Vznik a vývoj písma. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik a vývoj písma. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)"

Transkript

1 Vznik a vývoj písma Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

2 Co nás dnes čeká? Počátky vizuální komunikace Historie písma (petroglyfy, geoglyfy,...) Vznik písma a nejstarší písmové soustavy (Čína, Babylón, Egypt) Vývoj alfabe3ckých písem Západní řecká písma vývoj la3nky Národní písma Názvosloví Charakteris3cké vlastnos3 písma Druhy písma Klasifikace 3skových písem

3 Užité umění Architektura Grafický design Nejmladší Průmyslový design Typografie Od r Logotyp Písmo 5 3síc let

4 Počátky vizuální komunikace Memogramy = značky určené k zapamatování první značka: šipka lovci si ukazovali směr (později také obrázky) Nejstarší mnemo3cké prostředky: zářezy do stromů vrubové hůlky (vrubořez) uzly (Inkové, Aztékové) šňůrky mušlí kameny s vrypy vlastnické značky (k označení dobytka) zvíře3 se do kůže vypaloval znak

5 Počátky vizuální komunikace Nástěnné malby v jeskyních a na skalních stěnách období pravěku (paleolitu) cca let staré oblast Francie (Lascaux) a Německa (Hohle Fels) tématem velká volně žijící zvířata a lov, ale i abstraktní vzory

6 Petroglyfy Období pravěku (neolitu) cca let př. n. l. Petroglyf = obraz vytvořený opracováním povrchu kamene řezáním, dlabáním, tesáním a obrušováním Stály u zrodu písma jako takového Symboly s určitým významem (používají se do dnešní doby) Závislost na kultuře a umístění Hluboký kulturní a náboženský význam pro společnost Podobnost některých petroglyfů na různých kon3nentech

7 Geoglyfy Geoglyf = velká kresba na zemském povrchu (obecně větší než 4 m) Vzniká aranžováním, vrstvením a skládáním kamenů, štěrku nebo vyrylm do země Nejznámější jsou obrazce na planině Nazca v Peru (200 př. n. l. až 600 n. l.) Většinou znázorňují zvířata (kolibřík, pavouk, opice, ještěrka atd.) Lidé tehdy nemohli vidět svou práci z výšky (spekulace o technice a zejména mo3vaci) Další v Austrálii, USA, Skandinávii, Islandu, Laponsku, Rusku

8 Piktogramy Piktogram = stylizovaný schéma3cký obrázek reálného předmětu jeho smysl je jasný i bez znalos3 jazyka (neváží se na konkrétní jazyk) možnost vyjádření abstraktních slov označuje zároveň slovo, větu, myšlenku, zážitek Objevují se už v mezolitu i v neolitu mladší doba kamenná ( let) V minulos3 se malovaly na hroby významných osob nebo v jeskyních Používají se dodnes (např. značka pro zákaz kouření)

9 Piktogramy Stály na začátku každého pokusu o písmo (piktograf je pak forma psaní pomocí obrázků) Postupně se z nich vyvíjelo pojmové (ideogra- ma3cké) a znakové (logografické) písmo, pak další formy Některé národy zůstaly ve vývoji písma na této úrovni až do 19. stolel (např. severoameričl indiáni) Používají se i v dnešní době (např. orientační značky)

10 Ideogramy Ideogram = symbol s určitým významem, který má konvencí ustálenou podobu obrázku (např. šipka = směr, kříž = zákaz) znak pro slovo nebo slovní spojení reprezentuje ideu, nápad, koncept či myšlenku (typicky např. arabské číslice, matema3cká notace) vznikaly z piktogramů, ale odlišují se od nich (např. piktogram noha, ideogram jí3)

11 Ideogramy Oblast Mezopotámie a Středomoří vývoj obrázkových ideogramů pro určitý pojem, který bylo možno vyjádřit mluvenou řečí Opro3 piktografům složitější na čtení i psaní Vznik pojmového písma znaky nabývaly významu až s kontextem Postupně se začaly rozvíjet v systémy psaní (např. Egyptské hieroglyfy vyšší forma ideogramů)

12 Logogramy Logogram = jediný napsaný znak (grafém), který reprezentuje kompletní grama3cké slovo nebo smysluplnou jednotku jazyka (morfém) Logogramy dnešní doby (např. %, $, &) Většina čínských znaků je klasifikována jako logogramy

13 Vznik písma V historii písma rozeznáváme dvě hlavní období: Předhistorické období vznik předchůdců písma (skalní kresby, petroglyfy, geoglyfy, piktogramy, ideogramy) Historické období vznik ručně psaných, kreslených nebo jinak utvářených písem vznik kovových 3skových písem a 3sku vznik nových 3skových technik v 19. a 20. stolel

14 Co je písmo? Písmo = soubor organizovaných znaků, které mají sloužit k trvalému zaznamenávání myšlenek a skutečnosl (ústní předávání zpráv nestačilo) Je časově i místně nezávislé na osobě sdělujícího Předpokladem čtení a porozumění je nejen znalost znaků, ale také znalost jazyka, v němž je písmo psáno 3 kategorie písma: Logografické (znakové znaky reprezentující slova) Sylabické (slabičné/zvukové) při čtení nutno znát jazyk a výslovnost Alfabe3cké (abecední/hláskové) tvoří ho znaky pro všechny hlásky (fonémy) Seznam písem podle mezinárodního standardu ISO (hxp://cs.wikipedia.org/wiki/seznam_písem)

15 Základní pojmy Grafém (znak) obecný pojem pro symbol v písmu Morfém slovo nebo smysluplná jednotka jazyka Glyf (písmeno) grafická reprezentace znaku Lineární (čárové) písmo glyfy většiny písem tvoří linie (čáry) Nelineární písmo glyfy tvořené jinými typy značek Foném hláska Fone3ka hláskosloví

16 Nejstarší písmové soustavy První písmové soustavy vznikaly nezávisle na sobě: v Číně (logografické) v Babylónu (sylabické) v Egyptě (logografické) Sousední národy od nich převzaly již hotové písmo a přizpůsobili jej vlastním potřebám

17 Čínské logografické písmo Kompletní systém zápisu čínských znaků vyvinut před 3500 lety (nejstarší dochovaný psací systém) Na vývoj evropského písma nemělo přímý vliv Malovalo se štětcem, později se 3sklo kolmo dolů (od roku 1956 i zleva doprava) Čínské znaky jsou odvozené z piktogramů nebo piktogramů a fone3ckých znaků (tzv. séman3cko- fone3cké) obsahují: element reprezentující význam element reprezentující výslovnost Opro3 tomu v jiných systémech psaní (např. alfabe3ckých) reprezentuje znak (písmeno) zvuk nebo kombinaci zvuků

18 Čínské písmo v dnešní době Nevýhoda logografických systémů: velký počet logogramů a memorování jejich významu Počet čínských znaků ve slovníku Kangxi: cca (gramotnost pro pracujícího občana: 4-5 3síc znaků) Nejdůležitější moderní logografické písmo je čínské jeho znaky jsou s různým stupněm modifikace použity také v písmu japonském, korejském a vietnamském Japonsko používá vlastní zjednodušené logogramy od roku 1946 Korea omezila používání čínských znaků Vietnam je zrušil úplně

19 Kaligrafie Kaligrafie = umění krasopisu, kombinace dovednos3 a představivos3 Zahrnuje ručně malované funkční nápisy i výtvarné umění (ručně psaný znak může mít přednost před čitelnosl textu) Pohyby: zápěslm, loktem, paží Jednotlivé znaky jsou improvizované, proměnlivé a spontánní Každý kaligrafický styl je velmi individuální Nejedná se pouze o cvik v dobrém rukopise, ale především o uměleckou formu Orientu Znalost kaligrafie je důležitým krokem k pochopení východoasijské kultury

20 Babylonské klínové písmo Babylon Sumerové, území jižního Iráku Psalo se na hliněné tabulky rákosem seříznutým do špičky Popsané des3čky se usušily na slunci nebo vypalovaly Psalo se zleva doprava Fonogramy sumerové měli několik znaků, které odpovídaly slabikám Po pádu Babylonu (539 př. n. l.) znalost písma klesala Kolem roku 100 klínové písmo zaniklo Mělo přímý vliv na vznik a vývoj mladších forem písma ve starém Egyptě

21 Egyptské obrázkové písmo V Egyptě se objevily tři písmové soustavy: slovní obrázkové (logografické) později slabičné (sylabické, zvukové) nakonec hláskové (alfabe3cké) Nejstarší bylo obrázkové písmo (tzv. hieroglyfy) stáří: 5 3síc let postupně se výtvarně zdokonalovalo a zjednodušovalo použil: na zdech paláců, chrámů a hrobek faraónů 1822 hieroglyfy rozluš3l francouz J. F. Champollion

22 Hieroglyfy Písmo posvátných ry3n Vynalezeney před 5 3síci lety jako obrázkové slovní písmo (asi 3 3síce znaků) V závislos3 na kontextu jej lze vykládat různými způsoby Skládají se ze tří druhů glyfů: fone3cké prvky (zvukový záznam), včetně souhláskových znaků, které fungovaly jako abeceda Ideogramy logogramy

23 Hiera3cké a démo3cké písmo Hiera3cké písmo Pro zjednodušení vytvořili písaři písmo hiera3cké (kněžské) Mělo asi 600 znaků Použil velmi široké (ry3ny na kamenech, papyrové svitky) Démo3cké písmo Z hiera3ckého písma se postupně vyvinulo písmo démo3cké (lidové) Mělo už pouze 24 znaků pro souhlásky, samohlásky bylo nutno při čtení doplňovat podle smyslu a kontextu Používalo se v běžném životě (obchodní smlouvy, dlužní úpisy, nařízení, vyhlášky) Jeho kresba plně podřízena materiálu, na který se psalo (papyrus) Jednotlivé znaky se postupně změnily na písmenové

24 Vznik a historie alfabe3ckého písma Historie abecedy začíná ve starověkém Egyptě první čisté abecedy se zde objevily kolem roku 2000 př. n. l. Démo3cké písmo se stalo základem pro fénický abecední systém 3. stolel př. n. l. vedle sebe existovaly v Egyptě Hieroglyfy, hiera3cké písmo i řecká abeceda Na obrázku starověký egyptský artefakt, který pomohl rozluš3t hieroglyfy (tzv. Rosexův kámen, 196 let př. n. l.)

25 Fénické alfabe3cké písmo Velká fénická písmová revoluce Asi 1400 př. n. l. vzniká fénická abeceda mezi Eufratem a Tigridem Féničané vytvořili souhláskovou (tzv. severosemitskou) abecedu, která měla 22 písmen (jedno písmeno = jeden zvuk) Písmo se psalo zprava doleva Z fénického písma vzniklo 80 procent známých abecedních soustav (např. řecké, hebrejské, arabské, syrské, berberské atd.) Féničané měli kolonie kolem Středozemního moře byli zdatnými obchodníky a mořeplavci (nutnost zápisů) dostali se i do Řecka dovršení abecedního systému

26 Řecké alfabe3cké písmo 10. stolel př. n. l. Řekové přijali písmo fénických obchodníků (nemohli však přijmout metodu použil, která řeč3ně nevyhovovala) Některé znaky (souhlásky) přeměnili na samohlásky, jiné vypus3li Řecké písmo archaické vzniklo z něj několik variant písem pro různá nářečí: východní řecké abecedy (tzv. jónské) písma slovanská (hlaholice cyrilice azbuka) západní řecké abecedy (tzv. dórské) písmo la3nské (la3nka), arménské, gruzinské, koptské atd. porovnáním la3nky a azbuky je vidět, že se vyvíjely ze stejného základu

27 Řecké alfabe3cké písmo Fénická souhlásková abeceda řeč3ně nevyhovovala nahradili levosměrné písmo (zprava doleva) tzv. bustrofédou (obousměrný zápis), který nakonec nahradili směrem zleva doprava převzali 16 znaků přebytečné znaky přeměnily pro samohlásky např. pro O zavedli znak Ω (omega)

28 Řecké alfabe3cké písmo Původ řecké abecedy je jasně sémický (fénický) alef = alfa, beth = beta, gimel = gamma, daleth = delta atd. (v řeč3ně už však žádný význam nemají, pouze znaky pro písmena) Důkazy: shody tvaru osmi písmen pořadí písmen je stejné orientace zprava doleva je stejná Velká řecká písmová revoluce 10. stolel od Řeků přijala písmo celá Evropa Konec vývoje písmového znaku

29 Východní řecká písma Hlaholice Hlaholice nejstarší slovanské písmo (tvůrcem soluňský učenec Konstan3n Filosof Kyrillos: Cyril) malé řecké písmo doplnil několika hebrejsko- samuritskými znaky 43 znaků, oblžná čitelnost měla dvě formy: okrouhlou hranatou 855 s bratrem Metodějem přišli do Velkomoravské říše, aby šířili křesťanství mezi západními Slovany Hlaholice se udržela v Čechách do 11. stolel

30 Východní řecká písma Kyrilice, Azbuka Cyrilice rozšířila se ve starém Velkém Bulharsku prak3čtější než hlaholice název na počest Cylila (prohlášen za svatého) z Bulharska se rozšířila do Srbska, na Ukrajinu a do Ruska Ruská azbuka vychází z cyrilice dříve sloužila hlavně k psaní náboženských knih 1708 car Petr Veliký nechal písmo zjednodušit podle la3nkových vzorů (tzv. graždanka) používá se dodnes

31 Západní řecká písma La3nka Řekové dokončili vývoj písma po stránce schématu, Římané po stránce este3cké La3nka (300 let př. n. l. Etruskové a Italikové) pouze velká písmena (malá písmena až v 10. stol.) la3nská abeceda měla 24 písmen (chyběly znaky J, K, U, Y, W) některá písmena měla dvojí význam: I (i,j), C (c,k), V (v,u) (např. CATVLLVS se četlo jako katulus) vznik patky (tzv. serif) silné a tenké tahy (písmo mělo rytmus), světlo a sln

32 Západní řecká písma La3nka Archaická la3nka vycházela z řeckého písma (orientální ráz) Římská nápisová kapitála písmo tesané do kamene (slnované s výraznými serify) Psaná nebo malovaná kapitála pro veřejné i soukromé dokumenty (jinak také písmo dokumentární) Elegantní kapitála význam v dalším vývoji la3nky

33 Římská písma knižní Vznik dalších písem pro potřeby poli3ky, obchodu i umění (vycházela z nápisových písem) Materiál: plech, papyrus, pergamen Nástroj: rydlo, tř3nové či rákosové pero, později brkové pero Inkoust: ze sazí nebo z duběnek, příp. jiná barviva Vývoj kurzivních písem (italiky) se šikmo skloněnou osou 479 po pádu římské říše začala vznikat písma národní

34 Národní písma Složitý vývoj, vycházejí z římských vzorů Písma raného středověku: Středověké modifikace římských písem Písmo papežských a císařských lis3n Písma francká Karel Veliký ( ) vládl francké říši a vyhlásil reformu písma vznik dobře čitelných rukopisných forem malých písem tzv. karolínská miniskula

35 Zjednodušený model vývoje písma Etruské písmo Latinka Římské písmo Latinská unciála Karolínská minuskula Gotické písmo Egyptské hieroglyfy Fénické písmo Řecké písmo Švabach Hlaholice Cyrilice Fraktura Srbské písmo Azbuka Bulharská hlaholice

36 Lomená písma go3cká 11. stolel období go3ky Tři skupiny: Majuskulová písma nápisová (např. go3cká majuskule, románsko- go3cká majuskule, ornamentální a kaligrafické formy) Formální písma knižní (např. go3cká knižní majuskule, textura tzv. písmo misálové první 3skové písmo, rotunda) Běžná písma kurzivní (go3cká kurzíva italského či francouzského typu, bastardy okrouhlá a hro3tá)

37 První písma knih3sku Nejprve 3sková textura, rotunda a bastarda V 16. stolel se vyvinul švabach a fraktura Období renesance: vznik tzv. humanis3ckých písem (an3kva, litera romana) Období baroka a klasicismu: nedochází již k žádným podstatným změnám písmo se pouze přizpůsobuje novému vkusu a používání nových psacích technik (např. ocelového pera)

38 Názvosloví Verzálky (majuskule) velká písmena Minusky (minuskule) malá písmena Kapitálky malé verzálky na střední výšku písma (x- výška) Italika nakloněné písmo Kurzíva nakloněné písmo (řez) vycházející dnes kresebně ze základního písma (v praxi se nerozlišuje od italiky) Akcent diakri3cké znaménko (čárka, háček, kroužek, tečka aj.) Duktus poměr tloušťky tahů písmene k jeho výšce a šířce (celková světlost nebo tmavost obrazu písmene)

39 Názvosloví Písmová osnova systém linek, na kterých je písmo utvořeno Řez písma varinta (verze) daného typu písma (např. polotučná, tučná, kurzivní, slnovaná atd.) Rodina jeden typ písma ve všech dostupných řezech Serify (patky) příčná zakončení písmových tahů Font v počítači úplný soubor znaků jednoho typu písma Stupeň velikost písma

40 Názvosloví Ligatura (slitek) spojení dvou (tří) znaků, které se chápe jako jeden grafický celek (dvě písmena na jednom kuželu)

41 Druhy písma Písmo psané rukopisné, kaligrafické Písmo kreslené vytvářené kaligraficky plochým perem nebo štětcem, obrysy je možné ocelovým špičatým perem dokreslovat Písmo konstruované vytvářené pomocí technických pomůcek (např. pravítka, kružítka) Písmo typografické 3skové (knih3sk, počítačová sazba)

42 Klasifikace 3skových písem Dynamická (psaná) Přechodová Statická (kreslená) Kolmost a šikmost osy Renesanční Barokní Klasicistní Šířková proporce Proměnná Stejná Hlavní a vedlejší tahy Nediferencované Spojení prvků dynamické i statické Výrazně diferencované Napojení serifů Plynulé Ostré Další Vztah verzálek a mínusek, původ, doba, autor,...

43 Klasifikace 3skových písem Tisková písma la3nková písma jsou tříděna podle mezinárodní klasifikace do deví3 tříd Mezinárodní typografické asociace (ATYPI) nemůže vyhovovat všem jazykům a národním odlišnostem V ČR se používá klasifikace typografa J. Solpery (oborová norma ) tato klasifikace 3skových písem obsahuje 11 klasifikačních skupin

44 Klasifikace 3skových písem La3nková písma an3kvové, lineární, psané, lomené Nela3nková písma pravosměrná slovanské a řecké Nela3nková písma levosměrná orientální Ostatní písma exo3cká 11 skupin 3skových písem se dále dělí na 3 podskupiny: písma základního řezu písma vyznačovací nakloněná písma zdobená (např. písmena tučného a velmi tučného duktu)

45 Klasifikační skupiny 3skových písem 1. Dynamická an3kva (tzv. renesanční) 2. Přechodová an3kva (tzv. baroková) 3. Sta3cká an3kva (tzv. klasicis3cká) 4. Lineární písmo serifové (tzv. egyp3enka) 5. Lineární bezserifové sta3cké písmo (tzv. grotesk) 6. Lineární bezserifové geometricky konstruované písmo (tzv. grotesk) 7. Lineární bezserifové dynamické písmo (tzv. grotesk) 8. Lineární an3kva (tzv. grotesková an3kva groteskan3kva) 9. Kaligrafické písmo (tzv. psané) 10. Volně psané písmo (tzv. psané) 11. Lomené písmo

46 Antikva Jedno z nejstarších (la3nkových) 3skových písem (základ v římské kapitále) Částečně převzalo prvky psaného písma (humanis3ckého knižního písma, tvary majuskul římské nápisové kapitály a karolínských minuskulí) Odlišuje se od Grotesku měnící se šířkou tahu písma (písmo slnované) Základní 3skové písmo se slnovanými tahy, zakončenými serify (lineární písmo serifové) např. Computer Modern Roman Používá se dodnes na celém světě

47 Antikva Dynamická an3kva: Garamond, Pala3no, Times Roman Přechodová an3kva: Baskerville Sta3cká an3kva: Bodoni, Didot, Century Schoolbook Lineární an3kva: Friz Quadrata, Op3ma

48 Grotesk" Tiskové písmo, které vzniklo poč. 19. stolel v Anglii jako jedna z odnoží an3kvy Písmena mají všechny tahy stejně široké Bez slnování a bez patek (lineární bezserifové písmo) Obyčejný grotesk patří k nejjednodušším typům písma Příklady: Helve3ca, Arial, Univers atd.

49 Zdobená písma Tvoří zvláštní skupinu Podle normy je zařazujeme vždy do té skupiny, ze které jsou odvozené Akcidenční písmo = písmo pro zvláštní příležitost (např. reklamní 3skoviny, 3tulky novin)

50 Charakteris3cké vlastnos3 písma Čitelnost Tvarová dokonalost Dlouhý text z minusek je čitelnější než z verzálek Krátký text z verzálek je čitelnější z dálky než nápisy z minusek Nejvýraznějším a nejčitelnějším písmem na krátké nápisy je grotesk (v delších textech unavuje) An3kvové písmo neunavuje čitelnost ani po delší době Nejdůležitější pro čitelnost je horní část písmen, kterou oči sledují nejvíc

51 Rozpal písma Písmena uzavřená: I, H, M, N, U, B, D, R, O Písmena z pravé strany otevřená: C, G, E, L, K, P, F Písmena z levé strany otevřená: J Písmena otevřená: A, V, X, T, Z, S, Y, W Pravidla: Čím uzavřenější písmo, lm menší část jeho plochy se stává součásl plochy mezi písmeny, mezera mezi písmeny bude větší Čím otevřenější písmeno, lm větší část vnitřní plochy písmene se stává součásl plochy mezi písmeny, mezera mezi písmenu bude menší

52 Rozpal písma Rozpal = vzájemné vyrovnávání mezi písmeny tak, aby vzdálenos3 mezi písmeny byly op3cky stejné Při tvorbě mezery mezi písmeny je nutno pamatovat na seskupení nejchoulos3vějších písmen: LAJ, VT, VY, TY, RA, LJ, KA, VZ, VJ Při seskupování kulatých písmen musí být mezera menší, jinak dochází k oddalování Pozor na poslední písmeno ve slově (dává se blíž)

53 Děkuji za pozornost

54 Použité zdroje The History of Visual Communica3on (hxp:// Beran Vladimír & kol.: Aktualizovaný typografický manuál Kočička Pavel, Blažek Filip: Prak3cká typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Petr Ličman lic060 Obsah 1. Typy písemných systémů 2. Vznik a nejstarší typy písma 3. Dostupnost historických písem Typy písemných

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma Antika 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo Obrázek 20: Řecké písmo Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma 9. 8. století Řekové přejali a zdokonalili fénické písmo

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Základy práce s textem

Základy práce s textem Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma Antika 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo Obrázek 20: Řecké písmo Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma 9. 8. století Řekové přejali a zdokonalili fénické písmo

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma DTP - Typografie písma Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma Rukopis a zásady jeho tvorby Zásady pro rozumnou komunikaci

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Jak psát správné znaky

Jak psát správné znaky Jak psát správné znaky I. им ε ρѕά? Naučit se správně číst a psát je nutnost. Často však neumíme ani jedno. Typografie je vždy spojována s vizuální podobou sdělení, kdy znakům přisuzujeme význam podle

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI

TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI 5000 vývoje písma - chronologická tabulka Písmo - komunikace Písmo - ètyøi vývojové stupnì písma Dvì formy vnímání písma Pøedchùdci písma Písmo a národy Slovanské písmo Vývoj

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století.

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století. Gotické písmo - Majuskulová písma nápisová /gotická majuskule, románsko-gotická majuskule aj. kaligrafické formy/ - Formální písma knižní /gotická knižní minuskule, textura, rotunda/ - Běžná písma kursivní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Vývoj latinky od počátků do středověku

Vývoj latinky od počátků do středověku Vývoj latinky od počátků do středověku ŠÍMOVÁ, Barbara. Vývoj latinky : od počátků do středověku. Brno, 2002. 37 s. Oborová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. OBSAH 1. Úvod 3 2. Všeobecný

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY Podívejme se například na čínskou počítací desku. Učiníme-li poslední krůček a nahradíme v každém políčku skupinu tyčinek odpovídající číslicí, obdržíme vyjádření čísla v desítkové

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Darina Bártová. Počítačová typografie

Darina Bártová. Počítačová typografie Darina Bártová Počítačová typografie Typografie Je to nauka o písmu a jeho použití. Na vzhled dokumentu působí velké množství vlivů, které mají pro výsledný vjem zásadní význam. Typografická úroveň počítačem

Více

Typografie - teorie a základní aplikace

Typografie - teorie a základní aplikace Typografie - teorie a základní aplikace Typografie dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Sazba knihy, časopisu

Sazba knihy, časopisu Sazba knihy, časopisu Postup práce, typografická pravidla a typické chyby Postup práce: podklady od zákazníka (kvalitní obrázky a texty po jazykové korektuře) návrh (formát knihy, zrcadlo sazby, kompozice

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více