PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ"

Transkript

1 PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

2 Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. JUDr. Zuzana Lokajová Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 Obsah předmětu 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání Právní podmínky podnikání v České republice Právní formy podnikání Obchodní společnosti a družstvo Jiné formy podnikání Literatura..109

4 2 Právo v podnikání I

5 Úvod 3 ÚVOD Předmět Právo v podnikání I navazuje na předmět Základy práva, který jste absolvovali v předcházejícím semestru. Jeho cílem je seznámit vás s obecnými otázkami podnikání, právní úpravou obchodní firmy, obchodního rejstříku, právních podmínek podnikání v ČR a jednotlivými typy obchodních společností, družstev i dalších právních forem podnikání. Získané znalosti obchodního práva vám jistě pomohou v praxi, protože řada z vás má vlastní firmu, zvažuje založení vlastní firmy, pracuje v některé z obchodních společností nebo s nimi alespoň přichází pracovně do styku a základní znalost norem obchodního práva je proto v mnoha případech nezbytná. Tato studijní opora je poměrně podrobná a proto ve spojení s právními předpisy, na které odkazuje, může sloužit jako základní studijní materiál předmětu Právo v podnikání I. Při studiu Práva v podnikání I vám přeji mnoho úspěchů. JUDr. Zuzana Lokajová Publikace vychází z právního stavu platného k

6 4 Právo v podnikání I Po prostudování textu budete znát: obsah základních pojmů souvisejících s podnikáním; zásady právní úpravy podnikání v České republice; podmínky pro živnostenské podnikání; charakteristiku základních právních forem podnikání v ČR; principy organizace a řízení jednotlivých právních forem podnikání. Po prostudování textu budete schopni: vysvětlit základní pojmy související s podnikáním; založit živnost; posoudit výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání podle různých kritérií (kapitálová náročnost, složitost založení, řízení, ručení apod.); samostatně postupovat při založení obchodní společnosti. Prostudováním textu získáte: znalosti nutné k získání oprávnění k podnikatelské činnosti; informace nutné ke správnému výběru právní formy podnikání; znalosti nutné k založení konkrétní obchodní společnosti či družstva; znalosti nutné k řízení společnosti; informace o postupu při ukončení podnikatelské činnosti; Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání 5 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI PODNIKÁNÍ V této kapitole se dozvíte: podstatu základních pojmů souvisejících s podnikáním; účel a význam obchodního rejstříku; zásady tvorby a právní ochrany obchodní firmy; zásady jednání jménem podnikatele. Budete schopni: pochopit obsah základních pojmů souvisejících s podnikáním a porozumět jejich vzájemným vazbám; správně určit s kým vstoupit do jednání v právních vztazích; správně vytvořit obchodní firmu. Klíčová slova této kapitoly: Podnikání, podnik, podnikatel, organizační složka podniku, obchodní firma, obchodní tajemství, obchodní rejstřík, fyzická osoba, právnická osoba, statutární orgán, zástupce, prokura, prokurista. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

8 6 Právo v podnikání I Průvodce studiem Cílem této úvodní kapitoly je seznámit Vás se základními pojmy souvisejícími s podnikáním. Znalost těchto pojmů je nezbytná pro další studium, poněvadž obchodní zákoník a na něj navazující právní předpisy s těmito pojmy pracují. Pro pochopení dalšího učiva je tedy nezbytné porozumět obsahu těchto pojmů a zafixovat si je v paměti, abyste je dále mohli automaticky používat. 1. Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání 1.1 Prameny právní úpravy a vztah občanského a obchodního zákoníku Speciální právní normou pro oblast podnikání a obchodu je obchodní zákoník zákon číslo 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy podnikatelů a dále i některé jiné vztahy s podnikáním související (obchodní rejstřík, nekalou soutěž, základní ustanovení o účetnictví podnikatelů).. Vzájemný vztah občanského a obchodního zákoníku je upraven v 1 obchodního zákoníku. Ty vztahy, které upravuje obchodní zákoník speciálně vzhledem k potřebám podnikání a obchodu, se řídí úpravou obchodního zákoníku. Tam, kde určitá otázka není v obchodním zákoníku speciálně upravena a nelze ji tedy podle jeho ustanovení řešit, řídí se úpravou občanského zákoníku. Obchodní zákoník obsahuje také specifické pravidlo řešení tzv. mezer v právu, tj. situace, kdy pro určitý případ není právní úprava dána. Jde-li o obchodní vztah a úprava není ani v obchodním zákoníku ani v občanském zákoníku, překoná se mezera tak, že se věc řeší podle obchodních zvyklostí, a pokud ani tyto věc neřeší, tak podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník. 1.2 Definice základních pojmů Podnikání Co je to podnikání? Obchodní zákoník definuje v 2 podnikání jako soustavnou činnost prováděnou podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Má-li se jednat o podnikání, musí být tyto výše uvedené znaky naplněny současně. Příklad. Podnikání je vždy aktivní činnost podnikatele, tedy osoby, která má k podnikání zvláštní oprávnění. Kdo je podnikatelem stanoví obchodní zákoník v 2, odst.2.

9 Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání 7 Je to činnost, kterou provádí podnikatel soustavně, ne pouze příležitostně. Soustavnost však neznamená, že podnikatel je povinen tuto činnost provádět nepřetržitě po celý rok. Podnikatel tak může být současně i zaměstnancem a podnikat ve volném čase nebo třeba jen v určitém ročním období (např. každé léto provozuje půjčovnu loděk). Podnikatel provádí tuto činnost samostatně. To je znak, který výrazně odlišuje podnikání od pracovního poměru. Práci podnikatele nikdo neřídí, neorganizuje a také mu nikdo jiný nepřiděluje úkoly a nekontroluje jejich plnění. Podnikatel podniká vlastním jménem, tedy pod svojí firmou. Pojem vlastním jménem však neznamená, že podnikatel musí jednat vždy sám a že se nemůže nechat v některých případech zastoupit. Pokud se nechá zastoupit, pak jeho jménem bude jednat zástupce. Podnikatel podniká na vlastní odpovědnost. Podnikatel za závazky odpovídá svým majetkem (fyzická osoba pak nejen majetkem sloužícím k podnikání, ale i ostatním majetkem). Posledním znakem podnikání je, že podnikatel tuto činnost provozuje za účelem dosažení zisku. O podnikání se však jedná i v případě, že zisk nebyl nakonec dosažen. Rozhodující je zde samotný účel, pro který byla tato činnost prováděna, nikoliv její výsledek. S pojmem podnikání úzce souvisí pojem podnikatel Podnikatel Podnikatelem může být jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Vymezení fyzické a právnické osoby upravuje občanský zákoník ( 7 a 18 občanského zákoníku viz. studijní opora Základy práva). Podnikatelem podle obchodního zákoníku ( 2, odst.2) jsou následující 4 skupiny subjektů: a) osoby zapsané v obchodním rejstříku (např. obchodní společnosti, družstva, státní podniky), b) osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění, c) osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. advokáti, daňoví poradci, auditoři, patentoví zástupci apod.), d) osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštních předpisů. K pojmu podnikatel se úzce váže pojem podnik. Podnikatel realizuje svou podnikatelskou činnost v rámci určité instituce podniku. Podnik má jak podnikatel právnická osoba, tak i podnikatel fyzická osoba.

10 8 Právo v podnikání I Podnik Obchodní zákoník definuje podnik ( 5, odst.1) jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo mají sloužit k provozování podniku. Podnik je z právního hlediska věc hromadná. To znamená, že podnik se dohromady považuje za jednu věc, jeden celek. Smlouvou o prodeji podniku se tedy bude převádět celý podnik, ne jen jeho jednotlivé majetkové složky. Podnik je tedy určitý celek, ale v podnikatelských vztazích mají význam i jeho části Odštěpný závod Z hlediska organizačního uspořádání podniku má význam odštěpný závod. Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Upozornění! Odštěpný závod nemá právní subjektivitu. V čele odštěpného závodu stojí vedoucí odštěpného závodu, který je oprávněn jednat ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu. Odštěpný závod i jeho vedoucí se zapisuje do obchodního rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod Provozovna Z hlediska místního uspořádání má význam provozovna. Provozovna je prostor, ve kterém se uskutečňuje podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou podnikatele, ke které může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení. Příklad. Někteří podnikatelé zaměňují obchodní firmu s označením provozovny. Provozuje-li např. Jana Nováková kadeřnictví, musí činit právní úkony (např. podepisovat smlouvy) svojí obchodní firmou nebo jménem (např. Jana Nováková), ne pod názvem provozovny (např. Kadeřnictví Jana). Dalšími pojmy, které jsou významné z pohledu obchodního zákoníku a na něj navazujících předpisů, zejména finančních, jsou následující pojmy, které se vztahují k majetku.

11 Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání Obchodní majetek Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, je majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek Obchodní jmění Obchodní jmění podnikatele fyzické osoby je soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním. Obchodním jměním podnikatele právnické osoby je soubor veškerého majetku a závazků Čistý obchodní majetek Čistým obchodním majetkem podnikatele fyzické osoby je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním. Čistým obchodním majetkem podnikatele právnické osoby je obchodní majetek po odečtení veškerých závazků Obchodní firma Obchodní zákoník zaměnil původní výraz obchodní jméno pojmem obchodní firma. Pojem obchodní firma se však vztahuje pouze na ty podnikatele, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Obchodní firma (dále jen firma) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony (jednat, uzavírat smlouvy, podávat žádosti a podání ke státním orgánům apod.) pod svou firmou (jinak se dopouští přestupku podle zákona o přestupcích). Podnikatel, který není zapsán v obchodním rejstříku, firmu nemá, a proto nemůže činit právní úkony pod firmou, ale činí je, je-li fyzickou osobou pod svým jménem a příjmením, a je-li právnickou osobou, pod svým názvem. Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku má firmu. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. Může také obsahovat odlišující dodatek odlišující např. osobu podnikatele nebo druh podnikání, za podmínky, že nepůsobí klamavě (např. Jan Novák, autodoprava). Firmou obchodní společnosti, družstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou zapsány

12 10 Právo v podnikání I v obchodním rejstříku. Povinnou součásti firmy právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku je dodatek označující jejich právní formu. Jak se firma tvoří? Firma se tvoří z kmene (základu) a dodatků. Podle kmene rozlišujeme firmu: a) osobní je povinná pro podnikatelé fyzické osoby, může ji však použít i osoba právnická (např. Konečný a Prouza, s.r.o.), b) věcná - je odvozená z předmětu podnikání (např. Hadr a kyblík, v.o.s.), c) fantazijní nepodává informaci ani o podnikateli ani o předmětu podnikání (např. Vega, s.r.o.), d) smíšená je kombinací osobního a věcného obchodního jména (např. Novákautodoprava, s.r.o). Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě (tzn. nesmí např. obsahovat údaj, který je schopen vyvolat dojem, že podnikatel je oprávněn podnikat v určitém oboru, ač v takovém oboru podnikat nemůže). K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa podnikání. Pokud má fyzická osoba stejné jméno i shodné místo podnikání s jiným podnikatelem, je povinna doplnit ve firmě dodatek, který odliší osobu podnikatele nebo druh podnikání (např. Jan Novák, krejčovství x Jan Novák, obuvník). Pokud podnikatel fyzická osoba změní své jméno, může používat ve firmě i své dřívější jméno s dodatkem obsahujícím nové jméno (např. Jana Nováková- Konečná). Převod firmy bez současného převodu podniku (nebo alespoň jeho části) je nepřípustný. Převádí-li se pouze část podniku (např. některý ze samostatných závodů), musí zbývající část podniku zaniknout s likvidací nebo podnikatel musí zbývající část provozovat pod jinou firmou. Za neoprávněné užívání firmy může být vyžadováno zdržení se takového jednání, odstranění závadného stavu, vydání neoprávněného obohacení, přiměřené zadostiučinění i náhrada škody Jednání podnikatele Právní úprava jednání podnikatele v právních vztazích rozlišuje, zda jde o jednání podnikatele fyzické osoby nebo právnické osoby. Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni jedná zástupce. Je-li podnikatelem právnická osoba, jedná zejména svým statutárním orgánem. Kdo je statutárním orgánem obchodní společnosti nebo družstva stanoví obchodní zákoník. Statutární orgán je oprávněn jednat ve všech záležitostech právnické osoby.

13 Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání 11 Pokud statutární orgán při jednání za právnickou osobou překročí rozsah jejího předmětu podnikání, pak toto jednání právnickou osobu zavazuje. Úkol k textu. Zjistěte, kdo je statutárním orgánem v jednotlivých obchodních společnostech, družstvu a státním podniku. Upozornění! Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické osoby vyplývající ze stanov, společenské smlouvy nebo jiného dokumentu, není možné uplatňovat vůči třetím osobám, i když byla zveřejněna. Příklad. Ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným je uvedeno, že každý z jednatelů jedná samostatně do částky ,- Kč. K jednání nad tuto částku je nutný podpis dvou jednatelů. Jeden z jednatelů však sám podepíše smlouvu s předmětem plnění v hodnotě ,- Kč. Tato smlouva společnost nezavazuje. Podle rozsudku Nejvyššího soudu (sp. zn 29 Odo 198/2002 ze dne ) nelze totiž za omezení jednatelského oprávnění považovat případy, kdy smlouva nebo stanovy určují, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně. V tomto případě jde pouze o určení způsobu jednání jménem společnosti, nikoliv o omezení jednatelského oprávnění. Pokud tento způsob jednání za společnost byl zapsán v obchodním rejstříku, je závazný jak pro společnost, tak pro další osoby. Za právnickou osobu může jednat také ten, kdo byl při provozování podniku pověřen určitou činností. Jeho pověření jednat může vyplývat z vnitropodnikových předpisů např. z organizačního řádu. Je pak oprávněn ke všem úkonům, ke kterým při této činnosti obvykle dochází. Za právnickou osobu může dále jednat také zástupce na základě plné moci. Zvláštním druhem plné moci je prokura. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku, s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí (pokud toto oprávnění není výslovně uvedeno v prokuře). Prokuru lze udělit pouze fyzické osobě. Lze ji udělit i více osobám současně. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Prokurista podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Upozornění! Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, jestliže třetí osoba nemohla vědět, že jednající osoba k tomu není oprávněná ( 16 obch. zákoníku). Jedná se o tzv. nezmocněné jednatelství.

14 12 Právo v podnikání I Obchodní listiny Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, musí též uvádět údaj o tomto zápisu včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni Obchodní tajemství Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy související s podnikem (např. receptury, výrobní postupy, ale také seznamy klientů apod.), které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.výlučné právo s tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití má podnikatel. 1.3 Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon. Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy (krajské soudy) pro podnikatele, kteří mají sídlo v obvodu tohoto soudu. Obchodní rejstřík je každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Do obchodního rejstříku se povinně zapisují: obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, u kterých to stanoví zákon (např. státní podniky, Pozemkový fond ČR apod.), zahraniční osoby (fyzické i právnické), s výjimkou osob, které jsou státními příslušníky členských států EU nebo jiných státu tvořících Evropský hospodářský prostor, a které podnikají na území ČR, fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR a státní příslušníci členských států EU nebo EHP na vlastní žádost nebo povinně, pokud provozují živnost průmyslovým způsobem nebo pokud výše jejich výnosů nebo příjmů, snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku ,- Kč.

15 Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání 13 Údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku, lze rozdělit do dvou skupin. 1) údaje všeobecné (zapisují se v podstatě u všech zapisovaných subjektů): a) firma, b) u právnických osob sídlo, u fyzických osob místo podnikání, c) identifikační číslo, d) předmět podnikání, právní forma právnické osoby, e) jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy, s uvedením způsobu, jakým jednají za právnickou osobu a den vzniku a zániku jejich funkce, f) označení, sídlo a předmět podnikání odštěpného závodu, jméno a bydliště vedoucího, g) jméno a bydliště prokuristy, 2) údaje speciální (jsou odlišné podle jednotlivých zapisovaných subjektů): a) u veřejné obchodní společnosti všichni společníci, b) u komanditní společnosti všichni společníci s určením, kdo je komplementář a kdo komanditista, výše vkladu komanditisty a rozsah jeho splacení, c) u společnosti s ručením omezeným všichni společníci, výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení, výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení, členové dozorčí rady, byla-li zřízena, zástavní právo k obchodnímu podílu, bylo-li zřízeno, d) u akciové společnosti výše základního kapitálu, rozsah jeho splacení, počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, členové dozorčí rady, e) u družstva výše zapisovaného základního kapitálu, výše základních členských vkladů, f) u státního podniku zakladatel, výše kmenového jmění, určený majetek. Do obchodního rejstříku se zapisuje také zrušení právnické osoby a jeho právní důvod, vstup do likvidace a likvidátor, prohlášení konkursu, správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na konkurs z důvodu nedostatku majetku, právní důvod výmazu podnikatele. Podnikatel je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis změny nebo zániku zapisovaných skutečností. Zápisy do obchodního rejstříku můžeme rozdělit podle jejich povahy na zápisy: a) konstitutivní - např. zápisy týkající se vzniku nebo zániku společností, zvýšení nebo snížení základního kapitálu apod. Bez těchto zápisu by nemohly nastat účinky této právní skutečnosti. b) deklaratorní - účinky zapisované skutečnosti nastanou nezávisle na zápise do obchodního rejstříku např. vyloučení společníka, odstoupení člena představenstva nebo jednatele. Skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění; vůči tomu, komu bylo známo provedení zápisu do obchodního rejstříku, ode dne jejich zápisu.

16 14 Právo v podnikání I Úkol k zamyšlení. Zamyslete se nad smyslem následujícího ustanovení obchodního zákoníku: Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten, kterého se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do obchodního rejstříku zapsány a listinami, které se zakládají do sbírky listin. Úkol k textu. Prostudujte si 37 obchodního zákoníku a zjistěte, které listiny se povinně přikládají k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Od nabude účinnosti novela obchodního zákoníku, která směřuje ke zjednodušení a zrychlení zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis bude možno podat pouze na formulářích s úředně ověřenými podpisy. Pokud rejstříkový soud neprovede zápis do 5 pracovních dnů, bude považován podaný návrh za zapsaný. Shrnutí kapitoly. Z právního hlediska je podnikání soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikat může pouze podnikatel. Kdo je podnikatelem stanoví obchodní zákoník ( 2, odst.2). Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Podnik má jak podnikatel právnická osoba, tak podnikatel fyzická osoba. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku činí právní úkony pod svojí firmou. Podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku je povinen činit právní úkony je-li fyzickou osobou pod svým jménem a příjmením, je-li právnickou osobou, pak pod svým názvem. Je-li podnikatel fyzická osoba, jedná v právních vztazích sám nebo prostřednictvím svého zástupce. Je-li podnikatelem osoba právnická, jedná především svým statutárním orgánem. Kdo je statutárním orgánem stanoví zákon, zřizovací listina nebo stanovy. Omezení jednatelských oprávnění statutárních orgánů není účinné vůči třetím osobám. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků. Obchodní rejstřík přispívá k větší bezpečnosti a zjednodušení obchodního styku. Údaje uvedené v obchodním rejstříku jsou považovány za platné. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

17 Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání 15 Otázky. 1. Objasněte pojem podnikání. 2. Kdo je podnikatelem podle obchodního zákoníku? 3. Objasněte pojem podnik a jeho organizační složky. 4. Objasněte pojem obchodní firma a způsob její tvorby. 5. Jaké náležitosti musí obsahovat obchodní listiny? 6. Kdo je oprávněn jednat jménem podnikatele? 7. Co tvoří obsah obchodního tajemství a kdo je oprávněn s tímto tajemstvím nakládat? 8. V čem spočívá význam obchodního rejstříku? 9. Které osoby a jaké údaje se povinně zapisují do obchodního rejstříku? Další zdroje obchodního zákoníku Dědič, J., Švarc, Z. a kol.: Učebnice práva pro ekonomy. PROSPEKTRUM, Praha, 1994, str

18 16 Právo v podnikání I

19 Právní podmínky podnikání v České republice PRÁVNÍ PODMÍNKY PODNIKÁNÍ V Č ESKÉ REPUBLICE V této kapitole se dozvíte: kde hledat právní úpravu podmínek podnikání v ČR; rozdíl mezi živnostenským a neživnostenským podnikáním; jak rozdělujeme živnosti; co patří mezi všeobecné podmínky podnikání; co je to odborná způsobilost, jak ji prokázat a čím ji nahradit; jakou funkci při podnikání plní odpovědný zástupce; co jsou to překážky v provozování živnosti; jak založit živnost; jak provozovat živnost; jak ukončit nebo přerušit živnost, jaké povinnosti ukládá živnostenský zákon podnikatelům. Budete schopni: rozlišit, co je předmětem živnostenského neživnostenského podnikání; zařadit určitou činnost mezi konkrétní živnosti; samostatně postupovat při získání živnostenského oprávnění, provozovat živnost v souladu s živnostenským zákonem.. Klíčová slova této kapitoly: Živnostenské a neživnostenské podnikání, všeobecné podmínky provozování živnosti, odborná způsobilost, spolehlivost, překážky v provozování živnosti, odpovědný zástupce, ohlášení živnosti, živnostenský list, žádost o koncesi, koncesní listina. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

20 18 Právo v podnikání I P r ů v o d c e s t u d i e m Seznámili jste se se základními pojmy vztahujícími se k podnikání. Dále se již budeme věnovat konkrétním podmínkám, které musí v ČR splnit každý, kdo má zájem podnikat. Protože většina podnikatelů podniká v oblasti živnostenského podnikání, bude výklad zaměřen právě na tuto oblast podnikání, která je komplexně upravena živnostenským zákonem. Neživnostenské podnikání nemá jednotnou právní úpravu, ale je upraveno řadou zvláštních právních předpisů. 2. Právní podmínky podnikání v ČR 2.1 Principy právní úpravy podnikání Současná právní úprava podnikání v České republice vychází ze dvou ústavních zásad zakotvených v Listině základních práv a svobod, a to ze zásady rovnosti vlastnického práva všech vlastníků a ze zásady zpřístupnění podnikání každému. Omezit Ústavou zaručené právo podnikat mohou pouze prováděcí zákony, které také v současné době toto právo určitým osobám v souvislosti s výkonem jejich povolání nebo služby zakazují. Zákaz podnikání tak platí například pro soudce, státní zástupce nebo příslušníky ozbrojených sil. Určité omezení práva podnikat obsahuje i zákoník práce, který zaměstnancům umožňuje podnikat ve stejném oboru jako jejich zaměstnavatel pouze s jeho předchozím písemným souhlasem, který může být později odvolán. Další omezení pak vyplývá i ze zákazu konkurence podle obchodního zákoníku (viz ). Právo podnikat v České republice mají také zahraniční osoby. Kdo je zahraniční osobou vymezuje 21 obchodního zákoníku. Zahraniční osobou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Zahraniční osoby mohou podnikat za stejných podmínek jako české osoby. Jejich právo podnikat však vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Povinnost zapsat se do obchodního rejstříku se však nevztahuje na fyzické osoby, které jsou příslušníky členských státu Evropské unie nebo jiných států, které tvoří Evropský hospodářský prostor. Tyto osoby podléhají stejnému právnímu režimu jako české fyzické osoby. 2.2 Živnostenské a neživnostenské podnikání Podnikání členíme na živnostenské a neživnostenské podnikání Živnostenské podnikání je podnikání, které je provozováno za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Živnostenský zákon upravuje podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb i samostatnou výdělečnou činnost fyzických osob v těchto oblastech. Neživnostenským podnikáním je podnikání, které probíhá za podmínek stanovených jinými právními předpisy. Co není živnostenským podnikáním

21 Právní podmínky podnikání v České republice 19 vymezuje 3 živnostenského zákona, který uvádí taxativní výčet všech činností, které nejsou živnostmi. Současně také odkazuje na právní předpisy, kterými se toto podnikání řídí. To, co v 3 uvedeno není, je živností. Živnostenským podnikáním např. není činnost soukromých lékařů, stomatologů, veterinářů, advokátů, notářů, patentových zástupců, daňových poradců, bankovnictví, pojišťovnictví, hornická činnost, pořádání loterií, zemědělství, školství, zřizování a provoz telekomunikací, provozování rozhlasového a televizního vysílání, státní zkušebnictví atd. Úkol k textu. Prostudujte si 3 živnostenského zákona a zjistěte, které další činnosti nespadají do oblasti živnostenského podnikání a čím se podnikání v těchto oborech řídí. Zjistěte rovněž, které další výdělečné činnosti nejsou živnostmi ani podnikáním ve smyslu obchodního zákoníku. 2.3 Kategorizace živnosti Živnostenský zákon podle způsobu vzniku živnostenského oprávnění třídí živnosti do dvou základních kategorií, a to na živnosti ohlašovací a koncesované. Živnosti ohlašovací, pak podle podmínek, které musí žadatel splňovat, třídí na živnosti volné, řemeslné a vázané. Schéma č. 1: Kategorizace živnosti Živnosti ohlašovací koncesované volné řemeslné vázané Živnosti řemeslné jsou taxativně vymezeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, živnosti vázané v příloze č. 2 živnostenského zákona a živnosti koncesované v příloze č. 3 živnostenského zákona. Podnikatelské činnosti, které nejsou uvedeny v žádné z příloh živnostenského zákona, nejsou z jeho působnosti vyloučeny a naplňují znaky živnosti, jsou živnosti volné. Nařízením vlády č. 140/2000 Sb., byl stanoven seznam těchto volných živností. Živnosti ohlašovací patří mezi tzv. živnosti nárokové, protože zájemce, který splní zákonem stanovené podmínky pro příslušnou živnost, má nárok na vznik živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění vzniká dnem ohlášení. Živnosti koncesované patří mezi tzv. živnosti nenárokové, protože zájemce, který splní zákonem stanovené podmínky pro příslušnou koncesovanou živnost, nemá automaticky nárok na vznik živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění vzniká až na základě povolení příslušného státního orgánu dnem právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Jednání podnikatele. = provádění právních úkonů, v 13 ObZ. Jednání: FO: osobně x zástupcem PO: statutárním orgánem x zástupcem

Jednání podnikatele. = provádění právních úkonů, v 13 ObZ. Jednání: FO: osobně x zástupcem PO: statutárním orgánem x zástupcem Jednání podnikatele = provádění právních úkonů, v 13 ObZ FO: osobně x zástupcem PO: statutárním orgánem x zástupcem Jednání: Přímé: osobně u FO nebo statutárem u PO Nepřímé: zástupcem jménem podnikatele

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 23p ) se označuje jako písmeno af). 23q ),.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 23p ) se označuje jako písmeno af). 23q ),. 130 ZÁKON ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Obchodní rejstřík. Členění živností 29.11.2009. 14 ObZ

Obchodní rejstřík. Členění živností 29.11.2009. 14 ObZ PROKURA 1. Specifika právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu 2. Specifika právní regulace podnikání v oblasti ubytovacích služeb 3. Specifika právní regulace podnikání v oblasti stravovacích

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více