Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací"

Transkript

1 OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r z pohledu náměstka LPP III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní informace o organizaci 5, 6 V. Počet zaměstnanců. 7 VI. Aktivity oddělení nemocnice VII. Hospodaření VIII. Kontrolní činnost 29 Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Ve Svitavách

2 I. Úvodní slovo ředitele V roce 2005 Nemocnice ve Svitavách poskytovala po dlouhé době zdravotní péči aniž by byla ovlivňována rozsáhlými stavebními pracemi, jak tomu bylo v předchozích třech letech. Neznamená to v žádném případě, že by vedení nemocnice na další rozvoj a modernizaci jednotlivých zdravotnických provozů rezignovalo. Proběhlé investiční akce stavebního charakteru však svým rozsahem zdaleka nedosahovaly takového objemu jako v letech předchozích a s tím souvisel i zásah do standardního chodu nemocnice. Hlavním rozvojovým záměrem roku 2005 byla rekonstrukce RDG oddělení a zavedení nové diagnostické metody počítačové tomografie (CT). Tento záměr se v rozhodující části, přes značné úsilí vedení nemocnice, nepodařilo realizovat. Důvodem byla neúspěšná jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o navázání smluvního vztahu na provozování CT přístroje. Chybění CT diagnostiky v naší nemocnici považuji za zásadní problém v poskytování akutní léčebné péče a věřím, že v roce 2006 tento věcně nezpochybnitelný investiční záměr naplníme. V závěru roku 2005 se nám podařilo zahájit alespoň první část realizace tohoto záměru, kterou je nepřímá digitalizace celého RDG pracoviště. Paralelně s touto strategickou investicí probíhala jednání, příprava a částečná realizace, zásadní investice roku 2006 komplexní rekonstrukce stravovacího provozu. Realizaci záměru této investice pro rok 2005 se nám podařilo naplnit. V oblasti zkvalitňování poskytované léčebné péče nelze opomenout doplňující investici centrálních operačních sálů, kde jsme instalovali překládací zařízení a pro ORL operativu pořídili operační mikroskop. Za významný mezník v dalším životě nemocnice považuji zahájení přípravy Nemocnice ve Svitavách k akreditaci. Jsem rád, že se podařilo vytvořit kvalitní realizační tým a že práce na akreditaci byly reálně zahájeny. Akreditační proces vnímám jako jedinečnou příležitost ke zkvalitnění našeho přístupu k pacientovi, k vytvoření nových komunikačních vztahů pacient zdravotník. Je to proces trvalý, který by měl neustále zlepšovat naši péči o pacienta. Ve svém pohledu na rok 2005 nemohu opomenout neradostnou skutečnost významně negativního výsledku hospodaření nemocnice. Po letech relativní stability, která ovšem byla dosažena na úkor pořizování investic, znamená tento ekonomický výsledek reálný pohled do zrcadla ekonomických možností nemocnice, především v oblasti osobních nákladů. Do této oblasti očekávám zaměření pozornosti celého vedení nemocnice v roce Jsem si vědom toho, že je to zadání obtížné, úkol, ve kterém je potřeba otevřeně komunikovat s našimi zaměstnanci na všech úsecích, na všech úrovních poskytování, jak léčebně preventivní péče, jako naší hlavní činnosti, tak i technicko-hospodářského zázemí nemocnice. Pro naplnění všech cílů nemocnice v dalším období považuji za zásadní rozvíjení otevřeného a přímého dialogu se všemi jejími zaměstnanci. MUDr. Pavel Havíř ředitel Nemocnice ve Svitavách 2

3 II. Léčebná péče za rok 2005 z pohledu náměstka LPP Nemocnice ve Svitavách poskytovala v roce 2005 zdravotní péči ve stejném rozsahu pro nezměněnou spádovou oblast jako v roce Přes tento fakt kladl rok 2005 zvýšené nároky na personál ARO, OKB, operační obory a JIP interního oddělení. Nová budova pavilónu akutní medicíny se tzv. provozně usazovala. Jako největší problém se ukázala doprava pacientů při centralizované operativě v nových operačních sálech. Tento nedostatek byl nakonec vyřešen instalací překládacího zařízení, nákupem vozíků a úpravou provozu výtahů v I. budově. Od vstoupila naše nemocnice do příprav k získání akreditace. Tento trvalý proces by měl nastavit nová, jasně definovaná pravidla komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Zároveň se nastaví jasné postupy, jak při činnosti jednotlivých oddělení, tak mezioborové spolupráce. Nově zavedené metody a postupy s celoústavním významem: rutinně prováděné bronchoskopické odsávání u pacientů ARO kontinuální eliminační metody ( umělá ledvina ) u pacientů ARO na ARO zaveden RIP (registr intenzivní péče) ové propojení ARO a oddělení infekční diagnostiky Litomyšl polypectomie a stavění krvácení metodou plasmakoagulace argonem - GEA telemetrické sledování arytmií u pacientů interního oddělení neinvazivní monitorování srdečních funkcí bioimpedanční metodou - JIP interního oddělení osteosyntéza pažní kosti intramedulárním hřebem na chirurgickém oddělení UZ vyšetření žilních perforátorů RDG oddělení rutinní užívání informačního systému Medix v rámci Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Zásadní problémy z hlediska náměstka LPP nepodařilo se v nemocnici implementovat CT, naprosto nezpochybnitelnou diagnostickou metodu, což přináší pro chod jednotlivých oddělení, zvláště pak ARO, obrovské problémy ( zajištění transportu, administrativně žádosti o zvýšenou úhradu a hlavně je přímo ohrožena bezpečnost pacienta) v roce 2005 se vedení nemocnice nepodařilo zefektivnit lékařské obsazení ÚPS od VZP nasmlouvání pouze 4 lůžek na 5 lůžkové, plně vybavené stanici ARO nepodařilo se s VZP nasmlouvat ERCP, při plné přístrojové a personální vybavenosti MUDr. Hanuš Ettl náměstek ředitele pro LPP 3

4 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči V roce 2004 byla maximální pozornost věnována zavedení jednotné zdravotnické dokumentace na lůžkových odděleních nemocnice, tak aby splňovala požadavky vyplývající z koncepce ošetřovatelství. V roce 2005 můžeme říci, že dokumentace nás učí kreativně myslet a poskytuje prostor pro efektivní spolupráci ošetřovatelského týmu, dokumentuje průběh diagnostického, léčebného a ošetřovatelského procesu u klienta. Sestry pracují s ošetřovatelskými diagnózami na jejichž základě stanovují individuální plán ošetřovatelské péče u klientů. V současné době probíhají audity ošetřovatelské dokumentace, které mají pomoci vést kvalitněji ošetřovatelský proces a jeho dokumentaci. Průběžně byly zajišťovány úkoly pro naplnění hygienických norem, vč. vyhlášky č. 195/2005. Na základě této vyhlášky byl aktualizován standard ošetřovatelské péče č. 41, Nozokomiální nákazy V květnu 2005 se vedení Nemocnice ve Svitavách rozhodlo pro akreditaci nemocnice, zaměstnanci byli s tímto záměrem seznámeni formou celoústavního semináře a byl zahájen proces akreditace v naší nemocnici. V měsíci listopadu byl uspořádán vstupní seminář do procesu akreditace, který přednesl MUDr. Marx a MUDr. Vlček ze SAK ČR. Z řad lékařů a nelékařů všech oborů byl vytvořen tým kvality pro zavádění systému řízení kvality. Zaměstnanci nelékařských zdravotnických povolání aktivně pracují ve skupinách, které zpracovávají 50 národních akreditačních standardů. Průběžně jsou aktualizovány již vypracované ošetřovatelské standardy. Výstupem této snahy budou interní audity z řad našich zaměstnanců, které budou zjišťovat shodu se standardními postupy. V měsíci červnu proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti klientů naší nemocnice. Výstupy této dotazníkové akce obdrželi všichni vedoucí zaměstnanci a na jejich základě učinili příslušná opatření tak, aby se klienti v době nemoci cítili v našem zdravotnickém zařízení spokojeni. Na konci roku 2005 z ekonomických důvodů probíhaly přípravy k přechodu na podávání studených večeří našim klientům. Od 1. září 2005 nastoupila do funkce hlavní sestry Bc. Nemšovská. S touto změnou započala příprava nové organizační struktury, která je zapracována v novém organizačním řádu Nemocnice ve Svitavách. Hlavní sestra byla jmenována náměstkem ředitele pro ošetřovatelskou péči a na úseku organizace a řízení ošetřovatelské péče přímo řídí manažery pro interní, chirurgické a laboratorní obory. Tím došlo k přímému řízení, kontrole a hodnocení poskytované péče ze strany vedení nemocnice. Každé oddělení je řízeno staniční sestrou, oddělení jsou součástí určitých funkčních celků, které přímo řídí manažeři a to z pohledu řízení kvality péče, řízení lidských zdrojů, řízení spotřeby zdravotnického materiálu, vedení dokumentace, řízení rizik a koordinace spolupráce mezi odděleními. Požadavky sester na nejvyšší management nemocnice je možno vznášet přímo, nejen přes primáře oddělení. Na konci roku 2005 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců, jako součást akreditačních standardů Péče o zaměstnance. Výsledky tohoto šetření byly poskytnuty všem zaměstnancům a management nemocnice přijal na základě těchto výstupů příslušná opatření. Na konci roku byly zpracovány tři celoústavní indikátory kvality poskytované péče, kterými jsou: dekubity, mimořádné události a bolest. Tyto indikátory kvality jsou sledovány na základě jednotného pokynu vydaného náměstkem pro oš. péči a jsou k nim vypracovány standardy ošetřovatelské péče. 4

5 Byl splněn plán vzdělávání zaměstnanců nelékařských zdravotnických oborů pro rok 2005 a vypracován návrh zabezpečení optimální úrovně dalšího vzdělávání pro rok V roce 2005 úspěšně dokončilo pomaturitní specializační studium celkem 7 zaměstnanců nelékařských zdravotnických oborů a to na úsecích práce: ARIP, ošetřovatelská péče o dospělé, poruchy výživy a výměny látek, instrumentování na operačním sále a 1 laborant na úseku práce histologie. Vedoucí zaměstnanci nelékařských zdravotnických oborů průběžně absolvují kurzy právní odpovědnosti, plánování ošetřovatelské péče, preventivní opatření vzniku a šíření nemocničních nákaz, v problematice dezinfekce a sterilizace, managementu ve zdravotnictví a dalších. Na všech odděleních probíhají semináře zaměřené k problematice daného úseku práce, nelékaři se účastní kurzů, školení a konferencí i aktivní formou účasti, čímž naplňují povinnost celoživotního vzdělávání, které prokazují na základě kreditního systému. U zaměstnanců je stanoven roční plán potřeb školení a výcviku. Probíhaly přípravy k naplnění zákona č. 96/2004 a prováděcí vyhlášky č. 424/2004 a nařízení vlády 533/2005 Sb. na základě kterých, byly přepracovávány náplně práce zaměstnanců. Nemocnice spolupracuje se ZŠ Felberova ve Svitavách na zpříjemnění prostředí ve vstupní hale naší nemocnice. Žáci základní školy ve spolupráci se svými učiteli zajišťují výzdobu a pořádají besídky, které jsou určeny našim hospitalizovaným klientům a jejich rodinám. Tato milá a přátelská setkání zpříjemňují pobyt v našem zdravotnickém zařízení a každého potěší v jeho nemoci. Bc. Nemšovská Markéta náměstek pro ošetřovatelskou péči IV. Základní informace o organizaci Nemocnice ve Svitavách je příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem. Její struktura je následující: - lůžková oddělení s akutními lůžky (celkem nasmlouváno 258 lůžek) v oborech: interna (včetně JIP), psychiatrie, pediatrie (včetně novorozeneckého), ARO, chirurgie (včetně JIP), gynekologie (včetně porodního), urologie, ORL, - lůžkové oddělení LDN (23 lůžek), - oddělení komplementu: OKB, HTO, RDG, rehabilitaci, patologii, centrální operační sály, - 23 specializovaných ambulancí, - DZS, - provozní úseky - stravovací provoz, údržba, správa a prádelna. 5

6 Její hlavní činností dle zřizovací listiny je poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - provozování dopravní zdravotní služby, - poskytování přednemocniční neodkladné péče formou provozování výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, popřípadě rychlé zdravotnické pomoci, - provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé, - zabezpečování zdravotnických služeb podle branného zákona při odvodech branců, - zabezpečování činností v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, - poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen z části, včetně zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních akcích, - poskytování zdravotní péče cizincům, - provádění klinického hodnocení léčiv, - provádění odběrů krve a plasmy pro klinické a průmyslové použití (povolení MZ ČR registrační číslo C2029) výroba transfúzních přípravků, plazmaferézy a erytrocytaferézy, krevní sklad a výdej transfúzních přípravků, kontroly a vyšetření vyráběných produktů z krve a plasmy, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Nemocnice ve Svitavách, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví. Nemocnice ve Svitavách provozuje doplňkovou činnost: - čištění textilu a oděvů, - hostinská činnost, - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Nemocnice ve Svitavách se řídí následujícími předpisy: zřizovací listinou, organizačním řádem, provozními řády, dalšími vnitřní předpisy (účetní směrnice atd.). 6

7 V. Počet zaměstnanců Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2005 dle kategorií činnosti byl následující: Tabulka č.1 Kategorie činnosti Plán 2005 Skutečnost 2005 PPEPZ* podíl PPEPZ* podíl Lékaři 72,0 14,46 71,35 14,35 Všeobecné sestry, porodní asistentky 219,0 43,98 218,99 44,05 Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí 28,9 5,80 28,82 5,80 Zdravotní prac. nelékaři s odb. a special. způsob. 10,1 2,03 10,06 2,02 Zdravotní prac. nelék. pod odb. dohledem 61,3 12,31 61,23 12,32 Jiní odborní prac. nelék. s odbornou způsobilostí 7,2 1,45 7,22 1,45 THP 29,9 6,00 29,88 6,01 Dělníci a provozní 69,6 13,98 69,58 14,00 CELKEM , * = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců. K výraznému navýšení počtu pracovníků v roce 2005 došlo otevřením nového lůžkového ARO, centrální sterilizace a centrálních operačních sálů (zkušební provoz zahájen ). S novými zaměstnanci byl uzavírán pracovní poměr v měsíci červenci a srpnu. Toto zprovoznění si vyžádalo celkem nárůst 31 zaměstnanců a promítlo se plně do průměrného stavu zaměstnanců až v roce Konkrétně se jednalo o: 20 zdrav. prac. - lůžkové ARO (2 lékaři, 16 SZP,1NZP, 1 PZP) 7 zdrav. prac. - na centrální sterilizaci (2 SZP, 5 PZP) 3 zdrav. prac. - vzhledem k navýšení počtu lůžek interní JIP (2 SZP, 1 NZP) 1 zdrav. prac. - (PZP) vzhledem k nové organizaci práce na centrálních operačních sálech. Další výrazný vliv na počty zaměstnanců v roce 2005 mělo zrušení civilní služby, kdy v roce 2004 pracovalo v nemocnici 19 zaměstnanců civilní služby a pro rok 2005 nemocnice 13 z nich zaměstnala jako pomocné zdravotnické a provozní zaměstnance. Zřizovatelem stanovený limit 498 přepočteného počtu pracovníků pro rok 2005 nebyl překročen. 7

8 VI. Aktivity oddělení nemocnice Interní oddělení Počet lůžek: 61 (z toho 7 JIP) Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 99,3 Průměrná ošetřovací doba: 6,9 dní Kardiologická ambulance - počet vyšetření v ambulanci ergometrie 398 Holter aritmií 551 test na nakloněné rovině 19 Holter tlaku 445 Gastroenterologická amb. - počet vyšetření v ambulanci gastrofibroskopie 939 kolonoskopie 731 rektoskopie 328 endoskopická polypektomie 236 jaterní biopsie 18 Barronova ligatura 90 endosk. stav. krvác. opich jehlou 60 endoskop. stav. krvác. klipování 23 odběry histologie 769 rychlý ureázový test 276 dechový test 31 ERCP 140 Interní odborná amb. diabetologická vyšetření interní vyšetření endokrinolog. vyš angiologická vyš. 553 Nová technika: Dodán přístroj k provádění plasmakoagulace argonem do gastroenterologické ambulance z dotace MZ v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. Zprovozněn ergometr v kardiologické ambulanci, který byl dodán již na podzim r Nové metody: 1. Interní oddělení pokračovalo v mezinárodní studii FINESSA ve spolupráci s Kardiocentrem I. interní kliniky v Hradci Králové.Tato studie řešila léčbu akutního infarktu myokardu- STEMI metodou facilitované PCI- trombolytikum+ destičkové inhibitory IIb/III. 2. Zavedení telemetrického sledování arytmií u pacientů na standardním oddělení - hodnotí lékaři JIP. 3. Zavedení nových možností monitoringu pacientů na JIP na základě nového vybavení, možnost měření srdečních funkcí neinvazivní bioimpendanční metodou. 8

9 4. V gastroenterologické ambulanci možnost provádění polypektomií a stavění krvácení metodou plasmakoagulace. Přístroj jsme získali v rámci akce Národního screeningu kolorektálního karcinomu. 5. MUDr. Smrčková absolvovala kurz na vyšetřování transesofageální echokardiografie a provádí již toto vyšetření v praxi. Tzn., že v r prováděli toto vyšetření 2 lékaři. 6. V endokrinologické ambulanci a současně při vyšetřování pacientů na lůžkovém oddělení byly zavedeny tyto metody: A. Dexamethazonový test u pacientů s podezřením na onemocnění nadledvin B. Odběry moče na vyšetření metanephrinu, normetanephrinu a adrenalinu k vyloučení onemocnění dřeně nadledvin. 7. V diabetologické ambulanci a současně na lůžkovém oddělení bylo zavedeno vyšetřování stimulovaného C- peptidu při vyhledávání pacientů s dg diabetes mellitus l. typu. Další: 1. Po provedení stavebních úprav v prostorách po přestěhování JIP na odd. interna ženy uvedeno do provozu nové sociální zařízení pro pacientky (WC + sprchy) a jídelnu. Na oddělení interna muži byla také zřízena jídelna pro pacienty. Tyto úpravy přispěly ke zlepšení sociálního zázemí pro pacienty. 2. Od února 2005 byly zavedeny UZ příslužby pro vyšetřování UZ srdce o víkendech a svátcích. Z interního oddělení byli zapojeni 4 lékaři: MUDr. Kellnerová, Smrčková, Hrubý, Kolečkář. Odborné semináře: V r oddělení zorganizovalo celkem 8 odborných seminářů, kam byli zváni lékaři z bývalého okresu Svitavy a dalších regionů. Účast na seminářích se během r postupně zvyšovala i v důsledku zvýšené návštěvnosti ze strany sester. Na podzim r účast na semináři účastníků. Semináře jsou zařazeny do vzdělávání ČLK. Leden: Problematika jaterní cirhozy a portální hypertenze - doc. MUDr. Jan Lata, Csc., interní gastroenterologická klinika FN Brno. Syndrom obstruktivní defekace - MUDr. Petr Vlček, I. chir. klinika FN U sv. Anny Brno. Únor: Moderní management cévní mozkové příhody - MUDr. René Jura, neurologická klinika FN Brno. Léčba psychiatrických komplikací u interně nemocného - MUDr. Tomáš Kašpárek, psychiatrická klinika FN Brno. Březen: S Evropou proti alergii - MUDr.Jiřina Chládková, dětská klinika FN Hradec Králové, doc. MUDr. Karel Ettler, Csc., přednosta kožní kliniky FN Hradec Králové, MUDr. Petr Víšek, dětské odd. Litomyšl. Duben: Přehled zobrazovacích metod v radiologii a jejich omezení. Iatrogenní poškození a moderní radiologie. Neurčité bolesti břicha a dyspeptické potíže versus zobrazovací metody - prof. MUDr. Vlastimil Válek,Csc., přednosta radiologické kliniky FN Brno. 9

10 Květen: Kolorektální karcinom prevence, diagnostické a terapeutické postupy. Koncepce onkologické péče v Pardubickém kraji - doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, Csc., přednosta odd. radiační onkologie, Krajská nemocnice Pardubice. Představení odd. radiační onkologie v Pardubicích a onkologická ambulance ve Svitavách MUDr. Iveta Kolářová, odd. radiační onkologie Pardubice. Září: Etiologie a antibiotická léčba septických stavů na JIP. Principy antibiotické léčby respiračních infekcí a uroinfekcí v komunitě - prim. MUDr. Otakar Nyč, Ústav lékařské mikrobiologie FN Praha Motol. Pacient s MRSA v nemocnici a v komunitě - prim. MUDr. Jana Janečková, odd. infekční diagnostiky Nemocnice v Litomyšli. Říjen: Seminář s pneumologickou tématikou: Moderní diagnostika a léčba chronické obstrukční plicní nemoc - MUDr. Vladimír Koblížek, plicní klinika FN Hradec Králové, Chronická obstrukční plicní nemoc bronchologické a morfologické nálezy - prim. MUDr. Pavel Bartoň, OLÚ Jevíčko, prim. MUDr. Zoltán Kerekes, Patologie Litomyšl s.r.o. Listopad: Seminář s tématikou soudního lékařství ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové přednášející doc. MUDr. Petr Homar, CSc., MUDr. Josef Pleskot, MUDr. Petr Lacina, MUDr. Miroslav Šafr. Témata: Koncepce soudního lékařství a spolupráce s terénními lékaři Možnosti průkazu přítomnosti etylalkoholu v tělesných tekutinách vyšetřované osoby Dvojnásobné střelné poranění u sebevraha Kombinované sebevraždy Prim. MUDr. Kellnerová v rámci odborného semináře v září 2005 přednesla přednášku o statinech se zaměřením na atorvastatin. MUDr. Palatka v březnu 2005 aktivně vystoupil s našimi výsledky v r na semináři v rámci prezentace výsledků Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. Chirurgické oddělení Počet lůžek: 45 z toho 4 JIP Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 65,2 Průměrná ošetřovací doba: 6,0 dní Počet velkých operací celkem z toho: Počet velkých traumatolog. Operací 107 Výkony břišní chirurgie: resekční výkony na tl. střevě 44 strumectomie 38 miniinvaz. výkony s převahou laparoskopických operací

11 Nové metody: V 1. pololetí 2005 byla na oddělení zavedena zcela nová operační metoda osteosyntéza pažní kosti intramedulárním hřebem, (humerální hřeb). Instrumentarium firmy Medin bylo pořízeno v listopadu Prezentace primariátu: Přednosta oddělení MUDr. Hrníčko vystoupil s přednáškou na chirurgickém kongresu v Pardubicích v dubnu 2005, na Setkání českých a slovenských chirurgů v květnu 2005 v Novém Městě na Moravě, dále vystoupil s kazuistikou v rámci mezikrajského chirurgického semináře v Hradci Králové v prosinci Aktivní účast na krajských seminářích včetně diskusního fora. Počet lůžek: 35 Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 69 Průměrná ošetřovací doba: 6 dní Gynekologicko-porodnické oddělení Počet porodů 641 Počet UZ vyšetření Počet amniocentéz 128 Počet pacientek ošetřených na denním stacionáři 410 Počet operací celkem 975 velkých gynekologických operací 405 počet laparoskopií 148 počet malých gynekolog. operací 570 Gynekologická ambulance Brněnec vyšetření Počet lůžek: 5 Počet hospitalizovaných pacientů: 153 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 87,3 Průměrná ošetřovací doba: 8,2 dní Anesteziologické výkony: Anestézie celkově Anesteziologicko-resuscitační oddělení Anestézie v ÚPS 335 Anestézie u pacientů starších 70 let 496 Anestézie ambulantně 388 Anestézie delší jak 120 minut výkonů Anestézie regionální 357 Dospávací pokoj 955 ošetřených pacientů 11

12 Anesteziologická činnost je prováděna na 3 centrálních operačních sálech, na zákrokovém sále, na urologickém endoskopickém sále, na gastroenterologickém pracovišti, na psychiatrickém oddělení a na JIP interního oddělení. Resuscitační péče: Pacienti přijatí 153 Pacienti starší 70 let 91 Vstupní APACHE II (průměr) 26 Zemřelí 53 Ventilovaní pacienti 147 TISS, reps.podíl resuscitační péče69,99 % Typ příjmu: Interní 110 Chirurgický 60 Pooperační 33 V roce 2005 se podařilo: 1) Rutinní užívání mimotělních eliminačních metod umělá ledvina 2) Rutinní užívání bronchoskopu při diagnostice a odsávání z bronchů u kriticky nemocných 3) Doladění zdravotnické dokumentace nemocných 4) Rutinní zvládání dlouhodobé resuscitační péče 5) Zprovoznění anesteziologické ambulance 6) Zavedeni RIP (registr intenzivní péče) 7) Úspěšná atestace MUDr. Morávkové 8) E mailové propojení s oddělením infekční diagnostiky Litomyšl Dětské oddělení Počet lůžek: 44 (z toho 14 novorozeneckých) Počet hospitalizovaných pacientů: (dětské 2111, novorozenecké 645) Počet ošetřovacích dnů: (dětské 5923, novorozenecké 3242) Obložnost (v %): 57,4 (dětské 54,6%, novorozenecké 63,4%) Průměrná ošetřovací doba: 3,3 (dětské 2,8 dne, novorozenecké 5,0 dne) Počet ambulantně ošetřených pacientů: Příjmová ambulance Dětská odborná ambulance: diabetologická 440 endokrinologická metabolická 534 nefrologická Nová zdravotnická technika: Nákup 2 ks infúzních pump a 6 ks novorozeneckých postýlek v celkové ceně cca 120 tis. Kč. Prezentace primariátu: Pravidelné pořádání pediatrických seminářů, na kterých se prezentacemi podílejí lékaři oddělení. MUDr. Nečasová a Dr. Veselý - aktivní účast na celostátním endokrinologickém symposiu. Sestry novorozeneckého úseku pořádají předporodní školení pro nastávající maminky v péči o novorozence a o podpoře kojení. 12

13 Počet lůžek: 18 Počet hospitalizovaných pacientů: 841 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 90,9 Průměrná ošetřovací doba: 6,8 dní ORL oddělení Četnost vybraných zdravotnických výkonů: Adenotomie 350 Tonsillectomie 90 Štítné žlázy 9 Septoplastiky 53 Rhinoplastiky 12 FESS 22 Úrazy obličejových kostí 43 Tracheotomie 25 Kofochirurgické operace 23 Plastika boltců 36 Operace velkých slinných žláz 4 Esofagoskopie 31 Direktní laryngoskopie 21 Bronchoskopie 4 Sinoskopie 18 Počet pacientů operovaných v celkové anestesii 759 Počet všech pacientů ošetřených a operovaných na operačních sálech (COS + ORL) Počet všech výkonů a ošetření na operačních sálech (COS + ORL) Počet přidělených sluchadel 208 Nová zdravotnická technika: Zakoupení nového operačního mikroskopu Zeiss S8 Vario. Prezentace primariátu: ORL oddělení uspořádalo 9. ročník odborného Předvánočního ORL semináře a dále 6. ročník cyklistického závodu pro zdravotníky CYKLO-CUP Počet lůžek: 22 Počet hospitalizovaných pacientů: 959 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 72,4 Průměrná ošetřovací doba: 5,9 dní Urologické oddělení Počet ambulantně ošetřených pacientů:

14 Počet operací otevřených 212 z toho velké 48 malé 143 laparoskopické 21 Počet endoskopických výkonů: z toho diagnostických 845 intervenčních 682 cystoskopie 307 flex.cystoskopie 536 TUPE 107 TUR Tu m.m. 61 PEK 17 URS 58 OUT 15 nefrostomie 17 biopsie m.m. 56 ELCO 4 stent zavedení 128 stent extrakce 104 Dormia extrakce 41 as.ureteropyelografie 293 cystografie 9 uretrografie 25 Počet UZ vyšetření: Počet urodyn. Výkonů: Uroflowmetrie 400 plnící cystometrie 47 profilometrie 40 Počet lůžek: 30 Počet hospitalizovaných pacientů: 364 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 88,3 Průměrná ošetřovací doba: 21,5 dní Psychiatrické oddělení Psychiatrická ambulance pro dospělé ošetřených Dětská psychiatrická ambulance 680 Ambulance klinické psychologie 480 AT ambulance 456 Prezentace primariátu: Přednosta oddělení Doc. MUDr. Boleloucký složil na subkatedře psychosomatické medicíny IPVZ zkoušku a získal v prosinci 2005 Osvědčení o vzdělání v oblasti psychosomatické medicíny. Doc. MUDr. Boleloucký organizoval v rámci výkonu lektorského dohledu pod záštitou ČLK pro místní psychiatry a další odborné zájemce z okolí Regionální psychiatrické semináře ve 14

15 Svitavách. Účastnil mj. vybraných pátečních seminářů na Psychiatrické klinice LFMU v Brně a dalších celostátních akcí. Doc. MUDr. Z Boleloucký pokračoval v r v práci ve výboru Společnosti pro psychosomatické integrace ČLS JEv.P (čestné členství) a ve výboru Psychosomatické sekce České psychiatrické společnosti ČLS JEv.P. Pokračovala spolupráce s onkologickou skupinou profesorů MUDr. J. Vorlíčka a MUDr. Z. Adama (II. Hematoonkologická klinika FNB v Brně-Bohunicích) V létě 2005 vyšla kniha autorů Z. Adam, J. Vorlíček et. al. Kostní nádorová choroba (Grada 2005), kde je Dr. Boleloucký prvním autorem kapitoly o koanalgeticích.. Léčebna dlouhodobě nemocných Počet lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 60 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 98 Průměrná ošetřovací doba: 137,1 dní Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů: Počet rehospitalizací 10 Zemřelo 33 Přeloženo do DD Mor. Třebová 4 Přeloženo do jiných zařízení 1 Přeloženo na jiná oddělení 10 Propuštěno domů 2 Radiodiagnostické oddělení V roce 2005 bylo na RTG vyšetřeno celkem pacientů, z toho v ÚPS. Skiaskopicky bylo provedeno 374 vyšetření GIT a 249 skiaskopií na C-ramenu. Dále bylo provedeno 305 vylučovacích urografií. Sonograficky bylo provedeno celkem neinvazivních vyšetření a 33 intervenčních výkonů pod UZ kontrolou. Nové metody: Sonografická diagnostika byla rozšířena o UZ vyšetření žilních perforátorů. Hematologicko-transfúzní oddělení V hematologické ambulanci bylo za rok 2005 provedeno 2926 vyšetření a ošetření u ambulantních pacientů + 65 konsiliárních vyšetření u hospitalizovaných nemocných. V laboratořích HTO bylo provedeno celkem výkonů, z toho výkonů u ambulantních a u hospitalizovaných nemocných. Počet odběrů plné krve od dárců 2884 (výhradně bezpříspěvkové odběry) Počet odběrů autologní krve pacientů k operacím 49 15

16 Nová zdravotnická technika: Dva plně automatické hematologické analyzátory Advia 120 a Advia 60 umožňující vyšetřování pětipopulačního diferenciálu a celkem 27 parametrů krevního obrazu a také nezávislé souběžné vyšetřování dárců krve bez narušení rutinní série vyšetření pro lůžková oddělení. Advia 60 současně slouží jako záložní přístroj pro případ poruchy hlavního analyzátoru. Dále byla laboratoř vybavena tiskárnou čárových kódů a čtečkami, což umožňuje plnou automatizaci provozu laboratoře v základních morfologických a hemokoagulačních vyšetřeních. Nové metody: Díky výše uvedenému přístrojovému vybavení bylo do rutinní praxe zavedeno vyšetření pětipopulačního přístrojového diferenciálu a cytometrického vyšetření retikulocytů, na něž jsme získali certifikát správné laboratorní praxe. Na transfúzním úseku zavedeno akutní zvaní dárců prostřednictvím SMS, což přináší výraznou úsporu (rozdíl ceny SMS a telegramu či telefonátu) a především zrychlení dosažitelnosti dárce. Prezentace oddělení: 1. aktivní práce primářky oddělení MUDr. Dagmar Veselé v oblastním výboru ČČK (místopředsedkyně) a veřejná přednášková činnost (základní organizace ČČK ve městě, každoroční přednáška na rekondičním táboře onkologických pacientů). 2. pravidelná aktivní účast na akcích Daruj krev s Českým rozhlasem, rozhovory primářky odd. pro Český rozhlas Pardubice, Deníky Svitavska a MF Dnes o dárcovství krve. 3. spolupráce s ČČK při oceňování nejaktivnějších dárců krve, 4x ročně přijetí představiteli města a kraje. Oddělení klinické biochemie Za rok 2005 bylo na OKB zpracováno biochemických žádanek, bylo provedeno vyšetření, včetně agregovaných výkonů. Počet vyšetření na jednu žádanku byl 7,72. Celková výkonnost OKB v roce 2005 vyjádřena v bodech byla včetně agregovaných výkonů. Na OKB bylo v roce 2005 dosaženo celkových výnosů Kč. Celkové náklady byly v roce Kč. Náklady na speciální zdravotnický materiál představovaly Kč. Celkové náklady na jedno vyšetření představovaly 22,13 Kč. Přímé náklady na jedno vyšetření byly v roce ,0 Kč. V roce 2005 bylo dosaženo hospodářského výsledku Kč. Nové metody: V prvním pololetí 2005 byla na OKB zavedena řada nových diagnostických metod. Stávající metoda stanovení kyseliny močové byla nahrazena metodou, která je podstatně přesnější a ekonomicky výhodnější. Rovněž jsme byli nuceni hledat nového dodavatele soupravy pro stanovení CRP, neboť stávající výrobce již danou soupravu nedodává. Byla zavedena metoda stanovení CRP, která je dostatečně přesná a správná a její cena je proti stávající soupravě nižší. Dále byla zavedena enzymatická metoda pro stanovení kreatininu v séru a moči. Tato metoda je pro stanovení kreatininu podstatně specifičtější a vykazuje menší interference dalších látek přítomných v moči. Pro kontrolu diabetiků bylo zavedeno stanovení c-peptidu v moči. 16

17 Na OKB dále byla zavedena nová metoda stanovení laktát dehydrogenázy pracující na principu reakce laktátu na pyruvát. Jde o metodu IFCC, kterou pro stanovení LD doporučuje Česká společnost klinické biochemie. Prezentace oddělení: V červnu 2005 oddělení pořádalo mezikrajský seminář Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Semináře, který se konal na Milovech za podpory asi dvaceti firem se zúčastnilo 250 biochemiků. Na semináři přednášeli přední osobnosti klinické biochemie jako Prof.MUDr Palička a Prof.MUDr Jabor. Ve druhém pololetí 2005 byla zahájena příprava k akreditaci OKB podle normy ISO Tato příprava probíhá ve spolupráci s firmou Systémy jakosti pod vedením Ing. Aleny Fischerové. V současné době na oddělení pracují na přípravě Laboratorní příručky a dalších dokumentů souvisejících s akreditací. Snahou je zajistit návaznost probíhající přípravy OKB na akreditaci na proces akreditace Nemocnice ve Svitavách. Nová zdravotnická technika: Ve 2.pololetí 2005 byl dán do provozu analyzátor AIA 360, který je používán jako statimový analyzátor při stanovení troponinu I,CK-MB mass, tedy parametrů používaných při diagnostice infarktu myokardu. Tento analyzátor je dále používán ke statimovým stanovením HCG. Hlavním důvodem uvedením tohoto analyzátoru do provozu OKB byla potřeba rychlejší a bezporuchové odezvy na statimová vyšetření výše uvedené palety. Patologicko-anatomické oddělení Biopsie bločků preparátů Cytologie Pitev Nová technika: Autoteknikon a mikrotom Rehabilitační oddělení Počty výkonů: lékařem 7 926, z toho vstupních Celkově výkonů: z toho LTV fyzikální terapie

18 VII. HOSPODAŘENÍ Nemocnice ve Svitavách vykázala za rok 2005 konečný hospodářský výsledek - ztrátu tis. Kč. Z níže uvedeného komentáře vývoje nákladů a výnosů je zřejmé, že výrazný vliv měla především mimořádná účetní operace dle 549/2004 Sb. ve výši tis. Kč (snížení účetních odpisů nekrytých finančními zdroji ve fondu FRIM), bez které by ztráta z hospodaření dosáhla úrovně tis. Kč. Do hospodaření se negativně promítlo zrušení civilní služby a zákonné navýšení mzdových nákladů od Do nákladů se též promítlo provozování nové budovy intenzivní medicíny, kde náklady na energie, dodavatelský úklid, centrální sterilizaci, laboratorní materiály a vybavení DDHM (z vlastních zdrojů) zaznamenaly meziroční nárůst o 8,8 mil. Kč. V oblasti tržeb od zdravotních pojišťoven se podařilo vedení nemocnice po složitých jednáních profinancovat nově otevřenou kapacitu nového lůžkového ARO. Cenou za nasmlouvání nové lůžkové kapacity s VZP však bylo podepsání smluv na částečnou úhradu poskytnuté péče v hospitalizaci pomocí DRG (v ambulantní péči, dopravě a vyžádané péči úhrady dle počtu unicitních ošetřených pojištěnců). Nemocnice i přes 2% meziroční nárůst akutních hospitalizací nedosáhla na navýšení úhrad nad 103% jiným nemocnicím zaručených paušálními úhradami. V roce 2005 se již neopakovaly významné provozní dotace na oddlužení z roku Vedení nemocnice se podařilo eliminovat dopady výše uvedených nepříznivých vlivů pouze částečně. I přes meziroční snížení investičních výdajů z vlastních zdrojů o tis. Kč (rok tis. Kč) činil roční výsledek hospodaření ztrátu ve výši tis. Kč. Lze jednoznačně konstatovat, že meziroční navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven nepokrylo výrazné zvýšení nákladů především ve mzdové oblasti. A. Výnosy Celkové výnosy Nemocnice ve Svitavách činily tis. Kč a zaznamenaly meziroční nárůst o 3% při očištění roku 2004 o mimořádnou účetní operaci dle 549/2004 Sb. ve výši tis. Kč. Tržby za vlastní výkony a zboží meziročně vzrostly o 12% tj. o tis. Kč především nasmlouváním nové kapacity lůžkového oddělení ARO. Tabulka č.2 Název účtu Plán 2005 Skut Plnění 2005 v % v tis. Kč Rozdíl Skut Výnosy * Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby z prodeje služeb Tržby od VZP Tržby od ost. pojišťoven Tržby za zdrav.péči mimo ZP-tuz Tržby za zdrav.péči mimo ZP-zahr Tržby za ost. nezdr.služby Tržby za prodané zboží Aktivace Ostatní výnosy 4 185* Tržby z prodeje majetku

19 69 - Provozní dotace * očištěno o mimořádnou účetní operaci dle 549/2004 Sb ve výši tis. Kč. Tržby z prodeje služeb ( tis. Kč) Celkový meziroční nárůst činí 11%. Tržby od VZP ( tis. Kč) vzrostly meziročně o 12% vlivem fakturací za výkony nové kapacity lůžkového oddělení ARO. Podíl VZP na celkových tržbách od zdravotních pojišťoven byl 90,4%. Tržby od ostatních pojišťoven ( tis. Kč) vzrostly meziročně o 3% - vliv ARO minimální. Zbývající tržby (6 288 tis. Kč) zůstaly na srovnatelné úrovni s rokem 2004 (v roce 2004 mimořádné vaření pro Poličskou nemocnici). Z toho tržby za zdr. péči mimo ZP 775 tis.kč, tržby za praní a čištění textilu tis. Kč, tržby za hostinské služby tis. Kč, tržby za ubytování 387 tis. Kč, tržby za nájemné vč. sl. spoj. s nájmem tis. Kč, tržby za dopravu 62 tis. Kč. Tržby za prodané zboží (2 713 tis. Kč) Jedná se o tržby nemocniční kantýny, která zahájila provoz od Aktivace materiálu a zboží (7 322 tis. Kč) proti roku 2004 došlo k poklesu o 3%. Jedná se o aktivaci materiálu při odběrech krve a následné výrobě krevních výrobků. Počet odběrů krve použitelných pro výrobu byl při meziročně nezměněných cenách za TU. Úroky (38 tis. Kč) Výše je ovlivněna zhoršenou finanční situací nemocnice a následnou nižší hotovostí na bankovních účtech. Zúčtování fondů (446 tis. Kč) Jedná se o využívání finančních darů zúčtovaných na rezervním fondu k nákupu především DDHM. Jiné ostatní výnosy (4 203 tis. Kč) Bezúplatné nabytí materiálu (krve) od dárců krve činilo tis. Kč, příspěvek FKSP na stravovaní 561 tis. Kč, náhrady škod od pojišťoven 89 tis.kč, náhrady za manka a škody 8 tis. Kč, sběr druhotných surovin 31 tis. Kč, výnosy z parkování 12 tis. Kč, příspěvek na národní onkologický registr 75 tis. Kč, prevence TBC 141 tis. Kč. Tržby z prodeje materiálu (3 320 tis. Kč) - jedná se o prodej krve a krevních výrobků ke klinickému použití. Od je jiná metodika účtování nelze srovnat rok Příspěvky a dotace na provoz ( tis. Kč) meziroční pokles o 47 %. Rok 2004 byl ovlivněn mimořádným provozním příspěvkem Pk na oddlužení (9 347 tis. Kč), který v roce 2005 činil tis. Kč. Dále byl zúčtován provozní příspěvek Pk v rámci stavebních úprav a rekonstrukcí 2. etapy vybavení pavilónu intenzivní medicíny ve výši tis. Kč a příspěvek Pk na neinvestiční výdaje výstavby objektu RZS II.etapa ve výši 600 tis. Kč. Příspěvek z Úřadu práce za absolventská místa zúčtovaný přes Pk činil 36 tis. Kč. Zbývající provozní příspěvky zřizovatele (ZZS, LSPP atd.) ve výši tis. Kč byly oproti roku 2004 navýšeny o pouhých 41 tis. Kč. 19

20 B. Náklady Celkové náklady Nemocnice ve Svitavách ( tis. Kč vč. daně z příjmů) zaznamenaly 8% nárůst oproti roku Výrazně se zde promítlo zvýšení osobních nákladů vlivem zrušení civilní služby a zákonného navýšení mzdových nákladů od Vliv měly i zvýšené provozní náklady zprovozněného objektu intenzivní medicíny (nové operační sály včetně centrální sterilizace, lůžkové ARO, interní JIP a oddělení klinické biochemie). Tabulka č.3 Název účtu Skut Plán 2005 Skut Plnění 2005 v % v tis. Kč Rozdíl Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba biologického materiálu Spotřeba léčivých přípravků Spotřeba krve a krevních výr SZM Spotřeba pohonných hmot Potraviny Všeobecný materiál DDHM Prádlo a OOPP Knihy, učebnice, p., hračky Spotřeba energie Prodané zboží Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady včetně náležitostí Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, prod. maj., rezer. čas. roz Odpisy HIM a NHIM zúčtováno dle 549/2004 Sb Prodaný materiál Daň z příjmů Spotřeba materiálu ( tis. Kč) 15% meziroční nárůst ovlivnilo zprovoznění nového lůžkového oddělení ARO, centrální sterilizace, které zahájily provoz v září roku Celková spotřeba materiálu těchto dvou nových provozů činila tis. Kč. Z toho nejvíce spotřeba léků (5 027 tis. Kč), krve (715 tis. Kč) a SZM (2 370 tis. Kč). Provozování nového lůžkového oddělení ARO měly za následek i zvýšení spotřeby laboratorního materiálu 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR)

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Výroční zpráva 2013 (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více