VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014"

Transkript

1 VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty v Programu Kulturních aktivit na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, jež specificky rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost. Určení výběrového dotačního řízení: Tematické okruhy (druhy podporovaných činností) Charakter projektů: fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, refrencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, recenzí, výstřižky z tisku či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele), vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury I. akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky, festivaly a jiné otevřené akce, kterým předchází celorepublikový výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají periodický charakter, popřípadě trvají minimálně jeden týden), akce a přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s dosahem na území minimálně dvou krajů ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. II. Postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury. Dotace může být udělena v max. výši ,- na jednu přehlídku na základě kvantitativních kritérií (počet inscenací, těles, choreografií/artefaktů, počet lektorů a účastníků, délka trvání). Podle těchto kritérií, aktuálně ověřených, budou postupové přehlídky rozděleny do tří kategorií s odstupňovanou výší dotace (do ,-, do ,- a do ,- ). Dotace může být použita zejména na lektorné a pronájem, případně na dopravu, cestovné a ubytování. Loutkářská Chrudim - celostátní přehlídka loutkářských souborů, Chrudim Dětská scéna - celostátní přehlídka dětského divadla a celostátní přehlídka dětských recitátorů, Svitavy Tanec, tanec - celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Jablonec nad Nisou Celostátní přehlídka dětských školních pěveckých sborů, Uničov Šrámkův Písek/ Divadelní Šumperk - celostátní přehlídka experimentujícího divadla Wolkrův Prostějov - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie, Prostějov

2 Divadelní Piknik Volyně - celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Popelka Rakovník - celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Český videosalon - celostátní soutěž neprofesonální filmové tvorby, Ústí nad Orlicí Kutná Hora - celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Mladá scéna - celostátní přehlídka studentských divadelních souborů, Ústí nad Orlicí Opava cantat - celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Krakonošův divadelní podzim - přehlídka venkovských souborů, Vysoké nad Jizerou. Projekty mohou být zaměřeny na akce a aktivity podporující: 1. tradiční českou hudebnost, akce v rámci výročí významných osobností Roku české hudby 2. slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů, 3. neprofesionální tvorbu výtvarnou, fotografickou, zvukovou a filmovou, 4. všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účast členství v některém z pořádajících občanských sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů), 5. estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů, 6. kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního programu přípravy na stárnutí podle usnesení vlády ČR č. 8/2008, 7. umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovaci, 8. odbornou ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje). Upozornění: Ministerstvo kultury nepodporuje akce komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Výběrové dotační řízení není určeno na podporu prvního ročníku akcí - ustanovení neplatí pro postupové přehlídky ve smyslu bodu II. Podmínky výběrového dotačního řízení: Žadatel o dotaci

3 O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice. Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy). Žadatel může předložit maximálně dva projekty, každý formou samostatné žádosti. Vpřípadě občanského sdružení předkládá projekt výhradně nejvyšší - ústřední - orgán občanského sdružení, a to i za regionální články sdružení. Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu. Žádost o dotaci Žadatel předkládá konkrétní a kontrolovatelný projekt v některém z vyhlášených tematických okruhů. Projekt musí obsahovat reálný a vyrovnaný rozpočet (celkové neinvestiční náklady = předpokládané příjmy (včetně vlastního vkladu žadatele) + požadovaná dotace MK). Projekt musí být realizován v roce 2014 na území ČR. Žádost se předkládá na předepsaném formuláři a předepsanou formou - 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky. Projekt musí obsahovat povinné přílohy v požadovaném počtu. Elektronická žádost o dotaci musí obsahovat: Vyplněný formulář žádosti. Vyplněný formulář rozpočtu projektu a vyplněný formulář podrobné zdůvodnění požadovaných položek. Podrobný popis projektu. Tištěná žádost o dotaci musí obsahovat: Vyplněný formulář žádosti. Vyplněný formulář rozpočtu projektu a vyplněný formulář podrobné zdůvodnění požadovaných položek. V případě spolupořadatelských akcí žadatel předloží celkový rozpočet projektu (souhrn nákladů a příjmů všech spolupořadatelů) a zárověň rozpočet žadatele (náklady a příjmy pouze žadatele). Podrobný popis projektu. Povinné přílohy.

4 Tištěná žádost o dotaci musí obsahovat tyto přílohy: Příloha č. 1 rozpočet projektu Příloha č. 2 podrobné zdůvodnění požadovaných položek Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 podrobný popis projektu (konkrétní koncepční a realizační plán, jasná formulace obsahu a cíle - komu je projekt určen, přínos pro cílovou skupinu, odhad, jak velké cílové skupině projekt poslouží, personální zajištění, časový harmonogram včetně propagační strategie projektu - nejvýše 3 strany strojopisu A4) kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení, registrovaného u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, včetně kopií o změnách v registraci; platný výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti včetně uvedení osob s podíly v této právnické osobě; živnostenský list; zřizovací listina; u fyzických osob výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců; akciová společnost současně dodá seznam akcionářů!) kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele za něj jednat (např. doklad o ustavení statutárních orgánů, plná moc, zmocňující danou osobu jednat za žadatele apod.) Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu vč. aktualizací kopie dokladu o přidělení IČO (pouze v případě, že IČO není uvedeno ve stanovách obč. sdružení, zřizovací listině nebo výpisu z obch. rejstříku) doklad o předchozí činnosti - povinné pro žadatele, kteří žádají o dotaci poprvé k projektu obsahujícímu ediční činnost přiložit odborné posudky dvou recenzentů, do rozpočtu uvést náklady na výrobu (na tiskařské práce vč. grafiky, honoráře), rozsah (formát + počet stran), náklad (počet výtisků), informace o způsobu distribuce Přihlášení do výběrového dotačního řízení Přihláška se předkládá na předepsaném formuláři "Žádost o státní dotaci v roce 2014". (Přihlášku vyplňte dle Pokynů k vyplnění formuláře, podrobnější komentáře jsou dále uvedeny přímo ve formuláři.)

5 Žádost v listinné podobě včetně příloh 1-9 je třeba poslat doporučeně na adresu: Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1, nebo osobně doručit na podatelnu Ministerstva kultury (dtto) v den uzávěrky do hod. Žádost v elektronické podobě včetně příloh 1-3 ve formátu *.xls a *.doc nebo *.rtf mailem na adresu: nebo datovou schránkou nejpozději v den uzávěrky! Pokud subjekt podává dvě přihlášky, je nutné každou přihlášku podat jako samostatnou žádost včetně uvedených příloh způsobem výše uvedeným. Tištěná žádost se předkládá nesvázaná pevnou vazbou, jako volné listy sepnuté kancelářskou sponou. Uzávěrka výběrového dotačního řízení Přihlášky do dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 27. září 2013, při osobním podání do hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem Projekty přijaté do výběrového dotačního řízení posoudí odborná komise. Výsledky 1. kola výběrového řízení ministerstvo zveřejní nejpozději do 31. prosince 2013, konečné výsledky nejpozději do 31. března 2014 na svých internetových stránkách. Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely, a to ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a usnesení vlády č.479/2013 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Projektům předloženým po termínu, neúplně či chybně vyplněným, nevybaveným povinnými předlohami, či obsahově nevyhovujícím tematickým okruhům, nemůže být dotace ze státního rozpočtu poskytnuta a takové žádosti budou z výběrového dotačního řízení vyřazeny. Dotace nebude poskytnuta tomu žadateli, který opožděně, neúplně nebo nesprávně vyúčtuje dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury v roce 2013! Z dotace nelze hradit investiční náklady, výdaje na mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, taxi, pohoštění, dary, věcné ceny, reklamní předměty, zahraniční cesty, bankovní poplatky, účetní a právní služby, náklady na proškolení personálu nebo zpracování projektu a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu. Z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Na náklady spojené se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou součástí programu MK a nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu. Pouze ve výjimečných případech lze podpořit stravování účastníků akce.

6 Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace. Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů (podle možností rozpočtu MK a významu projektu). Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto dotačního řízení v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet ministerstva. V případě snížení rozpočtu ministerstva v roce 2014 bude adekvátně snížena dotace na projekt. Doporučujeme, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci zaregistrovali do systému Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci "Nestátní neziskové organizace". Projekty zaslané do výběrového dotačního řízení, včetně příloh, ministerstvo žadatelům nevrací. V případě nejasností v souvislosti se zpracováním projektu se obracejte na odbor regionální a národnostní kultury, Ivana Vozková, tel ,

7 Pokyny k vyplnění formuláře žádosti: 1) Pečlivě vyplňte všechny kolonky 2) Textové části: tam, kde doplňujete text a do některé buňky nebudete vyplňovat žádný údaj, nic neproškrtávejte, ponechte ji prázdnou 3) Části s číselnými údaji (týká se hlavně rozpočtových údajů): tam, kde nebudete uvádět žádné číslo, do prázdného řádku vepište nulu. Celkové součty se v příslušných buňkách sečtou automaticky. 4) Částky vepisované do textové částky tabulky nebo do tabulky rozpočtu a tabulky podrobného zdůvodnění požadovaných položek vepisujte bez pomlček, znaménka apod. (např ) 5) Pozorně si přečtěte vložené komentáře k některým buňkám. (V žádosti jsou komentáře označeny malým červeným růžkem v pravém horním rohu dané buňky a zobrazí se, pokud na danou buňku najedete myší) 6) Na závěr si porovnejte všechny číselné údaje týkající se rozpočtu. Údaje v žádosti i tabulkách se musí shodovat. Tabulka rozpočtu se sčítá samostaně a není propojena s textovou částí žádosti. 7) Mezi buňkami se pohybujte pomocí kláves se šipkou nebo myší 8) Některé součtové buňky jsou předvyplněny vzorcem - sledujte komentáře u nich uvedené! 9) Vkládat řádky do tabulek a přehledů je možné přes příkaz "vložit" - "řádek" (vkládá řádky nad) 10) Buňky jsou upraveny tak, že text do nich vepisovaný se automaticky zalamuje. Při psaní delších textů je nutné ukončit psaní v buňce klávesou "enter" a výšku řádku upravit pro zobrazení celého textu (např. uchopením spodní linky řádku levým tlačítkem myši a jejím popotažením dolů).

8 Evidenční číslo (doplní poskytovatel dotace) Žádost o státní dotaci v roce 2014 (vyplní žadatel) Název poskytovatele dotace: Ministerstvo kultury - odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 Název dotačního programu: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit OBOR: (zaškrtněte příslušný obor) 1. dětské estetické aktivity ( všech oborů) 2. divadelní a slovesné aktivity dospělých 3. hudební aktivity dospělých 4. taneční aktivity dospělých 3. akce v rámci Roku české hudby 5. výtvarné, foto a filmové aktivity dospělých Přesný název projektu (max. 100 znaků vč. mezer) u postupových přehlídek: Název celostátní přehlídky na kterou lze postoupit Doba realizace projektu: Datum konání akce: od: Místo realizace projektu: 1. Identifikační údaje o předkládající organizaci do: Lhůta, v níž má být dosaženo účelu, na který je dotace poskytována: 1.1. Název Organizační forma (forma právní 1.2. subjektivity): Sídlo právn. osoby/adresa trvalého pobytu fyz. osoby: Obec: PSČ: Část obce: Kraj: Ulice: č. p. č. o. Telefon: Prezentace na Datová schránka nezřízena / Internetu: zřízena na jméno: Korespondenční adresa (v případě, že se neshoduje se sídlem právnické osoby nebo místem trvalého pobytu fyzické osoby): 1.4. IČO DIČ Číslo a datum registrace u MV (občanské sdružení), včetně změn Oddíl a vložka v obchodním rejstříku (o.p.s., s.r.o.), včetně změn

9 1.5. Datum evidence na MK (církevní právnická osoba) Zřizovatel (příspěvková organizace) Rodné číslo Datum narození Finanční úřad příslušný pro daňové přiznání a) Číslo účtu b) Číslo účtu u České národní banky pro čerpání dotace z MK, pokud bylo zřízeno (týká se pouze akciových společností, společností s ručením omezeným a veřejných obchodních společností) Informace o žadateli - právnické osobě u peněžního ústavu (název a kód) Osoby jednající jménem právnické osoby: Jméno, titul, funkce: Jedná za PO jako/na základě: 2.1. Kontaktní adresa: Telefon/ Jméno, titul, funkce: Jedná za PO jako/na základě: Kontaktní adresa: Telefon/ Realizátor projektu (řešitel, osoba odpovědná za projekt) Jméno, titul, funkce Organizace Adresa Telefon/ Seznam osob, v níž má žadatel, který je právnickou osobou, podíl ke dni podání žádosti Název: Sídlo : IČO: Výše podílu v % Název: Sídlo : IČO: Výše podílu v % Seznam osob, které mají podíl v žadateli, který je právnickou osobou (nelze-li tyto osoby identifikovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, který je přílohou žádosti) Název: Sídlo : IČO: Výše podílu v % Název: Sídlo : IČO: Výše podílu v % Seznam osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek Název: 2.5. Sídlo : IČO: Název: Sídlo : IČO:

10 Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností): Cílové sociální skupiny, jimž jsou služby určeny: a/ děti do 18 let b/ mládež do 26 let c/ rizikové skupiny dětí a mládeže d/ senioři e/ osoby se zdravotním postižením 3.2. f/ osoby v sociální nouzi g/ příslušníci národnostních menšin h/ romská menšina (specifické problémy) i/ osoby, ohrožené drogami nebo na drogách závislé j/ uprchlíci, cizinci k/ krajané l/ obyvatelé venkova m/ jiné Kulturní projekty realizované předkládající organizací v kalendářním roce 2013 (max. 5 řádků - v případě nedostatku místa rozveďte ve zvláštní příloze) Působnost organizace Mezinárodní (územní vymezení) Celostátní Krajská (název nebo názvy regionu) Místní (název lokality) 5. Počet pracovníků v organizaci (nevyplňuje fyzická osoba) 5.1. počet členů: členské příspěvky/člen: celkový počet placených pracovníků přepočtený počet placených pracovníků

11 6. Doplňující údaje o projektu Ve kterých krajích je projekt realizován: Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v roce 2013? Pokud ano, uveďte kterým orgánem a v jaké výši a kým: Anotace projektu, který je součástí žádosti (jasně formulovaný obsah a cíl - nejvýše 5 řádků, podrobný popis projektu viz povinné přílohy) 6.4. Které neprofesionální soubory, sbory, hudební tělesa a jednotlivci z ČR se akce zúčastní (včetně popisu jejich výběru na akci ). Předpokládaný počet souborů, jednotlivců, účinkujících, autorů děl či artefaktů. Které neprofesionální soubory, sbory, hudební tělesa a jednotlivci ze zahraničí se akce zúčastní Podíl profesionálních umělců na realizaci projektu( počet, konkretizace jejich podílu, např. lektor,porotce, konzultant apod.) 7. Základní údaje o rozpočtu projektu (podrobný rozpočet na přiloženém formuláři, včetně zdůvodnění jednotlivých položek - viz povinné přílohy) Celkové neinvestiční náklady na projekt v Z toho materiálové náklady Z toho nemateriálové náklady (služby) Z toho osobní náklady (mzdy včetně odvodů, ostatní osobní náklady) Předpokládané příjmy z projektu Výše požadované neinvestiční dotace celkem tj. max. % #DĚLENÍ_NULOU! Vlastní podíl organizace na financování projektu (pokud se organizace podílí vlastními příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb) v v % ########### Podíl ústředních orgánů (mimo MK), krajských, magistrátních a obecních úřadů na financování projektu (předpoklad) Název v v % ########### Název v v % ########### Název v v % ########### Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na financování projektu (předpoklad) Název v v % ########### Název v v % ########### Název v v % ########### Název v v % ########### Název v v % ########### Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (předpoklad) Název v v % ########### Název v v % ###########

12 8. Údaje o celkových příjmech a výdajích organizace v předcházejícím uzavřeném kalendářním roce (2011) 8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem Příspěvky ústředních orgánů, krajských, magistrátních, obecních úřadů Název 8.2. Název Název Název Název Dary nadací, z podnikatelské sféry apod Název Název Název 8.4. Příjmy z členských příspěvků Další příjmy: Celkové výdaje 9. Přehled o dotacích v tis. rok MK - odbor regionální a národnostní kultury (uveďte též, ve kterém MK - ostatní odbory programu) (jmenujte) další ministerstva krajský úřad obec, město Povinné přílohy projektu Příloha č. 1 rozpočet projektu Příloha č. 2 podrobné zdůvodnění požadovaných položek Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 podrobný popis projektu (konkrétní koncepční a realizační plán, jasná formulace obsahu a cíle - komu je projekt určen, přínos pro cílovou skupinu, odhad, jak velké cílové skupině projekt poslouží, personální zajištění, časový harmonogram včetně propagační strategie projektu - nejvýše 3 strany strojopisu A4) kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení, registrovaného u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, včetně kopií o změnách v registraci; platný výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti včetně uvedení osob s podíly v této právnické osobě; živnostenský list; zřizovací listina; u fyzických osob výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců; akciová společnost současně dodá seznam akcionářů!) kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele za něj jednat (např. doklad o ustavení statutárních orgánů, plná moc, zmocňující danou osobu jednat za žadatele apod.) kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu vč. aktualizací kopie dokladu o přidělení IČO (pouze v případě, že IČO není uvedeno ve stanovách obč. sdružení, zřizovací listině nebo výpisu z obch. rejstříku) doklad o předchozí činnosti - povinné pro žadatele, kteří nebyli příjemci dotace v tomto programu v roce 2013 k projektu obsahujícímu ediční činnost přiložit odborné posudky dvou recenzentů, do rozpočtu uvést náklady na výrobu (na tiskařské práce vč. grafiky, honoráře), rozsah (formát + počet stran), náklad (počet výtisků), informace o způsobu distribuce

13 11. Předkladatel je povinen v žádosti vyplnit všechny rubriky, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoli bod ve zvláštní příloze Potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, pravdivé a úplné. Prohlašuji, že tištěná a elektronická verze žádosti a jejich příloh jsou indentické. Prohlašuji, že nemám žádné splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům územních samosprávných celků ani splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Prohlašuji, že jsem se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuji je. Prohlašuji, že na tento projekt, nebo jeho část, není požadována dotace ze státního rozpočtu jiným právním subjektem. Podáním této žádosti dávám Ministerstvu kultury se sídlem v Praze 1, Maltézské náměstí 471/1, IČ , v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě uvedených v této žádosti a jejich zveřejněním ve veřejně přístupném informačním systému Ministerstva financí - CEDR, případně jiným zákonem stanoveným způsobem, za účelem poskytnutí dotace v rozpočtu MK, a to na dobu nezbytně nutnou. V dne: Žadatel jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby Oprávněná osoba jedná jako (označte křížkem - vyplňuje pouze žadatel, který je právnickou osobou): statutární orgán žadatele: na základě udělené plné moci:

14 ROZPOČET PROJEKTU Příloha č. 1 Žadatel: Program: 0 Kulturní aktivity na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit Přesný název projektu: 0 Náklady na projekt (nutno vyplnit oba sloupce str. 1 a v příloze č. 2 podrobně zdůvodnit jednotlivé požadované položky) Druh výdajů Celkový rozpočet Úhrada z dotace MK Materiálové náklady z toho materiál vybavení kancelářské potřeby jiné (specifikovat) Nemateriálové n. (služby) z toho nájemné přeprava osob a materiálu cestovné* propagace poštovné, telefon jiné (specifikovat) (např.lektorné, honoráře.)** Osobní náklady z toho mzdy včetně odvodů náklady počet osob: Neinvestiční náklady celkem * Z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla ** lektorné, honoráře, pokud jsou hrazeny fakturou jako služba, jinak zahrnout mezi ostatní osobní náklady

15 Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje financování projektu) Příjmy z projektu: z toho vstupné kurzovné z prodeje jiné (specifikovat) Další zdroje financování projektu: z toho vlastní finanční vklad žadatele dotace od ústředních orgánů mimo MK dotace od jiných orgánů státní správy dotace od samosprávy (kraj, obec) příspěvky od sponzorů zahraniční zdroje jiné (specifikovat) Příjmy celkem Rozdíl mezi náklady a příjmy POŽADOVANÁ DOTACE v % z celkových neinv. nákladů #DĚLENÍ_NULOU! V dne: Žadatel jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby Oprávněná osoba jedná jako (označte křížkem - vyplňuje pouze žadatel, který je právnickou osobou): statutární orgán žadatele: na základě udělené plné moci:

16 Žadatel: 0 Příloha č. 2 Na projekt v programu kulturní aktivity na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit Přesný název projektu: 0 Podrobné zdůvodnění požadovaných položek Poznámka: Konkretizujte jednotlivé položky (např. materiál - výtvarné potřeby apod.), u dopravy a přepravy materiálu uveďte kým bude zajišťována, u nájemného uveďte, jaké prostory nebo co budete najímat a na jak dlouho, u osobních nákladů uvádějte přesný počet osob - UVÁDĚJTE POUZE POLOŽKY POŽADOVANÉ PO MK!!! Položka: Požadovaná výše dotace Odůvodnění (se zřetelem na obsah projektu) Požadovaná výše dotace celkem Kontrolní součet z tabulky rozpočtu (výše požadované dotace) V dne: Žadatel jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby Oprávněná osoba jedná jako (označte křížkem - vyplňuje pouze žadatel, který je právnickou osobou): statutární orgán žadatele: na základě udělené plné moci:

17 Podrobný popis projektu Žadatel: 0 Název projektu: 0 Program: Kulturní aktivity na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit Příloha č. 3 (popis musí obsahovat konkrétní koncepční a realizační plán, časový harmonogram včetně propagační strategie projektu. V případě, že je obsahem projektu nebo jeho součástí pořádání koncertu, festivalu, přehlídky, uveďte celkový předpokládaný počet účinkujících a konkretizujte, které soubory (nebo jednotlivci) se akce zúčastní. Tuto stranu vytiskněte jako titulní. Vlastní podrobný popis projektu přiložte na samostatné příloze - nejvýše 3 strany strojopisu A4.

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více