Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok /Rozpočet města na rok /Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr"

Transkript

1 Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz.listina přítomných. Přítomno 9 zastupitelů města. Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Kellner, MUDr. Jiří Paroulek Návrhová komise: Předseda-Čestmír Slavík, Členové- František Matoušek, Vladimír Vodseďálek Program jednání 17. zasedání MZ: 1/Hospodaření města za rok /Rozpočet města na rok /Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr Program jednání a orgány 17.zasedání MZ odsouhlaseno. 1) Hospodaření města za rok S výsledky hospodaření města za rok 2004 seznámil přítomné pan starosta. Město v roce 2004 mělo příjmy ,-Kč. Výdaje města v roce 2004 byly ,-Kč. Výsledek hospodaření ,-Kč. Vodseďálek- vznesl dotaz, proč došlo k přečerpání mzdových prostředků oproti odsouhlasenému plánu. Výrazný nárůst se mu jeví hlavně v kapitole místní správa. Štěpánek-nedomnívá se, že by došlo k přečerpání mzdových prostředků, neví z jakých materiálu pan Vodseďálek čerpal. Problém by mohl vzniknout zápočtem výplaty 12/2004 v prosinci Omlouvá se, že nemůže argumentovat na tomto zasedání konkrétními čísly. Nařčení z přečerpání mezd, a to hlavně u úředníků, považuje za problém, který je třeba veřejnosti hodnověrně objasnit. Navrhuje, aby tvrzení pana Vodseďálka prošetřila kontrolní a revizní komise města a svoje zjištění zveřejnila. Kdo souhlasí s výsledky hospodaření města za rok 2004 s tím, že KRK města Vysokého nad Jizerou překontroluje čerpání mzdových prostředků v roce 2004? 2) Rozpočet města na rok S návrhem rozpočtu města na rok 2005 seznámil přítomné ve stručnosti pan starosta. PŘÍJMY ,- Kč VÝDAJE ,- Kč. Schodek ve výši ,- Kč by měl být pokryt z finančních prostředků převedených z roku Zůstatek na účtu k činil ,-

2 Kč. Pan starosta seznámil též přítomné se skladbou příjmů a výdajů v hlavních položkách. Štěpánek - hlasem poradním navrhuje, aby byl prozatím neodsouhlasen příspěvek města ve výši ,-Kč ve prospěch agentury Černá Jana-domácí péče. Svůj návrh odůvodňuje těmito faktory: MZ v minulosti ani nyní neposkytlo žádnému podnikatelskému subjektu z oblasti zdravotnictví a soc. služeb žádný finanční příspěvek. Neodsouhlaseny byly žádosti např. MUDr. Pohankové, ústav Tereza Semily, nemocnice Jilemnice, hospic Litoměřice, atd. Jediný příspěvek byl poskytnut z osobních prostředků zastupitelů a některých zaměstnanců úřadu na hospic Litoměřice. MZ neposkytlo ani 6.000,- Kč ve prospěch pojízdné prodejny, která je ceněna především staršími občany v přilehlých obcích. MZ rozhodlo o zpoplatnění výkonů za sociální služby (donáška obědů, úklid, praní prádla, donáška nákupů apod). Toto rozhodnutí mělo podstatný vliv na to, že občané přestali služby pečovatelek využívat. Současné výkony pečovatelky cca 1.000,-Kč (měsíčně z toho cca 90% tvoří donáška obědů do DPS). Město snížilo PÚ v sociální péči z 2,5 na 1. Okolní obce Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice doposud podobný příspěvek též nevyplácí. Navrhuje nejdříve vyhodnotit potřebu občanů na základě předložených žádostí o poskytovaní pečovatelských služeb a následně rozhodnout, jak budou zabezpečeny. Vodseďálek - navrhuje vyhovět žádosti agentury a finanční příspěvek ve výši ,- Kč poskytnout. Kellnerová - podala vysvětlení k žádosti agentury její práce si velmi cení a požaduje žádosti vyhovět. Hejralová - podpořila návrh paní Kellnerové.Nelze slučovat hrazenou zdravotní péči s nehrazenou pečovatelskou pomocí. Ďoubalík - nedoporučuje příspěvek vyplatit. Město by nemělo suplovat to, co by měl vyřešit stát. Podotkl, že terénní sestry jsou honorovány tak, že by se již žádná nevrátila na oddělení nemocnic. Pohanková - podala vysvětlení k problematice. Je třeba řešit pomoc starším lidem. Petruška L. - vyjádřil se velmi kladně k činnosti paní Černé. Kellner - navrhuje příspěvek vyplatit. Paroulek - podporuje vyplacení příspěvku. Petruška M. - poukázal na absenci zpětné kontroly na co byl příspěvek vlastně použit, přiklání se k analýze potřeby peč. služeb. Pohanková - rozšíření pečovatelských služeb by uvítala.

3 Kdo je pro, aby město poskytlo agentuře Černá Jana domácí péče finanční příspěvek na rok 2005 ve výši ,- Kč? 4 Paroulek,Kellner, Srna,Vodseďálek 5 Matura,Ďoubalík,Petruška, Matoušek, Slavík 0 Kdo je pro, aby město prozatím požadovaný finanční příspěvek nevyplácelo agentuře. Prostředky ponechat na kap. pečovatelská služba. Zajistit analýzu potřeby rozšíření pečovatelské služby Rozprava dále pokračovala problematikou hospodaření PO ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou. S hospodářskou situací v nemocnici seznámila přítomné ing. M. Škodová, ředitelka ústavu. Problémy jsou pochopitelně se zdravotními pojišťovnami. Situaci s obtížemi prozatím zvládají. K problematice se vyjádřila i paní primařka MUDr. A. Schmoranzová. Nemocnice je schopna ošetřit více pacientů, ale bohužel je omezována limity některých zdravotních pojišťoven. 3) Pozemky. a) Problematiky projektu TSJECHO INVEST ve Vysokém nad Jizerou. V prostoru nad LV Větrov ve Vysokém nad Jizerou chce fa.tsjecho INVEST vybudovat 9 objektů se zázemím s apartmány a službami. Město by se mělo vyjádřit k předložené studii a k možnosti napojení na inženýrské sítě ve správě města. Z návrhu pracovního zasedání vyplynuly tyto základní podmínky pro povolení města: i) -objekty max.3 nadzemní podlaží ii) -vlastní zdroj pitné vody/vrt/ iii) -vlastní veřejné osvětlení iv) -napojení na kanalizační síť povolit na ČOV Stará Ves, případně ve směru na Tříč za předpokladu spolufinancování nové ČOV Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou odsouhlasilo investiční záměr fy. TSJECHO INVEST ve smyslu předložené studie s podmínkou splnění výše uvedených požadavků města? b) Problematika odprodeje pozemků p.č. 1141/3,1141/4,1141/7,1130/PK/, celkem o výměře m2./jedná se o pozemky bývalé LŠ a pozemek přiléhající jižním směrem/. Zájem o tento prostor projevilo několik žadatelů.pozemky byly zveřejněny k odprodeji. Cena byla stanovena na 490,-Kč/m2.

4 Matura - navrhuje odprodat pozemky fy. CIM s.r.o. Praha, ing. František Bělovský. Dle jeho názoru je záměr této firmy nejpřijatelnější (respektuje formu využití prostoru ve smyslu ÚPD města -kat.bc resp.zv) roztroušená zástavba, RD, malé penziony, akceptuje cenu, chce odkoupit celý prostor, zabezpečí realizaci výstavby IS. Ostatní žádosti nejsou tak výhodné pro město Kellner - souhlasí s prodejem fy. CIM, ale požaduje předložit jednoduchou studii záměru pro rozhodování o napojení na IS. Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo fi.cim s.r.o.praha pozemky p.č. 1141/3,1141/4,1141/7 a 1130/PK/v k.ú. Vysoké nad Jizerou o celkové výměře 13782m2 za cenu 490,-Kč/m2? Paroulek c) Pozemek p.č. 606/1 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Pozemek byl odsouhlasen k prodeji ve prospěch TJ Vysoké nad Jizerou za cenu 490,-Kč/m2. TJ na rozhodnutí MZ nereagovala a požádala MZ o odprodej pouze části výše uvedeného pozemku o výměře 1500 m2 a navrhuje cenu 300,-Kč, která je stejná jako ta, za kterou prodalo město panu F. Matouškovi sousední pozemek, s ochotou akceptovat cenu max.350,-kč/m2. Kellner - navrhuje tento lukrativní pozemek nedělit, prodat jako celek TJ za cenu 490,- Kč/m2. Vodseďálek - navrhuje odprodat celý pozemek TJ Vysoké nad Jizerou za cenu 350,- Kč/m2. Kdo je pro, aby byl pozemek p.č. 606/1 v k.ú. Vysoké nad Jizerou odprodán TJ Vysoké nad Jizerou za cenu 350,-Kč/m2 3 Srna, Ďoubalík, Vodseďálek 6 Matura, Kellner, Petruška, Paroulek, Slavík, Matoušek Kdo je pro,aby nebylo vyhověno TJ Vysoké nad Jizerou ve smyslu předložené žádosti o zakoupení části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Vysoké nad Jizerou a kdo souhlasí s odprodejem předmětného pozemku jako celku ve prospěch TJ Vysoké nad Jizerou za cenu 490,-Kč/m2?

5 d) Problematika pozemku p.č. 1225/17 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. O pozemek projevili zájem manželé Havelkovi a pan R.Knop. Knop - pozemek tvoří příjezdovou komunikaci k mému RD, kterou potřebuji na vyvážení septiku a k přístupu k mé kolně. Havelka - příjezd k RD má pan Knop zabezpečen z ulice Tyršová, přístup ke kolně si může předělat z jiné strany. Případné rozdělení pozemku na ½ by je poškodilo. Pozemek požadují z důvodu zlepšení přístupu ke svému RD (otáčení techniky apod.) Povinnost obce je zabezpečit přístup k nemovitosti. Požaduje místní šetření a to osobou, která tomu rozumí Petruška L. - vznesl dotaz, jak mohlo město odprodat manželům Havelkovým pozemek p.č. 1225/5, který byl určen na výstavbu RD, ohradil se i proti prodeji pozemku p.č.1225/17. Matoušek - navrhuje ponechat předmětný pozemek v majetku města. Kdo souhlasí s tím,aby pozemek p.č. 1225/17 v k.ú. Vysoké nad Jizerou nebyl prodán žádnému zájemci a byl ponechán v majetku města? 7 Slavík, Kellner, Matoušek, Vodseďálek, Matura, Paroulek, Petruška 2 Srna, Ďoubalík 0 e) Pozemek p.č. 335/5,o výměře 1533 m2 v k.ú. Sklenařice. O pozemek požádal pan Václav Metelka. Pozemek byl zveřejněn k odprodeji. 0 Z pracovního zasedání MZ vzešel návrh na odprodej za cenu 50,-Kč/m2. Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo panu V. Metelkovi pozemek p.č. 335/5 v k.ú. Sklenařice za cenu 50,-Kč/m2? 7 Paroulek, Kellner, Petruška, Ďoubalík, Vodseďálek, Srna, Matoušek 1 Matura 1 Slavík

6 f) Problematika odprodeje pozemků p.č. 594/1,598/2,601/1,599,594/2,595,stav.45 v k.ú. Helkovice. Jedná se o pozemky získané z pozůstalosti po panu J.Vrkoslavovi. O předmětné pozemky projevili zájem 4 žadatelé. Matura - navrhuje výše uvedené pozemky zveřejnit k odprodeji Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr o odprodeji pozemků p.č. 594/1,598/2,601/1,599,594/2,595,stav.45 v k.ú. Helkovice? g) Žádost pana L. Petrušky o změnu v ÚPD města Vysokého nad Jizerou. Pan Petruška požádal opětovně MZ o revokaci usnesení č.129 Z/96 ze dne MZ tímto usnesením neodsouhlasilo požadovaný zákaz výstavby penzionu v prostoru pod sokolovnou ve Vysokém nad Jizerou v rámci schvalování ÚPD města. Pan Petruška v rámci změn ÚPD požaduje, aby výše uvedená lokalita byla určena pouze pro výstavbu RD. Jeho stanovisko podpořilo i několik občanů majitelů nemovitostí v dotčeném prostoru. Petruška M. - navrhuje nerušit původní rozhodnutí MZ. Kdo je pro,aby bylo ponecháno v platnosti znění usnesení MZ č.129 Z/1996 ze dne ? 8 Ďoubalík, Srna, Matura, Matoušek, Vodseďálek, Kellner, Petruška, Paroulek 0 1 Slavík h) Problematika financování změn ÚPD. Návrh vychází z právní opory zákona 50/1976 Sb. ve znění 362/2003 Sb. 19 Při podání žádosti o změnu složit zálohu na úhradu: Právnická osoba ,-kč Fyzická osoba ,-Kč V případě zamítnutí bude záloha vrácena. Celková úhrada bude rozpočítána mezi jednotlivé žadatele a vyučována po schválení ÚPD. Náklady nad rámec zaplacených záloh ponese město. Štěpánek - navrhuje, aby změny v ÚPD, které povedou k výstavbě objektů RD určených k trvalému bydlení a toto trvalé bydlení bude stvrzeno v evidenci obyvatel města, byly zvýhodněny tím, že by se záloha vracela žadateli v plné výši.

7 Kdo souhlasí s předloženým návrhem financování změn v ÚPD města včetně návrhu Štěpánka? 4) Obecně závazné vyhlášky města. a) Odsouhlasení OZV města Vysokého nad Jizerou č.1/2005, o místních poplatcích. b) Zrušení OZV města č.7/1997 o příspěvku na částečnou náhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřských škol a školních družin Kdo souhlasí s přijetím OZV č.1/2005 o místních poplatcích a kdo souhlasí se zrušením OZV č.7/1997? 5) Různé. a) Návrh změn ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Kdo souhlasí s předloženým návrhem změn v městském muzeu? b) Žádost paní A. Doubkové o prodloužení pronájmu ubytovny Nístějka do října Vodseďálek - navrhuje vyhovět žádosti. Kdo souhlasí s tím, aby byl paní A. Doubkové prodloužen pronájem ubytovny Nístějka ve Vysokém nad Jizerou do října 2006? Petruška c) Problematika realizace půdní vestavby nad bytem manželů Dvořákových v čp. 130 ve Vysokém nad Jizerou. O povolení stavby požádali manželé Dvořákovi. Dle předloženého posudku ing. Setunského je záměr proveditelný. Je třeba dořešit financování.

8 Matura - navrhuje, aby město navrátilo žadatelům neprobydlený podíl uhrazený městu při získání bytu a zbytek by si hradili žadatelé ze svých prostředků. Jakl - vznesl dotaz, zda nedojde k omezení muzea, jelikož by chtěli v půdních prostorách realizovat depozitář sbírek. Petruška - muzeum neudrželo pro depozitář prostory v přízemí, půda je nevhodná z hlediska přístupnosti. Záměr manželů Dvořákových by neměl za této situace muzeum ohrozit. Dvořák - souhlasí s podmínkou financování záměru. Kdo souhlasí s tím, aby bylo povoleno manželům Dvořákovým realizovat půdní vestavbu nad svým bytem v čp. 130 ve Vysokém nad Jizerou s podmínkou financování ve smyslu návrhu pana starosty? d) Žádost OS Pro záchranu hradu Nístějka. OS požádalo město o pověření dohledem nad zříceninou hradu Nístějka. Kdo souhlasí s tím, aby OS Pro záchranu hradu Nístějka převzalo dohled nad touto kulturní památkou? e) Informace starosty o bezpečnostní situaci ve městě a přilehlých obcí. Zprávy Policie ČR. 6) Diskuse. Kellnerová - vznesla dotaz, kdo zabezpečí analýzu potřeby pečovatelské služby ve městě. Matura - analýzu zabezpečí MěÚ a sociální a zdravotní komise. Petruška L. - vznesl dotaz na stav žádostí o dotace ze státních prostředků. Sám se osobně angažoval v rámci programu ČSSD přímo u poslance Krause. Nemá informace o situaci. Vznesl kritiku na systém prodeje městských pozemků. Dle něho by měli být informování všichni majitelé sousedních nemovitostí, aby nedošlo k tomu, co se stalo při odprodeji pozemku v prostoru řadových garáží ve Vysokém nad Jizerou u čerpací stanice PHM. Nesouhlasí s umístěním inf. skříněk na čp.55 ve Vysokém nad Jizerou. Matura - systém odprodeje městských pozemků je v souladu se zákonem. Záleží pouze na zájmu občanů se o problematiku zajímat. Na získání dotace od státu se pracuje a je to ve prospěch rekonstrukce fotbalového hřiště. Informační skříňky budou přemístěny.

9 Jednání bylo ukončeno ve hod. Zápis vypracoval ing. Pavel Štěpánek. Zápis vyhotoven a zveřejněn Ověřovatelé zápisu:

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více