Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů"

Transkript

1 Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

2 DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech: Etické pacient = uživatel služby Ekonomické spokojený pacient Legislativní veřejné informace = rychlejší léčba = nižší náklady = kratší pracovní neschopnost (vyšší výkonnost ekonomiky) dobré hospodářské výsledky zdravotnického zařízení korelují se spokojeností pacientů = podklad pro svobodnou volbu zdravotnického zařízení zakotvenou v právním řádu = veřejná kontrola zdravotnických zařízení financovaných z veřejných rozpočtů

3 HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU Je nastaven jeden standard měření kvality zdravotních služeb ve všech lůžkových zařízeních. Každá nemocnice má k dispozici metodický postup doporučený Ministerstvem zdravotnictví ČR a každoročně aktualizované referenční výsledky, se kterými se může poměřovat. Managementům nemocnic umožní další práci s výsledky zlepšování služeb pro pacienty na jednotlivých odděleních, u konkrétního personálu Všechna zařízení zvládla metodiku. Je položen základ, se kterým je možné každé další výsledky komfortně srovnávat. Zvyšování spokojenosti pacientů jako kriterium hodnocení manažerských schopností vedení zdravotnických zařízení. Na zpracovává se standardizace v oblasti ambulantní péče a připravujeme standardizaci v oblasti měření kvality pracovního života pracovníků ve zdravotnictví.

4 DIMENZE KVALITY 1. Přijetí pacienta do nemocnice 2. Respekt-ohled-úcta k pacientovi 3. Koordinace a integrace péče o pacienta 4. Informace-komunikace-edukace pacienta 5. Tělesné pohodlí pacienta 6. Citová opora, zmírnění strachu a úzkosti pacienta 7. Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta 8. Propuštění a pokračování péče o pacienta Žádná dimenze neobsahuje hodnocení odborného lékařského výkonu.

5 Kvalita Očima Pacientů METODIKA (T. Raiter)

6 PROČ JE DŮLEŽITÁ METODIKA 4 předpoklady kvalitních výsledků 4 předpoklady srovnatelnosti dat Výzkumný nástroj dotazník. Metodika výběru pacientů výběrový vzorek. Organizace sběru dat návratnost dotazníků. Zpracování dat a interpretace výsledků.

7 PARAMETRY VÝZKUMU Dle standardizované metodiky Věstník MZ, květen 2008 Celková účast vzrostla na více než pacientů Návratnost dotazníků vzrostla na 72 % (návratnost v roce %) Projekt rozšířen o rehabilitační ústavy V roce 2009 se k projektu připojila VZP, pro kterou je kvalita péče jedním ze strategických cílů na období Informace pro občany: Fakultní nemocnice a velké ústavy sběr 4 týdny (listopad 2009) Psychiatrické léčebny a rehabilitační ústavy (výsledky budou k dispozici na TK ) sběr 6 týdnů (listopad - prosinec 2009) Shodný dotazník Shodný výběr respondentů Shodná organizace sběru Shodné zpracování a interpretace

8 RELATIVNÍ NÁVRATNOST DOTAZNÍKŮ ZÁKLAD: Všichni pacienti Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň (2. pololetí) Institut klinické a experimentální medicíny Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Plzeň (1. pololetí) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav pro péči o matku a dítě Fakultní Thomayerova nemocnice Fakultní nemocnice Brno (dospělá) Návratnost dotazníků 2006 Úrazová nemocnice v Brně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Brno (dětská) Fakultní nemocnice Na Bulovce 7,6 7,4 6,0 6,0 5,5 5,2 4,6 2,1 13,1 12,0 8,1 15,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ,6 41,6 67,5 63,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZÁKLAD: Všichni pacienti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice v Motole Ústav pro péči o matku a dítě Všeobecná fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Brno Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Homolce Fakultní Thomayerova nemocnice IKEM Návratnost dotazníků % 20% 40% 60% 80% 100%

9 METODICKÉ PŘEDNOSTI VÝZKUMU 1. Dotazování hospitalizovaných pacientů. 2. Minimální doba hospitalizace 2 dny. 3. Úplný výběr = osloveni všichni propouštění pacienti. 4. Velké vzorky pacientů analýza stanic. 5. Evidence nezařazených (indisponovaných) pacientů. 6. Vysoká návratnost 60 %. 7. Anonymita, dobrovolnost. 8. Vážení dat podle údajů z NIS. 9. Přísná analýza: (metoda TOP BOX: standard dobré péče = 80 % zcela spokojených)

10 STRUKTURA VÝSLEDKŮ Každá samostatně hodnocená organizační jednotka (nemocnice, klinika, oddělení, stanice) je hodnocena v těchto úrovních: 1. Souhrnná spokojenost celkový index kvality zdravotní péče 2. Spokojenost v osmi dimenzích kvality index dimenze kvality 3. Srovnání výsledku pracoviště s průměrem za všechna ostatní pracoviště (ve všech dimenzích kvality) 4. Srovnání výsledku pracoviště s výsledkem za předchozí šetření 5. Hodnocení sester 6. Hodnocení lékařů 7. Hodnocení všeobecných služeb 8. Přehled indikátorů statisticky významné odchylky v hodnocení pracoviště ve srovnání s ostatními pracovišti za všech 49 dílčích indikátorů jednotlivých dimenzí 9. Připomínky pacientů přepisy vyjádření pacientů k hospitalizaci (nezveřejňují se) 10. Základní frekvence frekvence odpovědí na jednotlivé otázky

11 JAK SE ORIENTOVAT V GRAFU XXX Základ: Všichni pacienti CELKEM Celkem (n=xxx) Sledovaný vzorek 80,0 80,0 Celková průměrná spokojenost A B C D E 87,0 83,5 81,1 80,1 80,0 Referenční pásmo: 20 % nejhorších 60 % průměrných 20 % nejlepších zdravotnických zařízení/pracovišť F 79,9 G H 74,6 73,7 Grafické znázornění průměru Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2006 Průměrná celková spokojenost / spokojenost s dimenzí / spokojenost indikátoru sytící dimenzi signif. nadprůměrné červeně signif. podprůměrné - modře Interval spolehlivosti pro průměr

12 PŘED ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality!!! - V mediích se objevují tzv. žebříčky nemocnic, které se opírají o naprosto nedostatečná data a velmi neodborné metody sběru. - Takové výsledky mohou poškodit práci mnoha lidí ve zdravotnictví a rozhodně matou pacienty. - Media by měla věnovat maximální pozornost alespoň základním metodickým parametrům zveřejňovaných dat: 1. absolutní počet dotázaných 2. relativní návratnost (jaká část pacientů odpovídala) 3. výběrový vzorek dotázaných 4. interpretace výsledků včetně intervalů spolehlivosti výsledku

13 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti Celkem Zapojení rodiny Propuštění a pokračování péče Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice Informace Koordinace a integrace péče Citová opora Tělesné pohodlí 2009 (n=20827) 2008 (n=19772) 79,3 91,0 90,6 87,5 86,2 81,7 81,1 80,5 79,6 79,4 78,2 76,0 74,9 76,0 75,1

14 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 81,1 Přijetí do nemocnice 2009 (n=20598) 2008 (n=19619) 81,1 Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Doba čekání na uložení na lůžko Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 94,5 94,1 92,6 91,9 90,9 90,6 82,9 81,9 82,6 82,0 79,8 78,4 63,0 60,7

15 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 81,7 Respekt, ohled, úcta 2009 (n=20780) 2008 (n=19711) 81,7 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 91,5 90,7 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 88,5 87,8 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 83,0 80,9 Důvěra k ošetřujícím sestrám 82,1 80,6 Znalost ošetřujícího lékaře 73,4 71,6 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 70,3 69,2

16 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 80,5 Informace 2009 (n=20780) 2008 (n=19715) 80,5 79,6 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 95,0 94,9 Seznámení s právy nemocného 92,8 91,5 Frekvence hovorů s lékařem 91,1 90,9 Srozumitelnost odpovědí sester 78,1 77,0 Srozumitelnost odpovědí lékaře Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 67,9 66,4 59,5 58,8

17 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Citová opora Základ: Všichni pacienti 76,0 Citová opora 2009 (n=20749) 2008 (n=19670) 76,0 74,9 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 97,6 97,2 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 78,7 76,6 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 75,8 75,4 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 66,2 65,5 Zajištění citových a duchovních potřeb 63,4 61,4

18 Kvalita Očima Pacientů VÝSLEDKY NEMOCNIC (M. Hellerová)

19 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ Souhrnná spokojenost (fakultní nemocnice) Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Fakultní nemocnice Hradec Králové 2009 (n=1474) 2008 (n=1428) 82,7 81,7 2 Fakultní nemocnice Ostrava 3 Fakultní nemocnice Plzeň 4 Fakultní nemocnice v Motole 5 Fakultní nemocnice Na Bulovce 6 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 7 Fakultní nemocnice Olomouc 8 Všeobecná fakultní nemocnice 9 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 10 Fakultní Thomayerova nemocnice 11 Fakultní nemocnice Brno 2009 (n=2815) 2008 (n=2894) 2009 (n=2411) 2008 (n=2414) 2009 (n=2362) 2008 (n=1592) 2009 (n=1343) 2008 (n=1199) 2009 (n=1212) 2008 (n=1303) 2009 (n=1499) 2008 (n=1371) 2009 (n=1537) 2008 (n=1768) 2009 (n=1385) 2008 (n=1461) 2009 (n=1057) 2008 (n=988) 2009 (n=1735) 2008 (n=1854) 82,3 82,6 81,3 81,8 81,1 77,4 79,7 74,3 79,5 76,2 79,4 78,5 78,8 78,5 78,8 78,7 76,4 77,6 75,8 75,0

20 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ Souhrnná spokojenost (ostatní zdrav. zařízení MZČR) Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2009 (n=561) 2008 (n=611) 85,7 85,8 2 Nemocnice Na Homolce 2009 (n=645) 2008 (n=709) 83,8 84,2 3 IKEM 2009 (n=639) 2008 (n=0) 82,2 0,0 4 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=145) 2008 (n=174) 77,6 78,3

21 KATEGORIZACE PODLE KVALITY - nemocnice Skupina A+ (významně nadstandardní): FN Hradec Králové, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Motol Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Na Homolce, IKEM Skupina A (nadstandardní) Skupina A- (standardní) FN: Bulovka, Královské Vinohrady, Olomouc Ústav pro péči o matku a dítě Skupina B+ (mírně pod standardem) FN U sv. Anny v Brně, Všeobecná fakultní nemocnice Skupina B (pod standardem) Skupina B- (významně pod standardem) FN Brno, FN Thomayerova ( )

22 NEMOCNICE HODNOCENÍ LÉKAŘŮ Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2 Nemocnice Na Homolce 3 Fakultní nemocnice v Motole 4 Fakultní nemocnice Na Bulovce 5 Fakultní nemocnice Ostrava 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové 7 IKEM 8 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 9 Fakultní nemocnice Plzeň 10 Všeobecná fakultní nemocnice 11 Fakultní nemocnice Olomouc 12 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 13 Fakultní Thomayerova nemocnice 14 Fakultní nemocnice Brno 15 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=645) 2008 (n=709) 2009 (n=2361) 2008 (n=1590) 2009 (n=1341) 2008 (n=1196) 2009 (n=2809) 2008 (n=2889) 2009 (n=1474) 2008 (n=1425) 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1210) 2008 (n=1301) 2009 (n=2409) 2008 (n=2411) 2009 (n=1537) 2008 (n=1768) 2009 (n=1496) 2008 (n=1370) 2009 (n=1382) 2008 (n=1456) 2009 (n=1057) 2008 (n=987) 2009 (n=1732) 2008 (n=1850) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 87,9 87,7 82,1 82,2 81,5 78,4 81,2 75,4 80,4 80,6 80,1 80,1 0,0 80,0 76,7 79,4 80,2 79,2 79,7 77,6 78,0 76,8 76,1 75,6 77,3 75,5 74,9 71,5 74,1 79,4

23 NEMOCNICE HODNOCENÍ SESTER Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 IKEM 2 Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 Masarykův onkologický ústav 4 Nemocnice Na Homolce 5 Ústav pro péči o matku a dítě 6 Fakultní nemocnice Ostrava 7 Fakultní nemocnice Plzeň 8 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 9 Fakultní nemocnice Na Bulovce 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11 Fakultní nemocnice Olomouc 12 Fakultní nemocnice v Motole 13 Všeobecná fakultní nemocnice 14 Fakultní Thomayerova nemocnice 15 Fakultní nemocnice Brno 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1473) 2008 (n=1425) 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=644) 2008 (n=709) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 2009 (n=2811) 2008 (n=2892) 2009 (n=2406) 2008 (n=2413) 2009 (n=1383) 2008 (n=1454) 2009 (n=1341) 2008 (n=1197) 2009 (n=1209) 2008 (n=1300) 2009 (n=1498) 2008 (n=1371) 2009 (n=2362) 2008 (n=1591) 2009 (n=1534) 2008 (n=1759) 2009 (n=1057) 2008 (n=986) 2009 (n=1733) 2008 (n=1851) 83,6 0,0 82,8 80,7 82,0 81,4 81,2 82,6 80,9 77,6 80,8 82,0 80,6 81,5 79,1 78,5 78,6 71,5 78,6 73,9 77,9 75,3 77,5 73,0 76,1 74,3 74,3 75,3 72,7 72,3 78,7

24 NEMOCNICE Dimenze INFORMACE A KOMUNIKACE Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2 Nemocnice Na Homolce 3 IKEM 4 Fakultní nemocnice Hradec Králové 5 Fakultní nemocnice Ostrava 6 Fakultní nemocnice v Motole 7 Fakultní nemocnice Plzeň 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce 9 Fakultní nemocnice Olomouc 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 12 Všeobecná fakultní nemocnice 13 Fakultní Thomayerova nemocnice 14 Fakultní nemocnice Brno 15 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=645) 2008 (n=708) 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1473) 2008 (n=1421) 2009 (n=2808) 2008 (n=2890) 2009 (n=2361) 2008 (n=1592) 2009 (n=2405) 2008 (n=2410) 2009 (n=1339) 2008 (n=1192) 2009 (n=1496) 2008 (n=1370) 2009 (n=1204) 2008 (n=1301) 2009 (n=1379) 2008 (n=1446) 2009 (n=1534) 2008 (n=1761) 2009 (n=1055) 2008 (n=985) 2009 (n=1729) 2008 (n=1847) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 88,3 88,0 84,1 84,9 83,4 0,0 83,3 82,7 82,9 83,5 82,4 79,1 80,9 80,1 74,0 80,1 80,4 79,8 76,0 78,8 77,1 78,5 78,7 76,6 77,5 75,0 74,9 72,5 75,8 80,5

25 NEMOCNICE HODNOCENÍ OBORŮ Souhrnná spokojenost podle oborů Souhrnná spokojenost podle oborů Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Nukleární medicína 2009 (n=145) 2008 (n=140) 87,5 85,0 16 Pneumologie 2009 (n=652) 2008 (n=584) 80,6 78,9 2 Hematoonkologie 2009 (n=131) 2008 (n=144) 86,4 79,4 17 Geriatrie, gerontologie 2009 (n=153) 2008 (n=146) 80,0 80,0 3 Oftalmologie 2009 (n=538) 2008 (n=847) 85,9 81,4 18 Urologie, nefrologie 2009 (n=1413) 2008 (n=1324) 79,6 78,0 4 Pracovní lékařství 2009 (n=73) 2008 (n=68) 85,3 84,1 19 Kardiologie 2009 (n=1241) 2008 (n=916) 79,3 79,3 5 Chirurgie plastická 6 Hematologie 7 Rehabilitace 8 Kardiochirurgie 9 Cévní chirurgie 10 Onkologie, radiologie 11 Neurochirurgie 2009 (n=581) 2008 (n=681) 2009 (n=147) 2008 (n=170) 2009 (n=314) 2008 (n=306) 2009 (n=241) 2008 (n=234) 2009 (n=95) 2008 (n=98) 2009 (n=1237) 2008 (n=1311) 2009 (n=693) 2008 (n=668) 85,1 83,8 84,3 83,6 84,2 84,2 83,7 83,5 85,2 82,9 83,5 82,2 81,9 20 Ortopedie 21 Gynekologie 22 Dermatologie 23 Neurologie 24 Chirurgie, traumatologie 25 Jiné 2009 (n=1414) 2008 (n=1114) 2009 (n=2166) 2008 (n=2143) 2009 (n=398) 2008 (n=336) 2009 (n=1125) 2008 (n=1007) 2009 (n=3197) 2008 (n=2907) 2009 (n=405) 2008 (n=394) 79,0 76,0 78,9 76,2 78,7 76,7 78,5 76,3 78,5 79,1 75,5 77,7 12 ORL 2009 (n=1013) 2008 (n=1080) 82,1 80,5 26 Stomatologie, stomatochirurgie 2009 (n=111) 2008 (n=135) 74,5 74,5 13 Infekční lékařství 2009 (n=446) 2008 (n=391) 81,6 79,1 27 Porodnictví 2009 (n=1486) 2008 (n=1386) 72,8 69,6 14 Popáleniny 2009 (n=57) 2008 (n=62) 81,5 80,6 28 Psychiatrie - otevřená 2009 (n=136) 2008 (n=140) 72,3 73,2 15 Vnitřní lékařství 2009 (n=2667) 2008 (n=2403) 80,8 79,9 29 Psychiatrie - uzavřená 2009 (n=68) 2008 (n=81) 63,9 77,0

26 HODNOCENÍ OBORŮ Infekční lékařství Infekční lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 81,6 1 FN BUL: INF-2p.stře. 2 FN BUL: INF-2p.vých. 3 FN OS: Klinika infekčního lékařství 4 FN BUL: INF-3p.-záp. 5 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 5 6 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 1 7 FN BUL: INF-1p.vých. (n=20) (n=31) (n=80) (n=18) (n=39) (n=56) (n=22) 90,8 89,7 85,7 85,0 84,8 84,1 82,8 8 FN BUL: INF-4p.-vých. 9 FN PL: Infekční klinika EIIA+EIIB+IsA 10 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 2 11 FN HK: Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 12 FN MOTOL: Infekční oddělení (n=36) (n=62) (n=14) (n=35) (n=38) 81,3 81,1 80,1 79,9 76,0 13 FN BUL: INF-4p.-záp. (n=39) 69,6

27 HODNOCENÍ OBORŮ Vnitřní lékařství Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 1 HOMOL: Interna (n=25) 89,6 19 FN MOTOL: Interní klinika - 7.stanice (n=38) 81,8 2 FN HK: 2. interní klin.e (n=45) 88,1 20 FTN: 2. interní klinika - st. ženy (n=32) 81,7 3 FN MOTOL: Interní klinika - 5.stanice (n=22) 86,7 21 FN KV: II.interní kl. - odd. C (n=37) 81,2 4 FN OS: Interní klinika B (n=140) 86,7 22 VFN: IV.Interní klinika gastro st. 3+4 (n=32) 80,9 5 FN OL: 1. Interní kl. odd. 4+4A (n=33) 86,1 23 FN OL: 3. Interní kl. odd.39b+39c (n=35) 80,9 6 FN HK: 2. interní klin.d (n=44) 85,4 24 FN BUL: Interna 1 B (n=49) 80,7 7 VFN: Interní oddělení Strahov (n=34) 85,2 25 FN KV: II.interní kl. - odd. A (n=35) 80,7 8 FN MOTOL: Interní klinika - 3.stanice (n=49) 85,1 26 FN OS: Interní klinika A (n=84) 80,7 9 FN PL: I. interní klinika D (n=80) 84,5 27 FN BUL: Interna 1 A (n=32) 80,6 10 FN HK: 1. interní klin.c (n=61) 84,0 28 VFN: III.Interní klinika endo st. 5 (n=39) 80,5 11 FN HK: 1. interní klin.b (n=46) 83,5 29 FN MOTOL: Interní klinika - 1.stanice (n=60) 80,4 12 FN PL: I. interní klinika C (n=80) 83,4 30 FN SV. ANNY: II.interní kl standard (n=48) 80,4 13 VFN: III.Interní klinika endo st. 4 (n=28) 83,3 31 FN PL: Interní oddělení A (n=60) 14 FN MOTOL: Interní klinika - 2.stanice (n=45) 82,8 32 FN OL: 1. Interní kl. odd 1+2 (n=33) 15 FN KV: I.interní kl. - II.patro A (n=29) 82,8 33 FN OL: 3. Interní kl. odd.39a (n=42) 80,1 16 VFN: IV.Interní klinika gastro st. 1+2 (n=25) 82,8 34 FN HK: 1. interní klin.h - angio. (n=21) 79,6 17 VFN: III.Interní klinika endo st. 1 (n=31) 82,8 35 FN PL: II. interní klinika 1.p. (n=33) 79,6 18 FN BUL: Interna 2 A (n=45) 82,1 36 FN OS: Interní klinika D (n=67) 79,6

28 HODNOCENÍ OBORŮ Vnitřní lékařství Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 37 FN PL: II. interní klinika 3 p. (n=37) 79,3 38 FN BUL: Interna 2 B (n=34) 79,1 39 FN PL: I.interní klinika B (n=37) 79,0 40 FTN: 2. interní klinika - st. muži (n=28) 78,6 41 FN KV: I.interní kl. - III. patro (n=36) 78,1 42 FN PL: Interní oddělení B (n=54) 77,7 43 FN PL: I.interní klinika A (n=42) 77,6 44 FTN: 1. interní klinika - st. A (n=44) 77,5 45 FN KV: I.interní kl. - II.patro B (n=37) 77,4 46 FN OS: Interní klinika C 47 FN SV. ANNY: II.interní kl dia, obez., endo. 48 FN SV. ANNY: II.interní kl. - odd VFN: III.Interní klinika endo st. 2+3 (n=104) (n=27) (n=43) (n=49) 77,1 77,1 76,5 76,3 50 FN OL: 2. Interní kl. odd. 30B+C (n=37) 76,2 51 FN PL: II.interní klinika 2.p. (n=35) 75,9 52 FTN: 1. interní klinika - st. C (n=62) 75,3 53 FN BRNO: Interní hepatogastroent. kl. A (n=27) 70,4 54 FN BRNO: Interní hepatogastroent. kl. B (n=21) 70,2

29 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR tel.: ,

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Analýza pro Ministerstvo financí České republiky Verze

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Datová a analytická základna DRG

Datová a analytická základna DRG Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR 25.3. 2015 DRG 2014 2017. : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic. Zpráva o výsledcích

Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic. Zpráva o výsledcích Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic Zpráva o výsledcích Zdraví bez hranic Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic Zpráva o výsledcích Autorky a autoři:

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. Rytíř českého. časopis české lékařské komory TEMPUS 04/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Redukce sítě zdravotnických zařízení a zhoršování dostupnosti péče Redukce sítě dle VZP Vláda závazky vyplývající z

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III.

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III. Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek III. Statistické analýzy vývoje počtu lékařů Příjmové komparace lékařů

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 - 1 - Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Centrum pro rozvoj péče

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více