Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015

2 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že to bude poslední zpráva, nejen kterou připravuji ve funkci ředitelky muzea, ale i poslední zpráva o činnosti samostatného Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Muzea, které má velmi dlouhou a bohatou historii trvající téměř 110 let a které, zejména za posledních téměř 25 let, vykonalo mnoho záslužné práce v oblasti kultury pro veřejnost a při poznávání a prezentaci rokycanského region. Z muzea, o kterém na počátku 90. let mnohdy ani místní občané nevěděli, že existuje, se zapsalo mezi přední muzea v rámci bývalých okresních muzeí celé České republiky. Muzea, které se významně veřejnosti otevřelo po r. 1990, kdy přestalo podléhat ideologickým tlakům i dělat jen vědu, ale rozhodlo se zainteresovat do svých činností širokou veřejnost a navrátit se tak ke svým kořenům, které velmi pregnantně definoval zakladatel muzea Dr. Bohuslav Horák již v roce 1904, kdy je prezentoval jako vlastivědný ústav, rozvíjející a dokumentující všechny obory lidské činnosti v rámci oblasti, která má bohaté kulturní tradice. Bohužel, arogance moci krajských úředníků, která bez znalosti místních poměrů zasáhla do celé budoucnosti muzea, byla silnější, než petice občanů, kteří si přáli zachování samostatného muzea. Ignorování názoru lidí silně připomnělo doby minulé, kdy muzea podléhala ideologickému tlaku a jejich vlastní muzejní činnost byla silně utlumena, s čímž se muzeum muselo od počátku 90. let téměř až do současnosti potýkat a postupně vypořádávat. Jmenujme např. prostorově nedostatečné depozitáře, o které jsem ve vedení muzea usilovala celých 25 let jak u původního zřizovatele, kterým byl okresní úřad, tak v posledních 11 letech u současného zřizovatele (Plzeňský kraj), který ale vždy finančně upřednostnil jiné subjekty, než muzeum v Rokycanech. Budoucnost jistě ukáže, kdo měl v tomto sporu o další směřování muzea více pravdy. Na muzejních pracovnících je a bude dokázat, že svou práci dělali a stále dělají s nejvyšší mírou odpovědnosti vůči budoucím generacím i zakladateli muzea, bez ohledu na podmínky, které měli, mají či budou mít. Přeji jim, aby všechny své zkušenosti, které v muzeu získali, využili k tomu, aby prokázali oprávněnost existence samostatného regionálního muzea v Rokycanech, neboť i v tomto případě platí, ze bližší košile než kabát a ztratí-li muzeum podporu místní komunity, bude opět dlouho trvat, než ji získají zpět, podaří-li se jim to vůbec. Zároveň bych chtěla poděkovat všem pracovníkům Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kteří zde pracovali v době mého působení ve funkci ředitelky muzea a kteří mi pomohli přetvořit kdysi zaostávající instituci v moderní centrum kulturního dění v regionu. V Rokycanech 28. února 2015 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 2

3 Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea v souladu se zákonem 122/2000Sb. a v souladu s Koncepcí rozvoje muzea na léta Podíleli se na ní odborní i techničtí pracovníci a kurátoři sbírek muzea. V této zprávě je presentována podle jednotlivých odborných oddělení muzea. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, který je poradním orgánem ředitelky muzea, se v r uskutečnilo celkem 2x, a to a Členkou poradního sboru v r byla i PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru) která však v červnu 2014 zemřela a muzeum musí zvažovat, kdo tuto dlouhodobou vynikající spolupracovnici muzea a kunsthistoričku plnohodnotně nahradí. Dalšími členy byli PhDr. Alena Voříšková (etnografické oddělení NM v Praze), Mgr. František Povolný, historik (Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová (nezávislý historik a muzejník), RNDr. Petr Budil, Ph.D. paleontolog (Ústřední geologický ústav Praha), PhDr. Dagmar Braunová kunsthistorička - ZČM Plzeň, (vzdala se členství v pololetí 2014 z důvodu nemoci), PhDr. Jana Potužáková (emeritní ředitelka Západočeské galerie v Plzni a předsedkyně Unie výtvarných umělců Západočeské oblasti) a RNDr. Roman Vacík, zoolog (ZČM v Plzni). Jako host s hlasem poradním se jednání zúčastnila i ředitelka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, jako odborník pro botanické a mykologické sbírky. Vedením administrativy sboru byla na období pověřena pracovnice oddělení historie a společenských věd muzea Bc. Martina Krátká. Informace o akvizicích, které byly nakoupeny pro jednotlivá oddělení je psáno dále v oddílech o akviziční činnosti odborných oddělení. Poradní sbor se řídil vnitřním předpisem Jednacím řádem poradního sboru. Na podzimním jednání poradního sboru bylo projednáno přeřazení knih - starých tisků z fondu oddělení historie a společenských věd do fondu muzejní knihovny, celkem 81 položek. Poradní sbor s přeřazením vyjádřil souhlas, protože není účelem zachovávat ve fondu oddělení knižní publikace, toto je předmětem práce muzejní knihovny. Knihy byly do sbírek zařazeny v období před r. 1989, kdy v muzeu nebyla profesní úroveň odborné práce tak specifikovaná jako v současnosti. Dále poradní sbor odsouhlasil převedení duplikátů regionálních publikací a materiálů a písemností týkajících se spolkové činnosti spolku Hálek Rokycany do fondu Státního oblastního archivu v Plzni, detašovaného pracoviště v Rokycanech, neboť se jednalo o archiválie vzniklé z činnosti právnické osoby a tento fond nebyl v muzejních sbírkách dosud evidován. Jiné vyřazení sbírek nebylo v r realizováno. Do Státního oblastního archivu v Rokycanech muzeum též předalo soubor dokumentů z období 1. světové války, vztahujících se k činnosti obce Újezd u sv. Kříže, které muzeum získalo od p. Plašilové z této obce a které po prohlídce a zjištění, že se jedná o archiválie, nebyly do muzejních sbírek zařazeny, ale předány k archivaci do kompetentní organizace. Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna

4 Velká část nově získaných předmětů pocházela z darů občanů. K jednotlivým darovaným předmětům byly dárcům ředitelkou muzea průběžně vystavovány darovací smlouvy, z oddělení pak dárci obdrželi darovací listy, kde již byla zapsána čísla, pod kterými byly předměty zařazeny do sbírek. Darovací smlouvy byly po naskenování odesílány na Plzeňský kraj. Pro všechna oddělení muzea bylo v roce 2014 realizováno 46 darovacích smluv v číselné řadě 1/ /2014, převážná část z nich byly dary pro oddělení historie a společenských věd. Pro všechna oddělení muzea byly nákupy realizovány prostřednictvím kupních smluv v číslené řadě KS1/ KS25/2014, informace o nejzajímavějších nakoupených předmětech jsou uvedeny v činnosti jednotlivých oddělení. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace podle oddělení v r Počet předmětů zapsaných do doprovodné Celkem dokumentace počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd HXD Oddělení paleontologie PXD Oddělení přírodních věd NXD Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v závazných termínech vždy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel Botanická 4212 Další-přírodovědná dokumentace 5703 Entomologická Jiná-společenskovědná Knihy 9027 Mineralogická 771 Mykologická 1442 Negativy a diapozitivy 3150 Paleontologická Petrografická 459 Zoologická 487 Celkem*(včetně čísel zrušených) Pozn.: * stav k , kdy se ještě v údajích nepromítla poslední aktualizace v CES Evidence sbírek v programu CESÍK je shromažďována na PC v oddělení paleontologie, kam údaje zapisují pověření pracovníci (Mgr. Jan Lehner za historické oddělení, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová za oddělení přírodních věd, Martina Korandová za oddělení paleontologie a Mgr. Václav Zdráhal za oddělení informací a knihovnu). V souladu s aktualizovaným Zák. č. 122/2000Sb. O ochraně muzejních sbírek byly informace v CES doplněny obrazovou dokumentací v počtu kusů stanovených zákonem a informacemi o uložení sbírek v depozitářích. Za oddělení historie toto zpracoval Mgr. J. N. Lehner, za oddělení paleontologie M. Korandová a za oddělení přírodních věd RNDr. M. Šandová, která s digitalizací pomohla jak Mgr. Lehnerovi (fotodokumetace depozitářů), tak Mgr. Zdráhalovi v odd. informací (digitalizace a úprava obrázků a umístění do CES). 4

5 Oddělení historie a společenských věd Za rok 2014 bylo v oddělení historie zapsáno 3120 sbírkových předmětů, které byly zapsány pod přírůstkovými čísly 1/ /2014. Předměty do chronologické evidence zapisovala pověřená pracovnice oddělení Mgr. Radka Praumová. Ta byla zároveň pověřena zápisem předmětů do přírůstkové knihy (modul Evidence) v počítačovém programu Demus. Tab. 1 Nové akvizice sbírek oddělení historie a společenských věd do jiné společenskovědné podsbírky v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová celkem Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence Tab. 2 Počet přírůstků zapsaných do databáze Demus-Evidence I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová celkem K zajímavým přírůstkům sbírek oddělení historie patří soubor českých a slovenských grafických prací darovaných výtvarníky, kteří se zúčastnili soutěžní přehlídky VII. Bienále grafiky Rokycany v r a práce následně věnovali do muzejních sbírek, celkem se jednalo o 77 prací. Paní J. Hrbkovou z Rokycan byly darovány drobné předměty z vybavení domácnosti a stolní textilní souprava. V souvislosti s realizací výstavy Kuchyňští pomocníci našich babiček získalo muzeum též darem kompletní kuchyň ze 40. let 20. století z domácnosti p. Vlasty Tomáškové z Železného Újezda, kterou muzeu včetně dalších drobných předmětů, nádobí a kuchyňských strojků darovala rodina. Od dlouholetého spolupracovníka muzea p. Tomáše Zacha z Kařeza muzeum získalo darem kolekci pánských klobouků z první poloviny 20. století a od ing. Františka Vinše z Rokycan řadu tiskových dokumentů a fotografií z rodiny O. Ottise a prof. Karla Cejpa z Rokycan. Velkým přínosem pro muzejní sbírku se staly i osobní dokumenty p. Boženy Goldscheiderové z Rokycan, které do muzea věnovala její dcera PhDr. Františka Hyndráková, první ředitelka muzea. Zcela unikátním darem pak byl soubor 166 ks skleněných fotografických desek z Hrádku, zachycujících život a objekty z počátku 20. století, které muzeum získalo od pana Pavla Holubce z Valů u Mariánských Lázní. Všechny darované předměty obohatily muzejní sbírky a muzeum je všem dárcům velmi vděčno za jejich přízeň. Nejzajímavějšími přírůstky historických sbírek v oblasti zakoupených předmětů byly skleněné broušené tácy, dózy a stříbrné stolní náčiní (příbory) v původních kazetách z domácnosti rodiny pana Tomáše Zacha z Kařeza (pozůstalost H. Schoepse), plechová kuchyňská linka z let 20. století od M. Kalousové z Holoubkova, soubor osobních a rodinných dokladů a fotografií z rodiny Slavomíry Opatrné a Bohuslava Opatrného (Rokycany, Osek, K. Újezd a další místa, kde členové rodiny bydlili a žili) od pana Jiřího 5

6 Fryče z Rokycan. Ze stejného zdroje pocházejí i zajímavé regionální publikace, které byly zakoupeny pro muzejní knihovnu. Velmi zajimavým regionálním dokumentem, který obohatil historické sbírky je i vandrovní kniha Karla Anzenbachera z Rokycan z r a listina cechu sladovnického vydaná K. Anzenbacherovi v r Tyto dokumenty byly zakoupeny od pana Ditmara Hofmanna z Děčína. Zajímavými dobovými dokumenty jsou i fotografie a členský průkaz pěveckého spolku Ozvěna Jaroslava Hůrky z Rokycan, přetisk jídelního lístku restaurace Střelnice v Rokycanech z 30. let 20. století a skupinový fotografický snímek pěveckého spolku Ozvěna Rokycany, zakoupené od dcery Jaroslava Hůrky, p. J. Hůrkové, bývalé pracovnice rokycanského muzea. Z oblasti Radnicka se podařilo zakoupit soubor předmětů z bývalého krejčovského salonu p. Raymannové z Radnic, včetně šicícho stroje, dobové kazety na šicí potřeby a souboru dobových tisků a mnoha osobních dokumentů a dalších dokumentů z provozu salonu, které byly k zakoupeným předmětům přidány jako dar, vše od vnuka p. Raymannové, pana Karla Píseckého z Radnic. Sada vzorníků na vyšívání, drhání i šití z pozůstalosti Anny Pospíšilové, vytvořených na Rodinné škole v Rokycanech, dobře doplnila informace a dokumentaci, které se vztahují k výrobě oděvů. Sbírku šicích strojů, která je již poměrně rozsáhlá, doplnil i šicí stroj zn. Lada z r od p. Jaroslava Rouda z Plzně. Největší soubor předmětů však muzeum zakoupilo od p. Františka Vinše z Rokycan, který je od rodiny získal po smrti p. Darji Cejpové-Ottisové. Jednalo se o mnoho dokumentů z rodiny profesora O. Ottise a dr. Karla Cejpa z Rokycan, např. o podmalby na skle, dřevěný krucifix s Kristem, polychoromovanou dřevořezbu P. M. Svatohorské a dřevořezbu madony s Ježíškem ze sbírky K. Cejpa, cínové talíře z 18. stol., panenky z až první poloviny 20. století z pozůstalosti O. Ottise a další drobné předměty osobní potřeby (krabice na klobouky, kočárky pro panenky, kabinetní fotografice členů rodiny a bustu O. Otisse). Při podzimním jednání sboru byla také zakoupena velká kamenná stavebnice zn. Anker z 40. let 20. století od p. Kamila Kocourka z Holoubkova, mandl na prádlo zn. Neptun vyrobený v Komárově a odšťavnovač zn. Tutti Frutti z 30. let 20. století se svislým šnekem od p. Josefa Čapka z Prahy (původně pocházející z Rokycan) a soubor textilií a oděvů z druhé poloviny 20. století od p. Hany Šaškové z Holoubkova. Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka. Členění do skupin je uváděno podle pasportizace sbírek AMG z r Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů Tab. 3 Počet zapsaných přírůstků podle fondů I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č Počet ks archeologické sbírky umělecko- historické numismatické-faleristické archivní a knihovní povahy technického charakteru kulturně - historické smíšené sbírky celkem Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány. 6

7 Tab. 4 Nově získané sbírky podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí Dary do r Vlastní výzkum I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí koupě předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zařazení do sb. jiný způsob celkem Do nových přírůstků byly zapsány také předměty získané vlastní dokumentací pracovníků muzea (zajímavé tisky - novoroční přání od významných regionálních osobností či firem, fotodokumentace muzejních akcí), ze starších fondů pak hudební partitury, svaté obrázky, mapy, modely zemědělského nářadí a výrobky závodu Kovohutě Rokycany. Předměty, které nebyly zapsány do podsbírky jiné společenskovědné jako sbírkové předměty, ale svým tématem s jinou společenskovědnou sbírkou souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace (signatura HXD). Jejich počty a druh jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. 5 Předměty zapsané do HXD dokumentace Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Počet č. I. čtvrtletí Počet ks Počet č. II. čtvrtletí Počet ks Počet č. III. čtvrtletí Počet ks Počet č. IV. čtvrtletí Počet ks digitální snímky v rámci dokumentace muzejních akcí digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče videokazety CD nosiče duplikáty a multiplikáty fotografií ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Do knihy doprovodné dokumentace je zapsal Mgr. Jan Lehner, pověřený vedením knihy doprovodné dokumentace oddělení. Předměty patřící do doprovodné dokumentace jsou ukládány v regálech v průjezdu domu čp. 123 v Rokycanech, protože nepotřebují tak přísný depozitární režim jako sbírky. 7

8 Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2014 zapsáno celkem 18 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2014 až N18/2014. Jednalo se o předměty z podsbírek zoologické (dermoplastické preparáty, hnízda), mykologické (exikáty hub) a podsbírky další-přírodovědná dokumentace (digitální fotografie hub). Vedením tištěné přírůstkové knihy oddělení je pověřena RNDr. Mgr. M. Šandová. Do PC evidence v modulu Demus - Zoologie přírůstky zapsal Mgr. J. Šoun Ph.D., do modulu přírůstková kniha v programu Bach (podsbírka další přírodovědná dokumentace) zápis provedla dr. Šandová. V r byla dokončována i digitalizace evidence přírůstků této podsbírky za r (dr. Šandová), 204 ks. V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace vyšších hub, zakoupením nálezů z širšího regionu od sběratele Oldřicha Jindřicha z Hořovic (KS11/ ks). Sběry mykofyt byly doplněny i jejich digitálními snímky z místa nálezu, které jsou evidovány v podsbírce další přírodovědná dokumentace (KS19/ ks). V zoologické podsbírce byly doplňovány druhy, které nejsou ve sbírce dosud zastoupeny a které jsou důležité pro další možnosti prezentace na výstavách. Jedná se o preparáty ptáků a savců, které byly vlastními nálezy pracovníků oddělení a byly zadány k preparaci členu mysliveckého sdružení Stráně Rokycany Petru Špelinovi z Borku. Některé kadavery oddělení získalo ze spolupráce se záchrannými stanicemi živočichů v Rokycanech a v Plzni, kam byli uhynulí živočichové předáni jejich nálezci. Významné bylo získání dermoplastického preparátu sokola stěhovavého z úhynu v chovu od chovatele p. Krátkého z Plzně. Muzeum získalo i doklady k úhynu a vyjádření OŽP PK, které jsou součástí dokumentace k preparátu. Tab. 1 Nově získané sbírky v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová celkem Tab. 2 Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek Počet nově zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Botanika Mykologie Zoologie Entomologie Další přírodovědná dokumentace celkem

9 Tab. 3 Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do digitální evidence Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do PC Evidence - Bach I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová celkem Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Tab. 4 Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Odúmrť Celkem Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do jednotlivých podsbírek přírodovědného oddělení jsou zapisovány do doprovodné dokumentace (NXD). Vedením knihy doprovodné dokumentace pověřená Mgr. Marie Süssová nastoupila v r na MD a následně na RD. Nově byl vedením knihy doprovodné dokumentace pověřen Mgr. J. Šoun, Ph.D., který nastoupil na zástup za MD Mgr. Süssové. Předměty jsou řádně uloženy v krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp Tab. 4 Předměty zapsané v r do doprovodné dokumentace NXD Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šoun Do doprovodné dokumentace byla zapsána čísla NXD226 až NXD339. Jednalo se o dokumentaci k stálé expozici Příroda pro budoucnost, zálohy dat ke sborníku muzea, zálohy výročních zpráv muzea za oddělení a koncepčních materiálů oddělení a videokazety o přírodě 9

10 a ochraně životního prostředí, získané převodem z Krajského pedagogického centra v Plzni k využití při doprovodných programech pro školy. Dokumentátorka S. Volková prováděla zápisy nových přírůstkových čísel v digitalizační databázi Bach Achiv muzea, kde jsou evidovány záznamy o jednotlivých akcích pořádaných muzeem a dokladovány pozvánky, plakáty, scénáře, a další materiály, vztahující se k jednotlivým akcím, ukládala dokumenty do normalizovaných obálek a šanonů v muzejním archivu. Počet dokumentů zapsaných do Bach- Archiv činnosti 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí S. Volková Sbírky přírodověného oddělení byly průběžně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb, vždy po obdržení aktualizace z MK. Oddělení paleontologie Paleontologické oddělení v roce 2014 nezískalo do sbírek žádnés nové přírůstky. Ve III. čtvrtletí byla sice muzeu nabídnuta kolekce fosilního materiálu z období karbonu, která byla následně projednána na poradním sboru ve IV. čtvrtletí, ale kolekce zkamenělin nebyla na základě vyjádření poradního sboru zakoupena. Do doprovodné dokumentace byl zapsán fosilní materiál, vytříděný z odkoupené kolekce dr. Valíčka v r (P5/2012, evidence a uložení v roce 2014) a určený k dalšímu posouzení. Vedením přírůstkové knihy i knihy doprovodné dokumentace PXD byla, stejně jako v předchozích letech, pověřena dokumentátorka Martina Korandová, pověřená vedením celého oddělení. Tab. č. 1 Předměty zapsané do doprovodné dokumentace oddělení paleontologie v r Počet předmětů zapsaných do PXD dokumentace v r digitálních snímky (dokumentace muzejních akcí) digitální snímky dokumentace regionu nezařazené do sbírek I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí DVD nosiče MC nosiče videokazety

11 duplikáty a multiplikáty fotografií negativy diapozitivy ostatní předměty nesbírkovéduplikáty V průběhu roku 2014 vypomáhala pracovnice Martina Korandová v oddělení historie a společenských věd při inventarizacích sbírkového fondu jako předsedkyně jedné inventarizační komise (6krát). Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v doplňování regionální literatury, která je vedena jako sbírková a je evidována spolu s fondem starých tisků v CES MK. Regionální literatura byla získávána dary na základě darovacích smluv i koupěmi. Knihovna dále zajišťovala nákup odborné literatury pro jednotlivá oddělení; ta slouží jak pracovníkům oddělení, tak externím badatelům ke studiu. Koupě knih byla realizována osobním výběrem v knihkupectvích a objednáváním u vydavatelů a také výměnou publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem. Počet zapsaných přírůstkových čísel Tab. 1 Nově zapsané knihy do přírůstkových knih knihovny I. čtvrtletí počet č. počet ks II. čtvrtletí počet č. počet ks III. čtvrtletí počet č. počet ks IV. čtvrtletí počet č. počet ks Odborná literatura Region Celkem Dále byly zapisovány starší, dosud neevidované knihy nebo knihy,u nichž byla při inventarizaci fondu uloženého v depozitářích v Mýtě a v Rokycanech zjištěna duplicitní signatura. Tyto opravy vyplynuly z provedené roční inventarizace fondu v depozitáři v Mýtě v letech i z roční inventarizace provedené v r Touto činností se zabýval vedoucí knihovny Mgr. Václav Zdráhal. Celkem bylo do knihovního fondu získáno 1678 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j. (k kn. j.). Za rok 2014 nebyl evidován žádný přírůstek do fondu starých tisků. Tab. 2 Počet knižních jednotek podle způsobu nabytí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných koupí Počet knih získaných výměnou Počet knih získaných převodem Počet knih získaných jiným způsobem celkem

12 Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2014 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení soustředěna na několik tématických okruhů. V první řadě to byl výzkum pramenů a podkladů z muzejních sbírek ke zpracování scénáře výstavy 1. světová válka ve fotografii Konráda Kurze a Jaroslava Bílého, který připravoval Mgr. Jan Lehner pro výstavu realizovanou muzeem. Bádání Mgr. Lehnera v materiálech SOkA Rokycany nepřineslo žádné informace, ale ve spolupráci s rakouským Státním archivem ve Vídni a archivem UK bylo k osobě K. Kurze získáno mnoho nových údajů. Byly také získány cenné iformace z Vojensko-historického muzea ve Vídni, ohledně pluku SMS Custozza. Dále byly ve spolupráci s univerzitní knihovnou v Pule získány mapy Puly. Texty k výstavě byly dále zpracovávány za pomoci rešerší české i zahraniční literatury a informací na internetových stránkách. Mgr. Lehner dále spolupracoval s Dott.ssa T. Václavíkovou z Vojenského historického muzea v Roveretu (Itálie) na údajích o evakuovaných civilistech z Trentina do Čech. Dále Mgr. Lehner prováděl redakci textu studie Spolky Strašických slevačů a kovodělníků a její korektury pro Sborník muzea Dr. Bohuslava Horáka, suppl. Historie 14. (Materiály z konference konané v muzeu v r. 2013). Mgr. Radka Praumová se věnovala bádání v SOkA Rokycany o Muzejní společnosti v Rokycanech, dále archeologickému výzkumu pro disertační práci Praumová, R. Šteffl, J. Fikrle, M. Frána, J. 2014: Únětický depot zlatých a bronzových předmětů z Libochovan, okr. Litoměřice pro časopis Archeologie ve středních Čechách a přípravě příspěvku Skladba artefaktů v hrobech a depotech střední a mladší/pozdní doby bronzové v jižních Čechách pro XIII. mezinárodní konferenci Popelnicová pole a doba halštatská, která se konala v Opavě v r Mgr. Václava Kalousová se věnovala odborné přípravě scénáře výstavy Kuchyňští pomocníci našich babiček, za pomoci běžné odborné literatury, internetových zdrojů a konzultací s Mgr. Lucií Střechovou z Národního technického muzea v Praze, Mgr. Miroslavem Jančíkem z Městského muzea a galerie ve Svitavách, Mgr. Janou Slámovou z Národopisného muzea ZČM a s Rudolfem Danajovičem z Muzea regionu Valašsko. Dále se zabývala přípravou příspěvku na historickou dílnu ZČU Plzeň , Svět rokycanských měšťanů a měšťanek ve světle testamentů 16. až 18. století a přípravě příspěvku Válečná korespondence manželů Duškových z Mahouše, který následně přednesla na semináři Vzpomínky na první světovou válku v Českých Budějovicích Bc. Martina Krátká se spolupodílela na přípravě materiálů k výstavě Kuchyňští pomocníci našich babiček, realizované v muzeu. Oddělení přírodních věd V rámci výzkumu synantropní vegetace byl určován sesbíraný rostlinný materiál z výzkumu ruderálů v obci Kařez a další sběry z předchozích let a ověřovány lokality invazních druhů v regionu. Tento výzkum dlouhodobě provádí kurátorka botanických sbírek RNDr. M. Šandová. Dále byl determinován rostlinný materiál z oblasti Brd v rámci společného grantového úkolu Květena Brd, na němž se Dr. Šandová podílí ve spolupráci s botanickým oddělením Hornického muzea v Příbrami a řešiteli z dalších institucí (ZČM, BÚ AV, OŽP PK aj.). Byly upřesňovány lokality v databázi, jejich tisk z databáze FLDOC, zahájeny práce na přípravě komentářů k vybraným rostlinným taxonům. Dr. Šandová se zúčastnila koordinační pracovní schůzky všech řešitelů v Plzni Doubravce u Dr. Karlíka. Tuto výzkumnou činnost 12

13 oddělení zajišťovala Dr. Šandová na VVP na 0,2 úvazku, mimo vlastní povinnosti ředitelky organizace. Mimo výzkum v oblasti botaniky se Dr. Šandová věnovala i dokončení textu studie o kovovýrobě v OPP Rokycany pro Sborník suppl. 14 (materiály z konference pořádané muzeem v r. 2013, kde na toto téma přednesla přednášku v říjnu 2013) viz publikované práce pracovníků muzea. Dr. Šandová také zahájila excerpta pramenů a shromažďování informací k osobnosti největšího mecenáše rokycanského muzea plk. Viléma Fridricha, v souvislosti s budoucím výročím muzea v r Oddělení paleontologie Oddělení neprovádělo v r samostatné terénní výzkumy. Dokumentátorka oddělení M. Korandová spolupracovala při zpracování materiálu s externími pracovníky jiných výzkumných institucí (ZČU Plzeň, UK Praha, ÚÚG Praha), kteří material uložený ve fondech muzea zpracovávali v rámci vlastních výzkumných úkolů. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pokračovala v r systematická evidence v programu Demus (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace) a pro potřeby archivního uchovávání informací o činnosti muzea též modulu Bach-Archiv činnosti. Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v r je uveden u tabulek a popisu činnosti v oblasti katalogizace u jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo nově v oddělení historie zapsáno v r celkem 1693 inventárních čísel, tj ks sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Tab. 1 Nově zpracované předměty do systematické evidence v programu Demus - Katalog Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Krátká Ph.Dr. Hus Celkem Mgr. Lehner zpracovával starší přírůstky - papírový materiál v depozitáři F15, součástky předmětů v depozitáři F16, modely, předměty z depozitáře ve Volduchách (rozepisování původně souhrnně zapsaných předmětů a jejich částí), Mgr. Kalousová zpracovávala starší přírůstky - papírový materiál a mapy v depozitáři F15, předměty na výstavu o kuchyňských pomocnících a Bc. Krátká svaté obrázky a pozůstalost V. Hlavsy. 13

14 Celkový počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů (označení skupin dle pasportizace sbírek) je uveden v další tabulce. Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů Tab. 2 Nově zpracovné předměty podle fondů I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Numismatickéfaleristické Kulturně - historické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Smíšené sbírky Umělecko - historické Archeologické celkem Zároveň byly na oddělení pracovníky přepisovány staré evidenční karty původně psané strojem (trojdílné katalogizační karty používané od r. 1966), v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001), zejména v souvislosti s prováděnými inventarizacemi sbírkového fondu. Jednalo se zejména o karty předmětů v depo F15 - F16, karty předmětů sfragistiky, plastiky, modelů, porcelánu, školních pomůcek, papírového materiálu, map a prstenů. Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v následující tabulce. Tab. 3 Počet přepsaných starých evidenčních karet (strojem psané trojdílné karty) Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do Programu Demus- Katalog I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Celkem V oddělení také probíhalo čištění databáze od faktografických chyb a formálních překlepů, které byly v databázi provedeny v předchozích letech, zejména ve fondu hudebního archivu. Tab. 4 Počet opravených záznamů v počítačové evidenci Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Paed Dr. Frolík Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Praumová Bc.Krátká

15 celkem PaedDr. Jiří Frolík se věnoval rozepisování a opravám partitur z fondu hudebniny, které byly v minulosti zpracovány pracovníky bez náležitého muzikologického vzdělání, Mgr. Lehner opravoval záznamy předmětů v depo F15 - F16 a rozepisoval soubory fotografií, Mgr. Kalousová rozpisovala různé předměty v depo F16 a depo Volduchy, Mgr. Praumová opravovala fond fotografie a archeologie. V návaznosti na řádné inventarizace historických fondů do r byla prováděna inventarizace předmětů v depozitáři F15 - F16, kde jsou uloženy různé fondy a byly dohledávány předměty zatím nenalezené z předchozích inventarizací a pokračováno ve scelování fondů (pozůstalosti, tisky, devocionále aj.) a dodatečné inventarizaci předmětů v depozitáři ve Volduchách. Dle nového harmonogramu inventarizací na období byla prováděna inventarizace další části hudebního archivu, která spočívala především v rozepisování partitur a opravách chybných údajů. Tyto práce prováděl muzikolog PaedDr. Jiří Frolík, který po určitou dobu (leden-srpen 2014) zastupoval Mgr. Süssovou z oddělení přírodních věd (MD a RD). Pro provedení inventarizací byly ředitelkou stanoveny inventarizační komise, do nichž jako členové byli jmenováni i pracovníci jiných odborných oddělení muzea (odd. paleontologie M. Korandová, odd. přírodních věd S. Volková). Práce při inventarizačních pracích v oddělení historie velmi komplikují stísněné depozitní prostory i pracovny historického oddělení, které znemožňují řádnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami. Přesto, že je tato situace zřizovateli dlouhodobě známa a znovu byl na ni upozorněn i nový radní pro kulturu J. Šobr při návštěvě muzea v únoru 2014, nemohlo vedení muzea zahájit úpravy prostor pro depozitáře v areálu v ul. J. Knihy, protože muzeum nedostalo od zřizovatele v r dotaci na investice a tedy nemohla být ani zahájena oprava objektů určených pro budoucí depozitáře muzea. Průběh inventarizací byl průběžně sledován a kontrolován jak vedoucím oddělení, tak ředitelkou muzea. Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloženy na odborném oddělení a u ředitelky muzea. Informace o provedené inventarizaci byla zaslána zřizovateli i na MK. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci, uvést č. příkazu) Tab. 5 Inventarizace sbírek oddělení historie v r I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí F15/F16 - příkaz č. 4/ Depo Volduchy - příkaz č /2014 Hudební archiv- příkaz č /2014 celkem

16 Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 368 předmětů. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace (204 ks), k nimž byla přidána i obrazová dokumentace. Dále se jednalo o předměty z podsbírky mykologické. Evidenci provedli Dr. Šandová a Dr. Šoun. Evidenční karty z podsbírky další přírodovědná dokumentace vytiskla a orazítkovala Dr. Šandová, z podsbírky zoologické (přírůstky za rok ks) zpracoval do programu Demus-Zoologie, vytiskl evidenční karty a orazítkoval dr. Šoun. Zároveň byly opravovány záznamy (drobné formální chyby) v databázi v programech Bach i Demus (překlepy, nestejné mezery, chybně vložená interpunkční znaménka, chybně vložená signatura či jiná forma jména), aby byla zajištěna možnost filtrování záznamů. Katalogizaci archivu muzea prováděla S. Volková. Všechny evidenční záznamy v počítačích byly v průběhu roku průběžně zálohovány. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence Tab. 1 Nově zkatalogizované sbírky oddělení I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová Dr. Šoun Celkem Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence přír. odd. podle fondů Tab. 2 Nově zkatalogizované sbírky oddělení podle podsbírek I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Botanika Zoologie Entomologie Mykologie Další přírodovědná dokumentace Celkem Tab. 3 Opravené a doplněné záznamy v databázi Počet opravených záznamů v programu Demus a Bach I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová (Bachfotoarchiv) celkem

17 Tab. 4 Počet nově zkatalogizovaných předmětů v archivu o činosti muzea v r Počet zapsaných předmětů do systematické evidence - S. Volková (Bach-Archiv činnosti muzea) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Inventarizace sbírek v roce 2014 se v přírodovědném oddělení týkala inventarizace podsbírky botanické (příkaz č. 15/2014) - část BL (Lichenes) a BM (Musci), podsbírky mykologické (exikáty hub do r a kolorované fotografie hub) (příkaz č16/2014), části podsbírky další přírodovědné dokumentace (příkazy č. 6/2014 a 20/2014). Inventarizaci provedla inventarizační komise na základě příkazů ředitelky muzea, celkem bylo revidováno 3327 předmětů. Sbírky jsou řádně uloženy v depozitářích objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Tab. 5 Sbírky oddělení přírodních věd inventarizované v r Inventura Počet inv.č. Počet kusů Řádná periodická inventarizace za rok 2014, podsbírka botanická sign. BL, BM Řádná periodická inventarizace za rok 2014, podsbírka botanická sign. BM Řádná periodická inventarizace za r. 2014, podsbírka mykologická (dle stavu k ) Řádná periodická inventarizace za r. 2014, podsbírka další přírodovědná dokumentace (část NN413-NN1866) Řádná periodická inventarizace za r. 2014, podsbírka další přírodovědná dokumentace, přírůstky za r (NN4428- NN4561/1-2) CELKEM Oddělení paleontologie Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy je v oddělení zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus Celkem bylo za rok 2014 zpracováno 873 inv. čísel, tj. 881 kusů. Jednalo se o materiál ze sbírky dr. Valíčka, zakoupený v r. 2012, u něhož dokončení evidence, ukládání do zásuvek a lepení čísel na vzorky, včetně lokačních štítků a seznamů do zásuvek, bylo rozpracováno v předchozím roce. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. 17

18 Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) Tab. 1 Počet předmětů katalogizovaných v r v oddělení paleontologie I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová celkem Při odborné katalogizaci v r spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných výpůjček. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC. Tab. 2 Počet katalogizovaných předmětů podle jednotlivých podsbírek v r Počet předmětů zapsaných do systematické evidence podle fondů I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí paleontologie mineralogie petrologie Celkem V průběhu práce s databází sbírek byly upřesňovány záznamy a do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet (provedla M. Korandová). Počet opravených a doplněných záznamů v programu Demus-Katalog Tab. 3 Počet opravených a doplněných záznamů v databázi v r I. čtvrtletí Počet č. počet ks II. čtvrtletí Počet č. počet ks III. čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks M. Korandová Celkem Počet záznamů s počtem kusů je informace o doplnění stávajícího záznamu v PC o další upřesňující informace např. zařazení do systémů (řád, rod ) nebo datace (stupeň, souvrství, stratigrafie). Databáze je průběžně doplňována dle podkladů dodaných dr. Merglem (systém brachiopodů dle Treatise on Ivertebrate Paleontology Brachiopoda dodané v elektronické podobě řád, třída, podřád) a dle původních karet dr. Havlíčka, dále dle podkladů z internetových stránek (Bio-lib, stránek ČGS, apod.). Ve III. čtvrtletí se dokončovala evidence sbírky dr. Valíčka, tisk, razítkování a ukládání karet, seznamů a lokačních štítků. Průběžně během celého sledovaného období byly vyměňovány lokační štítky 18

19 u jednotlivých předmětů ve sbírce zpřesnění údajů a výměnu štítků prováděla M. Korandová. Dle příkazu ředitelky k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část), fond mineralogie, fond druhohory, fond karbon, fond ichnologie a fond petrologie. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehož jeden výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, druhý výtisk je uložen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE 2014, počet je uveden v následující tabulce. Tab. 4 Počet inventarizovaných předmětů v paleontologickém oddělení v r Počet inventarizovaný ch předmětů Fond - mineralogie, příkaz 1/2014 Fond druhohory, třetihory, příkaz 1/2014 Fond - karbon, příkaz 1/2014 Fond - starší paleozoikum, příkaz 1/2014 Fond ichnologie, příkaz 1/2014 Fond petrografie, příkaz 1/2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí celkem Sbírka je dobrém stavu, celkem za rok 2014 bylo inventarizováno inv. čísel, tj kusů. V návaznosti na fyzickou inventuru jsou průběžně tištěny chybějící tvrdé karty, které budou dodatečně orazítkovány razítky uskutečněných revizí a uloženy do depozitářů do příslušných zásuvek. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Na inventarizaci se kromě M. Korandové, která je správcem depozitáře, podílela S. Volková z oddělení přírodních věd, s razítkováním a tříděním karet vypomáhal též student SOŠ z Plzně v rámci odborné praxe realizované v muzeu. Oddělení informací a knihovna Katalogizace (systematická evidence) v oddělení byla prováděna v průběhu roku 2014 v systému Clavius. Záznamy v databázi prováděli pracovníci knihovny Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Celkem bylo zapsáno do Clavia kn. j. Celkový počet všech záznamů muzejní knihovny v systému Clavius k je

20 Počet nově zapsaných inventárních čísel Tab. 1 Počet nově katalogizovaných knih v programu Clavius I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Počet opravených záznamů I. čtvrtletí Tab. 2 Počet opravených záznamů v databázi II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V oddělení informací byla prováděna inventarizace starých tisků v depozitáři v Rokycanech, v čp. 123 v 1. poschodí, a to na základě příkazu ředitelky muzea č. 2/2014, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize a zároveň i značení knih čárovými kódy pro usnadnění revizí v následujících letech. Inventarizaci prováděli Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Inventarizace se týkala jak starých tisků evidovaných v CES, tak dosud do CES nezapsaných. Celkem bylo revidováno 5736 knižních jednotek (kn.j.). Tab. 3 Počet revidovaných (inventarizovaných) kn. j. v r Počet revidovaných knih dle příkazu č. 2/ 2014 ST sbírkové zapsané do CES ST sbírkové neevidované v CES I. čtvrtletí Počet č. = Počet ks II. čtvrtletí Počet č. = počet ks III. čtvrtletí Počet č. = Počet ks IV. čtvrtletí Počet č. = Počet ks Celkem Při inventarizaci byly zjištěny některé chyby ve značení knih (duplicita čísel a nejednotnost značení), které pocházejí ještě z původního označování při založení knihovny. V minulosti prováděná ruční katalogizace i dříve používaný počítačový program vyhledání duplicit neumožňoval. V návaznosti na využití programu Clavius lze tyto údaje změnit a opravit, což bylo stanoveno v závěrech inventarizačního protokolu. 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006

Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006 1 Obsah Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006...3 Předarchivní péče a zpracování archiválií...4 Evidence a ochrana archiválií...5 Využívání archiválií...6 Řízení archivu, hospodářsko-správní agenda...7

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více