Katalog obchodů a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog obchodů a služeb"

Transkript

1 Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN ÈERVEN ČERVEN 2013 Chorvatské dny pomoc malým pacientům a jejich rodinám V malou chorvatskou vesnièku se pøedposlední kvìtnový týden promìnily Farmáøské trhy Prahy 1. Každý, kdo pøišel, si tak mohl nejen vybrat z bìžného sortimentu trhù, ale navíc na nìj èekaly ochutnávka tradièních dalmatských pokrmù, vína a rakije, pøedstavení pìti chorvatských pobøežních regionù a jejich turistických destinací nebo napøíklad výrobky zruèných øemeslníkù z ostrova Vis. Chorvatské dny na Farmáøských trzích Prahy 1 pøilákaly velké množství návštìvníkù, kteøí si krásnou atmosféru užívali. A aby chorvatská pohoda byla dokonalá, dorazili dalmatská kapela Klapa Dalmacija a vynikající kuchaøi z restaurace Chorvatský Mlýn, kteøí pøipravili speciality provonìné Jadranem a tamìjším sluncem. Na organizaci Chorvatských dnů se spolu s poøadatelem trhù a Chorvatským turistickým sdružením v Praze podílela i Mìstská èást Praha 1. Slavnostního zahájení se zúèastnil i 1. zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek. Po jejich skonèení pøedaly poøadatel trhù a restaurace Chorvatský Mlýn dohromady celkem 80 tisíc korun Nadaènímu fondu dìtské onkologie KR- TEK. Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK, založený pøi Klinice dìtské onkologie Fakultní nemocnice Brno, se významnou mìrou podílí na zkvalitòování a zpøíjemòování pobytu dìtí v nemocnici, na kvalitní péèi v prùbìhu trvání celé léèby, jež je tak srovnatelná s péèí ve vyspìlých evropských státech i v USA, a na pomoci pøi vyrovnávání se s jejími následky. Nadaèní fond realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientù a jejich blízkých, zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dìtské onkologie a pøispívá na výzkum. Prùbìžnì, podle aktuálních potøeb, vytváøí projekty zamìøené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dìtem i dìtem, které již aktivní léèbu ukonèily. Založil také v rámci svého úètu Fond splnìných pøání, díky kterému mùže financovat tajná pøání dìtských pacientù, ať už se jedná o dárek pod stromeèek, velký dárek k narozeninám anebo rodinnou dovolenou po vyèerpávající léèbì. Z poskytnutých finanèních darù Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK zajišťuje následující aktivity: domácí péèi o pacienty v terminálním stadiu onemocnìní; provoz ubytovny pro pacienty a jejich rodiny; poradenské služby pro rodiny; 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek na zahájení trhù. pobytové akce pro dìtské pacienty i celé rodiny, letní i zimní tábor, pøímìstský tábor; kulturní i sportovní aktivity, tvoøivé dílny; Fond splnìných pøání (pro dìti v paliativní péèi); dovybavení pracovišť Kliniky dìtské onkologie pøístroji, zkvalitnìní a zpøíjemnìní prostøedí ambulance a dalších prostor kliniky; kampanì zamìøené na prevenci nádorových onemocnìní; zapojení pacientù do klinických studií s cílem stanovit léèebné postupy a standardy; další vzdìlávání lékaøù a nelékaøského zdravotnického personálu. Více informací:

2 SPOTØEBNÍ KOŠ PRÙZKUM CEN (ÈERVEN 2013) supermarkety Nové Mìsto Staré Mìsto SUROVINY / PROVOZOVNA OTEVÍRACÍ DOBA BILLA V Celnici NE 8-21 TESCO Národní tø. NE 8-20 ALBERT Kotva PO-NE 7-22 BIO Vacek Mostecká 3 PO-SO 7-20 NE Karmelitská 24 Pohoøelec 25 Vítìzná 16 PO-PÁ 8-19 SO-NE 9-18 Újezd 41 Školská 5 PO-PÁ Žitná 31 PO-PÁ 9-02 Opletalova 5 Ve Smeèkách 21 PO-NE 6-24 Jungmannova 18 PO-NE 6-22 Jungmannova 22 PO-PÁ SO-NE 8-20 Národní 19 PO-PÁ 8-24 SO-NE 9-24 Ostrovní 20 PO-SO 9-24 NE Hybernská 34 Pštrosova 27 Køemencova 7 PO-PÁ 8-23 SO 9-23, NE Karlovo nám. 25 Jindøišská 25 Jeruzalémská 9 PO-PÁ SO-NE 9-20 Soukenická 9 Zlatnická 7 Zlatnická 12 SO 8-22, 9-22 Biskupská 1 Tìšnov 11 PO-ÈT 7-17 PÁ 7-15 Jiøièný a Odermatt Klimentská 20 PO-PÁ SO 7-12, NE Revoluèní 13 Rybná 25 NE-ÈT 8-22 PÁ-SO 8-24 U Obecního dvora Maiselova 8 Liliová 14 PO-SO 9-21 NE 9-20 Køižovnická 6 PO-PÁ Karolíny Svìtlé 35 PO-PÁ 9-22 SO-NE Kaprova 9 NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ V MAJETKU MÈ P1 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Houska 2,5 1,7 1,7 2,5 3 2,7 2, , ,5 2,7 3 2,5 2 2, ,5 2,7 2,8 2,5 2,5 3 2,7 2,7 2,9 2,5 3 2,7 2 3 Rohlík 1,9 1,3 1,5 2,2 2,3 2, ,9 2 2,5 3 2,5 2,5 1,9 2,5 2,1 2,3 2 2,1 2 2,5 2 2,5 2,5 2,3 2,7 2,5 2,5 3 2,3 2,3 2,8 2,5 3 2,3 1,9 3 Rohlík celozrnný 4,9 3,9 5 4,9 5,9 5,9 6 4, ,9 8 5,9 5,9 8 6, ,9 4,5 5, ,9 5 5, ,9 4 8 Chléb komzumní 1200 g 25,9 27,5 25, , , , , , , , Chléb tmavý celozrnný 500 g 34, ,9 33, , , ,9 38, , ,9 27, , ,9 38, ,8 27,9 49 Kobliha 6,9 7,3 6,9 6,9 6,5 6,5 8, , ,9 8,9 8,9 8,9 7,5 8,9 8,9 6,9 8 8,9 8,9 8,9 8 6,5 7 7,9 8 8,9 6,5 6,5 8,9 8,9 8,9 8,9 6,5 8,9 Strouhanka 500 g 9,9 11,5 10,5 11,6 17,9 17, , , ,9 17, , , ,9 17,9 21, , Mléko trvanlivé polotuè. 1,5 % 1 l 16,9 17,9 16,9 15,9 16,9 16, , ,9 29,9 18, ,9 16,9 15,9 15, ,9 15, , , ,9 16,9 20, ,9 14,9 29,9 Mléko trvanlivé odtuè. 0,5 % 1 l 14,7 14,7 13,9 20,9 22,9 22, , ,9 22, , ,9 22, ,9 19,9 25 Kefír 0,5 l 13,9 10,5 10,9 16,9 16,9 16, , , ,9 18, , ,9 14,9 19,9 16, , ,9 17, ,9 14,9 20 Máslo èerstvé 250 g 34,9 34,9 32,9 42,9 39,9 39, , , ,9 49, , ,9 39,9 44,9 49, , ,9 39,9 65,8 34, ,9 27,9 66 Rama máslová 250 g 29,9 31,7 29, , , , ,9 44, , ,9 34, ,9 47 Tuk na peèení Hera 250 g 14,9 22,2 20,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 19,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 19,9 22,9 Sýr Eidam plátky vakuovaný 100 g 14,5 14,5 14,5 18,9 15,9 15, , ,9 24, ,9 15, , ,9 24,9 24,9 25, , ,9 15,9 26, ,9 15,9 30 Sýr tavený Veselá kráva 140 g 32,9 23,9 32,9 37,9 27,9 34, , ,9 31,9 32, , ,9 34, , ,9 33, ,9 22,9 42 Sýr Luèina 100 g 19,9 20,9 15,9 22,9 23,8 23,8 25,6 25,6 26,6 31,8 31, , ,8 31,8 23,8 23,8 31,8 23, ,4 31,8 23, ,6 31,8 26,9 28,8 31,8 23,8 23,8 31,8 28,8 28,6 23,4 22,9 31,8 Tvaroh 250 g 10,9 10,9 11,9 16,9 26,9 26, ,6 26,9 26,9 26, ,9 26,9 26,9 18,9 26, , ,9 22,9 21,9 24,9 26,9 21,5 19, ,9 24,9 26,9 26,9 19, , ,9 Jogurt ovocný 150 g (nejlevnìjší) 6,9 6,9 7,9 9,9 11,9 12, , ,9 13, ,9 10, , , ,9 12, , ,9 12,9 14, ,9 9,9 15 Jogurt bílý 150 g (nejlevnìjší) 3,7 4,5 4,5 6,5 10,9 9, , , ,9 10,9 9,9 10, ,9 9,9 11,9 9,9 9 7, ,9 9,9 11, ,5 15 Pribináèek velký 19,9 21,1 19,9 22, , ,3 23,4 26, ,8 23, , ,9 24,9 19, , ,9 23, ,9 18,9 28 Smetana 12 % 8,9 15,9 13,9 12,9 20,9 15, , , ,9 14,9 20,9 20,9 16,9 20,9 10, ,9 17,9 15, ,9 20,9 15, ,9 17,9 20, ,9 16,9 10,9 20,9 Smetana ke šlehání 30 % 16,9 10,9 14,9 16,9 23,9 21, , , , , ,9 19,9 23, , ,9 20, ,9 16,9 26 Smetana zakysaná 10,9 9,9 10,9 11,9 15,9 15, , ,9 15,9 20 8, ,9 14,9 17,9 15, , ,9 15,9 18, ,9 8,9 20 Olej stolní 1 l 33,9 35,9 31,9 46,9 42,9 42, , , ,9 42, , , , , ,9 51,9 59,9 49, , ,9 Olej olivový 0,5 l (extra virgin) 69,9 115,9 99, , ,9 89,9 101, ,9 155 Vejce 1 ks 3,9 2,6 2,5 3, ,9 5 3, ,8 4,5 4,5 5, , , ,5 3,8 5,8 3,9 5 5, , ,8 Majoneza 250 ml 17,9 22,9 17,9 29,9 29,9 32, , , ,9 29, , ,9 34,9 32, , ,9 32,9 32, ,5 32,9 24,9 42 Mouka hladká 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15,9 19,9 11,5 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19, ,9 12, ,9 Mouka hrubá 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15, ,9 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19,9 19,9 15,9 12, ,9 Mouka polohrubá 1 kg 12,9 12,5 12,9 16,9 12,9 12, , ,9 15,9 19,9 11,9 12, , ,9 17,9 12,9 19,9 14, ,9 12,9 19, ,9 12, ,9 Cukr krupice 1 kg 22,9 22,9 22,9 29,9 25,9 25, , , ,9 25, , ,9 25,9 27,9 25, , ,9 25,9 42,9 29, , ,9 Cukr mouèka 1 kg 24,9 24,3 24,9 39,9 27,9 27, , , , , ,9 27,9 39,9 27, , ,9 27, , , Cukr kostky 1 kg 32,9 49,7 31,9 31,9 59,8 59, , , ,8 59, , ,9 59, , , ,8 59, ,8 31,9 78 Sùl 1 kg 5,9 4,1 3,9 6,9 8,9 8, , , ,9 8,9 8 7, ,9 7,9 12,9 8,9 7,5 7, ,9 8,9 8, ,9 6,9 12,9 Èoèka 500 g 16,9 24,3 16,9 26,9 33,9 31, , , , , ,9 23,9 24,9 34, , ,9 34,9 29, ,9 19,9 35 Hrách 500 g 13,9 10,5 13,5 14,9 17,9 29, , ,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 18,9 29,9 29,9 17,9 29,9 17,9 18,9 29,9 19, ,9 18,9 18,9 29,9 29, ,9 14,9 29,9 Dìtská krupice 500 g 17,9 19,9 13,5 16,9 17,9 20, , , , ,9 19,9 16, , , ,9 21 Špagety 500 g 14,9 8,5 6,8 22,9 18,9 18, , , ,9 14, , ,9 11,9 19,9 14, , ,9 18,9 32, ,9 10,9 35 Tìstoviny do polévky 500 g 8,5 8,5 6,8 33,8 16,9 16, , , ,9 14,9 33,8 16, ,9 11,9 19,9 14, , ,9 16,9 33,8 19,9 33,8 19,9 11,9 33,8 Tìstoviny pøílohové 500 g 17,9 8,5 6,8 22,9 19,9 19, , , ,9 14, , ,9 11,9 19,9 14, , ,9 19,9 29,9 19, ,9 11,9 35 Rýže sáèková 4x125 14,9 17,9 11,9 24,9 32,9 22, , , ,9 22, , ,9 21,9 24,9 26, , ,9 22,9 34,9 29, ,9 19,9 35 Bramborové knedlíky v prášku 400 g 14,9 17,9 14,9 19,9 29,9 24, , , , ,9 15,9 32,9 24, , ,9 31,9 29, ,9 15,9 35 Knedlíky v prášku 26,9 19,9 25,9 12,9 28,9 28, , ,9 34, ,9 34,9 34,9 27,9 28, ,9 34,9 34,9 34,9 34,9 29,9 28,9 34,9 25,9 34, ,9 28,9 32,9 34,9 34,9 28,9 12,9 34,9 Bramborová kaše v prášku 19,9 15,8 9,3 18, , ,5 27,9 22, ,9 25,9 23, , ,9 23, ,9 15,9 32 Vanilkový cukr 1 ks 1,9 1,2 3,2 2,9 3,9 3, ,6 6,9 5 6,9 4 6,9 6,9 6,9 3,9 3,9 6,9 3,9 6,9 6,9 6,9 1,9 6 3,6 6,9 2,5 6,9 6,9 3,9 3,9 4,9 6,9 3 2,9 1,9 6,9 Peèící prášek 1 ks 0,9 0,8 2,2 2,5 2,9 2, ,9 5,9 4 5,9 4 5,9 5,9 5,9 2,9 2,9 5,9 2,9 5,9 5,9 5,9 3,9 4 2,9 5,9 2 5,9 5,9 2,9 2,9 4,9 5,9 3 2,9 1,9 5,9 Marmeláda cca 300 g 18,9 19,9 25,9 24,9 27,9 28, , , ,9 47, , ,9 29,9 29,9 47, , ,9 28,9 44, ,9 24,9 48 Okurky sterilované cca 780 g 19,9 18,9 17,9 24,9 38,9 38, , , ,9 38,9 29,9 35, ,9 29,9 29,9 29,9 38, , ,9 38,9 29, , ,9

3 Bílé zelí sterilované 14,9 14,7 13,9 23,9 27,9 27, , ,9 28, , ,9 22,9 24,9 27, , ,9 27,9 24, , Èervené zelí sterilované 22,9 19,9 13,9 23,9 28,9 28, , , ,9 28, , ,9 19,9 24,9 28, , ,9 28,9 24, , Èervená øepa sterilovaná 27, ,5 31,8 57,8 57, , , , ,8 43,8 29,9 57, , ,8 57, ,6 60 Polévkové koøení Klasik 170 ml 23,9 25,3 24,9 26,9 31,9 31, ,9 25, ,9 31, , ,9 29,9 31, , ,9 31,9 29,9 32, , Sojová omáèka 170 ml 29, ,5 33,9 34,9 31, , , , ,9 27,9 34,9 34, , ,9 34,9 29, , Hoøèice plnotuèná 400 g 6,9 7,5 6,9 9,9 7,9 7, , ,8 23, ,9 16 7, ,9 11,8 12 7, , ,9 7,9 13, ,8 7,9 7,9 24 Hoøèice krémžská 400 g 12,9 7,9 7,5 11,9 7,9 7, , ,8 23,6 20 7,9 7,9 24 7, ,8 11,8 12 7, , ,9 15, ,8 7,9 7,9 24 Keèup jemný cca 450 g 22, ,9 29,9 25,2 34,6 19, , ,9 28, ,9 24, , ,9 27,9 24,9 24, , ,9 31,9 39, ,9 19,9 39,9 Keèup ostrý cca 450 g 34, ,9 29,9 46,3 46,3 19, , ,9 28, , , ,9 27,9 24,9 24, , ,9 41,9 39, ,9 19,9 46,3 Ocet 1 l 15,9 15,9 7,9 13, , , , ,9 13, , ,9 13, , , ,9 13,9 15, , Sardinky v oleji (nejlevnìjší) 16,9 16,9 23,9 23,9 16,9 16, , ,9 22, , ,9 19,9 22,9 39, , ,9 23,9 24, , ,9 Šunka kuøecí vakuovaná 100 g 27,9 20,9 16,9 21,9 26,9 24, ,9 24, , ,9 21,9 25,9 24, , ,9 24,9 24, , Šunkový salám vakuov. 100 g 13,9 14,7 13,9 19,9 21,9 20, , , ,9 21, , , , , ,9 20, ,9 14,9 33 Šunka vakuovaná 100 g 27,9 19,9 19,9 24,9 26,9 23, , ,9 30, ,9 24,9 25,9 20, ,9 25,9 25,9 24,9 18,5 24, ,9 24,9 24, ,9 18,5 33 Trvanlivý salám vakuov. 100 g 14,9 20,9 13,9 25,9 23,9 23, , ,9 29, ,9 23, , ,9 22,9 25,9 23,9 13,5 24, ,1 23,9 31, ,9 13,5 35 Kuøe mražené 1 kg ,9 65, , , Špenát mražený 450 g 7,9 8,4 7,9 13, , , , , , , , ,9 19, ,9 13,9 21 Mraž. zelenina do polévky 350 g 12,9 13,7 11,5 18, , , , , ,9 22, , ,9 22, , Hranolky mražené 1 kg 21,9 21,9 21,9 38, , , , , ,6 46, , ,9 36, , Rybí filé mražené 1 kg ,8 212, ,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 237, ,8 244,8 244,8 244, ,8 171, ,8 244,8 244,8 244,8 244,8 244,8 212, ,8 Kuøecí prsa mražená 1 kg 139,8 139,8 139,8 165,9 165,9 159, , ,9 165,9 165, ,9 165,9 165,9 165,9 159,8 165,9 149,8 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165, ,9 159,8 159,8 165, ,9 159, ,9 Tatranka Opavia 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7, , ,9 10,9 9 7,9 7,9 8 7, ,9 7,9 9 7,9 8 7, ,9 7,9 10, ,9 7,9 10,9 Piškoty 120 g 13,5 14,3 13,9 14,9 16,9 15, , ,9 13, ,9 15, , ,9 13,9 16,9 15, , ,9 15,9 16, ,9 13,6 19 Èokoláda mléè. 100 g 23,9 13,9 23,9 24,9 27,9 29, , , ,9 29, , ,9 19, , , ,9 27,9 31, ,9 19,9 35 Káva mletá 100 g 21,9 22,9 30,9 29,9 41,9 35,9 24, , , ,9 35, , ,9 29, , , ,9 35,9 32, ,9 17,9 41,9 Káva instant. 100 g 69,9 79,9 98, ,9 77, , , , , ,9 112, ,9 77, Kakao 100 g 29,9 26,4 33,9 29,9 46,9 23, ,9 28, ,9 46,9 46,9 46,9 46,9 45,9 46,9 46,9 45, ,9 46,9 29,9 32,9 46,9 46,9 34, ,9 46,9 46,9 46,9 46, , ,9 Èaj èerný (nejlevnìjší) 13,9 15,8 17,5 18,9 19,9 19, , , ,9 40, , , ,9 19,9 19, , ,9 19,9 18, ,9 19, Èaj ovocný (nejlevnìjší) 16,9 15,9 16,5 16,9 18,5 21, , , ,9 21, , ,9 19,9 15,9 19,9 18, , ,9 29,9 22, ,9 21,9 12,9 49 Coca-cola 2 l 39,9 40,2 37,9 42,9 39,9 39, , ,9 39, , , , ,9 39,9 46, ,9 39, ,9 Minerálka perlivá 1,5 l 10,9 9,9 13,9 15,9 15,9 18, , , ,9 15, , , ,9 13,5 13, ,9 10,9 21, ,9 10,9 22 Minerálka s pøíchutí 1,5 l 11,9 7, ,9 19,9 19, , ,9 18, , , , , ,9 19,9 21, ,9 11,9 22 Dobrá voda 1,5 l 12,9 8,5 10,9 14,9 12,9 12, , ,9 11,9 12, , , , , ,9 12, , Brambory 1 kg 24 16,9 24, ,9 32,9 18,9 19, , ,9 15,9 32,9 29,9 16,5 24,9 29, , ,9 29,9 29,9 32,9 12,9 17,5 19,9 29, ,9 14, , ,9 Cibule 1 kg 19,9 12,9 12, ,9 16,9 17,9 19,9 22, ,9 19, ,9 15,9 19,9 16, ,9 17,9 14,9 17,9 15, , ,9 16, ,9 19,9 16,9 14,9 25 Mrkev 1 kg 24,9 21,9 24,9 35,9 35,9 28,9 29,9 29,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35, ,9 35,9 35,9 29,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 23,9 24,9 35,9 35,9 35, ,9 29,9 35,9 35,9 19,9 35,9 27,9 19,9 35,9 Èesnek 1 kg 119,9 89,9 99,9 186, , , Rajèata 1 kg 39,9 39,9 34,9 71,8 32,9 29,9 34,9 49, ,9 39,9 59, ,9 42,9 49,9 29, ,9 69,9 44, , , ,9 29,9 79 Okurky 1 kg , ,9 49, Papriky 1 kg 69,9 29,9 49,9 112,1 112,1 54,9 69,9 69, ,1 112,1 112,1 112, ,1 79,9 49,9 112,1 112, , ,9 112,1 112,1 112, ,1 54,9 69,9 112, ,9 49,9 112,1 Jablka 1 kg 26,9 23,9 26,9 71,8 46,9 34,9 29,9 39, , ,9 35,9 39,9 34,9 56,9 29,9 34, , ,9 39,9 34,9 71,8 26, ,9 34,9 71,8 32,9 59,9 34,9 26,9 71,8 Pomeranèe 1 kg 36,9 29,9 29,9 58,3 36,9 32,9 34,9 39,9 58, , ,9 39, ,9 36,9 39,9 36, , ,9 44,9 36,9 58,3 32, ,9 36,9 58,3 49, ,9 32,9 58,3 Víno hroznové 1 kg 79,9 53,8 79, ,8 73,8 59, , , , ,9 69,9 79, , , Banány 1 kg 37, ,9 71,8 71,8 32,9 39,9 39, ,9 71, ,9 39, ,9 34,9 39,9 32, , ,9 39,9 34,9 71,8 37, ,9 32,9 71,8 39,9 39,9 36, ,8 Citrony 1 kg 43,8 39,9 39, ,9 56,9 59,9 54, , ,9 56,9 54,9 56, ,9 59,9 52, ,9 56, ,9 59,9 56, Celkem za nákup v Kè 2347,9 2176,5 2240,3 3176,7 3405,4 3027,7 2783,4 3061,8 3014,9 3243,4 3803,6 3926,5 3196,7 3374, ,5 3241, ,1 3088,3 3394,8 3442,4 3329,5 2899, ,6 2905,9 3371,9 3523,5 3095,2 3253,6 3984,8 3444,9 3209,4 3108,9 2130, poøadí prodejen dle celkové ceny nákupu OTEVÍRACÍ DOBA NE 8-21 NE 8-20 PO-NE 7-22 PO-SO 7-20 NE PO-PÁ 8-19 SO-NE 9-18 PO-PÁ PO-PÁ 9-02 PO-NE 6-24 PO-NE 6-22 PO-PÁ SO-NE 8-20 PO-PÁ 8-24 SO-NE 9-24 PO-SO 9-24 NE PO-PÁ 8-23 SO 9-23, NE PO-PÁ SO-NE 9-20 SO 8-22, 9-22 PO-ÈT 7-17 PÁ 7-15 PO-PÁ SO 7-12, NE NE-ÈT 8-22 PÁ-SO 8-24 PO-SO 9-21 NE 9-20 PO-PÁ PO-PÁ 9-22 SO-NE NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ SUROVINY / PROVOZOVNA BILLA V Celnici TESCO Národní tø. ALBERT Kotva BIO Vacek Mostecká 3 Karmelitská 24 Pohoøelec 25 Vítìzná 16 Újezd 41 Školská 5 Žitná 31 Opletalova 5 Ve Smeèkách 21 Jungmannova 18 Jungmannova 22 Národní 19 Ostrovní 20 Hybernská 34 Pštrosova 27 Køemencova 7 Karlovo nám. 25 Jindøišská 25 Jeruzalémská 9 Soukenická 9 Zlatnická 7 Zlatnická 12 Biskupská 1 Tìšnov 11 Jiøièný a Odermatt Klimentská 20 Revoluèní 13 Rybná 25 U Obecního dvora Maiselova 8 Liliová 14 Køižovnická 6 Karolíny Svìtlé 35 Kaprova 9 NEJLEVNÌJŠÍ NEJDRAŽŠÍ DANÁ POLOŽKA NEBYLA K DATU SOUPISU V PRODEJNÌ NALEZENA, A PROTO BYLA NAHRAZENA CENOU NEJVYŠŠÍ (ZJIŠTÌNOU V RÁMCI TOHOTO PRÙZKUMU) NEPØIMÌØENÌ VYSOKÁ CENA

4 Všední dny farmářského trhu FARMÁØSKÉ TRHY NA NÁ- MÌSTÍ REPUBLIKY UŽ NE- ODDÌLITELNÌ PATØÍ K NAŠÍ MÌSTSKÉ ÈÁSTI. ØADA NAŠICH OBÈANÙ A OBYVA- TEL SI NEDOKÁŽE PØED- STAVIT, ŽE BY SVÉ OBLÍBENÉ PEÈIVO, ZELENINU, OVOCE A DALŠÍ PRODUKTY KUPO- VALA JINDE, A POØADATEL TRHÙ SE SVÝM ZÁKAZ- NÍKÙM ZASE SNAŽÍ VYJÍT VSTØÍC NAPØÍKLAD POØÁ- DÁNÍM TEMATICKY ZAMÌ- ØENÝCH AKCÍ A PEÈLIVÝM VÝBÌREM PRODÁVAJÍCÍCH. Jsem rád, že poøadatel trhù zorganizoval ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením v Praze a s naším oddìlením obchodu a služeb akci, která pobavila a dala také tip na pøíjemnou dovolenou, ale která rovnìž pomohla dìtem, jež nemìly a nemají tolik štìstí jako vìtšina jejich vrstevníkù, øekl 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek, který zároveò ocenil kladné ohlasy na provoz Farmáøských trhù Prahy 1, peèlivý výbìr prodejcù i dùraz na kvalitu a rozmanitost prodávaného sortimentu. Chtìl bych našim obèanùm a dalším zákazníkùm podìkovat za všechny pøipomínky, pochvaly i kritické názory, které nám docházejí a jimiž se peèlivì zabýváme. Oddìlení obchodu a služeb Úøadu MÈ Praha 1 navíc trhy pravidelnì kontroluje, prohlásil Daniel Hodek. Trhy kultivují Na závìr bychom ještì mìli zmínit jednu vìc, a to je pozitivní vliv trhù na okolí, konkrétnì ulici V celnici. Místo, kde døíve panoval nepoøádek a které pøitahovalo bezdomovce a narkomany, se zaèíná kultivovat. Krátce po ukonèení trhù je uklizené, stánky jsou èisté a prázdné a na vše dohlíží ochranka poøadatele. Fotografie ukazují, jak vše vypadá kolem pùl sedmé ráno pøi kontrole oddìlením obchodu a služeb. Voda pominula, káva zůstává UŽ DVA ROKY PROVOZUJE V TRUHLÁØSKÉ 33 SVOJI MALOU KAVÁRNU A ZÁROVEÒ OBCHOD S KÁVOU PAN MICHAL JAKOUBEK. V POLOVINÌ ÈERVNA SPOLU S PØÁTELI A ZÁKAZNÍKY OSLAVIL DRUHÉ VÝROÈÍ. A PODÁVALA SE JAK JINAK KVALITNÍ KÁVA, A PROTOŽE SE JEDNALO O VÝJIMEÈNÝ OKAMŽIK, DOPLNILY JI VÝBORNÉ VÍNO A HUDBA STYLOVÁ A JAKO KÁVA PEÈLIVÌ VYBRANÁ, PLNÁ NEJLEPŠÍCH JAZZOVÝCH MELODIÍ UPLYNULÉHO STOLETÍ. Vcházíme kolem nápisù Káva plná vášnì a Káva od nás, vášeò pro vás, kolem nás proplouvá ebenová kráska, na stìnách visí fotografie bìloskvoucích krásek i mužských idolù pøedváleèného filmu a nám je hned jasné, že sem shon nepatøí, tady se relaxuje a užívá atmosféru. Když k nám pøijdete na kávu, tak urèitì nespìchejte a tìch dvacet minut si hezky užijte, radí pan Jakoubek a vzpomíná, jak mìl obavy, jestli zdejší starosvìtská výzdoba, doplnìná odpovídající hudbou, osloví zákazníky více generací. Ukázalo se, že ano. Pøišel k nám napøíklad mladík, evidentnì pravidelnì posilující, jehož hudební preference by èlovìk odhadl spíše na rap. Po hodinì ale odsud odcházel podle svých slov nadšený a naši hudbu chválil, popisuje Michal Jakoubek, který si z pøedváleèných èasù nepøebírá jen atmosféru, ale snaží se inspirovat i tehdejší cechovní hrdostí, jež doplnìna dob- Truhláøská ulice pøi povodních v roce Zamést si před (i za) vlastním prahem Omezování kouøení se naštìstí dotýká už i èeské spoleènosti a rovnìž na území Mìstské èásti Praha 1 roste poèet restaurací, kde nejsou dìti a dospìlí nekuøáci obtìžováni zlozvykem tìch, kteøí se rozhodli vystavit své plíce a zbytek organismu zatìžkávací zkoušce. rým produktem teprve pak pøinese do pokladny potøebné zákaznické peníze. Když pan Jakoubek v místì, kde byly bìhem povodní v roce 2002 dva metry vody, pøed dvìma roky zaèínal, mìl podle svých slov jedinou vizi: být nejlepší v Praze 1. Peníze byly až na dalších místech. Protože ale prodává svoji celoživotní lásku a poctivé živnostenství První republiky funguje dodnes, nestìžuje si a dodává: Kdyby každý živnostník dìlal práci naplno a srdcem a nechal si ji dobøe zaplatit, èeská ekonomika by fungovala. Slova jako slevy, bonusy a slevomaty prý nemá rád a vyvolávají v nìm touhu zareagovat stejnì jako Jiøí Kodet ve filmu Pelíšky, když jej Jaroslav Dušek oslovil slovem soudruhu. A tak v místì, kde pøed jedenácti lety vládly dva metry øíèní vody, mají dnes hlavní slovo dobrá káva za rozumnou cenu a pohoda, jež vás nestojí nic, ale kterou všude nenajdete. Bohužel se nám zároveò s tím rozmohl jiný nešvar: kuøáci stojící pøed provozovnami všeho druhu, kteøí po dokonèení inhalace dehtu a jiných škodlivých látek odhazují své tabákové miláèky na chodníky, trávníky a jiná místa, která rozhodnì nejsou urèena k ukládání odpadu jakéhokoliv druhu. A tak prosíme provozovatele všech obchodù a restaurací na území Prahy 1, aby dohlédli na to, že kuøáci z øad personálu a hostù nebudou zneèišťovat prostranství pøed jejich podniky, a aby pøípadný nepoøádek po nich prùbìžnì uklízeli. Dìkujeme.

5 Šicí centrumhaišman Na Poříčí 14, Praha 1 Tel Sleva 5% z celkové ceny nákupu. Platí po předložení kupónu do Školská 7, Praha 1 tel na závěsné skleněné baňky s živými minizahrádkami. Platí po předložení kupónu do MALLI opravna kočárků Haštalská 5 ( Kozí plácek), Praha 1 tel Sleva 5% při opravě a nákupu sortimentu kočárků a kojeneckého zboží. Platí po předložení kupónu do ZOO Bohouš Spálená 10, Praha 1 tel , Sleva 20% z ceny identifikační známky pro psy a kočky US PET I.D.TAgS. Rytí známky zdarma již v ceně. Možné i oboustranné rytí textu. Platí po předložení kupónu do Kutil domácí dílna Vítězná 10, Praha 1 tel na veškerý sortiment po předložení kupónu. Platí po předložení kupónu do Včelařská prodejna Křemencova 8, Praha 1 tel Opravna oděvů, čistírna, praní a mandlování prádla Čermáková Všehrdova 21, Praha 1 tel Sleva po předložení kupónu 5% na čištění oděvů, praní a mandlování prádla, 10% na úpravy pouze nových oděvů. Platí po předložení kupónu do Prádelna na Starém Městě Rybná 27, Praha 1 tel Zákazník obdrží při nákupu nad 1000 Kč kartu se slevou na všechny další nákupy až 5%. Neomezená platnost. na praní a žehlení košil. Platí po předložení kupónu do

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN DUBEN 2013 WWW.PRAHA1.CZ DUBEN 2013 Nový formát nová služba 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek se èleny Komise obchodù a služeb na kontrole

Více

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou 1 Vše Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem v kakaové polevì 16 ks x 75 G 10,67 Kè Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè Èeská cena Oplatky s oøíškovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè 10541150

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

J í d e l n í l í s t e k

J í d e l n í l í s t e k Týden: 45. od: 2.11. do: 6.11. Po Polévka: Kuřecí vývar s pohankovými vločkami Rohlík Hlavní jídlo: Kuřecí perkelt Špecle (bramborové těstoviny) Út Smetanový krém Bobík Polévka: Z míchaných luštěnin Hlavní

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

Anketa Provozovna roku 2014 má své vítěze. V polovině října pro vás otevřeme v Dlouhé

Anketa Provozovna roku 2014 má své vítěze. V polovině října pro vás otevřeme v Dlouhé KATALOG ZÁŘÍ 2014 Děkuji všem, kteří jste věnovali čas k vyplnění anketního lístku v soutěži Provozovna roku, kterou letos již posedmé vyhlásila radnice Prahy 1. Velice mě těší, že nám sdělujete své jak

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015

Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015 Základní škola a mateřská škola Liběšice Jídelní lístek 14. 12. 18. 12. 2015 PONDĚLÍ: Př: chléb, tvarohová pomazánka s nivou, jahodový čaj Sv ZŠ: chléb, tvarohová pomazánka s nivou, jahodový čaj Pol :

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ 1.10.2012 5.10. 2012 VAJEČNÝ KRÉM, Polévka: LUŠTĚNINOVÁ VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TAVENÝ SÝR, LEDECKÝ Z RYB,, HOVĚZÍ Polévka: RYCHLÁ S VEJCI KVĚTÁKOVÝ MOZEČEK, OKURKOVÝ SALÁT S RAJČATY, ZE STROUHANÉHO SÝRA,,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM STUDENÉ PØEDKRMY 70 g 75 g 75 g 75 g 100 g Parmská šunka s cukrovým melounem Carpacio z hovìzí svíèkové na rukole s hoblinkami parmezánu Peèená paprika plnìná balkánským sýrem s èesnekovým olejem Carpacio

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

Ne Kakao Jablko 1-pol. Hovězí s bylin. knedlíč Sušenka Pomazánka z olejovek 3 Bábovka 1-Brambory šťouchané Chléb

Ne Kakao Jablko 1-pol. Hovězí s bylin. knedlíč Sušenka Pomazánka z olejovek 3 Bábovka 1-Brambory šťouchané Chléb Strana: 1 Pá Káva mléčná Ovoce 1-Pol. vločková Čaj s citronem Lazaně s mletým masem 1 Chléb Kobliha 1-Plátenická pečeně Houska obložená Pomazánka Budapeštský krém 1-Knedlíky bramborové - příloh Mrkev 1-Špenát

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 30.8.2014 10:01 pondělí 1. září 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D3/M 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D1 0,25l Bílá káva, 110g chléb,

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 21.8.2014 10:01 pondělí 25. srpen 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D3/M 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D1 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D9 0,25l Bílá

Více

Kakao Jablko 1-Pol. hovězí s kapáním Sušenka Chléb

Kakao Jablko 1-Pol. hovězí s kapáním Sušenka Chléb Strana: 1 So 1 Ne 2 Po 3 Út 4 St 5 Káva mléčná čaj ovocný 1-Pol. cibul. s bramborem Voda se sirupem sýr Hermelín Houska s rostlinným margarinem Banán 1-podžárka Zmrzlinový pohár s Rohlík s rostlinným margarinem

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Sýrová pomazánka, chléb, čaj(1,7) 01.09 Polévka z červené čočky(1) 1.Drůbeží rizoto sypané sýrem, sirup, voda(1,7) Okurkový salát Vaječná pomazánka, sezamová hvězdička, bílá

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

1.9.-5.9.2014. Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče

1.9.-5.9.2014. Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče 1.9.-5.9.2014 Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče Chléb s budapešťskou pomazánkou, paprika Bramboračka Zapečené palačinky

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka,

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, čaj úterý chléb, celerová pomazánka, mléko, ovoce polévka

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014 březen od 3. března do 7. března 2014 vánočka s marmeládou polévka staročeská banketka šunkový krém,, krůtí prsa špikovaná, rýže, kompot multivitamín.nápoj rohlík, pomazánkové máslo polévka krupičková

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

Rohlík, pomazánka rozhuda s pažitkou,, broskv.čaj Polévka hovězí s kapáním, Bratislavské plecko knedlík, ovoce, čaj Croissant, kakao, čaj

Rohlík, pomazánka rozhuda s pažitkou,, broskv.čaj Polévka hovězí s kapáním, Bratislavské plecko knedlík, ovoce, čaj Croissant, kakao, čaj Pšen.chléb s florou a šunkou, ovoce, citr.čaj Vývar s cizrnovými nudličkami, Fazole na kyselo vejce, chléb, okurek, pudink, mléko, sirup Pudink s piškoty, čaj Žitný chléb, celerová pomazánka, ovoce, malin.čaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM 31.8. - 4.9.2015 HLAVNÍ PRÁZDNINY polévka z červených fazolí s tomatem I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví II. nevaří se z provozních důvodů polévka z rybího filé s houskou I. kuřecí

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7,

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, chléb

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí Pátek 11.01.2008 6.00 lehce potřený Florou ( 1 kávová lžička) vegetariánský bylinkový salám 100 g 1 rajče 8: 45 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí 12:30 salát 500 g 1 vejce, 100 g tuňáka, ledový

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Mlýnské výrobky, cukry a sùl

Mlýnské výrobky, cukry a sùl Mlýnské výrobky, cukry a sùl Mlýnské výrobky, cukry a sùl Cukr hygienicky balený 1000 4 g Cukr krupice 1 kg Cukr mouèka 1 kg Dìtská krupièka 0116 1 ks / balení 0114 10 ks / balení 0115 10 ks / balení 0108

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK. Přesnídávka Oběd Svačina Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace JÍDELNÍ LÍSTEK 17.9. - 21.9.2012 Přesnídávka Oběd Svačina PO tvarohový koláček Polévka drůbková s vločkami

Více

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 chléb, tavený sýr s pažitkou,granko, švestky (A: 01,07) polévka s játrovou rýží (A: 01,03,09) italské labužnické filé, brambory,ananas kompot, džus (A: 01,04,07) houska,

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Snídaně Oběd Svačina Večeře rohlík karlovarský 1 ks, máslo 15g. Karbanátek kapustový, Brambory m.m., Salát mrkvový s jablky A, Čaj B

Snídaně Oběd Svačina Večeře rohlík karlovarský 1 ks, máslo 15g. Karbanátek kapustový, Brambory m.m., Salát mrkvový s jablky A, Čaj B K Biřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26.10. do 1.11.2015 Po 26.10. nová receptura Karbanátek kapustový, Brambory m.m., 1 ks, máslo 15g houska 1ks, Čaj A, Salát mrkvový

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014 5. 5. 9. 5. 2014 Pondělí: Slepičí vývar s noky Zelené fazolky, smetanová omáčka, brambory, čaj : : Celerová pomazánka, toustový chléb, mléko, čaj Vločková polévka Čevapčiči, bramborová kaše, zeleninová

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Pomazánka krabí, bílý chléb, bílá káva(1,3,4,7) 02.11. Polévka bramborová krémová s vločkami (1) 1. Dušené vepřové maso v mrkvi, vařené brambory Ovocné pyré, piškoty, ovoce,

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

od 4.1.2016 do 8.1.2016

od 4.1.2016 do 8.1.2016 od 4.1.2016 do 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Polévka VLOČKOVÁ S VEJCI obsahuje al.: 01,03,09 Oběd 1 PIKANTNÍ VEPŘOVÉ RAGÚ, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 RYBÍ FILÉ V TĚSTÍČKU, BRAMBOROVÁ KAŠE obsahuje al.:

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

polévka gulášová polévka zeleninová s ovesnými vločkami kuřecí nudličky na smetaně,těstoviny,čaj polévka z míchaných luštěnin polévka z kysaného zelí

polévka gulášová polévka zeleninová s ovesnými vločkami kuřecí nudličky na smetaně,těstoviny,čaj polévka z míchaných luštěnin polévka z kysaného zelí chléb,pomazánka sýrová s česnekem,jablko,bílá káva,čaj ovocný polévka gulášová hrachová kaše,vejce, kyselá okurka,čaj ovocný rohlík,žervé s kapií,paprika červená,mléko ochucené,čaj ovocný chléb,šunková

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu 2 Gothajský salám s cibulí, ocet Studené vepřové prkénko, hořčice, křen Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín,

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Jídelníček. od 01.03.2014 do 31.03.2014. Jedličkův úst.liberec 18.2.2014 14:23:55. Strana: 1

Jídelníček. od 01.03.2014 do 31.03.2014. Jedličkův úst.liberec 18.2.2014 14:23:55. Strana: 1 Strana: 1 So Chléb chlupatý Voda se sirupem 1-Pol. krupicová s vejcem Ovocná přesnídávka s Aspik 1 Káva bílá Ovoce 1-Kuřecí ražniči piškoty Chléb 1-Brambory - příloha 1-Okurkový salát Čaj černý s citronem

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

mš švendova, hradec králové - leden 2015

mš švendova, hradec králové - leden 2015 mš švendova, hradec králové - leden 2015 14. 4. 2015 Nevýběrový Profil jídelny Pondělí 5. 1. 2015 Přesnídávka: Sýrový rohlík s perlou, ovoce, kakao Polévka: Kuřecí polévka s masem a pohankou Hlavní chod:

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

1.12.-5.12.2014. Lupínky s kefírovým mlékem Krupicová s mrkví a vejci Penne s rajčatovou omáčkou sypané sýrem Chléb s pomazánkou Budapešť

1.12.-5.12.2014. Lupínky s kefírovým mlékem Krupicová s mrkví a vejci Penne s rajčatovou omáčkou sypané sýrem Chléb s pomazánkou Budapešť 1.12.-5.12.2014 Lupínky s kefírovým mlékem Krupicová s mrkví a vejci Penne s rajčatovou omáčkou sypané sýrem Chléb s pomazánkou Budapešť Veka chlebíček s Gervais Boršč Bramborové šišky se smaženou strouhankou

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki, okurkový salát s rajčaty Chléb s lučinou,

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE PRAŽANKA 21. 6. 2015 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE PRAŽANKA 21. 6. 2015 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 37,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 120g Nakládaná směs sýrů s feferonkou a olivami, chléb 69,- 100g Mozzarella s rajčaty a bazalkou,

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více