POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan KRAJÍČEK Autor: Ondřej VACA Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Ondřej Vaca Název diplomové práce: Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu Název práce v angličtině: Comparison of conditions for opening and managing accounts Katedra: Katedra financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Krajíček Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu je kvalita bankovních služeb a podmínek pro jejich realizaci ve vybraných peněžních ústavech v ČR. První kapitola popisuje současný stav českého bankovního sektoru. Druhá kapitola sleduje vývoj bankovních služeb od založení České republiky a definuje jednotlivé bankovní služby. V třetí kapitole jsou uvedeny požadavky klienta-vysokoškolského studenta na bankovní služby. Ve čtvrté kapitole jsou prezentovány běžné účty pěti vybraných bank a v páté kapitole jsou porovnávány dle ceny a bonusových služeb. Annotation The subject of this thesis Comparison of conditions for opening and managing accounts is a quality of bank services and conditions for their implementation in selected financial institutions in Czech republic. First chapter describe current situation of czech bank system. Second chapter is devoted to historical development of bank services from the origin of Czech republic and gives characteristics of a particular bank service. In third chapter are mentioned university student s requirements to a current account. Fourth chapter presents courrent accounts of five selected banks and in fifth chapter accounts are compared in price and bonus services. Klíčová slova Běžný účet, kritéria výběru účtu, bankovní poplatky, kvalita bankovních služeb, srovnávání bankovních účtů, student, retailové bankovnictví, úvěr. Keywords Current account, criteria for account choice, charges, quality of services, comparison of conditions for managing a current account, student, retail banking, credit.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkoval Ing. Janu Krajíčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD BANKOVNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE ČESKÁ REPUBLIKA V RÁMCI EVROPSKÉHO BANKOVNÍHO SEKTORU Rozdílné charakteristiky Distribuční kanály Internetové bankovnictví SOUČASNÉ TRENDY V BANKOVNICTVÍ VÝVOJ BANKOVNÍCH SLUŽEB VÝVOJ BANKOVNÍCH SLUŽEB PO ROCE CHARAKTERISTICKÉ RYSY BANKOVNÍCH SLUŽEB ČLENĚNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB Úvěrové a ostatní finanční produkty bank Vkladové (depozitní) produkty bank Bankovní služby platebního styku SOUČASNÉ DŮVODY VYUŽÍVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB BANKOVNÍ KLIENT FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CHOVÁNÍ KLIENTA Psychologické faktory Osobní faktory Sociální faktory Kulturní faktory SOUKROMÁ KLIENTSKÁ SFÉRA Věk a etapy životního cyklu Zaměstnání Příjem a majetek STUDENT VYSOKÉ ŠKOLY STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ BANK VYBRANÉ BANKY ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S EBANKA, A. S MBANK FIO, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA... 44

6 5 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ NA SPRÁVU ÚČTU SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ ZA PŘEPÁŽKOVÉ OPERACE SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ ZA BEZHOTOVOSTNÍ OPERACE SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ NA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ NA KONTOKORENTNÍ ÚVĚR SROVNÁNÍ PODLE BONUSOVÝCH SLUŽEB SROVNÁNÍ PODLE DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O SLUŽBÁCH CELKOVÉ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH BANK ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... 65

7 ÚVOD Přemýšleli jsme někdy nad tím, zda by nám bez bankovního účtu a balíčků bankovních služeb nebylo lépe? Někteří možná i došli k tomu, že by bylo. Prakticky to ovšem v dnešní době není skoro možné. Přes častou diskuzi o výši bankovních poplatků či kvalitě poskytovaných služeb jsou banky nedílnou součastní běžného života všech věkových skupin. Každý, ať vědomě nebo ne, je ovlivněn svou pohodlností, praktičností, okolím, pokrokem, reklamou nebo snahou o naplnění vlastních snů. V některých případech nám využívání bankovních služeb dokonce nařizuje zákon (přesuny finančních prostředků nad určitou hranici bezhotovostní formou, složení základního vkladu při zakládání akciové společnosti, atd.). Na druhou stranu banky nemohou zneužívat praktické nutnosti využívání svých služeb. Jejich konkurenční boj vyžaduje předvídání potřeb klientů a snahu o jejich uspokojování. Je to nejdůležitější cesta k zajišťování zisku, který je hlavním motivem bankovního podnikání, a který patří k důležitým ukazatelům hodnocení úspěšnosti banky. Při budování podílu na trhu jsou banky nuceny udržovat stávající klienty a získávat další tím, že neustále nabízí nové, inovované služby a produkty přizpůsobené konkrétním podmínkám spolu s využíváním moderních distribučních kanálů. Tak či tak jde o důvody proč je vyvíjen smysluplný tlak na banky, pokud jde o podmínky vzájemné spolupráce a proč je důležité vést diskuzi o výši bankovních poplatků a o úrovni bankovních služeb. Cílem mé diplomové práce Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu je analyzovat podmínky vzniku a vývoje bankovních služeb, stanovit kriteriální podmínky pro výběr banky, provést úvahu nad kvalitou služeb ve vybraných bankách a srovnat jejich nabídku. V první kapitole nastíníme současný stav bankovního sektoru v České republice. Na základě aktuálně dostupných statistických údajů provedeme výčet bank působících na našem území a zhodnotíme vývoj hlavních veličin. Následně získáme náhled na Českou republiku v rámci evropského bankovních sektoru, určíme její pozici jako minoritního člena a podíváme se na její přizpůsobivost evropskému vývoji. Na závěr kapitoly nastíníme současné trendy v bankovnictví. Ve druhé kapitole nejdříve stručně uvedeme historický vývoj bankovních služeb se zaměřením se na období fungování České republiky jako samostatného státu. Zmíníme se o měnících se požadavcích klientů a reakcích bank. Charakterizujeme základní rysy bankovních 7

8 služeb a provedeme jejich členění na úvěrové, vkladové a produkty platebního styku. Rozebereme současné důvody využívání bankovních služeb. Ve třetí kapitole poukážeme na vazbu mezi bankou a klientem, na důležitost vzájemné spolupráce. Analyzujeme faktory chování klientů a specifikujeme jejich obecné požadavky na bankovní služby. V další části se zaměříme na potřeby soukromé klientely, věkové skupiny let a konkrétně vysokoškolského studenta. Uvedeme výčet služeb, jejichž dostupnost student při volbě bankovního ústavu vyžaduje. Zvolíme kritéria, podle kterých budeme porovnávat výhodnost volby zřízení účtu v daném bankovním ústavu. Hlavním kritériem bude cena, tj. roční náklad na správu účtu a realizaci bankovních služeb, druhým kritériem dostupnost bonusových služeb a informací o cenách a službách. Ve čtvrté kapitole vybereme pět institucí jejichž nabídku budeme porovnávat a zdůvodníme tuto volbu. Mezi vybranými budou banky s největším tržním podílem, banky s moderním přístupem ke správě účtu a zástupce nebankovní sféry. Nebankovní instituci uvádíme jako důkazu jejich rostoucího vlivu v oblasti poskytování bankovních služeb a schopnosti konkurovat klasickým bankovním ústavům. Představíme základní profil a stručný historický vývoj vybraných institucí. Poté charakterizujeme účet a s ním spojené služby, které banka nabízí. V závěrečné páté kapitole porovnáme zvolené instituce podle zvolených cenových a dalších kritérií. Sestavíme výsledné pořadí bank, které bude představovat naše doporučení vybrané cílové skupině vysokoškolských klientů při volbě bankovního účtu. Tato diplomová práce předpokládá základní znalost české bankovní legislativy, zejména otázku sjednocení dohledu ČNB nad bankovním sektorem a družstevními záložnami. V práci byly použity informace dostupné k

9 1 BANKOVNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE K působí v České republice 38 bank nebo poboček zahraničních bank, které mají od České národní banky udělenu platnou bankovní licenci. Z tohoto počtu je na českém bankovním poli 8 bank patřících do kategorie bank s rozhodující českou majetkovou účastí (z nichž 2 jsou bankami s rozhodující státní účastí) a 30 bank patřících do kategorie bank s rozhodující zahraniční majetkovou účastí (z nichž 14 jsou pobočky zahraničních bank). 1 V roce 2006 se v zásadě nezměnilo tradiční rozdělení bankovních subjektů do pěti základních skupin. Skupina čtyř velkých bank nadále tvoří hlavní část tuzemského bankovního trhu, byť se podíl jejich aktiv na aktivech celého bankovního sektoru v roce 2006 mírně snížil pod úroveň 60 %. V celosvětovém i evropském měřítku dochází ke konsolidaci bankovních skupin a tento proces se dotýká také bankovního sektoru v České republice. V důsledku fúze mateřských bank začal v roce 2006 proces sloučení HVB Bank a Živnostenské banky 2. V důsledku změny majitele ebanky bylo v roce 2006 také rozhodnuto o spojení této banky s tuzemskou Raiffeisenbank 3. Na území ČR mohlo ke konci roku 2006 poskytovat bankovní služby rovněž 137 bank z členských zemí EU, které oznámily tuto činnost ČNB v rámci volného pohybu. Počet bank, které oznámily poskytování přeshraničních služeb v ČR, vzrostl v roce 2006 o 33, naopak dvě banky oznámily ukončení této činnosti. Banky se sídlem v ČR mohou rovněž poskytovat bankovní služby v ostatních zemích EU. V roce 2006 však žádná tuzemská banka neoznámila ČNB svůj záměr tak učinit. V předchozích letech to byla pouze Komerční banka a GE Money Bank, které oznámily poskytování přeshraničních služeb na území Slovenska. Své zahraniční pobočky v zemích EU měly dvě banky se sídlem v ČR (ČSOB a J&T BANKA). Vlastnická struktura bank působících v České republice se v roce 2006 zásadněji nezměnila. Na celkovém základním kapitálu sektoru převažuje zahraniční kapitál s přímým podílem 82,6% (tj. přímý podíl na bance vykonává právnická osoba registrovaná v zahraničí), přičemž meziročně došlo k jeho zvýšení o 0,5 procentního bodu. Zahraniční vlastníci kontrolují přímo i nepřímo 97,0 % celkové bilanční sumy sektoru. Vlastníci ze zemí EU převažují, na konci roku 2006 byl jejich podíl na zahraničním vlastnictví sektoru stabilizovaný a činil 87,2 %. Všichni vlastníci čtyř velkých bank jsou původem ze zemí EU. 1 viz.[6] 2 od působí pod názvem UniCredit Bank Czech Republic a. s. 3 termín právního sloučení je naplánován na 3. čtvrtletí roku

10 Subjekty původem z USA vlastní dvě střední banky (GE Money Bank, Citibank). Pouze jedna malá banka vykazovala k vlastníky z jiného teritoria (IC Banka). Z hlediska příslušnosti k jednotlivým zemím EU je struktura vlastníků nadále diverzifikovaná. Nejvyšší podíl (39,5 %) na základním kapitálu tuzemských bank mají i nadále akcionáři z Rakouska. Počet obchodních míst se zvyšuje pravidelně již od roku V roce 2006 přibylo na území České republiky 52 nových obchodních míst a jejich počet dosáhl Kromě skupiny malých bank zaznamenaly vzrůstající počet poboček všechny ostatní skupiny bank. Růstový potenciál podnikání v bankovnictví a snaha bank o rozšiřování nabídky služeb tak vede ke zvyšování prodejních míst. Na druhou stranu se banky snaží o racionalizaci svých činností a obchodní místa jsou zřizována tam, kde je možno docílit maximální efektivity prodeje produktů a služeb. Tomu odpovídá i charakter těchto obchodních míst a rozsah jimi nabízených služeb. Ke konci roku 2006 připadalo na jedno obchodní místo v tuzemsku zhruba 5,5 tisíce obyvatel ČR, což je v meziročním srovnání nepatrný pokles. Kromě rezidentů jsou však v obchodních sítích bank obsluhováni rovněž klienti přihlášení k přechodnému pobytu v ČR a ostatní klienti, zejména turisté a návštěvníci ČR. Produktivita měřená velikostí bilanční sumy obhospodařované jedním pracovníkem roste, na konci roku 2006 dosáhla hodnoty 82,4 milionů Kč, meziročně se zvýšila o 4,6 %. K bankovním účtům si klienti zpravidla zřizují alespoň jednu z forem elektronického přístupu k účtu prostřednictvím platební karty, telefonu nebo počítače. Tento trend je mimo jiné podporován rostoucím počtem bankomatů, vysokou penetrací mobilních telefonů v ČR a zvyšujícími se možnostmi připojení k internetu, včetně klesajících cen za toto připojení. Z celkového počtu více než 7 milionů účtů obyvatelstva bylo ke konci roku 2006 jenom 14,6 % zřízeno zcela bez elektronické obsluhy. Pomocí telefonu bylo možné provádět transakce na 37,3 % účtů, prostřednictvím počítače na 33,5 %. Aktuálně se banky soustřeďují spolu s rozšiřující se nabídkou produktů elektronického bankovnictví ve větší míře na zvýšení jejich bezpečnosti a ochrany klienta. Příkladem může být rozšiřování čipových karet či zavádění nových prvků autorizace transakcí prováděných prostřednictvím internetového bankovnictví. Počty bankomatů se každým rokem zvyšují přibližně o 10 %. Začaly se prosazovat kreditní karty, jejichž meziroční nárůst ke konci roku 2006 přesáhl 50 %, částečně i vlivem 10

11 stále nižší výchozí základny. Pravidelně se zvyšuje počet emitovaných mezinárodních platebních karet, banky jich vydaly ke konci roku 2006 více než 7 miliónů kusů Česká republika v rámci evropského bankovního sektoru 5 Nejvýznamnější banky působící na českém trhu jsou součástí velkých evropských bankovních skupin. Víceméně podobná je i situace v zemích našich nejbližších sousedů a souputníků na cestě transformace ekonomik a budování bankovních sektorů v podmínkách tržní ekonomiky. Například skupiny Unicredit, KBC, Erste Bank, Société Générale či Raiffeisenbank, které v České republice na konci roku 2007 kontrolovaly 78 % aktiv bankovního sektoru, jsou kromě České republiky přítomny také na Slovensku a většina z nich působí i v Maďarsku, Polsku či ve Slovinsku. Nezřídka patří mezi nejvýznamnější pětici domácích bank. Zdálo by se proto, že národní bankovní sektory, které působí v prostředí EU a jsou ovlivňovány stejnými mezinárodně působícími celky, by měly mít obdobné rysy a vykazovat podobné charakteristiky. Opak ale může být někdy pravdou. Pokud nové členské země středoevropského regionu srovnáme s původními členskými státy EU, objevíme často zřetelné rozdíly Rozdílné charakteristiky Odlišnosti vyplývají především z pozdějšího nastoupení transformace tržního hospodářství novějších členů EU, z rozdílného makroekonomického vývoje i celkové ekonomické situace, včetně vyspělosti finančních trhů a trhů nemovitostí. Vývoj ekonomiky v různých fázích vyžaduje a tudíž i stimuluje rozvoj rozdílných typů bankovních služeb a produktů. Dalším faktorem vstupujícím do hry může být paradoxně právě silný zahraniční vlastník, který se rozhodne některé aktivity - většinou sofistikované specializované služby - centralizovat ve své mateřské zemi. Rovněž samotné bankovní sektory mohou mít v různých zemích různou strukturu. Zatímco v ČR je banka definována příslušným zákonem jako instituce přijímající depozita, třeba ve Francii je definice širší a bankovní licenci mají rovněž poskytovatelé úvěrů. Pokud by tak nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů působící v ČR, jako jsou Home Credit, Cetelem či GE Money Multiservis, poskytovaly své služby ve Francii, řadily by se 4 viz. [7] 5 viz. [5] 11

12 mezi banky. Definice banky v dané zemi tak ovlivňuje především velikost a následně i charakteristiky bankovního sektoru dané země. Prvkem, který by mohl do budoucna působit ve prospěch sbližování bankovních systémů, je postupná tvorba a zavádění předpisů platných na evropské úrovni. Kromě již existujících a většinou i uplatňovaných směrnic Basel II či MiFID se objevují snahy o sjednocení pravidel, za nichž jsou poskytovány hypoteční a spotřebitelské úvěry. Účelem připravovaných směrnic je především posílení postavení spotřebitele a pomoc v jeho orientaci prostřednictvím sjednocení zásad poskytování finančních produktů a služeb. Při srovnání charakteristik vykazovaných bankami v ČR s evropským průměrem je nutno vzít v úvahu i fakt, že tyto průměrné hodnoty jsou formovány největšími sektory v EU, tj. především Velkou Británií, Německem, Francií a Itálií - ty dohromady představují téměř 70 % bankovních aktiv v EU. ČR může se svým podílem menším než půl procenta ovlivnit výsledné průměry jen minimálně Distribuční kanály Rozhodujícím distribučním kanálem zůstává i s dynamickým rozvojem alternativních distribučních sítí pobočková síť. Nástup tržní ekonomiky v nově přijatých zemích EU spojený s rychlým rozvojem bankovních sektorů byl ve srovnání s tradičními zeměmi EU provázen rychleji rostoucím počtem bank a jejich poboček. Kvantitativní rozvoj distribučních sítí tak má - stejně jako tomu bylo ve vyspělejších zemích EU - návaznost na rychlý rozvoj alternativních distribučních kanálů měnících obchodní profil pobočkové sítě. Pobočky se s největší pravděpodobností budou orientovat spíše na obchodní činnost s vyšší přidanou hodnotou, často spojenou s poradenstvím. Elektronické bankovnictví umožňuje lépe rozvíjet přeshraniční obchody, stává se prvkem konkurenčního boje a jeho prostřednictvím banky operativně spolupracují s nebankovními subjekty. Především pro rutinní bankovní operace lze využívat samoobslužné obchodní zóny. Jednoduché transakce, standardizované produkty a bankovní informace jsou nabízeny při využití elektronických prostředků spojení klienta s bankou a bankomatem bez nutnosti návštěvy tradiční "kamenné" instituce. Je-li takto charakterizována nedávná transformace obchodních sítí v původních zemích EU, pak v nových zemích unie se přistupuje ke změnám s určitým časovým zpožděním. Ty nemusí být pro všechny bankovní sektory totožné. Způsob chování klientů, 12

13 tradice a někdy i celkově převažující konzervativní přístup jsou atributy, které mají na uplatňování nových technologii rozhodující vliv. Hustota a poskytované služby bankomatu se napříč EU rovněž výrazně liší. V roce 2006 připadalo v nových členských zemích na jeden bankomat obvykle více než 2000 obyvatel, v zemích vyspělejších se toto číslo dostalo většinou pod hranici Úspěšná transformace formy obsluhy umožňuje zvyšovat efektivitu snižováním nákladů na pobočkovou síť. Kromě klasických služeb spojených s bankomaty lze v některých zemích jejich prostřednictvím provádět i jiné finanční či dokonce nefinanční operace Internetové bankovnictví Pro banky se internetové bankovnictví stalo nejdynamičtějším elektronickým distribučním kanálem. Většina velkých evropských bank nabízí tímto způsobem svým klientům online informace i vybrané, především úvěrové a spořící produkty. Některé banky zřídily divize s vlastním obchodním názvem, které se navenek tváří jako samostatné instituce, další se rozhodly pro specializované dceřiné internetové banky. Produkty obvykle nabízejí za výhodnějších podmínek. Obsluha klientů prostřednictvím internetu je nejvíce rozšířena ve Skandinávii, Velké Británii a Holandsku. Internet zde takto využívá více než polovina domácností. Mezi novějšími členy EU byl nejrychlejší rozvoj zaznamenán v pobaltských zemích, zejména v Estonsku. Celkově však, podobně jako v zemích jižní Evropy, není příliš významný. 1.2 Současné trendy v bankovnictví 6 Ve světové ekonomice lze v poslední době sledovat radikální změny. Je to postupná globalizace finančních trhů, expanze kapitálových trhů, sekuritizace, progresivní rozvoj informačních a telekomunikačních technologií a sociální změny. Od toho se odvíjí současné trendy v bankovnictví. 6 viz.[1] PETRJÁNOŠOVÁ, B.: Bankovní management str

14 Tabulka 1: Současné trendy v bankovnictví Přechod od klasického modelu k přechodnému modelu bankovnictví V klasickém modelu banka vykonávala úlohu prostředníka mezi věřiteli a dlužníky, přičemž v rámci jednoho subjektu poskytovala všechny služby. Přechodný model je naopak založen na tom, že jednotlivé činnosti již nejsou prováděny v rámci jednoho subjektu, nýbrž prostřednictvím specializovaných institucí. Konsolidace V důsledku přesycení bankovního sektoru a zvýšené konkurence klesá počet bank, redukuje se jejich obchodní síť a klesá počet zaměstnanců. Fúze a akvizice Pro banky je nyní typická velká vlna fúzí a akvizicí, v jejichž důsledku vznikají větší a silnější subjekty. Snižování nákladů Je ve strategických záměrech každé z nejvýznamnějších světových bank, poněvadž je nejméně rizikovou cestou ke zvyšování ziskovosti bank a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Diverzifikace příjmů Vyjadřuje snahu bank co nejvíce rozšířit zdroje příjmů, jejich diverzifikaci, zejména produktovou a zeměpisnou. Produktovou dimenzí banky vstupují do dalších aktivit, jako je například propojování bankovnictví a pojišťovnictví, správa aktiv klientů a větší angažovanost bank v investičním bankovnictví. Zeměpisná diverzifikace znamená snahu o diverzifikování příjmů, pokud jde o místo, kde jsou zisky vytvářeny. Postupná globalizace Stírání hranic bankovního podnikání (postupná globalizace) znamená, že je stále méně důležité místo a čas pro realizaci bankovního podnikání, což podporuje i postupné sbližování regulačních a právních předpisů mezi jednotlivými státy. Využívání nových informačních technologií Znamená změnu přístupu ke klientům a změnu tradičních způsobů dodání produktů ke klientům. Důsledkem je růst samoobslužných zón a produktů elektronického bankovnictví. Sociální změny Jde o změny modelů sociálního zabezpečení, demografické vlivy, rostoucí mobilitu obyvatelstva, růst životní úrovně obyvatelstva a sníženou loajalitu klientů, které rovněž působí na současné trendy v bankovnictví. Zvyšování hodnoty pro akcionáře Současnost zaznamenává trend k zvyšování této hodnoty, která je vyjadřována jako schopnost banky dlouhodobě vytvářet příliv peněz tak, aby překročil náklady na kapitál. Je komplexním vyjádřením potřeby kvalitního systému finančního řízení banky. Pramen: Petrjánošová: Bankovní management 14

15 Zmíněné trendy v bankovnictví naznačují, že banky procházejí pohnutým obdobím. Po dlouhém období v podstatě neměnného klasického bankovnictví jsou současné banky vystaveny téměř nepřetržitým radikálním změnám. Managementy bank jsou tak pod trvalým tlakem jak obhájit právo jimi řízených bank na existenci. 2 VÝVOJ BANKOVNÍCH SLUŽEB Historie bankovních služeb šahá hlouběji do historie, pro potřeby této práce nastíníme vývoj od vzniku České republiky. Jakákoli změna ve struktuře bankovních služeb v České republice nebyla na počátku 90.let vůbec patrná. Banky se transformovaly z minulosti specializovaných na univerzální, ale nabídka jejich služeb se v podstatě nezměnila. Důvody lze vidět v upřednostnění bank v rozšiřování jejich pobočkových sítí, banky nové produkty teprve studovaly, a také sami klienti byli do té doby celkem konzervativní a nové produkty nevyhledávali. Situace se mění v roce 1994, kdy banky uvádí na trh nové produkty platební karty. Od druhé poloviny 90. let se využívání platebních karet neustále zvyšuje a dnes patří do základní nabídky bankovních služeb. Karty se běžně vydávají jako součást klasických účtu pro privátní klientelu i pro firmy. Ostatní služby přímého bankovnictví se objevují na českém bankovním trhu až na konci 90.let. Jejich obliba mezi klienty roste stejně jako v případě platebních karet. Důkazem může být současná ebanka, průkopník v oblasti správy účtu přes internet, která zahájila svou činnost v roce Služby přímého bankovnictví v České republice využívají především mladí lidé do 40 let a také lidé s velkým pracovním vytížením. Starší generace preferuje klasický přístup a pro řešení záležitostí využívá osobní návštěvy pobočky. 2.1 Vývoj bankovních služeb po roce 2000 V novém tisíciletí nastává další rozvoj přímého elektronického bankovnictví jako prostředku snižování obchodních rizik, snižování nákladů a zvyšování efektivnosti. Dále se banky zaměřily na oblasti produktů pojištění označených jako bankopojištění. Všeobecně se tak projevila tendence prolínání produktů bankovních a nebankovních subjektů, působení procesu poklesu zprostředkování bank a sílící účasti nebankovních subjektů na finančních trzích. Motivem pro poskytování pojišťovacích služeb obchodními bankami je snaha zajistit příliv 15

16 primárních finančních zdrojů, omezení rizik bankovních obchodů, posílení rentability a zvýšení konkurenční schopnosti banky. Snahy o omezení rizik způsobených kolísáním měnových kurzů, úrokových sazeb a obchodních rizik jistě ovlivnily rozvoj termínových obchodů označovaných jako finanční deriváty. Zvětšená pozornost je věnována produktům v oblasti obsluhy drobné klientely označovaných jako retail banking s cílem získávání primárních finančních zdrojů a lepšího postavení na trhu. Dochází ke snižování hotovostních operací bank, vzhledem k vysokým nákladům na držení hotovosti, zpracování a rizik manipulace Charakteristické rysy bankovních služeb Svou podstatou bankovnictví patří do sféry služeb. Jednotlivé služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet a zpravidla za úplatu provádět, označujeme jako bankovní produkty. I když se mohou jednotlivé produkty navzájem výrazně odlišovat, můžeme za jejich společné relevantní rysy považovat: nemateriální (nehmotný) charakter Pro hodnotu bankovního produktu jsou rozhodující nemateriální faktory, vliv materiální části je zcela zanedbatelný. Z nemateriálního charakteru vyplývají pro bankovní produkty tři významné vlastnosti: nejsou skladovatelné (není možné předzásobení ze strany banky); abstraktní (nejsou viditelné, a proto je pro úspěšný prodej zapotřebí kvalitní reklama); nejsou patentované (nelze je patentově chránit); dualismus Je charakteristický pro většinu peněžních činností, včetně bankovních produktů. Podstatou je, že jednotlivé produkty jsou spojením hodnotové (dána finančním objemem) a věcné stránky (dána počtem jednotlivých produktů). Rozlišování obou složek má význam pro vyjádření ziskovosti jednotlivých produktů. 16

17 vzájemná propojenost a podmíněnost Na jedné straně vyplývá z vlastní podstaty některých produktů, kdy jeden nemůže fungovat bez druhého. Banka např. nemůže provádět bezhotovostní platební styk, aniž by vedla svým klientům běžné účty. Na druhé straně propojují banky některé produkty cíleně s cílem nabídnout klientovi lepší služby (např. automatické uložení prostředků na běžném účtu do výnosnějších forem, pokud stav na účtu přesáhne dohodnutou výši) Členění bankovních služeb 9 Z hlediska pozice a vlivu na rozvahu obchodní banky můžeme bankovní služby rozdělit klasickým způsobem na: aktivní pasivní neutrální Aktivní obchody banky jsou zobrazeny na straně aktiv bilance, banka v nich vystupuje jako věřitel, bance vznikají pohledávky popř. jiná vlastnická práva (např. úvěry, nákupy cenných papírů). Pasivní obchody jsou zobrazeny na pasivní straně bilance, banka při nich vystupuje jako dlužník. Těmito operacemi získává banka cizí finanční zdroje na úvěrovém principu (např. vklady, vlastní dluhopisy). Do těchto obchodů mohou být zahrnuty i operace s vlastním kapitálem banky. Neutrální obchody bank se vyznačují tím, že banka zde nevstupuje do pozice dlužníka nebo věřitele. Jedná se o produkty platebního styku, devizové operace, depotní služby (úschovy) a služby správy a poradenství. Některé z neutrálních obchodů se zachycují mimo bilanci banky na mimobilančních účtech (např. záruky a akreditivy). Uvedená podstata neutrálních obchodů bank neznamená, že nemají vůbec žádný vliv na strukturu aktiv a pasiv bilance banky. Operace platebního styku ovlivňují debetní a kreditní zůstatky vedených účtů a tím strukturu bankovní bilance. Rovněž je třeba konstatovat, že produkty evidované v době svého vzniku mimo bilanci banky jsou potencionálními závazky, v případě realizace tohoto závazku vstupují do bilance např. ve formě vynuceného úvěru a mohou mít velmi nepříznivý vliv na hospodaření banky. 7 viz. [2] PÁNEK, D.: Bankovní služby str viz. [3] REVENDA, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví str viz. [2] PÁNEK, D.: Bankovní služby str

18 Bankovní služby, můžeme rovněž rozdělit z hlediska jejich uživatelů, klientů bank, podle účelu využití produktů na: úvěrové a ostatní finanční produkty bank vkladové (depozitní) produkty bank bankovní služby platebního styku a zúčtování Úvěrové a ostatní finanční produkty bank Tyto produkty tvoří řadu možností financování klientů banky. Nejvýraznější a v běžných obchodních bankách jsou nejužívanější úvěrové produkty. Bankovní úvěry jsou velmi výnosovým a rizikovým obchodem, mají zásadní vliv na likviditu banky, jejich poskytování je regulované centrální bankou spolu s ostatními aktivy pravidly kapitálové přiměřenosti, likvidity a pravidly úvěrové angažovanosti. Banky využívají mnoho druhů bankovních úvěrů, následně charakterizujeme ty základní. Kontokorentní úvěr Velmi rozšířený krátkodobý bankovní úvěr, využívaný ke krytí finančních potřeb klienta způsobených nesouladem příjmů a výdajů, vlivem např. splatností pohledávek, technologických postupů apod. Je poskytován na kontokorentním účtu, což je v podstatě běžný účet s možností přechodů z kreditního zůstatku de debetní strany účtu. Výše čerpání úvěru je smluvně omezena sjednaným úvěrovým rámcem, s tím, že pohyb mezi debetní a kreditní stranou účtu je věcí potřeb klienta. Kontokorentní úvěr je obvykle sjednán na jeden rok, úvěrový rámec může být v tomto období stanoven různě pro jednotlivé měsíce, čtvrtletí nebo jiná období. Překročení sjednaného úvěrového rámce znamená zaúčtování sankčních úroků. Opakované nebo dlouhodobé překročení úvěrového rámce může vést k zastavení možnosti dalšího čerpání úvěru, jeho předčasné splacení z docházejících plateb a vypovězení úvěrové smlouvy bankou. Kontokorentní úvěr je zvýhodněnou formou financování, obvykle pro dlouhodobé bonitní klienty banky. Je úročen vyšší úrokovou sazbou než ostatní krátkodobé úvěry, neboť banka musí i v případě momentálního nečerpání úvěru rezervovat příslušné finanční zdroje k zajištění své stálé likvidity. Revolvingový úvěr Krátkodobý úvěr poskytovaný obchodními bankami k financování přechodných finančních potřeb klientů způsobených kolísáním stavu oběžného majetku (zásoby, pohledávky) z důvodu výrobního cyklu, splatnosti pohledávek apod. Úvěr je poskytován 18

19 na zvláštním úvěrovém účtu, smlouva s klientem je obvykle uzavírána na jeden rok. Čerpání úvěru se opakuje ve sjednaných intervalech, nejčastěji čtvrtletně nebo měsíčně (jednotlivé tranže úvěru). Úvěr je v každém sjednaném intervalu zcela splacen, což je podmínkou pro možnost čerpání další tranže. V případě, že dojde k ohrožení splacení předešlého čerpání úvěru, banka omezuje možnosti dalšího čerpání nebo financování zcela zastaví. Eskontní úvěr Tento krátkodobý směnečný úvěr je zpravidla poskytován se splatností do jednoho roku. Principem poskytnutí úvěru je odkup (eskont) směnky od jejího majitele bankou před dobou její splatnosti, banka se tak stává majitelem směnky. Banka poskytuje odkupem směnky eskontní úvěr, jehož výše je dána výší směnečné částky snížené o diskont. Zvláštností eskontního úvěru je to, že úvěr nesplácí jeho příjemce ale jiná osoba směnečník v den splatnosti směnky, banka proto před rozhodnutím o poskytnutí eskontního úvěru zkoumá bonitu směnečníka. V případě nutnosti získání finančních zdrojů k zajištění likvidity mohou obchodní banky nabídnout eskontované směnky k odkupu centrální bance reeskont směnek. Modifikací eskontního úvěru v případě obchodů se zahraničím je negociační úvěr. Akceptační úvěr Principem tohoto krátkodobého směnečného úvěru je akcept cizí směnky bankou (akceptační bankou), vystavené na tuto banku jejím klientem (kupujícím zboží) tedy příjemcem akceptačního úvěru. Banka se tímto akceptem stává hlavním směnečným dlužníkem a je povinna v den splatnosti směnky tuto proplatit. Bere na sebe závazek klienta, jedná se tedy o závazkový úvěr. Motivem klienta pro získání akceptu je propůjčení jejího dobrého jména k usnadnění průchodu obchodu, prodávající získává jistotu včasného zaplacení směnky. Banka tento akcept podmiňuje složením příslušné finanční částky klientem na účtu vedeném bankou ještě před datem splatnosti směnky. V případě, že tak klient příjemce akceptačního úvěru neučiní, banka musí jako akceptant směnku proplatit ze svých prostředků a závazkový úvěr se tak mění na úvěr peněžní. Za poskytnutí akceptačního úvěru si banka účtuje akceptační provizi, obvykle stanovenou jako procentní sazbu ze směnečné částky. Při obchodních operacích se zahraničím se akceptační úvěr označuje jako ramboursní úvěr. Spotřební úvěr Spotřební úvěry představují skupinu úvěrů poskytovaných soukromým osobám a domácnostem na předměty určené ke spotřebě, popřípadě k částečnému krytí jejich spotřebitelských výdajů. Určitá část spotřebních úvěrů je poskytována bez podmínky 19

20 účelového vázání. Doba splatnosti těchto úvěrů se obvykle pohybuje v rozmezí šesti měsíců až pěti let. V řadě bank lze čerpat spotřební úvěr pouze na základě smlouvy s bankou o vedení účtu a to krátkodobým omezeným přechodem účtu do debetního zůstatku. Tyto úvěry jsou poskytovány bankami v řadě variant, obecně je můžeme rozdělit na revolvingové, splátkové a překlenovací. Investiční úvěr Poskytují se nejčastěji jako úvěry střednědobé (do čtyř let splatnosti) nebo dlouhodobé, v praxi nepřesahující deset let. Je pro ně charakteristické účelové určení (i čerpání) k financování investic, tedy pořízení a rozšíření budov, pořízení strojů, zařízení, nástrojů, apod. Vzhledem k velmi širokému rozsahu využití investičních úvěrů jsou podmínky jejich čerpání individuální záležitostí každého úvěrového případu. Základní podmínkou poskytnutí úvěru je kvalita a reálnost záměru budoucího dlužníka, jeho bonita, forma zajištění úvěru. Tyto úvěry jsou spojeny s vyšším rizikem návratnosti a likviditním rizikem banky. Z těchto důvodů jsou poskytovány s maximální obezřetností, v případě neúnosných rizik pro jednu banku je možné rozdělit riziko mezi více bank formou konsorciálního nebo syndikovaného úvěru. Každá ze zúčastněných bank potom nese úvěrové riziko podle výše své úvěrové angažovanosti ve financovaném záměru. Hypoteční úvěr Hypoteční úvěry jsou účelově určeny na investice do nemovitostí, jejich pořízení nebo výstavbu. Jejich charakteristikou je zajištění zástavním právem k nemovitosti. Obvykle jsou poskytovány dlouhodobě, v horizontu splatnosti 5-20 let. Minimální podíl vlastních zdrojů klienta na celkové vyšší investice při poskytnutí hypotečního úvěru je stanoven na 30%, banky stanovují tento podíl individuálně pro jednotlivé obchodní případy. Úročení hypotečního úvěru je odvozeno, podobně jako u jiných úvěrových produktů, od ceny finančních zdrojů banky. Pokud je využito jako zdroje refinancování emise hypotečních zástavních listů, základem úročení úvěru je jejich úrok. Hypoteční úvěr je splácen pravidelnými konstantními splátkami, tzv. anuitami, obsahujícími částku úmoru (splátka jistiny) a částku úroku. V průběhu splácení se mění vnitřní struktura anuity, klesá podíl úroku a roste podíl úmoru, vlivem postupného snižování (splácení) jistiny. Projektové financování Projektové financování lze charakterizovat jako financování samostatné, ekonomicky i právně vymezené akce projektu, kde návratnost vložených prostředků, v případě banky 20

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více