Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010

2 Prohlášení: literatury. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené V Liberci dne Nikola Neumannová 2

3 Anotace Čím dál více se rozvíjí služby poskytované přes internet. Při prodeji služeb se internet začal využívat teprve nedávno. V bankovním a pojišťovacím sektoru se služby poskytované přes internet neustále rozvíjí. Ve své práci popisuji a porovnávám produkty šesti významných pojišťoven, které působí na českém trhu. V úvodních částech vysvětluji pojem online pojištění, jeho výhody a nevýhody a jaké produkty jsou prostřednictvím internetu nabízeny. V dalších částech uvádím informace o pojišťovnách a popisuji jejich nabídku online pojištění. V poslední části hodnotím internetové stránky pojišťoven a jednotlivé produkty porovnávám. Jsou zde uvedené i příklady na cestovní pojištění a povinné ručení. Annotation Increasingly develop services over the Internet. When you sell services to Internet use began only recently. In the banking and insurance sector, the services provided over the Internet is developing. In my work I describe and compare the products of six major insurance companies operating on the Czech market. The introductory section explains the concept of online insurance, its advantages and disadvantages, and what products are offered through the Internet. In other parts of the information and describe their insurance companies offer online insurance. In the last section I evaluate the websites of insurance companies and compare different products. They are listed here as examples of travel insurance and liability. 3

4 Obsah: Úvod Online pojištění Druhy pojištění nabízených online Cestovní pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění odpovědnosti Penzijní připojištění Pojišťovny poskytující online pojištění, nabídka Uniqa, a. s Profil společnosti Cestovní pojištění Pojištění vozidel Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění Česká pojišťovna, a. s Profil společnosti, historie Cestovní pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti Pojištění majetku Pojištění domácnosti Pojištění bytů a souvisejících prostor Pojištění obytných budov a souvisejících staveb Generali, a. s Profil společnosti Cestovní pojištění

5 Zahraniční cestovní pojištění Tuzemské cestovní pojištění Povinné ručení Kooperativa, a. s Profil společnosti Povinné ručení Cestovní pojištění Pojištění domácností Pojištění ordinací Zdravotní asistenční služba MediKompas Allianz, a. s Profil společnosti, historie Autopojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Cestovní pojištění a asistenční služby Penzijní připojištění Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ČSOB pojišťovna, a. s Profil společnosti Cestovní pojištění Pojištění domácnosti Povinné ručení a havarijní pojištění Porovnání jednotlivých produktů nabízených online Cestovní pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Příklady pojištění Cestovní pojištění Povinné ručení Závěr...93 Seznam doporučené literatury Seznam zkratek a symbolů Seznam příloh

6 Úvod Čím dál více se rozvíjí služby poskytované přes internet. Dnes lze na internetu koupit doslova cokoliv a má to spoustu výhod. Ušetří to čas a peníze a objednané zboží dopraví až na požadované místo. Při prodeji služeb se internet začal využívat teprve nedávno. V bankovním a pojišťovacím sektoru se služby poskytované přes internet neustále rozvíjí. Proto jsem si zvolila téma pojištění online. Vybrala jsem šest největších pojišťoven působících na českém trhu a chtěla bych popsat a porovnat produkty, které jednotlivé pojišťovny nabízí. Bakalářskou práci jsem rozdělila do čtyř částí. V úvodních částech je popsáno, co je to online pojištění, jeho výhody a nevýhody, odkdy se na českém trhu vyskytuje, která věková kategorie lidí ho používá a jaké produkty je možné přes internet nabízet a proč. Dále jsou obecně popsány produkty, které pojišťovny přes internet nabízí. Třetí část je věnována jednotlivým pojišťovnám. Jsou zde uvedeny informace o pojišťovnách, jejich působnost a historie. Jsou zde popsány produkty, které mají pojišťovny v nabídce, pojistné limity, možnosti připojištění, podmínky pro uzavření pojištění atd. Poslední čtvrtá část obsahuje porovnání pojišťoven, ohodnocení jejich internetových stránek. Je zde uvedeno, co jednotlivé pojišťovny nabízejí navíc oproti ostatním pojišťovnám. Dále jsou zde uvedeny příklady na cestovní pojištění a povinné ručení. Cílem mé práce je poskytnout přehled o pojišťovacích službách, které jsou přes internet nabízeny. Použiji metodu srovnání a tím zdůrazním klady a zápory jednotlivých pojišťoven. 6

7 1 Online pojištění Online pojištění poskytuje zákazníkům možnost sjednat si jimi požadované pojištění pomocí internetových stránek. Zákazník si může v pohodlí domova prostudovat nabídku jednotlivých pojišťoven a vybrat si pojistný produkt u té pojišťovny, která mu nejvíce vyhovuje. Online pojištění se vyskytuje na českém trhu přibližně od roku Klientům tento způsob sjednání pojištění ušetří čas a peníze a pojišťovna také ušetří pracovní sílu. Problém je v tom, že si tento způsob sjednání vybírají spíše lidé, kteří jsou vzdělaní v oblasti počítačové gramotnosti a umí zacházet s internetem. Starší lidé nemají obvykle ani důvěru k platebním kartám a internetové bankovnictví nebo sjednání pojištění i přes internet je jim cizí. Dalším důvodem nenakupování pojistných produktů přes internet je upřednostňování osobního kontaktu. Ne každý produkt mohou pojišťovny přes internet nabízet. Vhodnost jednotlivých pojištění k internetovému prodeji je závislá zejména na stupni potřebné poradenské služby, která je s daným pojištěním spojena. K internetovému prodeji jsou vhodnější především ta pojištění, u nichž je pojistné určeno několika málo faktory, příkladem může být povinné ručení či cestovní pojištění. Tyto druhy pojištění lze také cenově porovnat prostřednictvím internetu, což zvyšuje atraktivitu využití internetu pro zákazníky. Určité rozdíly ve vhodnosti k online prodeji existují mezi produkty životního a neživotního pojištění. Pojistné smlouvy neživotního pojištění (např. povinné ručení) jsou obecně jednodušší - jejich uzavření a správu lze často úspěšně provádět i bez osobního kontaktu. U některých druhů neživotního pojištění je však nutná prohlídka pojišťovaného objektu, což nákup pojištění přes internet neumožňuje. U životního pojištění je situace složitější životní pojištění často charakterizuje značná komplikovanost, cenová náročnost a dlouhodobost. Pro internetový prodej jsou tak z odvětví životního pojištění vhodnější zejména jednodušší formy životního pojištění (např. 7

8 čistě spořící pojištění) a modifikované produkty určené speciálně pro internet, u kterých není nutné poskytovat citlivé informace o zdravotním stavu přes internet či podstupovat zdravotní prohlídku. Vhodnost pojistného produktu k online prodeji se odvíjí především od nutnosti poskytnutí potřebné poradenské služby, nutnosti poskytnutí citlivých informací, cenové náročnosti (výši pojistného), porovnatelnosti (složitosti srovnání a ocenění výhod), zavedenosti (známosti produktu a poskytovatele) a rozšířenosti (velikosti potenciální zákaznické základny). Na českém trhu je ukázkovým příkladem vhodného produktu k internetovému prodeji povinné ručení, které je dostatečně známým a rozšířeným produktem, přičemž porovnání jednotlivých parametrů pojistných smluv je možné i přes internet. Dalším ideálním produktem pro prodej přes internet je cestovní pojištění. Toto pojištění je poměrně jednoduché, velice levné a krátkodobé, přičemž rovněž nachází uplatnění u široké veřejnosti. Většina pojišťoven u cestovního pojištění umožňuje pojistnou smlouvu uzavřít přes internet, cestovní kartu si vytisknout a pojištění zaplatit prostřednictvím platební karty či jiným způsobem. 8

9 2 Druhy pojištění nabízených online 2.1 Cestovní pojištění Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci. Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Za náklady na ošetření se považují výdaje na nezbytnou péči související s úrazem nebo nemocí včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané. Z pojistné smlouvy, kde jsou sjednány léčebné výlohy, může vzniknout povinnost pojišťovny uhradit obvykle: lékařské ošetření náklady na pobyt v nemocnici léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatků Cestovní pojištění lze sjednat jako základní pojištění, tedy pouze léčebné výlohy cestovního pojištění, nebo jako léčebné výlohy plus k tomu přidat různá připojištění. Samozřejmě lze kombinovat léčebné výlohy jen s některým připojištěním, záleží na volbě pojištěného. V rámci cestovního pojištění lze také sjednat různá další připojištění. Tato připojištění jsou uvedena v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Připojištění Úrazové připojištění Připojištění zavazadel Připojištění odpovědnosti Moţnosti připojištění k cestovnímu pojištění 9 Pojistné riziko smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné ztráta, zničení, poškození zavazadel - se stanoveným limitem plnění na 1 zavazadlo odpovědnost za škody, které způsobí pojištěný třetí osobě či osobám na majetku či na zdraví náhrada stornovacích poplatků, které požaduje cestovní kancelář při Připojištění storna cesty zrušení cesty, když má pojištěný oprávněný důvod, že nemůže odjet Zdroj:

10 Pojištěný by měl učinit vše k odvrácení pojistné události a ke snížení rozsahu jejích následků, především bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu nebo při onemocnění lékařské ošetření. Dále je povinen řídit se pokyny pojistitele a pojistitelem pověřené asistenční služby. V případě hospitalizace je pojištěný povinen, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje, vždy kontaktovat asistenční službu a tuto skutečnost nahlásit. Každá pojišťovna k cestovnímu pojištění nabízí svou asistenční službu. Ta zajišťuje spolupráci mezi nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními a personálem v kterékoli zemi světa, zajišťuje repatriaci, úhradu cestovních nákladů do místa zastupitelského úřadu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů. Zprostředkovává finanční pomoc, uhradí náklady při zmeškání/zpoždění odjezdu. Zajišťuje odškodnění za zdržení při únosu letadla, úhradu nákladů za ubytování, stravu a jízdné doprovázejícímu nebo přivolanému opatrovníkovi, poskytne klientovi důležité informace a užitečné adresy, zabezpečí právní ochranu atd. Nedojde-li k přímému vyrovnání nákladů, je pojištěný povinen: vyžádat si lékařský nález o své diagnóze, provedených výkonech a o předepsaných medikamentech, bez zbytečného odkladu uplatnit náhradu nákladů pojištění u pojistitele, předložit pojistiteli lékařský nález společně s originály účtů či faktur a lékařských předpisů, které prokazují výši nároků, na vyzvání pojistitele se podrobit vyšetření lékařem, kterého pojistitel určí, nebo klinickému pozorování, předložit pojistiteli policejní protokol, pokud pojistná událost nastala v souvislosti s dopravní nehodou, zajistit na vlastní náklady překlad lékařského nálezu, není-li vystaven v jazyce anglickém, francouzském, německém, španělském, italském nebo ruském. Pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění v případech, kdy pojištěný utrpěl úraz nebo onemocnění v souvislosti s: požitím alkoholu nebo návykových látek nebo se zneužitím léků válečnou událostí nebo občanskou válkou výtržností, kterou vyvolal, nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou spáchal 10

11 léčebnou péčí související s ošetřením úrazu nebo onemocněním, které existovalo před počátkem platnosti pojištění 2.2 Povinné ručení Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem č. 168/1999 Sb. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, které klient způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, a to za předpokladu, že pojištěný vlastní tzv. zelenou kartu. Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše Kč. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanoví pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví a 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízí pojišťovny i limity vyšší, jejich maximální hranice není stanovena. Každá pojišťovna v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále poskytuje různá zvýhodnění v podobě slev a bonusů. Z povinného ručení budou uhrazeny oprávněné a prokázané nároky na náhradu těchto škod: škody na zdraví nebo usmrcením - bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu věcné škody - skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.) škody, které mají povahu ušlého zisku 11

12 účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou Již dávno tedy neplatí, že cenu pojistného ovlivňuje pouze druh vozidla a objem válců. O výši sazeb rozhoduje řada kritérií. Každá pojišťovna má při stanovování sazeb své vlastní postupy a metody, každá zohledňuje vlastní faktory. Cenu pojištění může ovlivnit: Druh vozidla základní členění vozidel na motocykly, osobní či nákladní automobily. Objem válců s rostoucím objemem roste i výše sazeb. Výkon motoru nejen objem motoru, ale i jeho výkon ovlivňuje konečnou výši pojistného (stejně jako u objemu, i v tomto případě platí přímá úměra). Užití vozidla pokud je vozidlo používáno pro soukromé účely, ale např. jako vozidlo taxislužby nebo autoškoly, sazby budou o něco vyšší. Stáří vozidla majitelé novějších vozidel si připlatí. Typ klienta záleží, zda je vozidlo užíváno pro soukromé účely nebo pro podnikatelské účely. Věk pro mladé klienty je pojištění dražší. Odpovědnostní limity záleží na tom, jakou výši krytí případných škod na zdraví a majetku si pojistník zvolí. PSČ některé pojišťovny stanovují sazby pro jednotlivé okresy, záleží na rizikovosti místa. Nejrizikovější a tudíž i nejdražší je Praha. Frekvence placení ten, kdo platí ročně, má u některých pojišťoven slevu. Počet měsíců bez nehody od roku 2000 je každý rok bez nehody oceněn 5% slevou, naopak každá způsobená nehoda konečnou sazbu pojistného zvyšuje. Sazby pojistného však mohou ovlivnit i další skutečnosti. Některé pojišťovny nabízejí přijatelnější sazby ženám, lékařům nebo invalidním občanům. Vzhledem k tvrdé konkurenci lákají pojišťovny nové klienty také na benefity v podobě asistenčních služeb, slev na havarijním nebo jiném pojištění. 12

13 V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněny předpoklady, aby vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to, že škodná událost nastane v době trvání pojištění a nevznikne v důsledku vašeho zavinění. Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech, pokud: škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích Evidenci vozidel s uzavřeným povinným ručením vede Česká kancelář pojistitelů. Pojišťovna je minimálně jedenkrát za měsíc povinna informovat Českou kancelář pojistitelů o veškerých změnách. Všechny pojišťovny, které poskytují povinné ručení, musí odvádět příspěvek do garančního fondu. Z něj se hradí škody vzniklé provozem nezjištěného vozidla (pouze škody na životě a na zdraví) a škody, které jsou způsobeny vozidlem bez povinného ručení. 2.3 Havarijní pojištění Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání přináší i určitá rizika, která mohou nastat. Tím nejvýraznějším je hrozba dopravních nehod spojených s nepříjemnými následky nejen na vozidle nebo majetku, ale i na zdraví či životech cestujících. Nejen nehoda však může postihnout vůz. Vzhledem ke své relativně vysoké hodnotě a zároveň omezené možnosti dokonalého zabezpečení se vozidlo často stává předmětem odcizení. Mezi další rizika se řadí riziko zničení či poškození živelní událostí. Na krytí výše zmíněných i jiných škod je určeno havarijní pojištění. Pojištění lze sjednat jako individuální (pojištění jednoho vozidla), nebo flotilové (pojištění skupiny šesti a více vozidel jedním pojistníkem). 13

14 Existují čtyři základní rizika, proti kterým se lze pojistit: škody způsobené při dopravní nehodě odcizení zničení či poškození živelnou událostí zásah cizí osoby (vandalismus) Jednotlivá rizika lze uzavírat samostatně, nebo lze zvolit kombinaci některých, anebo uzavřít kompletní pojištění. Kromě základních existují i další vedlejší rizika, která je možné připojistit. Mezi rizika vyžadující připojištění se řadí např. pojištění: čelního skla zavazadel a věcí osobní potřeby úrazu přepravovaných osob mimořádné výbavy pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla, atd. Výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří: typ a značka vozidla pořizovací cena vozidla stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné) zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní) zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné) různé slevy způsob platby zda je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodným průběhem pojištění mají levnější pojistné) Při bezeškodném nebo příznivém průběhu pojištění získá klient slevy z pojištění - tzv. bonus. Opak bonusu je malus, což je přirážka ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou 14

15 splněny podmínky průběhu pojištění nebo je realizace horší než určené riziko. Nejčastěji se jedná o přirážku za nepříznivý škodový průběh v předcházejícím období. 2.4 Úrazové pojištění Úrazové pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika úrazu. Pomůže zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit životní situaci člověka. Úrazové pojištění je značně variabilní a lze jej sjednat pro různá rizika. Funkci hlavního pojištění zpravidla má tzv. smrt úrazem, ostatní rizika jsou vedená jako připojištění. Smrt následkem úrazu V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám blízkým (oprávněným osobám) sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. Trvalé následky úrazu Na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznána určitá procenta trvalých následků, podle nichž vyplatí pojišťovna pojistné plnění. Největší vliv na konečnou sumu má posouzení lékaře. Pojišťovnám většinou nestačí lékařská zpráva od lékaře, který zraněného ošetřoval, ani zpráva praktického lékaře. Pojišťovny mají své smluvní lékaře, kteří úraz hodnotí individuálně případ od případu. Hodnotí se zdravotní stav při uznávání trvalých následků (po dvou, třech letech), nehodnotí se stav bezprostředně po úraze, na to je určeno pojištění tělesného poškození způsobené úrazem. Denní odškodné a tělesné poškození Pří sjednání úrazového pojištění typu tělesné poškození nebo pojištění denního odškodného pojišťovna vyplatí plnění, tedy bolestné či odškodnění za úraz v době úrazu či bezprostředně po úrazu. Pojišťovny poskytují většinou jen jeden z těchto typů. U tělesného poškození je důležité procento poškození, které uzná lékař. Dojde-li k úrazu pojištěného, vyplácí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození stanoveného podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození platné v době vzniku úrazu. 15

16 U denního odškodného je rozhodující počet dnů nutných k léčbě. Většinou jde o počet dnů pracovní neschopnosti. Pojišťovny si stanovují maximální délku léčby, tedy pokud se zraněný léčí déle než je maximální limit, pojišťovna mu vyplatí dávky jen za maximální limit. Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu Denní odškodné lze sjednat také pro pobyt v nemocnici při léčbě úrazu. Za každý den pobytu v nemocnici v důsledku úrazu vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dní strávených v nemocnici počínaje n-tým dnem pobytu v nemocnici, tento den si stanovují pojišťovny odlišně, jde o tzv. čekací dobu. Úrazové pojištění dětí Děti jsou vystavovány neustálému nebezpečí nehod a úrazů. Každý rodič by jej měl svému dítěti pořídit, protože těžký úraz by mohl značně zkomplikovat život nejen dítěti, ale i jeho rodině. Proto většina odborníků doporučuje pro dítě uzavřít trvalé následky úrazu. V případě nemilé události se rodina neocitne ve špatné finanční situaci (pojišťovna poskytne plnění) a může dítěti vytvořit příjemné prostředí, nebo dokonce zajistit kvalitnější léčbu. Na druhou stranu je zbytečné platit pojištění dětí pro případ smrti na velké částky. Nejvýhodnější je volba rodinného programu, kde jsou některá pojištění výrazně zlevněna či je toto pojištění poskytované zdarma v rámci pojištění dospělých osob. Rodinné nebo kombinované programy poskytuje většina pojišťoven. Před samotným uzavřením pojistné smlouvy pojišťovna zkoumá zdravotní stav svých potenciálních klientů. V některých případech se může stát, že pojišťovna kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu smlouvu odmítne uzavřít, anebo v lepším případě ji uzavře, ale bude požadovat platit vyšší pojistné. Zdravotní stav se zkoumá na základě zdravotního dotazníku, který vyplňuje klient při sepisování návrhu smlouvy. Pokud je zdravotní stav komplikovanější, přikládá se k návrhu smlouvy i lékařská zpráva či výpis ze zdravotní karty. Zdravotní dotazník obsahuje zejména dotazy ohledně nemocí, jako jsou epilepsie, cukrovka, nemoci kloubů, nemoci pohybového aparátu, nemoci zraku, aj. 16

17 Pojišťovna při sepisování smlouvy nezkoumá pouze aktuální zdravotní stav, ale rovněž se přihlíží k celkovému zdravotnímu stavu v minulosti. Nelze pojistit osobu, která je momentálně v pracovní neschopnosti. Úrazové pojištění rozděluje pojištěné osoby podle povolání a zájmové činnosti do různých rizikových skupin. Obecně platí, že čím vyšší riziková skupina, tím vyšší riziko pro pojišťovnu, a proto platí klient vyšší pojistné. V některých případech je uzavření smlouvy pro rizikovost nemožné, tj. klienta nelze pojistit vůbec (např. vyznavače adrenalinových a extrémních sportů). Jelikož každá pojišťovna má vlastní rozdělení a jednotlivé skupiny se liší, nelze dané skupiny přesně definovat. O zařazení klientů do rizikových skupin rozhoduje pojistitel. V následujícím přehledu jsou uvedeny příklady tří rizikových skupin, ve kterých se většina pojišťoven zpravidla shodne: I. riziková skupina - veškerá povolání v nevýrobní oblasti, nebo ve výrobní oblasti, kde převažuje duševní činnost, popř. činnost s malým podílem manuálních prací např. architekti, celníci, cukráři, diplomaté, ekonomové, finančníci, geodeti, krejčí, kadeřnice, konstruktéři, lékaři, právníci, prodavači, soudci, učitelé, umělci, zdravotnický personál, apod.) II. riziková skupina - všechna povolání ve výrobní oblasti a v oblasti s převažujícím podílem manuální práce, popř. se zvýšeným rizikem úrazu např. barmani, číšníci, kuchaři, členové horské služby, dělníci, instalatéři, kominíci, kováři, lešenáři, letušky, mechanici, novináři, příslušníci policie, pracovníci bezpečnostních agentur, profesionální řidiči, tesaři, truhláři, veterináři, zedníci, zámečníci, apod.) III. riziková skupina - zaměstnání, sportovní nebo jiná zájmová činnost s velmi vysokým, extrémním rizikem úrazu, vysokým stupněm ohrožení zdraví a vybraná sportovní činnost vykovávaná profesionálně nebo za úplatu jako je např. artista, hasič, krotitel divoké zvěře, výzkumná a badatelská činnost v neprozkoumaných krajinách, osádka letadla nebo lodi, lesní dělník, hraniční celník, řidič kamionové 17

18 přepravy, důlní práce, práce pod vodou, létání s bezmotorovými letadly, ultralehkými letadly, větroni, padákové létání a seskoky, apod.) 2.5 Pojištění majetku Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění majetku si mohou sjednat fyzické osoby, a to jak tuzemští občané, tak i cizozemci. Pojištění majetku lze rozdělit do dvou základních kategorií a to je pojištění domácnosti a pojištění nemovitostí. Zvláštní kategorii pak tvoří pojištění rekreačních staveb a jejich vybavení, které se vztahuje na objekty sloužící k individuální rekreaci, které nejsou celoročně obývány. Pojištění se zpravidla vztahuje i na drobné stavby a oplocení, pokud se nacházejí na stejné parcele jako rekreační nemovitost. Tato pojištění je nutné odlišovat, ačkoliv zejména u pojištění bytů dochází často k jejich záměně. Pojištění domácnosti se totiž vztahuje pouze na věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj. Naproti tomu pojištění nemovitostí se vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje. Pojištění domácnosti se vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny pojistných rizik: riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti (event. v dalších nebytových prostorách) a riziko vzniklé na základě vloupání riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj. 18

19 Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění se sjednává zejména pro tři typy nemovitostí: rodinné domy vč. vedlejších objektů typu kolen, samostatně stojících garáží, plotů, studní aj. byty (zdi, podlahy, stropy) rekreační objekty, tj. chaty a chalupy Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti nemůže zabránit případným škodám, které vzniknou na majetku následkem nahodilé živelné události či vloupáním a krádeží, ale může snížit finanční náklady, které v důsledku těchto škod vzniknou. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny rizik: riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti vloupáním riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj. Pojistnou částku, tedy cenu domácnosti, na kterou se pojištění vztahuje, a ze které je odvozena výše pojistného, lze vypočítat několika způsoby: na základě zvolené pojistné částky podle odhadu pojištěného (součet hodnot jednotlivých věcí) na základě velikosti plochy bytu, násobeného koeficientem pro úroveň vybavení podle podrobného dotazníku týkajícího se zařízení a vybavení Výše pojistného Každá pojišťovna, která má ve svém portfoliu produktů pojištění domácnosti, má stanoven svůj vlastní způsob a metodiku výpočtu pojistného. Jeho výši však zpravidla ovlivňuje několik důležitých faktorů. Mezi ty nejzákladnější patří: pojistná částka, tj. celková cena domácnosti a jejího vybavení úroveň vybavení domácnosti velikost plochy domácnosti (počítá se s obytnou plochou) 19

20 lokalita, tj. umístění domácnosti (ve větších městech dražší pojistné než v městech menších nebo na vesnici) zvolená spoluúčast pojištěného (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné) zvolená rizika pojištění resp. úroveň krytí (jen živelné, jen krádež, aj.) zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby bezeškodní průběh v minulých letech, aj. Pojištění domácnosti se člení do kategorií podle šíře pojistné ochrany: základní (běžné, standardní) pojištění nadstandardní (luxusní) pojištění doplňkové připojištění Základní pojištění Je určeno pro pojištění standardně vybavené domácnosti. Pojistné plnění pro jednotlivé soubory věcí i samostatné věci je totiž u tohoto pojištění vždy omezeno tzv. limity pojistného plnění. Základní typ představuje pojištění souboru věcí náležejících k pojištěné domácnosti, tzn. pojistná částka není sjednávána pro každý předmět domácnosti zvlášť, ale pro celou domácnost jako celek. Obsahuje-li pojištěná domácnost věci vysoké hodnoty, je základní pojištění pro pojištění těchto věcí nevhodné. Pro pojištění předmětů zvláštní hodnoty je nutno použít nadstandardní typy pojištění domácnosti či doplňková pojištění nabízená k základnímu pojištění. Toto standardní pojištění lze sjednat nejen přímo na pobočkách jednotlivých neživotních pojišťoven, ale stále více pojišťoven umožňuje i online sjednání přímo na svých webových stránkách, případně je možné i využít služeb telefonu. Nadstandardní (luxusní) pojištění Tento druh pojištění umožňuje pojistit domácnost a věci, které jsou její součástí na vyšší částky, než v případě pojištění standardního. Umožňuje tak respektovat mnohdy vysoké rozdíly v hodnotě jednotlivých souborů věcí v pojištěné domácnosti. Výhodou nadstandardního pojištění je možnost stanovit pojistné částky pro jednotlivé věci ve výši jejich skutečné hodnoty. Nevýhodou je vyšší cena pojištění 20

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více