Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010

2 Prohlášení: literatury. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené V Liberci dne Nikola Neumannová 2

3 Anotace Čím dál více se rozvíjí služby poskytované přes internet. Při prodeji služeb se internet začal využívat teprve nedávno. V bankovním a pojišťovacím sektoru se služby poskytované přes internet neustále rozvíjí. Ve své práci popisuji a porovnávám produkty šesti významných pojišťoven, které působí na českém trhu. V úvodních částech vysvětluji pojem online pojištění, jeho výhody a nevýhody a jaké produkty jsou prostřednictvím internetu nabízeny. V dalších částech uvádím informace o pojišťovnách a popisuji jejich nabídku online pojištění. V poslední části hodnotím internetové stránky pojišťoven a jednotlivé produkty porovnávám. Jsou zde uvedené i příklady na cestovní pojištění a povinné ručení. Annotation Increasingly develop services over the Internet. When you sell services to Internet use began only recently. In the banking and insurance sector, the services provided over the Internet is developing. In my work I describe and compare the products of six major insurance companies operating on the Czech market. The introductory section explains the concept of online insurance, its advantages and disadvantages, and what products are offered through the Internet. In other parts of the information and describe their insurance companies offer online insurance. In the last section I evaluate the websites of insurance companies and compare different products. They are listed here as examples of travel insurance and liability. 3

4 Obsah: Úvod Online pojištění Druhy pojištění nabízených online Cestovní pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění odpovědnosti Penzijní připojištění Pojišťovny poskytující online pojištění, nabídka Uniqa, a. s Profil společnosti Cestovní pojištění Pojištění vozidel Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění Česká pojišťovna, a. s Profil společnosti, historie Cestovní pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti Pojištění majetku Pojištění domácnosti Pojištění bytů a souvisejících prostor Pojištění obytných budov a souvisejících staveb Generali, a. s Profil společnosti Cestovní pojištění

5 Zahraniční cestovní pojištění Tuzemské cestovní pojištění Povinné ručení Kooperativa, a. s Profil společnosti Povinné ručení Cestovní pojištění Pojištění domácností Pojištění ordinací Zdravotní asistenční služba MediKompas Allianz, a. s Profil společnosti, historie Autopojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Cestovní pojištění a asistenční služby Penzijní připojištění Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ČSOB pojišťovna, a. s Profil společnosti Cestovní pojištění Pojištění domácnosti Povinné ručení a havarijní pojištění Porovnání jednotlivých produktů nabízených online Cestovní pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Příklady pojištění Cestovní pojištění Povinné ručení Závěr...93 Seznam doporučené literatury Seznam zkratek a symbolů Seznam příloh

6 Úvod Čím dál více se rozvíjí služby poskytované přes internet. Dnes lze na internetu koupit doslova cokoliv a má to spoustu výhod. Ušetří to čas a peníze a objednané zboží dopraví až na požadované místo. Při prodeji služeb se internet začal využívat teprve nedávno. V bankovním a pojišťovacím sektoru se služby poskytované přes internet neustále rozvíjí. Proto jsem si zvolila téma pojištění online. Vybrala jsem šest největších pojišťoven působících na českém trhu a chtěla bych popsat a porovnat produkty, které jednotlivé pojišťovny nabízí. Bakalářskou práci jsem rozdělila do čtyř částí. V úvodních částech je popsáno, co je to online pojištění, jeho výhody a nevýhody, odkdy se na českém trhu vyskytuje, která věková kategorie lidí ho používá a jaké produkty je možné přes internet nabízet a proč. Dále jsou obecně popsány produkty, které pojišťovny přes internet nabízí. Třetí část je věnována jednotlivým pojišťovnám. Jsou zde uvedeny informace o pojišťovnách, jejich působnost a historie. Jsou zde popsány produkty, které mají pojišťovny v nabídce, pojistné limity, možnosti připojištění, podmínky pro uzavření pojištění atd. Poslední čtvrtá část obsahuje porovnání pojišťoven, ohodnocení jejich internetových stránek. Je zde uvedeno, co jednotlivé pojišťovny nabízejí navíc oproti ostatním pojišťovnám. Dále jsou zde uvedeny příklady na cestovní pojištění a povinné ručení. Cílem mé práce je poskytnout přehled o pojišťovacích službách, které jsou přes internet nabízeny. Použiji metodu srovnání a tím zdůrazním klady a zápory jednotlivých pojišťoven. 6

7 1 Online pojištění Online pojištění poskytuje zákazníkům možnost sjednat si jimi požadované pojištění pomocí internetových stránek. Zákazník si může v pohodlí domova prostudovat nabídku jednotlivých pojišťoven a vybrat si pojistný produkt u té pojišťovny, která mu nejvíce vyhovuje. Online pojištění se vyskytuje na českém trhu přibližně od roku Klientům tento způsob sjednání pojištění ušetří čas a peníze a pojišťovna také ušetří pracovní sílu. Problém je v tom, že si tento způsob sjednání vybírají spíše lidé, kteří jsou vzdělaní v oblasti počítačové gramotnosti a umí zacházet s internetem. Starší lidé nemají obvykle ani důvěru k platebním kartám a internetové bankovnictví nebo sjednání pojištění i přes internet je jim cizí. Dalším důvodem nenakupování pojistných produktů přes internet je upřednostňování osobního kontaktu. Ne každý produkt mohou pojišťovny přes internet nabízet. Vhodnost jednotlivých pojištění k internetovému prodeji je závislá zejména na stupni potřebné poradenské služby, která je s daným pojištěním spojena. K internetovému prodeji jsou vhodnější především ta pojištění, u nichž je pojistné určeno několika málo faktory, příkladem může být povinné ručení či cestovní pojištění. Tyto druhy pojištění lze také cenově porovnat prostřednictvím internetu, což zvyšuje atraktivitu využití internetu pro zákazníky. Určité rozdíly ve vhodnosti k online prodeji existují mezi produkty životního a neživotního pojištění. Pojistné smlouvy neživotního pojištění (např. povinné ručení) jsou obecně jednodušší - jejich uzavření a správu lze často úspěšně provádět i bez osobního kontaktu. U některých druhů neživotního pojištění je však nutná prohlídka pojišťovaného objektu, což nákup pojištění přes internet neumožňuje. U životního pojištění je situace složitější životní pojištění často charakterizuje značná komplikovanost, cenová náročnost a dlouhodobost. Pro internetový prodej jsou tak z odvětví životního pojištění vhodnější zejména jednodušší formy životního pojištění (např. 7

8 čistě spořící pojištění) a modifikované produkty určené speciálně pro internet, u kterých není nutné poskytovat citlivé informace o zdravotním stavu přes internet či podstupovat zdravotní prohlídku. Vhodnost pojistného produktu k online prodeji se odvíjí především od nutnosti poskytnutí potřebné poradenské služby, nutnosti poskytnutí citlivých informací, cenové náročnosti (výši pojistného), porovnatelnosti (složitosti srovnání a ocenění výhod), zavedenosti (známosti produktu a poskytovatele) a rozšířenosti (velikosti potenciální zákaznické základny). Na českém trhu je ukázkovým příkladem vhodného produktu k internetovému prodeji povinné ručení, které je dostatečně známým a rozšířeným produktem, přičemž porovnání jednotlivých parametrů pojistných smluv je možné i přes internet. Dalším ideálním produktem pro prodej přes internet je cestovní pojištění. Toto pojištění je poměrně jednoduché, velice levné a krátkodobé, přičemž rovněž nachází uplatnění u široké veřejnosti. Většina pojišťoven u cestovního pojištění umožňuje pojistnou smlouvu uzavřít přes internet, cestovní kartu si vytisknout a pojištění zaplatit prostřednictvím platební karty či jiným způsobem. 8

9 2 Druhy pojištění nabízených online 2.1 Cestovní pojištění Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci. Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Za náklady na ošetření se považují výdaje na nezbytnou péči související s úrazem nebo nemocí včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané. Z pojistné smlouvy, kde jsou sjednány léčebné výlohy, může vzniknout povinnost pojišťovny uhradit obvykle: lékařské ošetření náklady na pobyt v nemocnici léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatků Cestovní pojištění lze sjednat jako základní pojištění, tedy pouze léčebné výlohy cestovního pojištění, nebo jako léčebné výlohy plus k tomu přidat různá připojištění. Samozřejmě lze kombinovat léčebné výlohy jen s některým připojištěním, záleží na volbě pojištěného. V rámci cestovního pojištění lze také sjednat různá další připojištění. Tato připojištění jsou uvedena v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Připojištění Úrazové připojištění Připojištění zavazadel Připojištění odpovědnosti Moţnosti připojištění k cestovnímu pojištění 9 Pojistné riziko smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné ztráta, zničení, poškození zavazadel - se stanoveným limitem plnění na 1 zavazadlo odpovědnost za škody, které způsobí pojištěný třetí osobě či osobám na majetku či na zdraví náhrada stornovacích poplatků, které požaduje cestovní kancelář při Připojištění storna cesty zrušení cesty, když má pojištěný oprávněný důvod, že nemůže odjet Zdroj:

10 Pojištěný by měl učinit vše k odvrácení pojistné události a ke snížení rozsahu jejích následků, především bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu nebo při onemocnění lékařské ošetření. Dále je povinen řídit se pokyny pojistitele a pojistitelem pověřené asistenční služby. V případě hospitalizace je pojištěný povinen, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje, vždy kontaktovat asistenční službu a tuto skutečnost nahlásit. Každá pojišťovna k cestovnímu pojištění nabízí svou asistenční službu. Ta zajišťuje spolupráci mezi nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními a personálem v kterékoli zemi světa, zajišťuje repatriaci, úhradu cestovních nákladů do místa zastupitelského úřadu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů. Zprostředkovává finanční pomoc, uhradí náklady při zmeškání/zpoždění odjezdu. Zajišťuje odškodnění za zdržení při únosu letadla, úhradu nákladů za ubytování, stravu a jízdné doprovázejícímu nebo přivolanému opatrovníkovi, poskytne klientovi důležité informace a užitečné adresy, zabezpečí právní ochranu atd. Nedojde-li k přímému vyrovnání nákladů, je pojištěný povinen: vyžádat si lékařský nález o své diagnóze, provedených výkonech a o předepsaných medikamentech, bez zbytečného odkladu uplatnit náhradu nákladů pojištění u pojistitele, předložit pojistiteli lékařský nález společně s originály účtů či faktur a lékařských předpisů, které prokazují výši nároků, na vyzvání pojistitele se podrobit vyšetření lékařem, kterého pojistitel určí, nebo klinickému pozorování, předložit pojistiteli policejní protokol, pokud pojistná událost nastala v souvislosti s dopravní nehodou, zajistit na vlastní náklady překlad lékařského nálezu, není-li vystaven v jazyce anglickém, francouzském, německém, španělském, italském nebo ruském. Pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění v případech, kdy pojištěný utrpěl úraz nebo onemocnění v souvislosti s: požitím alkoholu nebo návykových látek nebo se zneužitím léků válečnou událostí nebo občanskou válkou výtržností, kterou vyvolal, nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou spáchal 10

11 léčebnou péčí související s ošetřením úrazu nebo onemocněním, které existovalo před počátkem platnosti pojištění 2.2 Povinné ručení Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem č. 168/1999 Sb. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, které klient způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, a to za předpokladu, že pojištěný vlastní tzv. zelenou kartu. Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše Kč. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanoví pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví a 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízí pojišťovny i limity vyšší, jejich maximální hranice není stanovena. Každá pojišťovna v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále poskytuje různá zvýhodnění v podobě slev a bonusů. Z povinného ručení budou uhrazeny oprávněné a prokázané nároky na náhradu těchto škod: škody na zdraví nebo usmrcením - bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu věcné škody - skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.) škody, které mají povahu ušlého zisku 11

12 účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou Již dávno tedy neplatí, že cenu pojistného ovlivňuje pouze druh vozidla a objem válců. O výši sazeb rozhoduje řada kritérií. Každá pojišťovna má při stanovování sazeb své vlastní postupy a metody, každá zohledňuje vlastní faktory. Cenu pojištění může ovlivnit: Druh vozidla základní členění vozidel na motocykly, osobní či nákladní automobily. Objem válců s rostoucím objemem roste i výše sazeb. Výkon motoru nejen objem motoru, ale i jeho výkon ovlivňuje konečnou výši pojistného (stejně jako u objemu, i v tomto případě platí přímá úměra). Užití vozidla pokud je vozidlo používáno pro soukromé účely, ale např. jako vozidlo taxislužby nebo autoškoly, sazby budou o něco vyšší. Stáří vozidla majitelé novějších vozidel si připlatí. Typ klienta záleží, zda je vozidlo užíváno pro soukromé účely nebo pro podnikatelské účely. Věk pro mladé klienty je pojištění dražší. Odpovědnostní limity záleží na tom, jakou výši krytí případných škod na zdraví a majetku si pojistník zvolí. PSČ některé pojišťovny stanovují sazby pro jednotlivé okresy, záleží na rizikovosti místa. Nejrizikovější a tudíž i nejdražší je Praha. Frekvence placení ten, kdo platí ročně, má u některých pojišťoven slevu. Počet měsíců bez nehody od roku 2000 je každý rok bez nehody oceněn 5% slevou, naopak každá způsobená nehoda konečnou sazbu pojistného zvyšuje. Sazby pojistného však mohou ovlivnit i další skutečnosti. Některé pojišťovny nabízejí přijatelnější sazby ženám, lékařům nebo invalidním občanům. Vzhledem k tvrdé konkurenci lákají pojišťovny nové klienty také na benefity v podobě asistenčních služeb, slev na havarijním nebo jiném pojištění. 12

13 V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněny předpoklady, aby vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to, že škodná událost nastane v době trvání pojištění a nevznikne v důsledku vašeho zavinění. Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech, pokud: škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích Evidenci vozidel s uzavřeným povinným ručením vede Česká kancelář pojistitelů. Pojišťovna je minimálně jedenkrát za měsíc povinna informovat Českou kancelář pojistitelů o veškerých změnách. Všechny pojišťovny, které poskytují povinné ručení, musí odvádět příspěvek do garančního fondu. Z něj se hradí škody vzniklé provozem nezjištěného vozidla (pouze škody na životě a na zdraví) a škody, které jsou způsobeny vozidlem bez povinného ručení. 2.3 Havarijní pojištění Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání přináší i určitá rizika, která mohou nastat. Tím nejvýraznějším je hrozba dopravních nehod spojených s nepříjemnými následky nejen na vozidle nebo majetku, ale i na zdraví či životech cestujících. Nejen nehoda však může postihnout vůz. Vzhledem ke své relativně vysoké hodnotě a zároveň omezené možnosti dokonalého zabezpečení se vozidlo často stává předmětem odcizení. Mezi další rizika se řadí riziko zničení či poškození živelní událostí. Na krytí výše zmíněných i jiných škod je určeno havarijní pojištění. Pojištění lze sjednat jako individuální (pojištění jednoho vozidla), nebo flotilové (pojištění skupiny šesti a více vozidel jedním pojistníkem). 13

14 Existují čtyři základní rizika, proti kterým se lze pojistit: škody způsobené při dopravní nehodě odcizení zničení či poškození živelnou událostí zásah cizí osoby (vandalismus) Jednotlivá rizika lze uzavírat samostatně, nebo lze zvolit kombinaci některých, anebo uzavřít kompletní pojištění. Kromě základních existují i další vedlejší rizika, která je možné připojistit. Mezi rizika vyžadující připojištění se řadí např. pojištění: čelního skla zavazadel a věcí osobní potřeby úrazu přepravovaných osob mimořádné výbavy pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla, atd. Výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří: typ a značka vozidla pořizovací cena vozidla stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné) zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní) zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné) různé slevy způsob platby zda je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodným průběhem pojištění mají levnější pojistné) Při bezeškodném nebo příznivém průběhu pojištění získá klient slevy z pojištění - tzv. bonus. Opak bonusu je malus, což je přirážka ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou 14

15 splněny podmínky průběhu pojištění nebo je realizace horší než určené riziko. Nejčastěji se jedná o přirážku za nepříznivý škodový průběh v předcházejícím období. 2.4 Úrazové pojištění Úrazové pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika úrazu. Pomůže zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit životní situaci člověka. Úrazové pojištění je značně variabilní a lze jej sjednat pro různá rizika. Funkci hlavního pojištění zpravidla má tzv. smrt úrazem, ostatní rizika jsou vedená jako připojištění. Smrt následkem úrazu V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám blízkým (oprávněným osobám) sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. Trvalé následky úrazu Na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznána určitá procenta trvalých následků, podle nichž vyplatí pojišťovna pojistné plnění. Největší vliv na konečnou sumu má posouzení lékaře. Pojišťovnám většinou nestačí lékařská zpráva od lékaře, který zraněného ošetřoval, ani zpráva praktického lékaře. Pojišťovny mají své smluvní lékaře, kteří úraz hodnotí individuálně případ od případu. Hodnotí se zdravotní stav při uznávání trvalých následků (po dvou, třech letech), nehodnotí se stav bezprostředně po úraze, na to je určeno pojištění tělesného poškození způsobené úrazem. Denní odškodné a tělesné poškození Pří sjednání úrazového pojištění typu tělesné poškození nebo pojištění denního odškodného pojišťovna vyplatí plnění, tedy bolestné či odškodnění za úraz v době úrazu či bezprostředně po úrazu. Pojišťovny poskytují většinou jen jeden z těchto typů. U tělesného poškození je důležité procento poškození, které uzná lékař. Dojde-li k úrazu pojištěného, vyplácí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození stanoveného podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození platné v době vzniku úrazu. 15

16 U denního odškodného je rozhodující počet dnů nutných k léčbě. Většinou jde o počet dnů pracovní neschopnosti. Pojišťovny si stanovují maximální délku léčby, tedy pokud se zraněný léčí déle než je maximální limit, pojišťovna mu vyplatí dávky jen za maximální limit. Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu Denní odškodné lze sjednat také pro pobyt v nemocnici při léčbě úrazu. Za každý den pobytu v nemocnici v důsledku úrazu vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dní strávených v nemocnici počínaje n-tým dnem pobytu v nemocnici, tento den si stanovují pojišťovny odlišně, jde o tzv. čekací dobu. Úrazové pojištění dětí Děti jsou vystavovány neustálému nebezpečí nehod a úrazů. Každý rodič by jej měl svému dítěti pořídit, protože těžký úraz by mohl značně zkomplikovat život nejen dítěti, ale i jeho rodině. Proto většina odborníků doporučuje pro dítě uzavřít trvalé následky úrazu. V případě nemilé události se rodina neocitne ve špatné finanční situaci (pojišťovna poskytne plnění) a může dítěti vytvořit příjemné prostředí, nebo dokonce zajistit kvalitnější léčbu. Na druhou stranu je zbytečné platit pojištění dětí pro případ smrti na velké částky. Nejvýhodnější je volba rodinného programu, kde jsou některá pojištění výrazně zlevněna či je toto pojištění poskytované zdarma v rámci pojištění dospělých osob. Rodinné nebo kombinované programy poskytuje většina pojišťoven. Před samotným uzavřením pojistné smlouvy pojišťovna zkoumá zdravotní stav svých potenciálních klientů. V některých případech se může stát, že pojišťovna kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu smlouvu odmítne uzavřít, anebo v lepším případě ji uzavře, ale bude požadovat platit vyšší pojistné. Zdravotní stav se zkoumá na základě zdravotního dotazníku, který vyplňuje klient při sepisování návrhu smlouvy. Pokud je zdravotní stav komplikovanější, přikládá se k návrhu smlouvy i lékařská zpráva či výpis ze zdravotní karty. Zdravotní dotazník obsahuje zejména dotazy ohledně nemocí, jako jsou epilepsie, cukrovka, nemoci kloubů, nemoci pohybového aparátu, nemoci zraku, aj. 16

17 Pojišťovna při sepisování smlouvy nezkoumá pouze aktuální zdravotní stav, ale rovněž se přihlíží k celkovému zdravotnímu stavu v minulosti. Nelze pojistit osobu, která je momentálně v pracovní neschopnosti. Úrazové pojištění rozděluje pojištěné osoby podle povolání a zájmové činnosti do různých rizikových skupin. Obecně platí, že čím vyšší riziková skupina, tím vyšší riziko pro pojišťovnu, a proto platí klient vyšší pojistné. V některých případech je uzavření smlouvy pro rizikovost nemožné, tj. klienta nelze pojistit vůbec (např. vyznavače adrenalinových a extrémních sportů). Jelikož každá pojišťovna má vlastní rozdělení a jednotlivé skupiny se liší, nelze dané skupiny přesně definovat. O zařazení klientů do rizikových skupin rozhoduje pojistitel. V následujícím přehledu jsou uvedeny příklady tří rizikových skupin, ve kterých se většina pojišťoven zpravidla shodne: I. riziková skupina - veškerá povolání v nevýrobní oblasti, nebo ve výrobní oblasti, kde převažuje duševní činnost, popř. činnost s malým podílem manuálních prací např. architekti, celníci, cukráři, diplomaté, ekonomové, finančníci, geodeti, krejčí, kadeřnice, konstruktéři, lékaři, právníci, prodavači, soudci, učitelé, umělci, zdravotnický personál, apod.) II. riziková skupina - všechna povolání ve výrobní oblasti a v oblasti s převažujícím podílem manuální práce, popř. se zvýšeným rizikem úrazu např. barmani, číšníci, kuchaři, členové horské služby, dělníci, instalatéři, kominíci, kováři, lešenáři, letušky, mechanici, novináři, příslušníci policie, pracovníci bezpečnostních agentur, profesionální řidiči, tesaři, truhláři, veterináři, zedníci, zámečníci, apod.) III. riziková skupina - zaměstnání, sportovní nebo jiná zájmová činnost s velmi vysokým, extrémním rizikem úrazu, vysokým stupněm ohrožení zdraví a vybraná sportovní činnost vykovávaná profesionálně nebo za úplatu jako je např. artista, hasič, krotitel divoké zvěře, výzkumná a badatelská činnost v neprozkoumaných krajinách, osádka letadla nebo lodi, lesní dělník, hraniční celník, řidič kamionové 17

18 přepravy, důlní práce, práce pod vodou, létání s bezmotorovými letadly, ultralehkými letadly, větroni, padákové létání a seskoky, apod.) 2.5 Pojištění majetku Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění majetku si mohou sjednat fyzické osoby, a to jak tuzemští občané, tak i cizozemci. Pojištění majetku lze rozdělit do dvou základních kategorií a to je pojištění domácnosti a pojištění nemovitostí. Zvláštní kategorii pak tvoří pojištění rekreačních staveb a jejich vybavení, které se vztahuje na objekty sloužící k individuální rekreaci, které nejsou celoročně obývány. Pojištění se zpravidla vztahuje i na drobné stavby a oplocení, pokud se nacházejí na stejné parcele jako rekreační nemovitost. Tato pojištění je nutné odlišovat, ačkoliv zejména u pojištění bytů dochází často k jejich záměně. Pojištění domácnosti se totiž vztahuje pouze na věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj. Naproti tomu pojištění nemovitostí se vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje. Pojištění domácnosti se vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny pojistných rizik: riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti (event. v dalších nebytových prostorách) a riziko vzniklé na základě vloupání riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj. 18

19 Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění se sjednává zejména pro tři typy nemovitostí: rodinné domy vč. vedlejších objektů typu kolen, samostatně stojících garáží, plotů, studní aj. byty (zdi, podlahy, stropy) rekreační objekty, tj. chaty a chalupy Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti nemůže zabránit případným škodám, které vzniknou na majetku následkem nahodilé živelné události či vloupáním a krádeží, ale může snížit finanční náklady, které v důsledku těchto škod vzniknou. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny rizik: riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti vloupáním riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj. Pojistnou částku, tedy cenu domácnosti, na kterou se pojištění vztahuje, a ze které je odvozena výše pojistného, lze vypočítat několika způsoby: na základě zvolené pojistné částky podle odhadu pojištěného (součet hodnot jednotlivých věcí) na základě velikosti plochy bytu, násobeného koeficientem pro úroveň vybavení podle podrobného dotazníku týkajícího se zařízení a vybavení Výše pojistného Každá pojišťovna, která má ve svém portfoliu produktů pojištění domácnosti, má stanoven svůj vlastní způsob a metodiku výpočtu pojistného. Jeho výši však zpravidla ovlivňuje několik důležitých faktorů. Mezi ty nejzákladnější patří: pojistná částka, tj. celková cena domácnosti a jejího vybavení úroveň vybavení domácnosti velikost plochy domácnosti (počítá se s obytnou plochou) 19

20 lokalita, tj. umístění domácnosti (ve větších městech dražší pojistné než v městech menších nebo na vesnici) zvolená spoluúčast pojištěného (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné) zvolená rizika pojištění resp. úroveň krytí (jen živelné, jen krádež, aj.) zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby bezeškodní průběh v minulých letech, aj. Pojištění domácnosti se člení do kategorií podle šíře pojistné ochrany: základní (běžné, standardní) pojištění nadstandardní (luxusní) pojištění doplňkové připojištění Základní pojištění Je určeno pro pojištění standardně vybavené domácnosti. Pojistné plnění pro jednotlivé soubory věcí i samostatné věci je totiž u tohoto pojištění vždy omezeno tzv. limity pojistného plnění. Základní typ představuje pojištění souboru věcí náležejících k pojištěné domácnosti, tzn. pojistná částka není sjednávána pro každý předmět domácnosti zvlášť, ale pro celou domácnost jako celek. Obsahuje-li pojištěná domácnost věci vysoké hodnoty, je základní pojištění pro pojištění těchto věcí nevhodné. Pro pojištění předmětů zvláštní hodnoty je nutno použít nadstandardní typy pojištění domácnosti či doplňková pojištění nabízená k základnímu pojištění. Toto standardní pojištění lze sjednat nejen přímo na pobočkách jednotlivých neživotních pojišťoven, ale stále více pojišťoven umožňuje i online sjednání přímo na svých webových stránkách, případně je možné i využít služeb telefonu. Nadstandardní (luxusní) pojištění Tento druh pojištění umožňuje pojistit domácnost a věci, které jsou její součástí na vyšší částky, než v případě pojištění standardního. Umožňuje tak respektovat mnohdy vysoké rozdíly v hodnotě jednotlivých souborů věcí v pojištěné domácnosti. Výhodou nadstandardního pojištění je možnost stanovit pojistné částky pro jednotlivé věci ve výši jejich skutečné hodnoty. Nevýhodou je vyšší cena pojištění 20

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM KLIENTŮ. Diplomová práce Autor:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více