Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015

2 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že to bude poslední zpráva, nejen kterou připravuji ve funkci ředitelky muzea, ale i poslední zpráva o činnosti samostatného Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Muzea, které má velmi dlouhou a bohatou historii trvající téměř 110 let a které, zejména za posledních téměř 25 let, vykonalo mnoho záslužné práce v oblasti kultury pro veřejnost a při poznávání a prezentaci rokycanského region. Z muzea, o kterém na počátku 90. let mnohdy ani místní občané nevěděli, že existuje, se zapsalo mezi přední muzea v rámci bývalých okresních muzeí celé České republiky. Muzea, které se významně veřejnosti otevřelo po r. 1990, kdy přestalo podléhat ideologickým tlakům i dělat jen vědu, ale rozhodlo se zainteresovat do svých činností širokou veřejnost a navrátit se tak ke svým kořenům, které velmi pregnantně definoval zakladatel muzea Dr. Bohuslav Horák již v roce 1904, kdy je prezentoval jako vlastivědný ústav, rozvíjející a dokumentující všechny obory lidské činnosti v rámci oblasti, která má bohaté kulturní tradice. Bohužel, arogance moci krajských úředníků, která bez znalosti místních poměrů zasáhla do celé budoucnosti muzea, byla silnější, než petice občanů, kteří si přáli zachování samostatného muzea. Ignorování názoru lidí silně připomnělo doby minulé, kdy muzea podléhala ideologickému tlaku a jejich vlastní muzejní činnost byla silně utlumena, s čímž se muzeum muselo od počátku 90. let téměř až do současnosti potýkat a postupně vypořádávat. Jmenujme např. prostorově nedostatečné depozitáře, o které jsem ve vedení muzea usilovala celých 25 let jak u původního zřizovatele, kterým byl okresní úřad, tak v posledních 11 letech u současného zřizovatele (Plzeňský kraj), který ale vždy finančně upřednostnil jiné subjekty, než muzeum v Rokycanech. Budoucnost jistě ukáže, kdo měl v tomto sporu o další směřování muzea více pravdy. Na muzejních pracovnících je a bude dokázat, že svou práci dělali a stále dělají s nejvyšší mírou odpovědnosti vůči budoucím generacím i zakladateli muzea, bez ohledu na podmínky, které měli, mají či budou mít. Přeji jim, aby všechny své zkušenosti, které v muzeu získali, využili k tomu, aby prokázali oprávněnost existence samostatného regionálního muzea v Rokycanech, neboť i v tomto případě platí, ze bližší košile než kabát a ztratí-li muzeum podporu místní komunity, bude opět dlouho trvat, než ji získají zpět, podaří-li se jim to vůbec. Zároveň bych chtěla poděkovat všem pracovníkům Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kteří zde pracovali v době mého působení ve funkci ředitelky muzea a kteří mi pomohli přetvořit kdysi zaostávající instituci v moderní centrum kulturního dění v regionu. V Rokycanech 28. února 2015 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 2

3 Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea v souladu se zákonem 122/2000Sb. a v souladu s Koncepcí rozvoje muzea na léta Podíleli se na ní odborní i techničtí pracovníci a kurátoři sbírek muzea. V této zprávě je presentována podle jednotlivých odborných oddělení muzea. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, který je poradním orgánem ředitelky muzea, se v r uskutečnilo celkem 2x, a to a Členkou poradního sboru v r byla i PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru) která však v červnu 2014 zemřela a muzeum musí zvažovat, kdo tuto dlouhodobou vynikající spolupracovnici muzea a kunsthistoričku plnohodnotně nahradí. Dalšími členy byli PhDr. Alena Voříšková (etnografické oddělení NM v Praze), Mgr. František Povolný, historik (Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová (nezávislý historik a muzejník), RNDr. Petr Budil, Ph.D. paleontolog (Ústřední geologický ústav Praha), PhDr. Dagmar Braunová kunsthistorička - ZČM Plzeň, (vzdala se členství v pololetí 2014 z důvodu nemoci), PhDr. Jana Potužáková (emeritní ředitelka Západočeské galerie v Plzni a předsedkyně Unie výtvarných umělců Západočeské oblasti) a RNDr. Roman Vacík, zoolog (ZČM v Plzni). Jako host s hlasem poradním se jednání zúčastnila i ředitelka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, jako odborník pro botanické a mykologické sbírky. Vedením administrativy sboru byla na období pověřena pracovnice oddělení historie a společenských věd muzea Bc. Martina Krátká. Informace o akvizicích, které byly nakoupeny pro jednotlivá oddělení je psáno dále v oddílech o akviziční činnosti odborných oddělení. Poradní sbor se řídil vnitřním předpisem Jednacím řádem poradního sboru. Na podzimním jednání poradního sboru bylo projednáno přeřazení knih - starých tisků z fondu oddělení historie a společenských věd do fondu muzejní knihovny, celkem 81 položek. Poradní sbor s přeřazením vyjádřil souhlas, protože není účelem zachovávat ve fondu oddělení knižní publikace, toto je předmětem práce muzejní knihovny. Knihy byly do sbírek zařazeny v období před r. 1989, kdy v muzeu nebyla profesní úroveň odborné práce tak specifikovaná jako v současnosti. Dále poradní sbor odsouhlasil převedení duplikátů regionálních publikací a materiálů a písemností týkajících se spolkové činnosti spolku Hálek Rokycany do fondu Státního oblastního archivu v Plzni, detašovaného pracoviště v Rokycanech, neboť se jednalo o archiválie vzniklé z činnosti právnické osoby a tento fond nebyl v muzejních sbírkách dosud evidován. Jiné vyřazení sbírek nebylo v r realizováno. Do Státního oblastního archivu v Rokycanech muzeum též předalo soubor dokumentů z období 1. světové války, vztahujících se k činnosti obce Újezd u sv. Kříže, které muzeum získalo od p. Plašilové z této obce a které po prohlídce a zjištění, že se jedná o archiválie, nebyly do muzejních sbírek zařazeny, ale předány k archivaci do kompetentní organizace. Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna

4 Velká část nově získaných předmětů pocházela z darů občanů. K jednotlivým darovaným předmětům byly dárcům ředitelkou muzea průběžně vystavovány darovací smlouvy, z oddělení pak dárci obdrželi darovací listy, kde již byla zapsána čísla, pod kterými byly předměty zařazeny do sbírek. Darovací smlouvy byly po naskenování odesílány na Plzeňský kraj. Pro všechna oddělení muzea bylo v roce 2014 realizováno 46 darovacích smluv v číselné řadě 1/ /2014, převážná část z nich byly dary pro oddělení historie a společenských věd. Pro všechna oddělení muzea byly nákupy realizovány prostřednictvím kupních smluv v číslené řadě KS1/ KS25/2014, informace o nejzajímavějších nakoupených předmětech jsou uvedeny v činnosti jednotlivých oddělení. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace podle oddělení v r Počet předmětů zapsaných do doprovodné Celkem dokumentace počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd HXD Oddělení paleontologie PXD Oddělení přírodních věd NXD Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v závazných termínech vždy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel Botanická 4212 Další-přírodovědná dokumentace 5703 Entomologická Jiná-společenskovědná Knihy 9027 Mineralogická 771 Mykologická 1442 Negativy a diapozitivy 3150 Paleontologická Petrografická 459 Zoologická 487 Celkem*(včetně čísel zrušených) Pozn.: * stav k , kdy se ještě v údajích nepromítla poslední aktualizace v CES Evidence sbírek v programu CESÍK je shromažďována na PC v oddělení paleontologie, kam údaje zapisují pověření pracovníci (Mgr. Jan Lehner za historické oddělení, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová za oddělení přírodních věd, Martina Korandová za oddělení paleontologie a Mgr. Václav Zdráhal za oddělení informací a knihovnu). V souladu s aktualizovaným Zák. č. 122/2000Sb. O ochraně muzejních sbírek byly informace v CES doplněny obrazovou dokumentací v počtu kusů stanovených zákonem a informacemi o uložení sbírek v depozitářích. Za oddělení historie toto zpracoval Mgr. J. N. Lehner, za oddělení paleontologie M. Korandová a za oddělení přírodních věd RNDr. M. Šandová, která s digitalizací pomohla jak Mgr. Lehnerovi (fotodokumetace depozitářů), tak Mgr. Zdráhalovi v odd. informací (digitalizace a úprava obrázků a umístění do CES). 4

5 Oddělení historie a společenských věd Za rok 2014 bylo v oddělení historie zapsáno 3120 sbírkových předmětů, které byly zapsány pod přírůstkovými čísly 1/ /2014. Předměty do chronologické evidence zapisovala pověřená pracovnice oddělení Mgr. Radka Praumová. Ta byla zároveň pověřena zápisem předmětů do přírůstkové knihy (modul Evidence) v počítačovém programu Demus. Tab. 1 Nové akvizice sbírek oddělení historie a společenských věd do jiné společenskovědné podsbírky v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová celkem Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence Tab. 2 Počet přírůstků zapsaných do databáze Demus-Evidence I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová celkem K zajímavým přírůstkům sbírek oddělení historie patří soubor českých a slovenských grafických prací darovaných výtvarníky, kteří se zúčastnili soutěžní přehlídky VII. Bienále grafiky Rokycany v r a práce následně věnovali do muzejních sbírek, celkem se jednalo o 77 prací. Paní J. Hrbkovou z Rokycan byly darovány drobné předměty z vybavení domácnosti a stolní textilní souprava. V souvislosti s realizací výstavy Kuchyňští pomocníci našich babiček získalo muzeum též darem kompletní kuchyň ze 40. let 20. století z domácnosti p. Vlasty Tomáškové z Železného Újezda, kterou muzeu včetně dalších drobných předmětů, nádobí a kuchyňských strojků darovala rodina. Od dlouholetého spolupracovníka muzea p. Tomáše Zacha z Kařeza muzeum získalo darem kolekci pánských klobouků z první poloviny 20. století a od ing. Františka Vinše z Rokycan řadu tiskových dokumentů a fotografií z rodiny O. Ottise a prof. Karla Cejpa z Rokycan. Velkým přínosem pro muzejní sbírku se staly i osobní dokumenty p. Boženy Goldscheiderové z Rokycan, které do muzea věnovala její dcera PhDr. Františka Hyndráková, první ředitelka muzea. Zcela unikátním darem pak byl soubor 166 ks skleněných fotografických desek z Hrádku, zachycujících život a objekty z počátku 20. století, které muzeum získalo od pana Pavla Holubce z Valů u Mariánských Lázní. Všechny darované předměty obohatily muzejní sbírky a muzeum je všem dárcům velmi vděčno za jejich přízeň. Nejzajímavějšími přírůstky historických sbírek v oblasti zakoupených předmětů byly skleněné broušené tácy, dózy a stříbrné stolní náčiní (příbory) v původních kazetách z domácnosti rodiny pana Tomáše Zacha z Kařeza (pozůstalost H. Schoepse), plechová kuchyňská linka z let 20. století od M. Kalousové z Holoubkova, soubor osobních a rodinných dokladů a fotografií z rodiny Slavomíry Opatrné a Bohuslava Opatrného (Rokycany, Osek, K. Újezd a další místa, kde členové rodiny bydlili a žili) od pana Jiřího 5

6 Fryče z Rokycan. Ze stejného zdroje pocházejí i zajímavé regionální publikace, které byly zakoupeny pro muzejní knihovnu. Velmi zajimavým regionálním dokumentem, který obohatil historické sbírky je i vandrovní kniha Karla Anzenbachera z Rokycan z r a listina cechu sladovnického vydaná K. Anzenbacherovi v r Tyto dokumenty byly zakoupeny od pana Ditmara Hofmanna z Děčína. Zajímavými dobovými dokumenty jsou i fotografie a členský průkaz pěveckého spolku Ozvěna Jaroslava Hůrky z Rokycan, přetisk jídelního lístku restaurace Střelnice v Rokycanech z 30. let 20. století a skupinový fotografický snímek pěveckého spolku Ozvěna Rokycany, zakoupené od dcery Jaroslava Hůrky, p. J. Hůrkové, bývalé pracovnice rokycanského muzea. Z oblasti Radnicka se podařilo zakoupit soubor předmětů z bývalého krejčovského salonu p. Raymannové z Radnic, včetně šicícho stroje, dobové kazety na šicí potřeby a souboru dobových tisků a mnoha osobních dokumentů a dalších dokumentů z provozu salonu, které byly k zakoupeným předmětům přidány jako dar, vše od vnuka p. Raymannové, pana Karla Píseckého z Radnic. Sada vzorníků na vyšívání, drhání i šití z pozůstalosti Anny Pospíšilové, vytvořených na Rodinné škole v Rokycanech, dobře doplnila informace a dokumentaci, které se vztahují k výrobě oděvů. Sbírku šicích strojů, která je již poměrně rozsáhlá, doplnil i šicí stroj zn. Lada z r od p. Jaroslava Rouda z Plzně. Největší soubor předmětů však muzeum zakoupilo od p. Františka Vinše z Rokycan, který je od rodiny získal po smrti p. Darji Cejpové-Ottisové. Jednalo se o mnoho dokumentů z rodiny profesora O. Ottise a dr. Karla Cejpa z Rokycan, např. o podmalby na skle, dřevěný krucifix s Kristem, polychoromovanou dřevořezbu P. M. Svatohorské a dřevořezbu madony s Ježíškem ze sbírky K. Cejpa, cínové talíře z 18. stol., panenky z až první poloviny 20. století z pozůstalosti O. Ottise a další drobné předměty osobní potřeby (krabice na klobouky, kočárky pro panenky, kabinetní fotografice členů rodiny a bustu O. Otisse). Při podzimním jednání sboru byla také zakoupena velká kamenná stavebnice zn. Anker z 40. let 20. století od p. Kamila Kocourka z Holoubkova, mandl na prádlo zn. Neptun vyrobený v Komárově a odšťavnovač zn. Tutti Frutti z 30. let 20. století se svislým šnekem od p. Josefa Čapka z Prahy (původně pocházející z Rokycan) a soubor textilií a oděvů z druhé poloviny 20. století od p. Hany Šaškové z Holoubkova. Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka. Členění do skupin je uváděno podle pasportizace sbírek AMG z r Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů Tab. 3 Počet zapsaných přírůstků podle fondů I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č Počet ks archeologické sbírky umělecko- historické numismatické-faleristické archivní a knihovní povahy technického charakteru kulturně - historické smíšené sbírky celkem Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány. 6

7 Tab. 4 Nově získané sbírky podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí Dary do r Vlastní výzkum I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí koupě předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zařazení do sb. jiný způsob celkem Do nových přírůstků byly zapsány také předměty získané vlastní dokumentací pracovníků muzea (zajímavé tisky - novoroční přání od významných regionálních osobností či firem, fotodokumentace muzejních akcí), ze starších fondů pak hudební partitury, svaté obrázky, mapy, modely zemědělského nářadí a výrobky závodu Kovohutě Rokycany. Předměty, které nebyly zapsány do podsbírky jiné společenskovědné jako sbírkové předměty, ale svým tématem s jinou společenskovědnou sbírkou souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace (signatura HXD). Jejich počty a druh jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. 5 Předměty zapsané do HXD dokumentace Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Počet č. I. čtvrtletí Počet ks Počet č. II. čtvrtletí Počet ks Počet č. III. čtvrtletí Počet ks Počet č. IV. čtvrtletí Počet ks digitální snímky v rámci dokumentace muzejních akcí digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče videokazety CD nosiče duplikáty a multiplikáty fotografií ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Do knihy doprovodné dokumentace je zapsal Mgr. Jan Lehner, pověřený vedením knihy doprovodné dokumentace oddělení. Předměty patřící do doprovodné dokumentace jsou ukládány v regálech v průjezdu domu čp. 123 v Rokycanech, protože nepotřebují tak přísný depozitární režim jako sbírky. 7

8 Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2014 zapsáno celkem 18 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2014 až N18/2014. Jednalo se o předměty z podsbírek zoologické (dermoplastické preparáty, hnízda), mykologické (exikáty hub) a podsbírky další-přírodovědná dokumentace (digitální fotografie hub). Vedením tištěné přírůstkové knihy oddělení je pověřena RNDr. Mgr. M. Šandová. Do PC evidence v modulu Demus - Zoologie přírůstky zapsal Mgr. J. Šoun Ph.D., do modulu přírůstková kniha v programu Bach (podsbírka další přírodovědná dokumentace) zápis provedla dr. Šandová. V r byla dokončována i digitalizace evidence přírůstků této podsbírky za r (dr. Šandová), 204 ks. V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace vyšších hub, zakoupením nálezů z širšího regionu od sběratele Oldřicha Jindřicha z Hořovic (KS11/ ks). Sběry mykofyt byly doplněny i jejich digitálními snímky z místa nálezu, které jsou evidovány v podsbírce další přírodovědná dokumentace (KS19/ ks). V zoologické podsbírce byly doplňovány druhy, které nejsou ve sbírce dosud zastoupeny a které jsou důležité pro další možnosti prezentace na výstavách. Jedná se o preparáty ptáků a savců, které byly vlastními nálezy pracovníků oddělení a byly zadány k preparaci členu mysliveckého sdružení Stráně Rokycany Petru Špelinovi z Borku. Některé kadavery oddělení získalo ze spolupráce se záchrannými stanicemi živočichů v Rokycanech a v Plzni, kam byli uhynulí živočichové předáni jejich nálezci. Významné bylo získání dermoplastického preparátu sokola stěhovavého z úhynu v chovu od chovatele p. Krátkého z Plzně. Muzeum získalo i doklady k úhynu a vyjádření OŽP PK, které jsou součástí dokumentace k preparátu. Tab. 1 Nově získané sbírky v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová celkem Tab. 2 Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek Počet nově zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Botanika Mykologie Zoologie Entomologie Další přírodovědná dokumentace celkem

9 Tab. 3 Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do digitální evidence Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do PC Evidence - Bach I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová celkem Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Tab. 4 Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Odúmrť Celkem Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do jednotlivých podsbírek přírodovědného oddělení jsou zapisovány do doprovodné dokumentace (NXD). Vedením knihy doprovodné dokumentace pověřená Mgr. Marie Süssová nastoupila v r na MD a následně na RD. Nově byl vedením knihy doprovodné dokumentace pověřen Mgr. J. Šoun, Ph.D., který nastoupil na zástup za MD Mgr. Süssové. Předměty jsou řádně uloženy v krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp Tab. 4 Předměty zapsané v r do doprovodné dokumentace NXD Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šoun Do doprovodné dokumentace byla zapsána čísla NXD226 až NXD339. Jednalo se o dokumentaci k stálé expozici Příroda pro budoucnost, zálohy dat ke sborníku muzea, zálohy výročních zpráv muzea za oddělení a koncepčních materiálů oddělení a videokazety o přírodě 9

10 a ochraně životního prostředí, získané převodem z Krajského pedagogického centra v Plzni k využití při doprovodných programech pro školy. Dokumentátorka S. Volková prováděla zápisy nových přírůstkových čísel v digitalizační databázi Bach Achiv muzea, kde jsou evidovány záznamy o jednotlivých akcích pořádaných muzeem a dokladovány pozvánky, plakáty, scénáře, a další materiály, vztahující se k jednotlivým akcím, ukládala dokumenty do normalizovaných obálek a šanonů v muzejním archivu. Počet dokumentů zapsaných do Bach- Archiv činnosti 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí S. Volková Sbírky přírodověného oddělení byly průběžně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb, vždy po obdržení aktualizace z MK. Oddělení paleontologie Paleontologické oddělení v roce 2014 nezískalo do sbírek žádnés nové přírůstky. Ve III. čtvrtletí byla sice muzeu nabídnuta kolekce fosilního materiálu z období karbonu, která byla následně projednána na poradním sboru ve IV. čtvrtletí, ale kolekce zkamenělin nebyla na základě vyjádření poradního sboru zakoupena. Do doprovodné dokumentace byl zapsán fosilní materiál, vytříděný z odkoupené kolekce dr. Valíčka v r (P5/2012, evidence a uložení v roce 2014) a určený k dalšímu posouzení. Vedením přírůstkové knihy i knihy doprovodné dokumentace PXD byla, stejně jako v předchozích letech, pověřena dokumentátorka Martina Korandová, pověřená vedením celého oddělení. Tab. č. 1 Předměty zapsané do doprovodné dokumentace oddělení paleontologie v r Počet předmětů zapsaných do PXD dokumentace v r digitálních snímky (dokumentace muzejních akcí) digitální snímky dokumentace regionu nezařazené do sbírek I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí DVD nosiče MC nosiče videokazety

11 duplikáty a multiplikáty fotografií negativy diapozitivy ostatní předměty nesbírkovéduplikáty V průběhu roku 2014 vypomáhala pracovnice Martina Korandová v oddělení historie a společenských věd při inventarizacích sbírkového fondu jako předsedkyně jedné inventarizační komise (6krát). Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v doplňování regionální literatury, která je vedena jako sbírková a je evidována spolu s fondem starých tisků v CES MK. Regionální literatura byla získávána dary na základě darovacích smluv i koupěmi. Knihovna dále zajišťovala nákup odborné literatury pro jednotlivá oddělení; ta slouží jak pracovníkům oddělení, tak externím badatelům ke studiu. Koupě knih byla realizována osobním výběrem v knihkupectvích a objednáváním u vydavatelů a také výměnou publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem. Počet zapsaných přírůstkových čísel Tab. 1 Nově zapsané knihy do přírůstkových knih knihovny I. čtvrtletí počet č. počet ks II. čtvrtletí počet č. počet ks III. čtvrtletí počet č. počet ks IV. čtvrtletí počet č. počet ks Odborná literatura Region Celkem Dále byly zapisovány starší, dosud neevidované knihy nebo knihy,u nichž byla při inventarizaci fondu uloženého v depozitářích v Mýtě a v Rokycanech zjištěna duplicitní signatura. Tyto opravy vyplynuly z provedené roční inventarizace fondu v depozitáři v Mýtě v letech i z roční inventarizace provedené v r Touto činností se zabýval vedoucí knihovny Mgr. Václav Zdráhal. Celkem bylo do knihovního fondu získáno 1678 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j. (k kn. j.). Za rok 2014 nebyl evidován žádný přírůstek do fondu starých tisků. Tab. 2 Počet knižních jednotek podle způsobu nabytí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných koupí Počet knih získaných výměnou Počet knih získaných převodem Počet knih získaných jiným způsobem celkem

12 Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2014 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení soustředěna na několik tématických okruhů. V první řadě to byl výzkum pramenů a podkladů z muzejních sbírek ke zpracování scénáře výstavy 1. světová válka ve fotografii Konráda Kurze a Jaroslava Bílého, který připravoval Mgr. Jan Lehner pro výstavu realizovanou muzeem. Bádání Mgr. Lehnera v materiálech SOkA Rokycany nepřineslo žádné informace, ale ve spolupráci s rakouským Státním archivem ve Vídni a archivem UK bylo k osobě K. Kurze získáno mnoho nových údajů. Byly také získány cenné iformace z Vojensko-historického muzea ve Vídni, ohledně pluku SMS Custozza. Dále byly ve spolupráci s univerzitní knihovnou v Pule získány mapy Puly. Texty k výstavě byly dále zpracovávány za pomoci rešerší české i zahraniční literatury a informací na internetových stránkách. Mgr. Lehner dále spolupracoval s Dott.ssa T. Václavíkovou z Vojenského historického muzea v Roveretu (Itálie) na údajích o evakuovaných civilistech z Trentina do Čech. Dále Mgr. Lehner prováděl redakci textu studie Spolky Strašických slevačů a kovodělníků a její korektury pro Sborník muzea Dr. Bohuslava Horáka, suppl. Historie 14. (Materiály z konference konané v muzeu v r. 2013). Mgr. Radka Praumová se věnovala bádání v SOkA Rokycany o Muzejní společnosti v Rokycanech, dále archeologickému výzkumu pro disertační práci Praumová, R. Šteffl, J. Fikrle, M. Frána, J. 2014: Únětický depot zlatých a bronzových předmětů z Libochovan, okr. Litoměřice pro časopis Archeologie ve středních Čechách a přípravě příspěvku Skladba artefaktů v hrobech a depotech střední a mladší/pozdní doby bronzové v jižních Čechách pro XIII. mezinárodní konferenci Popelnicová pole a doba halštatská, která se konala v Opavě v r Mgr. Václava Kalousová se věnovala odborné přípravě scénáře výstavy Kuchyňští pomocníci našich babiček, za pomoci běžné odborné literatury, internetových zdrojů a konzultací s Mgr. Lucií Střechovou z Národního technického muzea v Praze, Mgr. Miroslavem Jančíkem z Městského muzea a galerie ve Svitavách, Mgr. Janou Slámovou z Národopisného muzea ZČM a s Rudolfem Danajovičem z Muzea regionu Valašsko. Dále se zabývala přípravou příspěvku na historickou dílnu ZČU Plzeň , Svět rokycanských měšťanů a měšťanek ve světle testamentů 16. až 18. století a přípravě příspěvku Válečná korespondence manželů Duškových z Mahouše, který následně přednesla na semináři Vzpomínky na první světovou válku v Českých Budějovicích Bc. Martina Krátká se spolupodílela na přípravě materiálů k výstavě Kuchyňští pomocníci našich babiček, realizované v muzeu. Oddělení přírodních věd V rámci výzkumu synantropní vegetace byl určován sesbíraný rostlinný materiál z výzkumu ruderálů v obci Kařez a další sběry z předchozích let a ověřovány lokality invazních druhů v regionu. Tento výzkum dlouhodobě provádí kurátorka botanických sbírek RNDr. M. Šandová. Dále byl determinován rostlinný materiál z oblasti Brd v rámci společného grantového úkolu Květena Brd, na němž se Dr. Šandová podílí ve spolupráci s botanickým oddělením Hornického muzea v Příbrami a řešiteli z dalších institucí (ZČM, BÚ AV, OŽP PK aj.). Byly upřesňovány lokality v databázi, jejich tisk z databáze FLDOC, zahájeny práce na přípravě komentářů k vybraným rostlinným taxonům. Dr. Šandová se zúčastnila koordinační pracovní schůzky všech řešitelů v Plzni Doubravce u Dr. Karlíka. Tuto výzkumnou činnost 12

13 oddělení zajišťovala Dr. Šandová na VVP na 0,2 úvazku, mimo vlastní povinnosti ředitelky organizace. Mimo výzkum v oblasti botaniky se Dr. Šandová věnovala i dokončení textu studie o kovovýrobě v OPP Rokycany pro Sborník suppl. 14 (materiály z konference pořádané muzeem v r. 2013, kde na toto téma přednesla přednášku v říjnu 2013) viz publikované práce pracovníků muzea. Dr. Šandová také zahájila excerpta pramenů a shromažďování informací k osobnosti největšího mecenáše rokycanského muzea plk. Viléma Fridricha, v souvislosti s budoucím výročím muzea v r Oddělení paleontologie Oddělení neprovádělo v r samostatné terénní výzkumy. Dokumentátorka oddělení M. Korandová spolupracovala při zpracování materiálu s externími pracovníky jiných výzkumných institucí (ZČU Plzeň, UK Praha, ÚÚG Praha), kteří material uložený ve fondech muzea zpracovávali v rámci vlastních výzkumných úkolů. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pokračovala v r systematická evidence v programu Demus (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace) a pro potřeby archivního uchovávání informací o činnosti muzea též modulu Bach-Archiv činnosti. Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v r je uveden u tabulek a popisu činnosti v oblasti katalogizace u jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo nově v oddělení historie zapsáno v r celkem 1693 inventárních čísel, tj ks sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Tab. 1 Nově zpracované předměty do systematické evidence v programu Demus - Katalog Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Praumová Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Krátká Ph.Dr. Hus Celkem Mgr. Lehner zpracovával starší přírůstky - papírový materiál v depozitáři F15, součástky předmětů v depozitáři F16, modely, předměty z depozitáře ve Volduchách (rozepisování původně souhrnně zapsaných předmětů a jejich částí), Mgr. Kalousová zpracovávala starší přírůstky - papírový materiál a mapy v depozitáři F15, předměty na výstavu o kuchyňských pomocnících a Bc. Krátká svaté obrázky a pozůstalost V. Hlavsy. 13

14 Celkový počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů (označení skupin dle pasportizace sbírek) je uveden v další tabulce. Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů Tab. 2 Nově zpracovné předměty podle fondů I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Numismatickéfaleristické Kulturně - historické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Smíšené sbírky Umělecko - historické Archeologické celkem Zároveň byly na oddělení pracovníky přepisovány staré evidenční karty původně psané strojem (trojdílné katalogizační karty používané od r. 1966), v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001), zejména v souvislosti s prováděnými inventarizacemi sbírkového fondu. Jednalo se zejména o karty předmětů v depo F15 - F16, karty předmětů sfragistiky, plastiky, modelů, porcelánu, školních pomůcek, papírového materiálu, map a prstenů. Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v následující tabulce. Tab. 3 Počet přepsaných starých evidenčních karet (strojem psané trojdílné karty) Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do Programu Demus- Katalog I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Celkem V oddělení také probíhalo čištění databáze od faktografických chyb a formálních překlepů, které byly v databázi provedeny v předchozích letech, zejména ve fondu hudebního archivu. Tab. 4 Počet opravených záznamů v počítačové evidenci Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus-Katalog I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Paed Dr. Frolík Mgr. Lehner Mgr. Kalousová Mgr. Praumová Bc.Krátká

15 celkem PaedDr. Jiří Frolík se věnoval rozepisování a opravám partitur z fondu hudebniny, které byly v minulosti zpracovány pracovníky bez náležitého muzikologického vzdělání, Mgr. Lehner opravoval záznamy předmětů v depo F15 - F16 a rozepisoval soubory fotografií, Mgr. Kalousová rozpisovala různé předměty v depo F16 a depo Volduchy, Mgr. Praumová opravovala fond fotografie a archeologie. V návaznosti na řádné inventarizace historických fondů do r byla prováděna inventarizace předmětů v depozitáři F15 - F16, kde jsou uloženy různé fondy a byly dohledávány předměty zatím nenalezené z předchozích inventarizací a pokračováno ve scelování fondů (pozůstalosti, tisky, devocionále aj.) a dodatečné inventarizaci předmětů v depozitáři ve Volduchách. Dle nového harmonogramu inventarizací na období byla prováděna inventarizace další části hudebního archivu, která spočívala především v rozepisování partitur a opravách chybných údajů. Tyto práce prováděl muzikolog PaedDr. Jiří Frolík, který po určitou dobu (leden-srpen 2014) zastupoval Mgr. Süssovou z oddělení přírodních věd (MD a RD). Pro provedení inventarizací byly ředitelkou stanoveny inventarizační komise, do nichž jako členové byli jmenováni i pracovníci jiných odborných oddělení muzea (odd. paleontologie M. Korandová, odd. přírodních věd S. Volková). Práce při inventarizačních pracích v oddělení historie velmi komplikují stísněné depozitní prostory i pracovny historického oddělení, které znemožňují řádnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami. Přesto, že je tato situace zřizovateli dlouhodobě známa a znovu byl na ni upozorněn i nový radní pro kulturu J. Šobr při návštěvě muzea v únoru 2014, nemohlo vedení muzea zahájit úpravy prostor pro depozitáře v areálu v ul. J. Knihy, protože muzeum nedostalo od zřizovatele v r dotaci na investice a tedy nemohla být ani zahájena oprava objektů určených pro budoucí depozitáře muzea. Průběh inventarizací byl průběžně sledován a kontrolován jak vedoucím oddělení, tak ředitelkou muzea. Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloženy na odborném oddělení a u ředitelky muzea. Informace o provedené inventarizaci byla zaslána zřizovateli i na MK. Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci, uvést č. příkazu) Tab. 5 Inventarizace sbírek oddělení historie v r I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí F15/F16 - příkaz č. 4/ Depo Volduchy - příkaz č /2014 Hudební archiv- příkaz č /2014 celkem

16 Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 368 předmětů. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace (204 ks), k nimž byla přidána i obrazová dokumentace. Dále se jednalo o předměty z podsbírky mykologické. Evidenci provedli Dr. Šandová a Dr. Šoun. Evidenční karty z podsbírky další přírodovědná dokumentace vytiskla a orazítkovala Dr. Šandová, z podsbírky zoologické (přírůstky za rok ks) zpracoval do programu Demus-Zoologie, vytiskl evidenční karty a orazítkoval dr. Šoun. Zároveň byly opravovány záznamy (drobné formální chyby) v databázi v programech Bach i Demus (překlepy, nestejné mezery, chybně vložená interpunkční znaménka, chybně vložená signatura či jiná forma jména), aby byla zajištěna možnost filtrování záznamů. Katalogizaci archivu muzea prováděla S. Volková. Všechny evidenční záznamy v počítačích byly v průběhu roku průběžně zálohovány. Počet zapsaných předmětů do systematické evidence Tab. 1 Nově zkatalogizované sbírky oddělení I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová Dr. Šoun Celkem Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence přír. odd. podle fondů Tab. 2 Nově zkatalogizované sbírky oddělení podle podsbírek I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Botanika Zoologie Entomologie Mykologie Další přírodovědná dokumentace Celkem Tab. 3 Opravené a doplněné záznamy v databázi Počet opravených záznamů v programu Demus a Bach I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Dr. Šandová (Bachfotoarchiv) celkem

17 Tab. 4 Počet nově zkatalogizovaných předmětů v archivu o činosti muzea v r Počet zapsaných předmětů do systematické evidence - S. Volková (Bach-Archiv činnosti muzea) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Inventarizace sbírek v roce 2014 se v přírodovědném oddělení týkala inventarizace podsbírky botanické (příkaz č. 15/2014) - část BL (Lichenes) a BM (Musci), podsbírky mykologické (exikáty hub do r a kolorované fotografie hub) (příkaz č16/2014), části podsbírky další přírodovědné dokumentace (příkazy č. 6/2014 a 20/2014). Inventarizaci provedla inventarizační komise na základě příkazů ředitelky muzea, celkem bylo revidováno 3327 předmětů. Sbírky jsou řádně uloženy v depozitářích objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Tab. 5 Sbírky oddělení přírodních věd inventarizované v r Inventura Počet inv.č. Počet kusů Řádná periodická inventarizace za rok 2014, podsbírka botanická sign. BL, BM Řádná periodická inventarizace za rok 2014, podsbírka botanická sign. BM Řádná periodická inventarizace za r. 2014, podsbírka mykologická (dle stavu k ) Řádná periodická inventarizace za r. 2014, podsbírka další přírodovědná dokumentace (část NN413-NN1866) Řádná periodická inventarizace za r. 2014, podsbírka další přírodovědná dokumentace, přírůstky za r (NN4428- NN4561/1-2) CELKEM Oddělení paleontologie Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy je v oddělení zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus Celkem bylo za rok 2014 zpracováno 873 inv. čísel, tj. 881 kusů. Jednalo se o materiál ze sbírky dr. Valíčka, zakoupený v r. 2012, u něhož dokončení evidence, ukládání do zásuvek a lepení čísel na vzorky, včetně lokačních štítků a seznamů do zásuvek, bylo rozpracováno v předchozím roce. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. 17

18 Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) Tab. 1 Počet předmětů katalogizovaných v r v oddělení paleontologie I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová celkem Při odborné katalogizaci v r spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných výpůjček. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC. Tab. 2 Počet katalogizovaných předmětů podle jednotlivých podsbírek v r Počet předmětů zapsaných do systematické evidence podle fondů I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí paleontologie mineralogie petrologie Celkem V průběhu práce s databází sbírek byly upřesňovány záznamy a do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet (provedla M. Korandová). Počet opravených a doplněných záznamů v programu Demus-Katalog Tab. 3 Počet opravených a doplněných záznamů v databázi v r I. čtvrtletí Počet č. počet ks II. čtvrtletí Počet č. počet ks III. čtvrtletí Počet č. počet ks IV. čtvrtletí Počet č. počet ks M. Korandová Celkem Počet záznamů s počtem kusů je informace o doplnění stávajícího záznamu v PC o další upřesňující informace např. zařazení do systémů (řád, rod ) nebo datace (stupeň, souvrství, stratigrafie). Databáze je průběžně doplňována dle podkladů dodaných dr. Merglem (systém brachiopodů dle Treatise on Ivertebrate Paleontology Brachiopoda dodané v elektronické podobě řád, třída, podřád) a dle původních karet dr. Havlíčka, dále dle podkladů z internetových stránek (Bio-lib, stránek ČGS, apod.). Ve III. čtvrtletí se dokončovala evidence sbírky dr. Valíčka, tisk, razítkování a ukládání karet, seznamů a lokačních štítků. Průběžně během celého sledovaného období byly vyměňovány lokační štítky 18

19 u jednotlivých předmětů ve sbírce zpřesnění údajů a výměnu štítků prováděla M. Korandová. Dle příkazu ředitelky k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část), fond mineralogie, fond druhohory, fond karbon, fond ichnologie a fond petrologie. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehož jeden výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, druhý výtisk je uložen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE 2014, počet je uveden v následující tabulce. Tab. 4 Počet inventarizovaných předmětů v paleontologickém oddělení v r Počet inventarizovaný ch předmětů Fond - mineralogie, příkaz 1/2014 Fond druhohory, třetihory, příkaz 1/2014 Fond - karbon, příkaz 1/2014 Fond - starší paleozoikum, příkaz 1/2014 Fond ichnologie, příkaz 1/2014 Fond petrografie, příkaz 1/2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí celkem Sbírka je dobrém stavu, celkem za rok 2014 bylo inventarizováno inv. čísel, tj kusů. V návaznosti na fyzickou inventuru jsou průběžně tištěny chybějící tvrdé karty, které budou dodatečně orazítkovány razítky uskutečněných revizí a uloženy do depozitářů do příslušných zásuvek. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Na inventarizaci se kromě M. Korandové, která je správcem depozitáře, podílela S. Volková z oddělení přírodních věd, s razítkováním a tříděním karet vypomáhal též student SOŠ z Plzně v rámci odborné praxe realizované v muzeu. Oddělení informací a knihovna Katalogizace (systematická evidence) v oddělení byla prováděna v průběhu roku 2014 v systému Clavius. Záznamy v databázi prováděli pracovníci knihovny Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Celkem bylo zapsáno do Clavia kn. j. Celkový počet všech záznamů muzejní knihovny v systému Clavius k je

20 Počet nově zapsaných inventárních čísel Tab. 1 Počet nově katalogizovaných knih v programu Clavius I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Počet opravených záznamů I. čtvrtletí Tab. 2 Počet opravených záznamů v databázi II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V oddělení informací byla prováděna inventarizace starých tisků v depozitáři v Rokycanech, v čp. 123 v 1. poschodí, a to na základě příkazu ředitelky muzea č. 2/2014, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize a zároveň i značení knih čárovými kódy pro usnadnění revizí v následujících letech. Inventarizaci prováděli Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Inventarizace se týkala jak starých tisků evidovaných v CES, tak dosud do CES nezapsaných. Celkem bylo revidováno 5736 knižních jednotek (kn.j.). Tab. 3 Počet revidovaných (inventarizovaných) kn. j. v r Počet revidovaných knih dle příkazu č. 2/ 2014 ST sbírkové zapsané do CES ST sbírkové neevidované v CES I. čtvrtletí Počet č. = Počet ks II. čtvrtletí Počet č. = počet ks III. čtvrtletí Počet č. = Počet ks IV. čtvrtletí Počet č. = Počet ks Celkem Při inventarizaci byly zjištěny některé chyby ve značení knih (duplicita čísel a nejednotnost značení), které pocházejí ještě z původního označování při založení knihovny. V minulosti prováděná ruční katalogizace i dříve používaný počítačový program vyhledání duplicit neumožňoval. V návaznosti na využití programu Clavius lze tyto údaje změnit a opravit, což bylo stanoveno v závěrech inventarizačního protokolu. 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 únor 2013 Úvod Stejně jako v roce 2011, tak i v roce 2012 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké člen nákupní komise 8

Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké člen nákupní komise 8 Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích za první pololetí roku 2017 (1. 1. 30. 6. 2017) Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Únor 2011 Úvod V 2010 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

FORMULÁŘ 1 ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚN V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES), TÝKAJÍCÍCH SE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL PODLE 7 ODST. 2 ZÁKONA Č. 122/2000 Sb.

FORMULÁŘ 1 ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚN V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES), TÝKAJÍCÍCH SE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL PODLE 7 ODST. 2 ZÁKONA Č. 122/2000 Sb. FORMULÁŘ 1 ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚN V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES), TÝKAJÍCÍCH SE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL PODLE 7 ODST. 2 ZÁKONA Č. 122/2000 Sb. A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SBÍRCE VYPLNÍ ŽADATEL SPRÁVCE

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Aplikační software III. ročník. Archivace dat. Praha březen Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software III. ročník. Archivace dat. Praha březen Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software III. ročník Archivace dat Praha březen 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE 1 Obsah Archivace] české archivy Zkratky Archivní časopisy Archivní pomůcky 2 Archiv

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 10. 1. 2017 č. 02/17 1 Čl. 1 Úvodní

Více

Revize knihovního fondu. Eva Forstová Oddělení revize fondů, NK

Revize knihovního fondu. Eva Forstová Oddělení revize fondů, NK Revize knihovního fondu Eva Forstová Oddělení revize fondů, NK eva.forstova@nkp.cz Revize a inventarizace Knihovny evidované u MK Knihovny evidované u MK (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona)

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory ICCROM kontrolní seznam 35 otázek určených pro muzea byly vytvořeny v rámci projektu Teamwork for Preventive Conservation mají napomoci

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

PŘÍKAZ č. 1/2004, REŽIM ZACHÁZENÍ SE SBÍRKOU MĚSTSKÉHO MUZEA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

PŘÍKAZ č. 1/2004, REŽIM ZACHÁZENÍ SE SBÍRKOU MĚSTSKÉHO MUZEA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Ředitel Městského muzea Mariánské Lázně (dále jen: muzeum) vydává ve smyslu 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 122/2000 Sb., ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (dále jen: zákon),

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Metodický návod č. 1/2008

Metodický návod č. 1/2008 Metodický návod č. 1/2008 ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV, který upřesňuje technické parametry, organizační podrobnosti a popis digitálních kopií obrazových archiválií podchycených

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 729/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 27.08.2014 Směrnice Pořizování, evidence a účtování kulturních předmětů v majetku MČ Praha 3 Rada městské části I. r

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou č.p. 110, 517 93 Dobré Identifikátor školy: 600 097 471 Termín konání inspekce: 21. 22.

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany 338 45 Strašice 531 Identifikátor

Více

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie

METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DYNAMICKÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI METODIKA K PROJEKTU NG V PRAZE Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie DAGMAR JELÍNKOVÁ Metodické centrum pro muzea výtvarného umění BEZPEČNOST MUZEJNÍCH

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Metodické setkání uživatelů spisové služby Gordic 11. listopadu 2014

Metodické setkání uživatelů spisové služby Gordic 11. listopadu 2014 Metodické setkání uživatelů spisové služby Gordic 11. listopadu 2014 Městský archiv jako odborná a vědeckopublikační instituce byl založen 1851 Prvním archivářem se stal Karel Jaromír Erben (1811-1870)

Více