DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010"

Transkript

1 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne v 12:00 hod. v Hradci Králové, v advokátní kanceláři Mgr. Radana Vencla na adrese Chmelova 357/II., Hradec Králové. 1. Dražebník : Dražebníkem, kterého navrhovatel pověřil provedením dobrovolné veřejné dražby, je obchodní společnost CZ Future, s.r.o., se sídlem Pod Lesem 197/16, Hradec Králové Roudnička, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C., vložce 19971, oprávněná k provádění veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění, na základě koncesní listiny vydané Magistrátem města Hradec Králové dne , č.j. 07/11422/Pav/5288, ev.č.: , mob.: , . web.: wwww.reality-drazby-hradeckralove.cz. 2. Navrhovatel : Dražba je vyhlašována na návrh JUDr. Jana Malého, se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, insolvenčního správce dlužníka DANUBIA, spol. s.r.o., se sídlem Čermná nad Orlicí, Malá Čermná 110, PSČ , IČ , zapsaného v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 875, který byl ustanoven do funkce správce na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. KSHK 45 INS 1601/2010-A Vlastník předmětu dražby : Vlastníkem předmětu dražby je dlužník DANUBIA, spol. s.r.o., se sídlem Čermná nad Orlicí, Malá Čermná 110, PSČ , IČ Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty dlužníka soupisem dle ust. 217 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 4. Místo, datum a čas zahájení opakované dražby : Opakovaná dražba se uskuteční dne v Hradci Králové, v advokátní kanceláři Mgr. Radana Vencla, na adrese Chmelova 357/II., Hradec Králové, a bude zahájena prohlášením licitátora o zahájení dražby nejdříve ve 12:00 hod. Dražební místnost se bude nacházet v zasedací místnosti advokátní kanceláře ve 2. patře budovy č. p Zápis do seznamu účastníků dražby bude probíhat v den konání dražby od 11:30 hod v dražební místnosti. 5. Identifikace účastníků dražby : Dražby se může zúčastnit fyzická či právnická osoba, pokud složila dražební jistotu a pokud v souladu s ust. 23 odst. 2 zák. 26/2000 Sb. doložila před zápisem do seznamu účastníků dražby čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby. Účastníkem dražby může být vždy stát. Pro účast v dražbě dále platí následující podmínky: Je-li účastníkem dražby právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, je povinna se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku. Osoba, která jedná za právnickou osobu, je povinna prokázat dražebníkovi svou totožnost platným průkazem totožnosti. Je-li účastníkem dražby právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, je povinna dražebníkovi prokázat originálem či úředně ověřenou kopií příslušné listiny, která zakládá její 1

2 způsobilost nabývat práva a povinnosti a oprávnění jednající osoby. Osoba, která jedná za právnickou osobu, je povinna prokázat dražebníkovi svou totožnost platným průkazem totožnosti. Je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je povinna prokázat dražebníkovi svou totožnost platným průkazem totožnosti. Je-li účastníkem dražby více osob, které mají zájem nabýt předmět dražby do podílového spoluvlastnictví, jsou povinny dražebníkovi předložit čestné prohlášení s úředně ověřenými podpisy všech účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby, která bude oprávněna společné účastníky na dražbě zastupovat. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Za účastníka dražby může jednat prokurista. Vzhledem k tomu, že předmětem dražby je majetek, který je součástí majetkové podstaty dlužníka, jsou z účasti v dražbě vyloučeny osoby uvedené v ust. 295 zák. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účastníkem dražby současně nemohou být osoby, které nejsou ve smyslu ust. 17 zákona č. 219/1995 Sb., v platném znění ( devizový zákon ), způsobilé nabývat nemovitosti na území České republiky. Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné, které činí 100,- Kč na osobu a den. Vybrané vstupné je součástí výtěžku dražby. 6. Odměna dražebníka : Odměnu dražebníka hradí navrhovatel dražby podle smlouvy o provedení dražby. Pro vydražitele bude dražba provedena bezúplatně. Vydražitel je pouze povinen uhradit náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby. 7. Předmět opakované dražby : Předmětem opakované dražby je soubor staveb a pozemků, včetně veškerých součástí s příslušenství, ve vlastnictví dlužníka DANUBIA, spol. s r.o., který tvoří funkční celek, jenž se nachází v obci Čermná nad Orlicí, v části obce a v katastrálním území Malá Čermná nad Orlicí a sestává z následujících nemovitostí: a) stavby zapsané v katastru nemovitostí: - budova č.p. 110 (prům. objekt) postavená na pozemku st. p. č. 45/1, - budova bez čp/če (prům. objekt) postavená na pozemku st. p. č. 45/6, b) pozemky: - pozemek st. p. č. 45/1 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 753 m², - pozemek st. p. č. 45/6 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře m², - pozemek parc. č. 237/9 (ostatní plocha), o výměře 863 m², - pozemek parc. č. 237/13 (ostatní plocha), o výměře 169 m², - pozemek parc. č. 237/14 (ostatní plocha), o výměře 6 m², - pozemek parc. č. 452/2 (ostatní plocha), o výměře 1241 m², - pozemek parc. č. 459 (zahrada), o výměře 126 m², - pozemek parc. č. 460/1 (ostatní plocha), o výměře 141 m², - pozemek parc. č. 734/11 (ostatní plocha), o výměře 5776 m², - pozemek parc. č. 734/17 (ostatní plocha), o výměře 3132 m², - pozemek parc. č. 734/18 (ostatní plocha), o výměře 227 m², - pozemek parc. č. 734/19 (vodní plocha), o výměře 1891 m², - pozemek parc. č. 734/20 (ostatní plocha), o výměře 540 m², - pozemek parc. č. 734/21 (ostatní plocha), o výměře 35 m², 2

3 - pozemek parc. č. 734/22 (ostatní plocha), o výměře 789 m², - pozemek parc. č. 734/23 (ostatní plocha), o výměře 210 m², - pozemek parc. č. 734/24 (ostatní plocha), o výměře 11 m², - pozemek parc. č. 735 (vodní plocha), o výměře 550 m², - pozemek parc. č. 736/1 (vodní plocha), o výměře 343 m², Uvedené stavby a pozemky se nacházejí v obci Čermná nad Orlicí, v části obce a k. ú. Malá Čermná nad Orlicí a jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou na LV č c) vedlejší stavby nezapsané v KN tvořící příslušenství výrobního areálu: zejména sklad hořlavin, garáže, trafostanice, inženýrské sítě a zpevněné plochy. 8. Práva a závazky na nemovitostech váznoucí a k nim příslušející : Na předmětu dražby váznou ke dni vyhlášení opakované veřejné dražby následující práva a závazky zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 442 pro k.ú. Malá Čermná nad Orlicí : a) zástavní práva: - pod zápisem KÚ: V-2414/ : zástavní právo smluvní ve výši ,- Kč zapsané pro Živnostenskou banku, a.s., Na Příkopě 858/20, Praha 1, Nové Město, PSČ , IČ , s právními účinky vkladu ke dni ; Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne pod zápisem KÚ: V-2357/ : zástavní právo smluvní ve výši ,- Kč zapsané pro UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, Praha 1, Nové Město, PSČ , IČ , s právními účinky vkladu ke dni ; Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne pod zápisem KÚ: Z-14658/ : zástavní právo soudcovské pro pohledávku ve výši ,- Kč zapsané pro Okresní správu sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1433, Rychnov nad Kněžnou. Listina: Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soud. zástavního práva Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou -13E 44/ ze dne Právní moc ke dni pod zápisem KÚ: Z : zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši ,- Kč, zapsané pro Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí, Komenského 583, Kostelec nad Orlicí. Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí, č.j. 5325/2010/ ze dne b) věcná břemena: - pod zápisem KÚ: V-3828/ : právo zřízení stavby příhradové trafostanice dle čl. II. a GP /2003 zapsané pro MVE Čermná s.r.o., Radonín 21, Žďár nad Sázavou 1, IČ , na st. p. č. 45/6. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene úplatná ze dne Právní účinky vkladu ke dni pod zápisem KÚ: V-1514/ : právo zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení dle čl. III. smlouvy a GP č /2006, zapsané pro VČP Net, s.r.o., Pražská třída 3

4 485/3, Kukleny, Hradec Králové, IČ , na pozemku parc. č. 237/9, č. 237/13, č. 459, č. 734/17, č. 734/19. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene úplatná ze dne Právní účinky vkladu ke dni Všechna shora uvedená zástavní práva zaniknou zpeněžením nemovitostí v dražbě. Zpeněžení nemovitostí z majetkové podstaty je rovněž důvodem pro zánik účinků a výmaz poznámek o probíhajícím insolvenčním řízení. Na předmětu dražby váznou ke dni vyhlášení opakované dražby také následující nájemní smlouvy, které byly vlastníkem uzavřeny, a to: - smlouva o nájmu části nemovitostí uzavřená dne , na základě které je pronajímán právnické osobě nebytový prostor o rozloze 36 m² na dobu určitou v délce trvání jednoho roku ode dne podpisu smlouvy s nájemným ve výši 1.000,- Kč/m²/rok; - smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne , na základě které je pronajímán fyzické osobě nebytový prostor o rozloze 128 m² v průmyslovém objektu (nájemné 25 Kč/m²/měsíc) a pronájem plochy k parkování o výměře 200 m² (nájemné 5 Kč/m²/měsíc), sjednaná na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou, v případě kratší dvouměsíční výpovědní lhůty s odstupným ve výši ,- Kč; - smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne , na základě které je pronajímán fyzické osobě nebytový prostor o výměře m² s nájemným ,- Kč měsíčně v průmyslovém objektu na dobu určitou pěti let ode dne podpisu smlouvy s šestiměsíční výpovědní lhůtou; nájemní smlouva byla nájemcem vypovězena dne písemnou výpovědí, nájem proto skončí dne , - smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne , na základě které bude pro období od do pronajímán fyzické osobě nebytový prostor o výměře m² s nájemným ve výši ,- Kč + DPH. S obsahem nájemních smluv se lze seznámit při stanovených prohlídkách předmětu dražby. 9. Popis předmětu opakované dražby : Oceňované nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Malá Čermná nad Orlicí, obec Čermná nad Orlicí, v okresu Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o výrobní areál č.p. 110 spol. DANUBIA, spol. s r.o. s příslušenstvím a pozemky, který je situován téměř na rovinatém terénu v blízkosti řeky Orlice. Okolní zástavbu tvoří provozní objekty, jmenovaná řeka a rodinné domy. Přístup je po zpevněné komunikaci, vedoucí k sousední bytové zástavbě. Jednotlivé objekty jsou přístupné po vnitrozávodních zpevněných komunikacích. Draženými objekty jsou zejména stavby zapsané v katastru nemovitostí, a to třípodlažní administrativní budova, výrobní monoblok, dále pozemky a v neposlední řadě ostatní stavby nezapsané v katastru nemovitostí označené jako sklad hořlavin, garáže, trafostanice, ocelokolna, inženýrské sítě a zpevněné plochy. Objekty jsou napojeny na rozvody el. energie ze sítě VČE přes vlastní trafostanici a el. rozvodnu, zásobování vodou je z veřejného vodovodu a řeky Orlice. Kanalizace je svedena do trojkomorového septiku. Vytápění je z vlastní kotelny na tuhá paliva přes radiátory registry. Teplá voda je ohřívána pomocí el. bojlerů. a) stavby zapsané v katastru nemovitostí: - budova č.p. 110 Tento objekt sestává z administrativní budovy s obytnou částí a budovy skladu a sociálního zařízení. Obě části jsou provozně a konstrukčně propojené. Administrativní budova má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a půdní prostor. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě kanceláře, výdejna jídel a jídelna, sklad látek, chodba a dvě schodiště. Ve druhém nadzemním podlaží je situováno osm kanceláří, chodba, WC. V tomto podlaží se také nachází byt o dispozici 2+1. Ve třetím nadzemním podlaží je byt o velikosti 2+1, byt o velikosti 1+kk a byt o velikosti

5 Administrativní budova byla postavena v roce V roce 1985 byla na budově provedena výměna téměř všech oken a částí dveří a byla provedena instalace ústředního vytápění přes výměníkovou stanici z kotelny areálu. V roce 1988 byla provedena částečná výměna podlahových krytin, nová konstrukce střechy a byly osazeny nové žlaby a svody směrem k přístupové vnitrozávodní komunikaci. Po roce 2000 byla zrušena kuchyň a prostory upraveny na výdejnu jídel, v části osazenou akumulačními kamny. - budova bez čp/če Budova bez čp/če se skládá z několika na se stavebně i provozně navazujících částí (monoblok). Jedná se zejména o budovu skladu a sociálního zařízení, halové části z roku 1920, dvoupodlažní části z roku 1961, jednopodlažní části z roku 1961, kotelny, úpravny vody a rozvodny elektro z roku 1907 a údržby z roku Budova skladu a sociálního zařízení je tvořena dvoupodlažní částí s nízkou sedlovou střechou z roku 1920, z dvoupodlažní části s plochou střechou z roku 1972 a z přízemní části s nízkou pultovou střechou z roku V prvním nadzemním podlaží dvoupodlažní části s nízkou sedlovou střechou je chodba, výměník, příruční sklad a WC. Ve druhém nadzemním podlaží je sklad a vestavba WC. V prvním nadzemním podlaží dvoupodlažní části s plochou střechou je kantýna a chodba, ve druhém nadzemním podlaží je odpočinková místnost. V přízemní části je chodba, elektrodílna a sprchy. Halová část z roku 1920 je tvořena zděnými obvodovými stěnami v tloušťce 60 cm, nosnou konstrukci dále tvoří litinový skelet. Založení je provedeno na základových pásech a patkách s izolacemi proti zemní vlhkosti. Střecha je shedová s krytinou z profilovaného plechu, jsou osazeny kompletní klempířské konstrukce. Bleskosvody jsou nainstalovány. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádní stříkané, podlahy betonové, dveře plechové, okna dřevěná zdvojená osazená v shedové střeše. V tomto objektu se nacházejí tkalcovské dílny se zázemím. Vytápění objektu je realizováno z centrální kotelny na pevná paliva. Elektroinstalace je světelná a motorová. V objektu je provedena instalace vzduchotechniky a dvou nákladních výtahů pro dvoupodlažní přístavbu. Objekt byl postaven v roce 1920, čemuž odpovídá stav objektu. V roce byla provedena instalace vzduchotechniky v halové části provozního monobloku a výměna kotle. V roce 2002 byla provedena oprava omítek, nové rozvody elektro a výměna osvětlení v části objektu. Dvoupodlažní část z roku 1961 je půdorysného tvaru písmene U a nachází se k západnímu průčelí halové části monobloku. Obvodové stěny jsou zděné v tloušťce 45 cm, založení je provedeno na základových pásech s izolacemi proti zemní vlhkosti. Střecha je v části plochá s konstrukcí z ŽB trámů a ŽB žebírkových panelů, v části nízká sedlová s konstrukcí z ŽB příhradových nosníků. Krytina je plechová, veškeré klempířské práce jsou osazeny. Bleskosvody jsou nainstalovány. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádní břízolitové škrabané. Podlahy jsou betonové, dřevěné a z keramické dlažby. Dveře jsou hladké plné a okna ocelová s jednoduchým zasklením. Vytápění je z centrální kotelny na pevná paliva, elektroinstalace je světelná a motorová. V prvním nadzemním podlaží jsou snovárna, šlichtovna, osnovy, vály, navádění, šatna žen, chodba, kompresorovna, příruční sklady a kancelář mistra. Ve druhém nadzemním podlaží je šicí dílna a sklady. Objekt byl postavený v roce 1961 a stav odpovídá jeho stáří. Jednopodlažní část z roku 1961 je přistavěná k východnímu průčelí halové části monobloku. Obvodové stěny jsou zděné v tloušťce 45 cm, založení je provedeno na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha je pultová s plechovou krytinou, jsou osazeny kompletní klempířské konstrukce. Bleskosvody jsou nainstalovány. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádní převážně hladké. Podlahy jsou betonové. Dveře jsou plechové a náplňové, okna ocelová s jednoduchým zasklením, špaletová a luxferová. V této části chybí vytápění. Elektroinstalace je světelná, je provedený rozvod teplé a studené vody (el. bojler). V prvním nadzemním podlaží jsou skladové prostory, v malé části sociální zařízení. Objekt byl postavený v roce 1961, v roce 2002 byla provedena výměna střešní krytiny a oprava sociálního zařízení. Kotelna, úpravna vody a rozvodna elektro z roku 1907 se nachází ve východní části provozního monobloku navazující na jižní průčelí halové části. Obvodové stěny jsou zděné v tloušťce 60 cm, založení je provedeno na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha je v části, kde je umístěna kotelna, mansardová s krytinou z osinkocementových šablon na bednění, v části, kde je umístěna úpravna vody a rozvodna elektro, je střecha plochá s krytinou ze svařovaných živičných 5

6 pásů. Kompletní klempířské konstrukce jsou osazeny a bleskosvody nainstalovány. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádní stříkané. Podlahy jsou betonové a z keramických dlaždic. Dveře jsou plechové a náplňové. Okna jsou ocelová s jednoduchým zasklením. V objektu je situována kotelna, úpravna vody a elektrorozvodna. Elektroinstalace je světelná i motorová, v kotelně je osazen parní kotel Slatina 60 od roku Objekt byl postavený v roce Údržba je zanedbaná, což se projevuje dožívající střešní krytinou a korozí klempířských konstrukcí či poškozenými omítkami. Údržba z roku 1907 je částí provozního monobloku navazující na jižní průčelí halové části. Obvodové stěny jsou zděné v tloušťce 60 cm, založení je provedeno na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, v části nefunkčními. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon na bednění. Jsou osazeny kompletní klempířské konstrukce. Bleskosvody jsou nainstalovány. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádní stříkané. Podlahy jsou betonové. Dveře plechové a náplňové, okna ocelová s jednoduchým zasklením. V objektu jsou dílny, údržba a denní místnost. Objekt je napojený na světelnou elektroinstalaci, vytápění je řešeno z centrální kotelny. Objekt byl postavený v roce 1907, tomuto stáří odpovídá i stav objektu. Údržba je zanedbaná. b) pozemky: - pozemek st. p. č. 45/1 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 753 m², - pozemek st. p. č. 45/6 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře m², - pozemek parc. č. 237/9 (ostatní plocha), o výměře 863 m², - pozemek parc. č. 237/13 (ostatní plocha), o výměře 169 m², - pozemek parc. č. 237/14 (ostatní plocha), o výměře 6 m², - pozemek parc. č. 452/2 (ostatní plocha), o výměře 1241 m², - pozemek parc. č. 459 (zahrada), o výměře 126 m², - pozemek parc. č. 460/1 (ostatní plocha), o výměře 141 m², - pozemek parc. č. 734/11 (ostatní plocha), o výměře 5776 m², - pozemek parc. č. 734/17 (ostatní plocha), o výměře 3132 m², - pozemek parc. č. 734/18 (ostatní plocha), o výměře 227 m², - pozemek parc. č. 734/19 (vodní plocha), o výměře 1891 m², - pozemek parc. č. 734/20 (ostatní plocha), o výměře 540 m², - pozemek parc. č. 734/21 (ostatní plocha), o výměře 35 m², - pozemek parc. č. 734/22 (ostatní plocha), o výměře 789 m², - pozemek parc. č. 734/23 (ostatní plocha), o výměře 210 m², - pozemek parc. č. 734/24 (ostatní plocha), o výměře 11 m², - pozemek parc. č. 735 (vodní plocha), o výměře 550 m², - pozemek parc. č. 736/1 (vodní plocha), o výměře 343 m². Uvedené pozemky se nacházení v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí, v obci Čermná nad Orlicí, část obce Malá Čermná, na LV č. 442, zapsané v KN Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. c) vedlejší stavby nezapsané v KN tvořící příslušenství výrobního areálu: Vedlejší stavby nezapsané v KN a příslušenství shora uvedených staveb a pozemků sestává zejména ze skladu hořlavin, garáží, trafostanice, skladu hořlavin, inženýrských sítí a zpevněných ploch. Ocelokolna je volně stojící objekt postavený východně od monobloku. Jedná se o halový objekt s nosnou ocelovou konstrukcí, jednostranně opláštěnou vlnitým pozinkovaným plechem, založenou na základových patkách. Přední stěna je bez opláštění uzavřená pouze výplní ze strojového pletiva. Konstrukci nízké sedlové střechy tvoří ocelové příhradové vazníky, krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu, podlaha je betonová. Objekt slouží pro skladování a je bez instalací. Objekt byl postavený v roce Objekt garáží z roku 1950 je volně stojícím objektem postaveným jižně od provozního monobloku při hranici pozemku. Obvodové stěny jsou zděné v tloušťce 45 cm, založení je provedeno na základových 6

7 pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha je pultová s plechovou krytinou, klempířské konstrukce jsou osazeny. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, vnitřní omítky i fasádní omítky jsou vápenné hladké. Podlahy jsou betonové, vrata 2 x plechová a 1 x prkénková, okna luxferová. V objektu jsou garážová stání. Objekt je napojený na elektroinstalaci, světelnou i motorovou. Garáže byly postaveny v roce Tomuto stáří odpovídá i stavebně technický stav objektu. Trafostanice je o výkonu 600 kwh. Sklad hořlavin je zděný objekt s plochou střechou pokrytou živičnou krytinou. Vnitřní i vnější omítka je vápenná, podlaha je betonová. Objekt je bez instalací. Popis předmětu dražby je pro účely této dražební vyhlášky zpracován podle dražebníkovi dostupných informací. Předmět dražby je zpeněžován ve stavu tak, jak stojí a leží ke dni vyhlášení veřejné dražby. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. 10. Odhadnutá cena předmětu dražby: V místě a čase obvyklá cena předmětu dražby byla odhadnuta na částku ,- Kč. Obvyklá cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č /2010 ze dne , který vypracoval Ing. Miloslav Kalous, Hradecká 64, Hradec Králové. S obsahem znaleckého posudku je možné se seznámit na webových stránkách dražebníka 11. Nejnižší podání : Nejnižší podání je stanoveno na částku ,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých). 12. Minimální příhoz : Výše minimálního příhozu činí ,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 13. Dražební jistota : Podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty (dražebníkovi) ve výši ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), která musí být uhrazena nejpozději do okamžiku zahájení zápisu do seznamu účastníků dražby ( do v 11:30 hod. ) některým níže uvedeným způsobem: Bankovní převodem na bankovní účet dražebníka číslo /2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., pobočky Hradec Králové. Platbu nutno identifikovat variabilním symbolem, kterým je IČO právnické osoby, nebo datum narození (v pořadí den, měsíc a rok) u osoby fyzické, a specifickým symbolem, kterým je jednací číslo dražby Složením hotovosti na bankovní účet dražebníka číslo /2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., pobočky Hradec Králové. Platbu nutno identifikovat variabilním symbolem, kterým je IČO právnické osoby, nebo datum narození (v pořadí den, měsíc a rok) u osoby fyzické, a specifickým symbolem, kterým je jednací číslo dražby Poštovní poukázkou na bankovní účet dražebníka číslo /2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., pobočky Hradec Králové. Platbu nutno identifikovat variabilním symbolem, kterým je IČO právnické osoby, nebo datum narození (v pořadí den, měsíc a rok) u osoby fyzické, a specifickým symbolem, kterým je jednací číslo dražby Formou bankovní záruky na zaplacení dražební jistoty. Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky, nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním zákonem na území České republiky. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek dražebníka do výše ,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že účastník dražby, za něhož se banka zaručila, zmařil dražbu. Platnost záruční listiny musí být vystavena nejméně na dobu 90 dnů ode dne konání dražby. Hotovostní úhrada dražební jistoty do rukou dražebníka není s ohledem na ust. 14 odst. 2 zák. o veřej. dražbách přípustná. 7

8 Dražební jistotu lze uhradit shora uvedeným způsobem od Zaplacení dražební jistoty prokáže zájemce o účast v dražbě nejpozději při zápisu do seznamu účastníků dražby předložením dokladu o složení dražební jistoty ( originál výpisu z bankovního účtu o odepsání částky z účtu nebo originál potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch účtu dražebníka, originál bankou potvrzené pokladní složenky o složení hotovosti ve výši dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, originál útržku poštovní poukázky o odeslání dražební jistoty na účet dražebníka, originál záruční listiny osvědčující bankovní záruku ). Účastníku dražby, který složil dražební jistotu a nemovitost vydražil (dále jen vydražitel), bude dražební jistota započtena na úhradu ceny dosažené vydražením. Účastníkům dražby, kteří předmět dražby nevydražili, bude dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník uvedl při zápisu do seznamu účastníků dražby. 14. Datum a čas konání prohlídky předmětu opakované dražby : Prohlídky předmětu opakované dražby proběhnou ve dnech a vždy v 9:30 hod. Místo prohlídky se stanovuje shodně s místem předmětu dražby: objekt provozního areálu DANUBIA, spol. s r.o. v katastrálním území Malá Čermná nad Orlicí. Účastník prohlídky je povinen dražebníkovi doložit svou totožnost platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Pokud vlastník či uživatel předmětu dražby neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby. 15. Způsob, lhůta úhrady ceny dosažené vydražením : Cena dosažená vydražením musí být vydražitelem uhrazena do 45 dnů od skončení dražby na účet dražebníka číslo /2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., pobočky Hradec Králové. Dražební jistota se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Pokud vydražitel složil dražební jistotu ve formě bankovní záruky, je povinen uhradit ve lhůtě 45 dnů od skončení dražby celou cenu dosaženou vydražením. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou nebo šekem není přípustná. Uhradí-li vydražitel řádně a včas cenu dosaženou vydražením, přechází na něj vlastnické právo k předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. 16. Potvrzení o nabytí vlastnictví, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli : Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, vystaví dražebník bez zbytečného odkladu a vydražiteli předá ve dvojím vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví a stejnopis potvrzení o nabytí vlastnictví zašle příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem provedení záznamu vlastnického práva vydražitele k předmětu dražby. Předmět dražby předá navrhovatel dražby ( v postavení bývalého vlastníka ) vydražiteli za účasti dražebníka nejpozději do patnácti dnů od řádného zaplacení ceny dosažené vydražením. O předání předmětu dražby sepíše dražebník protokol, který podepíší navrhovatel, vydražitel a dražebník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu obdrží navrhovatel, dvě vyhotovení obdrží vydražitel. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním navrhovatel, nebo dražebník, nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby. V týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby budou hrazeny vydražitelem a sestávají z náhrady za ztrátu času ve výši 200,-Kč/hod. a nákladů na cestovné účtované dle pracovněprávních předpisů. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty. Vydražitel je povinen uhradit náklady dražebníka spojené s předáním při podpisu předávacího protokolu v hotovosti proti daňovému dokladu. 8

9 17. Závěrečné ustanovení Tato vyhláška byla sepsána v patnácti vyhotoveních. Dva stejnopisy byly předány navrhovateli a třináct stejnopisů slouží pro potřeby dražebníka a k rozeslání osobám uvedeným v ust. 20 odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. V Hradci Králové dne JUDr. Jan Malý insolvenční správce dlužníka DANUBIA, spol. s r.o.. CZ Future s.r.o. Ing. Jiří Šura, jednatel spol. 9

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas: 18.června ve 14,00 hod, zápis účastníků

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 14. dubna 2015

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 Dražební

Více

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Bytový dům bez nebytových ( provozních) prostor v Jabkenici okr. Mladá Boleslav Nejnižší podání:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby Dražební vyhláška 281/2013 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 165/2013-D,OD

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 165/2013-D,OD , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 165/2013-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné opakované. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 12. června 2014

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/29/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované podle 25 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 Dražební

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. května 2013, na adrese

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 / ~~" REAL t!' SPEKTRUM' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 Jiné stavby (hala truhlářské výroby, sklady pilin a nářadí) a

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje. ev.č.: 01/HT/MTN/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje. ev.č.: 01/HT/MTN/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/HT/MTN/2014 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 14:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 14:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 14:00 hod. Dražebník nabízí 4 bytové jednotky vč. pozemku 167 m2, tvořící bytový dům jako celek. ulice U Kněžské louky č.p. 2095, Žižkov- Praha 3. Více

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace.

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 52-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21. října 2014

Více

N/19/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/19/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/19/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 291 13

Více

Dražební vyhláška o konání dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. V souladu s ust. 43 zákona č. 26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání nedobrovolné

Více

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 646-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 646-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 646-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Draţby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 29. 1. 2014 od 13:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 29. 1. 2014 od 13:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 29. 1. 2014 od 13:00 hod. Dražebník nabízí řadový bytový dům v ulici Vlkova, Žižkov- Praha 3. Dům je nepodsklepený, obdélníkového půdorysu, má pět nadzemních podlaží

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 446/2011-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 446/2011-D ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 446/2011-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby věcí

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 12. prosince 2013

Více