Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Pavel Mikan 2011/2012"

Transkript

1

2 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012

3 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní přínos Korektní citace ze zdrojů Písemná zkouška Jak teoretické otázky, tak příklady

4 Osnova Podnik a podnikání 1. kapitola učebního textu Definice základních pojmů podnikání, podnik, podnikatel Okolí podniku členění Cíle podniku (podnikání) Podnikové funkce (činnosti) Třídění podniků z hlediska právního Životní cyklus podniku

5 Osnova Majetková a kapitálová struktura podniku 2. kapitola učebního textu Majetek Kapitál Rozvaha Oceňování majetku a závazků

6 Příklady Sestavení rozvahy Výpočet potřebné výše kapitálu Vliv hospodářských operací na rozvahu Výpočet časových (lineárních i degresivních) a výkonových odpisů včetně sestavení tabulky odpisování pro všechny roky Oceňování zásob

7 Podnik a podnikání Vycházíme z definic obchodního zákoníku (513/1991 Sb.) a zákona o živnostenském podnikání (455/1991 Sb.) Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku ( 2 odstavec 1 Obchodního zákoníku) Existují i neziskové organizace, u kterých schází motivace k dosažení zisku

8 Podnik a podnikání Podnik je definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. ( 5 odstavec 1 Obchodního zákoníku)

9 Podnik a podnikání Podnikatel je nositelem podnikání. Jedná se o právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svoji činnost svým jménem a na svoji zodpovědnost. Jedná se o ( 2 odstavec 2 Obchodního zákoníku): osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

10 Podnik a podnikání Podnik budeme chápat jako ekonomický subjekt, který vyvíjí podnikatelskou činnost (ta může spočívat ve výrobě a prodeji výrobků, poskytování služeb, obchodování se zbožím) Vstupy Transformace Výstupy Vlastní transformace v podniku probíhá v interakci s okolím (vše, co je mimo podnik a má na něj vliv)

11 Okolí podniku Různé klasifikace okolí podniku, např. podle prof. Synka: Geografické Sociální Politické a právní Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturně historické

12 Okolí podniku Úkol: Pokuste se pro každou složku okolí vymyslet příklad a pokuste se určit vliv tohoto prvku okolí na podnik!

13 Okolí podniku Zamyslete se, který z podnikatelů zanedbal něco v roli okolí podniku: Rozhodl se proniknout na arabský trh jako producent vepřových konzerv Sestra náměstka ministra zemědělství je největším producentem brambor Koupil dům na Hradčanech v těsné blízkosti katedrály sv. Víta, aby zde provozoval erotický podnik

14 Okolí podniku Knihkupec se rozhodl nepořizovat do firmy Internet, protože to zbytečně zvyšuje náklady Koupil pozemek s možným nalezištěm zlata v chráněné krajinné oblasti poblíž Kašperských hor Přemístil hromadnou výrobu ze SRN do ČR Vybudoval železářskou huť u Českých Budějovic Zpracováno dle Mikovcová, Scholleová: Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Praktikum

15 Okolí podniku Jinou klasifikaci při analýze okolí nabízí prof. Veber v učebnici Management PEST analýza popisuje skutečnosti důležité pro popis externího prostředí organizace (podniku) a jejich vývoj v čase: Politicko právní faktory Ekonomické faktory Sociálně kulturní faktory Technologické faktory

16 Okolí podniku Okolí podniku může představovat omezující faktor, ale může podniku nabízet nové příležitosti a nové šance pro získání konkurenční výhody

17 Cíle podnikání Cíl, který vyplývá z definice podnikání dosahování zisku. Tento zisk je prostředkem ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Aby mohl podnik dosahovat zisku, je nutné sladit zájmy mnoha zainteresovaných stran (stakeholders).

18 Stakeholders Jde o skupiny či osoby, které ovlivňují daný podnik nebo jsou jednáním podniku samy dotčeny Úkol: Pokuste se vyjmenovat alespoň některé stakeholders a zamyslete se nad jejich vlivem na podnik!

19 Stakeholders Přehled stakeholders: Vlastníci Zákazníci Zaměstnanci Management Věřitelé Dodavatelé Stát a obce

20 Stakeholders Nutnost sladit cíle jednotlivých skupin se společným zájmem všech dlouhodobou prosperitou podniku

21 Stakeholders Příklad: Přiřaďte uvedeným cílům konkrétní zájmovou skupinu: Vysoký příjem, dobré pracovní podmínky, sociální jistoty Vysoké zúročení kapitálu, včasné splácení dluhů, jistota investovaného kapitálu, návratnost vkladu Vysoké ceny, platební schopnost, zajištění pohledávek, výhodné dodací podmínky

22 Stakeholders Vysoká kvalita výrobků při přijatelných cenách, dobrý servis, pravidelné zásobování Maximalizace hodnoty pro vlastníky, respektování vlivu všech ostatních stakeholderů Maximalizace daňových příjmů, vytváření pracovních míst, dodržování zákonů Dle Mikovcová, Scholleová: Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Praktikum

23 Klasifikace cílů Hierarchie cílů: Základní cíl podnikání (dlouhodobý cíl) růst tržní hodnoty podniku Střednědobý cíl podnikání dosahování přiměřené výše zisku (s ohledem na omezení a stakeholders) Krátkodobý cíl podnikání zajištění platební schopnosti podniku (schopnost hradit své splatné dluhy)

24 Podnikové funkce (činnosti) Cílů podnik dosahuje prostřednictvím realizací jednotlivých podnikových činností (funkcí) umožňují transformaci vstupů: Marketing a prodej Marketing je chápán jako jednotná koncepce podnikatelské politiky, která vychází z poznávání, vyvolávání a ovlivňování měnících se potřeb a požadavků zákazníků a zabývá se jejich přeměnou v koupěschopnou poptávku po produktech a službách podniku

25 Podnikové funkce (činnosti) Marketing a prodej Prodej zahrnuje tvorbu strategie prodeje, plánování prodeje a vlastní realizaci prodeje Nákup Plynulé a včasné zabezpečování veškerých materiálů a energií v požadovaném sortimentu, množství a kvalitě Výroba Vlastní proces transformace konkrétním technologickým postupem co a kolik vyrábět, jak vyrábět, kdy vyrábět a za kolik vyrábět

26 Podnikové funkce (činnosti) Personalistika Vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků, optimální využívání pracovních sil v podniku a zajišťování personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců Investování Zajistit potřebný dlouhodobý majetek (a to jak hmotný, tak nehmotný, případně finanční) k plnění dlouhodobých cílů podniku

27 Podnikové funkce (činnosti) Financování Opatřování kapitálu podniku, rozhodování o jeho struktuře, rozhodování o umístění kapitálu, způsob rozdělení zisku podniku, zajištění finanční stability podniku Vědecko-technické procesy Výzkum a vývoj nových či inovovaných výrobků, postupů a technologií, včetně jejich realizace Běžné zdokonalování výroby

28 Podnikové funkce (činnosti) Správa Zajištění chodu podniku pomocí potřebných administrativních činností např. podnikové plánování, statistika, vedení účetnictví, controlling, právní služby, úklid apod. Pro úspěšný průběh transformace je nutné jednotlivé podnikové činnosti řídit pomocí managementu podniku

29 Management Management: Soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů podniku

30 Manažerské funkce Činnosti sekvenční - tvoří řídicí cyklus Plánování Řízení implementace (usměrňování a přikazování) Kontrola Průřezové činnosti Organizování Sběr, zpracování, analýza a interpretace informací Rozhodování Vedení lidí

31 Manažerské funkce Časová dimenze manažerských rozhodovacích problémů a úkolů: Strategické Taktické Operativní

32 Třídění podniků Zabývat se budeme pouze tříděním dle právní formy podnikání (ostatní druhy třídění jsou uvedeny v učebním textu) Úkol: Pokuste se uvést právní formy podniků, které jsou zaměřeny na dosahování zisku (existují totiž i organizace neziskové zájmové organizace, spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti)!

33 Třídění podniků Podle právní formy podnikání: Podniky jednotlivce Živnosti ohlašovací Živnosti koncesované Obchodní společnosti Osobní (veřejná obchodní společnost) Smíšené (komanditní společnost) Kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost)

34 Třídění podniků Podle právní formy podnikání: Družstva, veřejné (státní) podniky těmito druhy společností se dále v prezentaci zabývat nebudeme Úkol: Najděte v obchodním zákoníku pravidla fungování družstva (založení, počet společníků, orgány společnosti, základní kapitál, )

35 Podniky jednotlivce Nejjednodušší forma podnikání jednotlivců formou živností viz zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem 2 živnostenského zákona

36 Podniky jednotlivce Všeobecné podmínky provozování živnosti 6 odstavec 1 živnostenského zákona: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 odstavec 1 živnostenského zákona: Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují

37 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti (na základě splnění stanovených podmínek mohou být provozovány jen na základě ohlášení): Řemeslné prokázání odborné způsobilosti Řemeslné prokázání odborné způsobilosti pomocí např. výučního listu, maturity, diplomu apod. a určené doby praxe. Např.: holičství, řeznictví, kovářství, vodoinstalatérství, pekařství, zednictví, kominictví,...

38 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti: Vázané provozování podmíněno odbornou způsobilostí, kterou je třeba prokázat. Např.: Provozování autoškoly profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem a 1 rok praxe v oboru osvědčení dle 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

39 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti: Vázané příklad: Psychologické poradenství a diagnostika: vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru (v učebnici původní délky praxe před novelou živnostenského zákona)

40 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti: Volná stačí splnit všeobecné podmínky. Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené výše. Člení se na 80 oborů činností např.: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

41 Podniky jednotlivce Koncesované živnosti lze je provozovat pouze na základě koncese (státní povolení k provozování živnosti) Zákon uvádí požadovanou odbornou a jinou zvláštní způsobilost, další podmínky, orgán státní správy, který se k žádosti o živnosti vyjadřuje Příklady: provozování střelnic, směnárenská činnost, taxislužba, provozování krematoria

42 Podniky jednotlivce Koncesované živnosti příklad Provádění pyrotechnického průzkumu Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění a věk nejméně 21 let Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje: spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu

43 Podniky jednotlivce Živnostník ručí za dluhy společnosti neomezeně osobním majetkem

44 Osobní obchodní společnost Představují společné podnikání živnostníků s podobnými rysy, jako mají živnosti osobní účast na podnikání Veřejnou obchodní společností je Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. 76 odstavec 1 obchodního zákoníku

45 Osobní obchodní společnost Právní formou je veřejná obchodní společnost ve zkratce: veř. obch. spol. v. o. s. jméno společníka a dodatek a spol. 77 obchodního zákoníku

46 Osobní obchodní společnost Kdo může být společníkem v. o. s.? 76 obchodního zákoníku: (2) Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání společnosti. (3) Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce 2.

47 Osobní obchodní společnost Společníci sepisují společenskou smlouvu a společnost se zapisuje do obchodního rejstříku K vedení společnosti je oprávněn každý K vedení společnosti je oprávněn každý společník společnosti, společníci mohou ve společenské smlouvě pověřit obchodním vedením společnosti jednoho nebo více společníků

48 Osobní obchodní společnost Zisk společnosti se dělí mezi společníky rovným dílem (nestanoví-li jinak společenská smlouva) Vhodný typ společnosti pro podnikání v Vhodný typ společnosti pro podnikání v oblasti řemesel či obchodu (majetek či kvalifikace jediného společníka nestačí na provozování živnosti)

49 Kapitálové obchodní společnosti Základní charakteristikou kapitálových obchodních společností je povinnost vytvářet tzv. základní kapitál v zákonem stanovené minimální výši. Společníci se tak na chodu společnosti mohou podílet pouze kapitálovou účastí, nikoliv osobní účastí na podnikání a řízení (jako u osobních obchodních společností)

50 Kapitálové obchodní společnosti Dva typy společností: Společnost s ručením omezeným Zkratky: s. r. o., spol. s r. o. Akciová společnost Zkratky: a. s., akc. spol.

51 Spol. s r. o. Základní kapitál tvoří vklady společníků Vklady společníků mohou být peněžité nebo nepeněžité Minimální výše vkladu každého společníka je 20 tis. Kč Každý společník může vložit jediný vklad nemusí být pro všechny společníky stejná výše

52 Spol. s r. o. Minimální výše základního kapitálu s. r. o. je 200 tis. Kč Společnost může být založena i jen jedinou osobou (fyzickou či právnickou), maximální počet společníků je 50 Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem maximálně ve třech společnostech s ručením omezeným

53 Spol. s r. o. Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Musí být sepsána společenská smlouva (zakladatelská listina)

54 Spol. s r. o. Ručení v s. r. o.: 105 obchodního zákoníku: (1) Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku

55 Spol. s r. o. Ručení v s. r. o.: 106 obchodního zákoníku: (1) Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. (2) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká

56 Spol. s r. o. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů (poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti), nestanoví-li společenská smlouva jinak

57 Spol. s r. o. Nejvyšší orgán společnosti: valná hromada Schvalování účetní závěrky, schvalování stanov, rozhodování o změně společenské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, jmenování, odvolávání, odměňování jednatelů, jmenování, odvolávání, odměňování členů dozorčí rady, vyloučení společníka, rozhodování o fúzi apod.

58 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.

59 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.

60 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Vztahuje se na něj zákaz konkurence 136 obchodního zákoníku: a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

61 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Vztahuje se na něj zákaz konkurence 136 obchodního zákoníku: c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

62 Spol. s r. o. Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva Náplň dozorčí rady 138 odstavec 1 obchodního zákoníku: a) dohlíží na činnost jednatelů b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje

63 Spol. s r. o. Náplň dozorčí rady: c) přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě d) podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou

64 Spol. s r. o. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence (viz výše u jednatelů)

65 Akciová společnost 154 obchodního zákoníku (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

66 Akciová společnost 155 obchodního zákoníku (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. (2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen "zaknihované akcie").

67 Akciová společnost Akcie mají jmenovitou hodnotu (i u jedné společnosti mohou existovat akcie s různou) a pomocí ní určíme výši základního kapitálu

68 Akciová společnost Forma akcií 156 obchodního zákoníku Na jméno vede se seznam akcionářů, stanovy mohou omezit převoditelnost akcií na jméno, listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním k účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Na majitele neomezeně převoditelné (práva s akcií spojená vykonává ten, kdo ji předloží)

69 Akciová společnost Emisní ážio Emisní kurz akcie je částka, za kterou společnost akcie vydává. Emisní kurz nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří tzv. emisní ážio.

70 Akciová společnost Náležitosti založení akciové společnosti: Jediný zakladatel (pouze právnická osoba) zakládá společnost zakladatelskou listinou Dva a více zakladatelů uzavírají zakladatelskou smlouvu Zákon stanoví náležitosti zakladatelské smlouvy nebo listiny Základní kapitál akciové společnosti vzniklé bez veřejné nabídky akcií musí být minimálně 2 mil. Kč

71 Akciová společnost Náležitosti založení akciové společnosti: Základní kapitál akciové společnosti vzniklé s veřejnou nabídkou akcií musí být minimálně 20 mil. Kč (musí být zveřejněn prospekt cenného papíru, nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady) Ustavující valná hromada rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy společnosti, volí orgány společnosti (u a. s. bez veřejné nabídky zakladatelé)

72 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Valná hromada Koná se minimálně jednou za rok Rozhoduje o změně stanov, zvýšení či snížení Rozhoduje o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, o vydání dluhopisů, volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady, schvaluje účetní závěrky, rozhoduje o odměnách členů představenstva a dozorčí rady, rozhoduje o zrušení společnosti s likvidací, o fúzi apod.

73 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Valná hromada V případě jediného akcionáře se nekoná valná hromada, ale rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem

74 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

75 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Představenstvo Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má nejméně tři členy. Zákaz konkurence

76 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Dozorčí rada Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců...

77 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Dozorčí rada Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

78 Akciová společnost Dvojí zdanění zisku u akciové společnosti: Akciová společnost může rozdělit výsledek hospodaření společnosti (zisk) až po odvedení daně z příjmů právnických osob. Pokud valná hromada rozhodne o vyplacení podílu na zisku (tedy dividend), je příjemce (akcionář fyzická osoba) povinen je zdanit (daní z příjmů fyzických osob). Dojde tedy ke dvojímu zdanění původního výsledku hospodaření společnosti.

79 Komanditní společnost Kombinace osobní a kapitálové obchodní společnosti Zkratka: kom. spol. k. s.

80 Komanditní společnost 93 odstavec 1 obchodního zákoníku: Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).

81 Komanditní společnost O smíchání forem svědčí i 93 odstavec 4 obchodního zákoníku: Pokud dále není stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.

82 Komanditní společnost Komplementář: Jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.

83 Komanditní společnost Komanditisté Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však Kč. Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora. Má právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti.

84 Komanditní společnost Rozdělení zisku Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru splacených vkladů.

85 Komanditní společnost Rozdělení zisku Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté podle výše splacených vkladů.

86 Rozhodování o právní formě Počet zakladatelů 1, 2, 50, neomezeně Administrativní náročnost Ručení Společnosti vždy Společníků může být omezeno Určená minimální výše základního kapitálu 5 tis., 20 tis., 50 tis., 200 tis., 2 mil., 20 mil. Kč

87 Rozhodování o právní formě Finanční možnosti (přístup k úvěrům) Řízení podniku (stanovuje zákon orgány společnosti?) Účast na zisku, jeho rozdělování

88 Životní cyklus podniku Vznik (založení) Růst (případně stabilizace) Krize a případně sanace Zánik Ne všechny fáze života podniku musí podnik projít (existují podniky zaniklé hned po založení, existují podniky, které nemusely projít krizí či sanací a stále existují)

89 Vznik (založení) podniku Faktory ovlivňující úspěch v podnikání: Osobnost podnikatele Charakterové rysy Odborné předpoklady Manažerské schopnosti Schopnost snášet riziko a schopnost pracovat pod tlakem Inspirace (nápad) Zejména úspěšnost založení a růstu společnosti je závislá na nalezení vhodné oblasti podnikání

90 Vznik (založení) podniku Faktory ovlivňující úspěch v podnikání: Finanční prostředky na rozběh podnikání Bez dostatečného počátečního kapitálu (finančních prostředků) zpravidla nelze založit úspěšné podnikání Bez splnění výše uvedených faktorů by bylo založení společnosti neúspěšné

91 Vznik (založení) podniku Další aktivity při založení společnosti: Právní: Znalost zákonů, předpisů, volba právní formy společnosti Obchodní: Vymezení předmětu činnosti, definice produktu, nalezení trhu

92 Vznik (založení) podniku Další aktivity při založení společnosti: Ekonomické: Sestavení zakladatelského rozpočtu Předběžné určení výše finančních prostředků nutných k podnikání Nalezení vhodných finančních zdrojů (vlastních nebo cizích) Propočet očekávaných výsledků hospodaření

93 Vznik (založení) podniku Zakladatelský projekt podklad pro zahájení podnikatelské činnosti: Vymezení základních cílů podnikání Specifikace trhu Specifikace produktu a jeho odlišení od konkurence Způsob založení podniku Ekonomická analýza Analýza daňového zatížení

94 Vznik (založení) podniku Zakladatelský projekt podklad pro zahájení podnikatelské činnosti: Pojištění podniku Analýza působení podniku na životní prostředí Reference o osobě zakladatele Vznik podniku jednotlivce získání živnostenského oprávnění, u obchodní společnosti dnem zápisu do obch. rejstříku

95 Růst podniku Následuje po úspěšném založení podniku Interní růst Rozšiřování činnosti podniku (zvyšování prodeje existujících produktů, prodej nových produktů, rozšiřování prodeje na nových trzích) Externí růst Získání jiného podniku, jeho části nebo některé jeho činnosti fúze

96 Růst podniku Žádoucí je dosáhnout trvale udržitelného růstu (uvádí se, že v tomto případě nejsou dodatečné požadavky na externí financování podniku)

97 Krize a sanace Podnik se dostává do obtíží snaha řešit Klasifikace krizí: Krize vyplývající ze závažných havárií (přírodní pohromy, nehody, terorismus...) Krize pocházející z neutěšené ekonomické situace Vnitřní příčiny chyby v zakládání nebo fungování podniku Vnější příčiny vývoj okolí podniku

98 Krize a sanace Krizový management: Specifické manažerské přístupy, které slouží k prevenci i řešení krizových situací Nutno odhalit podstatu krize, bez její znalosti nelze přistoupit k sanaci Sanace: Soubor opatření, která jsou přijímána ze strany vedení a jejichž hlavním smyslem je zlepšení výkonnosti podniku

99 Krize a sanace Etapy sanace Uvědomění si vážnosti situace a rozhodnutí o obratu Vlastní "léčba" zpravidla radikální snížení nákladů Výměna vrcholového managementu Zpracování nové dlouhodobé strategie

100 Krize a sanace Opatření k odstranění ztrátovosti Radikální snížení nákladů na pomocné a obslužné činnosti Finanční ozdravení podniku přísná finanční disciplína Odprodej majetku, bez kterého se podnik obejde Pokles nákladů je takový, že náklady jsou opět nižší než tržby a podnik je ziskový

101 Zánik podniku Podnik může zaniknout, aniž má ekonomické problémy, např.: Uplynutí doby, na kterou byl podnik založen Splnění cíle, pro který byl založen Dobrovolné rozhodnutí podnikatele o ukončení činnosti Zrušení podniku předchází zániku podniku

102 Zánik podniku Zrušení podniku Materiálně skončí jeho hospodářská činnost Formálně transformace podniku změnou právní formy nebo spojením s jiným podnikem Zrušení podniku bez likvidace podnik přechází na právního nástupce

103 Zánik podniku Zrušení podniku s likvidací Mimosoudní proces řízený zákonem Dochází k vyrovnání majetkových vztahů zanikajícího podniku Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud.

104 Zánik podniku Zrušení podniku s likvidací Odměnu likvidátora určuje orgán společnosti, který likvidátora jmenoval. Byl-li likvidátor jmenován soudem, určuje jeho odměnu soud. Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku z prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek anebo odmítnutím věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů

105 Zánik podniku Konkurs (Insolvenční zákon) Způsoby řešení úpadku: a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení, d) zvláštní způsoby řešení úpadku, (zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů). Proces se nazývá insolvenční řízení Konkurs představuje soudní řešení úpadku podniku.

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více