VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/ ) realizace projektu: BRNO 2013

2 OBSAH: I. ÚVOD... 3 II. Zvýšení efektivity vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím úpravy normativu na žáka... 4 A. Plánované výstupy... 4 B. Realizované aktivity Typy asistence Způsoby využití asistence a jejich přínos... 6 C. Indikátory Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Odchod žáků mimo hlavní vzdělávací proud a předčasný odchod ze vzdělávání Přijímací řízení na SŠ, SOU Úkony třídních, učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, Neformální vzdělávání (kroužky, kluby, doučování) Zlepšení prospěchu žáků Snížení absence žáků Přehled stability pedagogického sboru III. Zvýšení efektivity formálního i neformálního vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím posílení personálního obsazení školního poradenského pracoviště A. Plánované výstupy B. Realizované aktivity Školní psycholog Speciální pedagog/etoped Speciální pedagog /logoped Sociální pedagog Asistent poradenského pracoviště školní metodik prevence Výchovný poradce C. Indikátory Rozpis činnosti školního psychologa v projektu Rozpis činnosti speciálního pedagoga (logopeda) v projektu Rozpis činnosti sociálního pedagoga v projektu rozpis činnosti asistenta ŠPP v projektu IV. Zvýšení efektivity projektových činností prostřednictvím externí supervize a konzultačních činností partnerských škol A. Plánované výstupy B. Realizované aktivity C. Indikátory Plán supervizí Zpětná vazba od učitelů V. ZÁVĚR VI. PŘÍLOHY

3 I. ÚVOD Sborník Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám v tzv. romských školách je jedním z výstupů stejnojmenného projektu. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pokud bychom uměli v českých školách vytvářet inkluzivní prostředí, byla by naplněna reforma českého vzdělávacího systému. Míra připravenosti škol přijímat různorodost a pracovat s ní (inkluze) je přímo úměrná míře připravenosti učitelů vytvářet inkluzivní vzdělávací prostředí a míře systémové podpory proinkluzivních opatření ve vzdělávání. Zaměření vzdělávacích aktivit každé školy je ovlivněno i místem zřízení, tedy cílovou skupinou školy. Portfolia vzdělávacích služeb školy spádové sociálně vyloučené lokalitě a školy spádové satelitní vilové čtvrti se budou lišit. Podstatné je, aby školy byly připraveny a ochotny pracovat se všemi obyvateli (rodiči, dětmi - žáky) v místě svého zřízení v tomto momentě se stýká inkluzivní a komunitní rozměr školy. Naše škola je školou spádovou sociálně vyloučené lokalitě v centru Brna. Významnou část sociálně vyloučených osob v této lokalitě tvoří Romové (až cca ¾ obyvatel lokality). Své žáky vzděláváme podle vlastního ŠVP (RVP ZV). S prací s romskými žáky máme dlouhodobou zkušenost. Systém vzdělávání na škole zahrnuje všechny věkové kategorie dětí a žáků (dvě MŠ, přípravný ročník, úplná ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání). Navíc zde funguje i systém neformálního vzdělávání (Škola s celodenním programem). Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvořili jsme koncept rozšířeného poradenského pracoviště, systém hodnocení a sebehodnocení žáků, systém diagnostiky žáků a v neposlední řadě také systém spolupráce asistentů pedagoga z romské komunity i odborných a osobních asistentů s rodiči a pedagogy. V této publikaci naleznete dvě kapitoly, které byly zpracovány dle jednotlivých aktivit projektu a další kapitolu pojednávající o externí supervizi projektových aktivit. Každá kapitola popisuje plánované výstupy aktivit, realizované aktivity a indikátory, které ukazují na efektivitu jejich realizace. První část pojednává o aktivitě úpravy normativu na žáka tedy potažmo snížení počtu žáků připadajících na jednoho učitele. V druhé části se čtenář dočte o působení školního poradenského pracoviště na škole, náplních práce jeho jednotlivých členů a v podkapitole indikátorů o konkrétním rozložení jejich činnosti na školách. Závěrečná kapitola se věnuje externí supervizi projektových aktivit, jejích plánovaných cílů, způsobu realizace a zpětné vazbě od učitelů. Přejeme Vám příjemnou četbu. Autorský tým: Mgr. Libor Tománek, Mgr. Barbora Glogarová, Mgr. Martin Pírko, Mgr. Lenka Nazarčuková, Mgr. Ivona Vaňková, Mgr. Martina Brémová, Mgr. Lada Balaštíková Bc. Kateřina Mezihoráková, Václav Rosík, Mgr. Pavla Kratochvílová, Hana Dufková 3

4 II. Zvýšení efektivity vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím úpravy normativu na žáka A. Plánované výstupy Projekt navrhuje úpravy v systému financování našeho typu škol, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Výstupem projektu není pouze zkvalitnění vzdělávání ve čtyřech školách, které se na tomto projektu podílely (ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22; ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21; ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37; ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16), ale systém, který bude navržen v návaznosti na zkušenosti projektových a partnerských škol a který by se mohl stát významným krokem k zabezpečení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání pro žáky se sociálním znevýhodněním. Pokud by se nepodařilo systémově pokrýt zvýšené náklady vyplývající z realizace navrhovaných opatření po skončení projektu, pokračovaly by školy v hledání potřebných finančních prostředků v obecních a krajských rozpočtech, popř. v dotačních programech. Obě města mají snahu řešit problém vyloučených lokalit - v Brně pracuje Skupina pro integraci sociálně vyloučených komunit (zástupci našich škol jsou jejími členy), v Přerově pak pracovní skupina Lokální partnerství. V našich školách škole existuje vzájemně provázaný systém včasné péče (mateřské školy, přípravné třídy), formálního vzdělávání úplné základní školy hlavního vzdělávacího proudu ( v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 včetně kurzu pro získání základního vzdělání) a neformálního vzdělávání. Zároveň existuje provázaný systém diagnostiky individuálních vzdělávacích potřeb žáků a realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření postavený na individualizaci vzdělávací péče. - Ve škole pracuje silné poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální a sociální pedagog, asistent ŠPP), poradenské pracoviště je multidisciplinárním týmem odborníků, kteří ve vzájemné spolupráci identifikují speciální vzdělávací potřeby žáků v jejich přirozeném prostředí, tj. ve škole, popř. rodině a navrhují, připravují, realizují, popř. pomáhají realizovat podpůrná a vyrovnávací opatření. Diagnostika SVP se opírá o dobrou znalost kulturního a sociálního zázemí dítěte a vychází z dlouhodobého pozorování dítěte. Poradenské pracoviště spolupracuje s dalšími relevantními subjekty (PPP, SPC, DDÚ, OSPOD, ). - Ve škole dále pracuje tým učitelů, projektových učitelů ( odborní asistenti ) a asistentů pedagoga (asistenti pro integrované žáky/ integrační asistenti a asistenti z romské komunity/ komunitní / romští asistenti ). Projektoví učitelé pracují v rámci předmětových skupin a jsou využívání v rámci výuky dle potřeb (podpůrná a vyrovnávací opatření s ohledem na individuální vzdělávací potřeby žáků), asistenti pro integrované žáky pracují s těmito žáky, asistenti z romské komunity pomáhají dětem a rodičům především na začátku PŠD a zprostředkovávají kontakt s rodiči, komunitou. - Neformální vzdělávání je realizováno v rámci celodenního programu školy. K celodennímu programu patří edukativně stimulační skupiny, kroužky, doučování, 4

5 příprava na přijímací zkoušky, kluby (centra aktivit celodenního programu), školní klub, ranní klub, školní družina. Škola při realizaci svých aktivit spolupracuje se školskými i neškolskými subjekty, ke kterým patří partnerské a další školy (např. v rámci Ligy komunitních škol), střední školy (např. soukromá SŠ managementu a práva), VŠ (jsme fakultní školou PedF MU, umožňujeme praxe studentům FF a FSS MU), OSPOD, Policie ČR, Městská policie, DDÚ, PPP, SPC, zdravotnická zařízení, NNO (DROM, SRNM, MRK, IQ Roma servis, Ratolest, Armáda spásy, SbS ČR, ), MŠMT (NAPIV, včasná péče), NÚV, ČŠI (projekt TALIS), JMK (skupina škol zaměřením na inkluzívní vzdělávání), MMB, MČ Brno-střed (Brněnská síť otevřených škol, celoměstské projekty/partnerství Leeds, ), atd. Prostřednictvím těchto aktivit dochází ke snižování rizika neúspěchu žáků následovanému odchodem mimo hlavní vzdělávací proud a předčasného odchodu ze vzdělávání. Posílením týmu pedagogického sboru prostřednictvím úpravy normativu na žáka se snižuje zátěž na jednotlivé učitele a asistenty, učitelé i asistenti jsou více motivovaní a potažmo dochází ke stabilizaci pedagogického sboru. 5

6 B. Realizované aktivity 1. Typy asistence Asistence ve třídách má zásadní vliv na individualizaci vzdělávací péče (na realizaci podpůrných a vyrovnávacích opatření s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků), proto bylo nutné hledat finanční prostředky i mimo rámec tohoto projektu. Časem se ověřil systém asistence spojený s dělením tříd na skupiny, s větším množstvím pedagogů ve třídě, cílenou asistencí konkrétním žákům, cílenou asistencí učiteli při konkrétních činnostech/projektová výuka, s prací v centrech aktivit atd. V rámci systému asistence rozlišujeme tři základní typy asistence - odbornou, komunitní a integrační. Odborní asistenti jsou studenti, popř. absolventi pedagogických oborů vysokých škol, kteří spolupracují s učiteli v rámci předmětových skupin. Komunitní asistenti jsou asistenti pedagoga z romské komunity a jsou nasazeni především na počátku plnění povinné školní docházky (přípravné třídy, první třídy), dále zprostředkovávají kontakt s rodiči žáků, s komunitou. Integrační asistenti pracují s konkrétním žákem v rámci individuální integrace dle IVP. Asistenti pracují podle rozvrhu hodin. Asistenti jsou metodicky řízeni vedoucími předmětových skupin a ve třídách nebo při práci ve skupinách hlavními učiteli. Problémem při realizaci byla nutnost zabezpečit vícezdrojové financování aktivity s ohledem na její finanční náročnost. Problémem je i organizační a metodická obtížnost realizace systému asistence (jedná se o řízení vysoce kvalifikované týmové spolupráce, která se u jednotlivých žáků, popř. aktivit, liší v postupech a metodách práce podle individuálních vzdělávacích plánů, plánů osobního rozvoje, práce v centrech aktivit, práce v rámci integrované tematické výuky nebo projektové výuky). Mezi zásadní problémy patří i nedostatek kompetencí čerstvých absolventů/pedagogů, především se jedná o kompetence didaktické, kompetence v oblasti strategie řízení třídy a v oblasti práce se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. 2. Způsoby využití asistence a jejich přínos a) Tandemové vyučování Žáci pracují společně ve třídě pod vedením obou pedagogů, kde pedagogové střídají připravené metody a formy práce. Jeden z pedagogů má klíčovou roli, tandemový učitel pracuje s jednotlivci nebo s malou skupinkou na zadaném úkolu. V kmenové třídě při společné výuce celé třídy jsou více uplatňovány nejrůznější pestré metody a formy, pedagogové se střídají ve vedení vyučovacích hodin, a práce je tak efektivnější. Spolupráce s tandemovým učitelem bývá bezproblémová, podílejí se na společné přípravě, jeden učitel vede konkrétní hodinu a druhý se věnuje slabším žákům, kteří potřebují zvláštní nebo individuální přístup. 6

7 Ve třídách, kde průměrný počet žáků byl vyšší než dvacet, se stal tandemový učitel nedílnou součástí vyučovacího procesu. Učitelé preferovali individuální přístup k žákům. Je větší prostor pro práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování, se žáky integrovanými, se žáky s diagnostikovanou lehkou mentální retardací i se žáky s jinými psychiatrickými diagnózami. Osvědčila se práce v centrech aktivit, především na prvním stupni. Dařilo se držet se učebního plánu, kde je velkou komplikací poměrně vysoká absence žáků, téměř nulová domácí příprava na vyučování a špatná čtenářská vybavenost. Bylo třeba hodně opakování, procvičování a hlavně individuálního přístupu. K tomu tato aktivita významně přispěla. b) Dělení žáků do skupin Druhý způsob práce odděluje žáky do dvou skupin, které pak v menším počtu žáků mohou plně využívat vybavení odborných učeben. Učitelé se v učebnách střídají, aby byly využívány všemi skupinami žáků. V odborných učebnách mají žáci k dispozici nejrůznější pomůcky jako PC pro každého žáka, interaktivní tabuli s programy do jednotlivých předmětů, interaktivní učebnice a pracovní sešity a další audiovizuální instrumenty. Práce s menším počtem žáků umožňuje pedagogům individualizaci přístupu k problémovým žákům, větší míru poznávání skutečných potřeb žáků a následně lepší přístup a využívání jejich schopností. Tato činnost je pro obě skupiny (pedagog-žák) snazší, přitažlivější a efektivnější. Projevuje se především ve větší soustředěnosti na výuku a v posilování sebevědomí žáků. Vzhledem k nadstandardnímu přístupu učitelů se probrané učivo i úkoly řeší v rámci výuky tak, aby v odpoledních hodinách byly děti školou méně zatěžovány a mohly se věnovat volnočasovým aktivitám či aktivitám ve školním klubu. Paralelní učitelé se dětem věnovali také o přestávkách a při přesunu z budovy na budovu. Velkou oblibou žáků je práce v multimediální učebně se spoustou interaktivních a audiovizuálních pomůcek. Díky tomu dochází k intenzivnějšímu opakování učiva a zautomatizování pracovních návyků. Žáci tak vykazují stále lepší a lepší výsledky. Třídy jsou složeny z žáků s výchovnými, ovšem častěji se vzdělávacími obtížemi. I pro žáky schopné vykazovat lepší výsledky měla skupinová výuka velký význam a přinesla zlepšení prospěchu i chování. Tento pozitivní vliv se projevil i na testování 5. a 9. ročníků, což dokázaly výsledky testování. Při realizaci bylo důležité prohloubení spolupráce se ŠPP a nalezení dalších možností využití poradenského pracoviště při řešení každodenních problémů ve výuce. c) Asistence při práci v centrech aktivit Asistent je přítomen během celého vzdělávacího procesu v přípravné třídě. Znalost rodin žáků je velkou výhodou. Pomáhá dětem překonávat jazykovou bariéru, pomáhá žákům při aklimatizaci na školní prostředí, komunikuje a spolupracuje s rodiči, navštěvuje rodiny, asistuje v ESS, vede taneční kroužek, řídí pravidelně ranní komunitní kruh dětí. Účastní se zápisu dětí do ZŠ a pomáhá pedagogům při vlastní výchovné komunikaci s žáky. Lépe rozumí 7

8 problémům romských dětí (rodin) a identifikuje se s nimi. Této skutečnosti je využito ve prospěch vzdělávacích strategií romského žáka. Působení asistenta je smysluplné a motivuje žáky k úspěšné socializaci a vzdělávání. Důležitou roli hraje asistent v multikulturní výchově, snaží se ji rozšířit mezi pedagogy, asistenty a budoucí učitele. d) Cílená asistence konkrétním žákům Postavení asistenta pedagoga upravuje 16 Zákona č. 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Ředitel základní školy může ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. Je k tomu nezbytný souhlas krajského úřadu. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. 8

9 C. Indikátory 1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Na základě pedagogické, speciálně-pedagogické, sociálně-pedagogické a psychologické diagnostiky jsme uspořádali speciální vzdělávací potřeby žáků na školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám následovně: a) Zdravotní postižení a znevýhodnění legislativní východiska: - Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. - Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 16 - Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují žáci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým tělesným postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 1 1. mentální deficit LMP diagnostikované PPP, SPC, ŠPP (školní poradenské pracoviště) a) Lehká mentální retardace (IQ 69 50) Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje který je charakterizován zvláště porušením dovedností projevujícím se během vývojového období postihujícím všechny složky inteligence to je poznávací řečové motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami. (MKN-10, verze platná k ) b) Pseudoretardace (zdánlivá mentální retardace) (IQ 69 50) nejedná se o postižení V případech postižení, jejichž příčinou není poškození CNS, ale nedostatek přiměřených podnětů se spíše než o mentální retardaci hovoří o sociálním poškození vývoje rozumových schopností. U dětí, jejichž výchova je nedostatečná a nepřiměřená, nelze mluvit o mentální retardaci. (Psychopatologie pro pomáhající profese; Vágnerová, 2004). Klíma (Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů, Balvín, 1996) hovoří o tzv. pseudoretardaci. - charakteristika s ohledem na potřebnost podpůrných/vyrovnávacích edukačních opatření - žáci vykazují obdobné symptomy jako žáci s lehkým mentálním postižením, ale tento stav není neměnný, souvisí se sociálním znevýhodněním c) Hluboký intelektový podprůměr (IQ v rozmezí 70 79) opět nejde o postižení, přesto si uvědomujeme blízkost tohoto stavu k mentálnímu postižení a cítíme potřebu tento stav monitorovat a zohledňovat 9

10 2. specifické poruchy učení Mezinárodní klasifikace nemocí zařazuje specifické vývojové poruchy školních dovedností do skupin poruch psychického vývoje. (kategorie Poruchy psychického vývoje v MKN -10) F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností F81.0 Specifická porucha čtení F81.1 Specifická porucha psaní F81.2 Specifická porucha počítání F81.3 Smíšená porucha školních dovedností F81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností F81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná F82 Specifická vývojová porucha motorické funkce F83 Smíšené specifické vývojové poruchy SPU (podrobněji viz Diagnostikovaných SPU (v PPP) máme velmi málo. Tato diagnóza souvisí s intelektovými schopnostmi. Pokud má dítě rozumové schopnosti pod průměrem, SPU se nediagnostikuje. A to i v případech, kdy dítě dělá specifické chyby. Takový žák je PPP označen za podprůměrného s dys obtížemi (nespecifickými poruchami učtení), což není zdravotní postižení. Problémy typu dys obtíže jsou u našich žáků velmi časté. Více viz o dys-obtíže (nespecifické poruchy učení) Specifické poruchy učení odlišujeme od poruch nespecifických tak, že nespecifické mohou být způsobeny například sníženým rozumovým nadáním, smyslovými vadami, nedostatečnou motivací ke školní práci, výchovnou či výukovou zanedbaností dítěte. Tyto potíže se projevují ve čtení, psaní, pravopisu, matematice a dalších předmětech. Rozdíl (SPU x dys-obtíže) je v intenzitě (hloubce) těchto potíží, nebo se připisují mentálně podprůměrnému nebo postiženému žákovi. 3. poruchy chování a emocí (PCHE) Dle MKN-10 jde o diagnózy F90-F98 (F90 Hyperkinetické poruchy, F91 Poruchy chování, F92 Smíšené poruchy chování a emocí, F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství, F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání, F95 Tiky, F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání) diagnostikované na psychiatrii, neurologii Podrobněji viz Poruchy chování jsou charakterizovány opakovaným a přetrvávajícím agresivním asociálním nebo vzdorovitým chováním. Takové chování by mělo výrazně překročit sociální chování odpovídající danému věku mělo by být proto mnohem závažnější než běžné dětské zlobení nebo rebelantství dospívajících a mělo by mít trvalejší ráz (šest měsíců nebo déle). Tento druh poruch chování však může být projevem i jiné psychiatrické poruchy a v takovém případě má být preferována příslušná diagnóza. Chováním na němž je diagnóza založena je například nadměrné praní se nebo týrání krutost k lidem nebo ke zvířatům závažné destrukce majetku zakládání požárů krádeže opakované lži záškoláctví a útěky z domova neobvykle časté a silné výbuchy vzteku a nekázeň. Pro diagnózu postačuje jedno z těchto typů chování pokud je výrazné nestačí však ojedinělý disociální čin. (definice MKN 10) 10

11 o riziko vzniku poruch chování a emocí riziko vzniku PCHE Za žáky v riziku poruchy chování považujeme ty, jejichž chování se vyvíjí rizikově v osobnostní a sociální rovině (Barr; Parrett 2001) pod vlivem tzv. rizikových faktorů. Vycházíme přitom z biopsychosociálního modelu poruchy chování, v němž je kvalita sociálního prostředí, sociálních vztahů a individuální postoje jedince určující pro rozvoj rizik v jeho osobnostní rovině ve smyslu vývoje poruchy chování. Kontext školního života poskytuje žákovi příležitost pro prožívání různých vlivů sociálního prostředí, různých charakterů sociálních vztahů, a ovlivňuje tak i jeho individuální postoje, posiluje (nebo oslabuje) případná rizika v jeho chování. Zkušenosti z interakce v kontextu školního i mimoškolního života jsou pak základem pro sebehodnocení chování (srov. Kauffman 2005, Vojtová 2008) V.Vojtová Škola pro všechny vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, Orbis Scholae, roč. 3, č. 1, 2009). 4. narušená komunikační schopnost (poruchy řeči) F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka vývojová dysfázie, dyslalie, selektivní mutismus, koktavost tumultus sermonies (breptavost), symptomatické poruchy řeči při mentální retardaci Velmi často se setkáváme s žáky s opožděným vývojem řeči- strukturní nebo systémové narušení jedné či většího počtu, případně i všech oblastí vývoje řeči (osvojování mateřského jazyka) vzhledem k chronologickému věku dítěte. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mluví málo, opožděně a nesprávně, děti často trpí nedostatkem citových vazeb, nemají dostatek řečových podnětů, chybí jim správný řečový vzor apod. 5. dlouhodobá onemocnění a zdravotní oslabení (epilepsie, diabetes, astma bronchiale, srdeční vada, chronická gastritis, malformace žeber, noční enurézy, fekální inkontinence, migrény, srdeční šelest, obezita, psychiatrická onemocnění, např. poruchy příjmu potravy, fobie) a lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování 6. zanedbávání zdravotní péče a jeho následky Jedná s o kombinaci zdravotního postižení a znevýhodnění se sociálním znevýhodněním. Zanedbání péče prohlubuje závažnost zdravotních problému a komplikuje edukaci (zrak, sluch, logopedická péče, vracející se onemocnění s následnou absencí). Častým problémem je nenošení předepsaných brýlí, nepravidelné užívání léků předepsaných lékařem nebo odmítání jejich užívání. Dále také častá nemocnost způsobená nedostatky ve výživě. 7. další zdravotní postižení a znevýhodnění Jedná se o zdravotní postižení, která nejsou uvedena výše: tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, autismus, kombinace více vad. Na našich školách se žáci s těmito diagnózami vyskytují jen výjimečně. b) Sociální znevýhodnění legislativní východiska: - Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona - rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, - nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 11

12 - postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 16 - Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce 2 považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 1 Indikátory sociálního znevýhodnění, které sledujeme: 1. bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně) o Zábrdovice, Židenice (Brno-střed, Brno-sever): Cejl, Bratislavská, Francouzská, Spolková, Příční, Stará, Hvězdová, Přadlácká, Körnerova, Soudní, Milady Horákové, Vlhká, Špitálka, Plynárenská, Stavební, Podnásepní, Křenová, Kuldova, Krokova, Šámalova, Životského, Markéty Kuncové o Královo Pole (Brno Královo Pole, Brno-střed): Staňkova, Lidická, Křižíkova o Husovice(Brno-sever): Vranovská, Mostecká, Dukelská třída, Hálkova, Nováčkova, Dačického, Rotalova, nám. Republiky, Lieberzeitova, Jana Svobody (zdroj: Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně, 11/2008, závěrečná zpráva VeryVision s.r.o.//zadavatel Úřad vlády ČR) platí pro brněnské školy 2. postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v aktuálním znění, 16 ) o Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. o Ochranná výchova je uložena rozhodnutím soudu: a ) v občansko-právním řízení, spáchá-li dítě mezi rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest; b) v trestním řízení se ukládá ochranná výchova mladistvému mezi rokem tehdy, jestliže ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní svůj účel lépe než uložení trestu odnětí svobody. (více viz 3. nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, národnost/etnicita Znalost českého jazyka při nástupu k PŠD je silně negativně ovlivněna rodičovským vzorem (romský etnolekt) a velmi častou absencí předškolní přípravy. Mnoho romských rodin navíc migruje (Anglie, Kanada, Slovensko). 4. informace o ZZ, rodině, sourozencích Děti často vyrůstají v neúplných rodinách, jsou v péči prarodičů, popř. příbuzných. Rodiče jsou nezaměstnaní, ve výkonu trestu apod. 12

13 Vysoký počet dětí v rodině patří k indikátorům sociálního znevýhodnění (především v kombinaci matka na MD, otec na ÚP). 5. spolupráce se ZZ ( popř. osobami zodpovědnými za výchovu) se školou Zákonný zástupce je povinen: - zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, - na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, - informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, - oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v aktuálním znění, 22 ) - další skutečnosti dokládající (ne)efektivitu spolupráce (popř. komunikace) ZZ se školou mj. aktivní zájem o výsledky dítěte ve škole, dodržování dohod (termíny, splátkové kalendáře, domluvené postupy, ), ochota aktivně řešit problémy (hygienické, náprava logopedických, speciálně pedagogických a dalších obtíží, vybavenost pomůckami,.). 6. omluvená, neomluvená absence žáka za sledované období (pololetí), popř. pozdní příchody do školy Sledujeme neomluvenou absenci (záškoláctví) i vysokou omluvenou absenci (skryté záškoláctví). 7. předškolní příprava (MŠ, přípravný ročník), průběh PŠD (migrace/pšd v zahraničí, DD, DDÚ, ) Předškolní příprava sociálně znevýhodněných dětí v mateřské škole, popř. přípravném ročníku je zcela zásadní pro úspěšný nástup k plnění povinné školní docházky. Průběh PŠD žáků ovlivňuje migrace žáků, a to jak ze školy na školu (i mezi městy), tak do zahraničí. V závažnějších případech, kdy rodiče nezvládají nebo zanedbávají povinnou péči, je dítě odebráno do ústavní péče (DDÚ, DD, DD se školou, VÚ), popř. je mu nařízena ochranná výchova (výchovný ústav). Škola s těmito institucemi spolupracuje, předává informace o učivu a hodnocení žáka apod. 8. rizikové chování Vyšší výskyt rizikového chování u žáků (nízký věk první zkušenosti a experimentování s návykovou látkou, pravidelné užívání tabákových cigaret, závislost na tabákových cigaretách) vyžaduje odpovídající systém prevence (primární, sekundární). Primární prevence obsahuje šest skupin témat: a) Návykové látky, gamblerství, rizikové chování v dopravě b) Šikana, kyberšikana, násilí, agrese c) Sexuální rizikové chování, homofobie d) Rasismus, intolerance, extremismus e) Vandalismus, záškoláctví f) Poruchy příjmu potravy, životospráva 13

14 9. hygienické problémy hygienické návyky (mytí rukou, používání toalety, toalet.papíru, kapesníků ), hygienické problémy - vši, špinavé/nedostatečné oblečení,. 10. nutnost spolupráce se subjekty mimo školu Nutnost spolupráce s dalšími institucemi dokládá četnost a závažnost problémů, se kterými se při práci s našimi žáky setkáváme, ale také obtížnost spolupráce s rodiči - OSPOD (ve věci oznamovací povinnosti, hlášení vysoké absence, výskytu soc. pat. jevů, s vysokým rizikem vzniku a vývoje poruchy chování, s podezřením na týrání, zneužívání, domácí násilí, zanedbání péče, ve věci odpovědi na žádost soudní dohled, soudní jednání ve věci úpravy práv a povinností k nezl., změna výchovy, pěstounská péče, opatrovnictví, podezření na zanedbání povinné péče aj., ve věci žádosti o spolupráci při zprostředkování kontaktu s osobou zodpovědnou za výchovu, zjištění jména osob zodpovědných za výchovu, aktuálního bydliště dítěte, o součinnost ve věci řešení absence aj.) - PMS (ve věci odpovědi na žádost dohled probačního úředníka) - NNO (ve věci zprostředkování nabídky služeb soc. hyg. péče, doučování, motivace osob zodpovědných za výchovu ke spolupráci se školou aj.) - soud (účasti pracovníka školy na soudním jednání na výzvu soudu) - PČR (ve věci odpovědi na žádost, žádost o pomoc při agresivním chování žáka) - ÚMČ přestupková komise - Hlášení na přestupkovou komisi - oznámení o zanedbání školní docházky - DDÚ (dětský diagnostický ústav) - sdílení informací o žácích v péči DDÚ - Dětská psych. léčebna sdílení informací o léčených žácích 11. další skutečnosti ovlivňující edukaci, které mají etnické či sociální souvislosti - nedostatečná výbava na vyučování (nedostatečné vybavení pomůckami, nenošení pomůcek, ) - nedostatek času a prostoru na domácí přípravu, neochota rodičů zajistit základní školní pomůcky, priorita pracovat doma (péče o sourozence), nezvyk na pevný denní režim, řád a aktivity vyžadující dlouhodobé soustředění Informace pro učitele projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., příslušnost k sociální nebo etnické skupině (kastě, rodině ) moravští, slovenští, olašští Romové,, vztah k majoritě v případě ovlivňujícím edukaci (olašská princezna a role sluhy ve škole) - kombinace sociálního znevýhodnění se zdravotním postižením a znevýhodněním, popř. nadáním časté dlouhodobé zanedbávání léčení (nápravy) zdravotních problémů (příklad logopedické problémy) c) Výjimečné nadání, talent Sledujeme celkové nadání, také směry ve kterých dítě vyniká (např. hudební, výtvarné, pohybové ). V letech probíhal na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října screening SVP žáků. Na základě tohoto screeningu a podle výsledků testů inteligence je na této škole 1. stupeň: - dle dg. nástroje WISC 1 nadprůměrně nadaný žák tedy 0,6% žáků 14

15 - dle dg. nástroje Raven (nadhodnocuje) 4 nadprůměrně nadaní žáci tedy 2,3% 2. stupeň: - dle dg. nástroje WISC 0 nadprůměrně nadaných žáků tedy 0% žáků - dle dg. nástroje Raven (nadhodnocuje) 8 nadprůměrně nadaných žáků tedy 8% - dle dg. nástroje I-S-T 2000 R 0 nadprůměrně nadaných žáků tedy 0% Z 271 žáků naší školy dosáhlo nadprůměrného výsledku v testech inteligence 13 žáků (4,8%). Nadprůměrně nadaní žáci dle pedagogické diagnostiky Na základě pedagogické diagnostiky učiteli se na ZŠ a MŠ nám. 28. října vzdělává: na 1. stupni ZŠ: - 8 celkově nadaných žáků - 2 matematicky nadaní žáci - 9 hudebně a pohybově nadaných žáků - 3 výtvarně nadaných žáků na 2. stupni ZŠ: - 3 celkově nadaných žáků - 1matematicky nadaní žáci - 4 hudebně a pohybově nadaných žáků - 2 výtvarně nadaní žáci Výjimečné nadání jsme pomocí testů inteligence diagnostikovali u necelých 5% žáků naší školy. Při vzdělávání zohledňujeme však i další druhy nadání, a to na základě pedagogické diagnostiky učitelů. 2. Odchod žáků mimo hlavní vzdělávací proud a předčasný odchod ze vzdělávání Migrace žáků na školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám je vysoká. Důvodem migrace ze školy na školu je časté stěhování rodin mezi městy, ale také migrace mimo Českou republiku. Rodiny se však většinou vracejí a jejich děti tak zůstávají žáky našich škol. Vzniká zde však problém narušení kontinuity vzdělávání (děti často v zahraničí do školy nechodí, nerozumí cizímu jazyku). V neposlední řadě je zde problém doložitelnosti tohoto vzdělávání (chybějící vysvědčení apod.). a) Odchod žáků mimo hlavní vzdělávací proud Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními (viz také Naše školy se řídí tímto pravidlem a proto podporují vzdělávání dětí s mentálním defektem v hlavním vzdělávacím proudu. Tyto děti přijímáme ke vzdělávání do 1. tříd (popř. přípravných tříd). K jejich vzdělávání využíváme podpůrná a vyrovnávací opatření (např. IVP, asistence, speciální učební pomůcky ). Dokladem tohoto tvrzení je 15

16 tabulka 1, obsahující přehled migrace žáků ze ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 během školního roku 2011/2012 na jiná zařízení a příchody na naši školu z jiných zařízení. Tabulka dokládá, že za školní rok odešel na žádost rodičů na ZŠ praktickou jeden žák, jeden žák byl z tohoto typu školy naopak také přijat. V desegregačním programu z naší školy odešel jeden žák, který byl vzděláván po dobu projektu v nesegregační škole, po skončení projektu se nadále vzdělává v naší segregační škole. Migrace dětí mezi školami je značná a může být dalším důvodem školního neúspěchu sociálně znevýhodněných žáků. Tabulka 1: Příchody a odchody žáků z jiných zařízení na naši školu a z naši školy jinam I. stupeň II. stupeň Celkem Příchody: Z jiné ZŠ (ČR) Ze zahraničí 1 (SR) x 1 Z jiného typu zařízení (ČR) 1 (ZŠ praktická) 1 (VÚ* a DDŠ) 2 Odchody: Na jinou ZŠ (ČR) Do zahraničí 6 (SR) 2 (SR) + 1 (UK) 9 Do desegregačního programu 1 (Muzeum Romské kultury) x 1 Na jiný typ zařízení (ČR) 5 (2xDD, 2xDDÚ, Azylový dům) 4 (2xDD, DDÚ a VÚ, ZŠ praktická) * DÚ diagnostický ústav, DDÚ dětský diagnostický ústav, VÚ výchovný ústav, DD dětský domov, DDŠ dětský domov se školou, SR Slovenská Republika, UK Velká Británie 9 b) Předčasný odchod ze vzdělávání Prevence předčasného odchodu ze vzdělávání je součástí modelu komunitního a inkluzivního vzdělávání. Fungující kariérové poradenství přispívá významně k tomu, že naprostá většina žáků podává přihlášky k dalšímu studiu na středních školách a středních odborných učilištích, a ke studiu jsou také přijati. Neúspěšným uchazečům z 9. tříd a žákům vycházejícím z 8. a 7. tříd (díky opakování některého ročníku) je každoročně nabízen kurz pro získání základního vzdělání, který je na ZŠ nám. 28. října v prezenční i dálkové formě studia. Výše uvedená tvrzení dokládá statistika volby povolání z posledních 3 let: 16

17 Školní rok 2009/ vyšlo 50 žáků - přihlášku podalo 26 žáků (52%) - přijato 21 žáků (1 žák na maturitní obor, 20 žáků na tříletý učební obor) + 8 žáků jde do kurzu pro získání základního vzdělání - 1 žák v DDÚ, 2 žákyně na MD, 1 žák již v pracovním poměru, 2 žáci studují v zahraničí Neúspěšným žákům 9. ročníku byl nabídnut kurz pro získání základního vzdělání. Školní rok 2010/ vyšlo 59 žáků - přihlášku podalo 49 žáků (83%) - přijato celkem: 44 žáků (obory s maturitou 5 žáků, SOU tříleté obory 35 žáků, kurz pro získání základního vzdělání 4 žáci) Neúspěšným žákům 9. ročníku byl nabídnut kurz pro získání základního vzdělání. Školní rok 2011/ vyšlo 34 žáků - přihlášku podalo 28 žáků (82%) - přijato 28 žáků (2 žáci na maturitní obor, 1 žákyně do gymnázia, 19 žáků na tříletý učební obor, 1 žákyně na dvouletý učební obor, 5 žáků do kurzu pro získání základního vzdělání) Neúspěšným žákům 9. ročníku byl nabídnut kurz pro získání základního vzdělání. 3. Přijímací řízení na SŠ, SOU Podávání přihlášek na střední školy, střední odborná učiliště a odborná učiliště předchází práce týmu učitelů a poradců s cílem umístění žáka na jemu nejlépe vyhovující obor. Obory jsou žákovi nabízeny tak, aby je měl možnost dostudovat a pokračovat v dalším studiu nebo se úspěšně zařadit na trh práce po jejich absolvování. Konkrétní kroky, které realizuje každoročně v tomto ohledu školní poradenské pracoviště, a zejména výchovný poradce, jsou tyto: - poradenská činnost pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd a kurzu při volbě povolání - výchovný poradce zjišťuje zájem žáků o studium na SŠ a SOU, vede evidenci - výchovný poradce se účastní informativních schůzek pořádaných ÚP, SŠ a SOU - výchovný poradce zajišťuje styk s náborovými pracovníky SŠ, předává žákům informační brožury a letáky (nástěnky ve třídách k volbě povolání) - výchovný poradce v součinnosti se ŠPP připraví informační leták a schůzku pro rodiče vycházejících žáků - výchovný poradce kontroluje správné vyplnění přihlášek, vede jejich evidenci - zajišťuje vyplnění zápisových lístků, vede jejich evidenci - výchovný poradce předává informace k volbě povolání pedagogické radě a vedení školy - navrhuje řešení dalšího vzdělávání žákům, kteří nezískají základní vzdělání - pomáhá učitelům při tvorbě tematického plánu učiva Volba povolání (ŠPP testy profesní orientace, dramatická výchova, výukové programy) - spolupracuje se ŠPP v mentorském programu - vytváří databázi pozitivních vzorů z řad úspěšných absolventů na trhu práce - spolupracuje s IQ ROMA servisem ohledně mapování úspěšnosti absolventů na středních školách 17

18 - školní psycholog nabízí žákům (se souhlasem rodičů) komplexní diagnostiku k profesní orientaci Úspěšnost výchovného poradenství k volbě povolání je zřejmá ze statistik za poslední tři školní roky, kdy se počet žáků, kteří podali přihlášku k dalšímu studiu zvedl z 50% na 80% (celkový pohled viz výše). Konkrétní data dokládající podávání přihlášek a úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení: Školní rok 2009/ ročník : vyšlo 20 žáků - 16 žáků podalo přihlášku / z toho přijato do středního vzdělávání 12 žáků - 1 žák přijat na SPŠ maturitní obor - 11 žáků přijato na SOU tříleté obory - 2 žáci nepřijati - 1 žákyně neodevzdala přihlášku /zkouší další kolo/ - 1 žák sice přijat, ale neodevzdal zápisový lístek - 1 žákyně nepodala vůbec přihlášku zdravotní důvody - 2 žáci studují v zahraničí - 1 žákyně je na MD nepodala přihlášku 8. ročník : vychází 18 žáků - 1 žák přijat na SOU tříletý obor - 1 žák postupuje do 9. roč. - 1 žák DDÚ - 2 žáci studují v zahraničí - 1 žákyně na MD - 7 žáků je přijato do kurzu pro získání zákl. vzdělání - 5 žáků vychází 7. ročník: vychází 1 žák přijat do kurzu pro získání zákl. vzdělání Kurz: vychází 11 žáků : - 8 žáků přijato na SOU tříleté obory - 2 žáci nepodali přihlášku - 1 žák již zařazen do pracovního poměru 2 žákyně ze 7. ročníku se zúčastnily přijímacího řízení do šestiletého gymnázia nepřijaté Školní rok 2010/ ročník: vychází 34 žáků 9. A: 17 žáků 9. B : 17 žáků - přihlášku podalo 27 žáků /24 žáků přijato ke střednímu vzdělávání - 20 žáků bylo přijato na SOU tříleté obory - 5 žáků se hlásilo na maturitní obory, z toho 4 přijati, 1 nepřijat 2. kolo nepodal přihlášku - 2 žáci přihlášku podali, ale neodevzdali na příslušné školy - 4 žáci nepodali přihlášku - 1 žákyně na MD - 2 žáci v zahraničí 18

19 8. ročník: vychází 10 žáků 8. A: 3žáci 8. B: 7 žáků - 1 žákyně MD - 3 přijati do SOU tříleté obory - 1 nedovezl přihlášku na zvolený obor - 4 žáci přijati do kurzu pro získání základního vzdělání - 1 žákyně nepokračuje ve vzdělávání Kurz: 15 žáků (připuštěno k závěrečným zkouškám), 14 podalo přihlášku - 2 žáci nesplnili kriteria závěrečné zkoušky (1 přijat na SOU, 1 nepadala přihlášku) - 2 žákyně nepřijaty - 12 žáků přijatých na SOU tříleté obory - 1 žák přijat na maturitní obor Školní rok 2011/2012 V devátém ročníku vyšlo 18 žáků (2 studenti v zahraničí), přihlášku podalo 11 žáků, 5 nepodalo. - 2 žáci přijati na maturitní obory - 8 žáků na tříleté učební obory - 1 žákyně na dvouletý učební obor V osmém ročníku vychází 8 žáků, 1 žák přihlášku nepodal, 1 žák podal přihlášku a má nařízenou ústavní výchovu, 1 žák podal přihlášku na OU Lomená, 5 žáků podalo přihlášku do kurzu pro získání základního vzdělání. V kurzu pro získání základního vzdělání - denní studium vyšlo 18 žáků, přihlášku podalo 10 žáků, 2 žákyně jsou na MD, 6 žáků přihlášku nepodalo. - 1 žákyně přijata do gymnázia - 9 žáků přijato do tříletých učebních oborů 4. Úkony třídních, učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, a) Spolupráce zákonných zástupců se školou 1. Oficiální pohovory (existuje písemný výstup) zákonných zástupců s třídními učiteli Pozvánky na pohovory s třídními učiteli jsou většinou rodičům doručovány našimi asistenty, často nejsou při doručování úspěšní (chybějící schránky na dopisy, uzamčené vchody ). Do některých rodin odmítají naši asistenti doručovat z důvodu špatných zkušeností s verbálními a fyzickými útoky rodičů. Ve školním roce 2011/2012 (do ) bylo celkem domluveno 275 pohovorů s třídním učitelem (na 1. stupni 96 pohovorů, na druhém stupni 154). K pohovorům se nedostavilo 43 zákonných zástupců (tzn. 16%), 39 z 2. st., 4 z 1. st. 19

20 Ve školním roce 2010/2011 (do ) bylo celkem domluveno 260 pohovorů s třídním učitelem (na 1. stupni 51 pohovorů, na druhém stupni 209). K pohovorům se nedostavilo 49 zákonných zástupců, tzn. zhruba 20%. 2. Výchovné komise Při nespolupráci rodiny se školou zve škola zákonné zástupce žáků na výchovnou komisi, výchovné komise probíhají pravidelně každé pondělí (i mimořádně závažné případy) ve složení zákonný zástupce žáka (pokud je to vhodné, bývá přítomen i žák), výchovná poradkyně, speciální pedagog, sociální pedagog, psycholog, asistent ŠPP, třídní učitel, vedení školy, v závažných případech jsou přítomni kurátoři OSPOD, zástupci Policie ČR. Výchovné komise řeší: - záškoláctví - výchovné problémy, nekázeň ve výuce - agresivní chování žáků mezi sebou verbální i fyzické - agresivní chování žáků k vyučujícím, vyhrožování učitelům - výukové obtíže, zapomínání pomůcek, nedůslednou přípravu na výuku - dlužné částky - přijímací řízení, pohovory s rodiči ohledně volby povolání - souhlasy rodičů s vyšetřením v PPP, s prací členů ŠPP Ve školním roce 2011/2012 řešila výchovná komise 116 případů, (85 na 2. stupni, 31 na 1. stupni). K výchovným komisím se nedostavilo 46 zákonných zástupců (34 z 2. st., 12 z 1. st.) což činí 40%. V jednom případě podala škola trestní oznámení na žáka Policii ČR. Jednalo se o šikanu spolužáka, dále verbální útok na učitele, nezaplacené vysoké dlužné částky škole za zničený majetek. Ve školním roce 2010/2011 řešila výchovná komise 165 případů (118 na 2. stupni, 47 na 1. stupni). K výchovným komisím se nedostavilo 75 zákonných zástupců, což činí 45%. V jednom případě podala škola trestní oznámení na žáka Policii ČR. Jednalo se o šikanu spolužáka, dále verbální útok na učitele, nezaplacené vysoké dlužní částky škole za zničený majetek. Vlastní zájem rodičů sociálně znevýhodněných dětí o spolupráci se školou je prakticky nulový. Na vyzvání k návštěvě školy k pohovoru s třídním učitelem se dostaví průměrně 80% rodičů, na výchovnou komisi se dostavuje průměrně 55-60% rodičů. Počet výchovných komisí se pohybuje kolem za rok, měsíčně se koná průměrně 18 výchovných komisí. Není výjimkou, že zákonní zástupci našich žáků opakovaně, popř. soustavně porušují povinnosti stanovené školským zákonem. 20

21 b) Nutnost spolupráce se subjekty mimo školu 1. Orgán sociálně právní ochrany dětí 2009/10 Žádosti OSPODu na školu : 31 žádostí Odeslaných zpráv na OSPOD: 53 zpráv + 18 žádostí o šetření v rodině 2010/11 Žádosti OSPODu na školu: 53 žádostí Odeslaných zpráv na OSPOD: 113 zpráv (k 6.6.) 2011/12 Žádosti OSPODu na školu: 129 žádostí žádost o návštěvu v rodině 1. st.: 6, 2. st.: Policie ČR 2009/10 PČR se obrátilo na školu: 37 žádostí, oznámení Škola na PČR: 32 zpráv 2010/11 PČR se obrátilo na školu: 20 žádostí, oznámení Škola na PČR: 22 zpráv (k 6.6.) Podnět k dalšímu šetření na PČR: - 5 případů - (fyz. násilí proti spolužákovi)činnost školy v dané věci: podnět na PCŘ, zajištění pís. podkladů pro řízení - slovní napadání učitelů, vyhrožování učitelům, fyz. napadení učitele - činnost školy: podnět na PČR, výslech na PČR dvou učitelů školy, předvolání svědka k jednání MěS 3 učitelé, zajištění pís. podkladů pro řízení, zpráva pro MěS, omluva účasti svědků u soud. jednání - podání trestního oznámení 217 záškoláctví - podání trestního oznámení 217 záškoláctví - (činnost školy: předvolání svědků 3 učitelé, omluvena jejich účast u soudního jednání, zpráva na MěS a příprava podkladů k řízení ve věci, výslech svědků učitelů - oznámení na podezření výskytu dítěte s CAN (podání oznámení) 2011/12 PČR se obrátila na školu: 22 žádostí, oznámení ve dvou případech volána Policie ČR akutně agrese ze strany žáků 2. stupně jednou volána v případě opakovaného nevyzvednutí dítěte ze školní družiny 3. Úřad městské části Hlášení na přestupkovou komisi - oznámení o zanedbání školní docházky 2009/11: 51 případů 2010/11: 32 případů (k 6.6.) 2011/12: 46 případů, 2 na 1. stupni, 44 na 2. stupni 4. Probační a mediační služba 2010/11: 3x vyžádána zpráva zaslána odpověď 2011/12: 7 žádostí Probační a mediační služba zaslána odpověď 21

22 5. Městský soud v Brně 2010/11: 2x vyžádána zpráva zaslána odpověď 2011/12: 5 případů řešeno soudní cestou (výpověď zástupců školy u soudu) - nařízena ústavní výchova 4 děti 6. Dětský diagnostický ústav 2010/11: oznámení ze strany DDÚ škole 5x - žádost o zprávu ze str. DDÚ a odpověď 1x 2011/12: oznámení ze strany DDÚ škole 5x - žádost o zprávu ze str. DDÚ 7. Dětská psych. léčebna 2010/ /11: ze školy žádost DPLce odpověď z DPLky 1x 2011/12: ze školy žádost DPLce odpověď z DPLky žádná 8. DROM, romské středisko 2010/11 - účast na setkání širšího týmu APK (projekt asistence prevence kriminality) jednou měsíčně 9. Veškerá úřední komunikace školy s okolím činila 2011 (01-12): 2345 čísel jednacích 2012 (01-06): 1304 čísel jednacích velká část uvedených dat tvoří komunikace s OSPODy, Policií ČR, ÚMČ, PPP, rodiči, přestupy žáků spojené s migrací našich žáků. Část komunikace s rodiči funguje i mimo podací deník formou deníčků, žákovských knížek, návštěvou asistentů přímo v rodinách. c) Nutnost akutních intervencí poradenských pracovníků Vzhledem k vysokému počtu žáků s poruchami chování a rizikem poruch chování na naší škole, bylo nutné vybudovat systém krizových /akutních intervencí. Počtem akutních intervencí můžeme doložit závažnost a četnost výskytu agresivního chování žáků, které výrazně narušuje výuku. 1. Akutní intervence na prvním stupni (177 žáků /stav k /, z toho 172 chodících (se zaznamenanou absencí na vysvědčení)) Ve školním roce 2011/2012 (do 28.6.) byla vyžádána akutní intervence u 9 žáků, tzn. u 5 % žáků prvního stupně. Celkem bylo provedeno 12 intervencí se žákem. O akutní intervenci požádalo a bylo obslouženo 6 učitelů. - verbální nebo fyzická agrese vůči učiteli nebo žákovi - nerespektování pokynů učitele odmítání práce - nošení zdraví ohrožující předmětů - úzkostné stavy 22

23 2. Akutní intervence na druhém stupni (108 žáků /stav k /, z toho 93 chodících (se zaznamenanou absencí na vysvědčení)) Ve školním roce 2011/2012 (do 28.6.) byla vyžádána akutní intervence u 55 žáků, tzn. u 60% žáků druhého stupně. Celkem bylo provedeno 156 intervencí se žákem (jednalo se především o nevhodné chování žáka). O akutní intervenci požádalo a bylo obslouženo 24 vyučujících. - verbální nebo fyzické napadení spolužáka - nerespektování pokynů učitele, hrubé narušování výuky - nedovolené opouštění třídy - verbální napadání učitele vulgarismy - podezření na intoxikaci (uvedené důvody se často kombinují) Tabulka 2: Počet akutních intervencí, obsloužených žáků a učitelů I.stupeň II.stupeň Celkem Počet intervencí Počet obsloužených žáků Počet obsloužených učitelů 9 tj 5% 55 tj 60% 64 tj. 24% 6 tj 27% 24 tj. 86% 30 tj. 60% 5. Neformální vzdělávání (kroužky, kluby, doučování) Zapojení cílové skupiny (sociálně znevýhodněných žáků a jejich rodičů) bylo založeno na dobrovolnosti, otevřenosti a aktivitě. Každý žák školy měl možnost účastnit se aktivit celodenního programu. Zacílenost celodenního programu se projevila v aktivitách "šitých na míru žákům", tzn. vycházely z potřeb žáků (specifické vzdělávací potřeby specifické poruchy učení, dlouhodobá absence, zájmy, nadání). O dlouhodobosti aktivit svědčí již několik let ustálená nabídka, v níž mohou žáci pokračovat i v příštích školních letech. Přítomnost rodičů během aktivit byla vítaná a během některých aktivit byla jednou z podmínek. K aktivní činnosti byli žáci motivováni účastí na akcích, kde prezentovali své dovednosti a nadání (festivaly, přehlídky, soutěže, turnaje) a) Edukativně-stimulační skupiny pro děti z MŠ a přípravných ročníků V roce 2012 fungovaly tři skupiny, každou skupinu navštěvovalo pravidelně deset dětí. Každá skupina se scházela jedenkrát týdně. Jednotlivé lekce obsahovaly aktivity vedoucí k procvičování jemné a hrubé motoriky, rozvoji řeči a myšlení, rozvoji zrakového a sluchového vnímání, orientace v čase a prostoru a rozvoj početních představ. Podařilo se namotivovat děti a rodiče k pravidelné docházce a podařilo se vytvořit užší vztah důvěry a spolupráce s rodiči, a tím připravit děti na úspěšný vstup do první třídy. 23

24 b) Doučování pro žáky 1. stupně ZŠ V roce 2012 fungovalo devět skupin doučování. Každá skupina se scházela jedenkrát týdně, průměrně navštěvovalo každou skupinu sedm žáků. Obsahovou náplň doučování tvořilo procvičování a upevňování učiva matematiky, českého jazyka, rozvoj čtenářské gramotnosti. Nabídku využívali žáci s dlouhodobou absencí, žáci s poruchami učení a žáci nadaní. Na základě svých aktuálních vzdělávacích potřeb a úrovně učiva si žáci plánovali práci v kroužku samostatně. Efekt doučování byl patrný během výuky, žáci prokázali posun v úrovni dovedností a znalostí. c) Doučování pro žáky 2. stupně ZŠ Fungovalo šest skupin doučování (matematika, český jazyk, angličtina, přírodní vědy, umění, historie) pro žáky 2. stupně, které měly formu individuálních konzultací. Využívali je hlavně vycházející žáci a žáci s dlouhodobou absencí. Počet zájemců se pohyboval okolo sedmi. d) Kluby, mezikluby, kroužky 1. Sportovní meziklub Časový rozsah 1 hodina / týdně. Rozvoj sportovního nadání u žáků, relaxační aktivita. Cílem bylo zdokonalování herních činností, příprava na reprezentaci školy při turnajích a zápasech. Počet účastníků Florbalový meziklub Časový rozsah 2 hodiny/ týdně. Rozvoj sportovního nadání u žáků, relaxační aktivita. Cílem bylo zdokonalování herních činností, příprava na reprezentaci školy při turnajích a zápasech. Počet účastníků Hudební meziklub Časový rozsah 2 hodiny týdně. Hudební klub pomohl žákům rozvíjet přirozený talent. V rámci hudebního klubu fungovala celý rok školní kapela Osmection, která reprezentovala školu na mnoha akcích. Počet účastníků Klub prevence Vybraní žáci se účastnili v rámci neformálního vzdělávání preventivních pohovorů s pracovníkem PČR. Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně s opakujícím se problémovým chováním (vyhrožování spolužákům, učitelům, chování se znaky šikany apod.) Cílem klubů prevence bylo informovat žáky o rizikovém chování v souvislosti s trestní odpovědností (pro ty, kteří dovršili 15 let), poučení žáků o skutkových podstatách. Dále byli žáci seznámeni s přestupkovým zákonem. V rámci klubu prevence proběhly také besedy s rodiči (problematika žádostí o občanský průkaz, trestní odpovědnost). Počet účastníků průměrně Mediální kroužek Časový rozsah 1 hodina týdně. Cílem kroužku byl rozvoj dovedností v oblasti mediální výchovy. Žáci se v kroužku podíleli na tvorbě dokumentu, naučili se zacházet s multimediální technikou. Počet účastníků 5. 24

25 6. Školní časopis Časový rozsah 2 hodiny týdně. Cílem kroužku byla pravidelná tvorba školního časopisu, rozvoj dovedností v oblasti mediální výchovy. Každý měsíc vytvořili žáci jedno číslo časopisu. Náplní kroužku byla práce s textem, fotografiemi, tvorba reportáží, vedení rozhovorů, prezentace časopisu ve školním rozhlasovém vysílání. Počet účastníků Taneční kroužek Časový rozsah 2 hodiny týdně. Cílem kroužku byl rozvoj pohybového nadání, smyslu pro rytmus. Taneční sestavy prezentovali žáci na vystoupeních a festivalech. Počet účastníků Logopedický kroužek Časový rozsah 1 hodina týdně. Kroužek se zaměřil na zlepšení komunikačních dovedností žáků a rozšiřování slovní zásoby. Počet účastníků 10. e) Využité kontrolní mechanismy a výstupy z evaluace: Vedoucí doučování a kroužků provedli nábor dětí. Během celého roku motivovali žáky k pravidelné účasti na aktivitách celodenního programu. Na začátku školního roku sestavili vedoucí jednotlivých aktivit roční plán, který na konci školního roku písemně vyhodnotili. V průběhu roku prováděl koordinátor celodenního programu návštěvy (hospitace) v jednotlivých aktivitách. Byla vedena a kontrolována dokumentace všech aktivit (docházkové sešity, roční plány činnosti), vedoucí jednotlivých aktivit pravidelně konzultovali jejich průběh s koordinátorem projektu a vedením školy. Celodenní program informoval o své činnosti rodiče a žáky prostřednictvím letáků, vitrín a webových stránek. Publicita byla zajištěna dále prostřednictvím školního rozhlasu a školního časopisu. Výstupem projektu byl funkční systém celodenního programu, který se skládal z ucelené nabídky aktivit. U žáků navštěvujících aktivity celodenního programu došlo k rozvoji kompetencí a k posunu ve znalostech a dovednostech. Výstupy neformálního vzdělávání: - Byl vytvořen funkční systém neformálního vzdělávání založený na otevřenosti, dobrovolné a pravidelné účasti žáků, navazující časově i obsahově na formální výuku - Efektivní a pravidelná práce žáků během jednotlivých aktivit celodenního programu - Aktivity celodenního programu byly zacíleny na vyrovnání deficitů vyplývajících z SPU, absence, sociálního znevýhodnění žáků (zvýšení klíčových kompetencí, upevnění dovedností, rozvoj slovní zásoby, čtenářská gramotnost) - Výsledky práce se žáky v rámci celodenního programu se projevily během formálního vzdělávání, došlo k rozvoji slovní zásoby, k rozvoji čtenářské gramotnosti a k upevnění dalších dovedností potřebných pro zvládnutí učiva - Prezentace aktivit celodenního programu - kroužky a kluby prezentovaly svou činnost na školních i mimo školních akcích 6. Zlepšení prospěchu žáků Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím psychologické, speciálně-pedagogické a sociálně-pedagogické diagnostiky a poradenství, ale především individuálního přístupu pedagogů a jejich asistentů ve výuce, se pozitivně 25

26 projevuje na školním prospěchu žáků s SVP. Nesmíme však zapomenout na pozitivní vliv všech podpůrných a vyrovnávacích opatření, které naše školy poskytují. Spolupůsobením všech těchto faktorů dostáváme rovnici s výsledkem spokojenější žák, spokojenější učitel, spokojenější rodiče a nižší absence. Doložení zlepšení prospěchu žáků celé školy je možné jen do určité míry, a to za pomoci statistického vyhodnocení průměrného prospěchu všech žáků naší školy. Graf 1: Srovnání průměru známek všech žáků za 2. pol. šk. r. 2009/10, 2010/11, 2011/12 Z grafu 1 je patrné, že průměrná známka všech žáků na ZŠ nám. 28. října se snižuje, tedy průměrný prospěch se po malých krůčcích zlepšuje. Úspěšnost podpůrných a vyrovnávacích opatření je také viditelná při srovnání přijímacího řízení na střední školy a SOU za poslední 3 školní roky (viz str ). Při srovnání průměrné známky žáků jednotlivých ročníků za 2. pololetí let 2009/10, 2010/11 a 2011/12 zjistíme, že ke zlepšení prospěchu nedošlo u všech tříd, ale u nadpoloviční většiny z nich. Ke zlepšení prospěchu došlo v 1., 2., 3., 6. a 9. ročníku. Nejvýraznější zlepšení hodnocení pak získali žáci 9. ročníku, tedy žáci vycházející (viz graf 2). Zlepšení v závěrečné fázi školní docházky můžeme přičítat mimo jiné také dobře nastavenému systému kariérového poradenství. Graf 2: Průměrný prospěch tříd za 2. pololetí let 2009/10, 2010/ /12 26

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPVK (Praha, )

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPVK (Praha, ) Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPVK (Praha, 3.12.2013) projekt OPVK: Inkluzivní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 Standardní činnosti výchovného poradce: A/ Poradenské činnosti: 1)

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více