Katalog obchodů a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog obchodů a služeb"

Transkript

1 Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN ÈERVEN ČERVEN 2013 Chorvatské dny pomoc malým pacientům a jejich rodinám V malou chorvatskou vesnièku se pøedposlední kvìtnový týden promìnily Farmáøské trhy Prahy 1. Každý, kdo pøišel, si tak mohl nejen vybrat z bìžného sortimentu trhù, ale navíc na nìj èekaly ochutnávka tradièních dalmatských pokrmù, vína a rakije, pøedstavení pìti chorvatských pobøežních regionù a jejich turistických destinací nebo napøíklad výrobky zruèných øemeslníkù z ostrova Vis. Chorvatské dny na Farmáøských trzích Prahy 1 pøilákaly velké množství návštìvníkù, kteøí si krásnou atmosféru užívali. A aby chorvatská pohoda byla dokonalá, dorazili dalmatská kapela Klapa Dalmacija a vynikající kuchaøi z restaurace Chorvatský Mlýn, kteøí pøipravili speciality provonìné Jadranem a tamìjším sluncem. Na organizaci Chorvatských dnů se spolu s poøadatelem trhù a Chorvatským turistickým sdružením v Praze podílela i Mìstská èást Praha 1. Slavnostního zahájení se zúèastnil i 1. zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek. Po jejich skonèení pøedaly poøadatel trhù a restaurace Chorvatský Mlýn dohromady celkem 80 tisíc korun Nadaènímu fondu dìtské onkologie KR- TEK. Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK, založený pøi Klinice dìtské onkologie Fakultní nemocnice Brno, se významnou mìrou podílí na zkvalitòování a zpøíjemòování pobytu dìtí v nemocnici, na kvalitní péèi v prùbìhu trvání celé léèby, jež je tak srovnatelná s péèí ve vyspìlých evropských státech i v USA, a na pomoci pøi vyrovnávání se s jejími následky. Nadaèní fond realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientù a jejich blízkých, zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dìtské onkologie a pøispívá na výzkum. Prùbìžnì, podle aktuálních potøeb, vytváøí projekty zamìøené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dìtem i dìtem, které již aktivní léèbu ukonèily. Založil také v rámci svého úètu Fond splnìných pøání, díky kterému mùže financovat tajná pøání dìtských pacientù, ať už se jedná o dárek pod stromeèek, velký dárek k narozeninám anebo rodinnou dovolenou po vyèerpávající léèbì. Z poskytnutých finanèních darù Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK zajišťuje následující aktivity: domácí péèi o pacienty v terminálním stadiu onemocnìní; provoz ubytovny pro pacienty a jejich rodiny; poradenské služby pro rodiny; 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek na zahájení trhù. pobytové akce pro dìtské pacienty i celé rodiny, letní i zimní tábor, pøímìstský tábor; kulturní i sportovní aktivity, tvoøivé dílny; Fond splnìných pøání (pro dìti v paliativní péèi); dovybavení pracovišť Kliniky dìtské onkologie pøístroji, zkvalitnìní a zpøíjemnìní prostøedí ambulance a dalších prostor kliniky; kampanì zamìøené na prevenci nádorových onemocnìní; zapojení pacientù do klinických studií s cílem stanovit léèebné postupy a standardy; další vzdìlávání lékaøù a nelékaøského zdravotnického personálu. Více informací:

2 SPOTØEBNÍ KOŠ PRÙZKUM CEN (ÈERVEN 2013) supermarkety Nové Mìsto Staré Mìsto SUROVINY / PROVOZOVNA OTEVÍRACÍ DOBA BILLA V Celnici NE 8-21 TESCO Národní tø. NE 8-20 ALBERT Kotva PO-NE 7-22 BIO Vacek Mostecká 3 PO-SO 7-20 NE Karmelitská 24 Pohoøelec 25 Vítìzná 16 PO-PÁ 8-19 SO-NE 9-18 Újezd 41 Školská 5 PO-PÁ Žitná 31 PO-PÁ 9-02 Opletalova 5 Ve Smeèkách 21 PO-NE 6-24 Jungmannova 18 PO-NE 6-22 Jungmannova 22 PO-PÁ SO-NE 8-20 Národní 19 PO-PÁ 8-24 SO-NE 9-24 Ostrovní 20 PO-SO 9-24 NE Hybernská 34 Pštrosova 27 Køemencova 7 PO-PÁ 8-23 SO 9-23, NE Karlovo nám. 25 Jindøišská 25 Jeruzalémská 9 PO-PÁ SO-NE 9-20 Soukenická 9 Zlatnická 7 Zlatnická 12 SO 8-22, 9-22 Biskupská 1 Tìšnov 11 PO-ÈT 7-17 PÁ 7-15 Jiøièný a Odermatt Klimentská 20 PO-PÁ SO 7-12, NE Revoluèní 13 Rybná 25 NE-ÈT 8-22 PÁ-SO 8-24 U Obecního dvora Maiselova 8 Liliová 14 PO-SO 9-21 NE 9-20 Køižovnická 6 PO-PÁ Karolíny Svìtlé 35 PO-PÁ 9-22 SO-NE Kaprova 9 NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ V MAJETKU MÈ P1 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Houska 2,5 1,7 1,7 2,5 3 2,7 2, , ,5 2,7 3 2,5 2 2, ,5 2,7 2,8 2,5 2,5 3 2,7 2,7 2,9 2,5 3 2,7 2 3 Rohlík 1,9 1,3 1,5 2,2 2,3 2, ,9 2 2,5 3 2,5 2,5 1,9 2,5 2,1 2,3 2 2,1 2 2,5 2 2,5 2,5 2,3 2,7 2,5 2,5 3 2,3 2,3 2,8 2,5 3 2,3 1,9 3 Rohlík celozrnný 4,9 3,9 5 4,9 5,9 5,9 6 4, ,9 8 5,9 5,9 8 6, ,9 4,5 5, ,9 5 5, ,9 4 8 Chléb komzumní 1200 g 25,9 27,5 25, , , , , , , , Chléb tmavý celozrnný 500 g 34, ,9 33, , , ,9 38, , ,9 27, , ,9 38, ,8 27,9 49 Kobliha 6,9 7,3 6,9 6,9 6,5 6,5 8, , ,9 8,9 8,9 8,9 7,5 8,9 8,9 6,9 8 8,9 8,9 8,9 8 6,5 7 7,9 8 8,9 6,5 6,5 8,9 8,9 8,9 8,9 6,5 8,9 Strouhanka 500 g 9,9 11,5 10,5 11,6 17,9 17, , , ,9 17, , , ,9 17,9 21, , Mléko trvanlivé polotuè. 1,5 % 1 l 16,9 17,9 16,9 15,9 16,9 16, , ,9 29,9 18, ,9 16,9 15,9 15, ,9 15, , , ,9 16,9 20, ,9 14,9 29,9 Mléko trvanlivé odtuè. 0,5 % 1 l 14,7 14,7 13,9 20,9 22,9 22, , ,9 22, , ,9 22, ,9 19,9 25 Kefír 0,5 l 13,9 10,5 10,9 16,9 16,9 16, , , ,9 18, , ,9 14,9 19,9 16, , ,9 17, ,9 14,9 20 Máslo èerstvé 250 g 34,9 34,9 32,9 42,9 39,9 39, , , ,9 49, , ,9 39,9 44,9 49, , ,9 39,9 65,8 34, ,9 27,9 66 Rama máslová 250 g 29,9 31,7 29, , , , ,9 44, , ,9 34, ,9 47 Tuk na peèení Hera 250 g 14,9 22,2 20,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 19,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 19,9 22,9 Sýr Eidam plátky vakuovaný 100 g 14,5 14,5 14,5 18,9 15,9 15, , ,9 24, ,9 15, , ,9 24,9 24,9 25, , ,9 15,9 26, ,9 15,9 30 Sýr tavený Veselá kráva 140 g 32,9 23,9 32,9 37,9 27,9 34, , ,9 31,9 32, , ,9 34, , ,9 33, ,9 22,9 42 Sýr Luèina 100 g 19,9 20,9 15,9 22,9 23,8 23,8 25,6 25,6 26,6 31,8 31, , ,8 31,8 23,8 23,8 31,8 23, ,4 31,8 23, ,6 31,8 26,9 28,8 31,8 23,8 23,8 31,8 28,8 28,6 23,4 22,9 31,8 Tvaroh 250 g 10,9 10,9 11,9 16,9 26,9 26, ,6 26,9 26,9 26, ,9 26,9 26,9 18,9 26, , ,9 22,9 21,9 24,9 26,9 21,5 19, ,9 24,9 26,9 26,9 19, , ,9 Jogurt ovocný 150 g (nejlevnìjší) 6,9 6,9 7,9 9,9 11,9 12, , ,9 13, ,9 10, , , ,9 12, , ,9 12,9 14, ,9 9,9 15 Jogurt bílý 150 g (nejlevnìjší) 3,7 4,5 4,5 6,5 10,9 9, , , ,9 10,9 9,9 10, ,9 9,9 11,9 9,9 9 7, ,9 9,9 11, ,5 15 Pribináèek velký 19,9 21,1 19,9 22, , ,3 23,4 26, ,8 23, , ,9 24,9 19, , ,9 23, ,9 18,9 28 Smetana 12 % 8,9 15,9 13,9 12,9 20,9 15, , , ,9 14,9 20,9 20,9 16,9 20,9 10, ,9 17,9 15, ,9 20,9 15, ,9 17,9 20, ,9 16,9 10,9 20,9 Smetana ke šlehání 30 % 16,9 10,9 14,9 16,9 23,9 21, , , , , ,9 19,9 23, , ,9 20, ,9 16,9 26 Smetana zakysaná 10,9 9,9 10,9 11,9 15,9 15, , ,9 15,9 20 8, ,9 14,9 17,9 15, , ,9 15,9 18, ,9 8,9 20 Olej stolní 1 l 33,9 35,9 31,9 46,9 42,9 42, , , ,9 42, , , , , ,9 51,9 59,9 49, , ,9 Olej olivový 0,5 l (extra virgin) 69,9 115,9 99, , ,9 89,9 101, ,9 155 Vejce 1 ks 3,9 2,6 2,5 3, ,9 5 3, ,8 4,5 4,5 5, , , ,5 3,8 5,8 3,9 5 5, , ,8 Majoneza 250 ml 17,9 22,9 17,9 29,9 29,9 32, , , ,9 29, , ,9 34,9 32, , ,9 32,9 32, ,5 32,9 24,9 42 Mouka hladká 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15,9 19,9 11,5 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19, ,9 12, ,9 Mouka hrubá 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15, ,9 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19,9 19,9 15,9 12, ,9 Mouka polohrubá 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15,9 19,9 11,9 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19, ,9 12, ,9 Cukr krupice 1 kg 22,9 22,9 22,9 29,9 25,9 25, , , ,9 25, , ,9 25,9 27,9 25, , ,9 25,9 42,9 29, , ,9 Cukr mouèka 1 kg 24,9 24,3 24,9 39,9 27,9 27, , , , , ,9 27,9 39,9 27, , ,9 27, , , Cukr kostky 1 kg 32,9 49,7 31,9 31,9 59,8 59, , , ,8 59, , ,9 59, , , ,8 59, ,8 31,9 78 Sùl 1 kg 5,9 4,1 3,9 6,9 8,9 8, , , ,9 8,9 8 7, ,9 7,9 12,9 8,9 7,5 7, ,9 8,9 8, ,9 6,9 12,9 Èoèka 500 g 16,9 24,3 16,9 26,9 33,9 31, , , , , ,9 23,9 24,9 34, , ,9 34,9 29, ,9 19,9 35 Hrách 500 g 13,9 10,5 13,5 14,9 17,9 29, , ,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 18,9 29,9 29,9 17,9 29,9 17,9 18,9 29,9 19, ,9 18,9 18,9 29,9 29, ,9 14,9 29,9 Dìtská krupice 500 g 17,9 19,9 13,5 16,9 17,9 20, , , , ,9 19,9 16, , , ,9 21 Špagety 500 g 14,9 8,5 6,8 22,9 18,9 18, , , ,9 14, , ,9 11,9 19,9 14, , ,9 18,9 32, ,9 10,9 35 Tìstoviny do polévky 500 g 8,5 8,5 6,8 33,8 16,9 16, , , ,9 14,9 33,8 16, ,9 11,9 19,9 14, , ,9 16,9 33,8 19,9 33,8 19,9 11,9 33,8 Tìstoviny pøílohové 500 g 17,9 8,5 6,8 22,9 19,9 19, , , ,9 14, , ,9 11,9 19,9 14, , ,9 19,9 29,9 19, ,9 11,9 35 Rýže sáèková 4x125 14,9 17,9 11,9 24,9 32,9 22, , , ,9 22, , ,9 21,9 24,9 26, , ,9 22,9 34,9 29, ,9 19,9 35 Bramborové knedlíky v prášku 400 g 14,9 17,9 14,9 19,9 29,9 24, , , , ,9 15,9 32,9 24, , ,9 31,9 29, ,9 15,9 35 Knedlíky v prášku 26,9 19,9 25,9 12,9 28,9 28, , ,9 34, ,9 34,9 34,9 27,9 28, ,9 34,9 34,9 34,9 34,9 29,9 28,9 34,9 25,9 34, ,9 28,9 32,9 34,9 34,9 28,9 12,9 34,9 Bramborová kaše v prášku 19,9 15,8 9,3 18, , ,5 27,9 22, ,9 25,9 23, , ,9 23, ,9 15,9 32 Vanilkový cukr 1 ks 1,9 1,2 3,2 2,9 3,9 3, ,6 6,9 5 6,9 4 6,9 6,9 6,9 3,9 3,9 6,9 3,9 6,9 6,9 6,9 1,9 6 3,6 6,9 2,5 6,9 6,9 3,9 3,9 4,9 6,9 3 2,9 1,9 6,9 Peèící prášek 1 ks 0,9 0,8 2,2 2,5 2,9 2, ,9 5,9 4 5,9 4 5,9 5,9 5,9 2,9 2,9 5,9 2,9 5,9 5,9 5,9 3,9 4 2,9 5,9 2 5,9 5,9 2,9 2,9 4,9 5,9 3 2,9 1,9 5,9 Marmeláda cca 300 g 18,9 19,9 25,9 24,9 27,9 28, , , ,9 47, , ,9 29,9 29,9 47, , ,9 28,9 44, ,9 24,9 48 Okurky sterilované cca 780 g 19,9 18,9 17,9 24,9 38,9 38, , , ,9 38,9 29,9 35, ,9 29,9 29,9 29,9 38, , ,9 38,9 29, , ,9

3 Bílé zelí sterilované 14,9 14,7 13,9 23,9 27,9 27, , ,9 28, , ,9 22,9 24,9 27, , ,9 27,9 24, , Èervené zelí sterilované 22,9 19,9 13,9 23,9 28,9 28, , , ,9 28, , ,9 19,9 24,9 28, , ,9 28,9 24, , Èervená øepa sterilovaná 27, ,5 31,8 57,8 57, , , , ,8 43,8 29,9 57, , ,8 57, ,6 60 Polévkové koøení Klasik 170 ml 23,9 25,3 24,9 26,9 31,9 31, ,9 25, ,9 31, , ,9 29,9 31, , ,9 31,9 29,9 32, , Sojová omáèka 170 ml 29, ,5 33,9 34,9 31, , , , ,9 27,9 34,9 34, , ,9 34,9 29, , Hoøèice plnotuèná 400 g 6,9 7,5 6,9 9,9 7,9 7, , ,8 23, ,9 16 7, ,9 11,8 12 7, , ,9 7,9 13, ,8 7,9 7,9 24 Hoøèice krémžská 400 g 12,9 7,9 7,5 11,9 7,9 7, , ,8 23,6 20 7,9 7,9 24 7, ,8 11,8 12 7, , ,9 15, ,8 7,9 7,9 24 Keèup jemný cca 450 g 22, ,9 29,9 25,2 34,6 19, , ,9 28, ,9 24, , ,9 27,9 24,9 24, , ,9 31,9 39, ,9 19,9 39,9 Keèup ostrý cca 450 g 34, ,9 29,9 46,3 46,3 19, , ,9 28, , , ,9 27,9 24,9 24, , ,9 41,9 39, ,9 19,9 46,3 Ocet 1 l 15,9 15,9 7,9 13, , , , ,9 13, , ,9 13, , , ,9 13,9 15, , Sardinky v oleji (nejlevnìjší) 16,9 16,9 23,9 23,9 16,9 16, , ,9 22, , ,9 19,9 22,9 39, , ,9 23,9 24, , ,9 Šunka kuøecí vakuovaná 100 g 27,9 20,9 16,9 21,9 26,9 24, ,9 24, , ,9 21,9 25,9 24, , ,9 24,9 24, , Šunkový salám vakuov. 100 g 13,9 14,7 13,9 19,9 21,9 20, , , ,9 21, , , , , ,9 20, ,9 14,9 33 Šunka vakuovaná 100 g 27,9 19,9 19,9 24,9 26,9 23, , ,9 30, ,9 24,9 25,9 20, ,9 25,9 25,9 24,9 18,5 24, ,9 24,9 24, ,9 18,5 33 Trvanlivý salám vakuov. 100 g 14,9 20,9 13,9 25,9 23,9 23, , ,9 29, ,9 23, , ,9 22,9 25,9 23,9 13,5 24, ,1 23,9 31, ,9 13,5 35 Kuøe mražené 1 kg ,9 65, , , Špenát mražený 450 g 7,9 8,4 7,9 13, , , , , , , , ,9 19, ,9 13,9 21 Mraž. zelenina do polévky 350 g 12,9 13,7 11,5 18, , , , , ,9 22, , ,9 22, , Hranolky mražené 1 kg 21,9 21,9 21,9 38, , , , , ,6 46, , ,9 36, , Rybí filé mražené 1 kg ,8 212, ,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 237, ,8 244,8 244,8 244, ,8 171, ,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 212, ,8 Kuøecí prsa mražená 1 kg 139,8 139,8 139,8 165,9 165,9 159, , ,9 165,9 165, ,9 165,9 165,9 165,9 159,8 165,9 149,8 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165, ,9 159,8 159,8 165, ,9 159, ,9 Tatranka Opavia 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7, , ,9 10,9 9 7,9 7,9 8 7, ,9 7,9 9 7,9 8 7, ,9 7,9 10, ,9 7,9 10,9 Piškoty 120 g 13,5 14,3 13,9 14,9 16,9 15, , ,9 13, ,9 15, , ,9 13,9 16,9 15, , ,9 15,9 16, ,9 13,6 19 Èokoláda mléè. 100 g 23,9 13,9 23,9 24,9 27,9 29, , , ,9 29, , ,9 19, , , ,9 27,9 31, ,9 19,9 35 Káva mletá 100 g 21,9 22,9 30,9 29,9 41,9 35,9 24, , , ,9 35, , ,9 29, , , ,9 35,9 32, ,9 17,9 41,9 Káva instant. 100 g 69,9 79,9 98, ,9 77, , , , , ,9 112, ,9 77, Kakao 100 g 29,9 26,4 33,9 29,9 46,9 23, ,9 28, ,9 46,9 46,9 46,9 46,9 45,9 46,9 46,9 45, ,9 46,9 29,9 32,9 46,9 46,9 34, ,9 46,9 46,9 46,9 46, , ,9 Èaj èerný (nejlevnìjší) 13,9 15,8 17,5 18,9 19,9 19, , , ,9 40, , , ,9 19,9 19, , ,9 19,9 18, ,9 19, Èaj ovocný (nejlevnìjší) 16,9 15,9 16,5 16,9 18,5 21, , , ,9 21, , ,9 19,9 15,9 19,9 18, , ,9 29,9 22, ,9 21,9 12,9 49 Coca-cola 2 l 39,9 40,2 37,9 42,9 39,9 39, , ,9 39, , , , ,9 39,9 46, ,9 39, ,9 Minerálka perlivá 1,5 l 10,9 9,9 13,9 15,9 15,9 18, , , ,9 15, , , ,9 13,5 13, ,9 10,9 21, ,9 10,9 22 Minerálka s pøíchutí 1,5 l 11,9 7, ,9 19,9 19, , ,9 18, , , , , ,9 19,9 21, ,9 11,9 22 Dobrá voda 1,5 l 12,9 8,5 10,9 14,9 12,9 12, , ,9 11,9 12, , , , , ,9 12, , Brambory 1 kg 24 16,9 24, ,9 32,9 18,9 19, , ,9 15,9 32,9 29,9 16,5 24,9 29, , ,9 29,9 29,9 32,9 12,9 17,5 19,9 29, ,9 14, , ,9 Cibule 1 kg 19,9 12,9 12, ,9 16,9 17,9 19,9 22, ,9 19, ,9 15,9 19,9 16, ,9 17,9 14,9 17,9 15, , ,9 16, ,9 19,9 16,9 14,9 25 Mrkev 1 kg 24,9 21,9 24,9 35,9 35,9 28,9 29,9 29,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35, ,9 35,9 35,9 29,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 23,9 24,9 35,9 35,9 35, ,9 29,9 35,9 35,9 19,9 35,9 27,9 19,9 35,9 Èesnek 1 kg 119,9 89,9 99,9 186, , , Rajèata 1 kg 39,9 39,9 34,9 71,8 32,9 29,9 34,9 49, ,9 39,9 59, ,9 42,9 49,9 29, ,9 69,9 44, , , ,9 29,9 79 Okurky 1 kg , ,9 49, Papriky 1 kg 69,9 29,9 49,9 112,1 112,1 54,9 69,9 69, ,1 112,1 112,1 112, ,1 79,9 49,9 112,1 112, , ,9 112,1 112,1 112, ,1 54,9 69,9 112, ,9 49,9 112,1 Jablka 1 kg 26,9 23,9 26,9 71,8 46,9 34,9 29,9 39, , ,9 35,9 39,9 34,9 56,9 29,9 34, , ,9 39,9 34,9 71,8 26, ,9 34,9 71,8 32,9 59,9 34,9 26,9 71,8 Pomeranèe 1 kg 36,9 29,9 29,9 58,3 36,9 32,9 34,9 39,9 58, , ,9 39, ,9 36,9 39,9 36, , ,9 44,9 36,9 58,3 32, ,9 36,9 58,3 49, ,9 32,9 58,3 Víno hroznové 1 kg 79,9 53,8 79, ,8 73,8 59, , , , ,9 69,9 79, , , Banány 1 kg 37, ,9 71,8 71,8 32,9 39,9 39, ,9 71, ,9 39, ,9 34,9 39,9 32, , ,9 39,9 34,9 71,8 37, ,9 32,9 71,8 39,9 39,9 36, ,8 Citrony 1 kg 43,8 39,9 39, ,9 56,9 59,9 54, , ,9 56,9 54,9 56, ,9 59,9 52, ,9 56, ,9 59,9 56, Celkem za nákup v Kè 2347,9 2176,5 2240,3 3176,7 3405,4 3027,7 2783,4 3061,8 3014,9 3243,4 3803,6 3926,5 3196,7 3374, ,5 3241, ,1 3088,3 3394,8 3442,4 3329,5 2899, ,6 2905,9 3371,9 3523,5 3095,2 3253,6 3984,8 3444,9 3209,4 3108,9 2130, poøadí prodejen dle celkové ceny nákupu OTEVÍRACÍ DOBA NE 8-21 NE 8-20 PO-NE 7-22 PO-SO 7-20 NE PO-PÁ 8-19 SO-NE 9-18 PO-PÁ PO-PÁ 9-02 PO-NE 6-24 PO-NE 6-22 PO-PÁ SO-NE 8-20 PO-PÁ 8-24 SO-NE 9-24 PO-SO 9-24 NE PO-PÁ 8-23 SO 9-23, NE PO-PÁ SO-NE 9-20 SO 8-22, 9-22 PO-ÈT 7-17 PÁ 7-15 PO-PÁ SO 7-12, NE NE-ÈT 8-22 PÁ-SO 8-24 PO-SO 9-21 NE 9-20 PO-PÁ PO-PÁ 9-22 SO-NE NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ SUROVINY / PROVOZOVNA BILLA V Celnici TESCO Národní tø. ALBERT Kotva BIO Vacek Mostecká 3 Karmelitská 24 Pohoøelec 25 Vítìzná 16 Újezd 41 Školská 5 Žitná 31 Opletalova 5 Ve Smeèkách 21 Jungmannova 18 Jungmannova 22 Národní 19 Ostrovní 20 Hybernská 34 Pštrosova 27 Køemencova 7 Karlovo nám. 25 Jindøišská 25 Jeruzalémská 9 Soukenická 9 Zlatnická 7 Zlatnická 12 Biskupská 1 Tìšnov 11 Jiøièný a Odermatt Klimentská 20 Revoluèní 13 Rybná 25 U Obecního dvora Maiselova 8 Liliová 14 Køižovnická 6 Karolíny Svìtlé 35 Kaprova 9 NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ DANÁ POLOŽKA NEBYLA K DATU SOUPISU V PRODEJNÌ NALEZENA, A PROTO BYLA NAHRAZENA CENOU NEJVYŠŠÍ (ZJIŠTÌNOU V RÁMCI TOHOTO PRÙZKUMU) NEPØIMÌØENÌ VYSOKÁ CENA

4 Všední dny farmářského trhu FARMÁØSKÉ TRHY NA NÁ- MÌSTÍ REPUBLIKY UŽ NE- ODDÌLITELNÌ PATØÍ K NAŠÍ MÌSTSKÉ ÈÁSTI. ØADA NAŠICH OBÈANÙ A OBYVA- TEL SI NEDOKÁŽE PØED- STAVIT, ŽE BY SVÉ OBLÍBENÉ PEÈIVO, ZELENINU, OVOCE A DALŠÍ PRODUKTY KUPO- VALA JINDE, A POØADATEL TRHÙ SE SVÝM ZÁKAZ- NÍKÙM ZASE SNAŽÍ VYJÍT VSTØÍC NAPØÍKLAD POØÁ- DÁNÍM TEMATICKY ZAMÌ- ØENÝCH AKCÍ A PEÈLIVÝM VÝBÌREM PRODÁVAJÍCÍCH. Jsem rád, že poøadatel trhù zorganizoval ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením v Praze a s naším oddìlením obchodu a služeb akci, která pobavila a dala také tip na pøíjemnou dovolenou, ale která rovnìž pomohla dìtem, jež nemìly a nemají tolik štìstí jako vìtšina jejich vrstevníkù, øekl 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek, který zároveò ocenil kladné ohlasy na provoz Farmáøských trhù Prahy 1, peèlivý výbìr prodejcù i dùraz na kvalitu a rozmanitost prodávaného sortimentu. Chtìl bych našim obèanùm a dalším zákazníkùm podìkovat za všechny pøipomínky, pochvaly i kritické názory, které nám docházejí a jimiž se peèlivì zabýváme. Oddìlení obchodu a služeb Úøadu MÈ Praha 1 navíc trhy pravidelnì kontroluje, prohlásil Daniel Hodek. Trhy kultivují Na závìr bychom ještì mìli zmínit jednu vìc, a to je pozitivní vliv trhù na okolí, konkrétnì ulici V celnici. Místo, kde døíve panoval nepoøádek a které pøitahovalo bezdomovce a narkomany, se zaèíná kultivovat. Krátce po ukonèení trhù je uklizené, stánky jsou èisté a prázdné a na vše dohlíží ochranka poøadatele. Fotografie ukazují, jak vše vypadá kolem pùl sedmé ráno pøi kontrole oddìlením obchodu a služeb. Voda pominula, káva zůstává UŽ DVA ROKY PROVOZUJE V TRUHLÁØSKÉ 33 SVOJI MALOU KAVÁRNU A ZÁROVEÒ OBCHOD S KÁVOU PAN MICHAL JAKOUBEK. V POLOVINÌ ÈERVNA SPOLU S PØÁTELI A ZÁKAZNÍKY OSLAVIL DRUHÉ VÝROÈÍ. A PODÁVALA SE JAK JINAK KVALITNÍ KÁVA, A PROTOŽE SE JEDNALO O VÝJIMEÈNÝ OKAMŽIK, DOPLNILY JI VÝBORNÉ VÍNO A HUDBA STYLOVÁ A JAKO KÁVA PEÈLIVÌ VYBRANÁ, PLNÁ NEJLEPŠÍCH JAZZOVÝCH MELODIÍ UPLYNULÉHO STOLETÍ. Vcházíme kolem nápisù Káva plná vášnì a Káva od nás, vášeò pro vás, kolem nás proplouvá ebenová kráska, na stìnách visí fotografie bìloskvoucích krásek i mužských idolù pøedváleèného filmu a nám je hned jasné, že sem shon nepatøí, tady se relaxuje a užívá atmosféru. Když k nám pøijdete na kávu, tak urèitì nespìchejte a tìch dvacet minut si hezky užijte, radí pan Jakoubek a vzpomíná, jak mìl obavy, jestli zdejší starosvìtská výzdoba, doplnìná odpovídající hudbou, osloví zákazníky více generací. Ukázalo se, že ano. Pøišel k nám napøíklad mladík, evidentnì pravidelnì posilující, jehož hudební preference by èlovìk odhadl spíše na rap. Po hodinì ale odsud odcházel podle svých slov nadšený a naši hudbu chválil, popisuje Michal Jakoubek, který si z pøedváleèných èasù nepøebírá jen atmosféru, ale snaží se inspirovat i tehdejší cechovní hrdostí, jež doplnìna dob- Truhláøská ulice pøi povodních v roce Zamést si před (i za) vlastním prahem Omezování kouøení se naštìstí dotýká už i èeské spoleènosti a rovnìž na území Mìstské èásti Praha 1 roste poèet restaurací, kde nejsou dìti a dospìlí nekuøáci obtìžováni zlozvykem tìch, kteøí se rozhodli vystavit své plíce a zbytek organismu zatìžkávací zkoušce. rým produktem teprve pak pøinese do pokladny potøebné zákaznické peníze. Když pan Jakoubek v místì, kde byly bìhem povodní v roce 2002 dva metry vody, pøed dvìma roky zaèínal, mìl podle svých slov jedinou vizi: být nejlepší v Praze 1. Peníze byly až na dalších místech. Protože ale prodává svoji celoživotní lásku a poctivé živnostenství První republiky funguje dodnes, nestìžuje si a dodává: Kdyby každý živnostník dìlal práci naplno a srdcem a nechal si ji dobøe zaplatit, èeská ekonomika by fungovala. Slova jako slevy, bonusy a slevomaty prý nemá rád a vyvolávají v nìm touhu zareagovat stejnì jako Jiøí Kodet ve filmu Pelíšky, když jej Jaroslav Dušek oslovil slovem soudruhu. A tak v místì, kde pøed jedenácti lety vládly dva metry øíèní vody, mají dnes hlavní slovo dobrá káva za rozumnou cenu a pohoda, jež vás nestojí nic, ale kterou všude nenajdete. Bohužel se nám zároveò s tím rozmohl jiný nešvar: kuøáci stojící pøed provozovnami všeho druhu, kteøí po dokonèení inhalace dehtu a jiných škodlivých látek odhazují své tabákové miláèky na chodníky, trávníky a jiná místa, která rozhodnì nejsou urèena k ukládání odpadu jakéhokoliv druhu. A tak prosíme provozovatele všech obchodù a restaurací na území Prahy 1, aby dohlédli na to, že kuøáci z øad personálu a hostù nebudou zneèišťovat prostranství pøed jejich podniky, a aby pøípadný nepoøádek po nich prùbìžnì uklízeli. Dìkujeme.

5 Šicí centrumhaišman Na Poříčí 14, Praha 1 Tel Sleva 5% z celkové ceny nákupu. Platí po předložení kupónu do Školská 7, Praha 1 tel na závěsné skleněné baňky s živými minizahrádkami. Platí po předložení kupónu do MALLI opravna kočárků Haštalská 5 ( Kozí plácek), Praha 1 tel Sleva 5% při opravě a nákupu sortimentu kočárků a kojeneckého zboží. Platí po předložení kupónu do ZOO Bohouš Spálená 10, Praha 1 tel , Sleva 20% z ceny identifikační známky pro psy a kočky US PET I.D.TAgS. Rytí známky zdarma již v ceně. Možné i oboustranné rytí textu. Platí po předložení kupónu do Kutil domácí dílna Vítězná 10, Praha 1 tel na veškerý sortiment po předložení kupónu. Platí po předložení kupónu do Včelařská prodejna Křemencova 8, Praha 1 tel Opravna oděvů, čistírna, praní a mandlování prádla Čermáková Všehrdova 21, Praha 1 tel Sleva po předložení kupónu 5% na čištění oděvů, praní a mandlování prádla, 10% na úpravy pouze nových oděvů. Platí po předložení kupónu do Prádelna na Starém Městě Rybná 27, Praha 1 tel Zákazník obdrží při nákupu nad 1000 Kč kartu se slevou na všechny další nákupy až 5%. Neomezená platnost. na praní a žehlení košil. Platí po předložení kupónu do

obchodů a služeb pozval jednotlivé podnikatele, aby svůj záměr osobně

obchodů a služeb pozval jednotlivé podnikatele, aby svůj záměr osobně Katalog ČERVEN 2016 obchodů a služeb Zprávy z Komise pro obchod a služby Děkujeme za názory v anketách! Komise, mimo jiné, na svém zasedání dne 22. 6. 2016 vyhodnocovala nabídky podnikatelů na pronájem

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN DUBEN 2013 WWW.PRAHA1.CZ DUBEN 2013 Nový formát nová služba 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek se èleny Komise obchodù a služeb na kontrole

Více

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou 1 Vše Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem v kakaové polevì 16 ks x 75 G 10,67 Kè Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè Èeská cena Oplatky s oøíškovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè 10541150

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN ØÍJEN 2013 WWW.PRAHA1.CZ ŘÍJEN 2013 Obchody a služby v Praze 1 ve vašem mobilu? Proč ne?! MOBILNÍ APLIKACE FENO- MÉN, KTERÝ SE PRO SVOU JEDNODUCHOST A ŠIROKÉ

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Po Kaše krupicová, Kompot s nálevem, Čaj B. Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B. Kaše krupicová, Kompot Dia, Čaj B, ovofit

Po Kaše krupicová, Kompot s nálevem, Čaj B. Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B. Kaše krupicová, Kompot Dia, Čaj B, ovofit K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 7. 11. 2016 DO 1. 11. 2016 Po 7.11. Med porce 20g, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Med porce 20g, Máslo 20 g, Chléb 1ks,

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Polévka bramborová, Kuře po horácku, Rýže dušená A, Kompot s nálevem, Čaj B

Polévka bramborová, Kuře po horácku, Rýže dušená A, Kompot s nálevem, Čaj B Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD. 10. 2016 DO. 10. 2016 Po.10. ZM Pomazánka paštiková S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Čaj sýr gouda 50 gr.,

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Svátek práce.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Svátek práce. .05.27 do 02..27 Pondělí 1.5.27 Úterý 2.5.27 Svátek práce Středa 3.5.27 Čtvrtek 4.5.27 Pátek 5.5.27 ovocný jogurt s drobením, ovocný čaj (A: ) Pol. krupicová s vejci, vepřové maso na kmíně, barevná vřetena,

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02.11.25 do 30.11.25 Pondělí 2.11.25 Úterý 3.11.25 Středa 4.11.25 Čtvrtek 5.11.25 Pátek 6.11.25 Chléb s tvarohovou pomazánkou s vejci, kakao, okurek (obsahuje al. :,, ) Kmínová polévka se špaldovými noky,

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1.. 2017 DO 1.. 2017 Po 1.. ZM Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Sýr trojúhelníček 2

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Po Kaše krupicová, Kompot s nálevem, Čaj B. Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B

Po Kaše krupicová, Kompot s nálevem, Čaj B. Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B K Biřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 27. 2. 2017 DO 5.. 2017 Po 27.2. Džem porce 1 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Džem porce 1 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks,

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 10.. 2017 DO 16.. 2017 Po 10.. 1ks, houska 1ks, Čaj A, 1ks, houska 1ks, Čaj A, 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr sýrmilek, paprikový lusk

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1. 12. 2016 DO 25. 12. 2016 Po 1.12. Út 20.12. M M 1ks, Čaj A, 1ks, Čaj A, 1ks, Čaj A, sýr sýrmilek, paprikový lusk

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1.. 2016 DO 2.. 2016 Po 1.. Pomazánka paštiková S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr gouda 50 gr., Máslo 20 g, Chléb

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

Nákyp nudlový s tvarohem, Čaj B. Dětská výživa. Nákyp nudlový s tvarohem, Čaj B. Dětská výživa. Nákyp nudlový s tvarohem, Čaj B, jogurt bílý

Nákyp nudlový s tvarohem, Čaj B. Dětská výživa. Nákyp nudlový s tvarohem, Čaj B. Dětská výživa. Nákyp nudlový s tvarohem, Čaj B, jogurt bílý 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 2. 1. 2017 DO 2. 1. 2017 Po 2.1. Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr gouda 50 gr., Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Máslo 20 g, Chléb 1ks,

Více

Polévka hovězí s bylinkovým kápáním, Vepřové na houbách, Polévka hovězí s bylinkovým kápáním, Vepřové na houbách

Polévka hovězí s bylinkovým kápáním, Vepřové na houbách, Polévka hovězí s bylinkovým kápáním, Vepřové na houbách 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2. 11. 2016 DO. 12. 2016 Po 2.11. Pomazánka paštiková S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj sýr gouda 50 gr., Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi,

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 21. 11. 2016 DO 27. 11. 2016 Po 21.11. Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, brambory, čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, brambory, čaj B

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, brambory, čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, brambory, čaj B K iřičce 120 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 2. 10. 2017 DO 2. 10. 2017 Po 2.10. Sýr trojúhelníček 2 ks, rama 20 Sýr trojúhelníček 2 ks, rama 20 Sýr trojúhelníček 2 ks, rama 20 Pomazánka sýrová S, Mléko, Chléb

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka hladká Anča, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka hladká Anča, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 2. 5. 2016 DO. 5. 2016 Po 2.5. Tvaroh šlehaný S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Tvaroh šlehaný S, Máslo 20 g, Chléb 1ks,

Více

J í d e l n í l í s t e k

J í d e l n í l í s t e k Týden: 45. od: 2.11. do: 6.11. Po Polévka: Kuřecí vývar s pohankovými vločkami Rohlík Hlavní jídlo: Kuřecí perkelt Špecle (bramborové těstoviny) Út Smetanový krém Bobík Polévka: Z míchaných luštěnin Hlavní

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B K iřičce 120 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 6. 6. 2016 DO 12. 6. 2016 Po 6.6. Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD. 5. 2016 DO 15. 5. 2016 Po.5. sýr sýrmilek, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr sýrmilek, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 6. 2. 2017 DO 12. 2. 2017 Po 6.2. g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Tvaroh šlehaný S, Ovoce,zelenina

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1. 6. 2016 DO 1. 6. 2016 Po 1.6. Pomazánka paštiková S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr gouda 50 gr., Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 17.. 2017 DO 2.. 2017 Po 17.. Út 1.. minimazanec, bobík, Máslo 20 g,, minimazanec, bobík, Máslo 20 g,, minimazanec, jogurt bílý, Máslo 20 g,, Sýr tavený 50g,

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1. 2. 2017 DO 1. 2. 2017 Po 1.2. 1ks, houska 1ks, Čaj A, 1ks, houska 1ks, Čaj A, 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr sýrmilek, paprikový lusk krájený, Chléb

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Čtvrtek 1.12.2016 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva Polévka polévka hrstková,09 Oběd 1 špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - příloha,06,09

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015

Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015 Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015 PONDĚLÍ: Př: chléb, tvarohová pomazánka s nivou, jahodový čaj Sv ZŠ: chléb, tvarohová pomazánka s nivou, jahodový čaj Pol :

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi,

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, K Biřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 11.. 2016 DO 17.. 2016 Po 11.. Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 2. 10. 2016 DO 0. 10. 2016 Po 2.10. M ZM, houska, Čaj A, Čaj, houska, Čaj A, Čaj, houska, Čaj A, Čaj sýr sýrmilek, paprikový

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1 OD 2.1. DO 5.1.2018 (pouze MŠ) Svačina: Chléb, máslo, med, bílá káva 1/1,7 Polévka: Zeleninová 1,3,9 Hlavní jídlo: Krupicová kaše s kakaem 1,7 Svačina: Paštiková pomazánka s chlebem 1/1,7 Svačina: Toustíky,

Více

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM STUDENÉ PØEDKRMY 70 g 75 g 75 g 75 g 100 g Parmská šunka s cukrovým melounem Carpacio z hovìzí svíèkové na rukole s hoblinkami parmezánu Peèená paprika plnìná balkánským sýrem s èesnekovým olejem Carpacio

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 16. 1. 2017 DO 22. 1. 2017 Po 16.1. Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ 1.10.2012 5.10. 2012 VAJEČNÝ KRÉM, Polévka: LUŠTĚNINOVÁ VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TAVENÝ SÝR, LEDECKÝ Z RYB,, HOVĚZÍ Polévka: RYCHLÁ S VEJCI KVĚTÁKOVÝ MOZEČEK, OKURKOVÝ SALÁT S RAJČATY, ZE STROUHANÉHO SÝRA,,

Více

chlebíček obložený DUB Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B chlebíček obložený DUB Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B chlebíček obložený DUB

chlebíček obložený DUB Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B chlebíček obložený DUB Kaše rýžová A, Kompot s nálevem, Čaj B chlebíček obložený DUB K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1. 10. 2016 DO 6. 11. 2016 Po 1.10. sýr eidam 50 gr., Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr eidam 50 gr., Máslo 20 g, Chléb

Více

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata 1 2 3 Út 4 Čaj s citronovou šťávou Čaj se sirupem 1-l. hovězí s rýží a hráškem Chléb s rostlinným Čaj s citronem Chléb s rostlinným margarinem Jablko 1-Omáčka rajčatová Salát mrkvový Paštika krájená Vejce

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 7. 3. 11. 3. 2. 2016 Pondělí: 7. 3. 2016 Snídaně Rajčatová pomazánka, chléb, čaj, mléko 1,3,7 Oběd Polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,7,9 Krůtí maso po provensálsku, rýže 1 Svačina Chléb,

Více

Polévka rajčatová s těstovinou, Kuřecí nudličky po čínsku, Rýže dušená A, Čaj B

Polévka rajčatová s těstovinou, Kuřecí nudličky po čínsku, Rýže dušená A, Čaj B Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 20. 2. 2017 DO 26. 2. 2017 Po 20.2. ZM sýr eidam 50 gr., Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, sýr eidam 50 gr., Máslo 20 g,

Více

Červen týden 1.6. až 7.6.

Červen týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina:

Více

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10)

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10) JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26.. 26 DO 2.. 26 Po 26.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krupicová s vejcem (,, 7, ), 7), Houska ks (, 7), Paštika Zelňák (,, 7), Vepřová pečeně (, a), Mrkev zadělávaná

Více

Anketa Provozovna roku 2014 má své vítěze. V polovině října pro vás otevřeme v Dlouhé

Anketa Provozovna roku 2014 má své vítěze. V polovině října pro vás otevřeme v Dlouhé KATALOG ZÁŘÍ 2014 Děkuji všem, kteří jste věnovali čas k vyplnění anketního lístku v soutěži Provozovna roku, kterou letos již posedmé vyhlásila radnice Prahy 1. Velice mě těší, že nám sdělujete své jak

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Obsahuje alergeny 01a, 07

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Obsahuje alergeny 01a, 07 Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s drožďovou pomazánkou, okurek, mléko,03,07,10 Čočková polévka, hovězí po znojemsku, dušená rýže, ovocný čaj, voda, mléko Loupáček,

Více

Vanilkový puding, piškoty Polévka z fazolových lusků Boloňské špagety sypané sýrem Chléb s tvarohovou pomazánkou s kapií

Vanilkový puding, piškoty Polévka z fazolových lusků Boloňské špagety sypané sýrem Chléb s tvarohovou pomazánkou s kapií 1.- 5.6.2015 Vanilkový puding, piškoty Polévka z fazolových lusků Boloňské špagety sypané sýrem Chléb s tvarohovou pomazánkou s kapií Bílý jogurt, banán Bramboračka Štěpánská sekaná pečeně, bramborová

Více

Jídelní lístek MŠ období:

Jídelní lístek MŠ období: Jídelní lístek MŠ období: 1.9. - 2.9. 2016 Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík,9 1.9.2016 čtvrtek Zelenina ( meloun ), nápoj Toast, pomazánka drožďová, zelenina, čaj Jemné pečivo,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B Polévka žemlová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B Polévka žemlová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 12. 12. 2016 DO 1. 12. 2016 Po 12.12. Tvaroh šlehaný S, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Čaj Tvaroh šlehaný

Více

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 3.1. až 9.1. pondělí 3.1.2011 polévka kroupová květákové placičky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 4.1.2011 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, bílá káva

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře St 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře St 1 St 1 Čt 2 Kakao granko Drink 1-Pol. gulášová Minerálka Mattoni Paštika krájená Chléb Rohlík graham 1-Bramborové šišky s mákem Chléb s rostlinným Rohlík Pomazánka vaječná Banán Ředkev bílá Rajčata 2-Pol.

Více

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů:

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů: 31.10.26 do 02..26 Pondělí 31.10.26 Úterý 1..26 Středa 2..26 Čtvrtek 3..26 Pátek 4..26 rohlík se smetanovým sýrem, rajče, malcao (A:,,,,, Pol. hrstková, králičí perkelet, hrášková rýže, paprika, sirup

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

Listopad týden až pátek Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva

Listopad týden až pátek Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva týden 1.11. až 3.11. pátek 1.11.2013 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, okurek, bílá káva polévka rýžová kuřecí rolky se slaninou, bramborová kaše, salát, čaj rohlík, tvarohový krém, sirup

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO K Biřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2..2015 DO 0..2015 Po 2.. Út 25.. Pomazánka paštiková S (Obsahuje: 7), Máslo 20 g 1ks, Čaj A, sýr lučina ks (Obsahuje: 7), Máslo

Více

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů:

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů: 31..26 do 30..26 Středa 31.8.26 Čtvrtek 1.9.26 Pátek 2.9.26 sedlácký rohlík s rybičkovou pomazánkou, malcao (A:,,,,, ) Pol. z červené čočky, špenát, brambory, vejce, mléko (A:,,, ) zeleninový salát, pečivo,

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 25.5.2015 DO 1.5.2015 Po 25.5. Út 26.5. Polévka hrášková lisovaná (1,,, 6, 7,, 12), Chléb 1ks (1, ), Pečivo 1ks, Čaj A, Salát rajčatový,

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

nálevem, Čaj B Polévka krupicová s vejci, Čevabčiči s hořčicí a cibulí, Brambory m.m., Čaj B

nálevem, Čaj B Polévka krupicová s vejci, Čevabčiči s hořčicí a cibulí, Brambory m.m., Čaj B 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 6.. 2017 DO 12.. 2017 Po 6.. 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Pomazánka salámová

Více

Ne Kakao Jablko 1-pol. Hovězí s bylin. knedlíč Sušenka Pomazánka z olejovek 3 Bábovka 1-Brambory šťouchané Chléb

Ne Kakao Jablko 1-pol. Hovězí s bylin. knedlíč Sušenka Pomazánka z olejovek 3 Bábovka 1-Brambory šťouchané Chléb Strana: 1 Pá Káva mléčná Ovoce 1-Pol. vločková Čaj s citronem Lazaně s mletým masem 1 Chléb Kobliha 1-Plátenická pečeně Houska obložená Pomazánka Budapeštský krém 1-Knedlíky bramborové - příloh Mrkev 1-Špenát

Více

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2010 polévka zeleninová s kapáním čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 5.1.2010 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Snídaně Oběd Svačina Večeře K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 2.. 2016 DO.. 2016 Po 2.. Út 2.. M M, minimazanec, Kakao A, Med porce 20g, minimazanec, Kakao A, Med porce 20g, minimazanec, Kakao

Více

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Jídelní lístek MŠ DĚTEM JE KAŽDÝ DEN PODÁVÁN OVOCNÝ TALÍŘ období: 2.10. - 6.10.2017 Polévka: Hrstková,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor,9 2.10.2017 pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Přesnídávka:

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 30.8.2014 10:01 pondělí 1. září 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D3/M 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D1 0,25l Bílá káva, 110g chléb,

Více

Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Kompot s nálevem, Čaj B Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B

Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Kompot s nálevem, Čaj B Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 17. 10. 2016 DO 2. 10. 2016 Po 17.10. 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Tvaroh šlehaný S, Ovoce,zelenina

Více

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B K iřičce 120 IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 17. 10. 2016 DO 2. 10. 2016 Po 17.10. Chléb 1, houska 1, Čaj A, Chléb 1, houska 1, Čaj A, Chléb 1, houska 1, Čaj A, Tvaroh šlehaný S, Ovoce,zelenina -

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Kakao, Chléb, Pomazánka z červené čočky, čerstvá zelenina,06,07,09,10 Polévka bramborová, Omáčka koprová, Vejce vařené,

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016 Pohanková kaše, ovoce, čaj Květáková polévka s pohankou, čočka na kyselo, vejce, chléb, voda, mírně slazený čaj,03 Celozrnná bulka se sýrovou

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.9.25 chléb kmínový, pomazánka tvarohová s česnekem a kečupem, zeleninová obloha, mléko (obsahuje al. :,, ) polévka fazolová moravská, krůtí tokáň, těstoviny, čaj ovocný, mléko, voda (obsahuje al.

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 Ochucené mléko, Zapečený rohlík, čerstvá zelenina,09,10 Polévka brokolicová, Lívance, Čaj Chléb s pomazánkovým máslem, Rajče

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Po 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Po 1 1 2 3 4 Čaj s citronovou šťávou Houska s rostlinným 1-l. hovězí s rýží a hráškem Loupák Orient směs s paprikou Chléb s rostlinným margarinem Jablko 1-Omáčka rajčatová Ovoce Rýže dušená Vejce míchaná Čaj

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

čaj "Dobré ráno" Ovoce 1-Pol. fazolová Tvaroh s Rizoto z vepř. masa Chléb 1-Vepřové v mrkvi,kapustě,kedl Rohlík Salát mrkvový

čaj Dobré ráno Ovoce 1-Pol. fazolová Tvaroh s Rizoto z vepř. masa Chléb 1-Vepřové v mrkvi,kapustě,kedl Rohlík Salát mrkvový 1 2 3 4 5 6 Káva bílá Ovoce 1-l. hovězí s mas.knedlíčky Sušenka Chléb s máslem Houska 1-Kuřecí nugety Ovoce Paštika krájená Vejce míchaná 1-Brambory šťouchané Voda se sirupem zelenina 1-Letní salát Čaj

Více

Nákyp kus-kus s ovocem, Čaj B. rohlík karlovarský 1 ks, Mléko

Nákyp kus-kus s ovocem, Čaj B. rohlík karlovarský 1 ks, Mléko K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 7.. 2016 DO 1.. 2016 Po 7.. M 1ks, Čaj A, 1ks, Čaj A, 1ks, Čaj A, Tvaroh šlehaný S, Chléb 1ks, Ovoce,zelenina - porce, Čaj A, 1ks,

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1 1 2 Ne 3 Po 4 Út 5 Mléko Drink 1-Pol. gulášová čaj ovocný Bretaňské špagety Chléb Rohlík graham 1-Kuřecí plátek přírodní Chléb s rostlinným Čaj se sirupem Pomazánka vaječná Banán 1-Brambory - příloha Ředkev

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi,

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 16. 1. 2017 DO 22. 1. 2017 Po 16.1. Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 21.8.2014 10:01 pondělí 25. srpen 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D3/M 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D1 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D9 0,25l Bílá

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

Leden týden 6.1. až 12.1.

Leden týden 6.1. až 12.1. týden 6.1. až 12.1. pondělí 6.1.2014 polévka zeleninová s bramborami čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 7.1.2014 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více