Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů"

Transkript

1 Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

2 DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech: Etické pacient = uživatel služby Ekonomické spokojený pacient Legislativní veřejné informace = rychlejší léčba = nižší náklady = kratší pracovní neschopnost (vyšší výkonnost ekonomiky) dobré hospodářské výsledky zdravotnického zařízení korelují se spokojeností pacientů = podklad pro svobodnou volbu zdravotnického zařízení zakotvenou v právním řádu = veřejná kontrola zdravotnických zařízení financovaných z veřejných rozpočtů

3 HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU Je nastaven jeden standard měření kvality zdravotních služeb ve všech lůžkových zařízeních. Každá nemocnice má k dispozici metodický postup doporučený Ministerstvem zdravotnictví ČR a každoročně aktualizované referenční výsledky, se kterými se může poměřovat. Managementům nemocnic umožní další práci s výsledky zlepšování služeb pro pacienty na jednotlivých odděleních, u konkrétního personálu Všechna zařízení zvládla metodiku. Je položen základ, se kterým je možné každé další výsledky komfortně srovnávat. Zvyšování spokojenosti pacientů jako kriterium hodnocení manažerských schopností vedení zdravotnických zařízení. Na zpracovává se standardizace v oblasti ambulantní péče a připravujeme standardizaci v oblasti měření kvality pracovního života pracovníků ve zdravotnictví.

4 DIMENZE KVALITY 1. Přijetí pacienta do nemocnice 2. Respekt-ohled-úcta k pacientovi 3. Koordinace a integrace péče o pacienta 4. Informace-komunikace-edukace pacienta 5. Tělesné pohodlí pacienta 6. Citová opora, zmírnění strachu a úzkosti pacienta 7. Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta 8. Propuštění a pokračování péče o pacienta Žádná dimenze neobsahuje hodnocení odborného lékařského výkonu.

5 Kvalita Očima Pacientů METODIKA (T. Raiter)

6 PROČ JE DŮLEŽITÁ METODIKA 4 předpoklady kvalitních výsledků 4 předpoklady srovnatelnosti dat Výzkumný nástroj dotazník. Metodika výběru pacientů výběrový vzorek. Organizace sběru dat návratnost dotazníků. Zpracování dat a interpretace výsledků.

7 PARAMETRY VÝZKUMU Dle standardizované metodiky Věstník MZ, květen 2008 Celková účast vzrostla na více než pacientů Návratnost dotazníků vzrostla na 72 % (návratnost v roce %) Projekt rozšířen o rehabilitační ústavy V roce 2009 se k projektu připojila VZP, pro kterou je kvalita péče jedním ze strategických cílů na období Informace pro občany: Fakultní nemocnice a velké ústavy sběr 4 týdny (listopad 2009) Psychiatrické léčebny a rehabilitační ústavy (výsledky budou k dispozici na TK ) sběr 6 týdnů (listopad - prosinec 2009) Shodný dotazník Shodný výběr respondentů Shodná organizace sběru Shodné zpracování a interpretace

8 RELATIVNÍ NÁVRATNOST DOTAZNÍKŮ ZÁKLAD: Všichni pacienti Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň (2. pololetí) Institut klinické a experimentální medicíny Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Plzeň (1. pololetí) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav pro péči o matku a dítě Fakultní Thomayerova nemocnice Fakultní nemocnice Brno (dospělá) Návratnost dotazníků 2006 Úrazová nemocnice v Brně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Brno (dětská) Fakultní nemocnice Na Bulovce 7,6 7,4 6,0 6,0 5,5 5,2 4,6 2,1 13,1 12,0 8,1 15,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ,6 41,6 67,5 63,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZÁKLAD: Všichni pacienti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice v Motole Ústav pro péči o matku a dítě Všeobecná fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Brno Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Homolce Fakultní Thomayerova nemocnice IKEM Návratnost dotazníků % 20% 40% 60% 80% 100%

9 METODICKÉ PŘEDNOSTI VÝZKUMU 1. Dotazování hospitalizovaných pacientů. 2. Minimální doba hospitalizace 2 dny. 3. Úplný výběr = osloveni všichni propouštění pacienti. 4. Velké vzorky pacientů analýza stanic. 5. Evidence nezařazených (indisponovaných) pacientů. 6. Vysoká návratnost 60 %. 7. Anonymita, dobrovolnost. 8. Vážení dat podle údajů z NIS. 9. Přísná analýza: (metoda TOP BOX: standard dobré péče = 80 % zcela spokojených)

10 STRUKTURA VÝSLEDKŮ Každá samostatně hodnocená organizační jednotka (nemocnice, klinika, oddělení, stanice) je hodnocena v těchto úrovních: 1. Souhrnná spokojenost celkový index kvality zdravotní péče 2. Spokojenost v osmi dimenzích kvality index dimenze kvality 3. Srovnání výsledku pracoviště s průměrem za všechna ostatní pracoviště (ve všech dimenzích kvality) 4. Srovnání výsledku pracoviště s výsledkem za předchozí šetření 5. Hodnocení sester 6. Hodnocení lékařů 7. Hodnocení všeobecných služeb 8. Přehled indikátorů statisticky významné odchylky v hodnocení pracoviště ve srovnání s ostatními pracovišti za všech 49 dílčích indikátorů jednotlivých dimenzí 9. Připomínky pacientů přepisy vyjádření pacientů k hospitalizaci (nezveřejňují se) 10. Základní frekvence frekvence odpovědí na jednotlivé otázky

11 JAK SE ORIENTOVAT V GRAFU XXX Základ: Všichni pacienti CELKEM Celkem (n=xxx) Sledovaný vzorek 80,0 80,0 Celková průměrná spokojenost A B C D E 87,0 83,5 81,1 80,1 80,0 Referenční pásmo: 20 % nejhorších 60 % průměrných 20 % nejlepších zdravotnických zařízení/pracovišť F 79,9 G H 74,6 73,7 Grafické znázornění průměru Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2006 Průměrná celková spokojenost / spokojenost s dimenzí / spokojenost indikátoru sytící dimenzi signif. nadprůměrné červeně signif. podprůměrné - modře Interval spolehlivosti pro průměr

12 PŘED ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality!!! - V mediích se objevují tzv. žebříčky nemocnic, které se opírají o naprosto nedostatečná data a velmi neodborné metody sběru. - Takové výsledky mohou poškodit práci mnoha lidí ve zdravotnictví a rozhodně matou pacienty. - Media by měla věnovat maximální pozornost alespoň základním metodickým parametrům zveřejňovaných dat: 1. absolutní počet dotázaných 2. relativní návratnost (jaká část pacientů odpovídala) 3. výběrový vzorek dotázaných 4. interpretace výsledků včetně intervalů spolehlivosti výsledku

13 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti Celkem Zapojení rodiny Propuštění a pokračování péče Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice Informace Koordinace a integrace péče Citová opora Tělesné pohodlí 2009 (n=20827) 2008 (n=19772) 79,3 91,0 90,6 87,5 86,2 81,7 81,1 80,5 79,6 79,4 78,2 76,0 74,9 76,0 75,1

14 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 81,1 Přijetí do nemocnice 2009 (n=20598) 2008 (n=19619) 81,1 Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Doba čekání na uložení na lůžko Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 94,5 94,1 92,6 91,9 90,9 90,6 82,9 81,9 82,6 82,0 79,8 78,4 63,0 60,7

15 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 81,7 Respekt, ohled, úcta 2009 (n=20780) 2008 (n=19711) 81,7 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 91,5 90,7 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 88,5 87,8 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 83,0 80,9 Důvěra k ošetřujícím sestrám 82,1 80,6 Znalost ošetřujícího lékaře 73,4 71,6 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 70,3 69,2

16 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 80,5 Informace 2009 (n=20780) 2008 (n=19715) 80,5 79,6 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 95,0 94,9 Seznámení s právy nemocného 92,8 91,5 Frekvence hovorů s lékařem 91,1 90,9 Srozumitelnost odpovědí sester 78,1 77,0 Srozumitelnost odpovědí lékaře Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 67,9 66,4 59,5 58,8

17 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Citová opora Základ: Všichni pacienti 76,0 Citová opora 2009 (n=20749) 2008 (n=19670) 76,0 74,9 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 97,6 97,2 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 78,7 76,6 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 75,8 75,4 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 66,2 65,5 Zajištění citových a duchovních potřeb 63,4 61,4

18 Kvalita Očima Pacientů VÝSLEDKY NEMOCNIC (M. Hellerová)

19 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ Souhrnná spokojenost (fakultní nemocnice) Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Fakultní nemocnice Hradec Králové 2009 (n=1474) 2008 (n=1428) 82,7 81,7 2 Fakultní nemocnice Ostrava 3 Fakultní nemocnice Plzeň 4 Fakultní nemocnice v Motole 5 Fakultní nemocnice Na Bulovce 6 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 7 Fakultní nemocnice Olomouc 8 Všeobecná fakultní nemocnice 9 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 10 Fakultní Thomayerova nemocnice 11 Fakultní nemocnice Brno 2009 (n=2815) 2008 (n=2894) 2009 (n=2411) 2008 (n=2414) 2009 (n=2362) 2008 (n=1592) 2009 (n=1343) 2008 (n=1199) 2009 (n=1212) 2008 (n=1303) 2009 (n=1499) 2008 (n=1371) 2009 (n=1537) 2008 (n=1768) 2009 (n=1385) 2008 (n=1461) 2009 (n=1057) 2008 (n=988) 2009 (n=1735) 2008 (n=1854) 82,3 82,6 81,3 81,8 81,1 77,4 79,7 74,3 79,5 76,2 79,4 78,5 78,8 78,5 78,8 78,7 76,4 77,6 75,8 75,0

20 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ Souhrnná spokojenost (ostatní zdrav. zařízení MZČR) Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2009 (n=561) 2008 (n=611) 85,7 85,8 2 Nemocnice Na Homolce 2009 (n=645) 2008 (n=709) 83,8 84,2 3 IKEM 2009 (n=639) 2008 (n=0) 82,2 0,0 4 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=145) 2008 (n=174) 77,6 78,3

21 KATEGORIZACE PODLE KVALITY - nemocnice Skupina A+ (významně nadstandardní): FN Hradec Králové, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Motol Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Na Homolce, IKEM Skupina A (nadstandardní) Skupina A- (standardní) FN: Bulovka, Královské Vinohrady, Olomouc Ústav pro péči o matku a dítě Skupina B+ (mírně pod standardem) FN U sv. Anny v Brně, Všeobecná fakultní nemocnice Skupina B (pod standardem) Skupina B- (významně pod standardem) FN Brno, FN Thomayerova ( )

22 NEMOCNICE HODNOCENÍ LÉKAŘŮ Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2 Nemocnice Na Homolce 3 Fakultní nemocnice v Motole 4 Fakultní nemocnice Na Bulovce 5 Fakultní nemocnice Ostrava 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové 7 IKEM 8 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 9 Fakultní nemocnice Plzeň 10 Všeobecná fakultní nemocnice 11 Fakultní nemocnice Olomouc 12 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 13 Fakultní Thomayerova nemocnice 14 Fakultní nemocnice Brno 15 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=645) 2008 (n=709) 2009 (n=2361) 2008 (n=1590) 2009 (n=1341) 2008 (n=1196) 2009 (n=2809) 2008 (n=2889) 2009 (n=1474) 2008 (n=1425) 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1210) 2008 (n=1301) 2009 (n=2409) 2008 (n=2411) 2009 (n=1537) 2008 (n=1768) 2009 (n=1496) 2008 (n=1370) 2009 (n=1382) 2008 (n=1456) 2009 (n=1057) 2008 (n=987) 2009 (n=1732) 2008 (n=1850) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 87,9 87,7 82,1 82,2 81,5 78,4 81,2 75,4 80,4 80,6 80,1 80,1 0,0 80,0 76,7 79,4 80,2 79,2 79,7 77,6 78,0 76,8 76,1 75,6 77,3 75,5 74,9 71,5 74,1 79,4

23 NEMOCNICE HODNOCENÍ SESTER Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 IKEM 2 Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 Masarykův onkologický ústav 4 Nemocnice Na Homolce 5 Ústav pro péči o matku a dítě 6 Fakultní nemocnice Ostrava 7 Fakultní nemocnice Plzeň 8 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 9 Fakultní nemocnice Na Bulovce 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11 Fakultní nemocnice Olomouc 12 Fakultní nemocnice v Motole 13 Všeobecná fakultní nemocnice 14 Fakultní Thomayerova nemocnice 15 Fakultní nemocnice Brno 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1473) 2008 (n=1425) 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=644) 2008 (n=709) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 2009 (n=2811) 2008 (n=2892) 2009 (n=2406) 2008 (n=2413) 2009 (n=1383) 2008 (n=1454) 2009 (n=1341) 2008 (n=1197) 2009 (n=1209) 2008 (n=1300) 2009 (n=1498) 2008 (n=1371) 2009 (n=2362) 2008 (n=1591) 2009 (n=1534) 2008 (n=1759) 2009 (n=1057) 2008 (n=986) 2009 (n=1733) 2008 (n=1851) 83,6 0,0 82,8 80,7 82,0 81,4 81,2 82,6 80,9 77,6 80,8 82,0 80,6 81,5 79,1 78,5 78,6 71,5 78,6 73,9 77,9 75,3 77,5 73,0 76,1 74,3 74,3 75,3 72,7 72,3 78,7

24 NEMOCNICE Dimenze INFORMACE A KOMUNIKACE Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2 Nemocnice Na Homolce 3 IKEM 4 Fakultní nemocnice Hradec Králové 5 Fakultní nemocnice Ostrava 6 Fakultní nemocnice v Motole 7 Fakultní nemocnice Plzeň 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce 9 Fakultní nemocnice Olomouc 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 12 Všeobecná fakultní nemocnice 13 Fakultní Thomayerova nemocnice 14 Fakultní nemocnice Brno 15 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=645) 2008 (n=708) 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1473) 2008 (n=1421) 2009 (n=2808) 2008 (n=2890) 2009 (n=2361) 2008 (n=1592) 2009 (n=2405) 2008 (n=2410) 2009 (n=1339) 2008 (n=1192) 2009 (n=1496) 2008 (n=1370) 2009 (n=1204) 2008 (n=1301) 2009 (n=1379) 2008 (n=1446) 2009 (n=1534) 2008 (n=1761) 2009 (n=1055) 2008 (n=985) 2009 (n=1729) 2008 (n=1847) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 88,3 88,0 84,1 84,9 83,4 0,0 83,3 82,7 82,9 83,5 82,4 79,1 80,9 80,1 74,0 80,1 80,4 79,8 76,0 78,8 77,1 78,5 78,7 76,6 77,5 75,0 74,9 72,5 75,8 80,5

25 NEMOCNICE HODNOCENÍ OBORŮ Souhrnná spokojenost podle oborů Souhrnná spokojenost podle oborů Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Nukleární medicína 2009 (n=145) 2008 (n=140) 87,5 85,0 16 Pneumologie 2009 (n=652) 2008 (n=584) 80,6 78,9 2 Hematoonkologie 2009 (n=131) 2008 (n=144) 86,4 79,4 17 Geriatrie, gerontologie 2009 (n=153) 2008 (n=146) 80,0 80,0 3 Oftalmologie 2009 (n=538) 2008 (n=847) 85,9 81,4 18 Urologie, nefrologie 2009 (n=1413) 2008 (n=1324) 79,6 78,0 4 Pracovní lékařství 2009 (n=73) 2008 (n=68) 85,3 84,1 19 Kardiologie 2009 (n=1241) 2008 (n=916) 79,3 79,3 5 Chirurgie plastická 6 Hematologie 7 Rehabilitace 8 Kardiochirurgie 9 Cévní chirurgie 10 Onkologie, radiologie 11 Neurochirurgie 2009 (n=581) 2008 (n=681) 2009 (n=147) 2008 (n=170) 2009 (n=314) 2008 (n=306) 2009 (n=241) 2008 (n=234) 2009 (n=95) 2008 (n=98) 2009 (n=1237) 2008 (n=1311) 2009 (n=693) 2008 (n=668) 85,1 83,8 84,3 83,6 84,2 84,2 83,7 83,5 85,2 82,9 83,5 82,2 81,9 20 Ortopedie 21 Gynekologie 22 Dermatologie 23 Neurologie 24 Chirurgie, traumatologie 25 Jiné 2009 (n=1414) 2008 (n=1114) 2009 (n=2166) 2008 (n=2143) 2009 (n=398) 2008 (n=336) 2009 (n=1125) 2008 (n=1007) 2009 (n=3197) 2008 (n=2907) 2009 (n=405) 2008 (n=394) 79,0 76,0 78,9 76,2 78,7 76,7 78,5 76,3 78,5 79,1 75,5 77,7 12 ORL 2009 (n=1013) 2008 (n=1080) 82,1 80,5 26 Stomatologie, stomatochirurgie 2009 (n=111) 2008 (n=135) 74,5 74,5 13 Infekční lékařství 2009 (n=446) 2008 (n=391) 81,6 79,1 27 Porodnictví 2009 (n=1486) 2008 (n=1386) 72,8 69,6 14 Popáleniny 2009 (n=57) 2008 (n=62) 81,5 80,6 28 Psychiatrie - otevřená 2009 (n=136) 2008 (n=140) 72,3 73,2 15 Vnitřní lékařství 2009 (n=2667) 2008 (n=2403) 80,8 79,9 29 Psychiatrie - uzavřená 2009 (n=68) 2008 (n=81) 63,9 77,0

26 HODNOCENÍ OBORŮ Infekční lékařství Infekční lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 81,6 1 FN BUL: INF-2p.stře. 2 FN BUL: INF-2p.vých. 3 FN OS: Klinika infekčního lékařství 4 FN BUL: INF-3p.-záp. 5 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 5 6 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 1 7 FN BUL: INF-1p.vých. (n=20) (n=31) (n=80) (n=18) (n=39) (n=56) (n=22) 90,8 89,7 85,7 85,0 84,8 84,1 82,8 8 FN BUL: INF-4p.-vých. 9 FN PL: Infekční klinika EIIA+EIIB+IsA 10 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 2 11 FN HK: Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 12 FN MOTOL: Infekční oddělení (n=36) (n=62) (n=14) (n=35) (n=38) 81,3 81,1 80,1 79,9 76,0 13 FN BUL: INF-4p.-záp. (n=39) 69,6

27 HODNOCENÍ OBORŮ Vnitřní lékařství Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 1 HOMOL: Interna (n=25) 89,6 19 FN MOTOL: Interní klinika - 7.stanice (n=38) 81,8 2 FN HK: 2. interní klin.e (n=45) 88,1 20 FTN: 2. interní klinika - st. ženy (n=32) 81,7 3 FN MOTOL: Interní klinika - 5.stanice (n=22) 86,7 21 FN KV: II.interní kl. - odd. C (n=37) 81,2 4 FN OS: Interní klinika B (n=140) 86,7 22 VFN: IV.Interní klinika gastro st. 3+4 (n=32) 80,9 5 FN OL: 1. Interní kl. odd. 4+4A (n=33) 86,1 23 FN OL: 3. Interní kl. odd.39b+39c (n=35) 80,9 6 FN HK: 2. interní klin.d (n=44) 85,4 24 FN BUL: Interna 1 B (n=49) 80,7 7 VFN: Interní oddělení Strahov (n=34) 85,2 25 FN KV: II.interní kl. - odd. A (n=35) 80,7 8 FN MOTOL: Interní klinika - 3.stanice (n=49) 85,1 26 FN OS: Interní klinika A (n=84) 80,7 9 FN PL: I. interní klinika D (n=80) 84,5 27 FN BUL: Interna 1 A (n=32) 80,6 10 FN HK: 1. interní klin.c (n=61) 84,0 28 VFN: III.Interní klinika endo st. 5 (n=39) 80,5 11 FN HK: 1. interní klin.b (n=46) 83,5 29 FN MOTOL: Interní klinika - 1.stanice (n=60) 80,4 12 FN PL: I. interní klinika C (n=80) 83,4 30 FN SV. ANNY: II.interní kl standard (n=48) 80,4 13 VFN: III.Interní klinika endo st. 4 (n=28) 83,3 31 FN PL: Interní oddělení A (n=60) 14 FN MOTOL: Interní klinika - 2.stanice (n=45) 82,8 32 FN OL: 1. Interní kl. odd 1+2 (n=33) 15 FN KV: I.interní kl. - II.patro A (n=29) 82,8 33 FN OL: 3. Interní kl. odd.39a (n=42) 80,1 16 VFN: IV.Interní klinika gastro st. 1+2 (n=25) 82,8 34 FN HK: 1. interní klin.h - angio. (n=21) 79,6 17 VFN: III.Interní klinika endo st. 1 (n=31) 82,8 35 FN PL: II. interní klinika 1.p. (n=33) 79,6 18 FN BUL: Interna 2 A (n=45) 82,1 36 FN OS: Interní klinika D (n=67) 79,6

28 HODNOCENÍ OBORŮ Vnitřní lékařství Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 37 FN PL: II. interní klinika 3 p. (n=37) 79,3 38 FN BUL: Interna 2 B (n=34) 79,1 39 FN PL: I.interní klinika B (n=37) 79,0 40 FTN: 2. interní klinika - st. muži (n=28) 78,6 41 FN KV: I.interní kl. - III. patro (n=36) 78,1 42 FN PL: Interní oddělení B (n=54) 77,7 43 FN PL: I.interní klinika A (n=42) 77,6 44 FTN: 1. interní klinika - st. A (n=44) 77,5 45 FN KV: I.interní kl. - II.patro B (n=37) 77,4 46 FN OS: Interní klinika C 47 FN SV. ANNY: II.interní kl dia, obez., endo. 48 FN SV. ANNY: II.interní kl. - odd VFN: III.Interní klinika endo st. 2+3 (n=104) (n=27) (n=43) (n=49) 77,1 77,1 76,5 76,3 50 FN OL: 2. Interní kl. odd. 30B+C (n=37) 76,2 51 FN PL: II.interní klinika 2.p. (n=35) 75,9 52 FTN: 1. interní klinika - st. C (n=62) 75,3 53 FN BRNO: Interní hepatogastroent. kl. A (n=27) 70,4 54 FN BRNO: Interní hepatogastroent. kl. B (n=21) 70,2

29 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR tel.: ,

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie; Nukleární medicína; Hematologie; Chirurgie plastická; Kardiochirurgie; Infekční lékařství, Neurochirurgie,

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie, Chirurgie plastická, Nukleární medicína, Rehabilitace a Onkologie, radiologie Podprůměrná spokojenost se

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 21 Výsledky zpracované MZ ČR výtah z původního obsáhlého materiálu plné znění najdete na http://www.mzcr.cz/kvalitaodbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ústřední vojenské nemocnice Praha Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů Konference Strategie ÚVN Praha 2. února 2012 RNDr. Tomáš Raiter Tři pilíře měření

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie měření spokojenosti pacientů? Jak se měří

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2007 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2011 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - 2011 Měření kvality zdravotních služeb ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2003 5 Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů RÚ Kladruby Červenec 2009 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, zpracováno ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2018/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Nemocnice Na Homolce

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Krajská nemocnice

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická léčebna

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2016 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2015 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Červen 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Masarykův onkologický

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Prosinec 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2018 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS

Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS Principiální cíle a smysl projektů Ladislav Dušek Rámcové termíny a šance na řešení? 2014 Implementace metodik 2015 2016 2017 Metodický vývoj Metodiky vyvineme??

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. j.: MU-IS/9482/2019/837898/LF-1 Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Znění účinné ke dni 1.8.2019, schváleno AS LF MU dne 20. 11. 2018 a AS MU dne 7. ledna 2019 Organizační struktura

Více

Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Ladislav Dušek

Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Ladislav Dušek Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Ladislav Dušek Rekonstrukce NZIS v r. 2015 I. Restrukturalizace správce NZIS Nový ÚZIS ČR = nová struktura = nové agendy Kancelář ředitele

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 9.6.2003 é Královéhradeckého kraje na lůžkovém fondu nemocnic ČR podle oddělení v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více