PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k ) OBSAH: 1 ÚVOD LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, TERMÍNY A SANKCE SPOJENÉ S POZDNÍM PODÁNÍM Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy: Oznámení o zalesnění zemědělské půdy: Žádost o poskytnutí dotace na péči a poskytnutí náhrady FINANČNÍ SAZBY PRO VÝPOČET DOTACE NA ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY POSTUP PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI A ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALOŽENÍ POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ URČENÝCH PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZALOŽENÍ POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, TERMÍNY A SANKCE SPOJENÉ S POZDNÍM PODÁNÍM Žádost o dotaci a zařazení do programu Založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití: Oznámení o provedení zalesnění: FINANČNÍ SAZBY PRO VÝPOČET DOTACE NA ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY POSTUP PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI A ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU ZALOŽENÍ POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN URČENÝCH PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ADMINISTRACE PODANÝCH ŽÁDOSTÍ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA A PŘÍPADNÉ SANKCE KONTROLA NA MÍSTĚ Fyzická kontrola na místě (FKNM) Ohlášení kontroly Zahájení kontroly Průběh kontroly Ukončení kontroly a zaznamenání výsledků kontroly

2 6.3.6 Stížnosti proti provedené kontrole na místě, resp. odvolání proti rozhodnutí o námitkách SANKCE VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ZMĚNA ŽÁDOSTI Změna deklarace, výměry STAŽENÍ ŽÁDOSTI MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI A VYŠŠÍ MOC

3 1 Úvod Tato příručka je určena všem subjektům, které se rozhodnou žádat o dotaci v rámci opatření Lesnictví. Toto opatření zahrnuje dvě dílčí podopatření, a to zalesňování zemědělské půdy a založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití. Obsahuje legislativní základ této platby, základní podmínky, které musí žadatel dodržet, aby mohl žádat o platbu, postup pro vyplnění formuláře žádosti, popis procesu administrace platby od přijetí žádosti až po vlastní provedení platby, a to spolu s termíny či případnými sankcemi, které se váží na nedodržení některé z podmínek. Prostřednictvím opatření Lesnictví podporuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) zalesňování zemědělské půdy a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití. Cílem je vytvářet v České republice prostor pro diverzifikaci výroby, která by měla přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova. Zalesňování zemědělských pozemků je důležité s ohledem na využití půdy a ochranu životního prostředí. Lesní porosty jsou nejen zdrojem obnovitelné suroviny, ale i krajinotvorným prvkem, který má vliv na vodní režim, na ochranu půdy a rovněž má i význam sanitární, rekreační, estetický a kulturní. Zakládáním porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití by se měl snižovat podíl zornění půdy, a to bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované zemědělské půdy. 2 Legislativní úprava Základními právními předpisy, které upravují poskytování dotací v rámci opatření Lesnictví jsou: Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), ve znění nařízení Komise (ES) č. 963/2003 ze dne 4. června Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, které stanoví podrobná pravidla pro provádění integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé podpůrné programy Společenství, jenž byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3508/92. Nařízení vlády č. 308/2004 ze dne 5. května 2004 o stanovení podmínek k poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití. Zákon č. 252/1997 Sb. ze dne 24. září 1997, o zemědělství, ve znění zákona č.128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

4 Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci, o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3 Základní společné podmínky Základní podmínkou pro všechny žadatele o dotaci z programu Lesnictví je, že půda, na kterou je žádost podána, je zařazena v Evidenci využití zemědělské půdy (dále jen Evidence) vedené podle 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Pouze na zemědělskou půdu vedenou v Evidenci je možné podat žádost v rámci opatření Lesnictví a obdržet příslušné finanční prostředky. V případě, že žadatel pozemky dosud do Evidence neohlásil a zamýšlí žádat o podporu v rámci opatření Lesnictví, musí provést ohlášení zemědělské půdy do Evidence, a to nejpozději ke dni podání žádosti. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je, že žadatel po provedení založení lesního porostu, případně porostu rychle rostoucích dřevin ohlásí změnu kultury v Evidenci. 4 Specifické podmínky podopatření - Zalesňování zemědělské půdy Podpora na zalesnění zemědělské půdy se vztahuje na založení lesního porostu na vlastním zemědělském pozemku a rovněž ochranu takto vzniklého lesního porostu za účelem jeho zajištění. Tato podpora se skládá ze třech dílčích částek, a to dotace na založení lesního porostu na zemědělské půdě, dotace na péči o lesní porost (dále jen péče ) poskytované po dobu pěti let od jeho založení a náhrady z důvodu ukončení zemědělské činnosti (dále jen náhrada ), která je poskytována po dobu dvaceti let od založení porostu, počínaje rokem zalesnění. Podmínkou pro ponechání všech dílčích částí dotace je následná péče o zalesněný pozemek

5 4.1 Podmínky pro poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské půdy Žádost o zařazení do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy může podat subjekt, který je: vlastníkem pozemku určeného k zalesnění, vedeného v evidenci, sdružením vlastníků pozemku určeného k zalesnění, vedeného v evidenci, za podmínky, že jde o sdružení s právní subjektivitou, spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění vedeného v evidenci a za podmínky písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků. Dotace na zalesňování zemědělské půdy se neudělí: příjemci podpory na předčasné ukončení zemědělské činnosti, ve prospěch vysazování vánočních stromků. Dotace na péči a náhrada: se poskytne žadateli pouze v případě, že byla na pozemek zároveň poskytnuta dotace na založení lesního porostu, dotace na péči a náhrada se neposkytne vlastníkovi, který je jedním ze subjektů - obce, sdružení obcí, kraje, stát, příspěvkové organizace zřízené státem nebo krajem a právnické osoby, jejichž základní kapitál je alespoň z 50 % vlastněn obcí, sdružením obcí, krajem nebo státem. Podmínky pro poskytnutí dotace: pozemek, který má být zalesněn, musel být nejméně dva roky, předcházející změně způsobu využití tohoto pozemku, zemědělsky využíván a byl součástí zemědělského půdního fondu. Za zemědělské využití se přitom považuje přímé obhospodařování vlastníkem a pronájem pozemku jinému subjektu za účelem zemědělského využívání, pozemek je součástí půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedeného v Evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Minimální výměra zalesňovaného pozemku musí činit alespoň 0,5 ha souvislé plochy. Pokud má však zalesňovaný pozemek alespoň část hranice společnou s pozemkem určeným k plnění funkcí lesa, pak může mít výměru i nižší. Povinností žadatele je, že po provedení založení lesního porostu ohlásí změnu kultury v Evidenci půdy. Do Evidence bude zaznamenán údaj jiná kultura zalesněno. Nejpozději při tomto ohlášení bude vytvořen ze zalesňovaného pozemku (pozemků) v Evidenci samostatný půdní blok/díl. 4.2 Způsob podávání žádostí v rámci programu Zalesňování zemědělské půdy, termíny a sankce spojené s pozdním podáním Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy: O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím žádosti o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy. Pokud žadatel žádá o zařazení do programu a dotaci v prvním roce trvání závazku musí použít prázdný formulář této žádosti, který celý vyplní sám. Žádosti na toto opatření budou přijímány v daném roce do 28. února na příslušné ZA-PÚ (Zemědělská agentura Pozemkový úřad). Za místně příslušnou ZA-PÚ - 5 -

6 se považuje ta agentura, do jejíhož území spadají pozemky, většina pozemků nebo největší pozemek, na kterém žadatel v rámci žádosti žádá. Žádost se podává na standardizovaném formuláři vydaném Fondem, a to osobně nebo poštou. V případě podání poštou se za termín podání považuje datum doručení žádosti na ZA-PÚ. Žádosti přijaté na ZA-PÚ po tomto termínu budou zamítnuty. Povinné doklady k žádosti o zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy: 1. Deklarace zemědělské půdy k zalesnění 2. Platný výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví zařazovaného pozemku 3. Písemná ověřená plná moc dalších spoluvlastníků v případě, že o dotaci žádá více spoluvlastníků 4. Souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí zařazovaného pozemku zemědělskému půdnímu fondu 5. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesnění zařazovaného pozemku, jestliže zařazovaný pozemek má výměru vyšší než 0,5 ha 6. Rozhodnutí o využití území podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7. Rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zařazovaného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa 8. Vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zařazovaný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek. Tento doklad nahrazuje doklady uvedené pod čísly 4. až Projekt zalesnění 10. Doklad o podnikání v zemědělské prvovýrobě 11. Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele Na základě údajů uvedených v žádosti o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy a doložených příloh je žadateli Fondem zasláno rozhodnutí o zařazení (příp. nezařazení) do programu Oznámení o zalesnění zemědělské půdy: Po ukončení prací spojených se zalesněním musí žadatel doručit Fondu oznámení o zalesnění zemědělské půdy. Oznámení podává žadatel, který byl zařazen do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy. Oznámení, podává se na standardizovaném formuláři vydaném Fondem, musí být potvrzeno odborným lesním hospodářem a jeho součástí je i doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin, použitého při zalesnění. Oznámení o provedení zalesnění je v roce zařazení do programu zároveň i žádostí o poskytnutí dotace na péči a žádostí o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku. V případě jarního zalesnění se toto oznámení podává do 30. června kalendářního roku a v případě zalesnění po 30. červnu se toto oznámení podává v termínu do 30. listopadu. Pokud je oznámení o provedení zalesnění doručeno Fondu po stanovené lhůtě, ne však později než 25. kalendářní den po uplynutí této lhůty, poskytne se dotace na zalesnění, dotace na péči a náhrada snížená o 1 % za každý pracovní den po uplynutí této lhůty. Snížení dotace se neuplatní, pokud žadatel prokáže, že k pozdnímu doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci. Na základě údajů v oznámení o provedení zalesnění a výsledků fyzických kontrol na místě Fond v roce zalesnění pozemku vydává žadateli rozhodnutí o poskytnutí (příp. neposkytnutí) dotace

7 4.2.3 Žádost o poskytnutí dotace na péči a poskytnutí náhrady Žádost o poskytnutí dotace na péči se podává současně s žádostí o poskytnutí náhrady v rámci jednoho formuláře žádosti. Žádost se podává na standardizovaném formuláři vydaném Fondem, a to osobně nebo poštou. Žádosti se doručí Fondu prostřednictvím příslušné ZA-PÚ. Žádost o poskytnutí dotace na péči doručí žadatel Fondu po dobu následujících čtyř kalendářních let po roce zařazení do programu a žádost o poskytnutí náhrady doručí žadatel každoročně po dobu následujících devatenácti kalendářních let po roce zařazení do programu, a to v termínu do 30. dubna kalendářního roku a na výměru pozemku vedeného v evidenci. Pokud je žádost o poskytnutí dotace na péči a náhrady doručena Fondu po stanovené lhůtě, ne však později než 25. kalendářní den po uplynutí této lhůty, poskytne se dotace na péči a náhrada snížená o 1 % za každý pracovní den po uplynutí této lhůty. Snížení dotace se neuplatní, pokud žadatel prokáže, že k pozdnímu doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci. Na základě této žádosti pak Fond v dalších letech vydá žadateli rozhodnutí o poskytnutí (příp. neposkytnutí) dotace na péči a náhrady. 4.3 Finanční sazby pro výpočet dotace na zalesňování zemědělské půdy Výše dotace a náhrady se stanoví součinem sazby a plochy v hektarech. a) dotace na založení lesního porostu Předmět podpory První zalesnění a) listnaté dřeviny b) jehličnaté dřeviny Sazba v Kč/ha b) dotace na následnou péči o takto vzniklý lesní porost Kč/ha/rok c) náhrady Příjemce náhrady Zalesněná zemědělská půda kromě zalesněných travních porostů Kč/ha/rok Zalesněné travní porosty Kč/ha/rok Podnikatel v zemědělské prvovýrobě Ostatní vlastníci zemědělské půdy

8 4.4 Postup pro správné vyplnění formuláře žádosti o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy Část 1: Údaje o žadateli Žadatel vyplní všechny požadované údaje, jestliže např. nevlastní fax, telefon, v adrese není číslo orientační atd., pak se tato pole proškrtávají. 1. Údaje o žadateli 1.Obchodní firma / obec / sdružení obcí / organizace aj.: 2.Kód žadatele** 3.Příjmení žadatele: 4.Jméno žadatele: 5.Rodné číslo: 6.Identifikační číslo: 7.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno): 8.Předmět podnikání: / 9.Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 10.Číslo popisné: 11.Číslo orientační: 12.Obec: 13.Část obce, městská část: 14.Kraj (dle NUTS-3): 15.PSČ: 16.Telefon: 17.Fax: Statutární orgán (kontaktní osoba) - Příjmení: 20.Jméno: 21.Rodné číslo: 1 Vyplní právnická osoba, obec, sdružení obcí a ostatní organizace. Právnická osoba vyplní jméno obchodní firmy, a to v plném znění, tak jak je uvedeno v obchodním rejstříku (viz. povinné přílohy) včetně právní formy (a.s., s.r.o., v.s.o., k.s., družstvo). Ostatní subjekty uvedou svůj oficiální název. 2 Žadatel vyplní příslušný kód: 1 fyzická osoba (nepodnikající a podnikatel mimo zemědělskou prvovýrobu) 2 fyzická osoba (podnikatel v zemědělské prvovýrobě) 3 právnická osoba podnikající v zemědělské prvovýrobě (nespadající pod kód 5-12) 4 právnická osoba mimo zemědělskou prvovýrobu (nespadající pod kód 5-12) 5 právnická osoba, jejíž základní kapitál je z více než 50% vlastněn obcí, sdružením obcí, krajem nebo státem 6 sdružení vlastníků s právní subjektivitou 7 příspěvková organizace zřízená státem nebo krajem 8 obec (i příspěvkové organizace obcí) 9 sdružení obcí 10 kraj 11 stát 12 vysoká škola 3 až 5 Vyplní pouze fyzická osoba. 6 Vyplní právnická osoba a ostatní subjekty uvedené pod kódy 6-12, fyzická osoba pouze pokud jí bylo identifikační číslo přiděleno. Identifikační číslo se musí shodovat s identifikačním číslem v dokladu o registraci hospodaření, - 8 -

9 s identifikačním číslem uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku, případně s identifikačním číslem uvedeným v registru ekonomických subjektů ČR. 7 Vyplní právnická osoba a fyzická osoba podnikatel - pokud jí bylo daňové identifikační číslo přiděleno. 8 Vyplní právnická osoba, fyzická osoba podnikatel a ostatní subjekty uvedené pod kódy 6-12, a to podle údajů z obchodního rejstříku, živnostenského listu nebo dokladu o registraci hospodaření, případně jiného dokladu. 9 až 15 Fyzická osoba vyplní adresu svého trvalého pobytu. Právnická osoba a ostatní subjekty uvedené pod kódy 6-12 vyplní adresu sídla. 9, 11, 13 Pokud některé údaje adresa neobsahuje (ulice, číslo orientační, část obceměstská část) pole se proškrtnou. 16 až 18 Vyplní právnická i fyzická osoba. Pokud žadatel nemá telefon, fax nebo pole se proškrtnou. 19 až 20 Povinně vyplní žadatel, který vyplnil pole 1 a uvede příjmení, jméno a rodné číslo kontaktní osoby představující statutární orgán, případně osobu oprávněnou jednat jménem daného subjektu. 1, 2, 6, 8, 10, Povinné údaje pro právnickou osobu, bez kterých nebude žádost přijata. 12, 15, 19, 20, 21 2, 3, 4, 5, 10, Povinné údaje pro fyzickou osobu, bez kterých nebude žádost přijata. 12 a 15 Část 2: Adresa pro doručování 2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby) 22.Adresa - Ulice: 23.Číslo popisné: 24.Číslo orientační: 25.Obec: 26.Část obce, městská část: 27.Kraj (dle NUTS-3): 28.PSČ: 22 až 28 Je nutno vyplňovat pouze v případě, že adresa pro doručování není shodná s adresou sídla nebo trvalého pobytu fyzické osoby. Pro vyplňování adresy pro doručování platí stejná pravidla jako pro vyplňování adresy sídla/adresy trvalého pobytu FO. Část 3: Bankovní spojení žadatele 3. Bankovní spojení žadatele 29.Název banky: 30.Číslo účtu: 31.Kód banky: 32.Specifický symbol: 29 až 32 Bezchybně vyplní žadatel fyzická i právnická osoba. Povinné údaje jsou číslo účtu a kód banky, bez těchto údajů nebude žádost přijata. 29 Název banky - zkratka banky podle smlouvy o zřízení účtu. 30 Číslo bankovního účtu. 31 Čtyřmístný kód, který je uveden za lomítkem bankovního účtu. 32 Žadatel vyplní tento údaj v případě, že specifický symbol byl účtu přidělen

10 Část 4 : Podnikatel v zemědělské prvovýrobě: 4. Podnikatel v zemědělské prvovýrobě: 33. ANO NE 2) 33 Žadatel označí křížkem jednu z možností podnikatel v zemědělské prvovýrobě: ANO nebo NE. Podpis žádosti: 36.Razítko a podpis žadatele (u PO dle OR) 34. Místo vyhotovení žádosti: 35.Datum (den, měsíc, rok) 34 až 36 Vyplní žadatel. Svůj podpis doplní razítkem pouze v případě, že ho vlastní. Podpis žadatele právnické osoby a ostatních subjektů uvedených pod kódy 6 až 12 musí být v souladu s výpisem z Obchodním rejstříku, případně jiným dokumentem opravňujícím jednat jménem žadatele. Podpis žadatele je povinný údaj, bez kterého nebude žádost přijata

11 Část 5: Povinné přílohy Žadatel označí křížkem přílohu, kterou podává společně se žádostí. 5. Povinné přílohy Počet listů * přílohy: 1) Deklarace zemědělské půdy k zalesnění 2) Platný výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví zařazovaného pozemku 3) Písemný souhlas spoluvlastníků 4) Souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnění zařazovaného pozemku zemědělskému půdnímu fondu 5) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesnění zařazovaného pozemku** 6) Rozhodnutí o využití území podle 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 7) Rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zařazovaného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa 8) Vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zařazovaný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek 9) Projekt zalesnění 10) Doklad o podnikání v zemědělské prvovýrobě*** 11) Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele (nepředkládá FO) 37.Počet příloh: 1) Deklarace zemědělské půdy k zalesnění je povinnou součástí žádosti pro všechny žadatele. 2) Platný výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví zařazovaného pozemku je povinnou součástí žádosti pro všechny žadatele. Výpis z katastru nemovitostí nesmí být starší než 3 měsíce. 3) Písemný souhlas spoluvlastníků je povinnou součástí těch žádostí, kde žádá více spoluvlastníků pozemků najednou. Plná moc dalších spoluvlastníků nesmí být starší než 3 měsíce. 4) Souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí zařazovaného pozemku zemědělskému půdnímu fondu je povinnou součástí žádosti vyjma případů, kdy žadatel předkládá jako přílohu doklad č. 8. Tento souhlas je vydáván příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, a to v souladu se zvláštním předpisem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 5) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesnění zařazovaného pozemku - je povinnou součástí žádosti, jestliže má zařazovaný pozemek výměru vyšší než 0,5 ha vyjma případů, kdy žadatel předkládá jako přílohu doklad č. 8. Toto stanovisko je vydáváno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/

12 6) Rozhodnutí o využití území podle 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění - je povinnou součástí žádosti vyjma případů, kdy žadatel předkládá jako přílohu doklad č. 8. Toto rozhodnutí se vydává v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Rozhodnutí o využití území podle zvláštního předpisu není platné, pokud je starší než dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. 7) Rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zařazovaného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa - je povinnou součástí žádosti vyjma případů, kdy žadatel předkládá jako přílohu doklad č. 8. Toto rozhodnutí je vydáváno na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zařazovaného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa nesmí být starší než 2 roky. 8) Vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zemědělský pozemek určený k zalesnění je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek tato příloha nahrazuje doklady 4 až 7 v případě, že žadatel žádá na pozemek, který je v katastru nemovitostí evidován již jako lesní pozemek. Toto vyjádření obsahuje datum nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, číslo jednací a část bilance pozemků dokumentující změnu druhu pozemku. Nabytí právní moci tohoto dokladu nesmí být starší než 2 roky. 9) Projekt zalesnění je povinnou součástí žádosti pro všechny žadatele. Projekt zalesnění obsahuje tyto povinné údaje: a) identifikaci žadatele b) identifikaci zpracovatele projektu zalesnění c) identifikaci zalesňovaných pozemků, jejíž součástí je soupis parcel podle evidence katastru nemovitostí a identifikace půdních bloků/dílů podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. d) zařazení pozemků do souboru lesních typů (SLT) a cílových hospodářských souborů (CHS). e) počty a plochy jednotlivých druhů dřevin na jednotlivých parcelách v ks a v ha a plochy jehličnatých a listnatých dřevin celkem. f) nároky na druh, kvalitu a původ sadebního materiálu. g) kopii platné katastrální mapy včetně částí okolních parcel. V případě zalesnění zemědělských pozemků menších než 0,5000 ha musí být součástí mapového podkladu i části parcely přiléhajícího lesního pozemku. h) kopii platné katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno. Projekt dále může obsahovat doplňkové údaje, které se týkají způsobu přípravy půdy před zalesněním, technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin, způsobů a četnosti ochrany do doby zajištění proti buřeni, proti zvěři, klikorohu případně dalším škůdcům, uvádí se také minimální technické parametry u oplocení atd. 10) Doklad o podnikání v zemědělské prvovýrobě doklad se podává v souladu s 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jedná se o tyto doklady: výpis z obchodního rejstříku (ne starší než tři měsíce) a doklad soukromě hospodařícího rolníka. Tato příloha je povinná pro všechny žadatele, kteří podnikají v zemědělské prvovýrobě. 11) Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele jedná se o tyto doklady či jejich ověřené kopie: výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo jiného rejstříku, případně jiný doklad podle zvláštního právního předpisu. Tato příloha je povinná pro právnické osoby a ostatní subjekty, které vyplnily pole 1 žádosti a zároveň nedoložily přílohu č. 10. Fyzické osoby tuto přílohu nepředkládají

13 37 Počet příloh Žadatel uvede počet příloh dokládaných k žádosti. Podpis části žádosti povinné přílohy: 40.Razítko a podpis žadatele (u PO dle OR) 38. Místo vyhotovení žádosti: 39.Datum (den, měsíc, rok) 38 až 40 Vyplní žadatel. Svůj podpis doplní razítkem pouze v případě, že ho vlastní. Podpis žadatele právnické osoby a ostatních subjektů uvedených pod kódy 6 až 12 musí být v souladu s výpisem z Obchodním rejstříku, případně jiným dokumentem opravňujícím jednat jménem žadatele. Podpis žadatele je povinný údaj, bez kterého nebude žádost přijata. Část 6: Čestná prohlášení a závazky žadatele Tuto část si žadatel pozorně přečte a stvrdí svým podpisem v případě, že s ní souhlasí a že jeho žádost neodporuje některým bodům čestného prohlášení. 6. Čestné prohlášení a závazky žadatele Čestně prohlašuji, že: pozemek, na který požaduji dotaci, byl po dobu alespoň dvou kalendářních let před převodem do pozemků určených k plnění funkce lesa podle 3 zákona č. 289/1995 Sb. součástí zemědělského půdního fondu a byl zemědělsky obhospodařován jeho vlastníkem nebo nájemcem; ke dni podání žádosti nejsem v likvidaci, na můj majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku; jsem neobdržel v tomto roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku; všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů; jsem si vědom své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených v žádosti; souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů; budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let; jsem se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám; umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí podpory a budu nápomocen při provádění těchto kontrol; Zavazuji se: dodržovat podmínky dotace, o kterou žádám

14 Podpis části žádosti čestná prohlášení a závazky: 43.Razítko a podpis žadatele (úředně ověřený): 41.Místo vyhotovení žádosti: 42.Datum (den, měsíc, rok) 41 až 43 Vyplní žadatel. Svůj podpis doplní razítkem pouze v případě, že ho vlastní. Podpis žadatele právnické osoby a ostatních subjektů uvedených pod kódy 6 až 12 musí být v souladu musí být v souladu s výpisem z Obchodním rejstříku, případně jiným dokumentem opravňujícím jednat jménem žadatele. Podpis Na této straně žádosti musí být podpis rovněž úředně potvrzený notářem nebo příslušnou matrikou. Podpis žadatele je povinný údaj, bez kterého nebude žádost přijata. Příloha č. 1 Deklarace zemědělské půdy k zalesnění Všechny údaje v deklaraci půdy vyplňuje žadatel sám. Strana / (strana/celkový počet stran) Strana/celkový počet stran aktuální strana Deklarace zemědělské půdy k zalesnění / celkový počet stran Deklarace zemědělské půdy k zalesnění. 1.Obchodní firma / obec / sdružení obcí / organizace aj.: 2.Příjmení: 3.Jméno: 1 Vyplňuje pouze právnická osoba. 2 až 3 Vyplňuje pouze fyzická osoba Poř. číslo Mapový list Čtverec Kód bloku Kultura* Katastrální území/číslo/ Č. parcely Číslo LV** Dřevina Počet (ks) Výměra (ha)*** /, /, Pořadové číslo Mapový list Čtverec Kód bloku Kultura Každý půdní blok případně jeho půdní díl má nové pořadové číslo. Číslo listu státní mapy ČR v měřítku 1:10 000, na kterém se půdní blok nachází. Číselné označení čtverce, ve kterém se půdní blok nachází. Číselné označení půdního bloku (případně půdního dílu), na který žadatel žádá o dotaci. Za lomítkem je číselné označení půdního dílu. Uvádí se kultura, která byla na půdním bloku před jeho zalesněním

15 Kód kultury půdního bloku případně jeho dílu: R - orná půda T - travní porost (stálý) V - vinice C - chmelnice S - ovocný sad O - jiná kultura Katastrální území/číslo Uvádí se název katastrálního území a jeho číslo podle platné katastrální mapy. Číslo parcely Číslo LV Dřevina Počet (ks) Výměra ha Celkem Uvádí se číslo parcely podle platné katastrální mapy. Uvádí se číslo listu vlastnictví podle Katastru nemovitostí. Uvádí se zkratka dřeviny, která má být na daném půdním bloku/dílu vysázena, a to v souladu s Projektem zalesnění a podle seznamu zkratek uvedeného ve vyhlášce 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Uvádí se počet sazenic jednotlivých druhů dřevin, a to v souladu s Projektem zalesnění. Uvádí se výměra jednotlivých dřevin v rámci jednoho půdního bloku/dílu v hektarech s přesností na čtyři desetinná místa. Uvádí se výměra všech půdních bloků/dílů, na které je podána žádost. Celková výměra je uváděna v hektarech s přesností na čtyři desetinná místa. 4.Kód žadatele v evidenci půdy 4 Kód uživatele v evidenci půdy - číselný kód žadatele uveden v evidenci půdy. Žadatel musí tento kód do žádosti zapsat sám. Podpis části žádosti deklarace: 5.Datum (den, měsíc, rok) 6.Podpis žadatele (u PO dle OR): 5 až 6 Vyplní žadatel. Svůj podpis doplní razítkem pouze v případě, že ho vlastní. Podpis žadatele právnické osoby a ostatních subjektů uvedených pod kódy 6 až 12 musí být v souladu s výpisem z Obchodním rejstříku, případně jiným dokumentem opravňujícím jednat jménem žadatele. Podpis žadatele je povinný údaj, bez kterého nebude žádost přijata

16 Příklad vyplněné deklarace zemědělské půdy k zalesnění: Registrační číslo žadatele: 1.Obchodní firma / obec / sdružení obcí / organizace aj.: 2.Příjmení: 3.Jméno: Kadlec Josef Poř. číslo Mapový list Čtverec Kód bloku Kultura* Katastrální území/číslo/ Č. parcely Číslo LV** Dřevina Počet (ks) Výměra (ha)*** / 1 R Lhota /3 262 BK 810 0, / DB 990 0, / SM , / T Lhota /1 262 SM , / Lhota /2 262 BK , / DB 780 0, Každý půdní blok/díl má své pořadové číslo, číslování provádí žadatel od jedné výše. V případě, že na jednom půdním bloku/dílu leží více parcel jednoho vlastníka, na které podává žádost na zalesnění, uvede žadatel k tomuto půdnímu bloku/dílu výčet těchto parcel v řádcích pod sebou a uvede jejich přesnou specifikaci na základě označení katastrálního území/čísla, čísla parcely a čísla listu vlastnictví. Informace o jednotlivých parcelách uvádí žadatel v souladu s výpisem z katastru nemovitostí. Žadatel uvede v deklaraci výčet dřevin, počty jejich kusů a jejich výměru s přesností na čtyři desetinná místa, a to ve vztahu k celému půdnímu bloku/dílu (nikoliv ve vztahu k jednotlivým parcelám). Na konci deklarace uvede žadatel celkovou výměru, na kterou se vztahuje žádost

17 5 Specifické podmínky podopatření - Založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití Porosty rychle rostoucích dřevin jsou vysazovány buď jako produkční, které jsou určené k produkci biomasy pro energetické využití, a nebo jako reprodukční, tyto jsou určené k produkci řízků pro vegetativní množení rychle rostoucích dřevin. 5.1 Podmínky pro poskytnutí dotace na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě Žádost o dotaci na založení porostů rychle rostoucích dřevin je možné podávat pouze na pozemek, který je součástí půdního bloku nebo dílu vedeného v evidenci s kulturou orná půda nebo travní porost. Podmínkou pro ponechání dotace je péče o založený porost rychle rostoucích dřevin. Tato péče je spojena s odplevelením a s doplněním chybějících rostlin. Žádost o zařazení do programu na podporu založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití může podat subjekt, který je: vlastníkem zemědělského pozemku, na kterém má být založen porost rychle rostoucích dřevin, sdružením vlastníků zemědělských pozemků, na kterých má být založen porost rychle rostoucích dřevin, za podmínky, že jde o sdružení s právní subjektivitou, spoluvlastníkem zemědělského pozemku, na kterém má být založen porost rychle rostoucích dřevin, za podmínky písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků, nájemcem zemědělského pozemku, na kterém má být založen porost rychle rostoucích dřevin, za podmínky písemného souhlasu vlastníka tohoto pozemku k pěstování rychle rostoucích dřevin a platné nájemní smlouvy, která umožňuje dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. Dotace na založení porostů rychle rostoucích dřevin nemůže být poskytnuta příjemci podpory na předčasné ukončení zemědělské činnosti. Minimální výměra pozemku musí činit v případě: produkčního porostu - 0,5 ha reprodukčního porostu - 0,25 ha Žadatel se zavazuje pěstovat porost produkčních rychle rostoucí dřeviny po dobu minimálně 15 let, zároveň musí zajistit sklizeň produkčního porostu v tří až šestiletých intervalech po dobu stanovenou projektem na založení porostu rychle rostoucích dřevin. Zavazuje se také, že zajistí využití veškeré produkce pro energetické účely a že po skončení životnosti porostu provede likvidaci porostu v souladu s projektem. Žadatel o podporu na založení reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin se zavazuje, že zajistí pěstování, sklizeň a evidenci reprodukčního porostu a odběr rostlinných řízků po dobu minimálně 10 let. Zavazuje se také, že veškerá produkce bude využita pro množitelské účely a že po skončení životnosti porostu provede opatření určená projektem založení porostu rychle rostoucích dřevin

18 Povinností žadatele je, že po provedení založení porostu rychle rostoucích dřevin ohlásí změnu kultury v Evidenci půdy. Do Evidence bude zaznamenán údaj jiná kultura porost rychle rostoucích dřevin. 5.2 Způsob podávání žádostí v rámci programu Zalesňování zemědělské půdy, termíny a sankce spojené s pozdním podáním Žádost o dotaci a zařazení do programu Založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití: O dotaci na zalesnění z programu Založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití žádá žadatel prostřednictvím žádosti o dotaci a zařazení do programu. Žadatel musí použít prázdný formulář této žádosti, který celý vyplní sám. Žádosti na toto opatření budou přijímány v roce do 28. února na příslušné ZA-PÚ (Zemědělská agentura Pozemkový úřad). Za místně příslušnou ZA-PÚ se považuje ta agentura, do jejíhož území spadají pozemky, většina pozemků nebo největší pozemek, na kterém žadatel v rámci žádosti žádá. Žádost se podává na standardizovaném formuláři vydaném Fondem, a to osobně nebo poštou. V případě podání poštou se za termín podání považuje datum doručení žádosti na ZA-PÚ. Žádosti přijaté na ZA-PÚ po tomto termínu budou zamítnuty. Povinné doklady k žádosti: 1. Deklarace zemědělské půdy k založení porostů rychle rostoucích dřevin 2. Platný výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví pozemků určených k založení porostu rychle rostoucích dřevin 3. Souhlas vlastníka zařazovaného pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin na tomto pozemku pokud je žadatelem o dotaci nájemce pozemku 4. Platná nájemní smlouva (ověřená kopie) umožňující dodržet podmínky dotace pokud je žadatelem o dotaci nájemce pozemku 5. Stanovisko příslušného orgánu ochrany životního prostředí k projektu založení porostu rychle rostoucích dřevin 6. Souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro pěstování rychle rostoucích dřevin 7. Projekt založení porostu rychle rostoucích dřevin zpracovaný autorizovaným projektantem ( 23 odst. 6 písm. h) a 34 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 224/2003 Sb.) 8. Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele Součástí žádosti o zařazení do programu jsou i čestná prohlášení žadatele, že zajistí sklizeň produkčního porostu v tří až šestiletých intervalech po dobu stanovenou projektem, minimálně po dobu 15 let, že zajistí využití veškeré produkce pro energetické účely a že po skončení životnosti porostu provede likvidaci porostu způsobem určeným v projektu a čestné prohlášení žadatele, že zajistí pěstování, sklizeň a evidenci reprodukčního porostu, že zajistí odběr rostlinných řízků, jejich kvalitu a opatří je doklady o původu při prodeji podle zákona č. 219/2003 Sb., že zajistí pěstování reprodukčního porostu po dobu minimálně 10 let, že zajistí využití veškeré produkce pro množitelské účely a po skončení životnosti porostu provede opatření určená projektem založení porostu rychle rostoucích dřevin

19 Na základě údajů uvedených v žádosti o dotaci a zařazení do programu Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití a doložených příloh je žadateli Fondem zasláno rozhodnutí o zařazení (příp. nezařazení) do programu Oznámení o provedení zalesnění: Po ukončení prací spojených se založením porostů rychle rostoucích dřevin musí žadatel doručit Fondu oznámení o založení porostů rychle rostoucích dřevin. Oznámení podává žadatel, který byl zařazen do programu na podporu založení porostů rychle rostoucích dřevin a podává se na standardizovaném formuláři vydaném Fondem. Součástí tohoto oznámení je stanovisko příslušného orgánu ochrany životního prostředí k provedení vlastní výsadby v souladu s projektem založení porostu rychle rostoucích dřevin a také doklad o původu reprodukčního materiálu dřevin použitých k založení porostu. V případě jarního založení porostu se toto oznámení doručí do 30. června kalendářního roku a v případě založení porostu po 30. červnu se toto oznámení doručí v termínu do 30. listopadu. Pokud je oznámení o založení porostu doručeno Fondu po stanovené lhůtě, ne však později než 25. kalendářní den po uplynutí této lhůty, poskytne se žadateli dotace na založení porostů rychle rostoucích dřevin snížená o 1 % za každý pracovní den po uplynutí této lhůty. Snížení dotace se neuplatní, pokud žadatel prokáže, že k pozdnímu doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci. Na základě údajů v oznámení o provedení zalesnění a výsledků fyzických kontrol na místě pak vydává Fond žadateli rozhodnutí o poskytnutí (příp. neposkytnutí dotace). 5.3 Finanční sazby pro výpočet dotace na zalesňování zemědělské půdy Celková výše dotace se stanoví jako součin sazby a plochy provedené výsadby. Dotace jsou stanoveny ve formě finanční sazby na jeden ha provedené výsadby. Dotace na založení porostu bude poskytnuta pouze v roce jeho výsadby, a to: ve výši Kč/ha za výsadbu produkčního porostu rychle rostoucích dřevin ve výši Kč/ha za výsadbu reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin

20 5.4 Postup pro správné vyplnění formuláře žádosti o dotaci a zařazení do programu Založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití Část 1: Údaje o žadateli Žadatel vyplní všechny požadované údaje, jestliže např. nevlastní fax, telefon, v adrese není číslo orientační atd., pak se tato pole proškrtávají. 1. Údaje o žadateli 1.Obchodní firma / obec / sdružení obcí / organizace aj.: 2.Kód žadatele** 3.Příjmení žadatele: 4.Jméno žadatele: 5.Rodné číslo: 6.Identifikační číslo: 7.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno): 8.Předmět podnikání: / 9.Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 10.Číslo popisné: 11.Číslo orientační: 12.Obec: 13.Část obce, městská část: 14.Kraj (dle NUTS-3): 15.PSČ: 16.Telefon: 17.Fax: Statutární orgán (kontaktní osoba) - Příjmení: 20.Jméno: 21.Rodné číslo: 1 Vyplní právnická osoba, obec, sdružení obcí a ostatní organizace. Právnická osoba vyplní jméno obchodní firmy, a to v plném znění, tak jak je uvedeno v obchodním rejstříku (viz. povinné přílohy) včetně právní formy (a.s., s.r.o., v.s.o., k.s., družstvo). Ostatní subjekty uvedou svůj oficiální název. 2 Žadatel vyplní příslušný kód: 1 fyzická osoba (nepodnikající a podnikatel mimo zemědělskou prvovýrobu) 2 fyzická osoba (podnikatel v zemědělské prvovýrobě) 3 právnická osoba podnikající v zemědělské prvovýrobě (nespadající pod kód 5-12) 4 právnická osoba mimo zemědělskou prvovýrobu (nespadající pod kód 5-12) 5 právnická osoba, jejíž základní kapitál je z více než 50% vlastněn obcí, sdružením obcí, krajem nebo státem 6 sdružení vlastníků s právní subjektivitou 7 příspěvková organizace zřízená státem nebo krajem 8 obec (i příspěvkové organizace obcí) 9 sdružení obcí 10 kraj 11 stát 12 vysoká škola 3 až 5 Vyplní pouze fyzická osoba. 6 Vyplní právnická osoba a ostatní subjekty uvedené pod kódy 6-12, fyzická osoba pouze pokud jí bylo identifikační číslo přiděleno. Identifikační číslo se musí shodovat s identifikačním číslem v dokladu o registraci hospodaření, s identifikačním číslem uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku, případně s identifikačním číslem uvedeným v registru ekonomických subjektů ČR

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. METODIKA

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Závazné nebo doporučené postupy pro uživatele zemědělské půdy První vydání Schváleno

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Opatření I.1.2 Investice do lesů Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika 1. Popis podopatření

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více