Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Pavel Mikan 2011/2012"

Transkript

1

2 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012

3 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní přínos Korektní citace ze zdrojů Písemná zkouška Jak teoretické otázky, tak příklady

4 Osnova Podnik a podnikání 1. kapitola učebního textu Definice základních pojmů podnikání, podnik, podnikatel Okolí podniku členění Cíle podniku (podnikání) Podnikové funkce (činnosti) Třídění podniků z hlediska právního Životní cyklus podniku

5 Osnova Majetková a kapitálová struktura podniku 2. kapitola učebního textu Majetek Kapitál Rozvaha Oceňování majetku a závazků

6 Příklady Sestavení rozvahy Výpočet potřebné výše kapitálu Vliv hospodářských operací na rozvahu Výpočet časových (lineárních i degresivních) a výkonových odpisů včetně sestavení tabulky odpisování pro všechny roky Oceňování zásob

7 Podnik a podnikání Vycházíme z definic obchodního zákoníku (513/1991 Sb.) a zákona o živnostenském podnikání (455/1991 Sb.) Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku ( 2 odstavec 1 Obchodního zákoníku) Existují i neziskové organizace, u kterých schází motivace k dosažení zisku

8 Podnik a podnikání Podnik je definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. ( 5 odstavec 1 Obchodního zákoníku)

9 Podnik a podnikání Podnikatel je nositelem podnikání. Jedná se o právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svoji činnost svým jménem a na svoji zodpovědnost. Jedná se o ( 2 odstavec 2 Obchodního zákoníku): osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

10 Podnik a podnikání Podnik budeme chápat jako ekonomický subjekt, který vyvíjí podnikatelskou činnost (ta může spočívat ve výrobě a prodeji výrobků, poskytování služeb, obchodování se zbožím) Vstupy Transformace Výstupy Vlastní transformace v podniku probíhá v interakci s okolím (vše, co je mimo podnik a má na něj vliv)

11 Okolí podniku Různé klasifikace okolí podniku, např. podle prof. Synka: Geografické Sociální Politické a právní Ekonomické Ekologické Technologické Etické Kulturně historické

12 Okolí podniku Úkol: Pokuste se pro každou složku okolí vymyslet příklad a pokuste se určit vliv tohoto prvku okolí na podnik!

13 Okolí podniku Zamyslete se, který z podnikatelů zanedbal něco v roli okolí podniku: Rozhodl se proniknout na arabský trh jako producent vepřových konzerv Sestra náměstka ministra zemědělství je největším producentem brambor Koupil dům na Hradčanech v těsné blízkosti katedrály sv. Víta, aby zde provozoval erotický podnik

14 Okolí podniku Knihkupec se rozhodl nepořizovat do firmy Internet, protože to zbytečně zvyšuje náklady Koupil pozemek s možným nalezištěm zlata v chráněné krajinné oblasti poblíž Kašperských hor Přemístil hromadnou výrobu ze SRN do ČR Vybudoval železářskou huť u Českých Budějovic Zpracováno dle Mikovcová, Scholleová: Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Praktikum

15 Okolí podniku Jinou klasifikaci při analýze okolí nabízí prof. Veber v učebnici Management PEST analýza popisuje skutečnosti důležité pro popis externího prostředí organizace (podniku) a jejich vývoj v čase: Politicko právní faktory Ekonomické faktory Sociálně kulturní faktory Technologické faktory

16 Okolí podniku Okolí podniku může představovat omezující faktor, ale může podniku nabízet nové příležitosti a nové šance pro získání konkurenční výhody

17 Cíle podnikání Cíl, který vyplývá z definice podnikání dosahování zisku. Tento zisk je prostředkem ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Aby mohl podnik dosahovat zisku, je nutné sladit zájmy mnoha zainteresovaných stran (stakeholders).

18 Stakeholders Jde o skupiny či osoby, které ovlivňují daný podnik nebo jsou jednáním podniku samy dotčeny Úkol: Pokuste se vyjmenovat alespoň některé stakeholders a zamyslete se nad jejich vlivem na podnik!

19 Stakeholders Přehled stakeholders: Vlastníci Zákazníci Zaměstnanci Management Věřitelé Dodavatelé Stát a obce

20 Stakeholders Nutnost sladit cíle jednotlivých skupin se společným zájmem všech dlouhodobou prosperitou podniku

21 Stakeholders Příklad: Přiřaďte uvedeným cílům konkrétní zájmovou skupinu: Vysoký příjem, dobré pracovní podmínky, sociální jistoty Vysoké zúročení kapitálu, včasné splácení dluhů, jistota investovaného kapitálu, návratnost vkladu Vysoké ceny, platební schopnost, zajištění pohledávek, výhodné dodací podmínky

22 Stakeholders Vysoká kvalita výrobků při přijatelných cenách, dobrý servis, pravidelné zásobování Maximalizace hodnoty pro vlastníky, respektování vlivu všech ostatních stakeholderů Maximalizace daňových příjmů, vytváření pracovních míst, dodržování zákonů Dle Mikovcová, Scholleová: Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Praktikum

23 Klasifikace cílů Hierarchie cílů: Základní cíl podnikání (dlouhodobý cíl) růst tržní hodnoty podniku Střednědobý cíl podnikání dosahování přiměřené výše zisku (s ohledem na omezení a stakeholders) Krátkodobý cíl podnikání zajištění platební schopnosti podniku (schopnost hradit své splatné dluhy)

24 Podnikové funkce (činnosti) Cílů podnik dosahuje prostřednictvím realizací jednotlivých podnikových činností (funkcí) umožňují transformaci vstupů: Marketing a prodej Marketing je chápán jako jednotná koncepce podnikatelské politiky, která vychází z poznávání, vyvolávání a ovlivňování měnících se potřeb a požadavků zákazníků a zabývá se jejich přeměnou v koupěschopnou poptávku po produktech a službách podniku

25 Podnikové funkce (činnosti) Marketing a prodej Prodej zahrnuje tvorbu strategie prodeje, plánování prodeje a vlastní realizaci prodeje Nákup Plynulé a včasné zabezpečování veškerých materiálů a energií v požadovaném sortimentu, množství a kvalitě Výroba Vlastní proces transformace konkrétním technologickým postupem co a kolik vyrábět, jak vyrábět, kdy vyrábět a za kolik vyrábět

26 Podnikové funkce (činnosti) Personalistika Vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků, optimální využívání pracovních sil v podniku a zajišťování personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců Investování Zajistit potřebný dlouhodobý majetek (a to jak hmotný, tak nehmotný, případně finanční) k plnění dlouhodobých cílů podniku

27 Podnikové funkce (činnosti) Financování Opatřování kapitálu podniku, rozhodování o jeho struktuře, rozhodování o umístění kapitálu, způsob rozdělení zisku podniku, zajištění finanční stability podniku Vědecko-technické procesy Výzkum a vývoj nových či inovovaných výrobků, postupů a technologií, včetně jejich realizace Běžné zdokonalování výroby

28 Podnikové funkce (činnosti) Správa Zajištění chodu podniku pomocí potřebných administrativních činností např. podnikové plánování, statistika, vedení účetnictví, controlling, právní služby, úklid apod. Pro úspěšný průběh transformace je nutné jednotlivé podnikové činnosti řídit pomocí managementu podniku

29 Management Management: Soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů podniku

30 Manažerské funkce Činnosti sekvenční - tvoří řídicí cyklus Plánování Řízení implementace (usměrňování a přikazování) Kontrola Průřezové činnosti Organizování Sběr, zpracování, analýza a interpretace informací Rozhodování Vedení lidí

31 Manažerské funkce Časová dimenze manažerských rozhodovacích problémů a úkolů: Strategické Taktické Operativní

32 Třídění podniků Zabývat se budeme pouze tříděním dle právní formy podnikání (ostatní druhy třídění jsou uvedeny v učebním textu) Úkol: Pokuste se uvést právní formy podniků, které jsou zaměřeny na dosahování zisku (existují totiž i organizace neziskové zájmové organizace, spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti)!

33 Třídění podniků Podle právní formy podnikání: Podniky jednotlivce Živnosti ohlašovací Živnosti koncesované Obchodní společnosti Osobní (veřejná obchodní společnost) Smíšené (komanditní společnost) Kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost)

34 Třídění podniků Podle právní formy podnikání: Družstva, veřejné (státní) podniky těmito druhy společností se dále v prezentaci zabývat nebudeme Úkol: Najděte v obchodním zákoníku pravidla fungování družstva (založení, počet společníků, orgány společnosti, základní kapitál, )

35 Podniky jednotlivce Nejjednodušší forma podnikání jednotlivců formou živností viz zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem 2 živnostenského zákona

36 Podniky jednotlivce Všeobecné podmínky provozování živnosti 6 odstavec 1 živnostenského zákona: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 odstavec 1 živnostenského zákona: Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují

37 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti (na základě splnění stanovených podmínek mohou být provozovány jen na základě ohlášení): Řemeslné prokázání odborné způsobilosti Řemeslné prokázání odborné způsobilosti pomocí např. výučního listu, maturity, diplomu apod. a určené doby praxe. Např.: holičství, řeznictví, kovářství, vodoinstalatérství, pekařství, zednictví, kominictví,...

38 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti: Vázané provozování podmíněno odbornou způsobilostí, kterou je třeba prokázat. Např.: Provozování autoškoly profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem a 1 rok praxe v oboru osvědčení dle 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

39 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti: Vázané příklad: Psychologické poradenství a diagnostika: vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru (v učebnici původní délky praxe před novelou živnostenského zákona)

40 Podniky jednotlivce Ohlašovací živnosti: Volná stačí splnit všeobecné podmínky. Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené výše. Člení se na 80 oborů činností např.: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

41 Podniky jednotlivce Koncesované živnosti lze je provozovat pouze na základě koncese (státní povolení k provozování živnosti) Zákon uvádí požadovanou odbornou a jinou zvláštní způsobilost, další podmínky, orgán státní správy, který se k žádosti o živnosti vyjadřuje Příklady: provozování střelnic, směnárenská činnost, taxislužba, provozování krematoria

42 Podniky jednotlivce Koncesované živnosti příklad Provádění pyrotechnického průzkumu Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění a věk nejméně 21 let Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje: spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu

43 Podniky jednotlivce Živnostník ručí za dluhy společnosti neomezeně osobním majetkem

44 Osobní obchodní společnost Představují společné podnikání živnostníků s podobnými rysy, jako mají živnosti osobní účast na podnikání Veřejnou obchodní společností je Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. 76 odstavec 1 obchodního zákoníku

45 Osobní obchodní společnost Právní formou je veřejná obchodní společnost ve zkratce: veř. obch. spol. v. o. s. jméno společníka a dodatek a spol. 77 obchodního zákoníku

46 Osobní obchodní společnost Kdo může být společníkem v. o. s.? 76 obchodního zákoníku: (2) Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání společnosti. (3) Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce 2.

47 Osobní obchodní společnost Společníci sepisují společenskou smlouvu a společnost se zapisuje do obchodního rejstříku K vedení společnosti je oprávněn každý K vedení společnosti je oprávněn každý společník společnosti, společníci mohou ve společenské smlouvě pověřit obchodním vedením společnosti jednoho nebo více společníků

48 Osobní obchodní společnost Zisk společnosti se dělí mezi společníky rovným dílem (nestanoví-li jinak společenská smlouva) Vhodný typ společnosti pro podnikání v Vhodný typ společnosti pro podnikání v oblasti řemesel či obchodu (majetek či kvalifikace jediného společníka nestačí na provozování živnosti)

49 Kapitálové obchodní společnosti Základní charakteristikou kapitálových obchodních společností je povinnost vytvářet tzv. základní kapitál v zákonem stanovené minimální výši. Společníci se tak na chodu společnosti mohou podílet pouze kapitálovou účastí, nikoliv osobní účastí na podnikání a řízení (jako u osobních obchodních společností)

50 Kapitálové obchodní společnosti Dva typy společností: Společnost s ručením omezeným Zkratky: s. r. o., spol. s r. o. Akciová společnost Zkratky: a. s., akc. spol.

51 Spol. s r. o. Základní kapitál tvoří vklady společníků Vklady společníků mohou být peněžité nebo nepeněžité Minimální výše vkladu každého společníka je 20 tis. Kč Každý společník může vložit jediný vklad nemusí být pro všechny společníky stejná výše

52 Spol. s r. o. Minimální výše základního kapitálu s. r. o. je 200 tis. Kč Společnost může být založena i jen jedinou osobou (fyzickou či právnickou), maximální počet společníků je 50 Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem maximálně ve třech společnostech s ručením omezeným

53 Spol. s r. o. Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Musí být sepsána společenská smlouva (zakladatelská listina)

54 Spol. s r. o. Ručení v s. r. o.: 105 obchodního zákoníku: (1) Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku

55 Spol. s r. o. Ručení v s. r. o.: 106 obchodního zákoníku: (1) Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. (2) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká

56 Spol. s r. o. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů (poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti), nestanoví-li společenská smlouva jinak

57 Spol. s r. o. Nejvyšší orgán společnosti: valná hromada Schvalování účetní závěrky, schvalování stanov, rozhodování o změně společenské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, jmenování, odvolávání, odměňování jednatelů, jmenování, odvolávání, odměňování členů dozorčí rady, vyloučení společníka, rozhodování o fúzi apod.

58 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.

59 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.

60 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Vztahuje se na něj zákaz konkurence 136 obchodního zákoníku: a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

61 Spol. s r. o. Statutární orgán společnost: jednatel Vztahuje se na něj zákaz konkurence 136 obchodního zákoníku: c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

62 Spol. s r. o. Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva Náplň dozorčí rady 138 odstavec 1 obchodního zákoníku: a) dohlíží na činnost jednatelů b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje

63 Spol. s r. o. Náplň dozorčí rady: c) přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě d) podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou

64 Spol. s r. o. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence (viz výše u jednatelů)

65 Akciová společnost 154 obchodního zákoníku (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

66 Akciová společnost 155 obchodního zákoníku (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. (2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen "zaknihované akcie").

67 Akciová společnost Akcie mají jmenovitou hodnotu (i u jedné společnosti mohou existovat akcie s různou) a pomocí ní určíme výši základního kapitálu

68 Akciová společnost Forma akcií 156 obchodního zákoníku Na jméno vede se seznam akcionářů, stanovy mohou omezit převoditelnost akcií na jméno, listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním k účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Na majitele neomezeně převoditelné (práva s akcií spojená vykonává ten, kdo ji předloží)

69 Akciová společnost Emisní ážio Emisní kurz akcie je částka, za kterou společnost akcie vydává. Emisní kurz nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří tzv. emisní ážio.

70 Akciová společnost Náležitosti založení akciové společnosti: Jediný zakladatel (pouze právnická osoba) zakládá společnost zakladatelskou listinou Dva a více zakladatelů uzavírají zakladatelskou smlouvu Zákon stanoví náležitosti zakladatelské smlouvy nebo listiny Základní kapitál akciové společnosti vzniklé bez veřejné nabídky akcií musí být minimálně 2 mil. Kč

71 Akciová společnost Náležitosti založení akciové společnosti: Základní kapitál akciové společnosti vzniklé s veřejnou nabídkou akcií musí být minimálně 20 mil. Kč (musí být zveřejněn prospekt cenného papíru, nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady) Ustavující valná hromada rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy společnosti, volí orgány společnosti (u a. s. bez veřejné nabídky zakladatelé)

72 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Valná hromada Koná se minimálně jednou za rok Rozhoduje o změně stanov, zvýšení či snížení Rozhoduje o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, o vydání dluhopisů, volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady, schvaluje účetní závěrky, rozhoduje o odměnách členů představenstva a dozorčí rady, rozhoduje o zrušení společnosti s likvidací, o fúzi apod.

73 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Valná hromada V případě jediného akcionáře se nekoná valná hromada, ale rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem

74 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

75 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Představenstvo Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má nejméně tři členy. Zákaz konkurence

76 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Dozorčí rada Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců...

77 Akciová společnost Orgány akciové společnosti Dozorčí rada Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

78 Akciová společnost Dvojí zdanění zisku u akciové společnosti: Akciová společnost může rozdělit výsledek hospodaření společnosti (zisk) až po odvedení daně z příjmů právnických osob. Pokud valná hromada rozhodne o vyplacení podílu na zisku (tedy dividend), je příjemce (akcionář fyzická osoba) povinen je zdanit (daní z příjmů fyzických osob). Dojde tedy ke dvojímu zdanění původního výsledku hospodaření společnosti.

79 Komanditní společnost Kombinace osobní a kapitálové obchodní společnosti Zkratka: kom. spol. k. s.

80 Komanditní společnost 93 odstavec 1 obchodního zákoníku: Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).

81 Komanditní společnost O smíchání forem svědčí i 93 odstavec 4 obchodního zákoníku: Pokud dále není stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.

82 Komanditní společnost Komplementář: Jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.

83 Komanditní společnost Komanditisté Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však Kč. Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora. Má právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti.

84 Komanditní společnost Rozdělení zisku Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru splacených vkladů.

85 Komanditní společnost Rozdělení zisku Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté podle výše splacených vkladů.

86 Rozhodování o právní formě Počet zakladatelů 1, 2, 50, neomezeně Administrativní náročnost Ručení Společnosti vždy Společníků může být omezeno Určená minimální výše základního kapitálu 5 tis., 20 tis., 50 tis., 200 tis., 2 mil., 20 mil. Kč

87 Rozhodování o právní formě Finanční možnosti (přístup k úvěrům) Řízení podniku (stanovuje zákon orgány společnosti?) Účast na zisku, jeho rozdělování

88 Životní cyklus podniku Vznik (založení) Růst (případně stabilizace) Krize a případně sanace Zánik Ne všechny fáze života podniku musí podnik projít (existují podniky zaniklé hned po založení, existují podniky, které nemusely projít krizí či sanací a stále existují)

89 Vznik (založení) podniku Faktory ovlivňující úspěch v podnikání: Osobnost podnikatele Charakterové rysy Odborné předpoklady Manažerské schopnosti Schopnost snášet riziko a schopnost pracovat pod tlakem Inspirace (nápad) Zejména úspěšnost založení a růstu společnosti je závislá na nalezení vhodné oblasti podnikání

90 Vznik (založení) podniku Faktory ovlivňující úspěch v podnikání: Finanční prostředky na rozběh podnikání Bez dostatečného počátečního kapitálu (finančních prostředků) zpravidla nelze založit úspěšné podnikání Bez splnění výše uvedených faktorů by bylo založení společnosti neúspěšné

91 Vznik (založení) podniku Další aktivity při založení společnosti: Právní: Znalost zákonů, předpisů, volba právní formy společnosti Obchodní: Vymezení předmětu činnosti, definice produktu, nalezení trhu

92 Vznik (založení) podniku Další aktivity při založení společnosti: Ekonomické: Sestavení zakladatelského rozpočtu Předběžné určení výše finančních prostředků nutných k podnikání Nalezení vhodných finančních zdrojů (vlastních nebo cizích) Propočet očekávaných výsledků hospodaření

93 Vznik (založení) podniku Zakladatelský projekt podklad pro zahájení podnikatelské činnosti: Vymezení základních cílů podnikání Specifikace trhu Specifikace produktu a jeho odlišení od konkurence Způsob založení podniku Ekonomická analýza Analýza daňového zatížení

94 Vznik (založení) podniku Zakladatelský projekt podklad pro zahájení podnikatelské činnosti: Pojištění podniku Analýza působení podniku na životní prostředí Reference o osobě zakladatele Vznik podniku jednotlivce získání živnostenského oprávnění, u obchodní společnosti dnem zápisu do obch. rejstříku

95 Růst podniku Následuje po úspěšném založení podniku Interní růst Rozšiřování činnosti podniku (zvyšování prodeje existujících produktů, prodej nových produktů, rozšiřování prodeje na nových trzích) Externí růst Získání jiného podniku, jeho části nebo některé jeho činnosti fúze

96 Růst podniku Žádoucí je dosáhnout trvale udržitelného růstu (uvádí se, že v tomto případě nejsou dodatečné požadavky na externí financování podniku)

97 Krize a sanace Podnik se dostává do obtíží snaha řešit Klasifikace krizí: Krize vyplývající ze závažných havárií (přírodní pohromy, nehody, terorismus...) Krize pocházející z neutěšené ekonomické situace Vnitřní příčiny chyby v zakládání nebo fungování podniku Vnější příčiny vývoj okolí podniku

98 Krize a sanace Krizový management: Specifické manažerské přístupy, které slouží k prevenci i řešení krizových situací Nutno odhalit podstatu krize, bez její znalosti nelze přistoupit k sanaci Sanace: Soubor opatření, která jsou přijímána ze strany vedení a jejichž hlavním smyslem je zlepšení výkonnosti podniku

99 Krize a sanace Etapy sanace Uvědomění si vážnosti situace a rozhodnutí o obratu Vlastní "léčba" zpravidla radikální snížení nákladů Výměna vrcholového managementu Zpracování nové dlouhodobé strategie

100 Krize a sanace Opatření k odstranění ztrátovosti Radikální snížení nákladů na pomocné a obslužné činnosti Finanční ozdravení podniku přísná finanční disciplína Odprodej majetku, bez kterého se podnik obejde Pokles nákladů je takový, že náklady jsou opět nižší než tržby a podnik je ziskový

101 Zánik podniku Podnik může zaniknout, aniž má ekonomické problémy, např.: Uplynutí doby, na kterou byl podnik založen Splnění cíle, pro který byl založen Dobrovolné rozhodnutí podnikatele o ukončení činnosti Zrušení podniku předchází zániku podniku

102 Zánik podniku Zrušení podniku Materiálně skončí jeho hospodářská činnost Formálně transformace podniku změnou právní formy nebo spojením s jiným podnikem Zrušení podniku bez likvidace podnik přechází na právního nástupce

103 Zánik podniku Zrušení podniku s likvidací Mimosoudní proces řízený zákonem Dochází k vyrovnání majetkových vztahů zanikajícího podniku Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud.

104 Zánik podniku Zrušení podniku s likvidací Odměnu likvidátora určuje orgán společnosti, který likvidátora jmenoval. Byl-li likvidátor jmenován soudem, určuje jeho odměnu soud. Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku z prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek anebo odmítnutím věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů

105 Zánik podniku Konkurs (Insolvenční zákon) Způsoby řešení úpadku: a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení, d) zvláštní způsoby řešení úpadku, (zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů). Proces se nazývá insolvenční řízení Konkurs představuje soudní řešení úpadku podniku.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více