Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací"

Transkript

1 OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r z pohledu náměstka LPP III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní informace o organizaci 5, 6 V. Počet zaměstnanců. 7 VI. Aktivity oddělení nemocnice VII. Hospodaření VIII. Kontrolní činnost 29 Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Ve Svitavách

2 I. Úvodní slovo ředitele V roce 2005 Nemocnice ve Svitavách poskytovala po dlouhé době zdravotní péči aniž by byla ovlivňována rozsáhlými stavebními pracemi, jak tomu bylo v předchozích třech letech. Neznamená to v žádném případě, že by vedení nemocnice na další rozvoj a modernizaci jednotlivých zdravotnických provozů rezignovalo. Proběhlé investiční akce stavebního charakteru však svým rozsahem zdaleka nedosahovaly takového objemu jako v letech předchozích a s tím souvisel i zásah do standardního chodu nemocnice. Hlavním rozvojovým záměrem roku 2005 byla rekonstrukce RDG oddělení a zavedení nové diagnostické metody počítačové tomografie (CT). Tento záměr se v rozhodující části, přes značné úsilí vedení nemocnice, nepodařilo realizovat. Důvodem byla neúspěšná jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o navázání smluvního vztahu na provozování CT přístroje. Chybění CT diagnostiky v naší nemocnici považuji za zásadní problém v poskytování akutní léčebné péče a věřím, že v roce 2006 tento věcně nezpochybnitelný investiční záměr naplníme. V závěru roku 2005 se nám podařilo zahájit alespoň první část realizace tohoto záměru, kterou je nepřímá digitalizace celého RDG pracoviště. Paralelně s touto strategickou investicí probíhala jednání, příprava a částečná realizace, zásadní investice roku 2006 komplexní rekonstrukce stravovacího provozu. Realizaci záměru této investice pro rok 2005 se nám podařilo naplnit. V oblasti zkvalitňování poskytované léčebné péče nelze opomenout doplňující investici centrálních operačních sálů, kde jsme instalovali překládací zařízení a pro ORL operativu pořídili operační mikroskop. Za významný mezník v dalším životě nemocnice považuji zahájení přípravy Nemocnice ve Svitavách k akreditaci. Jsem rád, že se podařilo vytvořit kvalitní realizační tým a že práce na akreditaci byly reálně zahájeny. Akreditační proces vnímám jako jedinečnou příležitost ke zkvalitnění našeho přístupu k pacientovi, k vytvoření nových komunikačních vztahů pacient zdravotník. Je to proces trvalý, který by měl neustále zlepšovat naši péči o pacienta. Ve svém pohledu na rok 2005 nemohu opomenout neradostnou skutečnost významně negativního výsledku hospodaření nemocnice. Po letech relativní stability, která ovšem byla dosažena na úkor pořizování investic, znamená tento ekonomický výsledek reálný pohled do zrcadla ekonomických možností nemocnice, především v oblasti osobních nákladů. Do této oblasti očekávám zaměření pozornosti celého vedení nemocnice v roce Jsem si vědom toho, že je to zadání obtížné, úkol, ve kterém je potřeba otevřeně komunikovat s našimi zaměstnanci na všech úsecích, na všech úrovních poskytování, jak léčebně preventivní péče, jako naší hlavní činnosti, tak i technicko-hospodářského zázemí nemocnice. Pro naplnění všech cílů nemocnice v dalším období považuji za zásadní rozvíjení otevřeného a přímého dialogu se všemi jejími zaměstnanci. MUDr. Pavel Havíř ředitel Nemocnice ve Svitavách 2

3 II. Léčebná péče za rok 2005 z pohledu náměstka LPP Nemocnice ve Svitavách poskytovala v roce 2005 zdravotní péči ve stejném rozsahu pro nezměněnou spádovou oblast jako v roce Přes tento fakt kladl rok 2005 zvýšené nároky na personál ARO, OKB, operační obory a JIP interního oddělení. Nová budova pavilónu akutní medicíny se tzv. provozně usazovala. Jako největší problém se ukázala doprava pacientů při centralizované operativě v nových operačních sálech. Tento nedostatek byl nakonec vyřešen instalací překládacího zařízení, nákupem vozíků a úpravou provozu výtahů v I. budově. Od vstoupila naše nemocnice do příprav k získání akreditace. Tento trvalý proces by měl nastavit nová, jasně definovaná pravidla komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Zároveň se nastaví jasné postupy, jak při činnosti jednotlivých oddělení, tak mezioborové spolupráce. Nově zavedené metody a postupy s celoústavním významem: rutinně prováděné bronchoskopické odsávání u pacientů ARO kontinuální eliminační metody ( umělá ledvina ) u pacientů ARO na ARO zaveden RIP (registr intenzivní péče) ové propojení ARO a oddělení infekční diagnostiky Litomyšl polypectomie a stavění krvácení metodou plasmakoagulace argonem - GEA telemetrické sledování arytmií u pacientů interního oddělení neinvazivní monitorování srdečních funkcí bioimpedanční metodou - JIP interního oddělení osteosyntéza pažní kosti intramedulárním hřebem na chirurgickém oddělení UZ vyšetření žilních perforátorů RDG oddělení rutinní užívání informačního systému Medix v rámci Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Zásadní problémy z hlediska náměstka LPP nepodařilo se v nemocnici implementovat CT, naprosto nezpochybnitelnou diagnostickou metodu, což přináší pro chod jednotlivých oddělení, zvláště pak ARO, obrovské problémy ( zajištění transportu, administrativně žádosti o zvýšenou úhradu a hlavně je přímo ohrožena bezpečnost pacienta) v roce 2005 se vedení nemocnice nepodařilo zefektivnit lékařské obsazení ÚPS od VZP nasmlouvání pouze 4 lůžek na 5 lůžkové, plně vybavené stanici ARO nepodařilo se s VZP nasmlouvat ERCP, při plné přístrojové a personální vybavenosti MUDr. Hanuš Ettl náměstek ředitele pro LPP 3

4 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči V roce 2004 byla maximální pozornost věnována zavedení jednotné zdravotnické dokumentace na lůžkových odděleních nemocnice, tak aby splňovala požadavky vyplývající z koncepce ošetřovatelství. V roce 2005 můžeme říci, že dokumentace nás učí kreativně myslet a poskytuje prostor pro efektivní spolupráci ošetřovatelského týmu, dokumentuje průběh diagnostického, léčebného a ošetřovatelského procesu u klienta. Sestry pracují s ošetřovatelskými diagnózami na jejichž základě stanovují individuální plán ošetřovatelské péče u klientů. V současné době probíhají audity ošetřovatelské dokumentace, které mají pomoci vést kvalitněji ošetřovatelský proces a jeho dokumentaci. Průběžně byly zajišťovány úkoly pro naplnění hygienických norem, vč. vyhlášky č. 195/2005. Na základě této vyhlášky byl aktualizován standard ošetřovatelské péče č. 41, Nozokomiální nákazy V květnu 2005 se vedení Nemocnice ve Svitavách rozhodlo pro akreditaci nemocnice, zaměstnanci byli s tímto záměrem seznámeni formou celoústavního semináře a byl zahájen proces akreditace v naší nemocnici. V měsíci listopadu byl uspořádán vstupní seminář do procesu akreditace, který přednesl MUDr. Marx a MUDr. Vlček ze SAK ČR. Z řad lékařů a nelékařů všech oborů byl vytvořen tým kvality pro zavádění systému řízení kvality. Zaměstnanci nelékařských zdravotnických povolání aktivně pracují ve skupinách, které zpracovávají 50 národních akreditačních standardů. Průběžně jsou aktualizovány již vypracované ošetřovatelské standardy. Výstupem této snahy budou interní audity z řad našich zaměstnanců, které budou zjišťovat shodu se standardními postupy. V měsíci červnu proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti klientů naší nemocnice. Výstupy této dotazníkové akce obdrželi všichni vedoucí zaměstnanci a na jejich základě učinili příslušná opatření tak, aby se klienti v době nemoci cítili v našem zdravotnickém zařízení spokojeni. Na konci roku 2005 z ekonomických důvodů probíhaly přípravy k přechodu na podávání studených večeří našim klientům. Od 1. září 2005 nastoupila do funkce hlavní sestry Bc. Nemšovská. S touto změnou započala příprava nové organizační struktury, která je zapracována v novém organizačním řádu Nemocnice ve Svitavách. Hlavní sestra byla jmenována náměstkem ředitele pro ošetřovatelskou péči a na úseku organizace a řízení ošetřovatelské péče přímo řídí manažery pro interní, chirurgické a laboratorní obory. Tím došlo k přímému řízení, kontrole a hodnocení poskytované péče ze strany vedení nemocnice. Každé oddělení je řízeno staniční sestrou, oddělení jsou součástí určitých funkčních celků, které přímo řídí manažeři a to z pohledu řízení kvality péče, řízení lidských zdrojů, řízení spotřeby zdravotnického materiálu, vedení dokumentace, řízení rizik a koordinace spolupráce mezi odděleními. Požadavky sester na nejvyšší management nemocnice je možno vznášet přímo, nejen přes primáře oddělení. Na konci roku 2005 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců, jako součást akreditačních standardů Péče o zaměstnance. Výsledky tohoto šetření byly poskytnuty všem zaměstnancům a management nemocnice přijal na základě těchto výstupů příslušná opatření. Na konci roku byly zpracovány tři celoústavní indikátory kvality poskytované péče, kterými jsou: dekubity, mimořádné události a bolest. Tyto indikátory kvality jsou sledovány na základě jednotného pokynu vydaného náměstkem pro oš. péči a jsou k nim vypracovány standardy ošetřovatelské péče. 4

5 Byl splněn plán vzdělávání zaměstnanců nelékařských zdravotnických oborů pro rok 2005 a vypracován návrh zabezpečení optimální úrovně dalšího vzdělávání pro rok V roce 2005 úspěšně dokončilo pomaturitní specializační studium celkem 7 zaměstnanců nelékařských zdravotnických oborů a to na úsecích práce: ARIP, ošetřovatelská péče o dospělé, poruchy výživy a výměny látek, instrumentování na operačním sále a 1 laborant na úseku práce histologie. Vedoucí zaměstnanci nelékařských zdravotnických oborů průběžně absolvují kurzy právní odpovědnosti, plánování ošetřovatelské péče, preventivní opatření vzniku a šíření nemocničních nákaz, v problematice dezinfekce a sterilizace, managementu ve zdravotnictví a dalších. Na všech odděleních probíhají semináře zaměřené k problematice daného úseku práce, nelékaři se účastní kurzů, školení a konferencí i aktivní formou účasti, čímž naplňují povinnost celoživotního vzdělávání, které prokazují na základě kreditního systému. U zaměstnanců je stanoven roční plán potřeb školení a výcviku. Probíhaly přípravy k naplnění zákona č. 96/2004 a prováděcí vyhlášky č. 424/2004 a nařízení vlády 533/2005 Sb. na základě kterých, byly přepracovávány náplně práce zaměstnanců. Nemocnice spolupracuje se ZŠ Felberova ve Svitavách na zpříjemnění prostředí ve vstupní hale naší nemocnice. Žáci základní školy ve spolupráci se svými učiteli zajišťují výzdobu a pořádají besídky, které jsou určeny našim hospitalizovaným klientům a jejich rodinám. Tato milá a přátelská setkání zpříjemňují pobyt v našem zdravotnickém zařízení a každého potěší v jeho nemoci. Bc. Nemšovská Markéta náměstek pro ošetřovatelskou péči IV. Základní informace o organizaci Nemocnice ve Svitavách je příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem. Její struktura je následující: - lůžková oddělení s akutními lůžky (celkem nasmlouváno 258 lůžek) v oborech: interna (včetně JIP), psychiatrie, pediatrie (včetně novorozeneckého), ARO, chirurgie (včetně JIP), gynekologie (včetně porodního), urologie, ORL, - lůžkové oddělení LDN (23 lůžek), - oddělení komplementu: OKB, HTO, RDG, rehabilitaci, patologii, centrální operační sály, - 23 specializovaných ambulancí, - DZS, - provozní úseky - stravovací provoz, údržba, správa a prádelna. 5

6 Její hlavní činností dle zřizovací listiny je poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - provozování dopravní zdravotní služby, - poskytování přednemocniční neodkladné péče formou provozování výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, popřípadě rychlé zdravotnické pomoci, - provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé, - zabezpečování zdravotnických služeb podle branného zákona při odvodech branců, - zabezpečování činností v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, - poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen z části, včetně zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních akcích, - poskytování zdravotní péče cizincům, - provádění klinického hodnocení léčiv, - provádění odběrů krve a plasmy pro klinické a průmyslové použití (povolení MZ ČR registrační číslo C2029) výroba transfúzních přípravků, plazmaferézy a erytrocytaferézy, krevní sklad a výdej transfúzních přípravků, kontroly a vyšetření vyráběných produktů z krve a plasmy, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Nemocnice ve Svitavách, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví. Nemocnice ve Svitavách provozuje doplňkovou činnost: - čištění textilu a oděvů, - hostinská činnost, - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Nemocnice ve Svitavách se řídí následujícími předpisy: zřizovací listinou, organizačním řádem, provozními řády, dalšími vnitřní předpisy (účetní směrnice atd.). 6

7 V. Počet zaměstnanců Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2005 dle kategorií činnosti byl následující: Tabulka č.1 Kategorie činnosti Plán 2005 Skutečnost 2005 PPEPZ* podíl PPEPZ* podíl Lékaři 72,0 14,46 71,35 14,35 Všeobecné sestry, porodní asistentky 219,0 43,98 218,99 44,05 Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí 28,9 5,80 28,82 5,80 Zdravotní prac. nelékaři s odb. a special. způsob. 10,1 2,03 10,06 2,02 Zdravotní prac. nelék. pod odb. dohledem 61,3 12,31 61,23 12,32 Jiní odborní prac. nelék. s odbornou způsobilostí 7,2 1,45 7,22 1,45 THP 29,9 6,00 29,88 6,01 Dělníci a provozní 69,6 13,98 69,58 14,00 CELKEM , * = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců. K výraznému navýšení počtu pracovníků v roce 2005 došlo otevřením nového lůžkového ARO, centrální sterilizace a centrálních operačních sálů (zkušební provoz zahájen ). S novými zaměstnanci byl uzavírán pracovní poměr v měsíci červenci a srpnu. Toto zprovoznění si vyžádalo celkem nárůst 31 zaměstnanců a promítlo se plně do průměrného stavu zaměstnanců až v roce Konkrétně se jednalo o: 20 zdrav. prac. - lůžkové ARO (2 lékaři, 16 SZP,1NZP, 1 PZP) 7 zdrav. prac. - na centrální sterilizaci (2 SZP, 5 PZP) 3 zdrav. prac. - vzhledem k navýšení počtu lůžek interní JIP (2 SZP, 1 NZP) 1 zdrav. prac. - (PZP) vzhledem k nové organizaci práce na centrálních operačních sálech. Další výrazný vliv na počty zaměstnanců v roce 2005 mělo zrušení civilní služby, kdy v roce 2004 pracovalo v nemocnici 19 zaměstnanců civilní služby a pro rok 2005 nemocnice 13 z nich zaměstnala jako pomocné zdravotnické a provozní zaměstnance. Zřizovatelem stanovený limit 498 přepočteného počtu pracovníků pro rok 2005 nebyl překročen. 7

8 VI. Aktivity oddělení nemocnice Interní oddělení Počet lůžek: 61 (z toho 7 JIP) Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 99,3 Průměrná ošetřovací doba: 6,9 dní Kardiologická ambulance - počet vyšetření v ambulanci ergometrie 398 Holter aritmií 551 test na nakloněné rovině 19 Holter tlaku 445 Gastroenterologická amb. - počet vyšetření v ambulanci gastrofibroskopie 939 kolonoskopie 731 rektoskopie 328 endoskopická polypektomie 236 jaterní biopsie 18 Barronova ligatura 90 endosk. stav. krvác. opich jehlou 60 endoskop. stav. krvác. klipování 23 odběry histologie 769 rychlý ureázový test 276 dechový test 31 ERCP 140 Interní odborná amb. diabetologická vyšetření interní vyšetření endokrinolog. vyš angiologická vyš. 553 Nová technika: Dodán přístroj k provádění plasmakoagulace argonem do gastroenterologické ambulance z dotace MZ v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. Zprovozněn ergometr v kardiologické ambulanci, který byl dodán již na podzim r Nové metody: 1. Interní oddělení pokračovalo v mezinárodní studii FINESSA ve spolupráci s Kardiocentrem I. interní kliniky v Hradci Králové.Tato studie řešila léčbu akutního infarktu myokardu- STEMI metodou facilitované PCI- trombolytikum+ destičkové inhibitory IIb/III. 2. Zavedení telemetrického sledování arytmií u pacientů na standardním oddělení - hodnotí lékaři JIP. 3. Zavedení nových možností monitoringu pacientů na JIP na základě nového vybavení, možnost měření srdečních funkcí neinvazivní bioimpendanční metodou. 8

9 4. V gastroenterologické ambulanci možnost provádění polypektomií a stavění krvácení metodou plasmakoagulace. Přístroj jsme získali v rámci akce Národního screeningu kolorektálního karcinomu. 5. MUDr. Smrčková absolvovala kurz na vyšetřování transesofageální echokardiografie a provádí již toto vyšetření v praxi. Tzn., že v r prováděli toto vyšetření 2 lékaři. 6. V endokrinologické ambulanci a současně při vyšetřování pacientů na lůžkovém oddělení byly zavedeny tyto metody: A. Dexamethazonový test u pacientů s podezřením na onemocnění nadledvin B. Odběry moče na vyšetření metanephrinu, normetanephrinu a adrenalinu k vyloučení onemocnění dřeně nadledvin. 7. V diabetologické ambulanci a současně na lůžkovém oddělení bylo zavedeno vyšetřování stimulovaného C- peptidu při vyhledávání pacientů s dg diabetes mellitus l. typu. Další: 1. Po provedení stavebních úprav v prostorách po přestěhování JIP na odd. interna ženy uvedeno do provozu nové sociální zařízení pro pacientky (WC + sprchy) a jídelnu. Na oddělení interna muži byla také zřízena jídelna pro pacienty. Tyto úpravy přispěly ke zlepšení sociálního zázemí pro pacienty. 2. Od února 2005 byly zavedeny UZ příslužby pro vyšetřování UZ srdce o víkendech a svátcích. Z interního oddělení byli zapojeni 4 lékaři: MUDr. Kellnerová, Smrčková, Hrubý, Kolečkář. Odborné semináře: V r oddělení zorganizovalo celkem 8 odborných seminářů, kam byli zváni lékaři z bývalého okresu Svitavy a dalších regionů. Účast na seminářích se během r postupně zvyšovala i v důsledku zvýšené návštěvnosti ze strany sester. Na podzim r účast na semináři účastníků. Semináře jsou zařazeny do vzdělávání ČLK. Leden: Problematika jaterní cirhozy a portální hypertenze - doc. MUDr. Jan Lata, Csc., interní gastroenterologická klinika FN Brno. Syndrom obstruktivní defekace - MUDr. Petr Vlček, I. chir. klinika FN U sv. Anny Brno. Únor: Moderní management cévní mozkové příhody - MUDr. René Jura, neurologická klinika FN Brno. Léčba psychiatrických komplikací u interně nemocného - MUDr. Tomáš Kašpárek, psychiatrická klinika FN Brno. Březen: S Evropou proti alergii - MUDr.Jiřina Chládková, dětská klinika FN Hradec Králové, doc. MUDr. Karel Ettler, Csc., přednosta kožní kliniky FN Hradec Králové, MUDr. Petr Víšek, dětské odd. Litomyšl. Duben: Přehled zobrazovacích metod v radiologii a jejich omezení. Iatrogenní poškození a moderní radiologie. Neurčité bolesti břicha a dyspeptické potíže versus zobrazovací metody - prof. MUDr. Vlastimil Válek,Csc., přednosta radiologické kliniky FN Brno. 9

10 Květen: Kolorektální karcinom prevence, diagnostické a terapeutické postupy. Koncepce onkologické péče v Pardubickém kraji - doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, Csc., přednosta odd. radiační onkologie, Krajská nemocnice Pardubice. Představení odd. radiační onkologie v Pardubicích a onkologická ambulance ve Svitavách MUDr. Iveta Kolářová, odd. radiační onkologie Pardubice. Září: Etiologie a antibiotická léčba septických stavů na JIP. Principy antibiotické léčby respiračních infekcí a uroinfekcí v komunitě - prim. MUDr. Otakar Nyč, Ústav lékařské mikrobiologie FN Praha Motol. Pacient s MRSA v nemocnici a v komunitě - prim. MUDr. Jana Janečková, odd. infekční diagnostiky Nemocnice v Litomyšli. Říjen: Seminář s pneumologickou tématikou: Moderní diagnostika a léčba chronické obstrukční plicní nemoc - MUDr. Vladimír Koblížek, plicní klinika FN Hradec Králové, Chronická obstrukční plicní nemoc bronchologické a morfologické nálezy - prim. MUDr. Pavel Bartoň, OLÚ Jevíčko, prim. MUDr. Zoltán Kerekes, Patologie Litomyšl s.r.o. Listopad: Seminář s tématikou soudního lékařství ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové přednášející doc. MUDr. Petr Homar, CSc., MUDr. Josef Pleskot, MUDr. Petr Lacina, MUDr. Miroslav Šafr. Témata: Koncepce soudního lékařství a spolupráce s terénními lékaři Možnosti průkazu přítomnosti etylalkoholu v tělesných tekutinách vyšetřované osoby Dvojnásobné střelné poranění u sebevraha Kombinované sebevraždy Prim. MUDr. Kellnerová v rámci odborného semináře v září 2005 přednesla přednášku o statinech se zaměřením na atorvastatin. MUDr. Palatka v březnu 2005 aktivně vystoupil s našimi výsledky v r na semináři v rámci prezentace výsledků Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. Chirurgické oddělení Počet lůžek: 45 z toho 4 JIP Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 65,2 Průměrná ošetřovací doba: 6,0 dní Počet velkých operací celkem z toho: Počet velkých traumatolog. Operací 107 Výkony břišní chirurgie: resekční výkony na tl. střevě 44 strumectomie 38 miniinvaz. výkony s převahou laparoskopických operací

11 Nové metody: V 1. pololetí 2005 byla na oddělení zavedena zcela nová operační metoda osteosyntéza pažní kosti intramedulárním hřebem, (humerální hřeb). Instrumentarium firmy Medin bylo pořízeno v listopadu Prezentace primariátu: Přednosta oddělení MUDr. Hrníčko vystoupil s přednáškou na chirurgickém kongresu v Pardubicích v dubnu 2005, na Setkání českých a slovenských chirurgů v květnu 2005 v Novém Městě na Moravě, dále vystoupil s kazuistikou v rámci mezikrajského chirurgického semináře v Hradci Králové v prosinci Aktivní účast na krajských seminářích včetně diskusního fora. Počet lůžek: 35 Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 69 Průměrná ošetřovací doba: 6 dní Gynekologicko-porodnické oddělení Počet porodů 641 Počet UZ vyšetření Počet amniocentéz 128 Počet pacientek ošetřených na denním stacionáři 410 Počet operací celkem 975 velkých gynekologických operací 405 počet laparoskopií 148 počet malých gynekolog. operací 570 Gynekologická ambulance Brněnec vyšetření Počet lůžek: 5 Počet hospitalizovaných pacientů: 153 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 87,3 Průměrná ošetřovací doba: 8,2 dní Anesteziologické výkony: Anestézie celkově Anesteziologicko-resuscitační oddělení Anestézie v ÚPS 335 Anestézie u pacientů starších 70 let 496 Anestézie ambulantně 388 Anestézie delší jak 120 minut výkonů Anestézie regionální 357 Dospávací pokoj 955 ošetřených pacientů 11

12 Anesteziologická činnost je prováděna na 3 centrálních operačních sálech, na zákrokovém sále, na urologickém endoskopickém sále, na gastroenterologickém pracovišti, na psychiatrickém oddělení a na JIP interního oddělení. Resuscitační péče: Pacienti přijatí 153 Pacienti starší 70 let 91 Vstupní APACHE II (průměr) 26 Zemřelí 53 Ventilovaní pacienti 147 TISS, reps.podíl resuscitační péče69,99 % Typ příjmu: Interní 110 Chirurgický 60 Pooperační 33 V roce 2005 se podařilo: 1) Rutinní užívání mimotělních eliminačních metod umělá ledvina 2) Rutinní užívání bronchoskopu při diagnostice a odsávání z bronchů u kriticky nemocných 3) Doladění zdravotnické dokumentace nemocných 4) Rutinní zvládání dlouhodobé resuscitační péče 5) Zprovoznění anesteziologické ambulance 6) Zavedeni RIP (registr intenzivní péče) 7) Úspěšná atestace MUDr. Morávkové 8) E mailové propojení s oddělením infekční diagnostiky Litomyšl Dětské oddělení Počet lůžek: 44 (z toho 14 novorozeneckých) Počet hospitalizovaných pacientů: (dětské 2111, novorozenecké 645) Počet ošetřovacích dnů: (dětské 5923, novorozenecké 3242) Obložnost (v %): 57,4 (dětské 54,6%, novorozenecké 63,4%) Průměrná ošetřovací doba: 3,3 (dětské 2,8 dne, novorozenecké 5,0 dne) Počet ambulantně ošetřených pacientů: Příjmová ambulance Dětská odborná ambulance: diabetologická 440 endokrinologická metabolická 534 nefrologická Nová zdravotnická technika: Nákup 2 ks infúzních pump a 6 ks novorozeneckých postýlek v celkové ceně cca 120 tis. Kč. Prezentace primariátu: Pravidelné pořádání pediatrických seminářů, na kterých se prezentacemi podílejí lékaři oddělení. MUDr. Nečasová a Dr. Veselý - aktivní účast na celostátním endokrinologickém symposiu. Sestry novorozeneckého úseku pořádají předporodní školení pro nastávající maminky v péči o novorozence a o podpoře kojení. 12

13 Počet lůžek: 18 Počet hospitalizovaných pacientů: 841 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 90,9 Průměrná ošetřovací doba: 6,8 dní ORL oddělení Četnost vybraných zdravotnických výkonů: Adenotomie 350 Tonsillectomie 90 Štítné žlázy 9 Septoplastiky 53 Rhinoplastiky 12 FESS 22 Úrazy obličejových kostí 43 Tracheotomie 25 Kofochirurgické operace 23 Plastika boltců 36 Operace velkých slinných žláz 4 Esofagoskopie 31 Direktní laryngoskopie 21 Bronchoskopie 4 Sinoskopie 18 Počet pacientů operovaných v celkové anestesii 759 Počet všech pacientů ošetřených a operovaných na operačních sálech (COS + ORL) Počet všech výkonů a ošetření na operačních sálech (COS + ORL) Počet přidělených sluchadel 208 Nová zdravotnická technika: Zakoupení nového operačního mikroskopu Zeiss S8 Vario. Prezentace primariátu: ORL oddělení uspořádalo 9. ročník odborného Předvánočního ORL semináře a dále 6. ročník cyklistického závodu pro zdravotníky CYKLO-CUP Počet lůžek: 22 Počet hospitalizovaných pacientů: 959 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 72,4 Průměrná ošetřovací doba: 5,9 dní Urologické oddělení Počet ambulantně ošetřených pacientů:

14 Počet operací otevřených 212 z toho velké 48 malé 143 laparoskopické 21 Počet endoskopických výkonů: z toho diagnostických 845 intervenčních 682 cystoskopie 307 flex.cystoskopie 536 TUPE 107 TUR Tu m.m. 61 PEK 17 URS 58 OUT 15 nefrostomie 17 biopsie m.m. 56 ELCO 4 stent zavedení 128 stent extrakce 104 Dormia extrakce 41 as.ureteropyelografie 293 cystografie 9 uretrografie 25 Počet UZ vyšetření: Počet urodyn. Výkonů: Uroflowmetrie 400 plnící cystometrie 47 profilometrie 40 Počet lůžek: 30 Počet hospitalizovaných pacientů: 364 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 88,3 Průměrná ošetřovací doba: 21,5 dní Psychiatrické oddělení Psychiatrická ambulance pro dospělé ošetřených Dětská psychiatrická ambulance 680 Ambulance klinické psychologie 480 AT ambulance 456 Prezentace primariátu: Přednosta oddělení Doc. MUDr. Boleloucký složil na subkatedře psychosomatické medicíny IPVZ zkoušku a získal v prosinci 2005 Osvědčení o vzdělání v oblasti psychosomatické medicíny. Doc. MUDr. Boleloucký organizoval v rámci výkonu lektorského dohledu pod záštitou ČLK pro místní psychiatry a další odborné zájemce z okolí Regionální psychiatrické semináře ve 14

15 Svitavách. Účastnil mj. vybraných pátečních seminářů na Psychiatrické klinice LFMU v Brně a dalších celostátních akcí. Doc. MUDr. Z Boleloucký pokračoval v r v práci ve výboru Společnosti pro psychosomatické integrace ČLS JEv.P (čestné členství) a ve výboru Psychosomatické sekce České psychiatrické společnosti ČLS JEv.P. Pokračovala spolupráce s onkologickou skupinou profesorů MUDr. J. Vorlíčka a MUDr. Z. Adama (II. Hematoonkologická klinika FNB v Brně-Bohunicích) V létě 2005 vyšla kniha autorů Z. Adam, J. Vorlíček et. al. Kostní nádorová choroba (Grada 2005), kde je Dr. Boleloucký prvním autorem kapitoly o koanalgeticích.. Léčebna dlouhodobě nemocných Počet lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 60 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 98 Průměrná ošetřovací doba: 137,1 dní Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů: Počet rehospitalizací 10 Zemřelo 33 Přeloženo do DD Mor. Třebová 4 Přeloženo do jiných zařízení 1 Přeloženo na jiná oddělení 10 Propuštěno domů 2 Radiodiagnostické oddělení V roce 2005 bylo na RTG vyšetřeno celkem pacientů, z toho v ÚPS. Skiaskopicky bylo provedeno 374 vyšetření GIT a 249 skiaskopií na C-ramenu. Dále bylo provedeno 305 vylučovacích urografií. Sonograficky bylo provedeno celkem neinvazivních vyšetření a 33 intervenčních výkonů pod UZ kontrolou. Nové metody: Sonografická diagnostika byla rozšířena o UZ vyšetření žilních perforátorů. Hematologicko-transfúzní oddělení V hematologické ambulanci bylo za rok 2005 provedeno 2926 vyšetření a ošetření u ambulantních pacientů + 65 konsiliárních vyšetření u hospitalizovaných nemocných. V laboratořích HTO bylo provedeno celkem výkonů, z toho výkonů u ambulantních a u hospitalizovaných nemocných. Počet odběrů plné krve od dárců 2884 (výhradně bezpříspěvkové odběry) Počet odběrů autologní krve pacientů k operacím 49 15

16 Nová zdravotnická technika: Dva plně automatické hematologické analyzátory Advia 120 a Advia 60 umožňující vyšetřování pětipopulačního diferenciálu a celkem 27 parametrů krevního obrazu a také nezávislé souběžné vyšetřování dárců krve bez narušení rutinní série vyšetření pro lůžková oddělení. Advia 60 současně slouží jako záložní přístroj pro případ poruchy hlavního analyzátoru. Dále byla laboratoř vybavena tiskárnou čárových kódů a čtečkami, což umožňuje plnou automatizaci provozu laboratoře v základních morfologických a hemokoagulačních vyšetřeních. Nové metody: Díky výše uvedenému přístrojovému vybavení bylo do rutinní praxe zavedeno vyšetření pětipopulačního přístrojového diferenciálu a cytometrického vyšetření retikulocytů, na něž jsme získali certifikát správné laboratorní praxe. Na transfúzním úseku zavedeno akutní zvaní dárců prostřednictvím SMS, což přináší výraznou úsporu (rozdíl ceny SMS a telegramu či telefonátu) a především zrychlení dosažitelnosti dárce. Prezentace oddělení: 1. aktivní práce primářky oddělení MUDr. Dagmar Veselé v oblastním výboru ČČK (místopředsedkyně) a veřejná přednášková činnost (základní organizace ČČK ve městě, každoroční přednáška na rekondičním táboře onkologických pacientů). 2. pravidelná aktivní účast na akcích Daruj krev s Českým rozhlasem, rozhovory primářky odd. pro Český rozhlas Pardubice, Deníky Svitavska a MF Dnes o dárcovství krve. 3. spolupráce s ČČK při oceňování nejaktivnějších dárců krve, 4x ročně přijetí představiteli města a kraje. Oddělení klinické biochemie Za rok 2005 bylo na OKB zpracováno biochemických žádanek, bylo provedeno vyšetření, včetně agregovaných výkonů. Počet vyšetření na jednu žádanku byl 7,72. Celková výkonnost OKB v roce 2005 vyjádřena v bodech byla včetně agregovaných výkonů. Na OKB bylo v roce 2005 dosaženo celkových výnosů Kč. Celkové náklady byly v roce Kč. Náklady na speciální zdravotnický materiál představovaly Kč. Celkové náklady na jedno vyšetření představovaly 22,13 Kč. Přímé náklady na jedno vyšetření byly v roce ,0 Kč. V roce 2005 bylo dosaženo hospodářského výsledku Kč. Nové metody: V prvním pololetí 2005 byla na OKB zavedena řada nových diagnostických metod. Stávající metoda stanovení kyseliny močové byla nahrazena metodou, která je podstatně přesnější a ekonomicky výhodnější. Rovněž jsme byli nuceni hledat nového dodavatele soupravy pro stanovení CRP, neboť stávající výrobce již danou soupravu nedodává. Byla zavedena metoda stanovení CRP, která je dostatečně přesná a správná a její cena je proti stávající soupravě nižší. Dále byla zavedena enzymatická metoda pro stanovení kreatininu v séru a moči. Tato metoda je pro stanovení kreatininu podstatně specifičtější a vykazuje menší interference dalších látek přítomných v moči. Pro kontrolu diabetiků bylo zavedeno stanovení c-peptidu v moči. 16

17 Na OKB dále byla zavedena nová metoda stanovení laktát dehydrogenázy pracující na principu reakce laktátu na pyruvát. Jde o metodu IFCC, kterou pro stanovení LD doporučuje Česká společnost klinické biochemie. Prezentace oddělení: V červnu 2005 oddělení pořádalo mezikrajský seminář Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Semináře, který se konal na Milovech za podpory asi dvaceti firem se zúčastnilo 250 biochemiků. Na semináři přednášeli přední osobnosti klinické biochemie jako Prof.MUDr Palička a Prof.MUDr Jabor. Ve druhém pololetí 2005 byla zahájena příprava k akreditaci OKB podle normy ISO Tato příprava probíhá ve spolupráci s firmou Systémy jakosti pod vedením Ing. Aleny Fischerové. V současné době na oddělení pracují na přípravě Laboratorní příručky a dalších dokumentů souvisejících s akreditací. Snahou je zajistit návaznost probíhající přípravy OKB na akreditaci na proces akreditace Nemocnice ve Svitavách. Nová zdravotnická technika: Ve 2.pololetí 2005 byl dán do provozu analyzátor AIA 360, který je používán jako statimový analyzátor při stanovení troponinu I,CK-MB mass, tedy parametrů používaných při diagnostice infarktu myokardu. Tento analyzátor je dále používán ke statimovým stanovením HCG. Hlavním důvodem uvedením tohoto analyzátoru do provozu OKB byla potřeba rychlejší a bezporuchové odezvy na statimová vyšetření výše uvedené palety. Patologicko-anatomické oddělení Biopsie bločků preparátů Cytologie Pitev Nová technika: Autoteknikon a mikrotom Rehabilitační oddělení Počty výkonů: lékařem 7 926, z toho vstupních Celkově výkonů: z toho LTV fyzikální terapie

18 VII. HOSPODAŘENÍ Nemocnice ve Svitavách vykázala za rok 2005 konečný hospodářský výsledek - ztrátu tis. Kč. Z níže uvedeného komentáře vývoje nákladů a výnosů je zřejmé, že výrazný vliv měla především mimořádná účetní operace dle 549/2004 Sb. ve výši tis. Kč (snížení účetních odpisů nekrytých finančními zdroji ve fondu FRIM), bez které by ztráta z hospodaření dosáhla úrovně tis. Kč. Do hospodaření se negativně promítlo zrušení civilní služby a zákonné navýšení mzdových nákladů od Do nákladů se též promítlo provozování nové budovy intenzivní medicíny, kde náklady na energie, dodavatelský úklid, centrální sterilizaci, laboratorní materiály a vybavení DDHM (z vlastních zdrojů) zaznamenaly meziroční nárůst o 8,8 mil. Kč. V oblasti tržeb od zdravotních pojišťoven se podařilo vedení nemocnice po složitých jednáních profinancovat nově otevřenou kapacitu nového lůžkového ARO. Cenou za nasmlouvání nové lůžkové kapacity s VZP však bylo podepsání smluv na částečnou úhradu poskytnuté péče v hospitalizaci pomocí DRG (v ambulantní péči, dopravě a vyžádané péči úhrady dle počtu unicitních ošetřených pojištěnců). Nemocnice i přes 2% meziroční nárůst akutních hospitalizací nedosáhla na navýšení úhrad nad 103% jiným nemocnicím zaručených paušálními úhradami. V roce 2005 se již neopakovaly významné provozní dotace na oddlužení z roku Vedení nemocnice se podařilo eliminovat dopady výše uvedených nepříznivých vlivů pouze částečně. I přes meziroční snížení investičních výdajů z vlastních zdrojů o tis. Kč (rok tis. Kč) činil roční výsledek hospodaření ztrátu ve výši tis. Kč. Lze jednoznačně konstatovat, že meziroční navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven nepokrylo výrazné zvýšení nákladů především ve mzdové oblasti. A. Výnosy Celkové výnosy Nemocnice ve Svitavách činily tis. Kč a zaznamenaly meziroční nárůst o 3% při očištění roku 2004 o mimořádnou účetní operaci dle 549/2004 Sb. ve výši tis. Kč. Tržby za vlastní výkony a zboží meziročně vzrostly o 12% tj. o tis. Kč především nasmlouváním nové kapacity lůžkového oddělení ARO. Tabulka č.2 Název účtu Plán 2005 Skut Plnění 2005 v % v tis. Kč Rozdíl Skut Výnosy * Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby z prodeje služeb Tržby od VZP Tržby od ost. pojišťoven Tržby za zdrav.péči mimo ZP-tuz Tržby za zdrav.péči mimo ZP-zahr Tržby za ost. nezdr.služby Tržby za prodané zboží Aktivace Ostatní výnosy 4 185* Tržby z prodeje majetku

19 69 - Provozní dotace * očištěno o mimořádnou účetní operaci dle 549/2004 Sb ve výši tis. Kč. Tržby z prodeje služeb ( tis. Kč) Celkový meziroční nárůst činí 11%. Tržby od VZP ( tis. Kč) vzrostly meziročně o 12% vlivem fakturací za výkony nové kapacity lůžkového oddělení ARO. Podíl VZP na celkových tržbách od zdravotních pojišťoven byl 90,4%. Tržby od ostatních pojišťoven ( tis. Kč) vzrostly meziročně o 3% - vliv ARO minimální. Zbývající tržby (6 288 tis. Kč) zůstaly na srovnatelné úrovni s rokem 2004 (v roce 2004 mimořádné vaření pro Poličskou nemocnici). Z toho tržby za zdr. péči mimo ZP 775 tis.kč, tržby za praní a čištění textilu tis. Kč, tržby za hostinské služby tis. Kč, tržby za ubytování 387 tis. Kč, tržby za nájemné vč. sl. spoj. s nájmem tis. Kč, tržby za dopravu 62 tis. Kč. Tržby za prodané zboží (2 713 tis. Kč) Jedná se o tržby nemocniční kantýny, která zahájila provoz od Aktivace materiálu a zboží (7 322 tis. Kč) proti roku 2004 došlo k poklesu o 3%. Jedná se o aktivaci materiálu při odběrech krve a následné výrobě krevních výrobků. Počet odběrů krve použitelných pro výrobu byl při meziročně nezměněných cenách za TU. Úroky (38 tis. Kč) Výše je ovlivněna zhoršenou finanční situací nemocnice a následnou nižší hotovostí na bankovních účtech. Zúčtování fondů (446 tis. Kč) Jedná se o využívání finančních darů zúčtovaných na rezervním fondu k nákupu především DDHM. Jiné ostatní výnosy (4 203 tis. Kč) Bezúplatné nabytí materiálu (krve) od dárců krve činilo tis. Kč, příspěvek FKSP na stravovaní 561 tis. Kč, náhrady škod od pojišťoven 89 tis.kč, náhrady za manka a škody 8 tis. Kč, sběr druhotných surovin 31 tis. Kč, výnosy z parkování 12 tis. Kč, příspěvek na národní onkologický registr 75 tis. Kč, prevence TBC 141 tis. Kč. Tržby z prodeje materiálu (3 320 tis. Kč) - jedná se o prodej krve a krevních výrobků ke klinickému použití. Od je jiná metodika účtování nelze srovnat rok Příspěvky a dotace na provoz ( tis. Kč) meziroční pokles o 47 %. Rok 2004 byl ovlivněn mimořádným provozním příspěvkem Pk na oddlužení (9 347 tis. Kč), který v roce 2005 činil tis. Kč. Dále byl zúčtován provozní příspěvek Pk v rámci stavebních úprav a rekonstrukcí 2. etapy vybavení pavilónu intenzivní medicíny ve výši tis. Kč a příspěvek Pk na neinvestiční výdaje výstavby objektu RZS II.etapa ve výši 600 tis. Kč. Příspěvek z Úřadu práce za absolventská místa zúčtovaný přes Pk činil 36 tis. Kč. Zbývající provozní příspěvky zřizovatele (ZZS, LSPP atd.) ve výši tis. Kč byly oproti roku 2004 navýšeny o pouhých 41 tis. Kč. 19

20 B. Náklady Celkové náklady Nemocnice ve Svitavách ( tis. Kč vč. daně z příjmů) zaznamenaly 8% nárůst oproti roku Výrazně se zde promítlo zvýšení osobních nákladů vlivem zrušení civilní služby a zákonného navýšení mzdových nákladů od Vliv měly i zvýšené provozní náklady zprovozněného objektu intenzivní medicíny (nové operační sály včetně centrální sterilizace, lůžkové ARO, interní JIP a oddělení klinické biochemie). Tabulka č.3 Název účtu Skut Plán 2005 Skut Plnění 2005 v % v tis. Kč Rozdíl Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba biologického materiálu Spotřeba léčivých přípravků Spotřeba krve a krevních výr SZM Spotřeba pohonných hmot Potraviny Všeobecný materiál DDHM Prádlo a OOPP Knihy, učebnice, p., hračky Spotřeba energie Prodané zboží Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady včetně náležitostí Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, prod. maj., rezer. čas. roz Odpisy HIM a NHIM zúčtováno dle 549/2004 Sb Prodaný materiál Daň z příjmů Spotřeba materiálu ( tis. Kč) 15% meziroční nárůst ovlivnilo zprovoznění nového lůžkového oddělení ARO, centrální sterilizace, které zahájily provoz v září roku Celková spotřeba materiálu těchto dvou nových provozů činila tis. Kč. Z toho nejvíce spotřeba léků (5 027 tis. Kč), krve (715 tis. Kč) a SZM (2 370 tis. Kč). Provozování nového lůžkového oddělení ARO měly za následek i zvýšení spotřeby laboratorního materiálu 20

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

OBSAH: str. Ve Svitavách 28. 3. 2008

OBSAH: str. Ve Svitavách 28. 3. 2008 Výroční zpráva Nemocnice ve Svitavách 2007 OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2007 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Výroční zpráva 2010 OBSAH: str. Obsah 1 I. Úvodní slovo ředitelky... 2 II. Léčebná péče.... 3 III. Ošetřovatelské péče z pohledu hlavní sestry 4-5 IV. Základní informace

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky 202 Obsah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 2011 2015 Přehledná struktura cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvkové organizace ZA ROK 2014 V Havířově 31. 3. 2015 Ing. Petr Kovařík, ředitel OSNOVA: A) Základní údaje o organizaci B) Vyhodnocení

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2000

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2000 Výroční zpráva 2001 V roce 2001 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. Financování poskytnuté

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZMĚNY 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN PŘEHLED

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více