Katalog obchodů a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog obchodů a služeb"

Transkript

1 Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN ÈERVEN ČERVEN 2013 Chorvatské dny pomoc malým pacientům a jejich rodinám V malou chorvatskou vesnièku se pøedposlední kvìtnový týden promìnily Farmáøské trhy Prahy 1. Každý, kdo pøišel, si tak mohl nejen vybrat z bìžného sortimentu trhù, ale navíc na nìj èekaly ochutnávka tradièních dalmatských pokrmù, vína a rakije, pøedstavení pìti chorvatských pobøežních regionù a jejich turistických destinací nebo napøíklad výrobky zruèných øemeslníkù z ostrova Vis. Chorvatské dny na Farmáøských trzích Prahy 1 pøilákaly velké množství návštìvníkù, kteøí si krásnou atmosféru užívali. A aby chorvatská pohoda byla dokonalá, dorazili dalmatská kapela Klapa Dalmacija a vynikající kuchaøi z restaurace Chorvatský Mlýn, kteøí pøipravili speciality provonìné Jadranem a tamìjším sluncem. Na organizaci Chorvatských dnů se spolu s poøadatelem trhù a Chorvatským turistickým sdružením v Praze podílela i Mìstská èást Praha 1. Slavnostního zahájení se zúèastnil i 1. zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek. Po jejich skonèení pøedaly poøadatel trhù a restaurace Chorvatský Mlýn dohromady celkem 80 tisíc korun Nadaènímu fondu dìtské onkologie KR- TEK. Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK, založený pøi Klinice dìtské onkologie Fakultní nemocnice Brno, se významnou mìrou podílí na zkvalitòování a zpøíjemòování pobytu dìtí v nemocnici, na kvalitní péèi v prùbìhu trvání celé léèby, jež je tak srovnatelná s péèí ve vyspìlých evropských státech i v USA, a na pomoci pøi vyrovnávání se s jejími následky. Nadaèní fond realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientù a jejich blízkých, zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dìtské onkologie a pøispívá na výzkum. Prùbìžnì, podle aktuálních potøeb, vytváøí projekty zamìøené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dìtem i dìtem, které již aktivní léèbu ukonèily. Založil také v rámci svého úètu Fond splnìných pøání, díky kterému mùže financovat tajná pøání dìtských pacientù, ať už se jedná o dárek pod stromeèek, velký dárek k narozeninám anebo rodinnou dovolenou po vyèerpávající léèbì. Z poskytnutých finanèních darù Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK zajišťuje následující aktivity: domácí péèi o pacienty v terminálním stadiu onemocnìní; provoz ubytovny pro pacienty a jejich rodiny; poradenské služby pro rodiny; 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek na zahájení trhù. pobytové akce pro dìtské pacienty i celé rodiny, letní i zimní tábor, pøímìstský tábor; kulturní i sportovní aktivity, tvoøivé dílny; Fond splnìných pøání (pro dìti v paliativní péèi); dovybavení pracovišť Kliniky dìtské onkologie pøístroji, zkvalitnìní a zpøíjemnìní prostøedí ambulance a dalších prostor kliniky; kampanì zamìøené na prevenci nádorových onemocnìní; zapojení pacientù do klinických studií s cílem stanovit léèebné postupy a standardy; další vzdìlávání lékaøù a nelékaøského zdravotnického personálu. Více informací:

2 SPOTØEBNÍ KOŠ PRÙZKUM CEN (ÈERVEN 2013) supermarkety Nové Mìsto Staré Mìsto SUROVINY / PROVOZOVNA OTEVÍRACÍ DOBA BILLA V Celnici NE 8-21 TESCO Národní tø. NE 8-20 ALBERT Kotva PO-NE 7-22 BIO Vacek Mostecká 3 PO-SO 7-20 NE Karmelitská 24 Pohoøelec 25 Vítìzná 16 PO-PÁ 8-19 SO-NE 9-18 Újezd 41 Školská 5 PO-PÁ Žitná 31 PO-PÁ 9-02 Opletalova 5 Ve Smeèkách 21 PO-NE 6-24 Jungmannova 18 PO-NE 6-22 Jungmannova 22 PO-PÁ SO-NE 8-20 Národní 19 PO-PÁ 8-24 SO-NE 9-24 Ostrovní 20 PO-SO 9-24 NE Hybernská 34 Pštrosova 27 Køemencova 7 PO-PÁ 8-23 SO 9-23, NE Karlovo nám. 25 Jindøišská 25 Jeruzalémská 9 PO-PÁ SO-NE 9-20 Soukenická 9 Zlatnická 7 Zlatnická 12 SO 8-22, 9-22 Biskupská 1 Tìšnov 11 PO-ÈT 7-17 PÁ 7-15 Jiøièný a Odermatt Klimentská 20 PO-PÁ SO 7-12, NE Revoluèní 13 Rybná 25 NE-ÈT 8-22 PÁ-SO 8-24 U Obecního dvora Maiselova 8 Liliová 14 PO-SO 9-21 NE 9-20 Køižovnická 6 PO-PÁ Karolíny Svìtlé 35 PO-PÁ 9-22 SO-NE Kaprova 9 NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ V MAJETKU MÈ P1 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Houska 2,5 1,7 1,7 2,5 3 2,7 2, , ,5 2,7 3 2,5 2 2, ,5 2,7 2,8 2,5 2,5 3 2,7 2,7 2,9 2,5 3 2,7 2 3 Rohlík 1,9 1,3 1,5 2,2 2,3 2, ,9 2 2,5 3 2,5 2,5 1,9 2,5 2,1 2,3 2 2,1 2 2,5 2 2,5 2,5 2,3 2,7 2,5 2,5 3 2,3 2,3 2,8 2,5 3 2,3 1,9 3 Rohlík celozrnný 4,9 3,9 5 4,9 5,9 5,9 6 4, ,9 8 5,9 5,9 8 6, ,9 4,5 5, ,9 5 5, ,9 4 8 Chléb komzumní 1200 g 25,9 27,5 25, , , , , , , , Chléb tmavý celozrnný 500 g 34, ,9 33, , , ,9 38, , ,9 27, , ,9 38, ,8 27,9 49 Kobliha 6,9 7,3 6,9 6,9 6,5 6,5 8, , ,9 8,9 8,9 8,9 7,5 8,9 8,9 6,9 8 8,9 8,9 8,9 8 6,5 7 7,9 8 8,9 6,5 6,5 8,9 8,9 8,9 8,9 6,5 8,9 Strouhanka 500 g 9,9 11,5 10,5 11,6 17,9 17, , , ,9 17, , , ,9 17,9 21, , Mléko trvanlivé polotuè. 1,5 % 1 l 16,9 17,9 16,9 15,9 16,9 16, , ,9 29,9 18, ,9 16,9 15,9 15, ,9 15, , , ,9 16,9 20, ,9 14,9 29,9 Mléko trvanlivé odtuè. 0,5 % 1 l 14,7 14,7 13,9 20,9 22,9 22, , ,9 22, , ,9 22, ,9 19,9 25 Kefír 0,5 l 13,9 10,5 10,9 16,9 16,9 16, , , ,9 18, , ,9 14,9 19,9 16, , ,9 17, ,9 14,9 20 Máslo èerstvé 250 g 34,9 34,9 32,9 42,9 39,9 39, , , ,9 49, , ,9 39,9 44,9 49, , ,9 39,9 65,8 34, ,9 27,9 66 Rama máslová 250 g 29,9 31,7 29, , , , ,9 44, , ,9 34, ,9 47 Tuk na peèení Hera 250 g 14,9 22,2 20,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 19,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 19,9 22,9 Sýr Eidam plátky vakuovaný 100 g 14,5 14,5 14,5 18,9 15,9 15, , ,9 24, ,9 15, , ,9 24,9 24,9 25, , ,9 15,9 26, ,9 15,9 30 Sýr tavený Veselá kráva 140 g 32,9 23,9 32,9 37,9 27,9 34, , ,9 31,9 32, , ,9 34, , ,9 33, ,9 22,9 42 Sýr Luèina 100 g 19,9 20,9 15,9 22,9 23,8 23,8 25,6 25,6 26,6 31,8 31, , ,8 31,8 23,8 23,8 31,8 23, ,4 31,8 23, ,6 31,8 26,9 28,8 31,8 23,8 23,8 31,8 28,8 28,6 23,4 22,9 31,8 Tvaroh 250 g 10,9 10,9 11,9 16,9 26,9 26, ,6 26,9 26,9 26, ,9 26,9 26,9 18,9 26, , ,9 22,9 21,9 24,9 26,9 21,5 19, ,9 24,9 26,9 26,9 19, , ,9 Jogurt ovocný 150 g (nejlevnìjší) 6,9 6,9 7,9 9,9 11,9 12, , ,9 13, ,9 10, , , ,9 12, , ,9 12,9 14, ,9 9,9 15 Jogurt bílý 150 g (nejlevnìjší) 3,7 4,5 4,5 6,5 10,9 9, , , ,9 10,9 9,9 10, ,9 9,9 11,9 9,9 9 7, ,9 9,9 11, ,5 15 Pribináèek velký 19,9 21,1 19,9 22, , ,3 23,4 26, ,8 23, , ,9 24,9 19, , ,9 23, ,9 18,9 28 Smetana 12 % 8,9 15,9 13,9 12,9 20,9 15, , , ,9 14,9 20,9 20,9 16,9 20,9 10, ,9 17,9 15, ,9 20,9 15, ,9 17,9 20, ,9 16,9 10,9 20,9 Smetana ke šlehání 30 % 16,9 10,9 14,9 16,9 23,9 21, , , , , ,9 19,9 23, , ,9 20, ,9 16,9 26 Smetana zakysaná 10,9 9,9 10,9 11,9 15,9 15, , ,9 15,9 20 8, ,9 14,9 17,9 15, , ,9 15,9 18, ,9 8,9 20 Olej stolní 1 l 33,9 35,9 31,9 46,9 42,9 42, , , ,9 42, , , , , ,9 51,9 59,9 49, , ,9 Olej olivový 0,5 l (extra virgin) 69,9 115,9 99, , ,9 89,9 101, ,9 155 Vejce 1 ks 3,9 2,6 2,5 3, ,9 5 3, ,8 4,5 4,5 5, , , ,5 3,8 5,8 3,9 5 5, , ,8 Majoneza 250 ml 17,9 22,9 17,9 29,9 29,9 32, , , ,9 29, , ,9 34,9 32, , ,9 32,9 32, ,5 32,9 24,9 42 Mouka hladká 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15,9 19,9 11,5 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19, ,9 12, ,9 Mouka hrubá 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15, ,9 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19,9 19,9 15,9 12, ,9 Mouka polohrubá 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15,9 19,9 11,9 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19, ,9 12, ,9 Cukr krupice 1 kg 22,9 22,9 22,9 29,9 25,9 25, , , ,9 25, , ,9 25,9 27,9 25, , ,9 25,9 42,9 29, , ,9 Cukr mouèka 1 kg 24,9 24,3 24,9 39,9 27,9 27, , , , , ,9 27,9 39,9 27, , ,9 27, , , Cukr kostky 1 kg 32,9 49,7 31,9 31,9 59,8 59, , , ,8 59, , ,9 59, , , ,8 59, ,8 31,9 78 Sùl 1 kg 5,9 4,1 3,9 6,9 8,9 8, , , ,9 8,9 8 7, ,9 7,9 12,9 8,9 7,5 7, ,9 8,9 8, ,9 6,9 12,9 Èoèka 500 g 16,9 24,3 16,9 26,9 33,9 31, , , , , ,9 23,9 24,9 34, , ,9 34,9 29, ,9 19,9 35 Hrách 500 g 13,9 10,5 13,5 14,9 17,9 29, , ,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 18,9 29,9 29,9 17,9 29,9 17,9 18,9 29,9 19, ,9 18,9 18,9 29,9 29, ,9 14,9 29,9 Dìtská krupice 500 g 17,9 19,9 13,5 16,9 17,9 20, , , , ,9 19,9 16, , , ,9 21 Špagety 500 g 14,9 8,5 6,8 22,9 18,9 18, , , ,9 14, , ,9 11,9 19,9 14, , ,9 18,9 32, ,9 10,9 35 Tìstoviny do polévky 500 g 8,5 8,5 6,8 33,8 16,9 16, , , ,9 14,9 33,8 16, ,9 11,9 19,9 14, , ,9 16,9 33,8 19,9 33,8 19,9 11,9 33,8 Tìstoviny pøílohové 500 g 17,9 8,5 6,8 22,9 19,9 19, , , ,9 14, , ,9 11,9 19,9 14, , ,9 19,9 29,9 19, ,9 11,9 35 Rýže sáèková 4x125 14,9 17,9 11,9 24,9 32,9 22, , , ,9 22, , ,9 21,9 24,9 26, , ,9 22,9 34,9 29, ,9 19,9 35 Bramborové knedlíky v prášku 400 g 14,9 17,9 14,9 19,9 29,9 24, , , , ,9 15,9 32,9 24, , ,9 31,9 29, ,9 15,9 35 Knedlíky v prášku 26,9 19,9 25,9 12,9 28,9 28, , ,9 34, ,9 34,9 34,9 27,9 28, ,9 34,9 34,9 34,9 34,9 29,9 28,9 34,9 25,9 34, ,9 28,9 32,9 34,9 34,9 28,9 12,9 34,9 Bramborová kaše v prášku 19,9 15,8 9,3 18, , ,5 27,9 22, ,9 25,9 23, , ,9 23, ,9 15,9 32 Vanilkový cukr 1 ks 1,9 1,2 3,2 2,9 3,9 3, ,6 6,9 5 6,9 4 6,9 6,9 6,9 3,9 3,9 6,9 3,9 6,9 6,9 6,9 1,9 6 3,6 6,9 2,5 6,9 6,9 3,9 3,9 4,9 6,9 3 2,9 1,9 6,9 Peèící prášek 1 ks 0,9 0,8 2,2 2,5 2,9 2, ,9 5,9 4 5,9 4 5,9 5,9 5,9 2,9 2,9 5,9 2,9 5,9 5,9 5,9 3,9 4 2,9 5,9 2 5,9 5,9 2,9 2,9 4,9 5,9 3 2,9 1,9 5,9 Marmeláda cca 300 g 18,9 19,9 25,9 24,9 27,9 28, , , ,9 47, , ,9 29,9 29,9 47, , ,9 28,9 44, ,9 24,9 48 Okurky sterilované cca 780 g 19,9 18,9 17,9 24,9 38,9 38, , , ,9 38,9 29,9 35, ,9 29,9 29,9 29,9 38, , ,9 38,9 29, , ,9

3 Bílé zelí sterilované 14,9 14,7 13,9 23,9 27,9 27, , ,9 28, , ,9 22,9 24,9 27, , ,9 27,9 24, , Èervené zelí sterilované 22,9 19,9 13,9 23,9 28,9 28, , , ,9 28, , ,9 19,9 24,9 28, , ,9 28,9 24, , Èervená øepa sterilovaná 27, ,5 31,8 57,8 57, , , , ,8 43,8 29,9 57, , ,8 57, ,6 60 Polévkové koøení Klasik 170 ml 23,9 25,3 24,9 26,9 31,9 31, ,9 25, ,9 31, , ,9 29,9 31, , ,9 31,9 29,9 32, , Sojová omáèka 170 ml 29, ,5 33,9 34,9 31, , , , ,9 27,9 34,9 34, , ,9 34,9 29, , Hoøèice plnotuèná 400 g 6,9 7,5 6,9 9,9 7,9 7, , ,8 23, ,9 16 7, ,9 11,8 12 7, , ,9 7,9 13, ,8 7,9 7,9 24 Hoøèice krémžská 400 g 12,9 7,9 7,5 11,9 7,9 7, , ,8 23,6 20 7,9 7,9 24 7, ,8 11,8 12 7, , ,9 15, ,8 7,9 7,9 24 Keèup jemný cca 450 g 22, ,9 29,9 25,2 34,6 19, , ,9 28, ,9 24, , ,9 27,9 24,9 24, , ,9 31,9 39, ,9 19,9 39,9 Keèup ostrý cca 450 g 34, ,9 29,9 46,3 46,3 19, , ,9 28, , , ,9 27,9 24,9 24, , ,9 41,9 39, ,9 19,9 46,3 Ocet 1 l 15,9 15,9 7,9 13, , , , ,9 13, , ,9 13, , , ,9 13,9 15, , Sardinky v oleji (nejlevnìjší) 16,9 16,9 23,9 23,9 16,9 16, , ,9 22, , ,9 19,9 22,9 39, , ,9 23,9 24, , ,9 Šunka kuøecí vakuovaná 100 g 27,9 20,9 16,9 21,9 26,9 24, ,9 24, , ,9 21,9 25,9 24, , ,9 24,9 24, , Šunkový salám vakuov. 100 g 13,9 14,7 13,9 19,9 21,9 20, , , ,9 21, , , , , ,9 20, ,9 14,9 33 Šunka vakuovaná 100 g 27,9 19,9 19,9 24,9 26,9 23, , ,9 30, ,9 24,9 25,9 20, ,9 25,9 25,9 24,9 18,5 24, ,9 24,9 24, ,9 18,5 33 Trvanlivý salám vakuov. 100 g 14,9 20,9 13,9 25,9 23,9 23, , ,9 29, ,9 23, , ,9 22,9 25,9 23,9 13,5 24, ,1 23,9 31, ,9 13,5 35 Kuøe mražené 1 kg ,9 65, , , Špenát mražený 450 g 7,9 8,4 7,9 13, , , , , , , , ,9 19, ,9 13,9 21 Mraž. zelenina do polévky 350 g 12,9 13,7 11,5 18, , , , , ,9 22, , ,9 22, , Hranolky mražené 1 kg 21,9 21,9 21,9 38, , , , , ,6 46, , ,9 36, , Rybí filé mražené 1 kg ,8 212, ,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 237, ,8 244,8 244,8 244, ,8 171, ,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 212, ,8 Kuøecí prsa mražená 1 kg 139,8 139,8 139,8 165,9 165,9 159, , ,9 165,9 165, ,9 165,9 165,9 165,9 159,8 165,9 149,8 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165, ,9 159,8 159,8 165, ,9 159, ,9 Tatranka Opavia 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7, , ,9 10,9 9 7,9 7,9 8 7, ,9 7,9 9 7,9 8 7, ,9 7,9 10, ,9 7,9 10,9 Piškoty 120 g 13,5 14,3 13,9 14,9 16,9 15, , ,9 13, ,9 15, , ,9 13,9 16,9 15, , ,9 15,9 16, ,9 13,6 19 Èokoláda mléè. 100 g 23,9 13,9 23,9 24,9 27,9 29, , , ,9 29, , ,9 19, , , ,9 27,9 31, ,9 19,9 35 Káva mletá 100 g 21,9 22,9 30,9 29,9 41,9 35,9 24, , , ,9 35, , ,9 29, , , ,9 35,9 32, ,9 17,9 41,9 Káva instant. 100 g 69,9 79,9 98, ,9 77, , , , , ,9 112, ,9 77, Kakao 100 g 29,9 26,4 33,9 29,9 46,9 23, ,9 28, ,9 46,9 46,9 46,9 46,9 45,9 46,9 46,9 45, ,9 46,9 29,9 32,9 46,9 46,9 34, ,9 46,9 46,9 46,9 46, , ,9 Èaj èerný (nejlevnìjší) 13,9 15,8 17,5 18,9 19,9 19, , , ,9 40, , , ,9 19,9 19, , ,9 19,9 18, ,9 19, Èaj ovocný (nejlevnìjší) 16,9 15,9 16,5 16,9 18,5 21, , , ,9 21, , ,9 19,9 15,9 19,9 18, , ,9 29,9 22, ,9 21,9 12,9 49 Coca-cola 2 l 39,9 40,2 37,9 42,9 39,9 39, , ,9 39, , , , ,9 39,9 46, ,9 39, ,9 Minerálka perlivá 1,5 l 10,9 9,9 13,9 15,9 15,9 18, , , ,9 15, , , ,9 13,5 13, ,9 10,9 21, ,9 10,9 22 Minerálka s pøíchutí 1,5 l 11,9 7, ,9 19,9 19, , ,9 18, , , , , ,9 19,9 21, ,9 11,9 22 Dobrá voda 1,5 l 12,9 8,5 10,9 14,9 12,9 12, , ,9 11,9 12, , , , , ,9 12, , Brambory 1 kg 24 16,9 24, ,9 32,9 18,9 19, , ,9 15,9 32,9 29,9 16,5 24,9 29, , ,9 29,9 29,9 32,9 12,9 17,5 19,9 29, ,9 14, , ,9 Cibule 1 kg 19,9 12,9 12, ,9 16,9 17,9 19,9 22, ,9 19, ,9 15,9 19,9 16, ,9 17,9 14,9 17,9 15, , ,9 16, ,9 19,9 16,9 14,9 25 Mrkev 1 kg 24,9 21,9 24,9 35,9 35,9 28,9 29,9 29,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35, ,9 35,9 35,9 29,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 23,9 24,9 35,9 35,9 35, ,9 29,9 35,9 35,9 19,9 35,9 27,9 19,9 35,9 Èesnek 1 kg 119,9 89,9 99,9 186, , , Rajèata 1 kg 39,9 39,9 34,9 71,8 32,9 29,9 34,9 49, ,9 39,9 59, ,9 42,9 49,9 29, ,9 69,9 44, , , ,9 29,9 79 Okurky 1 kg , ,9 49, Papriky 1 kg 69,9 29,9 49,9 112,1 112,1 54,9 69,9 69, ,1 112,1 112,1 112, ,1 79,9 49,9 112,1 112, , ,9 112,1 112,1 112, ,1 54,9 69,9 112, ,9 49,9 112,1 Jablka 1 kg 26,9 23,9 26,9 71,8 46,9 34,9 29,9 39, , ,9 35,9 39,9 34,9 56,9 29,9 34, , ,9 39,9 34,9 71,8 26, ,9 34,9 71,8 32,9 59,9 34,9 26,9 71,8 Pomeranèe 1 kg 36,9 29,9 29,9 58,3 36,9 32,9 34,9 39,9 58, , ,9 39, ,9 36,9 39,9 36, , ,9 44,9 36,9 58,3 32, ,9 36,9 58,3 49, ,9 32,9 58,3 Víno hroznové 1 kg 79,9 53,8 79, ,8 73,8 59, , , , ,9 69,9 79, , , Banány 1 kg 37, ,9 71,8 71,8 32,9 39,9 39, ,9 71, ,9 39, ,9 34,9 39,9 32, , ,9 39,9 34,9 71,8 37, ,9 32,9 71,8 39,9 39,9 36, ,8 Citrony 1 kg 43,8 39,9 39, ,9 56,9 59,9 54, , ,9 56,9 54,9 56, ,9 59,9 52, ,9 56, ,9 59,9 56, Celkem za nákup v Kè 2347,9 2176,5 2240,3 3176,7 3405,4 3027,7 2783,4 3061,8 3014,9 3243,4 3803,6 3926,5 3196,7 3374, ,5 3241, ,1 3088,3 3394,8 3442,4 3329,5 2899, ,6 2905,9 3371,9 3523,5 3095,2 3253,6 3984,8 3444,9 3209,4 3108,9 2130, poøadí prodejen dle celkové ceny nákupu OTEVÍRACÍ DOBA NE 8-21 NE 8-20 PO-NE 7-22 PO-SO 7-20 NE PO-PÁ 8-19 SO-NE 9-18 PO-PÁ PO-PÁ 9-02 PO-NE 6-24 PO-NE 6-22 PO-PÁ SO-NE 8-20 PO-PÁ 8-24 SO-NE 9-24 PO-SO 9-24 NE PO-PÁ 8-23 SO 9-23, NE PO-PÁ SO-NE 9-20 SO 8-22, 9-22 PO-ÈT 7-17 PÁ 7-15 PO-PÁ SO 7-12, NE NE-ÈT 8-22 PÁ-SO 8-24 PO-SO 9-21 NE 9-20 PO-PÁ PO-PÁ 9-22 SO-NE NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ SUROVINY / PROVOZOVNA BILLA V Celnici TESCO Národní tø. ALBERT Kotva BIO Vacek Mostecká 3 Karmelitská 24 Pohoøelec 25 Vítìzná 16 Újezd 41 Školská 5 Žitná 31 Opletalova 5 Ve Smeèkách 21 Jungmannova 18 Jungmannova 22 Národní 19 Ostrovní 20 Hybernská 34 Pštrosova 27 Køemencova 7 Karlovo nám. 25 Jindøišská 25 Jeruzalémská 9 Soukenická 9 Zlatnická 7 Zlatnická 12 Biskupská 1 Tìšnov 11 Jiøièný a Odermatt Klimentská 20 Revoluèní 13 Rybná 25 U Obecního dvora Maiselova 8 Liliová 14 Køižovnická 6 Karolíny Svìtlé 35 Kaprova 9 NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ DANÁ POLOŽKA NEBYLA K DATU SOUPISU V PRODEJNÌ NALEZENA, A PROTO BYLA NAHRAZENA CENOU NEJVYŠŠÍ (ZJIŠTÌNOU V RÁMCI TOHOTO PRÙZKUMU) NEPØIMÌØENÌ VYSOKÁ CENA

4 Všední dny farmářského trhu FARMÁØSKÉ TRHY NA NÁ- MÌSTÍ REPUBLIKY UŽ NE- ODDÌLITELNÌ PATØÍ K NAŠÍ MÌSTSKÉ ÈÁSTI. ØADA NAŠICH OBÈANÙ A OBYVA- TEL SI NEDOKÁŽE PØED- STAVIT, ŽE BY SVÉ OBLÍBENÉ PEÈIVO, ZELENINU, OVOCE A DALŠÍ PRODUKTY KUPO- VALA JINDE, A POØADATEL TRHÙ SE SVÝM ZÁKAZ- NÍKÙM ZASE SNAŽÍ VYJÍT VSTØÍC NAPØÍKLAD POØÁ- DÁNÍM TEMATICKY ZAMÌ- ØENÝCH AKCÍ A PEÈLIVÝM VÝBÌREM PRODÁVAJÍCÍCH. Jsem rád, že poøadatel trhù zorganizoval ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením v Praze a s naším oddìlením obchodu a služeb akci, která pobavila a dala také tip na pøíjemnou dovolenou, ale která rovnìž pomohla dìtem, jež nemìly a nemají tolik štìstí jako vìtšina jejich vrstevníkù, øekl 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek, který zároveò ocenil kladné ohlasy na provoz Farmáøských trhù Prahy 1, peèlivý výbìr prodejcù i dùraz na kvalitu a rozmanitost prodávaného sortimentu. Chtìl bych našim obèanùm a dalším zákazníkùm podìkovat za všechny pøipomínky, pochvaly i kritické názory, které nám docházejí a jimiž se peèlivì zabýváme. Oddìlení obchodu a služeb Úøadu MÈ Praha 1 navíc trhy pravidelnì kontroluje, prohlásil Daniel Hodek. Trhy kultivují Na závìr bychom ještì mìli zmínit jednu vìc, a to je pozitivní vliv trhù na okolí, konkrétnì ulici V celnici. Místo, kde døíve panoval nepoøádek a které pøitahovalo bezdomovce a narkomany, se zaèíná kultivovat. Krátce po ukonèení trhù je uklizené, stánky jsou èisté a prázdné a na vše dohlíží ochranka poøadatele. Fotografie ukazují, jak vše vypadá kolem pùl sedmé ráno pøi kontrole oddìlením obchodu a služeb. Voda pominula, káva zůstává UŽ DVA ROKY PROVOZUJE V TRUHLÁØSKÉ 33 SVOJI MALOU KAVÁRNU A ZÁROVEÒ OBCHOD S KÁVOU PAN MICHAL JAKOUBEK. V POLOVINÌ ÈERVNA SPOLU S PØÁTELI A ZÁKAZNÍKY OSLAVIL DRUHÉ VÝROÈÍ. A PODÁVALA SE JAK JINAK KVALITNÍ KÁVA, A PROTOŽE SE JEDNALO O VÝJIMEÈNÝ OKAMŽIK, DOPLNILY JI VÝBORNÉ VÍNO A HUDBA STYLOVÁ A JAKO KÁVA PEÈLIVÌ VYBRANÁ, PLNÁ NEJLEPŠÍCH JAZZOVÝCH MELODIÍ UPLYNULÉHO STOLETÍ. Vcházíme kolem nápisù Káva plná vášnì a Káva od nás, vášeò pro vás, kolem nás proplouvá ebenová kráska, na stìnách visí fotografie bìloskvoucích krásek i mužských idolù pøedváleèného filmu a nám je hned jasné, že sem shon nepatøí, tady se relaxuje a užívá atmosféru. Když k nám pøijdete na kávu, tak urèitì nespìchejte a tìch dvacet minut si hezky užijte, radí pan Jakoubek a vzpomíná, jak mìl obavy, jestli zdejší starosvìtská výzdoba, doplnìná odpovídající hudbou, osloví zákazníky více generací. Ukázalo se, že ano. Pøišel k nám napøíklad mladík, evidentnì pravidelnì posilující, jehož hudební preference by èlovìk odhadl spíše na rap. Po hodinì ale odsud odcházel podle svých slov nadšený a naši hudbu chválil, popisuje Michal Jakoubek, který si z pøedváleèných èasù nepøebírá jen atmosféru, ale snaží se inspirovat i tehdejší cechovní hrdostí, jež doplnìna dob- Truhláøská ulice pøi povodních v roce Zamést si před (i za) vlastním prahem Omezování kouøení se naštìstí dotýká už i èeské spoleènosti a rovnìž na území Mìstské èásti Praha 1 roste poèet restaurací, kde nejsou dìti a dospìlí nekuøáci obtìžováni zlozvykem tìch, kteøí se rozhodli vystavit své plíce a zbytek organismu zatìžkávací zkoušce. rým produktem teprve pak pøinese do pokladny potøebné zákaznické peníze. Když pan Jakoubek v místì, kde byly bìhem povodní v roce 2002 dva metry vody, pøed dvìma roky zaèínal, mìl podle svých slov jedinou vizi: být nejlepší v Praze 1. Peníze byly až na dalších místech. Protože ale prodává svoji celoživotní lásku a poctivé živnostenství První republiky funguje dodnes, nestìžuje si a dodává: Kdyby každý živnostník dìlal práci naplno a srdcem a nechal si ji dobøe zaplatit, èeská ekonomika by fungovala. Slova jako slevy, bonusy a slevomaty prý nemá rád a vyvolávají v nìm touhu zareagovat stejnì jako Jiøí Kodet ve filmu Pelíšky, když jej Jaroslav Dušek oslovil slovem soudruhu. A tak v místì, kde pøed jedenácti lety vládly dva metry øíèní vody, mají dnes hlavní slovo dobrá káva za rozumnou cenu a pohoda, jež vás nestojí nic, ale kterou všude nenajdete. Bohužel se nám zároveò s tím rozmohl jiný nešvar: kuøáci stojící pøed provozovnami všeho druhu, kteøí po dokonèení inhalace dehtu a jiných škodlivých látek odhazují své tabákové miláèky na chodníky, trávníky a jiná místa, která rozhodnì nejsou urèena k ukládání odpadu jakéhokoliv druhu. A tak prosíme provozovatele všech obchodù a restaurací na území Prahy 1, aby dohlédli na to, že kuøáci z øad personálu a hostù nebudou zneèišťovat prostranství pøed jejich podniky, a aby pøípadný nepoøádek po nich prùbìžnì uklízeli. Dìkujeme.

5 Šicí centrumhaišman Na Poříčí 14, Praha 1 Tel Sleva 5% z celkové ceny nákupu. Platí po předložení kupónu do Školská 7, Praha 1 tel na závěsné skleněné baňky s živými minizahrádkami. Platí po předložení kupónu do MALLI opravna kočárků Haštalská 5 ( Kozí plácek), Praha 1 tel Sleva 5% při opravě a nákupu sortimentu kočárků a kojeneckého zboží. Platí po předložení kupónu do ZOO Bohouš Spálená 10, Praha 1 tel , Sleva 20% z ceny identifikační známky pro psy a kočky US PET I.D.TAgS. Rytí známky zdarma již v ceně. Možné i oboustranné rytí textu. Platí po předložení kupónu do Kutil domácí dílna Vítězná 10, Praha 1 tel na veškerý sortiment po předložení kupónu. Platí po předložení kupónu do Včelařská prodejna Křemencova 8, Praha 1 tel Opravna oděvů, čistírna, praní a mandlování prádla Čermáková Všehrdova 21, Praha 1 tel Sleva po předložení kupónu 5% na čištění oděvů, praní a mandlování prádla, 10% na úpravy pouze nových oděvů. Platí po předložení kupónu do Prádelna na Starém Městě Rybná 27, Praha 1 tel Zákazník obdrží při nákupu nad 1000 Kč kartu se slevou na všechny další nákupy až 5%. Neomezená platnost. na praní a žehlení košil. Platí po předložení kupónu do

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY 1. ÈÁST OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

DUBEN 2012. Katalog obchodù a služeb

DUBEN 2012. Katalog obchodù a služeb DUBEN 2012 Katalog obchodù a služeb Úvodní slovo Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské vybavenosti. Pokud

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více