MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb"

Transkript

1 MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, Praha 3 IČ: DIČ: CZ Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L Vymezení pojmů Služba: je otevřený decentralizovaný a svobodný systém pro správu elektronické identity Uživatelů umožňující používání jednotných identifikačních údajů pro přístup k různým informačním systémům provozovaným různými Poskytovateli. Poskytovatel: fyzická nebo právnická osoba provozující systémy, do nichž umožňuje vstup třetím osobám s využitím Služby. Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která užívá Službu. Registr identit: informační systém provozovaný Vyhlašovatelem, který obsahuje údaje o Kontaktech. Registr identit může být spojen s centrálním registrem, který Vyhlašovatel provozuje jako databázi o doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách, případně může být s centrálním registrem identický. Pojmy zde neuvedené mají význam zejména dle Pravidel poskytování služby mojeid pro koncové uživatele či Podmínek užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatelů. 3 Předmět a účel motivačního programu Za účelem rozšiřování počtu Uživatelů Služby a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedním z účelů služby mojeid je rovněž zvyšování správnosti, přesnosti a úplnosti údajů uživatelů, kteří užívají Službu a jsou či mohou být držiteli doménového jména registrovaného v cctld.cz, a že Uživatelé Služby, jejichž údaje byly ověřeny, mohou více zabezpečit své osobní údaje, neboť poštovní adresa Kontaktu, jehož údaje byly ověřeny, může být skryta, se Vyhlašovatel zavazuje za podmínek určených těmito mojeid: Pravidly motivačního programu pro poskytovatele služeb (dále jen tato Pravidla ) odměnit ty Poskytovatele, kteří zavedou ve svých systémech používání Služby, umožní svým uživatelům založení účtu mojeid (uživatelského účtu Služby), a to pomocí údajů, které příslušný uživatel má již uloženy v systému Poskytovatele a které budou převedeny do Registru identit a u nichž jejich Uživatel provede plnou identifikaci či validaci. Pro účely plnění Vyhlašovatele dle těchto pravidel se založeným účtem mojeid rozumí účet mojeid identifikovaný nebo podmíněně identifikovaný dle čl Pravidel poskytování služby Milešovská 5, Praha 3 DIČ CZ M /5

2 mojeid pro koncové uživatele, plně identifikovaným se rozumí účet mojeid, který byl ověřen prostřednictvím jednorázového hesla zaslaného třemi různými kanály (PIN 1, PIN 2 i PIN3) a validovaným účtem se rozumí účet, u něhož byla jednoznačně ověřena totožnost Uživatele, a to některým ze způsobů dle čl Pravidel poskytování služby mojeid pro koncové uživatele. 4 Podmínky účasti v programu Programu se může zúčastnit pouze takový Poskytovatel, který má s Vyhlašovatelem uzavřenou Smlouvu o užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatele, zavede Službu do svých systémů tak, že taková aplikace bude splňovat požadavky dle přílohy č. 1 těchto Pravidel, bude předávat data svých uživatelů speciálním rozhraním dle přílohy č. 2 těchto Pravidel. Náklady spojené s účastí v programu nese Poskytovatel, který nemá nárok na jejich úhradu ani v případě předčasného ukončení programu. 5 Práva a povinnosti 5.1 Poskytovatel Poskytovatel je oprávněn uspořádat na vlastní náklady komunikační kampaň směrem ke svým uživatelům tak, aby je motivoval k zakládání uživatelských účtů Služby; rozsah i forma této kampaně je libovolná a závisí na uvážení a možnostech každého Poskytovatele; na žádost poskytne Vyhlašovatel Poskytovateli sadu komunikačních materiálů (text, grafika a podobně), které bude moci Vyhlašovatel za tímto účelem použít; každá komunikační kampaň či jiná aktivita, jejímž účelem je také motivace uživatelů k zakládání uživatelských účtů Služby podléhá předchozímu schválení Vyhlašovatelem; Poskytovatel nesmí provádět zakládání uživatelských účtů Služby bez vědomí a souhlasu svých uživatelů. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele na předání údajů účtu Uživatele u Poskytovatele do uživatelského účtu služby mojeid; Poskytovatel není oprávněn vyhlásit vlastní provizní (affiliate) program, jehož účel je, byť jen zčásti, shodný s účelem tohoto motivačního programu či vede ke stejnému výsledku, tedy umožnění uživatelům založit si uživatelský účet Služby, a na jehož základě by Poskytovatel vyplácel finanční plnění, poskytoval věci, služby či jiné penězi ocenitelné hodnoty třetím osobám zprostředkovatelům, pro něž je proviní program Poskytovatele určen. 5.2 Vyhlašovatel Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu programu provádět vlastní komunikační aktivity spojené se Službou Milešovská 5, Praha 3 DIČ CZ M /5

3 6 Finanční odměny, podmínky a způsob jejich vyplácení 6.1 Výše finančních odměn Za každý založený uživatelský účet Služby, který bude založen prostřednictvím údajů uložených v systému Poskytovatele a jehož data budou předána v souladu s ustanoveními těchto Pravidel a ověřena prostřednictvím jednorázového hesla (kódy PIN1 a PIN2) - tzv. částečná identifikace; ověření ové adresy a telefonního čísla, vzniká Poskytovateli nárok na odměnu ve výši 20,-- Kč za každý takový uživatelský účet Služby; Poskytovateli vzniká nárok na dodatečnou odměnu ve výši 80,-- Kč, budou-li data uživatelského účtu Služby, který byl založen a ověřen dle čl , ověřena i prostřednictvím kódu PIN3 (ověření poštovní adresy, tzv. plná identifikace); Poskytovateli vzniká nárok na dodatečnou odměnu ve výši 100,-- Kč, budou-li data uživatelského účtu Služby, který byl založen a ověřen dle čl , ověřena i prostřednictvím tzv. validace (fyzického ověření totožnosti uživatele) Poskytovatel může získat finanční odměny dle těchto Pravidel v maximální výši ,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za kalendářní rok; na základě dohody Poskytovatele s Vyhlašovatelem lze tento limit navýšit, a to i opakovaně; na navýšení limitu však nemá Poskytovatel nárok, Vyhlašovatel je oprávněn požadavek na navýšení limitu odmítnout, a to i bez udání důvodu Veškeré částky dle čl až jsou bez příslušné daně z přidané hodnoty. 6.2 Výplata odměn Počty založených a ověřených uživatelských účtů a dosažená výše odměn se evidují za kalendářní měsíc, a to počínaje Každý Poskytovatel, který splní podmínky pro výplatu odměny dle čl , obdrží do 6. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce přehled s uvedením počtu založených účtů a celkovou výši dosažené odměny Odměna je vyplacena pouze Poskytovateli, jehož výše odměny za kalendářní měsíc dosáhne alespoň 1.000,-- Kč (dále jen minimální výše odměny ) a zároveň z celkového počtu založených a ověřených uživatelských účtů Služby za kalendářní měsíc bude alespoň 60 % plně identifikováno (tzn. ověřeno všemi částmi jednorázového hesla PIN1, PIN2, PIN3). Výplata je provedena výhradně na základě Poskytovatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s třicetidenní splatností. Tento daňový doklad musí být Vyhlašovateli doručen nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, za který má být odměna vyplacena. Není-li daňový doklad Vyhlašovateli doručen v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká. Daňový doklad musí splňovat náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Úhrada bude Vyhlašovatelem provedena na účet Poskytovatele zveřejněný správcem daně dle 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden bankovní účet jiný. Pokud Poskytovatel nemá u správce daně zveřejněn bankovní účet ve smyslu výše uvedeného ustanovení, Milešovská 5, Praha 3 DIČ CZ M /5

4 provede Vyhlašovatel úhradu až po jeho zveřejnění, přičemž po tuto dobu není v prodlení s úhradou. Poskytovatel je povinen Vyhlašovateli uveřejnění takového bankovního účtu neprodleně oznámit Poskytovatel, který za kalendářní měsíc nedosáhne minimální výše odměny, avšak splní podmínku alespoň 60 % plně identifikovaných účtů Služby (viz čl ), může uplatnit nárok na vyplacení v okamžiku, kdy této výše dosáhne součet všech doposud dosažených a nevyplacených odměn, a to daňovým dokladem doručeným Vyhlašovateli nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, kdy bylo minimální výše odměny dosaženo. Vždy (v každém takovém kalendářním měsíci) však musí být splněna podmínka alespoň 60 % plně identifikovaných účtů služby! Není-li daňový doklad Vyhlašovateli doručen v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká Odměny nedosahující minimální výše se nevyplácejí, a to ani po skončení programu. 7 Trvání programu Program trvá od do nebo do okamžiku, kdy jsou vyčerpány finanční prostředky vyčleněné Vyhlašovatelem pro účely výplaty finančních odměn dle těchto Pravidel, které pro dané období činí 2,5 mil. Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), podle toho, jaká z těchto událostí nastane dříve. 8 Způsob komunikace Komunikace mezi Poskytovatelem a Vyhlašovatelem probíhá zásadně elektronicky. Vyhlašovatel pro komunikaci s Poskytovatelem používá ovou adresu uvedenou v uzavřené Smlouvě o užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatele, případně jinou adresu sdělenou pro účely plnění dle těchto Pravidel Poskytovatelem. 9 Odpovědnost za újmu Poskytovatel odpovídá za újmu způsobenou Vyhlašovateli zejména tím, že poruší tato Pravidla. Poskytovatel zároveň bere na vědomí, že odpovědnost Vyhlašovatele za újmu se řídí příslušným ustanovením Podmínek užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatelů, jejichž aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Vyhlašovatele. 10 Závěrečná ustanovení 10.1 Vyhlášení programu Program se vyhlašuje prostřednictvím webové stránky Vyhlašovatele a Milešovská 5, Praha 3 DIČ CZ M /5

5 10.2 Ukončení programu Vyhlašovatel si ponechává právo program ze závažných důvodů i bez udání důvodu kdykoli změnit či zrušit. Změny či zrušení budou provedeny prostřednictvím webových stránek vyhlašovatele použitých pro vyhlášení programu Právní rámec programu Program se řídí platnými právními předpisy České republiky. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení či odchylky k těmto Pravidlům motivačního programu či souvisejícím dokumentům jsou vyloučeny. 11 Přílohy Příloha č. 1 Všeobecné principy podpory Služby Příloha č. 2 Technické podmínky provozu Příloha č. 3 Podmínky užití služby mojeid pro přihlášení k systémům Poskytovatele Milešovská 5, Praha 3 DIČ CZ M /5

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1. 3. 2015 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace... 3 4. Registrace Doménového

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOMAIN EXPRES

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOMAIN EXPRES Č.j: Účinnost od: 25.9.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOMAIN EXPRES Článek 1 Úvodní ustanovení (1) O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 60193336,

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate (dále Affiliate program) provozovaného společností Naspers OCS, s.r.o. se sídlem, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více