SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování"

Transkript

1 SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování Dne 15. května 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ). Tento zákon připravený Ministerstvem financí má zcela nahradit zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, v platném znění ( ZKI ), jakož i prováděcí vyhlášky k ZKI. Jedná se o rozsáhlou a podrobnou úpravu čítající celkem 677 paragrafů (oproti stávajícím cca 205 paragrafům ZKI). ZISIF z velké části vychází z požadavků práva Evropské unie týkajících se regulace kolektivního investování. Prostřednictvím ZISIFu vláda zamýšlí transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011, o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), jejíž transpoziční lhůta uplyne v průběhu července letošního roku (doufejme tedy, že se zákonodárci transpozice včas podaří). ZISIF znovu reaguje i na požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 (UCITS IV), čerstvě schválená nařízení o fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a nařízení o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF) a spíše překvapivě zaujal aktivistický přístup k dosud neschválené směrnici UCITS V. ZISIF rovněž reflektuje národní rekodifikaci soukromého práva, zejména novou úpravu práva obchodních společností soustředěnou v zákoně 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ( ZOK ). Jednou ze zásadních změn, které navrhovaná úprava přináší, je rozšíření právních forem investičního fondu, přičemž investiční fond je v rámci terminologických změn chápán jako jakákoliv entita zabývající se kolektivním investováním, bez ohledu na právní formu a subjektivitu ( právní osobnost ). I podílové fondy jsou tak podle ZISIFu investičními fondy. Podle ZISIF tak již nebudou jedinými možnými právními formami fondů kolektivního investování, respektive podle nové terminologie investičních fondů, akciová společnost a podílový fond. ZISIF totiž zcela zásadně rozšíří spektrum právních forem, ze kterých bude možné zvolit variantu šitou na míru danému investičnímu fondu. Jednou z novinek v českém právním řádu tak bude i akciová společnost s proměnným kapitálem (též známá jako SICAV podle francouzského Societe d'investissement A Capital Variable) a komanditní společnost na investiční listy (též známá jako SICAR podle francouzského Société d Investissement en Capital à Risque). Účelem tohoto článku je alespoň v základních rysech přiblížit čtenářům charakter navrhované úpravy investičního fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (pro tuto formu akciové společnosti budeme v dalším textu používat zkratku SICAV ) a komanditní společnosti na investiční listy (pro tuto formu komanditní společnosti budeme v dalším textu používat zkratku SICAR ). Podle důvodové zprávy k ZISIF se Ministerstvo financí při vytváření konceptu SICAVu a SICARu inspirovalo v jurisdikcích atraktivních z pohledu kolektivního investování, především právní úpravou Lucemburskou, Německou a úpravou ve Velké Británii. Deklarovaným účelem zavedení SICAVu a SICARu v našem právním řádu, jakož i dalších právních forem investičních fondů, bylo přiblížit právní rámec kolektivního investování standardům běžným v zahraničí a zvýšit tak přitažlivost České republiky z pohledu investorů. Již na úvod je třeba korigovat tvrzení, že se jedná o zcela nové právní formy. SICAV je stále akciovou společností, z jejíž úpravy v ZOK vychází. SICAV představuje pouze její alternativu přizpůsobenou otevřené formě kolektivního investování. I nadále je investičnímu fondu ponechána možnost využít formy běžné akciové společnosti (pokud se ovšem nejedná o standardní fond). SICAR představuje modifikaci komanditní společnosti, která umožňuje vtělit podíl do cenného papíru - investičního listu. Vedle SICARu bude možné využít i běžné komanditní společnosti upravené v ZOK s některými specifikacemi vymezenými v ZISIF (srov. ustanovení 183 ZISIF a násl.). Účinnost až společně se zákonem o obchodních korporacích Navrhovaná účinnost zákona o investičních společnostech a investičních fondech je stanovena již k 20. červenci 2013, ustanovení týkající se akciové společnosti s proměnným kapitálem a komanditní společnosti na investiční listy se však stanou účinnými až společně se ZOK. Na první české obdoby SICAVů a SICARů si tedy budeme muset počkat až po 1. lednu SICAV Výhody akciové společnosti s proměnným kapitálem oproti standardním akciovým společnostem Akciová společnost s proměnným kapitálem je společností, která vydává

2 dva druhy akcií, tzv. zakladatelské akcie a investiční akcie, a která v sobě spojuje výhody plynoucí z vlastní právní subjektivity (právní osobnosti) a otevřené formy fondu kolektivního investování (tzv. open-end funds). Nejvýraznější změnou oproti běžné akciové společnosti bude u akciové společnosti s proměnným kapitálem, jak už její název napovídá, možnost pružně měnit výši základního kapitálu, a dále možnost exitu, tj. zpětného odkupu investičních akcií společností od akcionářů. Při zvyšování základního kapitálu SICAVu tedy nebude nutné komplikovaně a zdlouhavě postupovat podle pravidel ZOK upravujících zvyšování základního kapitálu. Pro změnu základního kapitálu nebude vyžadován ani souhlas valné hromady ani zápis do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu se bude měnit automaticky, v závislosti na vydávání a odkupování investičních akcií. SICAV tak bude mít možnost pružně reagovat na konkrétní situaci na trhu a bez zbytečných formalit získat relativně rychle potřebné peněžní prostředky k realizaci investiční příležitosti, která se naskytne. SICAVu bude dále umožněno flexibilně vytvářet podfondy sledující odlišnou investiční strategii. Zakládání podfondů s sebou nese i tu výhodu, že nejsou omezeny požadavky na minimální kapitál (těm podléhá pouze SICAV jako celek) a tyto kapitálové požadavky se nezvyšují ani v souvislosti se zakládáním dalších nových podfondů. Tato forma kolektivního investování je výhodná zejména pro profesionálního obhospodařovatele, který má zájem nabízet svým klientům více produktů s různými investičními strategiemi. Podle ZISIF již takový obhospodařovatel nebude muset zakládat investiční společnost a jednotlivé jí obhospodařované podílové fondy. Postačí, pokud založí samosprávný fond v právní formě SICAV a získá povolení ČNB k činnosti samosprávného fondu. K vytvoření jednotlivých podfondů již žádného dalšího povolení ČNB není třeba. Pouze v případě podfondů vytvořených SICAV, který je standardním fondem, bude zápisu do seznamu vedeného ČNB předcházet přezkumné řízení, zda podfond splňuje podmínky stanovené zákonem. Tato procedura však bude aplikována pouze na standardní, nejpřísněji regulované investiční fondy. Struktura orgánů SICAV SICAV bude mít obligatorně monistickou strukturu vnitřních orgánů, tj. namísto představenstva a dozorčí rady bude v jejím čele správní rada a statutární ředitel. V těchto orgánech bude spojena řídící a kontrolní funkce orgánů společnosti. Základní kapitál Pro zajištění flexibility změn výše základního kapitálu, se do obchodního rejstříku nebude zapisovat výše základního kapitálu, ale pouze jeho část, tzv. zapisovaný základní kapitál. Zapisovaný základní kapitál je představován zakladatelskými akciemi a představuje částku upsanou zakladateli, či jinými osobami v případě, že zakladatelé nevyužili přednostního práva. Naproti tomu základní kapitál bude roven vlastnímu kapitálu a bude se měnit vydáváním a odkupem investičních akcií. Formální pravidla ZOK upravující postup při změně základního kapitálu se použijí jen ve vztahu k zapisovanému základnímu kapitálu. Akcie SICAV bude vydávat dvojí druh akcií, akcie zakladatelské a investiční. Jak investiční, tak zakladatelské akcie budou vydávány jako kusové akcie, tedy akcie bez jmenovité hodnoty, které nově upravuje ZOK. Budou představovat stejný podíl na základním kapitálu společnosti, respektive stejný podíl na vlastním kapitálu podfondu v případě investičních akcií podfondu. Zakladatelské akcie Zakladatelské akcie do značné míry připomínají akcie, jak je známe podle stávající úpravy. Jak už naznačuje jejich název, mohou být upsány zakladateli společnosti (nebo náhradními upisovateli, pokud zakladatelé nevyužili přednostních práv). Oproti stávající úpravě vznikne při úpisu přednostní právo nově i k těm zakladatelským akciím, které neupsal jiný akcionář, nestanoví-li stanovy jinak. Se zakladatelskými akciemi bude spojeno i předkupní právo ostatních vlastníků zakladatelských akcií, a to i v případě jejich bezúplatného převodu. Zakladatelské akcie nebudou moci být přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Investiční akcie Investiční akcie zajišťují proměnlivost základního kapitálu SICAV. S investičními akciemi bude spojeno právo akcionáře na jejich zpětné odkoupení na účet společnosti. Odkoupením investiční akcie zaniká. Investiční akcie budou moci být vydávány bez hlasovacího práva, ale i s ním. Údaj o tom, zda je s investiční akcií spojeno hlasovací právo či nikoli, je obligatorní náležitostí investiční akcie. Domníváme se, že hlasovací právo není automaticky součástí katalogu práv inkorporovaných do investiční akcie a ZISIF se tímto odchyluje od ustanovení 353 ZOK, podle kterého akcionáři zásadně náleží hlasovací právo. Určení, zda s investiční akcií bude spojeno hlasovací právo, pak ZISIF zřejmě ponechává na stanovách SICAV (v souladu s 250 odst. 2 písm. d) a e) ZOK). ZISIF dále výslovně stanoví, že i majitelé investičních akcií bez hlasovacího práva budou oprávněni hlasovat na valné hromadě v případě, že zákon vyžaduje hlasovat podle druhu akcií. Stanovy SICAV mohou dále určit, že v případě, že se bude hlasovat o záležitosti dopadající výlučně na konkrétní podfond, budou o této záležitosti hlasovat pouze majitelé investičních akcií tohoto podfondu, a to bez ohledu na to, zda je s jejich investičními akciemi spojeno hlasovací právo. Investiční akcie mohou být upsány pouze prostřednictvím veřejné výzvy.

3 V této souvislosti je třeba upozornit na změnu úpravy veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kvalifikovaných investorů. Stávající úprava je zakazuje, ZISIF naopak připouští veřejné nabízení investic do fondu kvalifikovaných investorů. Tedy i investiční akcie fondu kvalifikovaných investorů, který bude mít právní formu SICAV, bude možné upsat pouze prostřednictvím veřejné výzvy. Upisovateli však budou moci být v tomto případě pouze kvalifikovaní investoři, na což bude třeba upozornit potenciální investory při nabízení investic do takového fondu (viz 296 ZISIF). Investiční akcie budou moci být, na rozdíl od zakladatelských akcií, přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Vydávání a odkup investičních akcií Na postup vydávání a odkupování investičních akcií se obdobně použije úprava vydávání a odkupu podílových listů, která koncepčně vychází ze ZKI. Postup a podmínky vydávání a odkupování investičních akcií budou povinně upraveny ve stanovách SICAV spolu se způsobem a četností výpočtu jejich aktuální hodnoty. Investiční akcie se bude odkupovat za hodnotu vyhlášenou ke dni žádosti o její odkoupení. Aktuální hodnota investiční akcie se zásadně vypočte jako podíl fondového kapitálu investičního fondu připadající na jednu investiční akcii, v případě investičních akcií vydaných ke konkrétnímu podfondu se bude počítat pouze z fondového kapitálu předmětného podfondu (k pojmu fondový kapitál viz výklad níže). Výpočet aktuální hodnoty bude probíhat ve lhůtách určených stanovami, přičemž tato lhůta bude maximálně 2 týdny v případě standardního fondu a 1 měsíc v případě speciálního fondu, který neinvestuje do nemovitostí. V případě speciálního fondu investujícího do nemovitostí budou moci být akcie ohodnocovány dokonce ve lhůtě dvou let, v případě fondu kvalifikovaných investorů ve lhůtě jednoho roku. Naopak pokud fond kolektivního investování bude investovat jako fond peněžního trhu, respektive krátkodobého peněžního trhu, ocenění aktuální hodnoty investiční akcie bude provádět každý pracovní den. Ve stanovách SICAVu bude určena hranice základního kapitálu, při jejímž dosažení dojde k pozastavení odkupování (při dosažení nejnižší výše základního kapitálu) nebo vydávání (při dosažení nejvyšší výše základního kapitálu) investičních akcií. Jde tedy o odlišné řešení v porovnání se stávající i navrhovanou úpravou pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu, ke kterému může (jak podle stávající úpravy, tak podle ZISIF) dojít pouze z důvodu nezbytné ochrany práv a právem chráněných zájmů podílníků. Při určení nejnižší a nejvyšší výše kapitálu ve stanovách SICAV, s níž je spojeno pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, je třeba zvážit i skutečnost, že v případě, kdy základní kapitál SICAV po dobu delší než 6 měsíců překračuje takto stanovenou výši základního kapitálu, soud na návrh ČNB takový SICAV zruší. Podfondy Jednou ze zásadních charakteristik SICAV bude možnost vytvářet podfondy, za podmínky, že to připustí stanovy. Podfondy budou představovat účetně a majetkově oddělené jmění SICAV. Dluhy podfondu vzniklé v souvislosti s jeho vytvořením, realizací investiční strategie nebo zrušením bude možné hradit výhradně z majetku tohoto podfondu. Bude tedy nezbytné na investičních akciích uvádět, ke kterému podfondu byly vydány. Větší množství podfondů je praktické především proto, že ZISIF umožní stanovení odlišné investiční strategie pro každý z podfondů. Předpokládá se rovněž, že investiční fondy upraví možnost přestupu z jednoho podfondu do jiného za výhodných podmínek, aby tak vyšly maximálně vstříc potřebám a preferencím investorů. Investoři tak budou moci měnit investiční strategii např. s ohledem na rizikový profil či investiční zaměření (např. do určitého sektoru ekonomiky) toho podfondu, který jim bude v danou chvíli vyhovovat. Činnosti spojené se správou podfondu (obhospodařování, administraci a činnost depozitáře) budou vykonávat stejné osoby, které tyto činnosti vykonávají pro SICAV, který podfond vytvořil. Kdo může využívat právní formy SICAV Akciovou společností s proměnným kapitálem se může stát jen investiční fond, a to jak fond kolektivního investování, tak fond kvalifikovaných investorů. Standardní fond kolektivního investování, u kterého byla dosud možná pouze forma otevřeného podílového fondu, bude tedy nově moci nabývat i právní formy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Nezavedení SICAVu jako možné formy standardního fondu by podle důvodové zprávy k ZISIF mělo pro Českou republiku představovat konkurenční nevýhodu oproti zemím, kde je tato forma standardního fondu přípustná a někde dokonce preferovaná. Kapitálové požadavky ZISIF rozlišuje mezi tzv. počátečním kapitálem, který představuje (i) splacený základní kapitál (včetně zapisovaného základního kapitálu), (ii) splacené emisní ážio, (iii) povinné a ostatní rezervní fondy (s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených), a (iv) rozdíl nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty z předchozích období, a tzv. fondovým kapitálem, který představuje hodnotu majetku investičního fondu sníženou o hodnotu jeho dluhů. Pokud porovnáme požadavky na počáteční kapitál investiční společnosti obhospodařující podílové fondy a SICAV, vyjde jako vítěz investiční společnost ( Euro oproti Euro předepsanými pro SICAV). Ovšem komparace požadavků na fondový kapitál vyjde podstatně lépe pro SICAV. ZISIF totiž stanoví minimální výši fondového kapitálu pro fondy kolektivního investování, tj. pro jednotlivé podílové fondy, avšak pro SICAV pouze jako pro celek zahrnující všechny podfondy. Jednotlivé podfondy

4 nemají stanovené kapitálové požadavky. Zatímco tedy fondový kapitál každého podílového fondu obhospodařovaného investiční společností musí do 6 měsíců od vzniku tohoto podílového fondu dosáhnout alespoň částky odpovídající Euro (k tomu je ještě třeba přičíst výše uvedený požadavek na počáteční kapitál investiční společnosti), pro jednotlivé podfondy vytvořené v rámci SICAV takové požadavky naplatí. Fondový kapitál SICAV jako celku (včetně všech podfondů) musí po 6 měsících dosáhnout stejné výše, tj. alespoň Euro. Při vytvoření dalšího podfondu se požadavky na fondový kapitál SICAV nezvyšují, na rozdíl od založení nového podílového fondu, u něhož bude třeba do 6 měsíců dosáhnout fondového kapitálu ve výši nejméně Euro. S vytvořením podfondu tedy není spojena povinnost SICAVu dosáhnout určité výše kapitálu. SICAV rovněž nebude povinen vytvářet rezervní fondy. Přeměny ZISIF upravuje i přeměny investičních fondů. Zvláštní případem bude přeměna investičního fondu, který má právní formu běžné akciové společnosti na SICAV. Nebude to přeměna v pravém slova smyslu, protože společnost zachovává právní formu akciové společnosti, která bude pouze přizpůsobena požadavkům SICAVu. Postup této přeměny je upraven výlučně v ZISIF. O přeměně bude rozhodovat valná hromada s tím, že s přeměnou musí souhlasit všichni akcionáři, jejichž akcie se stanou zakladatelskými. V rozhodnutí se vymezí akcie, které se stanou investičními a které zakladatelskými. K této přeměně bude nezbytné získat povolení ČNB. 2 SICAR Komanditní společnost na investiční listy je zákonem definována jako komanditní společnost, v níž jeden společník ručí za její dluhy neomezeně (komplementář) a podíly společníků, kteří ručí za její dluhy omezeně ( komanditisté), jsou představovány investičními listy. Formy SICAR bude moci využít výhradně fond kvalifikovaných investorů. Zavedení komanditní společnosti jako formy investičního fondu je koncepčně určeno především pro tzv. private equity fondy a fondy rizikového (venture) kapitálu a má představovat českou obdobu limited liability partnership (Anglie), SICAR (Lucembursko) či komanditní společnosti podle nizozemského práva. Pro zjednodušení převoditelnosti podílů komanditistů budou vtěleny do cenných papírů investičních listů. S omezením použití SICARu pouze pro fondy kvalifikovaných investorů souvisí i zákaz obchodování s investičními listy na evropském regulovaném trhu a na jiném veřejném trhu. Pojem veřejný trh není v ZISIF definován a je výhradně použit pouze v ustanoveních týkajících se komanditní společnosti na investiční listy. Tento pojem nedefinuje ani zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Důvodová zpráva k ZISIF k tomu uvádí, že je jím třeba rozumět trh nějak institucionalizovaný, např. multilateral trading facility dle MiFID. Investiční list V investičních listech bude vtělen podíl komanditistů a nejen veškerá práva, ale i veškeré povinnosti s ním spojené. Úprava investičního listu připomíná kmenový list v ZOK. Bude se jednat o cenný papír (dnešní terminologií cenný papír v listinné podobě) ve formě na řad, jehož náležitosti jsou vymezeny v ZISIF. Jeho převoditelnost nebude moci být omezena ani podmíněna. SICAR bude moci vydávat i různé druhy investičních listů, se kterými budou moci být spojena zvláštní práva. Komanditistům bude umožněno vlastnit více investičních listů, bez ohledu na jejich druh, pouze v případě, že tak stanoví společenská smlouva. ZISIF na rozdíl od obecné úpravy komanditní společnosti v ZOK i současné úpravy výslovně stanoví, že komanditisté SICAR se nebudou zapisovat do obchodního rejstříku. Vklady Podle ZISIF může být správcem vkladu v případě správy vkladů komanditní společnosti pouze komplementář. Vklady budou moci být pouze peněžité, možnost nepeněžitých vkladů se v souladu s charakterem investičního fondu vylučuje. Neobvyklé oproti úpravě v ZOK (i stávajícího obchodního zákoníku) je i ustanovení, které zavádí minimální povinný vklad komplementáře SICAR ve výši alespoň 2 procent veškerých vkladů komanditistů. Tuto povinnost ale může společenská smlouva vyloučit nebo stanovit jinou výši. Speciálně se upravuje možnost vyloučit komplementáře. Vyloučení komplementáře bude možné pouze z důvodů uvedených ve společenské smlouvě, s tím že o vyloučení bude nutné pořídit notářský zápis. K vyloučení komplementáře bude zapotřebí dvoutřetinová většina komanditistů, nestanoví-li společenská smlouva přísnější podmínky. Oproti tomu ZISIF ani ZOK vyloučení komanditisty výslovně neupravují, přiměřeně se zde tedy použije úprava vyloučení společníka ve veřejné obchodní společnosti. To je možné v případě, kdy společník zvlášť závažným způsobem porušuje své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění společností vyzván a na vyloučení písemně upozorněn. Účast komanditisty v SICAR může podle obecné úpravy v ZOK zaniknout prohlášením konkursu na majetek komanditisty, schválením jeho oddlužení, doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí, jeho smrtí nebo zánikem. V takovém případě se investiční list stane uvolněným podílem. Bez zbytečného odkladu po zrušení účasti komanditisty odevzdá komanditista nebo jeho insolvenční správce společnosti investiční list.

5 Závěr Tento článek měl za úkol v základních obrysech představit navrhovanou novou úpravu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) a komanditní společnosti na investiční listy (SICAR). Úsilí zákonodárce, který se snaží zatraktivnit legislativní prostředí kolektivního investování jak pro domácí, tak pro zahraniční investory, vnímáme jednoznačně pozitivně. Zejména právní úprava investičního fondu v právní formě akciové společnosti s variabilním kapitálem, který může poměrně jednoduchým způsobem vytvářet podfondy s různou investiční strategií, se jeví jako potřebná i praktická. Nicméně je třeba také zmínit skutečnost, že se jedná o zcela novou úpravu, která s sebou vždy přináší určitou nejistotu, jak se budou jednotlivá ustanovení v konkrétních situacích vykládat a aplikovat. Tato nejistota bude navíc umocněna vazbami na rekodifikaci soukromého práva, tj. zejména na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Množství zcela nové právní úpravy, s níž budou uživatelé zákona o investičních společnostech a investičních fondech konfrontováni, tak bude enormní. Nakolik tedy tato rozsáhlá a v mnohých ohledech zcela nová úprava zvýší atraktivitu kolektivního investování v ČR, ukáže až praxe. V případě zájmu o další informace na toto téma nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás, prosím, neváhejte kontaktovat. JUDr. Libor Němec, Ph.D. Bankovnictví a finance, sporná agenda, regulace finančních služeb, restrukturalizace & insolvence Mgr. Jarmila Tornová Bankovnictví a finance, korporátní a obecné obchodněprávní poradenství

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Změny v úpravě kolektivního investování v České republice v souvislosti s účinností zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) Studentská

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ

K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál K DALŠÍMU LEGISLATIVNÍMU ZATRAKTIVNĚNÍ FONDOVÉHO PODNIKÁNÍ KONZULTAČ NÍ MATERIÁL K dalšímu legislativnímu zatraktivnění fondového podnikání Upozornění: Závěry

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA)

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Tento dokument obsahuje shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA)

Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) I. Zásadní připomínky Připomínka Definice AIF ( 114 a 119 ZISIF) Nechceme komentovat novou systematiku fondů. Rozumíme však, že 114 implementuje

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání AKCIOVÁ SPOLEČNOST (1.část) 1 Definice - akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA BDO Finkonsult s. r. o. Prešovská 194/15 301 00 Plzeň www.bdofinkonsult.cz BDO BULLETIN září 2013 EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA Od 1.1.2014 vejde v platnost rekodifikace soukromého práva,

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Konzultační materiál NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ 10/2011 KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Nový zákon o kolektivním investování Doporučení a upozornění Jednotlivé části

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Věstník ČNB částka 3/2007 ze dne 19. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2007

Věstník ČNB částka 3/2007 ze dne 19. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2007 Třídící znak 2 0 3 0 7 5 4 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb.

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací

Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací 1 Compllex Autumn Business Breakfast Hlavolam nových pravidel pro investiční fondy? komparativní analýza hlavních změn a průvodce implementací 17. října 2013 Compllex, s.r.o. 2 Obsah semináře Jednotlivé

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců?

Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců? 1 Compllex Autumn Business Breakfast Evoluce či revoluce investičních fondů a jejich správců? 20. prosince 2012 Compllex, s.r.o. 2 Obsah semináře Jednotlivé bloky Breakfast-break Představení Compllex Shrnutí

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více