POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan KRAJÍČEK Autor: Ondřej VACA Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Ondřej Vaca Název diplomové práce: Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu Název práce v angličtině: Comparison of conditions for opening and managing accounts Katedra: Katedra financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Krajíček Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu je kvalita bankovních služeb a podmínek pro jejich realizaci ve vybraných peněžních ústavech v ČR. První kapitola popisuje současný stav českého bankovního sektoru. Druhá kapitola sleduje vývoj bankovních služeb od založení České republiky a definuje jednotlivé bankovní služby. V třetí kapitole jsou uvedeny požadavky klienta-vysokoškolského studenta na bankovní služby. Ve čtvrté kapitole jsou prezentovány běžné účty pěti vybraných bank a v páté kapitole jsou porovnávány dle ceny a bonusových služeb. Annotation The subject of this thesis Comparison of conditions for opening and managing accounts is a quality of bank services and conditions for their implementation in selected financial institutions in Czech republic. First chapter describe current situation of czech bank system. Second chapter is devoted to historical development of bank services from the origin of Czech republic and gives characteristics of a particular bank service. In third chapter are mentioned university student s requirements to a current account. Fourth chapter presents courrent accounts of five selected banks and in fifth chapter accounts are compared in price and bonus services. Klíčová slova Běžný účet, kritéria výběru účtu, bankovní poplatky, kvalita bankovních služeb, srovnávání bankovních účtů, student, retailové bankovnictví, úvěr. Keywords Current account, criteria for account choice, charges, quality of services, comparison of conditions for managing a current account, student, retail banking, credit.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkoval Ing. Janu Krajíčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD BANKOVNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE ČESKÁ REPUBLIKA V RÁMCI EVROPSKÉHO BANKOVNÍHO SEKTORU Rozdílné charakteristiky Distribuční kanály Internetové bankovnictví SOUČASNÉ TRENDY V BANKOVNICTVÍ VÝVOJ BANKOVNÍCH SLUŽEB VÝVOJ BANKOVNÍCH SLUŽEB PO ROCE CHARAKTERISTICKÉ RYSY BANKOVNÍCH SLUŽEB ČLENĚNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB Úvěrové a ostatní finanční produkty bank Vkladové (depozitní) produkty bank Bankovní služby platebního styku SOUČASNÉ DŮVODY VYUŽÍVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB BANKOVNÍ KLIENT FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CHOVÁNÍ KLIENTA Psychologické faktory Osobní faktory Sociální faktory Kulturní faktory SOUKROMÁ KLIENTSKÁ SFÉRA Věk a etapy životního cyklu Zaměstnání Příjem a majetek STUDENT VYSOKÉ ŠKOLY STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ BANK VYBRANÉ BANKY ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S EBANKA, A. S MBANK FIO, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA... 44

6 5 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ NA SPRÁVU ÚČTU SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ ZA PŘEPÁŽKOVÉ OPERACE SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ ZA BEZHOTOVOSTNÍ OPERACE SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ NA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET SROVNÁNÍ PODLE NÁKLADŮ NA KONTOKORENTNÍ ÚVĚR SROVNÁNÍ PODLE BONUSOVÝCH SLUŽEB SROVNÁNÍ PODLE DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O SLUŽBÁCH CELKOVÉ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH BANK ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... 65

7 ÚVOD Přemýšleli jsme někdy nad tím, zda by nám bez bankovního účtu a balíčků bankovních služeb nebylo lépe? Někteří možná i došli k tomu, že by bylo. Prakticky to ovšem v dnešní době není skoro možné. Přes častou diskuzi o výši bankovních poplatků či kvalitě poskytovaných služeb jsou banky nedílnou součastní běžného života všech věkových skupin. Každý, ať vědomě nebo ne, je ovlivněn svou pohodlností, praktičností, okolím, pokrokem, reklamou nebo snahou o naplnění vlastních snů. V některých případech nám využívání bankovních služeb dokonce nařizuje zákon (přesuny finančních prostředků nad určitou hranici bezhotovostní formou, složení základního vkladu při zakládání akciové společnosti, atd.). Na druhou stranu banky nemohou zneužívat praktické nutnosti využívání svých služeb. Jejich konkurenční boj vyžaduje předvídání potřeb klientů a snahu o jejich uspokojování. Je to nejdůležitější cesta k zajišťování zisku, který je hlavním motivem bankovního podnikání, a který patří k důležitým ukazatelům hodnocení úspěšnosti banky. Při budování podílu na trhu jsou banky nuceny udržovat stávající klienty a získávat další tím, že neustále nabízí nové, inovované služby a produkty přizpůsobené konkrétním podmínkám spolu s využíváním moderních distribučních kanálů. Tak či tak jde o důvody proč je vyvíjen smysluplný tlak na banky, pokud jde o podmínky vzájemné spolupráce a proč je důležité vést diskuzi o výši bankovních poplatků a o úrovni bankovních služeb. Cílem mé diplomové práce Porovnání podmínek pro vedení a zřizování účtu je analyzovat podmínky vzniku a vývoje bankovních služeb, stanovit kriteriální podmínky pro výběr banky, provést úvahu nad kvalitou služeb ve vybraných bankách a srovnat jejich nabídku. V první kapitole nastíníme současný stav bankovního sektoru v České republice. Na základě aktuálně dostupných statistických údajů provedeme výčet bank působících na našem území a zhodnotíme vývoj hlavních veličin. Následně získáme náhled na Českou republiku v rámci evropského bankovních sektoru, určíme její pozici jako minoritního člena a podíváme se na její přizpůsobivost evropskému vývoji. Na závěr kapitoly nastíníme současné trendy v bankovnictví. Ve druhé kapitole nejdříve stručně uvedeme historický vývoj bankovních služeb se zaměřením se na období fungování České republiky jako samostatného státu. Zmíníme se o měnících se požadavcích klientů a reakcích bank. Charakterizujeme základní rysy bankovních 7

8 služeb a provedeme jejich členění na úvěrové, vkladové a produkty platebního styku. Rozebereme současné důvody využívání bankovních služeb. Ve třetí kapitole poukážeme na vazbu mezi bankou a klientem, na důležitost vzájemné spolupráce. Analyzujeme faktory chování klientů a specifikujeme jejich obecné požadavky na bankovní služby. V další části se zaměříme na potřeby soukromé klientely, věkové skupiny let a konkrétně vysokoškolského studenta. Uvedeme výčet služeb, jejichž dostupnost student při volbě bankovního ústavu vyžaduje. Zvolíme kritéria, podle kterých budeme porovnávat výhodnost volby zřízení účtu v daném bankovním ústavu. Hlavním kritériem bude cena, tj. roční náklad na správu účtu a realizaci bankovních služeb, druhým kritériem dostupnost bonusových služeb a informací o cenách a službách. Ve čtvrté kapitole vybereme pět institucí jejichž nabídku budeme porovnávat a zdůvodníme tuto volbu. Mezi vybranými budou banky s největším tržním podílem, banky s moderním přístupem ke správě účtu a zástupce nebankovní sféry. Nebankovní instituci uvádíme jako důkazu jejich rostoucího vlivu v oblasti poskytování bankovních služeb a schopnosti konkurovat klasickým bankovním ústavům. Představíme základní profil a stručný historický vývoj vybraných institucí. Poté charakterizujeme účet a s ním spojené služby, které banka nabízí. V závěrečné páté kapitole porovnáme zvolené instituce podle zvolených cenových a dalších kritérií. Sestavíme výsledné pořadí bank, které bude představovat naše doporučení vybrané cílové skupině vysokoškolských klientů při volbě bankovního účtu. Tato diplomová práce předpokládá základní znalost české bankovní legislativy, zejména otázku sjednocení dohledu ČNB nad bankovním sektorem a družstevními záložnami. V práci byly použity informace dostupné k

9 1 BANKOVNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE K působí v České republice 38 bank nebo poboček zahraničních bank, které mají od České národní banky udělenu platnou bankovní licenci. Z tohoto počtu je na českém bankovním poli 8 bank patřících do kategorie bank s rozhodující českou majetkovou účastí (z nichž 2 jsou bankami s rozhodující státní účastí) a 30 bank patřících do kategorie bank s rozhodující zahraniční majetkovou účastí (z nichž 14 jsou pobočky zahraničních bank). 1 V roce 2006 se v zásadě nezměnilo tradiční rozdělení bankovních subjektů do pěti základních skupin. Skupina čtyř velkých bank nadále tvoří hlavní část tuzemského bankovního trhu, byť se podíl jejich aktiv na aktivech celého bankovního sektoru v roce 2006 mírně snížil pod úroveň 60 %. V celosvětovém i evropském měřítku dochází ke konsolidaci bankovních skupin a tento proces se dotýká také bankovního sektoru v České republice. V důsledku fúze mateřských bank začal v roce 2006 proces sloučení HVB Bank a Živnostenské banky 2. V důsledku změny majitele ebanky bylo v roce 2006 také rozhodnuto o spojení této banky s tuzemskou Raiffeisenbank 3. Na území ČR mohlo ke konci roku 2006 poskytovat bankovní služby rovněž 137 bank z členských zemí EU, které oznámily tuto činnost ČNB v rámci volného pohybu. Počet bank, které oznámily poskytování přeshraničních služeb v ČR, vzrostl v roce 2006 o 33, naopak dvě banky oznámily ukončení této činnosti. Banky se sídlem v ČR mohou rovněž poskytovat bankovní služby v ostatních zemích EU. V roce 2006 však žádná tuzemská banka neoznámila ČNB svůj záměr tak učinit. V předchozích letech to byla pouze Komerční banka a GE Money Bank, které oznámily poskytování přeshraničních služeb na území Slovenska. Své zahraniční pobočky v zemích EU měly dvě banky se sídlem v ČR (ČSOB a J&T BANKA). Vlastnická struktura bank působících v České republice se v roce 2006 zásadněji nezměnila. Na celkovém základním kapitálu sektoru převažuje zahraniční kapitál s přímým podílem 82,6% (tj. přímý podíl na bance vykonává právnická osoba registrovaná v zahraničí), přičemž meziročně došlo k jeho zvýšení o 0,5 procentního bodu. Zahraniční vlastníci kontrolují přímo i nepřímo 97,0 % celkové bilanční sumy sektoru. Vlastníci ze zemí EU převažují, na konci roku 2006 byl jejich podíl na zahraničním vlastnictví sektoru stabilizovaný a činil 87,2 %. Všichni vlastníci čtyř velkých bank jsou původem ze zemí EU. 1 viz.[6] 2 od působí pod názvem UniCredit Bank Czech Republic a. s. 3 termín právního sloučení je naplánován na 3. čtvrtletí roku

10 Subjekty původem z USA vlastní dvě střední banky (GE Money Bank, Citibank). Pouze jedna malá banka vykazovala k vlastníky z jiného teritoria (IC Banka). Z hlediska příslušnosti k jednotlivým zemím EU je struktura vlastníků nadále diverzifikovaná. Nejvyšší podíl (39,5 %) na základním kapitálu tuzemských bank mají i nadále akcionáři z Rakouska. Počet obchodních míst se zvyšuje pravidelně již od roku V roce 2006 přibylo na území České republiky 52 nových obchodních míst a jejich počet dosáhl Kromě skupiny malých bank zaznamenaly vzrůstající počet poboček všechny ostatní skupiny bank. Růstový potenciál podnikání v bankovnictví a snaha bank o rozšiřování nabídky služeb tak vede ke zvyšování prodejních míst. Na druhou stranu se banky snaží o racionalizaci svých činností a obchodní místa jsou zřizována tam, kde je možno docílit maximální efektivity prodeje produktů a služeb. Tomu odpovídá i charakter těchto obchodních míst a rozsah jimi nabízených služeb. Ke konci roku 2006 připadalo na jedno obchodní místo v tuzemsku zhruba 5,5 tisíce obyvatel ČR, což je v meziročním srovnání nepatrný pokles. Kromě rezidentů jsou však v obchodních sítích bank obsluhováni rovněž klienti přihlášení k přechodnému pobytu v ČR a ostatní klienti, zejména turisté a návštěvníci ČR. Produktivita měřená velikostí bilanční sumy obhospodařované jedním pracovníkem roste, na konci roku 2006 dosáhla hodnoty 82,4 milionů Kč, meziročně se zvýšila o 4,6 %. K bankovním účtům si klienti zpravidla zřizují alespoň jednu z forem elektronického přístupu k účtu prostřednictvím platební karty, telefonu nebo počítače. Tento trend je mimo jiné podporován rostoucím počtem bankomatů, vysokou penetrací mobilních telefonů v ČR a zvyšujícími se možnostmi připojení k internetu, včetně klesajících cen za toto připojení. Z celkového počtu více než 7 milionů účtů obyvatelstva bylo ke konci roku 2006 jenom 14,6 % zřízeno zcela bez elektronické obsluhy. Pomocí telefonu bylo možné provádět transakce na 37,3 % účtů, prostřednictvím počítače na 33,5 %. Aktuálně se banky soustřeďují spolu s rozšiřující se nabídkou produktů elektronického bankovnictví ve větší míře na zvýšení jejich bezpečnosti a ochrany klienta. Příkladem může být rozšiřování čipových karet či zavádění nových prvků autorizace transakcí prováděných prostřednictvím internetového bankovnictví. Počty bankomatů se každým rokem zvyšují přibližně o 10 %. Začaly se prosazovat kreditní karty, jejichž meziroční nárůst ke konci roku 2006 přesáhl 50 %, částečně i vlivem 10

11 stále nižší výchozí základny. Pravidelně se zvyšuje počet emitovaných mezinárodních platebních karet, banky jich vydaly ke konci roku 2006 více než 7 miliónů kusů Česká republika v rámci evropského bankovního sektoru 5 Nejvýznamnější banky působící na českém trhu jsou součástí velkých evropských bankovních skupin. Víceméně podobná je i situace v zemích našich nejbližších sousedů a souputníků na cestě transformace ekonomik a budování bankovních sektorů v podmínkách tržní ekonomiky. Například skupiny Unicredit, KBC, Erste Bank, Société Générale či Raiffeisenbank, které v České republice na konci roku 2007 kontrolovaly 78 % aktiv bankovního sektoru, jsou kromě České republiky přítomny také na Slovensku a většina z nich působí i v Maďarsku, Polsku či ve Slovinsku. Nezřídka patří mezi nejvýznamnější pětici domácích bank. Zdálo by se proto, že národní bankovní sektory, které působí v prostředí EU a jsou ovlivňovány stejnými mezinárodně působícími celky, by měly mít obdobné rysy a vykazovat podobné charakteristiky. Opak ale může být někdy pravdou. Pokud nové členské země středoevropského regionu srovnáme s původními členskými státy EU, objevíme často zřetelné rozdíly Rozdílné charakteristiky Odlišnosti vyplývají především z pozdějšího nastoupení transformace tržního hospodářství novějších členů EU, z rozdílného makroekonomického vývoje i celkové ekonomické situace, včetně vyspělosti finančních trhů a trhů nemovitostí. Vývoj ekonomiky v různých fázích vyžaduje a tudíž i stimuluje rozvoj rozdílných typů bankovních služeb a produktů. Dalším faktorem vstupujícím do hry může být paradoxně právě silný zahraniční vlastník, který se rozhodne některé aktivity - většinou sofistikované specializované služby - centralizovat ve své mateřské zemi. Rovněž samotné bankovní sektory mohou mít v různých zemích různou strukturu. Zatímco v ČR je banka definována příslušným zákonem jako instituce přijímající depozita, třeba ve Francii je definice širší a bankovní licenci mají rovněž poskytovatelé úvěrů. Pokud by tak nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů působící v ČR, jako jsou Home Credit, Cetelem či GE Money Multiservis, poskytovaly své služby ve Francii, řadily by se 4 viz. [7] 5 viz. [5] 11

12 mezi banky. Definice banky v dané zemi tak ovlivňuje především velikost a následně i charakteristiky bankovního sektoru dané země. Prvkem, který by mohl do budoucna působit ve prospěch sbližování bankovních systémů, je postupná tvorba a zavádění předpisů platných na evropské úrovni. Kromě již existujících a většinou i uplatňovaných směrnic Basel II či MiFID se objevují snahy o sjednocení pravidel, za nichž jsou poskytovány hypoteční a spotřebitelské úvěry. Účelem připravovaných směrnic je především posílení postavení spotřebitele a pomoc v jeho orientaci prostřednictvím sjednocení zásad poskytování finančních produktů a služeb. Při srovnání charakteristik vykazovaných bankami v ČR s evropským průměrem je nutno vzít v úvahu i fakt, že tyto průměrné hodnoty jsou formovány největšími sektory v EU, tj. především Velkou Británií, Německem, Francií a Itálií - ty dohromady představují téměř 70 % bankovních aktiv v EU. ČR může se svým podílem menším než půl procenta ovlivnit výsledné průměry jen minimálně Distribuční kanály Rozhodujícím distribučním kanálem zůstává i s dynamickým rozvojem alternativních distribučních sítí pobočková síť. Nástup tržní ekonomiky v nově přijatých zemích EU spojený s rychlým rozvojem bankovních sektorů byl ve srovnání s tradičními zeměmi EU provázen rychleji rostoucím počtem bank a jejich poboček. Kvantitativní rozvoj distribučních sítí tak má - stejně jako tomu bylo ve vyspělejších zemích EU - návaznost na rychlý rozvoj alternativních distribučních kanálů měnících obchodní profil pobočkové sítě. Pobočky se s největší pravděpodobností budou orientovat spíše na obchodní činnost s vyšší přidanou hodnotou, často spojenou s poradenstvím. Elektronické bankovnictví umožňuje lépe rozvíjet přeshraniční obchody, stává se prvkem konkurenčního boje a jeho prostřednictvím banky operativně spolupracují s nebankovními subjekty. Především pro rutinní bankovní operace lze využívat samoobslužné obchodní zóny. Jednoduché transakce, standardizované produkty a bankovní informace jsou nabízeny při využití elektronických prostředků spojení klienta s bankou a bankomatem bez nutnosti návštěvy tradiční "kamenné" instituce. Je-li takto charakterizována nedávná transformace obchodních sítí v původních zemích EU, pak v nových zemích unie se přistupuje ke změnám s určitým časovým zpožděním. Ty nemusí být pro všechny bankovní sektory totožné. Způsob chování klientů, 12

13 tradice a někdy i celkově převažující konzervativní přístup jsou atributy, které mají na uplatňování nových technologii rozhodující vliv. Hustota a poskytované služby bankomatu se napříč EU rovněž výrazně liší. V roce 2006 připadalo v nových členských zemích na jeden bankomat obvykle více než 2000 obyvatel, v zemích vyspělejších se toto číslo dostalo většinou pod hranici Úspěšná transformace formy obsluhy umožňuje zvyšovat efektivitu snižováním nákladů na pobočkovou síť. Kromě klasických služeb spojených s bankomaty lze v některých zemích jejich prostřednictvím provádět i jiné finanční či dokonce nefinanční operace Internetové bankovnictví Pro banky se internetové bankovnictví stalo nejdynamičtějším elektronickým distribučním kanálem. Většina velkých evropských bank nabízí tímto způsobem svým klientům online informace i vybrané, především úvěrové a spořící produkty. Některé banky zřídily divize s vlastním obchodním názvem, které se navenek tváří jako samostatné instituce, další se rozhodly pro specializované dceřiné internetové banky. Produkty obvykle nabízejí za výhodnějších podmínek. Obsluha klientů prostřednictvím internetu je nejvíce rozšířena ve Skandinávii, Velké Británii a Holandsku. Internet zde takto využívá více než polovina domácností. Mezi novějšími členy EU byl nejrychlejší rozvoj zaznamenán v pobaltských zemích, zejména v Estonsku. Celkově však, podobně jako v zemích jižní Evropy, není příliš významný. 1.2 Současné trendy v bankovnictví 6 Ve světové ekonomice lze v poslední době sledovat radikální změny. Je to postupná globalizace finančních trhů, expanze kapitálových trhů, sekuritizace, progresivní rozvoj informačních a telekomunikačních technologií a sociální změny. Od toho se odvíjí současné trendy v bankovnictví. 6 viz.[1] PETRJÁNOŠOVÁ, B.: Bankovní management str

14 Tabulka 1: Současné trendy v bankovnictví Přechod od klasického modelu k přechodnému modelu bankovnictví V klasickém modelu banka vykonávala úlohu prostředníka mezi věřiteli a dlužníky, přičemž v rámci jednoho subjektu poskytovala všechny služby. Přechodný model je naopak založen na tom, že jednotlivé činnosti již nejsou prováděny v rámci jednoho subjektu, nýbrž prostřednictvím specializovaných institucí. Konsolidace V důsledku přesycení bankovního sektoru a zvýšené konkurence klesá počet bank, redukuje se jejich obchodní síť a klesá počet zaměstnanců. Fúze a akvizice Pro banky je nyní typická velká vlna fúzí a akvizicí, v jejichž důsledku vznikají větší a silnější subjekty. Snižování nákladů Je ve strategických záměrech každé z nejvýznamnějších světových bank, poněvadž je nejméně rizikovou cestou ke zvyšování ziskovosti bank a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Diverzifikace příjmů Vyjadřuje snahu bank co nejvíce rozšířit zdroje příjmů, jejich diverzifikaci, zejména produktovou a zeměpisnou. Produktovou dimenzí banky vstupují do dalších aktivit, jako je například propojování bankovnictví a pojišťovnictví, správa aktiv klientů a větší angažovanost bank v investičním bankovnictví. Zeměpisná diverzifikace znamená snahu o diverzifikování příjmů, pokud jde o místo, kde jsou zisky vytvářeny. Postupná globalizace Stírání hranic bankovního podnikání (postupná globalizace) znamená, že je stále méně důležité místo a čas pro realizaci bankovního podnikání, což podporuje i postupné sbližování regulačních a právních předpisů mezi jednotlivými státy. Využívání nových informačních technologií Znamená změnu přístupu ke klientům a změnu tradičních způsobů dodání produktů ke klientům. Důsledkem je růst samoobslužných zón a produktů elektronického bankovnictví. Sociální změny Jde o změny modelů sociálního zabezpečení, demografické vlivy, rostoucí mobilitu obyvatelstva, růst životní úrovně obyvatelstva a sníženou loajalitu klientů, které rovněž působí na současné trendy v bankovnictví. Zvyšování hodnoty pro akcionáře Současnost zaznamenává trend k zvyšování této hodnoty, která je vyjadřována jako schopnost banky dlouhodobě vytvářet příliv peněz tak, aby překročil náklady na kapitál. Je komplexním vyjádřením potřeby kvalitního systému finančního řízení banky. Pramen: Petrjánošová: Bankovní management 14

15 Zmíněné trendy v bankovnictví naznačují, že banky procházejí pohnutým obdobím. Po dlouhém období v podstatě neměnného klasického bankovnictví jsou současné banky vystaveny téměř nepřetržitým radikálním změnám. Managementy bank jsou tak pod trvalým tlakem jak obhájit právo jimi řízených bank na existenci. 2 VÝVOJ BANKOVNÍCH SLUŽEB Historie bankovních služeb šahá hlouběji do historie, pro potřeby této práce nastíníme vývoj od vzniku České republiky. Jakákoli změna ve struktuře bankovních služeb v České republice nebyla na počátku 90.let vůbec patrná. Banky se transformovaly z minulosti specializovaných na univerzální, ale nabídka jejich služeb se v podstatě nezměnila. Důvody lze vidět v upřednostnění bank v rozšiřování jejich pobočkových sítí, banky nové produkty teprve studovaly, a také sami klienti byli do té doby celkem konzervativní a nové produkty nevyhledávali. Situace se mění v roce 1994, kdy banky uvádí na trh nové produkty platební karty. Od druhé poloviny 90. let se využívání platebních karet neustále zvyšuje a dnes patří do základní nabídky bankovních služeb. Karty se běžně vydávají jako součást klasických účtu pro privátní klientelu i pro firmy. Ostatní služby přímého bankovnictví se objevují na českém bankovním trhu až na konci 90.let. Jejich obliba mezi klienty roste stejně jako v případě platebních karet. Důkazem může být současná ebanka, průkopník v oblasti správy účtu přes internet, která zahájila svou činnost v roce Služby přímého bankovnictví v České republice využívají především mladí lidé do 40 let a také lidé s velkým pracovním vytížením. Starší generace preferuje klasický přístup a pro řešení záležitostí využívá osobní návštěvy pobočky. 2.1 Vývoj bankovních služeb po roce 2000 V novém tisíciletí nastává další rozvoj přímého elektronického bankovnictví jako prostředku snižování obchodních rizik, snižování nákladů a zvyšování efektivnosti. Dále se banky zaměřily na oblasti produktů pojištění označených jako bankopojištění. Všeobecně se tak projevila tendence prolínání produktů bankovních a nebankovních subjektů, působení procesu poklesu zprostředkování bank a sílící účasti nebankovních subjektů na finančních trzích. Motivem pro poskytování pojišťovacích služeb obchodními bankami je snaha zajistit příliv 15

16 primárních finančních zdrojů, omezení rizik bankovních obchodů, posílení rentability a zvýšení konkurenční schopnosti banky. Snahy o omezení rizik způsobených kolísáním měnových kurzů, úrokových sazeb a obchodních rizik jistě ovlivnily rozvoj termínových obchodů označovaných jako finanční deriváty. Zvětšená pozornost je věnována produktům v oblasti obsluhy drobné klientely označovaných jako retail banking s cílem získávání primárních finančních zdrojů a lepšího postavení na trhu. Dochází ke snižování hotovostních operací bank, vzhledem k vysokým nákladům na držení hotovosti, zpracování a rizik manipulace Charakteristické rysy bankovních služeb Svou podstatou bankovnictví patří do sféry služeb. Jednotlivé služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet a zpravidla za úplatu provádět, označujeme jako bankovní produkty. I když se mohou jednotlivé produkty navzájem výrazně odlišovat, můžeme za jejich společné relevantní rysy považovat: nemateriální (nehmotný) charakter Pro hodnotu bankovního produktu jsou rozhodující nemateriální faktory, vliv materiální části je zcela zanedbatelný. Z nemateriálního charakteru vyplývají pro bankovní produkty tři významné vlastnosti: nejsou skladovatelné (není možné předzásobení ze strany banky); abstraktní (nejsou viditelné, a proto je pro úspěšný prodej zapotřebí kvalitní reklama); nejsou patentované (nelze je patentově chránit); dualismus Je charakteristický pro většinu peněžních činností, včetně bankovních produktů. Podstatou je, že jednotlivé produkty jsou spojením hodnotové (dána finančním objemem) a věcné stránky (dána počtem jednotlivých produktů). Rozlišování obou složek má význam pro vyjádření ziskovosti jednotlivých produktů. 16

17 vzájemná propojenost a podmíněnost Na jedné straně vyplývá z vlastní podstaty některých produktů, kdy jeden nemůže fungovat bez druhého. Banka např. nemůže provádět bezhotovostní platební styk, aniž by vedla svým klientům běžné účty. Na druhé straně propojují banky některé produkty cíleně s cílem nabídnout klientovi lepší služby (např. automatické uložení prostředků na běžném účtu do výnosnějších forem, pokud stav na účtu přesáhne dohodnutou výši) Členění bankovních služeb 9 Z hlediska pozice a vlivu na rozvahu obchodní banky můžeme bankovní služby rozdělit klasickým způsobem na: aktivní pasivní neutrální Aktivní obchody banky jsou zobrazeny na straně aktiv bilance, banka v nich vystupuje jako věřitel, bance vznikají pohledávky popř. jiná vlastnická práva (např. úvěry, nákupy cenných papírů). Pasivní obchody jsou zobrazeny na pasivní straně bilance, banka při nich vystupuje jako dlužník. Těmito operacemi získává banka cizí finanční zdroje na úvěrovém principu (např. vklady, vlastní dluhopisy). Do těchto obchodů mohou být zahrnuty i operace s vlastním kapitálem banky. Neutrální obchody bank se vyznačují tím, že banka zde nevstupuje do pozice dlužníka nebo věřitele. Jedná se o produkty platebního styku, devizové operace, depotní služby (úschovy) a služby správy a poradenství. Některé z neutrálních obchodů se zachycují mimo bilanci banky na mimobilančních účtech (např. záruky a akreditivy). Uvedená podstata neutrálních obchodů bank neznamená, že nemají vůbec žádný vliv na strukturu aktiv a pasiv bilance banky. Operace platebního styku ovlivňují debetní a kreditní zůstatky vedených účtů a tím strukturu bankovní bilance. Rovněž je třeba konstatovat, že produkty evidované v době svého vzniku mimo bilanci banky jsou potencionálními závazky, v případě realizace tohoto závazku vstupují do bilance např. ve formě vynuceného úvěru a mohou mít velmi nepříznivý vliv na hospodaření banky. 7 viz. [2] PÁNEK, D.: Bankovní služby str viz. [3] REVENDA, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví str viz. [2] PÁNEK, D.: Bankovní služby str

18 Bankovní služby, můžeme rovněž rozdělit z hlediska jejich uživatelů, klientů bank, podle účelu využití produktů na: úvěrové a ostatní finanční produkty bank vkladové (depozitní) produkty bank bankovní služby platebního styku a zúčtování Úvěrové a ostatní finanční produkty bank Tyto produkty tvoří řadu možností financování klientů banky. Nejvýraznější a v běžných obchodních bankách jsou nejužívanější úvěrové produkty. Bankovní úvěry jsou velmi výnosovým a rizikovým obchodem, mají zásadní vliv na likviditu banky, jejich poskytování je regulované centrální bankou spolu s ostatními aktivy pravidly kapitálové přiměřenosti, likvidity a pravidly úvěrové angažovanosti. Banky využívají mnoho druhů bankovních úvěrů, následně charakterizujeme ty základní. Kontokorentní úvěr Velmi rozšířený krátkodobý bankovní úvěr, využívaný ke krytí finančních potřeb klienta způsobených nesouladem příjmů a výdajů, vlivem např. splatností pohledávek, technologických postupů apod. Je poskytován na kontokorentním účtu, což je v podstatě běžný účet s možností přechodů z kreditního zůstatku de debetní strany účtu. Výše čerpání úvěru je smluvně omezena sjednaným úvěrovým rámcem, s tím, že pohyb mezi debetní a kreditní stranou účtu je věcí potřeb klienta. Kontokorentní úvěr je obvykle sjednán na jeden rok, úvěrový rámec může být v tomto období stanoven různě pro jednotlivé měsíce, čtvrtletí nebo jiná období. Překročení sjednaného úvěrového rámce znamená zaúčtování sankčních úroků. Opakované nebo dlouhodobé překročení úvěrového rámce může vést k zastavení možnosti dalšího čerpání úvěru, jeho předčasné splacení z docházejících plateb a vypovězení úvěrové smlouvy bankou. Kontokorentní úvěr je zvýhodněnou formou financování, obvykle pro dlouhodobé bonitní klienty banky. Je úročen vyšší úrokovou sazbou než ostatní krátkodobé úvěry, neboť banka musí i v případě momentálního nečerpání úvěru rezervovat příslušné finanční zdroje k zajištění své stálé likvidity. Revolvingový úvěr Krátkodobý úvěr poskytovaný obchodními bankami k financování přechodných finančních potřeb klientů způsobených kolísáním stavu oběžného majetku (zásoby, pohledávky) z důvodu výrobního cyklu, splatnosti pohledávek apod. Úvěr je poskytován 18

19 na zvláštním úvěrovém účtu, smlouva s klientem je obvykle uzavírána na jeden rok. Čerpání úvěru se opakuje ve sjednaných intervalech, nejčastěji čtvrtletně nebo měsíčně (jednotlivé tranže úvěru). Úvěr je v každém sjednaném intervalu zcela splacen, což je podmínkou pro možnost čerpání další tranže. V případě, že dojde k ohrožení splacení předešlého čerpání úvěru, banka omezuje možnosti dalšího čerpání nebo financování zcela zastaví. Eskontní úvěr Tento krátkodobý směnečný úvěr je zpravidla poskytován se splatností do jednoho roku. Principem poskytnutí úvěru je odkup (eskont) směnky od jejího majitele bankou před dobou její splatnosti, banka se tak stává majitelem směnky. Banka poskytuje odkupem směnky eskontní úvěr, jehož výše je dána výší směnečné částky snížené o diskont. Zvláštností eskontního úvěru je to, že úvěr nesplácí jeho příjemce ale jiná osoba směnečník v den splatnosti směnky, banka proto před rozhodnutím o poskytnutí eskontního úvěru zkoumá bonitu směnečníka. V případě nutnosti získání finančních zdrojů k zajištění likvidity mohou obchodní banky nabídnout eskontované směnky k odkupu centrální bance reeskont směnek. Modifikací eskontního úvěru v případě obchodů se zahraničím je negociační úvěr. Akceptační úvěr Principem tohoto krátkodobého směnečného úvěru je akcept cizí směnky bankou (akceptační bankou), vystavené na tuto banku jejím klientem (kupujícím zboží) tedy příjemcem akceptačního úvěru. Banka se tímto akceptem stává hlavním směnečným dlužníkem a je povinna v den splatnosti směnky tuto proplatit. Bere na sebe závazek klienta, jedná se tedy o závazkový úvěr. Motivem klienta pro získání akceptu je propůjčení jejího dobrého jména k usnadnění průchodu obchodu, prodávající získává jistotu včasného zaplacení směnky. Banka tento akcept podmiňuje složením příslušné finanční částky klientem na účtu vedeném bankou ještě před datem splatnosti směnky. V případě, že tak klient příjemce akceptačního úvěru neučiní, banka musí jako akceptant směnku proplatit ze svých prostředků a závazkový úvěr se tak mění na úvěr peněžní. Za poskytnutí akceptačního úvěru si banka účtuje akceptační provizi, obvykle stanovenou jako procentní sazbu ze směnečné částky. Při obchodních operacích se zahraničím se akceptační úvěr označuje jako ramboursní úvěr. Spotřební úvěr Spotřební úvěry představují skupinu úvěrů poskytovaných soukromým osobám a domácnostem na předměty určené ke spotřebě, popřípadě k částečnému krytí jejich spotřebitelských výdajů. Určitá část spotřebních úvěrů je poskytována bez podmínky 19

20 účelového vázání. Doba splatnosti těchto úvěrů se obvykle pohybuje v rozmezí šesti měsíců až pěti let. V řadě bank lze čerpat spotřební úvěr pouze na základě smlouvy s bankou o vedení účtu a to krátkodobým omezeným přechodem účtu do debetního zůstatku. Tyto úvěry jsou poskytovány bankami v řadě variant, obecně je můžeme rozdělit na revolvingové, splátkové a překlenovací. Investiční úvěr Poskytují se nejčastěji jako úvěry střednědobé (do čtyř let splatnosti) nebo dlouhodobé, v praxi nepřesahující deset let. Je pro ně charakteristické účelové určení (i čerpání) k financování investic, tedy pořízení a rozšíření budov, pořízení strojů, zařízení, nástrojů, apod. Vzhledem k velmi širokému rozsahu využití investičních úvěrů jsou podmínky jejich čerpání individuální záležitostí každého úvěrového případu. Základní podmínkou poskytnutí úvěru je kvalita a reálnost záměru budoucího dlužníka, jeho bonita, forma zajištění úvěru. Tyto úvěry jsou spojeny s vyšším rizikem návratnosti a likviditním rizikem banky. Z těchto důvodů jsou poskytovány s maximální obezřetností, v případě neúnosných rizik pro jednu banku je možné rozdělit riziko mezi více bank formou konsorciálního nebo syndikovaného úvěru. Každá ze zúčastněných bank potom nese úvěrové riziko podle výše své úvěrové angažovanosti ve financovaném záměru. Hypoteční úvěr Hypoteční úvěry jsou účelově určeny na investice do nemovitostí, jejich pořízení nebo výstavbu. Jejich charakteristikou je zajištění zástavním právem k nemovitosti. Obvykle jsou poskytovány dlouhodobě, v horizontu splatnosti 5-20 let. Minimální podíl vlastních zdrojů klienta na celkové vyšší investice při poskytnutí hypotečního úvěru je stanoven na 30%, banky stanovují tento podíl individuálně pro jednotlivé obchodní případy. Úročení hypotečního úvěru je odvozeno, podobně jako u jiných úvěrových produktů, od ceny finančních zdrojů banky. Pokud je využito jako zdroje refinancování emise hypotečních zástavních listů, základem úročení úvěru je jejich úrok. Hypoteční úvěr je splácen pravidelnými konstantními splátkami, tzv. anuitami, obsahujícími částku úmoru (splátka jistiny) a částku úroku. V průběhu splácení se mění vnitřní struktura anuity, klesá podíl úroku a roste podíl úmoru, vlivem postupného snižování (splácení) jistiny. Projektové financování Projektové financování lze charakterizovat jako financování samostatné, ekonomicky i právně vymezené akce projektu, kde návratnost vložených prostředků, v případě banky 20

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více