OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka pro poskytování služeb ohledně zahraničních společností prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen prodávající ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího o pořízení zahraniční společnosti formou koupě ready made společnosti nebo zadáním založení zahraniční společnosti prodávajícím pro kupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové schránky (dále jen webové rozhraní obchodu ). 2. Předmětem smlouvy je koupě ready made zahraniční společnosti nebo pořízení zahraniční společnosti prostřednictvím jejího založení prodávajícím podle pokynů kupujícího, které jsou k dispozici na internetovém obchodu, podle přání kupujícího též zajištění nominee ředitele, nominee akcionáře, vedení účetnictví pro pořízenou zahraniční společnost, audit, zajištění podání všech podání na příslušné orgány daného státu a otevření bankovního účtu (dále jen služby ). 3. Kupující prohlašuje, že s ohledem na pořizované služby uzavírá s kupujícím smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Z tohoto důvodu kupující není spotřebitelem a na smlouvu se nevztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách. 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 583/9, Praha 1, , OCHRÁNÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ

2 2. OBJEDNÁVKA 7. Při objednávání služeb je kupující povinen uvést jméno, datum narození, adresu, , telefon, případně též jméno společnosti, její ič a sídlo. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné. 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 8. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně služeb. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 9. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb s výjimkou otevření bankovního účtu a vedení účetnictví, daňového poradenství a podávání podání příslušným orgánům podle právních předpisů příslušného státu (k tomuto dále viz bod 3.3 a 3.4 těchto obchodních podmínek dále). Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 10. Kupující bere na vědomí, že prodávající učiní vše za účelem otevření bankovního účtu zahraniční společnosti. Nicméně prodávající výslovně upozorňuje kupujícího a kupujícího bere na vědomí a souhlasí s tím, že otevření účtu podléhá souhlasu banky, na který není právní nárok, a i přes veškerou snahu prodávajícího bankovní účet nemusí být pro zahraniční společnost otevřen i bez viny nebo chyby prodávajícího. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena otevření bankovního účtu uvedená v internetovém obchodě je pouze cena prodávajícího a neobsahuje náklady potřebné pro otevření bankovního účtu (náklady vynaložené na dokumenty vyžádané bankou, jejich ověření, doporučitele banky, atd.). Cena je nevratná za všech okolností. Náklady budou vyčísleny po ukončení procesu otevírání účtu (tj. po otevření účtu a zaslání informace o číslu účtu nebo zaslání u informujícím, že účet nebude otevřen) a prodávající se zavazuje je neprodleně uhradit kupujícímu, jakmile mu prodávající sdělí jejich výši. 11. Kupující bere na vědomí, že singapurské, gibraltarské, kyperské, hong kongské a britské společnosti jsou povinny vést účetnictví, auditovat účetní závěrku, podávat přiznání k daním z příjmů a podávat účetní závěrky na obchodní rejstřík a finančnímu úřadu a podávat jiná podání orgánům podle právních předpisů příslušného státu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že současně s objednáním kyperské, hong kongské nebo britské společnosti objednává i vedení účetnictví, audit a podání veškerých podání příslušným úřadům. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena těchto služeb se odvíjí od počtu účetních položek a zavazuje se ji zaplatit neprodleně po sdělení její výše prodávajícím kupujícímu. 12. Kupující bere na vědomí, že každý rok nejpozději jeden měsíc před výročím založení nebo koupě zahraniční společnosti je třeba zaplatit obnovu společnosti na další rok. Cena obnovy je uvedená v internetovém obchodě. Cena obnovy se může měnit a kupující s tím výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn změnit cenu obnovy. Pokud by kupující nesouhlasil s novou cenou obnovy, pak je oprávněn vypovědět smlouvu s jednoměsíční výpovědní lhůtou a je povinen doplatit kupujícímu veškeré dluhy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v ceně obnovy není

3 obsažena cena účetnictví, auditovat účetní závěrku, podávat přiznání k daním z příjmů a podávat účetní závěrky na obchodní rejstřík a finančnímu úřadu a podávat jiná podání orgánům podle právních předpisů příslušného státu. 13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služeb s výjimkou služeb uvedených v bodě 3.3, 3.4 a 3.5 těchto obchodních podmínek. Informace o nákladech spojených s dodáním služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou dokumenty doručovány v rámci území České republiky. 14. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaných službách (objednávané služby vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení dokumentů pořizované zahraniční společnosti a informace o nákladech spojených s dodáním služeb s výjimkou služeb uvedených v bodě 3.3, 3.4 a 3.5 těchto obchodních podmínek (dále společně jen jako objednávka ). 15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko. Kupující je povinen do objednávky uvést úplné a pravdivé informace. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ). 16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 583/9, Praha 1, , OCHRÁNÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ

4 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 19. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním dokumentů dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: hotovostně v kanceláři prodávajícího na adrese Krakovská 9, Praha 1, k rukám finanční manažerky; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č /5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen účet prodávajícího ); bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay; bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému PayPal. 20. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním dokumentů ohledně zahraniční společnosti ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním dokumentů. 21. V případě platby v hotovosti a bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů po potvrzení objednávky kupujícím. 22. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 23. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající zahájí úkony k založení či koupi ready made zahraniční společnosti teprve po úplném zaplacení celé ceny služeb prodávajícímu a po dodání všech potřebných dokumentů prodávajícímu kupujícím. Ustanovení 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 24. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 25. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 26. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce služeb, které byly upraveny nebo dodány podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 27. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na to, že není spotřebitelem ohledně služeb, není oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením 1829 občanského zákoníku. 28. V případě odstoupení od smlouvy kupující souhlasí s tím, že vzájemně poskytnutá plnění se nevrací s ohledem na povahu služeb poskytnutých prodávajícím kupujícímu.

5 29. Je-li společně se službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek. 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ DOKUMENTŮ 30. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 31. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat dokumenty na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít dokumenty při dodání. 32. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno dokumenty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním dokumentů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 33. Při převzetí dokumentů od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů dokumentů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Další práva a povinnosti stran při přepravě dokumentů mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 34. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami, konkrétně bodem 7.2, a smluvní strany vylučují aplikaci občanského zákoníku. 35. Kupující je povinen ihned po dodání dokumentů je zkontrolovat a vytknout vady a chyby. V případě, že v dokumentech ohledně zahraniční společnosti budou chyby nebo vady je prodávající povinen je opravit na své náklady. 36. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení vytýkající vady. 37. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 38. Kupující se zavazuje, že se se zahraniční společností nebo jejím prostřednictvím nebude dopouštět trestné činnosti ani porušovat právní předpisy. 39. Kupující prohlašuje, že veškeré prostředky, kterými hradí cenu, nejsou výnosem z trestné činnosti MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 583/9, Praha 1, , OCHRÁNÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ

6 ani se nepokouší ani nepokoušel ani nikdo jiný zastřít jejich původ. 40. Kupující se zavazuje, že zahraniční společnost nevyužije k legalizaci výnosů z trestné činnosti ani k žádným zakázaným finančním operacím. 41. Kupující souhlasí s tím, že zahraniční společnost bude pořízena nebo koupena poté, co kupující dodá prodávajícímu všechny potřebné a požadované dokumenty. 42. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost, informace a dokumenty, které jsou potřebné pro plnění smlouvy a dodání objednaných služeb nebo které si prodávající vyžádá. Kupující je povinen odpovědět na veškeré dotazy prodávajícího a komunikovat s prodávajícím. 43. Kupující bere na vědomí, že zahraniční společnost založená na Kypru, Hong Kongu, Singapuru, Velké Británii musí vést účetnictví, auditovat jej a podat včas příslušná daňová přiznání a podání orgánům podle příslušných právních předpisů daného státu. Kupující se zavazuje včas dodat prodávajícímu veškeré informace a účetní doklady včetně výpisů z účtu, aby prodávající mohl zajistit zpracování účetnictví a zajistit splnění veškerých právních povinností společnosti. Kupující není oprávněn zajistit si toto u jiné osoby než prodávajícího. 44. Kupující bere na vědomí, že každý rok je nutné zaplatit obnovu zahraniční společnosti a pokud je třeba vést účetnictví i dodat veškeré účetní doklady včetně výpisu z účtu, aby zahraniční společnost splnila veškeré své právní povinnosti. 45. Kupující bere na vědomí, že v případě nedodání potřebné součinnosti prodávajícímu, zejména pokud neuhradí včas obnovu a nedodá účetní doklady, budou ze strany státu uplatněny sankce a penále a o to se zvýší cena obnovy. 46. Kupující bere na vědomí, že pokud bude chtít zrušit společnost založenou na Kypru, Hong Kongu, Singapuru, Velké Británii je povinen provést likvidaci případně návrh na insolvenci, pokud společnost bude v úpadku. Prodávající mu likvidaci nebo insolvenci zajistí. 47. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 48. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nebo na tel.: Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 49. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 50. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 51. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále

7 společně vše jen jako osobní údaje ). 52. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. 53. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn uložit osobní údaje do své databáze a předat je ostatním společnostem nebo podnikům, které jsou s ním v jednom koncernu nebo propojené skrze jednatele prodávajícího. 54. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 55. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 56. Kromě koncernových společností a podniků prodávajícího a osob dopravujících dokumenty nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 57. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 58. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 59. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 60. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 583/9, Praha 1, , OCHRÁNÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ

8 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 61. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávaných prodávajícím nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 62. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 11. DORUČOVÁNÍ 63. Kupujícímu budou doručovány veškerá oznámení a prodávající bude komunikovat s kupujícím na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce. 64. Kupující se zavazuje komunikovat s prodávajícím na kontaktní údaje uvedené v bodě 12.4 těchto obchodních podmínek. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 65. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 66. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 67. smlouva a objednávka včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 68. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ , adresa elektronické pošty telefon V Praze dne MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby - podnikatele Bivoj Kolář se sídlem Nerudova 39, 118 00 Praha 1 identifikační číslo: 10038124 podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti: SevenPoint2 Europe s.r.o. IČ: 29452988, DIČ: CZ29452988 sídlem Česká republika, Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více