNEJ RESEKCII GLIÓMOV V ELOKVENTNÝCH OBLASTIACH MOZGU-NAVIGOVANÁ ELEKTRÓDA (5+5 min.) Galanda M, Galanda T, Bullová J, Mištinová J, Kluzová M Neurochirurgická klinika, FN F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, SR 5:00 HS4 4 KOLAPSOVÉ STAVY, PORUCHA SLUCHU A ZRAKU PŘI LEPTOMENINGEÁLNÍ KARCINOMATÓZE KAZUISTIKA (0+5 min.) Bechyně K, Schenk I Neurologické oddělení, Nemocnice Písek, CR 5:5 HS4 5 HIGH GRADE GLIOM KAUDÁLNÍ OBLASTI MÍCHY IMITUJÍCÍ MYELITIDU KAZUISTIKA (0+5 min.) Škorňa M, Bednařík J, 2, Štourač P, 2, Macháček C 3, Šprláková A 4 Neurologická klinika FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Ústav patologie FN Brno, ČR; 4 Radiologická klinika FN Brno, ČR Sál 3: Popkův sál 6:00 7:30 BLOK 8 / Paralelní sekce č. 34 / Topické symposium 5 POKROKY V NEUROCHIRURGII Předsedající: Beneš V, Smrčka M 6:00 TS5 NOVÉ TECHNOLOGIE V OPERATIVĚ MOZKOVÝCH NÁDORŮ (5+3min.) Beneš V Neurochirurgická klinika, ÚVN, Praha, ČR 6:8 TS5 2 OPERACE ANEURYZMAT A AVM (5+3min.) Smrčka M, Juráň V, Navrátil O Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, ČR 6:36 TS5 3 NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA MOZKOVÉ ISCHEMIE (5+3min.) Přibáň V Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, ČR 6:54 TS5 4 SOUČASNÝ STANDARD LÉČBY TRAUMATICKÉHO PORANĚNÍ MOZKU (5+3min.) Sameš M, Hejčl A Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, ČR 7:2 TS5 5 DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE - MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY (5+3min.) Barsa P Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 44 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 45 POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Dysport Bulletin. Be you. mimořádné číslo

Dysport Bulletin. Be you. mimořádné číslo číslo 1 Únor 2013 Dysport Bulletin Be you mimořádné číslo Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rebif 22 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rebif 22 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: acidum gadobenicum 334 mg (0,5M) + megluminum 195 mg.

Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: acidum gadobenicum 334 mg (0,5M) + megluminum 195 mg. sp.zn.sukls187738/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku MultiHance Injekční roztok 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: acidum gadobenicum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Stránka 1 z 29 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX botulini toxinum typus A prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka je botulini toxinum

Více

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice prosinec 2010 březen 2012 Podporováno Výborem Společnosti dětské neurologie ČLS JEP Podporováno

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOL pro inj. Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Paclitaxelum, 30 mg v 1 lahvičce po 5 ml (6 mg/ml), 100 mg v 1 lahvičce

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více