Výroční zpráva účetního období AKCENTA GROUP SE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE"

Transkript

1 Výroční zpráva účetního období AKCENTA GROUP SE 1

2 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady... 6 Nejvýznamnější události v účetním období Hodnocení činnosti v účetním období Předpokládaný vývoj společnosti roku Události vzniklé po datu účetního období... 8 Ostatní... 8 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období Výrok auditora o ověření účetní zprávy Účetní závěrka Příloha k ÚZ Kontakt Výrok auditora k výroční zprávě

3 Profil společnosti: Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/ Hradec Králové Česká republika IČ: DIČ: CZ Rejstříkový soud: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl H, vložka 104 Datum vzniku: Základní kapitál: Kč Akcie: 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Jmenovitá hodnota akcie v EUR: 500 EUR. Převoditelnost akcií je omezena 6 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Jmenovitá hodnota akcie v EUR: EUR 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Jmenovitá hodnota akcie v EUR: EUR Statutární orgány: představenstvo a dozorčí rada Předmětem podnikání naší společnosti: Společnost AKCENTA GROUP SE je oprávněna v rámci svého podnikání na základě výpisu z obchodního rejstříku poskytovat tyto služby: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3

4 Orgány společnosti, organizační struktura 4

5 Zpráva z představenstva Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva AKCENTA GROUP SE za hospodářský rok 2012/13. Zpráva obsahuje hlavní oblasti, které představenstvo v uplynulém roce řešilo. Činnost představenstva Představenstvo se pravidelně scházelo v souladu se Stanovami družstva a z každého zasedání byl pořízen zápis. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo řešením těchto bodů: říjen 2012 únor 2013 březen 2013 červen 2013 červenec 2013 září příprava účetní závěrky za rok 2011 a její předložení VH - volba Milana Laciny sr. na pozici předsedy představenstva - změna sídla z Prahy do Hradce Králové - projednání vstupu partnera do AGSE - projednání změny části akcií na prioritní - projednání záměru prodeje části obchodního podílu ve FPSROKu - navýšení základního kapitálu ve FP na ,- CZK - vklad do Příplatkového fondu ve výši 13 mil. Kč Návrh představenstva na rozdělení zisku za r AKCENTA GROUP SE vykázalo za hospodářský rok 2012/2013 hospodářský výsledek ve výši ,- představenstvo navrhuje vykázaný zisk z roku 2012/2013 rozdělit takto: Příděl do rezervního fondu ,40 Kč Úhrada ztráty minulých let ,00 Kč Převod na účet nerozděleného zisku ,60 Kč Činnost společnosti v roce 2014 Také v roce 2013/14 plánuje představenstvo pokračovat v prodeji obchodních podílů ve FPS ROKu a navyšování vkladu do Příplatkového fondu. Jiné činnosti představenstvo neplánuje. V Hradci Králové dne 14. února 2014 Milan Lacina sr. předseda představenstva Milan Lacina jr. člen představenstva 5

6 Zpráva z dozorčí rady Dozorčí rada zajišťovala plnění úkolů, které jí vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov AKCENTA GROUP SE. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích AKCENTA GROUP SE za hospodářský rok 2012/13 a po jejím přezkoumání konstatuje, že předepsané účetní záznamy a evidence byly řádně vedeny v souladu se skutečností a obecně závaznými právními předpisy společnosti AKCENTA GROUP SE. Dozorčí rada posoudila výsledek hospodaření společnosti AKCENTA GROUP SE, a.s. dle platných norem pro účetnictví. Po zhodnocení výsledků hospodaření společnosti AKCENTA GROUP SE, za hospodářský rok 2012/13 dozorčí rada dospěla k následujícímu stanovisku: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti AKCENTA GROUP SE schválit řádnou roční účetní závěrku za hospodářský rok 2012/13 V Hradci Králové dne 14. února 2013 Petra Nová předseda dozorčí rady AKCENTA GROUP SE 6

7 Nejvýznamnější události v účetním období příchod strategického partnera Bc. Jiřího Macka prodej podílu ve společnosti FPSROK, spol. s r.o. společnosti QARTA CZ s.r.o. Hodnocení činnosti v účetním období AKCENTA GROUP SE se v průběhu hospodářského roku 2012/13 zaměřovala pouze na držení podílů společnosti FPS ROK. Žádnou další činnost společnost nevyvíjela. V průběhu roku 2013 došlo k prodeji dalšího podílu 10 % ve společnosti FPS ROK. Tyto kroky byly projednány s ČNB, tedy změny proběhly v souladu s požadavky regulace ve vztahu k úvěrnímu družstvu. Předpokládaný vývoj společnosti roku V průběhu hospodářského roku 2013/14 společnost nepředpokládá vyvíjet odlišnou činnost od roku předchozího. Zaměří se pouze na držení akcií společnosti FPSROK a dalším prodeji podílů. 7

8 Události vzniklé po datu účetního období Listopad prodej podílů ve FPSROK, spol. s r.o. Ostatní OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZKUM A VÝVOJ Činnost společnosti AKCENTA GROUP SE nemá vliv na životní prostředí. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostředí ani v oblasti výzkumu a vývoje. 8

9 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období Představenstvo společnosti AKCENTA GROUP SE vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou (dále též ML ), RČ /0617, bydlištěm Tábor, Čekanická 325 (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou, společností AKCENTA GROUP SE, IČ: , se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H vložka 104 (dále též ovládaná osoba ), za účetní období roku 2012/2013. Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k jsou: - společnost AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též ASUD ) - společnost AKCENTA ENERGIE a.s., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též AE ) - společnost AKCENTA LOGISTIC, a.s., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též AL ) - společnost FPSROK, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též F ) - společnost PROAKCENT a.s., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ (dále též P ) - společnost AKCENTA CZ a.s., IČ , se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, Praha 1 (dále též ACZ ) Výše obchodního podílu ovládající osoby k 30. září 2013 v uvedených společnostech je následující: ACZ 100%, ASUD 63,29% (nepřímý podíl), AE 66,66%, AL 90%, F 63,29%, P 90%. Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 2012/2013, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu. 9

10 Uzavřené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2012/2013 určeny následujícími smlouvami a na základě smluv byla poskytnuta následující plnění: Smlouvy s ovládající osobou Název Smlouvy Popis předmětu plnění AG x ML Smlouva o půjčce ML jako věřitel, AG jako dlužník, 2012 AG x ML Smlouva o půjčce ML jako věřitel, AG jako dlužník, 2013 Smlouvy mezi ovládanými osobami Název Smlouvy Popis předmětu plnění AL x AG AL x AG AG x ASUD AGxF AGxF AGxF Smlouva o poskytnutí služeb AL jako poskytovatel a AG jako odběratel Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva o poskytnutí finančních prostředků zápočet vzájemných pohledávek vedení běžného účtu příplatek mimo základní kapitál, 1/2014 příplatek mimo základní kapitál, 11/2013 příplatek mimo základní kapitál, 9/2013 Plnění a protiplnění Plnění a protiplnění ze shora uvedených smluvních ujednání byla realizována za ceny v obchodním styku obvyklé jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že z výše uvedených smluv nebyly poskytnuty žádné výhody a nevýhody a že ovládané osobě nevznikla žádná újma. Právní úkony a ostatní opatření Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. V Hradci Králové dne Milan Lacina sr. předseda představenstva Milan Lacina jr. Místopředseda představenstva 10

11 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za období účetní závěrky za období od 1. října 2012 do 30. září

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Příloha k účetní závěrce společnosti AKCENTA GROUP SE k 30. září 2013 (v tisících Kč) 1. Charakteristika společnosti a hlavní aktivity Obecné údaje o společnosti: Název společnosti: AKCENTA GROUP SE Právní forma: Evropská společnost Sídlo: Gočárova třída 312/52, Hradec Králové IČO: Datum vzniku nebo datum zahájení činnosti: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Hlavní předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 3 živnost. Zákona Srovnatelné účetní období: Minulé účetní období bylo z důvodu přechodu na hospodářský rok od do Údaje o fyzických nebo právnických osobách s rozhodujícím a podstatným vlivem: Výše vkladu Společník, akcionář % vkladu (v tis. Kč) Milan Lacina 90, Jiří Macek 9, Celkem Změny a dodatky v obchodním rejstříku za účetní období: Změna sídla: dne Dozorčí rada: předseda DR Milan Veselý výmaz předseda DR Petra Nová vznik člen DR Věra Šimková výmaz člen DR Josef Dvořák vznik člen DR Milan Veselý vznik Jediný akcionář: Milan Lacina výmaz až po datu účetní závěrky dne částečný prodej akcií Nové rozdělení akcií: - 20ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Jmenovitá hodnota akcie: 500 EUR (změna dne ) - 6ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Jmenovitá hodnota akcie: EUR (změna dne ) - 5ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Jmenovitá hodnota akcie: EUR (změna dne ) Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Milan Lacina Ing. Milan Lacina Miroslav Pech Členové představenstva Petra Nová Milan Veselý Josef Dvořák Členové dozorčích orgánů 20

21 Organizační struktura společnosti: Společnost nemá organizační strukturu a je řízena představenstvem. 2. Zásadní účetní postupy používané společností Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2013 a a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: Společnost nevlastní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. b) Finanční majetek: Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní obchodní podíly, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry. Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí. Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru. K se jednotlivé složky finančního majetku oceňují níže uvedeným způsobem: Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů nebo výnosů. Realizovatelné cenné papíry (kromě dluhopisů s pevně stanoveným úrokem) a podíly představující minoritní účast reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou, přecenění se účtuje do hospodářského výsledku jako opravná položka k nabytému majetku. Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů nebo výnosů. 21

22 c) Zásoby: Společnost nevlastní zásoby. d) Stanovení opravných položek: Společnost netvoří opravné položky, vyjma opravných položek k finančnímu majetku viz bod 2.b). e) Stanovení rezerv: Společnost netvoří rezervy. f) Přepočty cizích měn: Společnost použije pro přepočet cizích měn aktuální denní kurz, který se stanovuje podle oficiálního kurzového lístku vyhlašovaného ČNB platný pro daný den. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Kurzové rozdíly z ocenění k datu účetní závěrky se účtují na vrub účtu kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu kurzové zisky. g) Výzkum a vývoj: Společnost nevynakládá prostředky na výzkum a vývoj. h) Pronájmy: Společnost nemá majetek pořízený formou pronájmu. i) Zajišťovací operace: Společnost nevyužívá zajišťovacích operací. j) Daň z příjmů: Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Daň splatná Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Daň odložená Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu, tj. vychází ze všech přechodných rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou. k) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow): Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. 22

23 l) Deriváty Společnost nevyužívá těchto prostředků. m) Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. n) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. o) Klasifikace závazků: Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé. 3. Informace o spřízněných osobách a) Účetní jednotky, v nichž má společnost rozhodující nebo podstatný vliv: Vlastnický podíl v % Výše hospodář ského výsledku Vlastní kapitál Pořizovací cena Opravná položka Částka finanční investice FPSROK s.r.o 154/ Vlastnický podíl v % Výše hospodář ského výsledku Vlastní kapitál Pořizovací cena Opravná položka Částka finanční investice FPSROK s.r.o 176/ Výše uvedené údaje pocházejí z neauditované účetní závěrky k a b) Pohledávky a závazky z obchodního styku: Společnost Pohledávky k Závazky k AKCENTA LOGISTIC, a.s FPSROK s.r.o Celkem

24 c) Závazky ovládající a řídící osoba: Popis Dlouhodobé závazky k Splaceno během období Dlouhodobé pohledávky k Nákladové úroky Lacina Milan Celkem Dlouhodobý závazek představují peněžní prostředky ve výši 3 mil. Kč, které byly poslány na účet společnosti FPSROK s.r.o. za účelem příplatku mimo základní kapitál. Splatnost závazku je 20 let a je bezúročný. Dále společnost eviduje krátkodobý závazek ve výši 398 tis. Kč (předch. rok 398 tis. Kč), který představují poskytnuté peněžní prostředky od pana Milana Laciny na běžný provoz společnosti. Splatnost není stanovena. d) Dlouhodobé pohledávky: Popis Dlouhodobé pohledávky k Splaceno během období Dlouhodobé pohledávky k Výnosové úroky FPSROK s.r.o Celkem Společnost poskytla peněžní prostředky ve výši 3 mil. Kč společnosti FPSROK s.r.o. na příplatek mimo základní kapitál. Do doby rozhodnutí o příplatku je na tyto finanční prostředky pohlíženo jako na bezúročnou půjčku se splatností 20 let. e) Tržby a nákupy: Popis Tržby k Nákupy k Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Celkem f) Faktický koncern: Pro rok 2013 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. g) Informace o konsolidačním celku a konsolidované účetní závěrce: Společnost není účetní jednotkou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky. 24

25 Vzhledem k tomu, že nebyla splněna kritéria stanovená zákonem o účetnictví, není společnost AKCENTA GROUP SE povinná sestavovat konsolidovanou účetní závěrku na české úrovni. 4. Změna účetních metod a postupů Během účetního období nedošlo ke změnám v účetních metodách a postupech. 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek Společnost nevlastní dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Finanční majetek a) Krátkodobý finanční majetek: Společnost nevlastní krátkodobý finanční majetek. b) Dlouhodobý finanční majetek: Přehled dlouhodobého finančního majetku je uveden v bodu 3. V roce 2013 ani v 2012 neměla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých dividend Pohledávky a závazky a) Pohledávky z obchodního styku: Společnost neeviduje pohledávky z obchodního styku. b) Pohledávky oceněné reálnou hodnotou: Společnost nemá žádné pohledávky k obchodování, tudíž neprovedla jejich přecenění na reálnou hodnotu. c) Dlouhodobé pohledávky: Přehled dlouhodobých pohledávek je uveden v bodu 3. d). d) Závazky z obchodního styku: Krátkodobé obchodní závazky činí 6 tis. Kč (předch.rok - 0 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky jeden až dva měsíce po obdržení faktury, a tudíž neexistují takové, jejichž doba po splatnosti by byla delší než 180 dní. 25

26 e) Dlouhodobé závazky: Přehled dlouhodobých pohledávek je uveden v bodu 3. c) Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní ve výši 30 tis. Kč (předch. rok 0 Kč) tvoří dohady na zpracování DPPO v hodnotě 6 tis. Kč a dohad na zpracování auditu ve společnosti ve výši 24 tis. Kč Zaměstnanci a vedoucí pracovníci a) Informace o zaměstnancích a vedoucích pracovnících: Společnost nemá žádné zaměstnance. b) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů: V tomto ani minulém účetním období nebyly vyplaceny odměny nebo půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. c) Ostatní plnění členům statutárních a dozorčích orgánů: V tomto ani minulém účetním období nebylo poskytnuto ostatní plnění členům statutárních a dozorčích orgánů Vlastní kapitál Přehled vlastního kapitálu je součástí statutárních výkazů společnosti. Dne na základě rozhodnutí jediného akcionáře došlo k rozdělení hospodářského výsledku za období po zdanění tis. Kč takto: Příděl do rezervního fondu 319 tis. Kč Úhrada ztráty minulých let 1 tis. Kč Převod na účet nerozděleného zisku tis. Kč Ostatní kapitálové fondy se skládají z příplatku do vlastního kapitálu ve výši tis. Kč Daň z příjmů a) Splatná daň a doměrky splatné daně za minulá účetní období: Splatná daň činí 0 tis. Kč (předch. rok 5 tis.kč). b) Odložená: Nebyly identifikovány tituly pro výpočet odložené daně. 26

27 5.8. Významné položky výkazu zisku a ztrát a) Prodej cenných papírů a podílů Popis Tržby k Nákupy k Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Celkem b) Opravné položky k finančnímu majetku K byla vytvořena opravná položka k finanční investici ve výši tis. Kč (předch. Rok 0 tis. Kč). c) Finanční výnosy a náklady Výnosové úroky Nákladové úroky 0 0 Kurzové zisky/ztráty 0 21 Ostatní finanční výnosy/náklady Celkem Závazky nevykázané v rozvaze Společnost neeviduje závazky nevykázané v rozvaze. 7. Majetek s tržní hodnotou výrazně převyšující účetní hodnotu Společnost nevlastní majetek s tržní hodnotou výrazně převyšující účetní hodnotu. 8. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow) Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující: Zůstatek k Finanční majetek bankovní účet Term. vklad se splatností 0 0 více než 3 měsíce po skončení roku 0 0 Obchodovatelné cenné papíry 0 0 Celkem

28 9. Výzkum a vývoj Společnost nevynaložila v tomto ani minulém období prostředky na výzkum a vývoj. 10. Ostatní informace Společnost vynaložila celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na: povinný audit účetní závěrky 24 tis. Kč (předch. rok 0 tis. Kč). 11. Významné následné události Dne 25. října 2013 společnost prodala 11/220 podíl ve společnosti FPSROK, spol. s r.o., společnosti QARTA CZ s.r.o. Dne rozhodla společnost o prodeji obchodního podílu ve výši 8% společnosti MDM Group s.r.o. Dne 2. listopadu 2013 došlo k převodu podílu ve společnosti ve výši 9,58% na nového akcionáře. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Pozn.: Evropská společnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnost. zákona 28

29 Kontakt Sídlo společnosti: AKCENTA GOUP SE Gočárova třída 312/ Hradec Králové Česká republika Kontakty: Tel: Fax:

30 Zpráva auditora o ověření výroční zprávy 30

31 31

32 32

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více