ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE"

Transkript

1 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala všechny přítomné. Přítomní jednomyslně zvolili: zapisovatelku jednání ustavující schůze pí. Jitku Zedníkovou; návrhovou komisi ve složení p. Jan Hlaváč a pí. Petra Koutná; volební a mandátovou komisi ve složení pí. Marta Hlaváčková a p. Jiří Kosina. Program ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR Pí. Marcela Nováková přednesla návrh na program ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR: vytvoření stanov, vnitřních směrnic a volbu výboru. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Pí. Marcela Nováková přítomným rozdala návrh stanov Australian kelpie Klubu ČR. Po krátké diskusi a upřesnění jednotlivých bodů byly stanovy přijaty poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Hlasování o Vnitřní směrnici 1/2010 o rozdělení funkcí klubu Australian kelpie Klubu ČR. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Kárný řád Australian kelpie Klubu ČR byl přijat poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Volba výboru a kontrolní a revizní komise Australi ralian an kelpie Klubu ČR: Proběhla krátká diskuse o počtu členů výboru, pí. Petra Koutná navrhla pětičlenný výbor a tříčlennou kontrolní a revizní komisi. O tomto návrhu proběhlo hlasování. Pro výbor čítající pět členů se vyslovilo 10 přítomných, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. Pro tříčlennou KRK hlasovalo 10 přítomných, 0 proti, 0 se zdrželo.

2 Volba výboru, návrhy přítomných: Tomáš Kánský Marcela Nováková Martina Kalábová Jitka Zedníková Marta Hlaváčková Volba kontrolní a revizní komise, návrhy přítomných: Jiří Kosina Pavel Hlaváček Petra Koutná Proběhlo veřejné hlasování, mandátová a volební komise sečetla hlasy. P. Jiří Kosina oznámil výsledky voleb a rozdělení funkcí nového výboru: Výbor Australian kelpie Klubu ČR: Tomáš Kánský předseda - 9 hlasů Marcela Nováková poradce chovu - 9 hlasů Martina Kalábová jednatel - 9 hlasů Jitka Zedníková ekonom - 9 hlasů Marta Hlaváčková člen výboru - 9 hlasů KRK Australian kelpie Klubu ČR: Jiří Kosina předseda Pavel Hlaváček člen Petra Koutná člen

3 Různé: Pí. Marcela Nováková navrhla prezentaci Australian kelpie Klubu ČR na internetu s tím, že doména je již zaregistrována. Vytvořením webových stránek se bude zabývat Lucka Zochová ve spolupráci s ostatními členy výboru. Pí. Jitka Zedníková navrhla založení bankovního účtu Australian kelpie Klubu ČR. V nejbližší době prověří bankovní ústavy a předá informace výboru. Je třeba dořešit návrh loga Australian kelpie Klubu ČR, návrhy předloží p. Tomáš Kánský. Usnesení ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR Pí. Marta Hlaváčková přečetla usnesení ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR. Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. P. Tomáš Kánský poděkoval všem přítomným a ukončila jednání ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR. V Praze Pitkovicích dne 2. května 2010 zapsala pí. Jitka Zedníková.

4 STANOVY 1. NÁZEV, VYMEZENÍ, SÍDLO A PŮSOBNOST AUSTRALIAN KELPIE KLUB ČR (dále jen Klub) je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, zájmové sdružení chovatelů, majitelů a příznivců plemene "australská kelpie" (ve smyslu znění standardu č. 293, vydaného Mezinárodní kynologickou federací FCI). Sídlem Klubu je sídlo ekonoma klubu: Zálezlice 114, Chlumín. Působnost Klubu se vztahuje na území České republiky. Klub je právnickou osobou. Sídlo Klubu se mění na adresu bydliště ekonoma Klubu, vždy automaticky po zvolení nového ekonoma Klubu. 2. ÚČEL A POSLÁNÍ KLUBU Klub zaměřuje svou činnost na péči o zdokonalování plemene australská kelpie, na organizování a zabezpečování jejich plemenitby, na zušlechťování plemene současného stavu, a to jak z hlediska exteriéru, tak i užitkových a povahových vlastností, zejména: Zlepšování plemenné hodnoty chovaných zvířat na základě genetických zákonitostí. Odbornou výchovou a vzděláváním svých chovatelů. (školením, přednáškami, výstavami, apod.). Pořádáním klubových výstav, bonitací a akcí zaměřených na pracovní využití australské kelpie. Kontrolou vrhů a odchovů, ustájení, výživy a péče o zvířata. Chov je umožněn i nečlenům Klubu za předpokladu sepsání časově omezené smlouvy s Klubem, ve které se nečlen zavazuje dodržovat řády a směrnice Klubu. Klub nemusí poskytnout servis nečlenům, pokud je plemeno nebo varieta zastřešena v jiném chovatelském klubu na území ČR pod patronací organizace uznávané FCI. Dále nemusí poskytnout servis chovateli, který nedodržel podmínky již uzavřené smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu klubem AUSTRALIAN KELPIE KLUB ČR.

5 3. ČLENSTVÍ V KLUBU Členem Klubu může být každý občan ČR, jakož i občané jiných států. Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI nebo která prokazatelně porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o členství Členská schůze. Členství v Klubu vzniká registrací přihlášky a složením zápisného. Členství v Klubu je podmíněno zaplacením účelového příspěvku na daný rok do data členské schůze. Pokud bude členská schůze pořádána po daného roku, pak je nutné účelový příspěvek zaplatit do daného roku. Členství v Klubu zaniká: Dobrovolným vystoupením sděleným písemně výboru Klubu. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené době. Vyloučením pro závažné porušení povinností člena Klubu. Úmrtím člena Klubu. Mezi základní práva členů Klubu patří: Účastnit se členské schůze Klubu a být volen do orgánů Klubu. Vlastnit průkaz člena Klubu. Požívat všech výhod poskytovaných Klubem, pokud plní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny. Podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu. Mezi základní povinnosti člena Klubu patří: Dodržovat řády a směrnice klubu a napomáhat realizaci jeho programu. Platit ročně účelový příspěvek ve výši stanovené na členské schůzi. Podílet se na činnosti Klubu a dodržovat členskou kázeň. Oznámit výboru Klubu do 30-ti dnů změny související se členstvím v Klubu (změny adresy, zánik členství).

6 4. MAJETEK KLUBU Majetek Klubu je tvořen zejména: Zápisným. Členskými příspěvky. Poplatky za posouzení na akcích Klubu. Výnosy z podniků a akcí Klubem pořádaných. Výnosy z hospodářské činnosti Klubu. Příspěvky, subvencemi, dary, odkazy. Úroky z kont Klubu. Movitostmi a nemovitostmi Klubu. Majetek Klubu spravuje výbor Klubu na základě programu schváleného členskou schůzí Klubu. Na hospodaření dohlíží revizní komise. 5. SPRÁVA KLUBU Členové spravují Klub prostřednictvím svých orgánů, jimiž jsou: členská schůze výbor Klubu revizní komise Členská schůze Klubu: Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu. Tvoří ji shromáždění členů, které je usnášení schopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. Jestliže se ve stanovenou dobu neshromáždí jedna třetina členů, je členská schůze po uplynutí 15 minut usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Toto ustanovení se netýká členské schůze, která má rozhodovat o zániku Klubu. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Členskou schůzi svolává výbor Klubu podle plánu, nejméně však 1x za rok oznámením v klubovém zpravodaji a na klubovém webu nejméně 30 dní předem.

7 Do kompetence členské schůze patří: Volba výboru Klubu a revizní komise na další dva roky. Schvalovat změny a doplňky organizačního řádu. Schvalovat výši zápisného, členských příspěvků a poplatků. Schvalovat změny, doplňky chovatelského, zápisního a řádu pro provádění bonitace. Rozhodovat o zániku Klubu a likvidaci jeho majetku. Pokud má členská schůze rozhodovat o zániku Klubu, musí být svolána zvlášť k tomuto účelu a o zániku Klubu je přitom třeba rozhodnout dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Proti rozhodnutí kárné komise je možné se odvolat k členské schůzi jako k nejvyššímu orgánu klubu. Výbor Klubu: Výbor Klubu je statutárním orgánem Klubu. Navenek jednají jeho jménem předseda, jednatel, nebo jiný, k tomu účelu pověřený člen výboru. Výbor Klubu volí členská schůze v tajných volbách na dvouleté období. Na své ustavující schůzi volí členská schůze ze svého středu funkcionáře, a to předsedu, člena výboru, jednatele, pokladníka/ekonoma a poradce chovu. Ostatní členové výboru, jejichž počet se může měnit a je stanoven dohodou před tajnými volbami výboru, jsou pověřováni úkoly podle potřeby. Výbor Klubu řídí činnost Klubu v období mezi členskými schůzemi a přísluší mu zejména: Připravovat, svolávat členské schůze a provádět jejich usnesení. Přijímat členy Klubu, vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci, vést zápisy z členských a výborových schůzí. Vést účetní evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích. Informovat členskou základnu o činnosti výboru a činnosti Klubu.

8 Na úseku odborné chovatelské práce výbor Klubu navrhuje změny veškerých řádů a směrnic Klubu, jejichž schválení podléhá pravomoci členské schůze a zároveň dbá na jejich dodržování členy Klubu. Poradce chovu je člen výboru Klubu, který je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky. Poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu. Poradce chovu plní tyto úkoly: Vede evidenci chovných jedinců. Doporučuje krytí fen vhodnými psy. Zúčastňuje se výstav a provádí rozbor výsledků. Řídí chov ve smyslu Chovatelského řádu. Ze své činnosti se zodpovídá výboru Klubu a členské schůzi. Výbor Klubu se zodpovídá ze své činnosti členské schůzi Klubu. Výbor Klubu se schází minimálně 2x ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru. Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda společně s jedním členem výboru. Jejich opatření však musí být předloženo k projednání výboru na jeho nejbližším jednání. Revizní komise (RK): RK tvoří 3 členové volení v tajných volbách na členské schůzi. Členem RK nesmí být člen výboru. Volební období členů RK jsou dva roky; žádný z členů RK nesmí být zvolen znovu v následujícím období. RK sleduje soustavně činnost a hospodaření Klubu, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi Klubu. Členové RK mají právo zúčastňovat se jednání výboru Klubu s hlasem poradním.

9 6. KÁRNÁ PRAVOMOC Za porušování povinností a soužití v rámci činnosti Klubu mohou být členům Klubu uložena kárná opatření nebo kárný poplatek, která se řídí Kárným řádem Klubu. Pokud vzniklou situaci neřeší Kárný řád klubu, tak se Kárná komise klubu řídí Kárným řádem ČMKU. Kárným orgánem je výbor Klubu, který může stíhat členy Klubu za porušení kteréhokoliv ustanovení řádů nebo směrnic klubu, nebo za provinění spáchaná při činnosti Klubu. Odvolacím orgánem je členská schůze Klubu. 7. OSTATNÍ USTANOVENÍ Problematiku rozdělení kompetencí a funkcí ve výboru řeší příloha stanov. (Vnitřní směrnice klubu číslo 1/2010) 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento organizační řád podléhá změnám a doplňkům ze strany členů Klubu formulovaných na členských schůzích. Tento řád schválila ustavující schůze konaná dne v Praze..

10 VNITŘNÍ SMĚRNICE KLUBU 1/2010 Rozdělení funkcí ve výboru AUSTRALIAN KELPIE KLUB ČR 1. Předseda klubu je člen výboru; je zodpovědný za vedení klubu a zodpovídá se členské schůzi předkládá na členské schůzi zprávu o činnosti klubu je pověřen jednáním s ČKS, ČMKU a dalšími organizacemi a orgány státní zprávy pomáhá při organizování bonitace, výstav, závodů a akcí pořádaných klubem nebo na kterých se Klub spolupodílí má podpisové právo ke kontu Klubu a má přístup k internetovému bankovnictví 2. Jednatel klubu je člen výboru a zodpovídá se členské schůzi vystupuje na veřejnosti a jedná jménem Klubu 3. Poradce chovu je člen výboru a je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu poradce chovu plní tyto úkoly: vede evidenci chovných jedinců, doporučuje krytí fen vhodnými psy, zúčastňuje se výstav a provádí rozbor výsledků a zveřejňuje jejich výsledky, řídí chov ve smyslu Zápisního řádu ze své činnosti se zodpovídá výboru Klubu, na členské schůzi předkládá zprávu o chovu

11 4. Ekonom/pokladník klubu je člen výboru; je zodpovědný za vedení účetnictví klubu zodpovídá se členské schůzi a předkládá na schůzi účetní zprávu má podpisové právo ke kontu Klubu a má přístup k internetovému bankovnictví přijímá přihlášky nových členů a vybírá příspěvky; zodpovídá za evidenci členské základny; při jednání klubu předkládá aktuální seznam členů Klubu 5. Člen výboru je členem výboru Dodatek jednotliví členové výboru jsou ve výjimečných situacích navzájem zastupitelní každý člen výboru a komisí je povinen předat minimálně čtvrtletně vyúčtování pokladníkovi klubu (nejpozději do desátého, popř. patnáctého dne po ukončení kalendářního čtvrtletí) všechny finanční prostředky nad částku 4000,- Kč jsou povinni do dvou týdnů od jejich nabytí převést na konto klubu; výjimky musí schválit dva členové výboru pokud bude člen výboru nebo komisí potřebovat větší peněžní částku, je třeba svolení dalšího člena výboru - předsedy nebo ekonoma Vnitřní směrnici 1/2010 ke stanovám Australian kelpie klub ČR schválila ustavující schůze konaná dne v Praze.

12

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ. I. Preambule a transformační ustanovení

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ. I. Preambule a transformační ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ I. Preambule a transformační ustanovení 1. Český svaz chovatelů je česká celostátní společenská organizace, která sdružuje chovatele drobného zvířectva a má rovněž bohatou

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA Stanovy ČKA Česká klusácká asociace (dále jen ČKA ), je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR, je garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více