VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/ ) realizace projektu: BRNO 2013

2 OBSAH: I. ÚVOD... 3 II. Zvýšení efektivity vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím úpravy normativu na žáka... 4 A. Plánované výstupy... 4 B. Realizované aktivity Typy asistence Způsoby využití asistence a jejich přínos... 6 C. Indikátory Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Odchod žáků mimo hlavní vzdělávací proud a předčasný odchod ze vzdělávání Přijímací řízení na SŠ, SOU Úkony třídních, učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, Neformální vzdělávání (kroužky, kluby, doučování) Zlepšení prospěchu žáků Snížení absence žáků Přehled stability pedagogického sboru III. Zvýšení efektivity formálního i neformálního vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím posílení personálního obsazení školního poradenského pracoviště A. Plánované výstupy B. Realizované aktivity Školní psycholog Speciální pedagog/etoped Speciální pedagog /logoped Sociální pedagog Asistent poradenského pracoviště školní metodik prevence Výchovný poradce C. Indikátory Rozpis činnosti školního psychologa v projektu Rozpis činnosti speciálního pedagoga (logopeda) v projektu Rozpis činnosti sociálního pedagoga v projektu rozpis činnosti asistenta ŠPP v projektu IV. Zvýšení efektivity projektových činností prostřednictvím externí supervize a konzultačních činností partnerských škol A. Plánované výstupy B. Realizované aktivity C. Indikátory Plán supervizí Zpětná vazba od učitelů V. ZÁVĚR VI. PŘÍLOHY

3 I. ÚVOD Sborník Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám v tzv. romských školách je jedním z výstupů stejnojmenného projektu. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pokud bychom uměli v českých školách vytvářet inkluzivní prostředí, byla by naplněna reforma českého vzdělávacího systému. Míra připravenosti škol přijímat různorodost a pracovat s ní (inkluze) je přímo úměrná míře připravenosti učitelů vytvářet inkluzivní vzdělávací prostředí a míře systémové podpory proinkluzivních opatření ve vzdělávání. Zaměření vzdělávacích aktivit každé školy je ovlivněno i místem zřízení, tedy cílovou skupinou školy. Portfolia vzdělávacích služeb školy spádové sociálně vyloučené lokalitě a školy spádové satelitní vilové čtvrti se budou lišit. Podstatné je, aby školy byly připraveny a ochotny pracovat se všemi obyvateli (rodiči, dětmi - žáky) v místě svého zřízení v tomto momentě se stýká inkluzivní a komunitní rozměr školy. Naše škola je školou spádovou sociálně vyloučené lokalitě v centru Brna. Významnou část sociálně vyloučených osob v této lokalitě tvoří Romové (až cca ¾ obyvatel lokality). Své žáky vzděláváme podle vlastního ŠVP (RVP ZV). S prací s romskými žáky máme dlouhodobou zkušenost. Systém vzdělávání na škole zahrnuje všechny věkové kategorie dětí a žáků (dvě MŠ, přípravný ročník, úplná ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání). Navíc zde funguje i systém neformálního vzdělávání (Škola s celodenním programem). Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvořili jsme koncept rozšířeného poradenského pracoviště, systém hodnocení a sebehodnocení žáků, systém diagnostiky žáků a v neposlední řadě také systém spolupráce asistentů pedagoga z romské komunity i odborných a osobních asistentů s rodiči a pedagogy. V této publikaci naleznete dvě kapitoly, které byly zpracovány dle jednotlivých aktivit projektu a další kapitolu pojednávající o externí supervizi projektových aktivit. Každá kapitola popisuje plánované výstupy aktivit, realizované aktivity a indikátory, které ukazují na efektivitu jejich realizace. První část pojednává o aktivitě úpravy normativu na žáka tedy potažmo snížení počtu žáků připadajících na jednoho učitele. V druhé části se čtenář dočte o působení školního poradenského pracoviště na škole, náplních práce jeho jednotlivých členů a v podkapitole indikátorů o konkrétním rozložení jejich činnosti na školách. Závěrečná kapitola se věnuje externí supervizi projektových aktivit, jejích plánovaných cílů, způsobu realizace a zpětné vazbě od učitelů. Přejeme Vám příjemnou četbu. Autorský tým: Mgr. Libor Tománek, Mgr. Barbora Glogarová, Mgr. Martin Pírko, Mgr. Lenka Nazarčuková, Mgr. Ivona Vaňková, Mgr. Martina Brémová, Mgr. Lada Balaštíková Bc. Kateřina Mezihoráková, Václav Rosík, Mgr. Pavla Kratochvílová, Hana Dufková 3

4 II. Zvýšení efektivity vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím úpravy normativu na žáka A. Plánované výstupy Projekt navrhuje úpravy v systému financování našeho typu škol, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Výstupem projektu není pouze zkvalitnění vzdělávání ve čtyřech školách, které se na tomto projektu podílely (ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22; ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21; ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37; ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16), ale systém, který bude navržen v návaznosti na zkušenosti projektových a partnerských škol a který by se mohl stát významným krokem k zabezpečení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání pro žáky se sociálním znevýhodněním. Pokud by se nepodařilo systémově pokrýt zvýšené náklady vyplývající z realizace navrhovaných opatření po skončení projektu, pokračovaly by školy v hledání potřebných finančních prostředků v obecních a krajských rozpočtech, popř. v dotačních programech. Obě města mají snahu řešit problém vyloučených lokalit - v Brně pracuje Skupina pro integraci sociálně vyloučených komunit (zástupci našich škol jsou jejími členy), v Přerově pak pracovní skupina Lokální partnerství. V našich školách škole existuje vzájemně provázaný systém včasné péče (mateřské školy, přípravné třídy), formálního vzdělávání úplné základní školy hlavního vzdělávacího proudu ( v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 včetně kurzu pro získání základního vzdělání) a neformálního vzdělávání. Zároveň existuje provázaný systém diagnostiky individuálních vzdělávacích potřeb žáků a realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření postavený na individualizaci vzdělávací péče. - Ve škole pracuje silné poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální a sociální pedagog, asistent ŠPP), poradenské pracoviště je multidisciplinárním týmem odborníků, kteří ve vzájemné spolupráci identifikují speciální vzdělávací potřeby žáků v jejich přirozeném prostředí, tj. ve škole, popř. rodině a navrhují, připravují, realizují, popř. pomáhají realizovat podpůrná a vyrovnávací opatření. Diagnostika SVP se opírá o dobrou znalost kulturního a sociálního zázemí dítěte a vychází z dlouhodobého pozorování dítěte. Poradenské pracoviště spolupracuje s dalšími relevantními subjekty (PPP, SPC, DDÚ, OSPOD, ). - Ve škole dále pracuje tým učitelů, projektových učitelů ( odborní asistenti ) a asistentů pedagoga (asistenti pro integrované žáky/ integrační asistenti a asistenti z romské komunity/ komunitní / romští asistenti ). Projektoví učitelé pracují v rámci předmětových skupin a jsou využívání v rámci výuky dle potřeb (podpůrná a vyrovnávací opatření s ohledem na individuální vzdělávací potřeby žáků), asistenti pro integrované žáky pracují s těmito žáky, asistenti z romské komunity pomáhají dětem a rodičům především na začátku PŠD a zprostředkovávají kontakt s rodiči, komunitou. - Neformální vzdělávání je realizováno v rámci celodenního programu školy. K celodennímu programu patří edukativně stimulační skupiny, kroužky, doučování, 4

5 příprava na přijímací zkoušky, kluby (centra aktivit celodenního programu), školní klub, ranní klub, školní družina. Škola při realizaci svých aktivit spolupracuje se školskými i neškolskými subjekty, ke kterým patří partnerské a další školy (např. v rámci Ligy komunitních škol), střední školy (např. soukromá SŠ managementu a práva), VŠ (jsme fakultní školou PedF MU, umožňujeme praxe studentům FF a FSS MU), OSPOD, Policie ČR, Městská policie, DDÚ, PPP, SPC, zdravotnická zařízení, NNO (DROM, SRNM, MRK, IQ Roma servis, Ratolest, Armáda spásy, SbS ČR, ), MŠMT (NAPIV, včasná péče), NÚV, ČŠI (projekt TALIS), JMK (skupina škol zaměřením na inkluzívní vzdělávání), MMB, MČ Brno-střed (Brněnská síť otevřených škol, celoměstské projekty/partnerství Leeds, ), atd. Prostřednictvím těchto aktivit dochází ke snižování rizika neúspěchu žáků následovanému odchodem mimo hlavní vzdělávací proud a předčasného odchodu ze vzdělávání. Posílením týmu pedagogického sboru prostřednictvím úpravy normativu na žáka se snižuje zátěž na jednotlivé učitele a asistenty, učitelé i asistenti jsou více motivovaní a potažmo dochází ke stabilizaci pedagogického sboru. 5

6 B. Realizované aktivity 1. Typy asistence Asistence ve třídách má zásadní vliv na individualizaci vzdělávací péče (na realizaci podpůrných a vyrovnávacích opatření s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků), proto bylo nutné hledat finanční prostředky i mimo rámec tohoto projektu. Časem se ověřil systém asistence spojený s dělením tříd na skupiny, s větším množstvím pedagogů ve třídě, cílenou asistencí konkrétním žákům, cílenou asistencí učiteli při konkrétních činnostech/projektová výuka, s prací v centrech aktivit atd. V rámci systému asistence rozlišujeme tři základní typy asistence - odbornou, komunitní a integrační. Odborní asistenti jsou studenti, popř. absolventi pedagogických oborů vysokých škol, kteří spolupracují s učiteli v rámci předmětových skupin. Komunitní asistenti jsou asistenti pedagoga z romské komunity a jsou nasazeni především na počátku plnění povinné školní docházky (přípravné třídy, první třídy), dále zprostředkovávají kontakt s rodiči žáků, s komunitou. Integrační asistenti pracují s konkrétním žákem v rámci individuální integrace dle IVP. Asistenti pracují podle rozvrhu hodin. Asistenti jsou metodicky řízeni vedoucími předmětových skupin a ve třídách nebo při práci ve skupinách hlavními učiteli. Problémem při realizaci byla nutnost zabezpečit vícezdrojové financování aktivity s ohledem na její finanční náročnost. Problémem je i organizační a metodická obtížnost realizace systému asistence (jedná se o řízení vysoce kvalifikované týmové spolupráce, která se u jednotlivých žáků, popř. aktivit, liší v postupech a metodách práce podle individuálních vzdělávacích plánů, plánů osobního rozvoje, práce v centrech aktivit, práce v rámci integrované tematické výuky nebo projektové výuky). Mezi zásadní problémy patří i nedostatek kompetencí čerstvých absolventů/pedagogů, především se jedná o kompetence didaktické, kompetence v oblasti strategie řízení třídy a v oblasti práce se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. 2. Způsoby využití asistence a jejich přínos a) Tandemové vyučování Žáci pracují společně ve třídě pod vedením obou pedagogů, kde pedagogové střídají připravené metody a formy práce. Jeden z pedagogů má klíčovou roli, tandemový učitel pracuje s jednotlivci nebo s malou skupinkou na zadaném úkolu. V kmenové třídě při společné výuce celé třídy jsou více uplatňovány nejrůznější pestré metody a formy, pedagogové se střídají ve vedení vyučovacích hodin, a práce je tak efektivnější. Spolupráce s tandemovým učitelem bývá bezproblémová, podílejí se na společné přípravě, jeden učitel vede konkrétní hodinu a druhý se věnuje slabším žákům, kteří potřebují zvláštní nebo individuální přístup. 6

7 Ve třídách, kde průměrný počet žáků byl vyšší než dvacet, se stal tandemový učitel nedílnou součástí vyučovacího procesu. Učitelé preferovali individuální přístup k žákům. Je větší prostor pro práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování, se žáky integrovanými, se žáky s diagnostikovanou lehkou mentální retardací i se žáky s jinými psychiatrickými diagnózami. Osvědčila se práce v centrech aktivit, především na prvním stupni. Dařilo se držet se učebního plánu, kde je velkou komplikací poměrně vysoká absence žáků, téměř nulová domácí příprava na vyučování a špatná čtenářská vybavenost. Bylo třeba hodně opakování, procvičování a hlavně individuálního přístupu. K tomu tato aktivita významně přispěla. b) Dělení žáků do skupin Druhý způsob práce odděluje žáky do dvou skupin, které pak v menším počtu žáků mohou plně využívat vybavení odborných učeben. Učitelé se v učebnách střídají, aby byly využívány všemi skupinami žáků. V odborných učebnách mají žáci k dispozici nejrůznější pomůcky jako PC pro každého žáka, interaktivní tabuli s programy do jednotlivých předmětů, interaktivní učebnice a pracovní sešity a další audiovizuální instrumenty. Práce s menším počtem žáků umožňuje pedagogům individualizaci přístupu k problémovým žákům, větší míru poznávání skutečných potřeb žáků a následně lepší přístup a využívání jejich schopností. Tato činnost je pro obě skupiny (pedagog-žák) snazší, přitažlivější a efektivnější. Projevuje se především ve větší soustředěnosti na výuku a v posilování sebevědomí žáků. Vzhledem k nadstandardnímu přístupu učitelů se probrané učivo i úkoly řeší v rámci výuky tak, aby v odpoledních hodinách byly děti školou méně zatěžovány a mohly se věnovat volnočasovým aktivitám či aktivitám ve školním klubu. Paralelní učitelé se dětem věnovali také o přestávkách a při přesunu z budovy na budovu. Velkou oblibou žáků je práce v multimediální učebně se spoustou interaktivních a audiovizuálních pomůcek. Díky tomu dochází k intenzivnějšímu opakování učiva a zautomatizování pracovních návyků. Žáci tak vykazují stále lepší a lepší výsledky. Třídy jsou složeny z žáků s výchovnými, ovšem častěji se vzdělávacími obtížemi. I pro žáky schopné vykazovat lepší výsledky měla skupinová výuka velký význam a přinesla zlepšení prospěchu i chování. Tento pozitivní vliv se projevil i na testování 5. a 9. ročníků, což dokázaly výsledky testování. Při realizaci bylo důležité prohloubení spolupráce se ŠPP a nalezení dalších možností využití poradenského pracoviště při řešení každodenních problémů ve výuce. c) Asistence při práci v centrech aktivit Asistent je přítomen během celého vzdělávacího procesu v přípravné třídě. Znalost rodin žáků je velkou výhodou. Pomáhá dětem překonávat jazykovou bariéru, pomáhá žákům při aklimatizaci na školní prostředí, komunikuje a spolupracuje s rodiči, navštěvuje rodiny, asistuje v ESS, vede taneční kroužek, řídí pravidelně ranní komunitní kruh dětí. Účastní se zápisu dětí do ZŠ a pomáhá pedagogům při vlastní výchovné komunikaci s žáky. Lépe rozumí 7

8 problémům romských dětí (rodin) a identifikuje se s nimi. Této skutečnosti je využito ve prospěch vzdělávacích strategií romského žáka. Působení asistenta je smysluplné a motivuje žáky k úspěšné socializaci a vzdělávání. Důležitou roli hraje asistent v multikulturní výchově, snaží se ji rozšířit mezi pedagogy, asistenty a budoucí učitele. d) Cílená asistence konkrétním žákům Postavení asistenta pedagoga upravuje 16 Zákona č. 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Ředitel základní školy může ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. Je k tomu nezbytný souhlas krajského úřadu. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. 8

9 C. Indikátory 1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Na základě pedagogické, speciálně-pedagogické, sociálně-pedagogické a psychologické diagnostiky jsme uspořádali speciální vzdělávací potřeby žáků na školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám následovně: a) Zdravotní postižení a znevýhodnění legislativní východiska: - Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. - Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 16 - Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují žáci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým tělesným postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 1 1. mentální deficit LMP diagnostikované PPP, SPC, ŠPP (školní poradenské pracoviště) a) Lehká mentální retardace (IQ 69 50) Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje který je charakterizován zvláště porušením dovedností projevujícím se během vývojového období postihujícím všechny složky inteligence to je poznávací řečové motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami. (MKN-10, verze platná k ) b) Pseudoretardace (zdánlivá mentální retardace) (IQ 69 50) nejedná se o postižení V případech postižení, jejichž příčinou není poškození CNS, ale nedostatek přiměřených podnětů se spíše než o mentální retardaci hovoří o sociálním poškození vývoje rozumových schopností. U dětí, jejichž výchova je nedostatečná a nepřiměřená, nelze mluvit o mentální retardaci. (Psychopatologie pro pomáhající profese; Vágnerová, 2004). Klíma (Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů, Balvín, 1996) hovoří o tzv. pseudoretardaci. - charakteristika s ohledem na potřebnost podpůrných/vyrovnávacích edukačních opatření - žáci vykazují obdobné symptomy jako žáci s lehkým mentálním postižením, ale tento stav není neměnný, souvisí se sociálním znevýhodněním c) Hluboký intelektový podprůměr (IQ v rozmezí 70 79) opět nejde o postižení, přesto si uvědomujeme blízkost tohoto stavu k mentálnímu postižení a cítíme potřebu tento stav monitorovat a zohledňovat 9

10 2. specifické poruchy učení Mezinárodní klasifikace nemocí zařazuje specifické vývojové poruchy školních dovedností do skupin poruch psychického vývoje. (kategorie Poruchy psychického vývoje v MKN -10) F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností F81.0 Specifická porucha čtení F81.1 Specifická porucha psaní F81.2 Specifická porucha počítání F81.3 Smíšená porucha školních dovedností F81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností F81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná F82 Specifická vývojová porucha motorické funkce F83 Smíšené specifické vývojové poruchy SPU (podrobněji viz Diagnostikovaných SPU (v PPP) máme velmi málo. Tato diagnóza souvisí s intelektovými schopnostmi. Pokud má dítě rozumové schopnosti pod průměrem, SPU se nediagnostikuje. A to i v případech, kdy dítě dělá specifické chyby. Takový žák je PPP označen za podprůměrného s dys obtížemi (nespecifickými poruchami učtení), což není zdravotní postižení. Problémy typu dys obtíže jsou u našich žáků velmi časté. Více viz o dys-obtíže (nespecifické poruchy učení) Specifické poruchy učení odlišujeme od poruch nespecifických tak, že nespecifické mohou být způsobeny například sníženým rozumovým nadáním, smyslovými vadami, nedostatečnou motivací ke školní práci, výchovnou či výukovou zanedbaností dítěte. Tyto potíže se projevují ve čtení, psaní, pravopisu, matematice a dalších předmětech. Rozdíl (SPU x dys-obtíže) je v intenzitě (hloubce) těchto potíží, nebo se připisují mentálně podprůměrnému nebo postiženému žákovi. 3. poruchy chování a emocí (PCHE) Dle MKN-10 jde o diagnózy F90-F98 (F90 Hyperkinetické poruchy, F91 Poruchy chování, F92 Smíšené poruchy chování a emocí, F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství, F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání, F95 Tiky, F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání) diagnostikované na psychiatrii, neurologii Podrobněji viz Poruchy chování jsou charakterizovány opakovaným a přetrvávajícím agresivním asociálním nebo vzdorovitým chováním. Takové chování by mělo výrazně překročit sociální chování odpovídající danému věku mělo by být proto mnohem závažnější než běžné dětské zlobení nebo rebelantství dospívajících a mělo by mít trvalejší ráz (šest měsíců nebo déle). Tento druh poruch chování však může být projevem i jiné psychiatrické poruchy a v takovém případě má být preferována příslušná diagnóza. Chováním na němž je diagnóza založena je například nadměrné praní se nebo týrání krutost k lidem nebo ke zvířatům závažné destrukce majetku zakládání požárů krádeže opakované lži záškoláctví a útěky z domova neobvykle časté a silné výbuchy vzteku a nekázeň. Pro diagnózu postačuje jedno z těchto typů chování pokud je výrazné nestačí však ojedinělý disociální čin. (definice MKN 10) 10

11 o riziko vzniku poruch chování a emocí riziko vzniku PCHE Za žáky v riziku poruchy chování považujeme ty, jejichž chování se vyvíjí rizikově v osobnostní a sociální rovině (Barr; Parrett 2001) pod vlivem tzv. rizikových faktorů. Vycházíme přitom z biopsychosociálního modelu poruchy chování, v němž je kvalita sociálního prostředí, sociálních vztahů a individuální postoje jedince určující pro rozvoj rizik v jeho osobnostní rovině ve smyslu vývoje poruchy chování. Kontext školního života poskytuje žákovi příležitost pro prožívání různých vlivů sociálního prostředí, různých charakterů sociálních vztahů, a ovlivňuje tak i jeho individuální postoje, posiluje (nebo oslabuje) případná rizika v jeho chování. Zkušenosti z interakce v kontextu školního i mimoškolního života jsou pak základem pro sebehodnocení chování (srov. Kauffman 2005, Vojtová 2008) V.Vojtová Škola pro všechny vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, Orbis Scholae, roč. 3, č. 1, 2009). 4. narušená komunikační schopnost (poruchy řeči) F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka vývojová dysfázie, dyslalie, selektivní mutismus, koktavost tumultus sermonies (breptavost), symptomatické poruchy řeči při mentální retardaci Velmi často se setkáváme s žáky s opožděným vývojem řeči- strukturní nebo systémové narušení jedné či většího počtu, případně i všech oblastí vývoje řeči (osvojování mateřského jazyka) vzhledem k chronologickému věku dítěte. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mluví málo, opožděně a nesprávně, děti často trpí nedostatkem citových vazeb, nemají dostatek řečových podnětů, chybí jim správný řečový vzor apod. 5. dlouhodobá onemocnění a zdravotní oslabení (epilepsie, diabetes, astma bronchiale, srdeční vada, chronická gastritis, malformace žeber, noční enurézy, fekální inkontinence, migrény, srdeční šelest, obezita, psychiatrická onemocnění, např. poruchy příjmu potravy, fobie) a lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování 6. zanedbávání zdravotní péče a jeho následky Jedná s o kombinaci zdravotního postižení a znevýhodnění se sociálním znevýhodněním. Zanedbání péče prohlubuje závažnost zdravotních problému a komplikuje edukaci (zrak, sluch, logopedická péče, vracející se onemocnění s následnou absencí). Častým problémem je nenošení předepsaných brýlí, nepravidelné užívání léků předepsaných lékařem nebo odmítání jejich užívání. Dále také častá nemocnost způsobená nedostatky ve výživě. 7. další zdravotní postižení a znevýhodnění Jedná se o zdravotní postižení, která nejsou uvedena výše: tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, autismus, kombinace více vad. Na našich školách se žáci s těmito diagnózami vyskytují jen výjimečně. b) Sociální znevýhodnění legislativní východiska: - Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona - rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, - nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 11

12 - postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 16 - Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce 2 považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 1 Indikátory sociálního znevýhodnění, které sledujeme: 1. bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně) o Zábrdovice, Židenice (Brno-střed, Brno-sever): Cejl, Bratislavská, Francouzská, Spolková, Příční, Stará, Hvězdová, Přadlácká, Körnerova, Soudní, Milady Horákové, Vlhká, Špitálka, Plynárenská, Stavební, Podnásepní, Křenová, Kuldova, Krokova, Šámalova, Životského, Markéty Kuncové o Královo Pole (Brno Královo Pole, Brno-střed): Staňkova, Lidická, Křižíkova o Husovice(Brno-sever): Vranovská, Mostecká, Dukelská třída, Hálkova, Nováčkova, Dačického, Rotalova, nám. Republiky, Lieberzeitova, Jana Svobody (zdroj: Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně, 11/2008, závěrečná zpráva VeryVision s.r.o.//zadavatel Úřad vlády ČR) platí pro brněnské školy 2. postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v aktuálním znění, 16 ) o Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. o Ochranná výchova je uložena rozhodnutím soudu: a ) v občansko-právním řízení, spáchá-li dítě mezi rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest; b) v trestním řízení se ukládá ochranná výchova mladistvému mezi rokem tehdy, jestliže ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní svůj účel lépe než uložení trestu odnětí svobody. (více viz 3. nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, národnost/etnicita Znalost českého jazyka při nástupu k PŠD je silně negativně ovlivněna rodičovským vzorem (romský etnolekt) a velmi častou absencí předškolní přípravy. Mnoho romských rodin navíc migruje (Anglie, Kanada, Slovensko). 4. informace o ZZ, rodině, sourozencích Děti často vyrůstají v neúplných rodinách, jsou v péči prarodičů, popř. příbuzných. Rodiče jsou nezaměstnaní, ve výkonu trestu apod. 12

13 Vysoký počet dětí v rodině patří k indikátorům sociálního znevýhodnění (především v kombinaci matka na MD, otec na ÚP). 5. spolupráce se ZZ ( popř. osobami zodpovědnými za výchovu) se školou Zákonný zástupce je povinen: - zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, - na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, - informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, - oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v aktuálním znění, 22 ) - další skutečnosti dokládající (ne)efektivitu spolupráce (popř. komunikace) ZZ se školou mj. aktivní zájem o výsledky dítěte ve škole, dodržování dohod (termíny, splátkové kalendáře, domluvené postupy, ), ochota aktivně řešit problémy (hygienické, náprava logopedických, speciálně pedagogických a dalších obtíží, vybavenost pomůckami,.). 6. omluvená, neomluvená absence žáka za sledované období (pololetí), popř. pozdní příchody do školy Sledujeme neomluvenou absenci (záškoláctví) i vysokou omluvenou absenci (skryté záškoláctví). 7. předškolní příprava (MŠ, přípravný ročník), průběh PŠD (migrace/pšd v zahraničí, DD, DDÚ, ) Předškolní příprava sociálně znevýhodněných dětí v mateřské škole, popř. přípravném ročníku je zcela zásadní pro úspěšný nástup k plnění povinné školní docházky. Průběh PŠD žáků ovlivňuje migrace žáků, a to jak ze školy na školu (i mezi městy), tak do zahraničí. V závažnějších případech, kdy rodiče nezvládají nebo zanedbávají povinnou péči, je dítě odebráno do ústavní péče (DDÚ, DD, DD se školou, VÚ), popř. je mu nařízena ochranná výchova (výchovný ústav). Škola s těmito institucemi spolupracuje, předává informace o učivu a hodnocení žáka apod. 8. rizikové chování Vyšší výskyt rizikového chování u žáků (nízký věk první zkušenosti a experimentování s návykovou látkou, pravidelné užívání tabákových cigaret, závislost na tabákových cigaretách) vyžaduje odpovídající systém prevence (primární, sekundární). Primární prevence obsahuje šest skupin témat: a) Návykové látky, gamblerství, rizikové chování v dopravě b) Šikana, kyberšikana, násilí, agrese c) Sexuální rizikové chování, homofobie d) Rasismus, intolerance, extremismus e) Vandalismus, záškoláctví f) Poruchy příjmu potravy, životospráva 13

14 9. hygienické problémy hygienické návyky (mytí rukou, používání toalety, toalet.papíru, kapesníků ), hygienické problémy - vši, špinavé/nedostatečné oblečení,. 10. nutnost spolupráce se subjekty mimo školu Nutnost spolupráce s dalšími institucemi dokládá četnost a závažnost problémů, se kterými se při práci s našimi žáky setkáváme, ale také obtížnost spolupráce s rodiči - OSPOD (ve věci oznamovací povinnosti, hlášení vysoké absence, výskytu soc. pat. jevů, s vysokým rizikem vzniku a vývoje poruchy chování, s podezřením na týrání, zneužívání, domácí násilí, zanedbání péče, ve věci odpovědi na žádost soudní dohled, soudní jednání ve věci úpravy práv a povinností k nezl., změna výchovy, pěstounská péče, opatrovnictví, podezření na zanedbání povinné péče aj., ve věci žádosti o spolupráci při zprostředkování kontaktu s osobou zodpovědnou za výchovu, zjištění jména osob zodpovědných za výchovu, aktuálního bydliště dítěte, o součinnost ve věci řešení absence aj.) - PMS (ve věci odpovědi na žádost dohled probačního úředníka) - NNO (ve věci zprostředkování nabídky služeb soc. hyg. péče, doučování, motivace osob zodpovědných za výchovu ke spolupráci se školou aj.) - soud (účasti pracovníka školy na soudním jednání na výzvu soudu) - PČR (ve věci odpovědi na žádost, žádost o pomoc při agresivním chování žáka) - ÚMČ přestupková komise - Hlášení na přestupkovou komisi - oznámení o zanedbání školní docházky - DDÚ (dětský diagnostický ústav) - sdílení informací o žácích v péči DDÚ - Dětská psych. léčebna sdílení informací o léčených žácích 11. další skutečnosti ovlivňující edukaci, které mají etnické či sociální souvislosti - nedostatečná výbava na vyučování (nedostatečné vybavení pomůckami, nenošení pomůcek, ) - nedostatek času a prostoru na domácí přípravu, neochota rodičů zajistit základní školní pomůcky, priorita pracovat doma (péče o sourozence), nezvyk na pevný denní režim, řád a aktivity vyžadující dlouhodobé soustředění Informace pro učitele projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., příslušnost k sociální nebo etnické skupině (kastě, rodině ) moravští, slovenští, olašští Romové,, vztah k majoritě v případě ovlivňujícím edukaci (olašská princezna a role sluhy ve škole) - kombinace sociálního znevýhodnění se zdravotním postižením a znevýhodněním, popř. nadáním časté dlouhodobé zanedbávání léčení (nápravy) zdravotních problémů (příklad logopedické problémy) c) Výjimečné nadání, talent Sledujeme celkové nadání, také směry ve kterých dítě vyniká (např. hudební, výtvarné, pohybové ). V letech probíhal na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října screening SVP žáků. Na základě tohoto screeningu a podle výsledků testů inteligence je na této škole 1. stupeň: - dle dg. nástroje WISC 1 nadprůměrně nadaný žák tedy 0,6% žáků 14

15 - dle dg. nástroje Raven (nadhodnocuje) 4 nadprůměrně nadaní žáci tedy 2,3% 2. stupeň: - dle dg. nástroje WISC 0 nadprůměrně nadaných žáků tedy 0% žáků - dle dg. nástroje Raven (nadhodnocuje) 8 nadprůměrně nadaných žáků tedy 8% - dle dg. nástroje I-S-T 2000 R 0 nadprůměrně nadaných žáků tedy 0% Z 271 žáků naší školy dosáhlo nadprůměrného výsledku v testech inteligence 13 žáků (4,8%). Nadprůměrně nadaní žáci dle pedagogické diagnostiky Na základě pedagogické diagnostiky učiteli se na ZŠ a MŠ nám. 28. října vzdělává: na 1. stupni ZŠ: - 8 celkově nadaných žáků - 2 matematicky nadaní žáci - 9 hudebně a pohybově nadaných žáků - 3 výtvarně nadaných žáků na 2. stupni ZŠ: - 3 celkově nadaných žáků - 1matematicky nadaní žáci - 4 hudebně a pohybově nadaných žáků - 2 výtvarně nadaní žáci Výjimečné nadání jsme pomocí testů inteligence diagnostikovali u necelých 5% žáků naší školy. Při vzdělávání zohledňujeme však i další druhy nadání, a to na základě pedagogické diagnostiky učitelů. 2. Odchod žáků mimo hlavní vzdělávací proud a předčasný odchod ze vzdělávání Migrace žáků na školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám je vysoká. Důvodem migrace ze školy na školu je časté stěhování rodin mezi městy, ale také migrace mimo Českou republiku. Rodiny se však většinou vracejí a jejich děti tak zůstávají žáky našich škol. Vzniká zde však problém narušení kontinuity vzdělávání (děti často v zahraničí do školy nechodí, nerozumí cizímu jazyku). V neposlední řadě je zde problém doložitelnosti tohoto vzdělávání (chybějící vysvědčení apod.). a) Odchod žáků mimo hlavní vzdělávací proud Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními (viz také Naše školy se řídí tímto pravidlem a proto podporují vzdělávání dětí s mentálním defektem v hlavním vzdělávacím proudu. Tyto děti přijímáme ke vzdělávání do 1. tříd (popř. přípravných tříd). K jejich vzdělávání využíváme podpůrná a vyrovnávací opatření (např. IVP, asistence, speciální učební pomůcky ). Dokladem tohoto tvrzení je 15

16 tabulka 1, obsahující přehled migrace žáků ze ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 během školního roku 2011/2012 na jiná zařízení a příchody na naši školu z jiných zařízení. Tabulka dokládá, že za školní rok odešel na žádost rodičů na ZŠ praktickou jeden žák, jeden žák byl z tohoto typu školy naopak také přijat. V desegregačním programu z naší školy odešel jeden žák, který byl vzděláván po dobu projektu v nesegregační škole, po skončení projektu se nadále vzdělává v naší segregační škole. Migrace dětí mezi školami je značná a může být dalším důvodem školního neúspěchu sociálně znevýhodněných žáků. Tabulka 1: Příchody a odchody žáků z jiných zařízení na naši školu a z naši školy jinam I. stupeň II. stupeň Celkem Příchody: Z jiné ZŠ (ČR) Ze zahraničí 1 (SR) x 1 Z jiného typu zařízení (ČR) 1 (ZŠ praktická) 1 (VÚ* a DDŠ) 2 Odchody: Na jinou ZŠ (ČR) Do zahraničí 6 (SR) 2 (SR) + 1 (UK) 9 Do desegregačního programu 1 (Muzeum Romské kultury) x 1 Na jiný typ zařízení (ČR) 5 (2xDD, 2xDDÚ, Azylový dům) 4 (2xDD, DDÚ a VÚ, ZŠ praktická) * DÚ diagnostický ústav, DDÚ dětský diagnostický ústav, VÚ výchovný ústav, DD dětský domov, DDŠ dětský domov se školou, SR Slovenská Republika, UK Velká Británie 9 b) Předčasný odchod ze vzdělávání Prevence předčasného odchodu ze vzdělávání je součástí modelu komunitního a inkluzivního vzdělávání. Fungující kariérové poradenství přispívá významně k tomu, že naprostá většina žáků podává přihlášky k dalšímu studiu na středních školách a středních odborných učilištích, a ke studiu jsou také přijati. Neúspěšným uchazečům z 9. tříd a žákům vycházejícím z 8. a 7. tříd (díky opakování některého ročníku) je každoročně nabízen kurz pro získání základního vzdělání, který je na ZŠ nám. 28. října v prezenční i dálkové formě studia. Výše uvedená tvrzení dokládá statistika volby povolání z posledních 3 let: 16

17 Školní rok 2009/ vyšlo 50 žáků - přihlášku podalo 26 žáků (52%) - přijato 21 žáků (1 žák na maturitní obor, 20 žáků na tříletý učební obor) + 8 žáků jde do kurzu pro získání základního vzdělání - 1 žák v DDÚ, 2 žákyně na MD, 1 žák již v pracovním poměru, 2 žáci studují v zahraničí Neúspěšným žákům 9. ročníku byl nabídnut kurz pro získání základního vzdělání. Školní rok 2010/ vyšlo 59 žáků - přihlášku podalo 49 žáků (83%) - přijato celkem: 44 žáků (obory s maturitou 5 žáků, SOU tříleté obory 35 žáků, kurz pro získání základního vzdělání 4 žáci) Neúspěšným žákům 9. ročníku byl nabídnut kurz pro získání základního vzdělání. Školní rok 2011/ vyšlo 34 žáků - přihlášku podalo 28 žáků (82%) - přijato 28 žáků (2 žáci na maturitní obor, 1 žákyně do gymnázia, 19 žáků na tříletý učební obor, 1 žákyně na dvouletý učební obor, 5 žáků do kurzu pro získání základního vzdělání) Neúspěšným žákům 9. ročníku byl nabídnut kurz pro získání základního vzdělání. 3. Přijímací řízení na SŠ, SOU Podávání přihlášek na střední školy, střední odborná učiliště a odborná učiliště předchází práce týmu učitelů a poradců s cílem umístění žáka na jemu nejlépe vyhovující obor. Obory jsou žákovi nabízeny tak, aby je měl možnost dostudovat a pokračovat v dalším studiu nebo se úspěšně zařadit na trh práce po jejich absolvování. Konkrétní kroky, které realizuje každoročně v tomto ohledu školní poradenské pracoviště, a zejména výchovný poradce, jsou tyto: - poradenská činnost pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd a kurzu při volbě povolání - výchovný poradce zjišťuje zájem žáků o studium na SŠ a SOU, vede evidenci - výchovný poradce se účastní informativních schůzek pořádaných ÚP, SŠ a SOU - výchovný poradce zajišťuje styk s náborovými pracovníky SŠ, předává žákům informační brožury a letáky (nástěnky ve třídách k volbě povolání) - výchovný poradce v součinnosti se ŠPP připraví informační leták a schůzku pro rodiče vycházejících žáků - výchovný poradce kontroluje správné vyplnění přihlášek, vede jejich evidenci - zajišťuje vyplnění zápisových lístků, vede jejich evidenci - výchovný poradce předává informace k volbě povolání pedagogické radě a vedení školy - navrhuje řešení dalšího vzdělávání žákům, kteří nezískají základní vzdělání - pomáhá učitelům při tvorbě tematického plánu učiva Volba povolání (ŠPP testy profesní orientace, dramatická výchova, výukové programy) - spolupracuje se ŠPP v mentorském programu - vytváří databázi pozitivních vzorů z řad úspěšných absolventů na trhu práce - spolupracuje s IQ ROMA servisem ohledně mapování úspěšnosti absolventů na středních školách 17

18 - školní psycholog nabízí žákům (se souhlasem rodičů) komplexní diagnostiku k profesní orientaci Úspěšnost výchovného poradenství k volbě povolání je zřejmá ze statistik za poslední tři školní roky, kdy se počet žáků, kteří podali přihlášku k dalšímu studiu zvedl z 50% na 80% (celkový pohled viz výše). Konkrétní data dokládající podávání přihlášek a úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení: Školní rok 2009/ ročník : vyšlo 20 žáků - 16 žáků podalo přihlášku / z toho přijato do středního vzdělávání 12 žáků - 1 žák přijat na SPŠ maturitní obor - 11 žáků přijato na SOU tříleté obory - 2 žáci nepřijati - 1 žákyně neodevzdala přihlášku /zkouší další kolo/ - 1 žák sice přijat, ale neodevzdal zápisový lístek - 1 žákyně nepodala vůbec přihlášku zdravotní důvody - 2 žáci studují v zahraničí - 1 žákyně je na MD nepodala přihlášku 8. ročník : vychází 18 žáků - 1 žák přijat na SOU tříletý obor - 1 žák postupuje do 9. roč. - 1 žák DDÚ - 2 žáci studují v zahraničí - 1 žákyně na MD - 7 žáků je přijato do kurzu pro získání zákl. vzdělání - 5 žáků vychází 7. ročník: vychází 1 žák přijat do kurzu pro získání zákl. vzdělání Kurz: vychází 11 žáků : - 8 žáků přijato na SOU tříleté obory - 2 žáci nepodali přihlášku - 1 žák již zařazen do pracovního poměru 2 žákyně ze 7. ročníku se zúčastnily přijímacího řízení do šestiletého gymnázia nepřijaté Školní rok 2010/ ročník: vychází 34 žáků 9. A: 17 žáků 9. B : 17 žáků - přihlášku podalo 27 žáků /24 žáků přijato ke střednímu vzdělávání - 20 žáků bylo přijato na SOU tříleté obory - 5 žáků se hlásilo na maturitní obory, z toho 4 přijati, 1 nepřijat 2. kolo nepodal přihlášku - 2 žáci přihlášku podali, ale neodevzdali na příslušné školy - 4 žáci nepodali přihlášku - 1 žákyně na MD - 2 žáci v zahraničí 18

19 8. ročník: vychází 10 žáků 8. A: 3žáci 8. B: 7 žáků - 1 žákyně MD - 3 přijati do SOU tříleté obory - 1 nedovezl přihlášku na zvolený obor - 4 žáci přijati do kurzu pro získání základního vzdělání - 1 žákyně nepokračuje ve vzdělávání Kurz: 15 žáků (připuštěno k závěrečným zkouškám), 14 podalo přihlášku - 2 žáci nesplnili kriteria závěrečné zkoušky (1 přijat na SOU, 1 nepadala přihlášku) - 2 žákyně nepřijaty - 12 žáků přijatých na SOU tříleté obory - 1 žák přijat na maturitní obor Školní rok 2011/2012 V devátém ročníku vyšlo 18 žáků (2 studenti v zahraničí), přihlášku podalo 11 žáků, 5 nepodalo. - 2 žáci přijati na maturitní obory - 8 žáků na tříleté učební obory - 1 žákyně na dvouletý učební obor V osmém ročníku vychází 8 žáků, 1 žák přihlášku nepodal, 1 žák podal přihlášku a má nařízenou ústavní výchovu, 1 žák podal přihlášku na OU Lomená, 5 žáků podalo přihlášku do kurzu pro získání základního vzdělání. V kurzu pro získání základního vzdělání - denní studium vyšlo 18 žáků, přihlášku podalo 10 žáků, 2 žákyně jsou na MD, 6 žáků přihlášku nepodalo. - 1 žákyně přijata do gymnázia - 9 žáků přijato do tříletých učebních oborů 4. Úkony třídních, učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, a) Spolupráce zákonných zástupců se školou 1. Oficiální pohovory (existuje písemný výstup) zákonných zástupců s třídními učiteli Pozvánky na pohovory s třídními učiteli jsou většinou rodičům doručovány našimi asistenty, často nejsou při doručování úspěšní (chybějící schránky na dopisy, uzamčené vchody ). Do některých rodin odmítají naši asistenti doručovat z důvodu špatných zkušeností s verbálními a fyzickými útoky rodičů. Ve školním roce 2011/2012 (do ) bylo celkem domluveno 275 pohovorů s třídním učitelem (na 1. stupni 96 pohovorů, na druhém stupni 154). K pohovorům se nedostavilo 43 zákonných zástupců (tzn. 16%), 39 z 2. st., 4 z 1. st. 19

20 Ve školním roce 2010/2011 (do ) bylo celkem domluveno 260 pohovorů s třídním učitelem (na 1. stupni 51 pohovorů, na druhém stupni 209). K pohovorům se nedostavilo 49 zákonných zástupců, tzn. zhruba 20%. 2. Výchovné komise Při nespolupráci rodiny se školou zve škola zákonné zástupce žáků na výchovnou komisi, výchovné komise probíhají pravidelně každé pondělí (i mimořádně závažné případy) ve složení zákonný zástupce žáka (pokud je to vhodné, bývá přítomen i žák), výchovná poradkyně, speciální pedagog, sociální pedagog, psycholog, asistent ŠPP, třídní učitel, vedení školy, v závažných případech jsou přítomni kurátoři OSPOD, zástupci Policie ČR. Výchovné komise řeší: - záškoláctví - výchovné problémy, nekázeň ve výuce - agresivní chování žáků mezi sebou verbální i fyzické - agresivní chování žáků k vyučujícím, vyhrožování učitelům - výukové obtíže, zapomínání pomůcek, nedůslednou přípravu na výuku - dlužné částky - přijímací řízení, pohovory s rodiči ohledně volby povolání - souhlasy rodičů s vyšetřením v PPP, s prací členů ŠPP Ve školním roce 2011/2012 řešila výchovná komise 116 případů, (85 na 2. stupni, 31 na 1. stupni). K výchovným komisím se nedostavilo 46 zákonných zástupců (34 z 2. st., 12 z 1. st.) což činí 40%. V jednom případě podala škola trestní oznámení na žáka Policii ČR. Jednalo se o šikanu spolužáka, dále verbální útok na učitele, nezaplacené vysoké dlužné částky škole za zničený majetek. Ve školním roce 2010/2011 řešila výchovná komise 165 případů (118 na 2. stupni, 47 na 1. stupni). K výchovným komisím se nedostavilo 75 zákonných zástupců, což činí 45%. V jednom případě podala škola trestní oznámení na žáka Policii ČR. Jednalo se o šikanu spolužáka, dále verbální útok na učitele, nezaplacené vysoké dlužní částky škole za zničený majetek. Vlastní zájem rodičů sociálně znevýhodněných dětí o spolupráci se školou je prakticky nulový. Na vyzvání k návštěvě školy k pohovoru s třídním učitelem se dostaví průměrně 80% rodičů, na výchovnou komisi se dostavuje průměrně 55-60% rodičů. Počet výchovných komisí se pohybuje kolem za rok, měsíčně se koná průměrně 18 výchovných komisí. Není výjimkou, že zákonní zástupci našich žáků opakovaně, popř. soustavně porušují povinnosti stanovené školským zákonem. 20

21 b) Nutnost spolupráce se subjekty mimo školu 1. Orgán sociálně právní ochrany dětí 2009/10 Žádosti OSPODu na školu : 31 žádostí Odeslaných zpráv na OSPOD: 53 zpráv + 18 žádostí o šetření v rodině 2010/11 Žádosti OSPODu na školu: 53 žádostí Odeslaných zpráv na OSPOD: 113 zpráv (k 6.6.) 2011/12 Žádosti OSPODu na školu: 129 žádostí žádost o návštěvu v rodině 1. st.: 6, 2. st.: Policie ČR 2009/10 PČR se obrátilo na školu: 37 žádostí, oznámení Škola na PČR: 32 zpráv 2010/11 PČR se obrátilo na školu: 20 žádostí, oznámení Škola na PČR: 22 zpráv (k 6.6.) Podnět k dalšímu šetření na PČR: - 5 případů - (fyz. násilí proti spolužákovi)činnost školy v dané věci: podnět na PCŘ, zajištění pís. podkladů pro řízení - slovní napadání učitelů, vyhrožování učitelům, fyz. napadení učitele - činnost školy: podnět na PČR, výslech na PČR dvou učitelů školy, předvolání svědka k jednání MěS 3 učitelé, zajištění pís. podkladů pro řízení, zpráva pro MěS, omluva účasti svědků u soud. jednání - podání trestního oznámení 217 záškoláctví - podání trestního oznámení 217 záškoláctví - (činnost školy: předvolání svědků 3 učitelé, omluvena jejich účast u soudního jednání, zpráva na MěS a příprava podkladů k řízení ve věci, výslech svědků učitelů - oznámení na podezření výskytu dítěte s CAN (podání oznámení) 2011/12 PČR se obrátila na školu: 22 žádostí, oznámení ve dvou případech volána Policie ČR akutně agrese ze strany žáků 2. stupně jednou volána v případě opakovaného nevyzvednutí dítěte ze školní družiny 3. Úřad městské části Hlášení na přestupkovou komisi - oznámení o zanedbání školní docházky 2009/11: 51 případů 2010/11: 32 případů (k 6.6.) 2011/12: 46 případů, 2 na 1. stupni, 44 na 2. stupni 4. Probační a mediační služba 2010/11: 3x vyžádána zpráva zaslána odpověď 2011/12: 7 žádostí Probační a mediační služba zaslána odpověď 21

22 5. Městský soud v Brně 2010/11: 2x vyžádána zpráva zaslána odpověď 2011/12: 5 případů řešeno soudní cestou (výpověď zástupců školy u soudu) - nařízena ústavní výchova 4 děti 6. Dětský diagnostický ústav 2010/11: oznámení ze strany DDÚ škole 5x - žádost o zprávu ze str. DDÚ a odpověď 1x 2011/12: oznámení ze strany DDÚ škole 5x - žádost o zprávu ze str. DDÚ 7. Dětská psych. léčebna 2010/ /11: ze školy žádost DPLce odpověď z DPLky 1x 2011/12: ze školy žádost DPLce odpověď z DPLky žádná 8. DROM, romské středisko 2010/11 - účast na setkání širšího týmu APK (projekt asistence prevence kriminality) jednou měsíčně 9. Veškerá úřední komunikace školy s okolím činila 2011 (01-12): 2345 čísel jednacích 2012 (01-06): 1304 čísel jednacích velká část uvedených dat tvoří komunikace s OSPODy, Policií ČR, ÚMČ, PPP, rodiči, přestupy žáků spojené s migrací našich žáků. Část komunikace s rodiči funguje i mimo podací deník formou deníčků, žákovských knížek, návštěvou asistentů přímo v rodinách. c) Nutnost akutních intervencí poradenských pracovníků Vzhledem k vysokému počtu žáků s poruchami chování a rizikem poruch chování na naší škole, bylo nutné vybudovat systém krizových /akutních intervencí. Počtem akutních intervencí můžeme doložit závažnost a četnost výskytu agresivního chování žáků, které výrazně narušuje výuku. 1. Akutní intervence na prvním stupni (177 žáků /stav k /, z toho 172 chodících (se zaznamenanou absencí na vysvědčení)) Ve školním roce 2011/2012 (do 28.6.) byla vyžádána akutní intervence u 9 žáků, tzn. u 5 % žáků prvního stupně. Celkem bylo provedeno 12 intervencí se žákem. O akutní intervenci požádalo a bylo obslouženo 6 učitelů. - verbální nebo fyzická agrese vůči učiteli nebo žákovi - nerespektování pokynů učitele odmítání práce - nošení zdraví ohrožující předmětů - úzkostné stavy 22

23 2. Akutní intervence na druhém stupni (108 žáků /stav k /, z toho 93 chodících (se zaznamenanou absencí na vysvědčení)) Ve školním roce 2011/2012 (do 28.6.) byla vyžádána akutní intervence u 55 žáků, tzn. u 60% žáků druhého stupně. Celkem bylo provedeno 156 intervencí se žákem (jednalo se především o nevhodné chování žáka). O akutní intervenci požádalo a bylo obslouženo 24 vyučujících. - verbální nebo fyzické napadení spolužáka - nerespektování pokynů učitele, hrubé narušování výuky - nedovolené opouštění třídy - verbální napadání učitele vulgarismy - podezření na intoxikaci (uvedené důvody se často kombinují) Tabulka 2: Počet akutních intervencí, obsloužených žáků a učitelů I.stupeň II.stupeň Celkem Počet intervencí Počet obsloužených žáků Počet obsloužených učitelů 9 tj 5% 55 tj 60% 64 tj. 24% 6 tj 27% 24 tj. 86% 30 tj. 60% 5. Neformální vzdělávání (kroužky, kluby, doučování) Zapojení cílové skupiny (sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodičů) bylo založeno na dobrovolnosti, otevřenosti a aktivitě. Každý žák školy měl možnost účastnit se aktivit celodenního programu. Zacílenost celodenního programu se projevila v aktivitách "šitých na míru žákům", tzn. vycházely z potřeb žáků (specifické vzdělávací potřeby specifické poruchy učení, dlouhodobá absence, zájmy, nadání). O dlouhodobosti aktivit svědčí již několik let ustálená nabídka, v níž mohou žáci pokračovat i v příštích školních letech. Přítomnost rodičů během aktivit byla vítaná a během některých aktivit byla jednou z podmínek. K aktivní činnosti byli žáci motivováni účastí na akcích, kde prezentovali své dovednosti a nadání (festivaly, přehlídky, soutěže, turnaje) a) Edukativně-stimulační skupiny pro děti z MŠ a přípravných ročníků V roce 2012 fungovaly tři skupiny, každou skupinu navštěvovalo pravidelně deset dětí. Každá skupina se scházela jedenkrát týdně. Jednotlivé lekce obsahovaly aktivity vedoucí k procvičování jemné a hrubé motoriky, rozvoji řeči a myšlení, rozvoji zrakového a sluchového vnímání, orientace v čase a prostoru a rozvoj početních představ. Podařilo se namotivovat děti a rodiče k pravidelné docházce a podařilo se vytvořit užší vztah důvěry a spolupráce s rodiči, a tím připravit děti na úspěšný vstup do první třídy. 23

24 b) Doučování pro žáky 1. stupně ZŠ V roce 2012 fungovalo devět skupin doučování. Každá skupina se scházela jedenkrát týdně, průměrně navštěvovalo každou skupinu sedm žáků. Obsahovou náplň doučování tvořilo procvičování a upevňování učiva matematiky, českého jazyka, rozvoj čtenářské gramotnosti. Nabídku využívali žáci s dlouhodobou absencí, žáci s poruchami učení a žáci nadaní. Na základě svých aktuálních vzdělávacích potřeb a úrovně učiva si žáci plánovali práci v kroužku samostatně. Efekt doučování byl patrný během výuky, žáci prokázali posun v úrovni dovedností a znalostí. c) Doučování pro žáky 2. stupně ZŠ Fungovalo šest skupin doučování (matematika, český jazyk, angličtina, přírodní vědy, umění, historie) pro žáky 2. stupně, které měly formu individuálních konzultací. Využívali je hlavně vycházející žáci a žáci s dlouhodobou absencí. Počet zájemců se pohyboval okolo sedmi. d) Kluby, mezikluby, kroužky 1. Sportovní meziklub Časový rozsah 1 hodina / týdně. Rozvoj sportovního nadání u žáků, relaxační aktivita. Cílem bylo zdokonalování herních činností, příprava na reprezentaci školy při turnajích a zápasech. Počet účastníků Florbalový meziklub Časový rozsah 2 hodiny/ týdně. Rozvoj sportovního nadání u žáků, relaxační aktivita. Cílem bylo zdokonalování herních činností, příprava na reprezentaci školy při turnajích a zápasech. Počet účastníků Hudební meziklub Časový rozsah 2 hodiny týdně. Hudební klub pomohl žákům rozvíjet přirozený talent. V rámci hudebního klubu fungovala celý rok školní kapela Osmection, která reprezentovala školu na mnoha akcích. Počet účastníků Klub prevence Vybraní žáci se účastnili v rámci neformálního vzdělávání preventivních pohovorů s pracovníkem PČR. Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně s opakujícím se problémovým chováním (vyhrožování spolužákům, učitelům, chování se znaky šikany apod.) Cílem klubů prevence bylo informovat žáky o rizikovém chování v souvislosti s trestní odpovědností (pro ty, kteří dovršili 15 let), poučení žáků o skutkových podstatách. Dále byli žáci seznámeni s přestupkovým zákonem. V rámci klubu prevence proběhly také besedy s rodiči (problematika žádostí o občanský průkaz, trestní odpovědnost). Počet účastníků průměrně Mediální kroužek Časový rozsah 1 hodina týdně. Cílem kroužku byl rozvoj dovedností v oblasti mediální výchovy. Žáci se v kroužku podíleli na tvorbě dokumentu, naučili se zacházet s multimediální technikou. Počet účastníků 5. 24

25 6. Školní časopis Časový rozsah 2 hodiny týdně. Cílem kroužku byla pravidelná tvorba školního časopisu, rozvoj dovedností v oblasti mediální výchovy. Každý měsíc vytvořili žáci jedno číslo časopisu. Náplní kroužku byla práce s textem, fotografiemi, tvorba reportáží, vedení rozhovorů, prezentace časopisu ve školním rozhlasovém vysílání. Počet účastníků Taneční kroužek Časový rozsah 2 hodiny týdně. Cílem kroužku byl rozvoj pohybového nadání, smyslu pro rytmus. Taneční sestavy prezentovali žáci na vystoupeních a festivalech. Počet účastníků Logopedický kroužek Časový rozsah 1 hodina týdně. Kroužek se zaměřil na zlepšení komunikačních dovedností žáků a rozšiřování slovní zásoby. Počet účastníků 10. e) Využité kontrolní mechanismy a výstupy z evaluace: Vedoucí doučování a kroužků provedli nábor dětí. Během celého roku motivovali žáky k pravidelné účasti na aktivitách celodenního programu. Na začátku školního roku sestavili vedoucí jednotlivých aktivit roční plán, který na konci školního roku písemně vyhodnotili. V průběhu roku prováděl koordinátor celodenního programu návštěvy (hospitace) v jednotlivých aktivitách. Byla vedena a kontrolována dokumentace všech aktivit (docházkové sešity, roční plány činnosti), vedoucí jednotlivých aktivit pravidelně konzultovali jejich průběh s koordinátorem projektu a vedením školy. Celodenní program informoval o své činnosti rodiče a žáky prostřednictvím letáků, vitrín a webových stránek. Publicita byla zajištěna dále prostřednictvím školního rozhlasu a školního časopisu. Výstupem projektu byl funkční systém celodenního programu, který se skládal z ucelené nabídky aktivit. U žáků navštěvujících aktivity celodenního programu došlo k rozvoji kompetencí a k posunu ve znalostech a dovednostech. Výstupy neformálního vzdělávání: - Byl vytvořen funkční systém neformálního vzdělávání založený na otevřenosti, dobrovolné a pravidelné účasti žáků, navazující časově i obsahově na formální výuku - Efektivní a pravidelná práce žáků během jednotlivých aktivit celodenního programu - Aktivity celodenního programu byly zacíleny na vyrovnání deficitů vyplývajících z SPU, absence, sociálního znevýhodnění žáků (zvýšení klíčových kompetencí, upevnění dovedností, rozvoj slovní zásoby, čtenářská gramotnost) - Výsledky práce se žáky v rámci celodenního programu se projevily během formálního vzdělávání, došlo k rozvoji slovní zásoby, k rozvoji čtenářské gramotnosti a k upevnění dalších dovedností potřebných pro zvládnutí učiva - Prezentace aktivit celodenního programu - kroužky a kluby prezentovaly svou činnost na školních i mimo školních akcích 6. Zlepšení prospěchu žáků Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím psychologické, speciálně-pedagogické a sociálně-pedagogické diagnostiky a poradenství, ale především individuálního přístupu pedagogů a jejich asistentů ve výuce, se pozitivně 25

26 projevuje na školním prospěchu žáků s SVP. Nesmíme však zapomenout na pozitivní vliv všech podpůrných a vyrovnávacích opatření, které naše školy poskytují. Spolupůsobením všech těchto faktorů dostáváme rovnici s výsledkem spokojenější žák, spokojenější učitel, spokojenější rodiče a nižší absence. Doložení zlepšení prospěchu žáků celé školy je možné jen do určité míry, a to za pomoci statistického vyhodnocení průměrného prospěchu všech žáků naší školy. Graf 1: Srovnání průměru známek všech žáků za 2. pol. šk. r. 2009/10, 2010/11, 2011/12 Z grafu 1 je patrné, že průměrná známka všech žáků na ZŠ nám. 28. října se snižuje, tedy průměrný prospěch se po malých krůčcích zlepšuje. Úspěšnost podpůrných a vyrovnávacích opatření je také viditelná při srovnání přijímacího řízení na střední školy a SOU za poslední 3 školní roky (viz str ). Při srovnání průměrné známky žáků jednotlivých ročníků za 2. pololetí let 2009/10, 2010/11 a 2011/12 zjistíme, že ke zlepšení prospěchu nedošlo u všech tříd, ale u nadpoloviční většiny z nich. Ke zlepšení prospěchu došlo v 1., 2., 3., 6. a 9. ročníku. Nejvýraznější zlepšení hodnocení pak získali žáci 9. ročníku, tedy žáci vycházející (viz graf 2). Zlepšení v závěrečné fázi školní docházky můžeme přičítat mimo jiné také dobře nastavenému systému kariérového poradenství. Graf 2: Průměrný prospěch tříd za 2. pololetí let 2009/10, 2010/ /12 26

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014

Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014 Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014 Speciální vzdělávací potřeby legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více