Regionální granty 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální granty 2009"

Transkript

1 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným a systematickým dárcovstvím zdůrazňujeme vstřícný postoj k našemu okolí a přijímání spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti. Zřizovatelem a hlavním donátorem Nadace O 2 je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Od založení nadace realizujeme celorepublikový grantový program, ve kterém každoročně rozdělujeme 10 milionů korun. Věříme, že za 8 let fungování se nadace stala stabilní oporou neziskového sektoru. Do grantového programu mohou nestátní neziskové organizace přihlásit své projekty podporující děti a mládež od do Nadační příspěvky poskytnuté v tomto grantovém řízení budou moci vítězné organizace čerpat v období od do Cena Nadace O2 Vyvrcholením grantového programu je udělení Ceny Nadace O2 v hodnotě 1 milionu korun. O držiteli Ceny Nadace O2 rozhodne správní rada nadace. Tímto oceněním chce Nadace O 2 vyjádřit poděkování nestátní neziskové organizaci za její odvahu měnit zavedené zvyklosti a za snahu iniciovat celospolečenské změny. V loňském roce tuto cenu získal Český helsinský výbor s projektem Posílení práv a postavení dětí vězněných rodičů. Cílem oceněného projektu je podpora konkrétních dětí a jejich rodičů prostřednictvím tzv. asistovaných návštěv dětí ve věznici. O Cenu Nadace O2 se nemohou organizace samostatně ucházet. Členové jednotlivých regionálních komisí grantového programu nominují na tuto cenu maximálně dva projekty z každého regionu. Nominované projekty jsou následně předány k vyhodnocení správní radě. V případě, že organizace získá tuto cenu, nemůže již získat regionální grant. Výše nadačních příspěvků Nadace O 2 v grantovém řízení v roce 2009 rozdělí celkem 10 milionů korun. Grantové příspěvky budou rozděleny v rámci osmi tzv. spojených krajů mezi nestátní neziskové organizace zaměřující se na podporu dětí a mládeže. Žadatelé mohou přihlašovat projekty ve svém regionu do kategorie Velkorozpočtové projekty, ve které budou v každém spojeném kraji uděleny finanční příspěvky ve výši 400, 350 a 300 tisíc korun, a do kategorie Malorozpočtové projekty, kde budou uděleny příspěvky v hodnotě 100 tisíc a 2 x 50 tisíc korun, viz tabulka. Přihlášení projektu do jedné z těchto kategorií závisí na výši finančního daru, který je požadován od Nadace O2. Velkorozpočtové projekty: Malorozpočtové projekty: Grant ,- Grant ,- 1

2 Grant ,- Grant ,- Grant ,- Grant ,- Geografické rozložení jednotlivých spojených krajů Kdo může žádat o grant Pouze tyto právnické osoby: občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby. Nadace a nadační fondy nemohou žádat o grant. Jedna organizace může o grant žádat pouze jedním projektem v rámci jednoho ročníku. Na jaké projekty jsou granty určeny Získat grant mohou projekty, které napomáhají pozitivnímu rozvoji dětí a mládeže. Jedná se o projekty, které se zaměřují na: podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže aktivní využití volného času 2

3 výchovu a vzdělávání problémy komunikace Podmínkou získání grantu je finanční spoluúčast dalších subjektů (minimálně 20 %).Tyto finanční prostředky nebo jejich příslib musí organizace získat ještě před touto žádostí a musí být doloženy společně s ostatními dokumenty k žádosti o grant. Více v sekci Jak správně zkompletovat žádost. Na jaké projekty se granty nevztahují na projekty ukončené v minulosti na projekty realizované v zahraničí na výzkum na deficitní financování projektů nebo na úhradu půjček na projekty, které není možno zahájit během 12 měsíců na přerozdělování finančních prostředků další organizaci nespecifikované výdaje na činnost nadací a nadačních fondů Správné určení regionu, do kterého přihlašujete projekt Pro volbu kraje, do kterého přihlašujete váš projekt, nemusí být určující, kde má sídlo vaše organizace. Projekt přihlaste do regionu, ve kterém žijí děti a mládež, na které se Váš projekt zaměřuje. Pouze v případě, že se projektu účastní děti a mladí lidé z více regionů, je určujícím hlediskem sídlo organizace. Jak správně zkompletovat žádost Poštovní razítko nejpozději s datem uzávěrky 4. května 2009 je určující pro přijetí k vyhodnocení. Žádosti o grant zaslány po budou vyřazeny z hodnocení. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zaslání uvedených materiálů v požadovaném množství (v závorkách). a. Vyplněný formulář žádosti o grant - ke stažení na (1x originál + 4x kopie) b. Doklad o právní subjektivitě = stanovy; statut dle typu NNO (1x úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíce) c. Kopii smlouvy o vedení bankovního účtu (1x kopie) 3

4 d. Referenční dopisy na vámi poskytované služby od minimálně tří subjektů např.: klienti, spolupracující organizace, státní instituce (1x originál + 4x kopie) e. Doklad o finanční spoluúčasti např. kopie darovací smlouvy, písemný příslib od dárce (1x kopie) V případě, že o finanční spoluúčasti teprve jednáte, přiložte čestné prohlášení, ve kterém se zavážete, že v případě získání nadačního příspěvku od Nadace O2 doložíte doklad o finanční spoluúčasti dodatečně, nejpozději však k datu podepsání darovací smlouvy s Nadací O2. f. Tři různé fotografie s tematikou projektu na CD (5x) V případě, že uspějete v grantovém řízení, budou fotografie použity ke zveřejnění v médiích a na internetové stránce Nadace O2 a přispějí ke zviditelnění vaší práce. g. Další dokumenty vztahující se k projektu (5x na CD nebo v tištěné podobě) K žádosti přiložte další dokumenty vztahující se k projektu (výroční zpráva, letáky). Jejich přiložení není povinné, pomůže však hodnotící komisi vytvořit si komplexní obraz o navrhovaném projektu. Materiály roztřiďte tak, aby vzniklo pět svazků následovně: 1. svazek bude obsahovat: - 1 x formulář žádosti o grant (podepsaný originál), - 1x doklad o právní subjektivitě = stanovy; statut (úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíce), - 1x kopie smlouvy o vedení bankovního účtu, - 1x originály referenčních dopisů (min. od tří subjektů) - 1x doklad o finanční spoluúčasti = kopie darovací smlouvy/jiného dokumentu, případně čestné prohlášení - 1x CD s fotografickou dokumentací k projektu, - 1x ostatní přílohy (letáky, výroční zpráva.) 4 svazky, z nichž každý bude obsahovat: - 1 x formulář žádosti o grant (kopie podepsaného originálu) - 1x kopie referenčních dopisů (min. od tří subjektů) - 1x CD s fotografickou dokumentací k projektu - nepovinné - 1x ostatní přílohy (letáky, výroční zpráva.) - nepovinné Zástupci Nadace O2 budou jednotlivé žádosti distribuovat členům regionálních rad, kteří budou projekty hodnotit. V případě, že organizace nedodá všechny požadované materiály, nebude moci být zařazena do grantového řízení. Poskytnuté materiály nebudou zasilatelům navráceny. Kam zaslat žádost 4

5 Žádost zašlete na adresu: Jitka Heřmanová Nadace O2 Za Brumlovkou 266/ Praha 4 Na obálce uveďte heslo: Nadace O2 + název regionu, do kterého vaši žádost přihlašujete Po datu ukončení přijímání žádostí o příspěvek budou veškeré došlé projekty zkontrolovány po formální stránce. V případě, že bude žádost neúplná, bude z hodnocení vyřazena. V případě, že organizace zaslala do grantového programu více jak jednu žádost o grant, budou vyřazeny všechny tyto žádosti. Žádosti, které budou po formální stránce v pořádku, budou následně rozeslány jednotlivým členům regionálních komisí k prostudování. Projekty budou hodnoceny členy regionálních komisí, kteří žijí a pracují v daném regionu a tedy dobře znají místní prostředí a jeho potřeby. Jedná se o odborníky na problematiku dětí a mládeže a neziskového sektoru, zaměstnance společnosti Telefónica O2 a zástupce médií. Funkce člena regionální rady je dobrovolná a není honorována. Pro zachování objektivity se každé schůzky regionální komise účastní také zástupci Nadace O2. Seznam členů regionálních rad, kteří rozhodují o poskytnutí grantu, bude zveřejněn 4. května Proces vyhodnocení žádosti Hodnocení projektů O udělení grantu a jeho výši rozhodují výhradně členové regionální komise. Hodnocení projektů probíhá tříkolově. První vyhodnocení provede regionální komise, která vybere postupující projekty do druhého kola. Tyto projekty budou zaslány externím hodnotitelům mimo regionální komisi. Ti připraví odborný posudek, který poskytne členům regionální komise další pohled na posuzovaný projekt. Na základě těchto posudků vybere regionální komise vítězné projekty, které získají grant. Regionální komise má právo neudělit grant. Pokud člen regionální rady zjistí, že byl členem orgánů subjektu žadatele nebo v pracovně právním nebo obdobném vztahu k žadateli, neprodleně to oznámí ostatním členům rady. O jeho účasti na vyhodnocování projektů bude následně rozhodnuto. Výsledky grantového řízení budou oznámeny v září Kontakt: V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: Jitka Heřmanová Nadace O2 Za Brumlovkou 2/266 5

6 Praha 4 - Michle T

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více