Někdy není obraz jasný.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Někdy není obraz jasný."

Transkript

1 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, Program

2 GE Healthcare Někdy není obraz jasný. Několik příznaků může napodobovat parkinsonský syndrom v počátečním stádiu. Až 60-80% dopaminergních nigrostriatalních zakončení je definitivně ztraceno než se objeví motorické příznaky parkinsonovy nemoci. DaTSCAN Vám ukáže správnou cestu. Zkrácený souhrn údajů o přípravku Prosíme, před předepsáním si přečtěte plné znění Souhrnu údajů o přípravku (SPC). NÁZEV PŘÍPRAVKU DaTSCAN 74 MBq/ml injekční roztok. SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje ioflupanum ( 23 I) 74 MBq k času kalibrace (0,07 až 0,3 μg/ml joflupanu). Jedna 2,5ml injekční lahvička s jednou dávkou obsahuje 85 MBq joflupanu-( 23 I) (měrná aktivita v rozmezí 2,5 až 4,5 x 0 4 Bq/mmol) k času kalibrace. Jedna 5ml injekční lahvička s jednou dávkou obsahuje 370 MBq joflupanu-( 23 I) (měrná aktivita v rozmezí 2,5 až 4,5 x 0 4 Bq/mmol) k času kalibrace. Pomocné látky: Tento léčivý přípravek obsahuje 39,5 g/l ethanolu. TERAPEUTICKÉ INDIKACE Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům. DaTSCAN je indikován pro zjišťování ztráty funkčních zakončení dopaminergních neuronů ve striatu: U dospělých pacientů s klinicky nejasným parkinsonským syndromem, aby se mohlo rozlišit mezi esenciálním tremorem a parkinsonským syndromem spojeným s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií a progresivní supranukleární paralýzou. DaTSCAN není schopen rozlišovat mezi Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií a progresivní supranukleární paralýzou. Jako pomůcka pro rozlišení pravděpodobné demence s Lewyho tělísky a Alzheimerovy choroby u dospělých pacientů. DaTSCAN není schopen rozlišovat demenci s Lewyho tělísky od demence způsobené Parkinsonovou chorobou. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ Před podáním musí být dostupné vhodné vybavení pro resuscitaci. DaTSCAN se má používat pouze u pacientů na doporučení lékařů zkušených v léčbě pohybových poruch a/nebo demence. DaTSCAN mohou používat pouze kvalifikované osoby s příslušným oprávněním pro používání a manipulaci s radionuklidy v určeném klinickém zařízení. Dávkování Klinické účinky byly prokázány v rozmezí až 85 MBq. Nepřekračujte 85 MBq a nepoužívejte, při aktivitě nižší než 0 MBq. Pacientům musí být před injekcí provedena blokáda štítné žlázy, aby bylo minimalizováno vychytávání radioaktivního jodu štítnou žlázou, např. perorálním podáním cca 20 mg jodidu draselného až 4 hodiny před injekcí přípravku DaTSCAN. Zvláštní populace. Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater. U pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo jater nebyly studie provedeny. Nejsou dostupné žádné údaje. Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost DaTSCANu u dětí ve věku od 0 do 8 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Způsob podání K intravenóznímu podání. DaTSCAN se používá bez ředění. K minimalizaci možné bolesti v místě vpichu během podání je doporučena pomalá intravenózní injekce (ne kratší než 5 až 20 sekund) do žíly na paži. Zobrazení SPECT se provádí za 3 6 hodin po injekci. Ke zobrazení se používá gama kamera s kolimátorem s vysokým rozlišením ve fotopíku 59 kev a s energetickým oknem ± 0 %. Počet jednotlivých projekcí by neměl být nižší než 20 snímků při 360. Pro kolimátory s vysokým rozlišením by měl být poloměr rotace konzistentní a co nejmenší (obvykle 5 cm). Experimentální studie striatových fantomů naznačily, že optimální zobrazní se získá použitím takové velikosti matrice a zoom faktoru, které poskytují pixel velikosti 3,5 4,5 mm pro v současnosti používané systémy. Pro optimální zobrazení by se mělo registrovat minimálně impulzů. Normální obrazy se vyznačují dvěma symetrickými oblastmi tvaru půlměsíce o stejné intenzitě. Abnormální obrazy jsou buď asymetrické, nebo symetrické s nestejnou intenzitou a/nebo tvar půlměsíce ztratí. KONTRAINDIKACE Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku. Těhotenství. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ Jestliže se objeví hypersenzitivní reakce, je potřeba podávání léčivého přípravku okamžitě přerušit a, pokud je to nutné, začít s intravenózní léčbou. Musí být okamžitě dostupné léčivé přípravky a vybavení k resuscitaci (např. endotracheální kanyla a ventilátor). Toto radiofarmakum může být dodáváno, používáno a podáváno jen oprávněnými osobami v určeném zdravotnickém zařízení. Jeho příjem, skladování, používání, přeprava a likvidace se řídí předpisy a příslušnými oprávněními místních kompetentních oficiálních úřadů. U každého pacienta musí být expozice ionizujícímu záření ospravedlněna pravděpodobným přínosem. Podaná aktivita musí být taková, aby byla výsledná dávka tak nízká, jak jen je to možné, přičemž je třeba brát v úvahu požadavek na dosažení plánovaného diagnostického výsledku. U pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo jater nebyly studie provedeny. Vzhledem k chybějícím údajům, není DaTSCAN doporučen u pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou ledvin nebo jater. INTERAKCE Žádné studie interakcí nebyly u lidí prováděny. Joflupan se váže na dopaminové přenašeče. Léčivé přípravky, vázající se na dopaminové přenašeče s vysokou afinitou, mohou ovlivňovat diagnózu DaTSCANem. Patří mezi ně amfetamin, benzatropin, buproprion, kokain, mazindol, methylfenidát, fentermin a sertralin. Mezi léčivé přípravky, které při klinických studiích neovlivňovaly zobrazování pomocí DaTSCANu, patří amantadin, benzhexol, budipin, levodopa, metoprolol, primidon, propranolol a selegilin. Nepředpokládá se, že antagonisté dopaminu a antagonisté působící na postsynaptické dopaminové receptory ovlivní zobrazení DaTSCANem, a proto se v případě potřeby nemusí vysazovat. Při studiích na zvířatech se ukázalo, že mezi léčivé přípravky, které neovlivňují zobrazování s DaTSCANem patří pergolid. FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ Ženy ve fertilním věku: Je-li nezbytné podat radioaktivní léčivý přípravek ženě ve fertilním věku, je vždy nutné vyloučit těhotenství. Žena, které vynechala menstruace, by měla být považována za těhotnou, dokud se neprokáže opak. Existují-li pochybnosti, je důležité, aby uspokojivého zobrazení bylo dosaženo za minimální expozice radioaktivitou. Měly by se zvažovat alternativní metody bez ionizujícího záření. Těhotenství: Studie reprodukční toxicity nebyly s touto látkou na zvířatech provedeny. Radionuklidová vyšetření způsobují u těhotných žen radiační dávku pro plod. Podání 85 MBq joflupanu-( 23 I) má za následek absorbovanou dávku na dělohu 3,0 mgy. DaTSCAN je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Kojení: Není známo, zda se joflupan-( 23 I) vylučuje do mateřského mléka. Před podáním radioaktivního léčiva kojící matce je třeba uvážit, zda vyšetření neodložit až matka přestane kojit a zda výběr radiofarmaka byl nejvhodnější vzhledem k sekreci radioaktivity do mateřského mléka. Je-li podání nutné, je třeba kojení přerušit na 3 dny a nahradit je náhradní výživou. V této době je nutné mateřské mléko odsávat v pravidelných intervalech a zlikvidovat. Fertilita: Studie fertility nebyly provedeny. Nejsou dostupné žádné údaje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Shrnutí bezpečnostního profilu: V souvislosti s podáním DaTSCANu nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí reakce. Přehled nežádoucích účinků: V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Poruchy imunitního systému Nejsou známy: Hypersenzitivita. Poruchy metabolismu a výživy Méně časté: Zvýšená chuť k jídlu. Poruchy nervového systému Časté: Bolest hlavy. Méně časté: Točení hlavy, mravenčení (parestezie), dysgeuzie. Poruchy sluchu a labyrintu Méně časté: Závratě. Gastrointestinální poruchy Méně časté: Nauzea, sucho v ústech. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: Bolest v místě injekce (intenzivní bolest po podání do malých žil). Expozice ionizujícímu záření je spojena s vyvoláním malignity a s možností vývoje vrozených vad. Vzhledem k tomu, že účinná dávka je 4,35 msv, je při podání maximální doporučené aktivity 85 MBq výskyt těchto nežádoucích příhod málo pravděpodobný. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem. DOZIMETRIE Efektivní dávka (E) po podání 85MBq injekce DaTSCANu je pro 70kg jedince 4,35 msv. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GE Healthcare Limited, Little Chalfont Bucks HP7 9NA, Velká Británie. REGISTRAČNÍ ČÍSLA EU//00/35/00 (2,5 ml), EU//00/35/002 (5 ml). DATUM PRVNÍ REGISTRACE 27. července POSLEDNÍ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 28. července 200. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. M.G.P. spol. s r.o., Kvítková 575, Zlín, Česká republika GE Healthcare, Čajakova 3, 8 05 Bratislava, Slovenská republika Distributor pro Českou republiku: M.G.P. spol. s r.o., Kvítkova 575, 7600 Zlín, tel , Distributor pro Slovenskou republiku: MGP, spol. s r. o., Šustekova 2, 8504 Bratislava 5, tel , 20 General Electric Company všechna práva vyhrazena. GE a GE Monogram jsou ochranné známky General Electric Company. GE Healthcare, divize General Electric Company. DaTSCAN je ochranná známka GE Healthcare Limited. Odkaz:. Lang AE, Obeso JA. Lancet Neurol 2004;3: JB3848/OS CZECH IOC: GECM703 Pro včasnou a přesnou diagnózu

3 COPAXONE 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 5 PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM Generální partneři Hlavní partner Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS 2, 3 Zpomaluje progresi do klinicky prokázané RS 3 Signifikantně snižuje počet relapsů u RRMS 2 Má příznivý bezpečnostní profil z krátkodobého i dlouhodobého hlediska 3 COPAXONE : Zkrácená informace o přípravku Složení: 20 mg glatirameri acetas. Léková forma: Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka. Indikace: První klinická epizoda u pacientů s vysokým rizikem rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy, snížení frekvence relapsů u ambulatních pacientů s RRRS, a alespoň 2 ataky neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období. Dávkování: 20 mg glatiramer acetátu předplněná injekční stříkačka s.c. x denně. U starších osob, a u pacientů s poruchou renálních funkcí nebyl specificky studován. Každý den je nutné měnit místo vpichu paže, břicho, hýždě, stehno. Použití v pediatrii: Adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují, že bezpečnostní profil u dospívajících léčených přípravkem Copaxone 20 mg s.c. x denně je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 2 let, proto by přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Kontraindikace: Přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, u těhotných žen. Zvláštní upozornění: Nesmí být podáván i.v. nebo i.m. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom, že by protilátky proti glatiramer-acetátu byly neutralizující. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Interakce: Nebyly specificky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u souběžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Kojení: Údaje o vylučování glatiramer-acetátu, metabolitů nebo protilátek do mat. mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: reakce v místě vpichu- erytém, bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako bezprostřední postinjekční reakce. Velmi časté: Infekce, chřipka, úzkost, deprese, bolest hlavy, vazodilace, dušnost, nevolnost, vyrážka, artralgie, bolest v zádech, astenie, bolest na hrudi, reakce v místě injekce, bolest. Časté: Bronchitis, gastroenteritis, herpes simplex, otitis media, rhinitis, absces dásní, vaginální kandidóza, benigní novotvar kůže, novotvar lymfadenopatie, hypersenzitivita, anorexie, přírůstek na váze, nervozita dysgeusie, hypertonie, migréna, poruchy řeči, synkopa, tremor, diplopie, oční poruchy, ušní poruchy, palpitace, tachykardie, kašel, senná rýma, zácpa, zubní kaz, dyspepsie, dysfagie, inkontinence stolice, zvracení, neobvyklé jaterní funkční testy, ekchymóza, nadměrné pocení, svědění, poruchy kůže, kopřivka, nucení na moč, polakisurie, retence moči, zimnice, otok tváře, atrofie v místě injekce, lokální reakce, periferní edém, edém, horečka. Méně časté, vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky viz SPC. Předávkování: Do 80 mg nebyly spojeny s jinými nežádoucími účinky, s dávkami vyššími nejsou zkušenosti. Nesmí být mísen s jinými léčivy. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte stříkačky v krabičce chraňte před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 C 8 C) a chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být uchovávány při pokojové teplotě (5 C 25 C), po dobu až jednoho měsíce.jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Balení: Copaxone 20 mg 7 nebo 28 předplněných inj. stříkaček. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR s.r.o, Radlická 385/c, 5000 Praha 5, Česká republika Registrační číslo: 59/48/06-C Datum revize: Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léku je vázán na lékařský předpis. Hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Reference:. Schrempf W & Ziemssen T Autoimmunity Reviews; 6: , 2. Comi G et al. The Lancet, published online October 7,2009, 3. Ford C. Mult Scler Online, first published on January 27, 200. Partneři Mediální partneři ZÁKLADNÍ LÉČBA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

4 6 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 7 OBSAH ZÁŠTITU NAD SJEZDEM PŘIJALI 6 POŘADATELÉ A VÝBORY 6 PROGRAMOVÝ PŘEHLED 8 ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSNS 5 ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSSKN 50 POSTERY 58 SATELITNÍ SYMPOSIA 64 MÍSTO KONÁNÍ 68 PLÁN PŘÍZEMÍ PAVILONU E 69 PLÁN VÝSTAVY A SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 70 REGISTRACE 7 KREDITY 7 SPOLEČENSKÉ AKCE 72 OBECNÉ INFORMACE 74 ZÁŠTITU NAD SJEZDEM PŘIJALI JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Prof. MUDr. Jiří MAYER, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně POŘADATELÉ A VÝBORY Bc. Roman ONDERKA, MBA primátor statutárního města Brna MUDr. Roman KRAUS, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy university v Brně Pořádá Česká neurologická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP Spolupořadatelé Slovenská neurologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziologii SLS, Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, Neurologická klinika LF MU a FN Brno a NeuroBrno, o.s. Předseda 25.ČSNS a 58. ČSSKN Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Čestné předsednictvo Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. předseda České neurologické společnosti Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. předseda Slovenské neurologické společnosti Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. předseda Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Prof. MUDr. Daniel Bartko, DSc. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Doc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MUDr. Jiří Polívka, CSc. Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. Prof. MUDr. Pavol Traubner, CSc. Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. Vědecký a programový výbor 25. ČSNS MUDr. Michal Bar MUDr. David Doležil, Ph.D. Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. MUDr. Jolana Marková Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Doc. MUDr. Irena Rektorová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. MUDr. Ondřej Škoda Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA Vědecký a programový výbor 58. ČSSKN Prof. MUDr. Martin Bareš, CSc. Prof. MUDr. Milan Brázdil, CSc. Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. Doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. MUDr. Miroslav Moráň Lokální organizační výbor Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA MUDr. Stanislav Peška MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. MUDr. Blanka Mičánková, Ph.D. PhDr. Milena Košťálová Ing. Dagmar Kratochvílová Hana Božková Jaroslava Saláková Sekretariát sjezdu GUARANT International, spol. s.r.o. Opletalova 22, 0 00 Praha Tel.: Fax:

5 8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 9 PROGRAMOVÝ PŘEHLED Středa :00 Schůze výboru ČNS 6:00 Schůze redakční rady časopisu ČSNN a Neurologie pro praxi 7:30 Společné zasedání výborů ČNS a SNS 9:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ v Činoherní scéně Městského divadla v Brně Čtvrtek Sál, 2: Velký sál Sál 3: Popkův sál Sál 4: Mendelův sál Sál 5: Zouharův sál 08:00 08:30 Pracovní zahájení 25. ČSNS 08:30 0:00 BLOK : PARALELNÍ SEKCE / TS 0 Ischemický iktus: současný stav organizace péče v ČR BLOK : PARALELNÍ SEKCE 2 / TS 02 Kontroverze u extrapyramidových onemocnění 0:00 0:30 Kávová přestávka 0:30 2:00 BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 5/ TS 03 Neuropatická bolest BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 6 / TS 04 Klub abnormálních pohybů (Videokazuisticky zajímavých případů) 2:00 4:00 Polední přestávka BLOK : PARALELNÍ SEKCE 3 / HS 0 Chonické bolesti hlavy BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 7 / TS 05 Dětská neuroonkologie + genetické aspekty dětských neurologických onemocnění BLOK : PARALELNÍ SEKCE 4 / HS 02 Sekce průmyslové neurologie + Varia I BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 8 / HS 03 Varia II 2:5 4:00 POSTEROVÁ SEKCE I (PRESS CENTRE 2. PATRO) 2:5 3:5 SATELITNÍ SYMPOSIUM 0 (PFIZER) Farmakoterapie neuropatické bolesti Salónek 7 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E 3:5 4:00 Schůze výboru SNIL ČNS Schůze výboru sekce ČNS 4:00 5:30 BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE 9 / HS 04 Cerebrovaskulární onemocnění I. Mozkový infarkt: akutní léčba BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE 0 / HS 05 Extrapyramidová onemocnění I. 5:30 6:00 Kávová přestávka 6:00 7:30 BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 3 / HS 06 Cerebrovaskulární onemocnění II. Mozkový infarkt: Sekundární prevence BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 4 / TS 08 Hluboká mozková stimulace v neurologické praxi 7:30 7:45 Přestávka 7:45 8:45 SATELITNÍ SYMPOSIUM 02 (BAXTER) Imunoglobuliny v léčbě nervosvalových onemocněních SATELITNÍ SYMPOSIUM 03 (UCB) Racionální terapie epilepsie a Parkinsonovy choroby BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE / TS 06 De-8-mentia BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 5 / HS 07 Neuropsychiatrie 8:45 9:30 PLENÁRNÍ SCHŮZE ČNS 20:00 24:00 SPOLEČENSKÝ VEČER s Ivou Bittovou: Výstaviště Brno Pavilon A2 BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE 2 / TS 07 Neurogenní poruchy komunikace BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 6 / TS 09 Poruchy spánku I. Nadměrná spavost

6 0 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Pátek ČSNS ČSSKN Sál : Velký sál I. Sál 2: Velký sál II. Sál 3: Popkův sál Sál 4: Mendelův sál Sál 5: Zouharův sál 07:5 08:5 SATELITNÍ SYMPOSIUM 04 (ABBOTT) Novinky v diagnostice a v léčbě závratí 08:30 0:00 BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 7 / TS 0 Neuroimunologie I. Likvorová diagnostika BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 8 / HS 08 Epilepsie I. Praktická epileptologie BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 9 / TS Klinická doporučení v neurologii 0:00 0:30 Kávová přestávka 0:30 2:00 BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 22 / TS 2 Neuroimunologie II. Roztroušená skleróza BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 23 / HS 0 Epilepsie II. Epileptochirurgie BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 24 / TS 3 Kontroverse: operační léčba neurologických komplikací degenerativní stenózy páteřního kanálu 2:00 4:00 Polední přestávka 2:5 4:00 POSTEROVÁ SEKCE II (PRESS CENTRE 2. PATRO) 2:5 3:5 SATELITNÍ SYMPOSIUM 05 (NOVARTIS) Gilenya (fi ngolimod) nová éra v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 20 / HS 09 Demence I. BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 25 / HS 0 Demence II. BLOK 5: PARALELNÍ SEKCE 2 / TS 0-N Presidentské symposium BLOK 6: PARALELNÍ SEKCE 26 / HS 0-N Poruchy spánku II Salónek 7 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E 3:5 4:00 Schůze výboru NMS ČNS Schůze výboru sekce ČNS 4:00 5:30 BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 27 / HS 2 CENY ČNS A ČSKN ZA ROK 200, CENA ČSNN ZA ROK 20 BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 28 / HS3 Cerebrovaskulární onemocnění III. BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 29 / HS 4 Neuroonkologie 5:30 6:00 Kávová přestávka 6:00 7:30 BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 32 / HS 6 Neuroimunologie III. BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 33 / TS 4 Semiologie epileptických záchvatů (videosekce). Společná sekce ČSNS a ČSSKN BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 34 / TS 5 Pokroky v neurochirurgii 7:30 7:45 Přestávka 7:45 8:45 SATELITNÍ SYMPOSIUM 06 (BIOGEN) Roztroušená skleróza SATELITNÍ SYMPOSIUM 07 (EISAI) BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 30 / HS 5 Nervosvalová onemocnění I. Hereditální nervosvalová onemocnění BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 35 / HS 7 Neuromuskulární onemocnění II. Autoimunitní nervosvalová onemocnění 20:00 KULTURNÍ PROGRAM v Pivovarské pivnici nebo ve Vinárně U královny Elišky (dle výběru) BLOK 7: PARALELNÍ SEKCE 3 / HS 02-N Pokročilé metody zpracování EEG BLOK 8: PARALELNÍ SEKCE 36 / HS 03-N Funkční zobrazování I. Plenární schůze ČSSKN a následná schůze výboru

7 2 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Sobota ČSNS ČSSKN Sál : Velký sál I. Sál 2: Velký sál II Sál 3: Popkův sál Sál 4: Mendelův sál Sál5: Zouharův sál BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 4 / TS 02AB-N Škola neurofyziologie I. EMG + Intraoperační neurofyziologie BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 40 / HS 04-N Sensorická neurofyziologie + Varia I BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 39 / HS 20 Extrapyramidová onemocnění III BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 38 / HS 9 Neuroimunologie IV 08:30 0:00 BLOK 9: PARALELNÍ SEKCE 37 / HS 8 Vertebrogenní onemocnění I. BLOK 9: Paralelní sekce 43 / TS 02EF-N Škola neurofyziologie III. Sluchové kmenové potenciály + Transkraniální magnetická stimulace Salónek 7 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E 08:30 0:00 BLOK 9: Paralelní sekce 42 / TS 02CD-N Škola neurofyziologie II. Funkční magnetická rezonance + elektroencefalografi e 0:00 0:30 Kávová přestávka BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 48 / HS 06-N Funkční zobrazování II BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 47 / HS 05-N Intraoperační neurofyziologie + Varia II BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 46 / TS 7 Spasticita BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 45 / TS 6 Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy 0:30 2:00 BLOK 0: PARALELNÍ SEKCE 44 / HS 2 Vertebrogenní onemocnění II. 2:00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ OBOU SJEZDŮ S PŘÍPITKEM A VYHODNOCENÍ POSTERŮ

8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 5 ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSNS 20 Sál, 2: Velký sál 08:00 08:30 Pracovní zahájení 25. ČSNS Předsedající: Benetin J, Keller O, Bednařík J 08:00 ÚVODNÍ SLOVO Benetin J Predseda Slovenskej neurologickéj spol očnosti 08:05 ÚVODNÍ SLOVO Keller O Předseda České neurologické společnosti ČLS JEP 08:0 HISTORICKÉ POZNÁMKY O NEUROLOGII V BRNĚ Kadaňka Z Neurologická klinika LF MU a FN Brno 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. / Topické symposium 0 ISCHEMICKÝ IKTUS: SOUČASNÝ STAV ORGANIZACE PÉČE V ČR Předsedající: Škoda O, Bar M 08:30 TS0 AKTUALITY ORGANIZACE SÍTĚ KOMPLEXNÍCH CEREBROVASKULÁRNÍCH CENTER A IKTOVÝCH CENTER V ČR, PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O CMP A SYSTÉMU ÚHRAD (5+5 min.) Škoda O Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR 08:50 TS0 2 REGISTR SITS ANALÝZA DOSTUPNÝCH DAT ZA ČR (5+5 min.) Mikulík R ICRC, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 09:0 TS0 3 REGISTR IKTA AKTUÁLNÍ ANALÝZA DAT Z ČESKÉHO IKTOVÉHO REGISTRU (5+5 min.) Kalita Z Neurologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, ČR 09:30 TS0 4 POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O VAROVNÝCH PŘÍZNACÍCH A RIZIKOVÝCH FAKTORECH IKTU A JEHO VÝVOJ PO 0 LETECH (7+3 min.) Jura R, Bednařík J, 2, Kadlčíková J 3, Filipovičová D, Křivánková Z, Jurová M 4 KCC, Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Neurologické oddělení Nemocnice Vyškov, ČR; 4 Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

9 6 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 7 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:40 TS0 5 ADIPOKINÍNY, GASTROINTESTINÁLNY HORMÓN GRELÍN - NOVÉ RIZIKOVÉ FAKTORY ISCHEMICKEJ CMP (7+3 min.) Kantorová E, Chomová M 2, Galajda P 3, Očenášová A 2, Sivák Š, Nosáľ V, Dobrota D 2, Zeleňák K 4, Kurča, E Neurologická klinika a JLF UK, Martin, SR; 2 Ústav lekárskej chémie a biochémie JLF UK, Martin, SR; 3 I. Interná klinika a JLF UK, Martin, SR; 4 Rádiologická klinika a JLF UK, Martin, SR 09:50 TS0 6 ORGANIZACE NEUROREHABILITACE PRO NEMOCNÉ PO CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍ MOZKU (7+3 min.) Švestková O Klinika rehabilitačního lékařství. LF UK a VFN, Praha, ČR Sál, 2: Velký sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 5 / Topické symposium 03 NEUROPATICKÁ BOLEST Předsedající: Ambler Z, Bednařík J 0:30 TS03 DEFINICE, KLASIFIKACE A DIAGNOSTIKA NEUROPATICKÉ BOLESTI (2+3min.) Bednařík J, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 0:45 TS03 2 LABORATORNÍ TESTY PRO DIAGNOSTIKU NEUROPATICKÉ BOLESTI (2+3min.) Vlčková E, 2, Bednařík J, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR :00 TS03 3 NEUROPATICKÁ BOLEST JAKO SOUČÁST ŘADY KLINICKÝCH SYNDROMŮ (2+3min.) Ambler Z Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR :5 TS03 4 NEURALGIE TRIGEMINU KLASIFIKACE SE VZTAHEM K PŮVODU BOLESTÍ (2+3min.) Urgošík D, Klener J, Hořínek D 2, Keller J, Liščák R, Vladyka V Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika ÚVN, Praha, ČR :30 TS03 5 NEUROMODULACE V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI (2+3min.) Hakl M, Hřib R ARK-CPLB, LF MU Brno a FN U sv. Anny, Brno, ČR :45 TS03 6 NOVINKY VE FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI (2+3min.) Doležal T Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iheta), Praha, ČR Sál, 2: Velký sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. 9 / Hlavní sekce 04 CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ I. MOZKOVÝ INFARKT - AKUTNÍ LÉČBA Předsedající: Školoudík D, Mikulík R 4:00 HS04 MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY (5+5 min.) Školoudík D, 2 Neurologická klinika FN a OU Ostrava, ČR; 2 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR 4:20 HS04 2 NIŽŠÍ HODNOTA HOUNSFIELDOVÝCH JEDNOTEK MĚŘENÝCH V HYPERDENSNÍ STŘEDNÍ MOZKOVÉ TEPNĚ PREDIKUJE ČASNOU REKANALIZACI (0+5 min.) Kolieskova S,2, Mikulík R 2, Bag Asim K 3, Barlinn K, Samal A. A, Kepplinger J 4, Kesani M, Cava L. F, Chaudhary Asad A, Boehme A. K 5, Diggs P, Shahripour Reza B, Sisson A, Fowler B, Alexandrov A. W, Albright K. C,4, Alexandrov A. V Comprehensive Stroke Center, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA; 2 ICRC Brno, St.Anne s University Hospital Brno, ČR; 3 Radiology Department, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA; 4 Dresden University Stroke Center, University of Technology Dresden, Dresden, Germany; 5 Department of Epidemiology, School of Public Health, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA 4:35 HS04 3 BEZPEČNOST A EFEKTIVITA ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY UZÁVĚRU MOZKOVÉ TEPNY POMOCÍ STENTU SOLITAIRE AB (0+5 min.) Šaňák D, Kocher M 2, Veverka T, Černá M 2, Král M, Buřval S 2, Školoudík D, Kozák J 2, Herzig R, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2 KCC, Radiologická klinika FN Olomouc, ČR 4:50 HS04 4 CEREBRÁLNÍ PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA SE STENTINGEM U AKUTNÍ OKLUZE MOZKOVÉ TEPNY (7+3 min.) Roubec M, Kuliha M, Školoudík D, Šaňák D 2, Herzig R 2, Procházka V 3, Jonszta T 3, Krajča J 3, Czerný D 3 Neurologická klinika FN Ostrava, ČR; 2 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 3 Radiodiagnostický ústav, Ostrava, ČR 5:00 HS04 5 INTRAVENÓZNÍ TROMBOLYTICKÁ LÉČBA ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY PŘI UZÁVĚRU VNITŘNÍ KRKAVICE (7+3 min.) Rohan V, Ševčík P, Černá L, Včelák P 2, Polívka J Neurologická klinika FN Plzeň, ČR; 2 Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

10 8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 9 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 5:0 HS04 6 BEZPEČNOST A ÚČINNOST INTRAVENÓZNÍ TROMBOLYTICKÉ TERAPIE MOZKOVÉHO INFARKTU U PACIENTŮ NAD 80 LET (7+3 min.) Petrovicsová M, Kadlecová P 2, Václavík D 3, Šaňák D 4, Bar M 5, Ševčík P 6, Škoda O 7, Herzig R 4, Školoudík D 5, Kalita Z 8, Mikulík R 9 Neurologické oddělení, Nemocnice Znojmo, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3 Neurologické oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava-Vítkovice, ČR; 4 Neurologická klinika, FN Olomouc, Č; 5 Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR; 6 Neurologická klinika, FN Plzeň, Plzeň-Lochotín, ČR; 7 Neurologické oddělení, nemocnice Jihlava, ČR; 7 Neurologická klinika, FN Ostrava, Ostrava-Poruba, ČR; 8 Neurologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, Zlín, ČR; 9 I. neurologická klinika, FN U sv. Anny v Brně, Brno, ČR 5:20 HS04 7 KOMBINOVANÁ TROMBOLÝZA V LÉČBĚ AKUTNÍ FÁZE ICMP RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA (7+3 min.) Klimošová S, Endrych L 2, Dienelt J, Suchomel P Neurocentrum KNL, Liberec, ČR; 2 RDG KNL, Liberec, ČR Sál, 2: Velký sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 3 / Hlavní sekce 06 CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ II. MOZKOVÝ INFARKT: SEKUNDÁRNÍ PREVENCE Předsedající: Bauer J, Kalita Z, Traubner P 6:00 HS06 WILLISŮV OKRUH A JEHO VÝZNAM V PATOGENEZI ISCHEMICKÉHO IKTU (5+5 min.) Bauer J Neurologická klinika,. LF a VFN, Praha, ČR 6:20 HS06 2 VLIV HLADINY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ NA PŘESNOST FARMAKOGENETICKÉHO VÝPOČTU DÁVKY WARFARINU (0+5 min.) Tomek A, Maťoška V 2, Kolářová T 2, Šrámek M 4, Šarbochová I, Táborský L 2, Goetz P 3, Bojar M Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Laboratoř molekulární diagnostiky, OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 3 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 4 Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno, ČR 6:35 HS06 3 KOGNITIVNÍ VÝSLEDKY EC/IC BYPASSU V INDIKACI SEKUNDÁRNÍ PREVENCE IKTU (0+5 min.) Fiedler J, Přibáň V, Škoda O 2, Schenk I 3, Schenková V 3, Poláková S 4 Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, ČR; 2 Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR; 3 Neurologické oddělení, Nemocnice Písek, ČR; 4 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR 6:50 HS06 4 LOKALIZACE PRAVOLEVÝCH ZKRATŮ POMOCÍ TCD (7+3 min.) Schwabová J, Šrámek M 2, Tomek A Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Neurologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, ČR 7:00 HS06 5 SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU CMP V PRŮBĚHU KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMIE A STENTINGU POMOCÍ SONOTROMBOLÝZY (7+3 min.) Kuliha M, Školoudík D, 2, Roubec M, Fadrná T, Herzig R 2, Jonszta T, Czerný D, Procházka V, Krajča J, Hrbáč T, Otáhal D Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR; 2 Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc, ČR 7:0 HS06 6 PŘÍNOS ČASNÉHO HOLTEROVSKÉHO EKG MONITORINGU PRO DETEKCI PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ SE SAK: PROSPEKTIVNÍ STUDIE (7+3 min.) Král M, Šaňák D, Hutyra M 2, Veverka T, Bártková A, Kunčarová A, Herzig R, Školoudík D, Táborský M 2, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2. Interní kardiologická klinika FN Olomouc, ČR 7:20 HS06 7 FÁZOVÝ MODEL NEUROREHABILITACE PACIENTŮ S TĚŽKÝM POŠKOZENÍM MOZKU (7+3 min.) Lippertova-Grünerova M ANR, Bonn, Germany Sál 3: Popkův sál 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. 2 / Topické symposium 02 KONTROVERZE U EXTAPYRAMIDOVÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Kaňovský P, Kurča E 08:30 TS02 JE HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE INDIKOVÁNA U PARKINSONOVY NEMOCI? ANO (0+5 min.) Nevrlý M Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR 08:45 TS02 2 JE HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE INDIKOVÁNA U PARKINSONOVY NEMOCI? NE (0+5 min.) Jech R Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR 09:00 TS02 3 JE SPASTICITA EXTRAPYRAMIDOVÝ FENOMÉN? ANO (0+5 min.) Kaňovský P Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR 09:5 TS02 4 JE SPASTICITA EXTRAPYRAMIDOVÝ FENOMÉN? NE (0+5 min.) Cibulčík F Klinika neurologie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

11 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 2 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:30 TS02 5 JE ESENCIÁLNÍ TŘES NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ? ANO (0+5 min.) Bareš M I. neurologická klinika, LF MU Brno a FN U sv. Anny, ČR 09:45 TS02 6 JE ESENCIÁLNÍ TŘES NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ? NE (0+5 min.) Roth J. Neurologická klinika.lfuk a VFN, Praha, ČR Sál 3: Popkův sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 6 / Topické symposium 04 KLUB ABNORMÁLNÍCH POHYBŮ (VIDEOKAZUISTIKY ZAJÍMAVÝCH PŘÍPADŮ) Předsedající: Roth J, Benetin J Sál 3: Popkův sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. 0 / Hlavní sekce 05 EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ I. Předsedající: Bareš M, Valkovič P 4:00 HS05 MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY PARKINSONSKÝCH SYNDROMŮ METODAMI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY (0+5 min.) Kupka K, Kubinyi J, Zárubová K 3, Rysová L, Růžička E 2 Ústav nukleární medicíny. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 4:5 HS05 2 IADL U PACIENTŮ S DEMENCÍ U PARKINSONOVY A ALZHEIMEROVY NEMOCI (0+5 min.) Rektorová I, 2, Rašovská H 3 I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 LFMU, Brno, ČR 4:30 HS05 3 HLADINY TAU PROTEIN A BETA-AMYLOID -42 V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZDÍLNÝMI KLINICKÝMI SUBTYPY PARKINSONOVY NEMOCI (0+5 min.) Přikrylová Vranová H, Mareš J, Nevrlý M, Hluštík P, Kaňovský P Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR 4:45 HS05 4 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY (0+5 min.) Farníková K, Kaiserová M, Mikulicová L, Jugas P 2, Ovečka J 3, Kaňovský P Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 2 Neurologická ordinace, Veselí nad Moravou, ČR; 3 Ordinace praktického lékaře, Lipov, ČR 5:00 HS05 5 VÝSKYT GENETICKÝCH FORIEM PARKINSONOVEJ CHOROBY NA SLOVENSKU (0+5 min.) Kračunová K, Baldovič M 2, Valkovič P 3, Kádaši Ľ 2, Benetin J Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, SR; 2 Katedra molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, SR; 3 II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR 5:5 HS05 6 NEMOTORICKÉ SYMPTOMY U 27 PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ: VÝSLEDKY EWO STUDIE (0+5 min.) Rektorová I, 2, Bareš M, 2, Jech R 3, Farníková K 4, Rektor I, 2, Roth J 3, Růžička E 3, Kaňovký P 4, Chroust K 5, Pavlík T 5 I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 2 Neurologická klinika.lf UK, VFN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika LFUP a FN Olomouc, ČR; 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, ČR Sál 3: Popkův sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 4 / Topické symposium 08 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V NEUROLOGICKÉ PRAXI Předsedající: Baláž M, Bočková M 6:00 TS08 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V NEUROLOGII (20+0 min.) Rektor I, 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 6:30 TS08 2 IDENTIFIKACE CÍLOVÝCH STRUKTUR PRO FUNKČNÍ STEREOTAKTICKÉ VÝKONY (0+5 min.) Chrastina J, Novák Z, Baláž M 2, Říha I, Feitová V 3, Bočková M 2, Rektor I 2 Neurochirurgická klinika LFMU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 6:45 TS08 3 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V TERAPII HYPERKINETICKÝCH PORUCH (0+5 min.) Bočková M, 2, Baláž M, 2, Bareš M, 2, Rektor I, 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 7:00 TS08 4 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V TERAPII TREMORU (0+5 min.) Baláž M, Bočková M, Chrastina J 2, 3 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 7:5 TS08 5 VÝSLEDKY PROGRAMU HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE V OLOMOUCI (0+5 min.) Krahulík D, Nevrlý M 2, Otruba P 2, Kaňovský P 2, Vaverka M, Houdek M Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR; 2 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

12 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 23 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál 4: Mendelův sál 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. 3 / Hlavní sekce 0 CHRONICKÉ BOLESTI HLAVY Předsedající: Marková J, Doležil D 08:30 HS0 CHRONICKÉ BOLESTI HLAVY- VÝVOJ Z EPIZODICKÝCH DO CHRONICITY, JAK, PROČ, U KOHO? (5+5 min.) Marková J Neurologická klinika FTN, Praha, ČR 08:50 HS0 2 KRÁTKODOBÁ PROFYLAXE U MENSTRUAČNÍ MIGRÉNY (0+5 min.) Doležil D Neurologiická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 09:05 HS0 3 KOMBINACE PROFYLAKTIK - JSOU VHODNÉ A ÚČINNÉ? (0+5 min.) Mastík J I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR 09:20 HS0 4 RŮZNÉ TYPY BOLESTI HLAVY U JEDNOHO PACIENTA JAK JE LÉČIT? (0+3 min.) Keller O Neurologická klinika FTN, Praha, ČR 09:33 HS0 5 ANTIDEPRESIVA V LÉČBĚ BOLESTÍ HLAVY (0+3 min.) Niedermayerová I, Marková J 2 Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno, ČR; 2 Neurologická klinika FTN, Praha, ČR 09:46 HS0 6 STIMULACE OKCIPITÁLNÍHO NERVU V TERAPII CHRONICKÝCH BOLESTÍ HLAVY (0+3 min.) Doležil D, Masopust V 2, Nažádal T 3 Neurologiická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha, ČR; 3 Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha, ČR Sál 4: Mendelův sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 7 / Topické symposium 05 DĚTSKÁ NEUROONKOLOGIE + GENETICKÉ ASPEKTY DĚTSKÝCH NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ Předsedající: Ošlejšková H, Štěrba J 0:30 TS05 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU U DĚTÍ (5+5 min.) Štěrba J, Pavelka Z, Zitterbart K, Ventruba J 3, Smrčka M 4, Šlampa P 2 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Oddělení radiační onkologie MOÚ Brno, ČR; 3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, ČR; 4 Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, ČR 0:50 TS05 2 POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROM (PRES) U ONKOLOGICKÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ KAZUISTIKY (0+5 min.) Cahová P, Bernatíková H 2, Muchová M, Skotáková J 3, Štěrba J 2, Ošlejšková H Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, ČR; 3 Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno, ČR :05 TS05 3 MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH NEMOCÍ - VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY (5+5 min.) Fajkusová L, Sedláčková J, Stehlíková K, Páclová D, Zapletalová E Centrum molekulární diagnostiky a genové terapie FN Brno, ČR :25 TS05 4 GENETICKY DETERMINOVANÉ EPILEPTICKÉ ENCEFALOPATIE (7+5 min.) Rusnáková Š, Cahová P, Jansová E 2, Šultesová P 2, Chovančíková M 2, Fajkusová L 2, Kuba R 3,4, Ošlejšková H Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Centrum molekulární biologie a genové terapie, LF MU a FN Brno, ČR; 3 Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 4 CEITEC MU, Brno, ČR :37 TS05 5 MITOCHONDRIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ A EPILEPSIE EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY U PORUCH RESPIRAČNÍHO ŘETĚZCE (7+5 min.) Ryzí M, Ošlejšková H Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR :49 TS05 6 JUVENILNÍ FORMA POMPEHO CHOROBY (7+5 min.) Ošlejšková H, Rusnáková Š, Voháňka S 2 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR Sál 4: Mendelův sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. / Topické symposium 06 DE-8-MENTIA Předsedající: Hort J, Ressner P 4:00 TS06 AKTIVITY SEKCE KOGNITIVNÍ NEUROLOGIE (5 min.) Hort J, 2 Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR 4:05 TS06 2 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ U DEMENCE (8+2min.) Hort J, 2, Laczo J, 2, Hanzalová J, Sheardová K 2, Hudeček D 2, Vyhnálek M, 2 Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR 4:5 TS LET AMYLOIDOVÉ HYPOTÉZY, KDE JSME A CO DÁL? (0+5 min.) Vališ M Oddělení urgentní medicíny FN HK, Hradec Králové, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

13 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 4:30 TS06 4 NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY JAKO PŘEDSTUPNĚ ALZHEIMEROVY CHOROBY OD NEUROPSYCHOLOGICKÉHO KE KOMPLEXNÍMU KLINICKÉMU KONCEPTU (0+5 min.) Vyhnálek M, 2, Nikolai T 2, Laczo J 2, Hort J 2 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR 4:45 TS06 5 NEUROPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ VE STÁDIU MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY (0+5 min.) Nikolai T, Bezdíček O Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF a VFN, Praha, ČR 5:00 TS06 6 DELIRIA U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH (0+5 min.) Ressner P, Konrád J 2, Bártová P Neurologická klinika FN Ostrava, ČR; 2 Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, ČR 5:5 TS06 7 NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U DEMENCE - BEHAVIORÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÉ SYMPTOMY U PACIENTŮ S DEMENCÍ (BPSD) (0+5 min.) Konrád J Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, ČR Sál 4: Mendelův sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 5 / Hlavní sekce 07 NEUROPSYCHIATRIE Předsedající: Kukumberg P, Bojar M 6:00 HS07 VALIDACE ČESKÉ VERZE THE CONFUSION ASSESSMENT METHOD FOR THE INTENSIVE CARE UNIT [CAM-ICUcz], INCIDENCE A PROGNÓZA DELIRIA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ (0+5 min.) Košťálová M, 2, Mitášová A, Bednařík J, 2, Michalčáková R, Kašpárek T 2, 3, Balabánová P, Dušek L 4, Voháňka S, 2, Ely EW 5 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 4 Institut biostatistiky a analýz MU Brno, ČR; 5 Center for Health Services Research, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, USA 6:5 HS07 2 PREDIKTIVNÍ STATISTICKÝ MODEL DELIRIA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ (0+5 min.) Bednařík J, 2, Mitášová A, Košťálová M, Keřkovský M 3, Dušek L 4, Michalčáková R, Ježková M, Balabánová P, Voháňka S, 2, Kašpárek T 5, Urbánek I Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Radiologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 4 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, ČR; 5 Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, ČR 6:30 HS07 3 VÝZNAM PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ V PREDIKTIVNÍM GENETICKÉM TESTOVÁNÍ HUNTINGTONOVY NEMOCI (0+5 min.) Uhrová T, 4, Židovská J 2, Koblihová J 3, Klempíř J, Majerová V, Roth J Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Ústav biologie a lékařské genetiky. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Ústřední lékařsko-psychologické odd. ÚVN, Praha, ČR; 4 Psychiatrická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR 6:45 HS07 4 NEUROPSYCHIATRICKÝ PROFIL PLACEBO/NOCEBO REAKCIÍ (8+5 min.) Kukumberg P II. neurologická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR 6:58 HS07 5 SPECT A DATSCAN - PŘÍNOS PRO NEUROLOGII, KOGNITIVNÍ NEUROLOGII A NEUROPSYCHIATRII (8+5 min.) Bojar M, Baraníková Z 2, Jung M, Tomek A, Zárubová K, Táborská K 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 3 Klinika endokrinologie a nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 7: HS07 6 ENCEFALITÍDA S AKÚTNOU ORGANICKOU PSYCHOTICKOU PORUCHOU (7+3 min.) Čuchran P, Džugan J, Zamba Š NsP Š. Kukuru a.s., Michalovce, SR 7:2 HS07 7 SYMPTOMATICKÁ NEUROSYFILIS (7+3min.) Pachirová I, Neumann J, Neumannová R 2, Danišová P, Kreisslová J 2, Macko J Neurologické oddělení, Nemocnice Chomutov, ČR; 2 Specializované dermatovenerologické pracoviště, Nemocnice Chomutov, ČR Sál 5: Zouharův sál 08:30 0:00 BLOK / Paralelní sekce č. 4 / Hlavní sekce 02 SEKCE PRŮMYSLOVÉ NEUROLOGIE + VARIA I Předsedající: Ehler E, Matulová H 08:30 HS02 TOXICKÉ NEUROPATIE (0+5 min.) Ehler E Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR 08:45 HS02 2 PROFESIONÁLNÍ ÚŽINOVÉ SYNDROMY U PRACOVNÍKŮ V RIZIKU VIBRACÍ PŘEHLED ELEKTROMYOGRAFICKÝCH NÁLEZŮ (0+5 min.) Matulová H, Boušová K 2 Neurologická klinika FN Hradec Králové, ČR; 2 Klinika nemocí z povolání FN Hradec Králové, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

14 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 27 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:00 HS02 3 NEUROCHIRURG A KARPÁLNÍ TUNEL V ROCE 20 (0+5 min.) Vaverka M Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR 09:5 HS02 4 MOŽNOSTI JEHLOVÉ ELEKTROMYOGRAFIE U SPASTICITY (0+5 min.) Ehler E, Čižmář I 2 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR; 2 Traumacentrum FN Olomouc, ČR 09:30 HS02 5 ROZDÍL SPIROMETRICKÝCH PARAMETRŮ PŘI MĚŘENÍ VSEDĚ A V HORIZONTÁLNÍ POLOZE NA ZÁDECH (7+3 min.) Večeřa L Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR 09:40 HS02 6 MYELOPATIA ZAPRÍČINENÁ DEKOMPRESNOU CHOROBOU. ÚSPEŠNÁ LIEČBA V KOMBINÁCII S HYPERBARICKOU OXYGENOTERAPIOU (7+3 min.) Palušková M, Stanovičová Z 2, Leichenbergová E 3, Nemcová Z Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR; 2 Neurologická klinika, FN Nové Zámky, SR; 3 Centrum hyperbarickej medicíny, AMV Medical, s.r.o., Nové Zámky, SR 09:50 HS02 7 OSMIPOLOŽKOVÝ NÁSTROJ PRO SCREENING POLYKACÍ FUNKCE U PACIENTŮ S NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM (7+3 min.) Mandysová P, 2, Ehler E, 2, Škvrňáková J, 2, Černý M 3, Prusek O 4 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, ČR; 2 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR; 3 FN Hradec Králové, ČR; 4 Oddělení podpory informačních systémů, Univerzita Pardubice, ČR Sál 5: Zouharův sál 0:30 2:00 BLOK 2 / Paralelní sekce č. 8 / Hlavní sekce 03 VARIA II Předsedající: Bartko D, Polívka J 0:30 HS303 ĽAHKÉ MOZGOVÉ PORANENIE SÚČASNÉ POZNATKY (0+5 min.) Sivák Š, Nosáľ V, Kantorová E, Turčanová Koprušáková M, Kurča E Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin, SR 0:45 HS03 2 KAROTICKÁ ENDAREKTÓMIA(CEA) A KAROTICKÝ STENTING(CAS) PRI ASYMPTOMATICKEJ KAROTICKEJ STENÓZE (ACS). NEPOKRAČOVAŤ V CAS, TVRDIA MEDZINÁRODNÍ EXPERTI. KRITICKÝ POHĽAD NA 20-ROČNÉ KONTROVERZIE MEDZI CEA, CAS A MEDIKAMENTÓZNOU PREVENCIOU (0+5 min.) Bartko D, 2, 5, Combor I 5, Rusnak F 3, 5, Zelenak K 7, Gombosova Z, 2, 5, Bubelkova L, 2, 5, Danihel L 4, 5, Fabcin J 6, Kodaj J 4, 5 Ústav medicínskych vied,neurovied a vojenského zdravotníctva, Ružomberok, SR; 2 Neurologická klinika, Ružomberok, SR; 3 Klinika vaskularnej chirurgie, Ružomberok, SR; 4 Radiologická klinika, Ružomberok, SR; 5 Ústredná vojenská fakultná nemocnica, Ružomberok, SR; 6 MRI Centrum, Martin, SR; 7 Radiologická klinika ÚN, Martin, SR :00 HS03 3 KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE NA NEUROCHIRURGICKÉ KLINICE FN OLOMOUC (0+5 min.) Krahulík D, Vaverka M Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR :5 HS03 4 JAK PŘEDCHÁZET CHYBÁM V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BORRELIOVÉ MENINGOCENFALOMYELORADIKULITIDY? (0+5 min.) Bojar M, Hanzalová J, Kinštová L, Krýsl D, Tomek A Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR :30 HS03 5 PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA V NEUROLOGII (0+5 min.) Polívka J, Topolčan O 2, Rohan V, Peterka M, Ševčík P, Vrzalová T 2, Pešta M 2, Fuchsová R 2, Polívka J jr. 3 Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR; 2 Centrální imunoanalytická laboratoř LF UK a FN Plzeň, ČR; 3 Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita Plzeň, ČR :45 HS03 6 REZIUDÁLNÍ KOGNITIVNÍ KAPACITA PACIENTŮ S PORUCHOU VĚDOMÍ ERP A PET VYŠETŘENÍ (0+5 min.) Holečková I, 2, 3, Fischer C 2, 3, Morlet D 3, Coste N 4 FN Plzeň, ČR; 2 Department of Clinical Neurophysiology, Neurological Hospital, Lyon, France; 3 INSERM, University Lyon, France; 4 CERMEP, Lyon, France Sál 5: Zouharův sál 4:00 5:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. 2 / Topické symposium 07 NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE Předsedající: Košťálová M, Csefalvay Z, Komárek V 4:00 TS07 NOVÉ PERSPEKTÍVY V DIAGNOSTIKE JAZYKOVÝCH DEFICITOV U PACIENTOV S MOZGOVÝM POŠKODENÍM (5min.) Cséfalvay Zs Katedra logopédie, Univerzita Komenského, Bratislava, SR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

15 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 29 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 4:5 TS07 2 SPECIFIKA DIAGNOSTIKY AFÁZIE (0+5 min.) Košťálová M, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 4:30 TS07 3 ÚSKALÍ PRAVOHEMISFÉROVÝCH DEFICITŮ V LOGOPEDII S DŮRAZEM NA JEJICH ETIOLOGII A SYMPTOMATOLOGII (0+5 min.) Vitásková K Ústav speciálněpedagogických studií, PF UP, Olomouc, ČR 4:45 TS07 4 VÝZNAM HODNOTENIA JAZYKOVÝCH FUNKCIÍ POČAS AWAKE RESEKCIE LOW-GRADE GLIÓMOV RASTÚCICH VO VNÚTRI ALEBO V KONTAKTE S REČOVÝMI A JAZYKOVÝMI OBLASŤAMI MOZGU (0+5 min.) Šteňová V, Šteňo A 2, Hollý V 3, Šteňo J 2 Ambulancia klinickej logopédie, Nemocnica akad. L. Dérera UNB, Bratislava, SR; 2 Neurochirurgická klinika LF UK, Bratislava, SR; 3 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU, Bratislava, SR 5:00 TS07 5 MR TRAKTOGRAFIE U DĚTÍ S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ (0+5 min.) Komárek V, Vránová M, Kynčl M, Šanda J 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 5:5 TS07 6 PRAGMATICKY ORIENTOVANÁ TERAPIE AFÁZIE (0+5 min.) Lasotová N, 2, Košťálová M,2,3 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 Občanské sdružení ProAfázie, Brno ČR; 3 CEITEC MU, Brno, ČR Sál 5: Zouharův sál 6:00 7:30 BLOK 4 / Paralelní sekce č. 6 / Topické symposium 09 PORUCHY SPÁNKU I. NADMĚRNÁ SPAVOST Předsedající: Moráň M, Šonka K 6:00 TS09 DENNÍ SPAVOST A HLA (5+3min.) Nevšímalová S, Šonka K, Mignot E 2 Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Stanford Center for Narcolepsy, Welch Road, Palo Alto, USA 6:8 TS09 2 NADMĚRNÁ SPAVOST A SPÁNKOVÁ APNOE (5+3min.) Moráň M Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR 6:36 TS09 3 IDIOPATICKÁ HYPERSOMNIE JEDNA NOSOLOGICKÁ JEDNOTKA ANO ČI NE? (5+3min.) Šonka K, Šusta M 2, Nevšímalová S, Dauvilliers Y 3, Billiard M 3 Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Psychiatrická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Neurologické oddělení nemocnice Gui de Chauliac, Montpellier, France 6:54 TS09 4 PORUCHY SPÁNKU U PARKINSONOVY NEMOCI (5+3min.) Bušková J, Klempíř J, Majerová V, Picmausová J, Šonka K, Jech R, Roth J, Růžička E Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR 7:2 TS09 5 RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ TĚHOTENSTVÍ U EVROPSKÝCH PACIENTEK S NARKOLEPSIÍ (5+3min.) E. Maurovich Horvat, D. Kemlink, B. Högl 2, B. Frauscher 2, L. Ehrmann 2, P. Geisler 3, K. Ettenhuber 3, G. Mayer 4, R. Peraita Adrados 5, E. Calvo 5, G. J. Lammers 6, A. van der Heide 6, L. Ferini-Strambi 7, G. Plazzi 8, F. Poli 8, Y. Dauvilliers 9, P. Jennum 0, H. Leonthin 0, J. Mathis, A. Wierzbicka 2, F. J. Puertas 3, P. - A. Beitinger 4, I. Arnulf 5, R. Riha 6, M. Tormášiová 7, J. Slonková 8, S. Nevšímalová, K. Šonka za European Narcolepsy Network Neurologická klinika,. Lékařská fakulta UK a VFN, Univerzita Karlova, Praha, ČR; 2 Department of Neurology, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Rakousko; 3 Department of Psychiatry, University Medical Center, Regensburg, Německo; 4 Hephata-Klinik, Schwalmstadt-Treysa, Německo; 5 Sleep and Epilepsy Uni-Clinical Neurophysiology Department, Gregorio Marañón University Hospital, Madrid, Španělsko; 6 Department of Neurology, Leiden University Medical Center, Leiden, Nizozemí; 7 Sleep Disorders Center, Università Vita-Salute San Raffaele, Milán, Itálie; 8 University of Bologna, Boloňa, Itálie; 9 Reference center for Narcolepsy, Hôpital Gui-de-Chauliac, Montpellier, Francie; 0 Danish Center for Sleep Medicine, Department of Clinical Neurophysiology, University of Copenhagen, Glostrup, Dánsko; Department of Neurology, Inselspital, Bern University Hospital and University of Bern, Švýcarsko; 2 Department of Clinical Neurophysiology, Institute of Psychiatry and Neurology, Varšava, Polsko; 3 Sleep Disorders Unit, University Hospital La Ribera, Alzira, Valencie, Španělsko; 4 Max Planck Institute of Psychiatry, Mníchov, Německo; 5 Reference center for Narcolepsy, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paříž, Francie; 6 Sleep and Respiratory Medicine, Royal Infi rmary Edinburgh, University of Edinburgh,V.B.; 7 Neurologická klinika, Lékařská fakulta, UP JŠ, Košice, SR; 8 Neurologická klinika FN Ostrava, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

16 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 3 PÁTEK, 25. LISTOPADU 20 Sál : Velký sál I. PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál : Velký sál I. 08:30 0:00 BLOK 5 / Paralelní sekce č. 7 / Topické symposium 0 NEUROIMUNOLOGIE I. LIKVOROVÁ DIAGNOSTIKA Předsedající: Adam P, Štourač P 08:30 TS0 ALGORITMUS VYŠETŘENÍ LIKVORU (5+5 min.) Adam P, 2, 3, Sobek O, 2, Koudelková M, Hajduková L, 3 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 2 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 3 Neurologické oddělení ÚVN, Praha, ČR 08:50 TS0 2 NOVÉ NEUROIMUNOLOGICKÉ MOŽNOSTI LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY V CSF (2+3min.) Koudelková M, Sobek O, Adam P, 2 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 2 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 09:05 TS0 3 LIKVOROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA SERÓZNÍCH NEUROINFEKCÍ (5+5 min.) Sobek O, 3, Adam P, 2, 3, Koudelková M, Hajduková L, 2, Sobková M Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha 6, ČR; 2 Neurologické oddělení ÚVN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 09:25 TS0 4 CYTOLOGIE A ENERGETIKA JAKO VÝZNAMNÉ ATRIBUTY LIKVOROVÉ DIAGNOSTIKY ZÁNĚTLIVÉHO POSTIŽENÍ CNS (5+5 min.) Kelbich P, Procházka J 2, Hejčl A 2, Hanuljaková E 3, Peruthová J Nemocnice Kadaň s.r.o., Kadaň, ČR; 2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, ČR; 3 Nemocnice Most, ČR 09:45 TS0 5 KLINICKÉ VYUŽITÍ MARKERŮ TKÁŇOVÉ DESTRUKCE V PRAXI, PŘEHLED A VLASTNÍ POZOROVÁNÍ (2+3min.) Hajduková L, 2, Adam P, 2, 3, Sobek O 2, 3, Koudelková M 2, Kasík J Neurologické oddělení, ÚVN Praha, ČR; 2 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 3 Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR 0:30 2:00 BLOK 6 / Paralelní sekce č. 22 / Topické symposium 2 NEUROIMUNOLOGIE II. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Předsedající: Havrdová E, Taláb R 0:30 TS2 NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (5+5 min.) Havrdová E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR 0:50 TS2 2 POSTAVENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE V MONITORACI AKTIVITY RS POHLED KLINICKÉHO NEUROLOGA (5+5 min.) Horáková D, Týblová M, Volná J, Krásenský J 2, Seidl Z 2, Vaněčková M 2, Havrdová E 2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2 Radiodiagnostická klinika,. LF UK a VFN v Praze, ČR :0 TS2 3 ÚČINNOST DVOU DÁVKOVACÍCH SCHÉMAT PODKOŽNĚ PODÁVANÉHO INTERFERONU BETA-A NA RIZIKO ZVRATU PRVNÍ DEMYELINIZAČNÍ PŘÍHODY DO ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY: VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ STUDIE 3. FÁZE (REFLEX) (5+5 min.) Taláb R, Kappos L 2, Comi G 3, De Stefano N 4, Freedman M. S 5, Barkhof F 6, Polman CH. H 6, Uitdehaag B. M. J 6, Casset-Semanaz F 7., Hennessy B 7, Rocak S 7, Stubinski B 7 Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR; 2 Departments of Neurology and Biomedicine, University Hospital Basel, Switzerland; 3 Dept of Neurology, Ospedale San Raffaele, Milan, Italy; 4 Dept. of Neurological & Behavioral Sciences, University of Siena, Italy; 5 Multiple Sclerosis Research Unit, The Ottawa Hospital-General Campus, Ottawa, Ontario, Canada; 6 VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 7 Merck Serono S.A., Geneva, Switzerland.30 TS2 4 VÝZNAM ZPŮSOBU APLIKACE NA CELKOVOU ADHERENCI K LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY LÉKY OVLIVŇUJÍCÍMI PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ (2+3 min.) Vachová M MSC Teplice, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice v Čechách, ČR :45 TS2 5 NÁSLEDKY OPTICKÉ NEURITIDY U DEMYELINIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CNS (2+3 min.) Lízrová Preiningerová J Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN v Praze, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

17 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 33 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál : Velký sál I. 4:00 5:30 BLOK 7 / Paralelní sekce č. 27 / Hlavní sekce 2 CENY ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (ČNS) A ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII (ČSKN) ZA ROK 200, CENA ČESKÉ A SLOVENSKÉ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE (ČSNN) ZA ROK 20 Předsedající: Keller O, Šonka K 4:00 CENA ČNS ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 200 4:30 CENA ČNS ZA VYNIKAJÍCÍ KRÁTKÉ SDĚLENÍ ČI KAZUISTIKU ZA ROK 200 4:40 HENNEROVA CENA ČNS PRO MLADÉ AUTORY DO 35 LET ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 200 4:50 CENA ČSSKN ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 200 5:00 CENA ČSNN ZA NEJLEPŠÍ PRÁCI PUBLIKOVANOU V ČASOPISE V ROCE 20 Sál : Velký sál I. 6:00 7:30 BLOK 8 / Paralelní sekce č. 32 / Hlavní sekce 6 NEUROIMUNOLOGIE III Předsedající: Mareš J, Hladíková M 6:00 HS6 GENETIKA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ: SÍLA ASOCIACE GENŮ (0+5 min.) Doláková J, Vrtěl R 2, Vodička R 2, Mareš J, Kaňovský P Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR; 2 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Olomouc, ČR 6:5 HS6 2 POLYMORFISMY GENU PRO ANGIOTENZINOGEN A JEJICH ASOCIACE S PROGRESÍ CHOROBY U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (0+5 min.) Hladíková M, Štourač P, Vašků A 2, Benešová Y Neurologická klinika LF MU a FN Bohunice, Brno, ČR; 2 LF MU, Brno, ČR 6:30 HS6 3 VARIABILITA EXPRESIE MXA PROTEÍNU POČAS LIEČBY ROZTRÚSENEJ SKLERÓZY INTERFERÓNOM BETA (0+5 min.) Kantorová E, Michalik J, Sivák Š, Kurča E, Chandoga J 2 Neurologická klinika a JLF UK, Martin, SR; 2 Centrum lekárskej genetiky, Univerzitná nemocnica, Bratislava, SR 6:45 HS6 4 PŘEDCHÁZÍ NEDOSTATEČNÁ EXPRESE MRNA MXA PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM Β VZNIK NEUTRALIZAČNÍCH PROTILÁTEK? (0+5 min.) Libertínová J, Meluzínová E, Maťoška V 2, Kolářová T 2, Houžvičková E, Zajac M 3, Bojar M Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Laboratoř molekulární diagnostiky, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 3 Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR 7:00 HS6 5 GENETICKÝ POLYMORFISMUS RS JAKO MARKER ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY V HLA-DRB*50 (0+5 min.) Benešová Y, Vašků A 2, Štourač P,3, Hladíková M, Okáčová I, Fiala A 2, Bednařík J,3 Neurologická klinika LF MU Brno a FN Brno, ČR; 2 Ústav patologické fyziologie, LF MU Brno, ČR; 3 CEITEC MU, Brno, ČR 7:5 HS6 6 IMUNOREGULAČNÍ T LYMFOCYTY A JEJICH OVLIVNĚNÍ LÉČBOU U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (0+5 min.) Praksová P, Štourač P, Bednařík J, Mikulková Z 3, Michálek J 3 NK LF MU FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Centrum buněčné imunoterapie MU Brno, ČR Sál 2: Velký sál II. 08:30 0:00 BLOK 5 / Paralelní sekce č. 8 / Hlavní sekce 08 EPILEPSIE I. PRAKTICKÁ EPILEPTOLOGIE Předsedající: Donáth V, Kuba R 08:30 HS08 PŘÍČINY FARMAKOREZISTENCE (0+5 min.) Rektor I, 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 08:45 HS08 2 KOMENTÁRE A POZNÁMKY K FARMAKOREZISTENCII A PSEUDOFARMAKOREZISTENCII (0+5 min.) Donáth V FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR 09:00 HS08 3 HYPERMOTORICKÉ ZÁCHVATY U TEMPORÁLNÍ EPILEPSIE (0+5 min.) Elišák M, Marusič P, 2, Krijtová H, Tomášek M, Mohapl M 2, Zámečník J 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK a ÚVN, Praha, ČR; 3 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha, ČR 09:5 HS08 4 DE MORSIEROV SYNDROM ASOCIOVANÝ S KORTIKÁLNOU DYSPLÁZIOU MANIFESTUJÚCI SA V DOSPELOM VEKU PARCIÁLNYMI KOMPLEXNÝMI ZÁCHVATMI (0+5 min.) Lisá I, Pristašová E, Kukumberg P, Karlík M, Petrleničová D, Jezberová M 2 II. neurologická klinika LF UK UNsP Bratislava, SR; 2 Radiodiagnostická klinika SZU UNsP Bratislava, SR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

18 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 35 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 09:30 HS08 5 VZTAH MEZI VÝSKYTEM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ LÉČBY A DEPRESÍ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ (0+5 min.) Kotašková J, Marusič P Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 09:45 HS08 6 OSTEOPATIE U EPILEPTIKŮ. ALGORITMUS LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE (0+5 min.) Šimko J, Horáček J 3, Živný P 2, Taláb R, Holá S 2 Neurologická klinika FN Hradec Králové, ČR; 2 Ústav klinické a biochemické diagnostiky FN v Hradci Králové, ČR; 3 II. Interní klinika FN Hradec Králové, ČR Sál 2: Velký sál II. 0:30 2:00 BLOK 6 / Paralelní sekce č. 23 / Hlavní sekce 0 EPILEPSIE II. EPILEPTOCHIRURGIE Předsedající: Brázdil M, Timárová G 0:30 HS0 EPILEPTOLOGICKÉ CENTRUM V NNH: PŘEHLED VÝSLEDKŮ OD ROKU 994 DO SOUČASNOSTI (7+3 min.) Marečková I, Vojtěch Z, Procházka T, Šroubek J, Liščák R, Dbalý V, Kalina M Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR 0:40 HS0 2 DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY EPILEPSIE V CENTRU PRO EPILEPSIE MOTOL A ÚVN PRAHA (7+3 min.) Marusič P,2, Tomášek M, Krijtová H, Krýsl D, Kotašková J, Mohapl M 2, Beneš V 2 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK a ÚVN Praha, ČR 0:50 HS0 3 VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY EPILEPSIE V CENTRU PRO EPILEPSIE BRNO (7+3 min.) Brázdil M, 2 Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR :00 HS0 4 EFEKTIVNOST VNS U FOKÁLNÍCH EPILEPSIÍ V DĚTSKÉM VĚKU (7+3 min.) Ryzí M, Kuba R 2, Ošlejšková H, Chrastina J 3, Novák Z 3, Rektor I 2 Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2 I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3 Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR :0 HS0 5 PRVÝ ROK SKÚSENOSTÍ S IMPLANTÁCIOU VNS V NEMOCNICI AK. DÉRERA UNB BRATISLAVA (7+3 min.) Timárová G, Šteňo J 2, Novotný M 2, Kľoc M 2, Sýkora P 3, Kukumberg P II. neurologická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR; 2 Neurochirgická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR; 3 Neurologická klinika DFN, Bratislava, SR :20 HS0 6 INTRAOPERAČNÍ MRI V EPILEPTOCHIRURGII (0+5 min.) Šroubek J, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I, Keller J, Malíková H Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR :35 HS0 7 MR NÁLEZY V OBLASTI TEMPORÁLNÍHO PÓLU U PACIENTŮ S TEMPORÁLNÍ EPILEPSIÍ ASOCIOVANÉ S HIPOKAMPÁLNÍ SKLERÓZOU INTEROBSERVER ANALÝZA, HISTOPATOLOGICKÉ NÁLEZY A DALŠÍ KORELACE (0+5 min.) Kuba R, 2, Tyrlíková I, Pažourková M 3, Hermanová M 2, 4, Brázdil M, 2, Rektor I, 2 Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Klinika zobrazovacích metod, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR; 4 Patologický ústav, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR Sál 2: Velký sál II. 4:00 5:30 BLOK 7 / Paralelní sekce č. 28 / Hlavní sekce 3 CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ III. Předsedající: Herzig R, Neumann J 4:00 HS3 ČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA INTRACEREBRÁLNÍHO HEMATOMU (ICH) (8+5 min.) Vaverka M, Krahulík D, Hrabálek L Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR 4:3 HS3 2 INTRAOPERAČNÍ VIDEOANGIOGRAFIE U MOZKOVÝCH ANEURYZMAT ZKUŠENOSTI U 6 VÝDUTÍ (8+5 min.) Klener J, Šroubek J, Šetlík M Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR 4:26 HS3 3 CEREBRÁLNY ISCHEMICKÝ INFARKT (CI). DIFERENTNÝ EFEKT HYPOTENZÍV V SÚBORE HYPERTENZNYCH CI PACIENTOV(CI+AH) V POROVNANÍ SO SÚBOROM HYPERTONIKOV(AH) INTERPRETOVANÝ KARDIOLÓGMI AKO NEDOSTATOČNÁ A NEUROLÓGMI AKO ADEKVÁTNA REAKCIA (8+5 min.) Bartko D, 2, 3, Combor I 3, Gombosova Z, 2, 3, Bubelkova L. 2. 3, Lietava J 4, Murin J 5 Ústav medicínskych vied,neurovied a vojenského zdravotníctva, Ružomberok, SR; 2 Neurologická klinika, Ružomberok, SR; 3 Ústredná vojenská fakultná nemocnica, Ružomberok, SR; 4 2. Interná klinika UN, Univerzita Komenského, Bratislava, SR; 5. Interná klinika UN, Univerzita Komenského, Bratislava, SR 4:39 HS3 4 ICMP NA PODKLADĚ CHRONICKÉ OKLUZE ACI: VYUŽITÍ TCD K POSOUZENÍ OBNOVENÍ CVR PO EC-IC BYPASSU (8+5 min.) Herzig R, Krahulík D 2, Školoudík D, Šaňák D, Macháč J 2, Vaverka M 2, Král M, Veverka T, Dorňák T, Bártková A, Kunčarová A, Mareš J, Hluštík P, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 2 Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

19 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 37 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU 4:52 HS3 5 LIEČBA HEPARÍNOM ALEBO LMWH V AKÚTNEJ FÁZE ISCHEMICKEJ NCMP. RETROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA (8+5 min.) Nosáľ V, Sčúr M, Michalik J, Sivák Š, Kantorová E, Krátky M, Zeleňák K 2, Kurča E Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin, SR; 2 Rádiodiagnostická klinika JLF UK a UNM, Martin, SR 5:05 HS3 6 UŽÍVÁNÍ ANTIAGREGACE MŮŽE ZVYŠOVAT ŠANCI NA REKANALIZACI UZAVŘENÉ MOZKOVÉ TEPNY PO IV TROMBOLÝZE (8+5 min.) Šaňák D, Kuliha M 2, Herzig R, Roubec M 2, Školoudík D, Zapletalová J 3, Kocher M 4, Král M, Veverka T, Čecháková E 4, Bártková A, Procházka V 5, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR; 2 KCC, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba, ČR; 3 Ústav lékařské biofyziky, biometrie a statistiky, LF UP Olomouc, ČR; 4 Radiologická klinika, FN Olomouc, ČR; 5 Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava-Poruba, ČR 5:8 HS3 7 KRYPTOGENNÍ ISCHEMICKÝ IKTUS: ETIOLOGICKÝ VÝZNAM PATENTNÍHO FORAMEN OVALE (8+5 min.) Bártková A, Šaňák D, Hutyra M 2, Král M, Hluštík P, Herzig R, Veverka T, Kaňovský P KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2 I. Interní klinika FN Olomouc, ČR Sál 2: Velký sál II. 6:00 7:30 BLOK 8 / Paralelní sekce č. 33 / Topické symposium 4 SEMIOLOGIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (VIDEOSEKCE). SPOLEČNÁ SEKCE ČSNS A ČSSKN Předsedající: Marusič P, Kuba R 6:00 TS4 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EPILEPTICKÝCH A NEEPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (5 min.) Marusič P Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Neurochirurgická klinika. LF UK a ÚVN, Praha, ČR 6:5 VIDEOKAZUSTIKY (30 min.) 6:45 TS4 2 LOKALIZACE A LATERALIZACE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (5min.) Kuba R Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR 7:00 VIDEOKAZUSTIKY (30 min.) Sál 3: Popkův sál 08:30 0:00 BLOK 5 / Paralelní sekce č. 9 / Topické symposium KLINICKÁ DOPORUČENÍ V NEUROLOGII Předsedající: Suchý M, Ehler E 08:30 TS KLINICKÉ STANDARDY V ČESKÉ NEUROLOGII HISTORIE A SOUČASNOST (0+5 min.) Bednařík J, Suchý M 2, Ehler E 3 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 Národní referenční centrum, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR 08:45 TS 2 IMPLEMENTACE KLINICKÝCH STANDARDŮ DO PRAXE NEUROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ (0+5 min.) Suchý M, Bednařík J 2, Škoda O 3, Pátá M Národní referenční centrum, Praha, ČR; 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 3 Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR 09:00 TS 3 STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CMP A TIA (0+5 min.) Neumann J, Škoda O, Herzig R, Mikulík R, Kalita Z, Bauer J, Václavík D, Bar M Cerebrovaskulární sekce, Česká neurologická společnost ČLS JEP, ČR 09:5 TS 4 VÝVOJ KLINICKÉHO STANDARDU PRO DIAGNOSTIKU A TERAPII MYASTHENIA GRAVIS (0+5 min.) Zapletalová O, Piťha J 2, Bednařík J 3, Ambler Z 4, Schützner J 5, Zámečník J 6, Suchý M 7, Pátá M 7 Neurologická klinika LF a FN, Ostrava, ČR; 2 Centrum myasthenia gravis při Neurologické klinice. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3 Neurologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN, Brno, ČR; 4 Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, ČR; 5 III.Chirurgická klinika 2.LFUK a FN Motol, Praha, ČR; 6 Ústav patologie a molekulární mediciny 2. LF UK Motol, Praha, ČR; 7 Národní referenční centrum, Praha, ČR 09:30 TS 5 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU NARKOLEPSIE (0+5 min.) Šonka K, Nevšímalová S Neurologická klinika. LF UK a VFN, Praha, ČR 09:45 TS 6 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY A NEUROMYELITIS OPTICA (0+5 min.) Havrdová E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN, Praha, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

20 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 39 PÁTEK, 25. LISTOPADU SOBOTA, 26. LISTOPADU Sál 3: Popkův sál 0:30 2:00 BLOK 6 / Paralelní sekce č. 24 / Topické symposium 3 KONTROVERSE: OPERAČNÍ LÉČBA NEUROLOGICKÝCH KOMPLIKACÍ DEGENERATIVNÍ STENÓZY PÁTEŘNÍHO KANÁLU Předsedající: Kadaňka Z, Barsa P 0:30 TS3 SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATII OPEROVAT! (5+5 min.) Suchomel P Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR 0:50 TS3 2 SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATII NEOPEROVAT! (5+5 min.) Kadaňka Z Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR :0 TS3 3 LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZU OPEROVAT! (5+5 min.) Barsa P Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR :30 TS3 4 LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZU NEOPEROVAT! (5+5 min.) Voháňka S, 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR :50 PANEL EXPERTŮ (0 min.) Sál 3: Popkův sál 4:00 5:30 BLOK 7 / Paralelní sekce č. 29 / Hlavní sekce 4 NEUROONKOLOGIE Předsedající: Betka J, Galanda M, Šteňo A 4:00 HS4 SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU VESTIBULÁRNÍCH SCHWANNOMŮ A JEJÍ VÝSLEDKY (5+5 min.) Betka J, Chovanec M, 2, Zvěřina E, 4, Bouček J, Profant O, 5, Kluh J, Lukeš P, Kraus J 4, Lisý J 6 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2 Anatomický ústav. LF UK Praha, ČR; 3 Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 4 Neurochirurgická klinika 3. LF UK Praha, ČR; 5 Oddělení neurofyziologie sluchu ÚEM AVČR, Praha, ČR; 6 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 4:20 HS4 2 AWAKE RESEKCIA SUPRATENTORIÁLNYCH LOW-GRADE GLIÓMOV V ELOKVENTNÝCH OBLASTIACH MOZGU (5+5 min.) Šteňo A, Šteňová V 2, Belan V 3, Hollý V 4, Šurkala J, Šteňo J Neurochirurgická klinika LFUK a UN Bratislava, SR; 2 Ambulancia klinickej logopédie UN Bratislava, SR; 3 Rádiodiagnostická klinika SZU a UN Bratislava, SR; 4 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU a UN Bratislava, SR 4:40 HS4 3 NÁŠ PRÍSTUP K SUBKORTIKÁLNEJ RESEKCII GLIÓMOV V ELOKVENTNÝCH OBLASTIACH MOZGU-NAVIGOVANÁ ELEKTRÓDA (5+5 min.) Galanda M, Galanda T, Bullová J, Mištinová J, Kluzová M Neurochirurgická klinika, FN F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, SR 5:00 HS4 4 KOLAPSOVÉ STAVY, PORUCHA SLUCHU A ZRAKU PŘI LEPTOMENINGEÁLNÍ KARCINOMATÓZE KAZUISTIKA (0+5 min.) Bechyně K, Schenk I Neurologické oddělení, Nemocnice Písek, CR 5:5 HS4 5 HIGH GRADE GLIOM KAUDÁLNÍ OBLASTI MÍCHY IMITUJÍCÍ MYELITIDU KAZUISTIKA (0+5 min.) Škorňa M, Bednařík J, 2, Štourač P, 2, Macháček C 3, Šprláková A 4 Neurologická klinika FN Brno, ČR; 2 CEITEC MU, Brno, ČR; 3 Ústav patologie FN Brno, ČR; 4 Radiologická klinika FN Brno, ČR Sál 3: Popkův sál 6:00 7:30 BLOK 8 / Paralelní sekce č. 34 / Topické symposium 5 POKROKY V NEUROCHIRURGII Předsedající: Beneš V, Smrčka M 6:00 TS5 NOVÉ TECHNOLOGIE V OPERATIVĚ MOZKOVÝCH NÁDORŮ (5+3min.) Beneš V Neurochirurgická klinika, ÚVN, Praha, ČR 6:8 TS5 2 OPERACE ANEURYZMAT A AVM (5+3min.) Smrčka M, Juráň V, Navrátil O Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, ČR 6:36 TS5 3 NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA MOZKOVÉ ISCHEMIE (5+3min.) Přibáň V Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, ČR 6:54 TS5 4 SOUČASNÝ STANDARD LÉČBY TRAUMATICKÉHO PORANĚNÍ MOZKU (5+3min.) Sameš M, Hejčl A Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, ČR 7:2 TS5 5 DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE - MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY (5+3min.) Barsa P Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR SOBOTA, 26. LISTOPADU PÁTEK, 25. LISTOPADU

POŘADATELÉ A VÝBORY ÚVODNÍ SLOVO. Pořadatel sjezdu. Milé kolegyně, vážení kolegové,

POŘADATELÉ A VÝBORY ÚVODNÍ SLOVO. Pořadatel sjezdu. Milé kolegyně, vážení kolegové, 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26. 11. 2011 2. informace 2 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ

Více

ve spolupráci s Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové pořádá 38. šerclovy dny 14.-15. říjen 2011

ve spolupráci s Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové pořádá 38. šerclovy dny 14.-15. říjen 2011 ve spolupráci s Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové pořádá 38. šerclovy dny 4.-5. říjen 20 harrachov hotel svornost VĚDECKÝ PROGRAM COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS 2, 3 Zpomaluje

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE POŘADATELÉ I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4. 5. 6. 2009 Hotel International, Brno Prezident kongresu Programový výbor

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější syndromy

Více

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny HLAVNÍ TÉMATA Likvorologie Imunologie Farmakovigilance nových léčivých přípravků v léčbě RS Autoimunitní onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového

Více

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Neurologie PRO PRAXI D2012 Abstrakta www.solen.cz ISBN 978 80 87327 95 1 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Generální sponzor: Informace

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové Program PÁTEK 11. 10. 2013 13:00 19:00 14:00 16:00 REGISTRACE NEUROCHIRURGIE + NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ doc. MUDr. Martin Vališ,

Více

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Cerebrovaskulárna sekcia SNS SLS Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Extrapyramidová sekce ČNS

Více

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny VE SPOLUPRÁCI S NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ 1 9. - 20. ŘÍJEN 201 2 ZAHÁJENÍ 19.10.2012 V 16.00 HOD UKONČENÍ 20.10.2012 VE 14.00 HOD HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR HRADEC KRÁLOVÉ JANA

Více

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 14. února 2014; 10.00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost POZNÁMKY 33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost ZAHÁJENÍ 2.0.2005 V 6.00 HOD UKONČENÍ 22.0.2005 VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU VARIA MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Pod záštitou těchto odborných společností Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 44 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 45 POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS Univerzita Palackého v Olomouci Sekce extrapyramidových onemocnění České neurologické společnosti a Česká lékařská komora pořádají MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 20. - 21. ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ 20.10.2006 V 16.00 HOD UKONČENÍ 21.10.2006 VE 14.00 HOD

34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 20. - 21. ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ 20.10.2006 V 16.00 HOD UKONČENÍ 21.10.2006 VE 14.00 HOD 34. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost 0. -. ŘÍJEN 006 ZAHÁJENÍ 0.0.006 V 6.00 HOD UKONČENÍ.0.006 VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VARIA PREZIDENT Doc. MUDr. Gerhard

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

OBOROVÁ RADA. Neurovědy

OBOROVÁ RADA. Neurovědy OBOROVÁ RADA Neurovědy předseda: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 e-mail: karel.sonka@lf1.cuni.cz místopředseda Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ.

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ pořádá 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV HOTEL SVORNOST 6. 7. 0. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls8967/2013 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU METASTRON Injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Strontii chloridum 89 Sr (Chlorid strontnatý ( 89 Sr)): 37 MBq/ml Roztok

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze sp.zn. sukls174761/2012 Příbalová informace: Informace pro pacienta Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze (V této příbalové informaci dále nazývaný

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více