Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta dubna 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013"

Transkript

1 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor í rady akciové spole nosti Tamara Skorkovská 4. ro ník PF UK Abstrakt Tato práce se zabývá zm nami, které nastanou v organizaci dualistické akciové spole nosti poté, co nabyde ú innosti rekodifikace soukromého práva. Zam ena je zejména na ty zm ny, které se budou dotýkat dozor í rady spole nosti, p i em nejvíce prostoru je v nováno tématu kodeterminace a mo ným dopad m jejího zru ení. Cílem práce je zjistit, zda v organizaci dozor í rady dojde k n jakým zm nám, jaké zm ny to budou a jaké budou jejich dopady. K tomuto práce vyu ívá vykreslení zm n v nové úprav oproti úprav ú inné, zahrani ní srovnání i posouzení efektu, který jednotlivé mo nosti úpravy mohou mít.

2 Obsah Úvod a cíl práce... 4 Obecn o zm nách po rekodifikaci Nastín ní zm n a jejich dopadu Dualistický a monistický model Inspirace zahrani ní úpravou... 7 Jednotlivé zm ny, které se dotknou dozor í rady Zru ení kodeterminace... 8 o Obecn o kodeterminaci... 8 o Zákonná úprava... 9 o Evropská úprava o Zahrani ní srovnání Po et len volených orgán o Zákonná úprava o D sledky zm ny o Zahrani ní srovnání Právnická osoba jako len voleného orgánu o Ú inná úprava o Úprava po rekodifikaci o Odpov dnost zástupce lena orgánu právnické osoby Zm ny dotýkající se výkonu funkce lena dozor í rady o Funk ní období len volených orgán o Náhradnictví ve výkonu funkce o Kumulativní hlasování p i volb orgán Záv r

3 1. Úvod a cíl práce Rekodifikace soukromého práva, která nabude ú innosti , p inese n kolik pov imnutí hodných zm n té do úpravy organizace akciové spole nosti. V této práci bych se cht la v novat vybraným zm nám dotýkajícím se dozor í rady, srovnat je s úpravou v n kterých z lenských stát Evropské unie a popsat jejich klady a zápory. Jako nejv t í zdroj zahrani ního srovnání pou iji právní úpravu n meckou, a to ze dvou d vod : zaprvé na eského zákonodárce v minulosti m la nejvýznamn j í vliv a za druhé diskutovaným témat m v nuje zna nou míru prostoru. Na za átku se hodlám soust edit na zru ení kodeterminace dozor í rady. Uvedu u ní proto krom srovnání ú inné právní úpravy a úpravy po rekodifikaci také obecný výklad obsahující vylí ení klad a zápor institutu. Zahrani nímu srovnání i právním p edpis m Evropské unie, které se kodeterminace dotýkají, v nuji také pozornost. Dal í pojednanou zm nou bude zru ení povinnosti ustavovat alespo t í lennou dozor í radu. I zde krom srovnání ú inné právní úpravy a úpravy po rekodifikaci popí u také její klady a zápory a srovnání se zahrani ní úpravou. T etí zm nou, které v nuji v této práci prostor, je p ípustnost lenství právnické osoby ve voleném orgánu spole nosti. Zmíním zm ny v zákonné úprav, jejich význam a dopady na fungování akciové spole nosti. V záv ru práce zmíním i dal í zm ny, které se n jakým zp sobem dozor í rady dotknou, a to mo nost stanovit libovoln dlouhé funk ní období pro leny orgán, náhradnictví ve výkonu funkce a kumulativní hlasování. Zde se omezím pouze na popis zm n v zákonné úprav a na jejich nejvýznamn j í dopady. Na samém konci práce pak zji t né poznatky shrnu a pokusím se zhodnotit, zda zm ny, které zanedlouho nabydou ú innosti, budou mít dopad na organizaci dozor í rady akciové spole nosti a p ípadn zda tento bude dopadem pozitivním. 3

4 2. Obecn o zm nách po rekodifikaci soukromého práva 2.1. Nastín ní zm n a jejich p edpokládaného dopadu Zákon. 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen nový ob anský zákoník nebo NOZ ) a zákon. 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a dru stvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ) p iná í do úpravy dozor í rady akciové spole nosti n kolik výrazn j ích zm n, které odborná ve ejnost zcela jist zaznamená, v zásad v ak nelze hovo it o zm nách revolu ních. Nová úprava vychází ze stávající koncepce a dr í se obdobných princip, a tak organizaci dozor í rady upravuje pouze v díl ích aspektech. Velký rozdíl v ak bude p edstavovat mo nost volby mezi monistickou a dualistickou strukturou akciové spole nosti. Na první pohled se m e zdát, e dopad na organizaci dozor í rady zde není, domnívám se v ak, e práv tato mo nost volby má vliv na áste né uvoln ní kogentních ustanovení upravujících dozor í radu. Jinak by toti mohla být ohro ena konkurenceschopnost dualistického modelu. O obou strukturách ve vztahu k dozor í rad spole nosti je t pojednám dále Dualistická a monistická struktura akciové spole nosti ve vztahu k dozor í rad V rámci Evropské unie se lze setkat se dv ma modely správy akciové spole nosti. První z nich, systém jedné rady (ozna ovaný té jako monistická struktura) je spravován jedinou správní radou, zatímco v systému dvou rad (ozna ovaném té jako dualistická struktura) figurují rady dv, a to p edstavenstvo a dozor í rada. Správní rada se skládá jak z len pov ených statutární inností, tak z osob pov ených kontrolou stojících mimo exekutivu. Obvykle je celá volena valnou hromadou. Oproti tomu v akciové spole nosti s dualistickou strukturou jsou mana e i soust ed ni do p edstavenstva a nezávislí lenové vykonávají kontrolu v rámci dozor ích rad. Otázka volby orgán zde bývá e ena komplikovan ji, co lze ostatn p íhodn ilustrovat na ú inné úprav v eském právu: 194 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen obchodní zákoník nebo ObchZ ) umo uje, aby stanovy akciové spole nosti ur ily, e leny p edstavenstva volí a odvolává dozor í rada. U dozor ích rad v t ích spole ností pak v souladu s ustanovením 200 ObchZ t etinu len volí zam stnanci spole nosti. Je to do zna né míry tedy práv existence dozor í rady, co jednotlivé systémy odli uje, nebo v dualistickém systému je dozor í rada tradi ním kontrolním orgánem, a to jak u akciových spole ností, tak u spole ností s ru ením omezeným. V minulosti zastupovala zájmy 4

5 akcioná, za které byla zvolena, a utvá ela tak ur itou protiváhu p edstavenstvu. Tato funkce je d le itá zejména u akciových spole ností, její akcioná i jsou laici a nemohou tak sami rozhodnutí p edstavenstva odborn posuzovat a kontrolovat. Systém jedné správní rady lze nalézt ve státech systému common law a dále nap íklad ve Francii, Itálii, pan lsku, védsku anebo výcarsku. Systém dvou rad je mén astý, mimo v eské republice se v ak objevuje v N mecku, Rakousku i v Portugalsku. D vodem pro volbu dualistického systému nemusí nutn být p esv d ení o jeho v t í efektivit i lep í funk nosti, jako spí e fakt, e tento model snáze umo uje ú ast zam stnanc v orgánech spole nosti. 1 Významný rozdíl lze také spat ovat v tom, e v akciových spole nostech se dv ma radami je oslabena pozice valné hromady, nebo p edstavenstvo na ní ji není tolik závislé. Naopak v ak m e být závislé na dozor í rad, v p ípad, e je z její strany voleno a odvoláváno a také proto, e m e k ur itým úkon m pot ebovat její p edchozí souhlas. Naopak pádným d vodem pro volbu systému monistické struktury je ni í míra náklad zmocn ní. Ve spole nostech s dualistickou strukturou se toti mezi akcioná e, jako to nositele reziduálních nárok, a management spole nosti staví dozor í rada tvo ící dal í úrove zmocn ní a tím pádem komplikující a prodra ující rozhodování spole nosti. Práv v tomto n kte í auto i spat ují velkou výhodu monistického uspo ádání a za d kaz jim slou í Francie, v ní jsou p ípustné oba modely, a p esto si drtivá v t ina zakladatel volí strukturu monistickou. 2 Dualistický systém je v eském právním ádu ji dlouhou dobu etablovaný, zatímco monistická struktura se objevila teprve se zakotvením právní úpravy evropské spole nosti zákonem ze dne 11. listopadu 2004,. 627/2004 Sb., o evropské spole nosti. Práv z této úpravy erpal tv rce zákona inspiraci, p esto se v ak úprava v jistých aspektech a podle n kterých autor zcela bezd vodn 3 li í. D vodem pro zavedení monistické struktury do eského právního ádu m e být mimo jiné doporu ení Ak ního plánu Evropské unie, které 1 K tomuto více: RICHTER, Tomá. Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování eských akciových spole ností. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s RICHTER 2005 op. cit., s In D DI, Jan. Podnikatel a rekodifikace obchodního práva. In: D DI, Jan; KOTOU OVÁ, Ji ina et al. Podnikatel a rekodifikace obchodního práva. Praha: Vysoká kola aplikovaného práva, s ,

6 mo nost volby mezi jedno- a dvoustup ovým systémem ízení pokládá za ádoucí, a to alespo ve vztahu k ve ejným akciovým spole nostem Inspirace zahrani ní úpravou D vodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích uvádí, e ideov zákon erpá z t ch kterých právních ád zemí Evropské unie, které se ukázaly v pr b hu minulých let jako nejzda ilej í. áste n tedy opou tí nejvýznamn j í ideový vzor ú inné právní úpravy, n meckou právní úpravu a p iklání se té k právní úprav britské i francouzské. Toto se výrazn projeví práv u kodeterminace, nebo n mecká legislativa ji upravuje, zatímco v n kolika jiných státech byla v poslední dob zru ena (nap. v Polsku, Ma arsku, i Estonsku) a v právní úprav Velké Británie a jí ovlivn ných zemí se neobjevuje dlouhodob. D vodem je, e se na ni za alo pohlí et jako na institut nadbyte ný, který spole nosti zat uje zbyte nými náklady. Dle p eva ujícího názoru je zam stnanc m poskytnuta dostate ná ochrana a prostor pro realizaci jejich práv skrze jiné ochranné prost edky. K tomuto více v ásti v nované kodeterminaci. 4 In RADA, Ivan. Dozor í rada obchodních spole ností. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., s

7 3. Jednotlivé zm ny, které se dotknou dozor í rady 3.1. Zru ení kodeterminace Obecn o kodeterminaci Pod pojmem kodeterminace rozumíme právo zam stnanc volit své zástupce do orgán spole ností, u spole ností se systémem dvou rad typicky do dozor í rady. Jedná se o jednu z mo ností zam stnanecké participace, tedy ú asti zam stnanc na ízení spole nosti, na jejích hospodá ských výsledcích nebo na jejím majetku. V zásad bývají rozli ovány následující druhy zam stnanecké participace: spoluú ast na ízení, spoluú ast na zisku, spoluú ast na majetku, zam stnanecká samospráva. 5 Téma kodeterminace budí na akademické p d stále pom rn velké emoce. Její zastánci vyzdvihují, e ú ast zam stnanc v dozor ích radách posiluje kontrolu správy spole nosti a vná í do ní nový úhel pohledu. Díky tomu je poskytnuto více prostoru pro jiné ne ekonomické argumenty. Podle odp rc v ak tento argument oslabuje fakt, e tuto kontrolu stejn zástupci zam stnanc nemohou vykonávat nezávisle, nýbr v dy ve spolupráci se zástupci zam stnanc - a tedy i v rámci jejich vlivu. Podle koopera ní teorie m e ú ast zam stnanc vést k dlouhodobému zvý ení produktivity a snaz í p izp sobivosti zam stnanc. Propagáto i této teorie mají za to, e význam lidského kapitálu a sociability bývá podce ován a e práv spolupráce vede k p ízniv j ím pracovním podmínkám a pota mo také k lep ím hospodá ským výsledk m spole nosti. Mezi dal í pozitiva, která s sebou kodeterminace p iná í, je za azováno té zvý ení informovanosti zam stnanc o ekonomických výsledcích i cílech spole nosti. Díky tomu pak mohou pak rozhodnutí spole nosti být zam stnanci lépe p ijímána. Odp rci kodeterminace naopak poukazují na fakt, e zap í i uje nár st náklad na správu spole nosti. Její zavedení se toti v t inou odrazí ve zvý ení po tu len dozor í rady, navíc na volbu t chto len je nutno vynakládat v t í výdaje. Jako dal í nevýhoda bývá ozna ováno také zkomplikování rozhodovacího procesu zp sobené rozdílností zájm protich dn smý lejících skupin. M e tak hrozit, e konflikty mezi jednotlivými leny dozor í rady povedou k tzv. vakuu v kontrole (Kontrollvakuum), je je snadno vyu itelné ze strany 5 Takto zam stnaneckou participaci rozd luje nap. Evropská federace zam stnaneckého vlastnictví (European Federation of Employee Share Ownership, EFES) 7

8 výkonných orgán spole nosti. 6 Podle n kterých autor dále samotná existence dozor í rady zap í i uje sní ení efektivity fungování obchodních spole ností, p i em se zavedením kodeterminace m e být tím spí e oslabována. 7 Z obav p ed efektem, který by zavedení kodeterminace mohlo mít, se proto dot ené spole nosti mohou sna it oslabit funkci dozor í rady. Tohoto lze docílit nap íklad p esunutím pravomoci schvalování úkon p edstavenstva z dozor í rady na valnou hromadu (pop ípad jejím úplným vypu t ním). Aby nebyly informace ze strany zam stnanc i len odbor zneu ívány, m e v praxi docházet také k tzv. Tischvorlage. Dokumenty obsahující citlivé informace pak nejsou dozor í rad pr b n k dispozici, ale jsou jí p edlo eny a na samém za átku zasedání a po skon ení jsou op t sesbírány. Takovéto udr ování nízké míry informovanosti m e mít za výsledek situaci, v ní dozor í rada schvaluje a finální zn ní smluv (pop ípad jiných právních úkon ) a nemá fakticky anci do jejich zn ní zasáhnout. Ani takto v ak není mo né zabránit prosakování informací mezi zam stnance, jak potvrzuje pr zkum ve védských spole nostech, v jejich radách zasedají i zástupci zam stnanc. 8 Podle n j si na vysoké riziko úniku informací st ovala pom rn vysoká ást spole ností. Otázka, zda díky kodeterminaci dosahuje ochrana zam stnanc vy í úrovn, také není zcela jasn do e ena. Podle p evládajícího názoru 9 je pro p ípad insolvence zam stnanc m, stejn jako ostatním v itel m spole nosti, zaji t na dosta ující ochrana. Jejich pohledávky jsou dokonce up ednost ovány a dle 169 odst. 1 zákona. insolven ního zákona. 182/2006 Sb., insolven ní zákon, ve zn ní pozd j ích p edpis jsou ve skupin pohledávek postavených na rove pohledávkám za majetkovou podstatou Zákonná úprava V ú inné právní úprav je kodeterminace upravena v 200 ObchZ. Vztahuje se pouze na ty akciové spole nosti, které zam stnávají více ne 50 zam stnanc, a to v pracovním pom ru na pracovní dobu p esahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvlá tním p edpisem. Zam stnanci v souladu se zákonem volí jednu t etinu len dozor í rady. Stanovy mohou ur it i pom r vy í, nesmí v ak p esáhnout jednu polovinu. Není tedy mo né, aby vliv 6 PISTOR 2003 op. cit., s PISTOR 2003 op. cit., s In VICTORIN, Anders. Employee Participation on Company Board: The Swedish Experience Stockholm: OECD, Dostupné on-line na: 9 In HAVEL, Bohumil et al.. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou d vodovou zprávou a rejst íkem. Ostrava: Sagit, a.s., s

9 zam stnanc byl vy í ne vliv akcioná. Ustanovení 200 odst. 5 ObchZ ur uje, e zam stnanci své zástupce volí p ímo nebo, stanoví-li to volební ád, prost ednictvím volitel. len dozor í rady zvolený zam stnanci jimi m e být v souladu s 200 odst. 6 ObchZ také odvolán. Zákon o obchodních korporacích kodeterminaci nezná, vý e uvedená úprava v n m tedy nebude mít obdobu. Ustanovení 448 odst. 2 ZOK íká pouze, e leny dozor í rady volí valná hromada. Novou formulací p esto není dot en zákon. 125/2008 Sb., o p em nách obchodních spole ností a dru stev, ve zn ní pozd j ích p edpis (dále také jen ZoP ), v ásti, která se v nuje specifik m p eshrani ní fúze. 10 D vod pro vypu t ní povinnosti obsazovat ást dozor í rady zástupci zam stnanc n kte í auto i 11 spat ují v tom, e akciová spole nost kv li ní není pro zakladatele obchodních spole ností s v t ím po tem zam stnanc atraktivní volbou. Rad ji se p ikloní ke s ru ením omezeným, proto e tato právní forma kodeterminaci nevy aduje. Stejným zp sobem mohou být motivovány i následné zm ny právní formy u akciových spole ností, které p esáhnou zákonem stanovený po et zam stnanc, av ak necht jí do dozor í rady obsazovat zástupce zam stnanc. Jak ji bylo zmín no vý e, zákonodárce k tomuto v d vodové zpráv podotýká, e se sna il erpat namísto z n meckého práva, které pro dosavadní právní úpravu p edstavovalo nejvýznamn j í vzor, z vícera evropských právních ád a vybrat z nich úpravu nejefektivn j í. Ostatn ani aktuální evropské p edpisy kodeterminaci nevy adují, k tomuto více ní e v ásti v nované evropské úprav Evropská úprava Jak ji bylo nastín no vý e, úprava na úrovni Evropské unie ke kodeterminaci také zcela jednozna n nesm uje. Za ú elem dosa ení cíl evropské sociální politiky podporuje a dopl uje innost lenských stát týkající se ú asti zam stnanc, prost edky k jejímu dosa ení ale ji nep edepisuje, z stává tedy na lenském stát, jak práva zam stnanc upraví. Pravomoc upravovat otázku spolurozhodování zam stnanc zakotvuje Smlouva o fungování Evropské unie v l. 153 odst. 1 písm. f), p i em v souladu s odst. 2 k tomu m e vyu ívat 10 Ustanovení 214 a násl. ZoP stanoví, e zam stnanci nástupnické korporace, která bude mít po zápisu p eshrani ní fúze do obchodního rejst íku své sídlo na území eské republiky, mají právo vlivu za podmínek a zp sobem stanoveným tímto zákonem. 11 In LASÁK, Jan. Akciová spole nost na prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodn právní revue. Ro. 2012,. 2, s

10 opat ení i sm rnic. Na ízení rady (ES). 2157/2001 ze dne 8. íjna 2001, o statutu Evropské spole nosti, resp. Sm rnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. íjna 2001, kterou se dopl uje statut evropské spole nosti s ohledem na zapojení zam stnanc, kodeterminaci za ur itých podmínek p edvídají. Primárn se na ú ast zam stnanc vztahují pravidla platná ve stát, v n m má spole nost sídlo. Dále se kodeterminace uplatní, pokud alespo jedna ze spole ností, které projdou p eshrani ní fúzí, má více ne 500 zam stnanc a zárove v ní existuje systém ú asti zam stnanc. Právo na ú ast v ak musí sv d it minimáln 25 % z po tu v ech zam stnanc fúzujících spole ností. Dále se institutu kodeterminace okrajov dotýká také Ak ní plán Komise týkající se modernizace práva spole ností a efektivn j ího ízení podnik v Evropské unii z roku Za cíl si klade jednak posílení práv akcioná a ochrany zam stnanc 12, v itel i dal ích stran, jednak zvý ení efektivity a konkurenceschopnosti spole ností v rámci Evropské unie. Byl vytvo en pojem European Community Company Law Policy a vyty eny cíle této politiky. Jedním z cíl relevantních pro mou práci je posílení právní jistoty v obchodních vztazích vznikajících v rámci Evropských spole enství, a to za pomoci funk ní a zárove propor ní ochrany akcioná i dal ích stran. Díky právní jistot bude mo né dosáhnout efektivity a konkurenceschopnosti v obchodních vztazích. Z uvedeného vyplývá, e práva zam stnanc nejsou nadále zd raz ována více ne práva ostatních v itel a e právní úprava ve prosp ch zam stnanc nesmí být na úkor efektivit a konkurenceschopnosti spole nosti. Na základ tohoto ak ního plánu byla v roce 2005 rozhodnutím Komise z ízena skupina nevládních odborník na ízení podnik a právo spole ností, která má za úkol na modernizaci práva spole ností v Evropské unii dále pracovat. Mezi jejími leny m e být a dvacet odborník, volených na t i roky. Nový ak ní plán byl p ijat v prosinci Obsahov k významným posun m nedo lo, téma ú asti zam stnanc výslovn zmi ováno není, v této oblasti se zam uje spí e na podporu evropských podnik, jejich r stu a konkurenceschopnosti Zahrani ní srovnání Kodeterminace ve smyslu ú asti zam stnanc v radách spole ností nachází uplatn ní pouze v n kolika státech Evropské unie: v N mecku, Rakousku, Dánsku, Norsku, védsku a 12 K ochran zam stnanc v p ípad platební neschopnosti zam stnavatele sm uje Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. íjna 2008, o ochran zam stnanc v p ípad platební neschopnosti zam stnavatele. 10

11 Slovinsku. 13 V echny z uvedených znají dvoustup ový systém správy, ve státech s jednostup ovým systémem se povinná kodeterminace v bec neobjevuje. Ve zp sobu aplikace se v ak jednotlivé státy zna n li í, nebo n které stanoví povinnost pouze pro spole nosti ve ejného práva a jiné vy adují ur itý minimální po et zam stnanc, aby jim právo volit své zástupce bylo sv eno. Dále panují rozdíly v tom, jak velký pom r zástupc si zam stnanci mohou volit i jaký je zp sob volby: zda volí p ímo zam stnanci, nebo nap íklad pouze zástupci odbor. V nej ir í mí e se kodeterminace uplat uje v právu n meckém. Do právního ádu ji zakotvil Otto von Bismarck v roce 1891, tedy v dob sociáln a ekonomicky velice odli né. Dnes se ji neuplat uje plo n u v ech akciových spole ností, nýbr v souladu s 96 n meckého akciového zákona (Aktiengesetz, dále také jen AG ) pouze u spole ností spl ujících vybrané podmínky. N mecký zákonodárce proto upravuje kodeterminaci v n kolika zvlá tních zákonech. Montan-Mitbestimmunggesetz z roku 1951 stanoví povinnost zam stnanecké participace v dozor ích radách a p edstavenstvu u spole ností d lního (t ebního) pr myslu, které zam stnávají více ne zam stnanc. Dozor í rada se skládá z p ti zástupc zam stnanc, p ti zástupc akcioná a jednoho nestranného lena. Zástupci zam stnanc jsou navr eni podnikovou radou (Betriebsrat) a následn voleni valnou hromadou. Mitbestimmungsgesetz z roku 1976 upravuje kodeterminaci u spole ností s více ne zam stnanci, nehled na obor podnikání. Pom r zástupc zam stnanc v i zástupc m akcioná musí op t být vyrovnaný, voleni v ak jsou bu p ímo, nebo za pomoci volitel. Betriebsverfassungsgesetz z roku 1952 se vztahuje na spole nosti zam stnávající 500 a zam stnanc a vy aduje ji pouze t etinový pom r zástupc zam stnanc v dozor í rad. Zástupci jsou v dy voleni p ímo zam stnanci. Vy aty z úpravy t chto zákon, a tedy z povinnosti mít v dozor í rad zástupce zam stnanc, jsou spole nosti, které se v nují innostem politického, um leckého, charitativního i jiného obdobného sm ru (tzv. Tendenzbetriebe) Tento systém spo ívá spí e ne na spolupráci na kontrole. Sice se neuplat uje u nejzásadn j ích rozhodnutí, která stále spadají do výlu né kompetence akcioná, ale u t ch mén zásadních má zajistit, aby byly zohled ovány zájmy zam stnanc. Spole n se zájmy akcioná a zájmy ve ejného blaha toti p edstavují celkový zájem spole nosti, a tedy to, o co by p edstavenstvo p i výkonu své funkce m lo usilovat. 13 Údaj pochází z internetových stránek Evropská federace zam stnaneckého vlastnictví a je dostupný online na: 11

12 P ípadem opa ného pojetí otázky kodeterminace je úprava francouzská, která ji ne e í kogentními ustanoveními a nechává na spole nosti, aby si ji sama upravila ve stanovách. Ú ast zam stnanc v radách spole ností sice podporuje, ale pouze na úrovni poradní pravomoci. Jak ji bylo e eno vý e, ve Francii si lze zvolit mezi strukturou monistickou a dualistickou. Spole nosti, které se pro kodeterminaci rozhodnou, se spí e p ikloní ke struktu e dualistické. Zam stnanc m jsou v ak poskytnuty alternativní mo nosti, jak bránit svá práva, jako nap íklad kolektivní vyjednávání i stávky. Státem uvád ným ve spojitosti s kodeterminací je také Dánsko. Dánský model, v n m t etina míst dozor í rady je volena zam stnanci, je v zemích Evropské unie nejroz í en j í. asto bývá ozna ován také za nejrozvinut j í. 12

13 3.2. Po et len volených orgán Zákonná úprava Tato zm na je právní teorií pova ována za jednu z nejmarkantn j ích, její vliv na praxi zakladatel spole ností bude nesjpí e snadno zaznamenatelný. V souladu s 152 NOZ Právnická osoba si tvo í orgány o jednom lenu (individuální) nebo o více lenech (kolektivní). Zákon o obchodních korporacích na toto ustanovení navazuje v 448 odst. 1, který stanoví, e Neur í-li stanovy jinak, má dozor í rada t i leny. Obdobná úprava se nachází také v ásti zákona o obchodních korporacích upravující organizaci p edstavenstva spole nosti ( 439 odst. 1). Jak vyplývá z uvedené formulace, ve stanovách je mo né ur it, e dozor í rada i p edstavenstvo mají pouze jediného lena. Nem e se v ak jednat o tuté osobu, takový postup vylu uje ustanovení 448 odst. 5 ZOK. Dohromady tedy bude sta it obsadit do volených orgán dualistické akciové spole nosti pouze dv osoby, tedy jednoho lena p edstavenstva a jednoho lena dozor í rady. Ú inná úprava p itom v 194 a 200 ObchZ vy aduje len statutárního orgánu alespo est, t i leny dozor í rady a t i leny p edstavenstva. Jedinou výjimkou je situace, kdy spole nost má pouze jediného akcioná e - v tomto p ípad v souladu s 194 odst. 3 ObchZ po adavek, aby p edstavenstvo m lo alespo t i leny, odpadá. Maximální po et len dozor í rady není a ani v zákon o obchodních korporacích nebude upraven D sledky zm ny Výhody této zm ny lze spat ovat v redukci náklad na správu spole nosti a zejména také ve zvý ení operativnosti orgán. P ínos je zde tedy zejména ve vztahu k men ím i za ínajícím spole nostem. Práv skute nost, e v akciové spole nosti je nutné obsadit více míst v orgánech spole nosti, mohla pro mnoho zakladatel obchodních spole ností být d vodem, pro se rozhodnout pro spole nost s ru ením omezeným namísto spole nosti akciové. Podle údaj agentury EKIA bylo k v jejích databázích evidováno celkem firem, z toho (6,9 %) akciových spole ností a (93,1 %) spole ností s ru ením omezeným. Agentura dále dodává, e v roce 2012 byl pokles zájmu o nové akciové spole nosti je t markantn j í jejich po et meziro n klesl o tvrtinu Dostupné online na: 13

14 Podle n kterých autor 15 p íli ná velikost dozor í rady její pozici oslabuje a zt uje její rozhodování. Na druhou stranu, velikost dozor í rady musí do jisté míry být odrazem toho, jak velké je p edstavenstvo a jak iroký je okruh jeho p sobnosti, jen tak toti m e být zaji t na faktická kontrola innosti p edstavenstva. Stejným zp sobem je nutné do dozor í rady promítnout také oblasti specializace p edstavenstva. 16 Optimálních výsledk tedy podle v eho lze dosáhnout pouze u dozor í rady p im en vysoké, tedy ani p íli malé, ani p íli velké. Z tohoto d vodu také n mecký zákonodárce v 95 AG stanovil minimální a maximální po et len dozor í rady, k tomuto více viz ní e Zahrani ní srovnání N mecké právo po et len volených orgán upravuje mnohem konkrétn ji. V souladu s 95 AG má dozor í rada alespo t i leny. Stanovy mohou ur it po et vy í, musí v ak být d litelný t emi. Maximální po et len je omezen v závislosti na vý i základního kapitálu (9, 15, 21 len ). Podle 108 odst. 2 a 3 AG je pro usná eníschopnost nutná p ítomnost alespo t í len dozor í rady. Speciální úprava zakotvená ve zvlá tních zákonech (Montan- Mitbestimmungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz) se v ak pou ije pro spole nosti uhelného a ocelá ského pr myslu i pro v echny spole nosti z ostatních odv tví, které mají více ne zam stnanc. Zde má dozor í rada pevn stanovený po et len a té pom r zástupc akcioná oproti zástupc m zam stnanc musí být vyvá ený (11 i 15 pro dozor í rady spole ností uhelného a ocelá ského pr myslu a 12, 16 i 20 pro spole nosti s více ne zam stnanci). Spole nosti zam stnávající 500 a zam stnanc se pak u ídí úpravou benevolentn j í, po et len je stanoven stejn jako v akciovém zákon, oproti obecné úprav je v ak t etina len volena zam stnanci. 15 PISTOR, Katharina: Corporate Governance durch Mittbestimmung und Arbeitsmärkte. In: HOMMELHOFF, Peter; HOPT, Klaus J.; WERDER, Axel. Handbuch Corporate Governance. Köln, Stuttgart: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Schäffer Poeschel Verlag, s OETKER, Hartmut: Aufsichtsrat/Board: Aufgaben, Besetzung, Organisation, Entscheidungsfindung und Willensbildung Rechtlicher Rahmen.. In: HOMMELHOFF, Peter; HOPT, Klaus J.; WERDER, Axel. Handbuch Corporate Governance. Köln, Stuttgart: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Schäffer Poeschel Verlag, s

15 3.3. Právnická osoba jako len voleného orgánu Ú inná úprava Dal í významná zm na se bude týkat len orgán spole nosti. Jeho lenem bude nov moci být i právnická osoba. Ú inná úprava v 194 odst. 7 ObchZ ur uje, e lenem p edstavenstva m e být pouze fyzická osoba, která dosáhla v ku 18 let, která je pln zp sobilá k právním úkon m, která je bezúhonná ve smyslu zákona o ivnostenském podnikání a u ní nenastala skute nost, je je p eká kou provozování ivnosti podle zákona o ivnostenském podnikání. V souladu s 200 odst. 3 ObchZ platí toto ustanovení obdobn i pro leny dozor í rady Úprava po rekodifikaci Ustanovení 152 a následující NOZ po ítá s tím, e lenem voleného orgánu právnické osoby m e být i osoba právnická. Výjimka z tohoto pravidla platí pro p edsedu právní rady a pro statutárního editele v akciové spole nosti s monistickou strukturou. 17 Vzhledem k tomu, e po rekodifikaci na právnickou osobu nebude nahlí eno jako na subjekt disponující svou vlastní v lí, bude ji v orgánu následn zastupovat zvolená fyzická osoba, a kdyby ádnou neur ila, len jejího statutárního orgánu. Zvolen krom statutárního orgánu obvykle bude nap íklad zam stnanec spole nosti i advokát. Kone ným lánkem tedy v dy musí být fyzická osoba, která spl uje po adavek plné svéprávnosti v souladu s 152 odst. 2 NOZ i po adavky pro výkon funkce lena orgánu stanovené v 46 odst. 1 ZOK. 18 Dle 69 ZOK se na ni uplatní i ustanovení o vylou ení z výkonu funkce. Nebude-li zvolený zástupce spl ovat vý e uvedené podmínky, bude se na n j hled t, jako by k jeho volb nedo lo. Tím nebudou dot ena práva t etích osob nabytá v dobré ví e. V dualisticky uspo ádané akciové spole nosti bude p ípustné, aby v ichni lenové volených orgán byly právnické osoby. Otázku, zda se údaj o fyzické osob zastupující lena orgánu právnickou osobu bude muset n jakým zp sobem zve ej ovat, definitivn vy e í zákon o ve ejných rejst ících právnických a fyzických osob, který by m l nabýt ú innosti spole n s novým ob anským zákoníkem i zákonem o obchodních korporacích. Návrh zákona ve 17 Viz ustanovení 461 a 463 ZOK. 18 lenem orgánu obchodní korporace nem e být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o ivnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skute nost, která je p eká kou provozování ivnosti. 15

16 zn ní, v jakém byl dne 3. dubna 2013 schválen na zasedání vlády 19, s uvád ním informací o zástupci kontrolního orgánu po ítá v 25 odst. 1 písm. h). Podle n j se zapí e Je-li lenem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, pop ípad také bydli t, li í-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji p i výkonu funkce zastupuje. Obdobná úprava se u ije i u zástupce statutárního orgánu, viz 25 odst. 1 písm. g) návrhu. Nová úprava nevylu uje tzv. k í ové lenství, tedy situaci, v ní první právnická osoba tvo í orgán právnické osoby druhé a naopak právnická osoba druhá tvo í orgán právnické osoby první. Podle v eho tedy bude p ípustné, aby si dv akciové spole nosti byly navzájem orgánem a u jediným lenem p edstavenstva i dozor í rady. Dal ím specifikem nové úpravy bude p ipu t ní právního nástupnictví v p ípad, kdy lenem orgánu bude právnická osoba a zanikne s právním nástupcem. Nebude-li ve stanovách spole nosti uveden opak, stane se podle 198 i 455 ZOK právní nástupce automaticky lenem orgánu. Uvedené platí jak pro statutární orgán, tak pro dozor í radu Odpov dnost zástupce lena orgánu právnické osoby Zástupce právnické osoby pak v souladu s 46 odst. 3 ZOK nese odpov dnost za zp sobenou kodu v i spole nosti spole n a nerozdíln s právnickou osobou a stejn tak na n j dopadají následky poru ení jiných povinností (povinnost jednat s pé í ádného hospodá e, zákaz konkurence, pravidla týkající se st etu zájm ). Z tohoto d vodu podle n kterých autor 20 nebude takovéto zastupování p íli atraktivní. Navíc bude zástupce právnické osoby podléhat nejen pokyn m zastoupeného, ale i pokyn m spole nosti, a to stejným zp sobem, jako by sama byla lenem orgánu. Té povinnost jednat v nejlep ím zájmu právnické osoby bude mít v i ob ma. 19 Návrh je k dispozici online na webové adrese: 20 In ECH, Petr. Rekodifikace: Hlavní zm ny v právu spole ností. Právní rádce. Ro. 2012,. 5, s

17 3.4. Zm ny dotýkající se výkonu funkce lena dozor í rady N kolik pov imnutí hodných zm n se dotkne také výkonu funkce len volených orgán akciové spole nosti. První z nich je odli né pojetí funk ního období: nov bude p ípustné ur it jej na libovolnou dobu. Dále dojde k roz í ení pou ití náhradnictví ve výkonu funkce lena orgánu. Poslední zm nou, kterou zmíním, je p ipu t ní kumulativního hlasování pro ú ely volby len orgán Funk ní období len dozor í rady Ú inná úprava v 194 ObchZ pro p edstavenstvo a v 200 ObchZ pro dozor í radu omezuje maximální délku funk ního období p ti léty. P t let je také zákonem subsidiárn stanovená délka funk ního období pro p ípad, e ji stanovy neupravují. V zákon o obchodních korporacích se úprava výrazn odli uje. Ustanovení 448 ZOK délku funk ního období len dozor í rady nijak neomezuje a pro p ípad, e by ji stanovy nebo nov ani smlouva o výkonu funkce neupravovaly, ji stanovuje subsidiárn na t i roky. Pro leny p edstavenstva platí toté, s výjimkou subsidiárn ur ené délky funk ního období: 439 ZOK ji stanovuje pouze na jeden rok. Na významu nabývá smlouva o výkonu funkce, proto e v situaci, kdy by se v ní uvedený údaj o délce funk ního období li il od údaje ve stanovách, platí ten zjednaný ve smlouv. Tímto zp sobem je zd razn na smluvní volnost a také právní jistota lena orgánu Náhradnictví ve výkonu funkce Drobnou zm nou projde i náhradnictví ve výkonu funkce. Tento institut se v ú inném obchodním zákoníku objevuje v 194 odst. 2 poslední v ta, vztahuje se v ak pouze na leny p edstavenstva. Navíc je limitován tím, e, aby byla kooptace p ípustná, nesmí po et len volených valnou hromadou klesnout pod jednu polovinu. Zákon o obchodních korporacích náhradnictví upravuje v 444 pro p edstavenstvo a obdobným zp sobem v 454 té pro dozor í radu. Krom toho, e p ipou tí náhradnictví v dozor í rad, zmír uje také po adavek, aby po et len volených valnou hromadou neklesl pod polovinu. Nov nesmí pod polovinu klesnout celkový po et len orgánu. Obsah náhradnictví bude stejný a p ipu t ní kooptace je nadále v cí stanov. Stejn tak náhradní len z stává ve funkci do p í tího zasedání orgánu, který je oprávn n jmenovat lena nového. Zákon o obchodních korporacích specifikuje, e doba výkonu funkce náhradního 17

18 lena se nezapo ítává do doby výkonu funkce v p ípad, e tento len bude v p í tích ádných volbách zvolen (neur ují-li stanovy jinak). Za pov imnutí stojí také ustanovení 444 odst. 2 ZOK, které íká, e Stanovy také mohou ur it volbu náhradník, kte í nastupují na uvoln né místo lena p edstavenstva podle stanoveného po adí Kumulativní hlasování p i volb orgán Poslední zm nou, o které v této práci pojednám, je kumulativní hlasování. Zm na se sice týká organizace valné hromady, ale jeliko se promítne do volby len orgán spole nosti, v nuji jí alespo n kolik slov. Kumulativní hlasování p ebírá zákon o obchodních korporacích po vzoru práva anglického i práva n kterých amerických stát (nap. Delaware). Princip jeho pou ití je upraven v 354 a následující ZOK. Kone ný po et hlas se zji uje tak, e po et hlas, s nimi akcioná na valné hromad nakládá, se znásobí po tem volených len orgánu. Zda jej spole nost bude uplat ovat, v ak zále í na tom, jestli jeho pou ití upraví ve svých stanovách. Kumulativní hlasování m e toti zvýhodnit men inové spole níky, nebo jim poskytuje vy í míru vlivu. 18

19 4. Záv r Z pojednaných zm n je z ejmé, e k dramatické prom n organizace akciové spole nosti po nabytí ú innosti rekodifikace nedojde. Dopad, který rekodifikace v ur itých aspektech bude mít, p esto v ak je z etelný ji te. N které ze zm n, jmenovit zru ení kodeterminace a upu t ní od po adavku, aby dozor í rada m la alespo t i leny, se dle mého názoru projeví v efektivit jednání dozor í rady a také ve sní ení re ijních náklad hrazených spole ností. Tento záv r ostatn podporuje i v práci uvedené zahrani ní srovnání. Na druhou stranu se do budoucna bude t eba zaobírat otázkou, zda kontrola ze strany dozor í rady bude dostate ná a zda zájmy zam stnanc budou p im eným zp sobem spole ností zohled ovány. Nedomnívám se v ak, e by tato hrozba byla natolik vá ná, aby p evá ila p ínosy nov zavád né úpravy. Co se tý e dal ích zm n, zde jejich dopad ji takto markantní z ejm nebude. Ustanovování právnických osob do volených orgán se podle zji t ných poznatk nejspí e masovým zp sobem u ívat nebude. I kdyby tomu tak v ak bylo, fungování dozor í rady to p íli neovlivní. Úprava délky funk ního období je spí e praktického rázu a má potenciál zjednodu it správu vnit ních zále itostí akciové spole nosti. U náhradnictví ve výkonu funkce a u kumulativního hlasování závisí na tom, zda je spole nosti budou uvád t do stanov. V p ípad, e tomu tak bude, kumulativní hlasování se odrazí v jistém zvýhodn ní minoritních akcioná, zatímco u náhradnictví p íli ná zm na vid t nebude. Snad jen op t uleh ení správy vnit ních zále itostí rady a ni í tlak na okam ité e ení situace. 19

20 5. Prameny Odborná literatura: ERNÁ, S. Obchodní právo: Akciová spole nost. Praha: ASPI, s ELIÁ, Karel., BARTO ÍKOVÁ, Miroslava, POKORNÁ, Jarmila et al. Kurs obchodního práva: Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, s ELIÁ, Karel. Akciová spole nost: Systematický výklad obecného akciového práva se z etelem k jeho reform. Praha: Linde Praha, a.s., s D DI, Jan. Podnikatel a rekodifikace obchodního práva. In: D DI, Jan; KOTOU OVÁ, Ji ina et al. Podnikatel a rekodifikace obchodního práva. Praha: Vysoká kola aplikovaného práva, s , HAVEL, Bohumil et al. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou d vodovou zprávou a rejst íkem. Ostrava: Sagit, a.s., HOFFMANN, Dietrich; PREU, Peter. Der Aufsichtsrat: Ein Leitfaden für Aufsichtsräte. München: Verlag C.H. Beck München, s HOMMELHOFF, Peter; HOPT, Klaus J.; WERDER, Axel. Handbuch Corporate Governance. Köln, Stuttgart: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Schäffer Poeschel Verlag, s , LUTTER, Marcus; KRIEGER, Gerd. Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats. 2002, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln. s RADA, Ivan. Dozor í rada obchodních spole ností. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., s RICHTER, Tomá. Kupónová privatizace a její vlivy na správu a financování eských akciových spole ností. Praha: Karolinum, s VOSSESTIEN, Gert-Jan. Modernization of European Company Law and Corporate Governance: Some Considerations on its Legal Limits. Alphen aan den Rijen: Kluwer Law Internatonal, s. 1 44, lánky: 20

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje 7. Odvrácená strana migrace a rozvoje V ra - Karin Brázová Cílem této kapitoly založené p evážn na zahrani ních odborných studiích k jednotlivým témat m je poskytnout p ehled o aspektech, které problematizují

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více