VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014

2 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc. Anna Lovětinská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Zimáková Datum odevzdaní bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation The Plan of the gastronomic establishment Lovas & Lovas II. Bc. Anna Lovětinská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Blanka Zimáková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne Anna Lovětinská

5 Děkuji vedoucí bakalářské práce Ing. Blance Zimákové za odborné vedení, cenné rady, připomínky při zpracování práce a čas strávený konzultacemi. Dále bych ráda poděkovala majitelům Pensionu Restaurantu Lovas & Lovas za veškeré informace, které mi byli ochotni poskytnout.

6 Abstrakt LOVĚTINSKÁ, Anna. Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce je vypracovat podnikatelský plán nové restaurace Lovas & Lovas II. ve městě Orlová nedaleko Ostravy. Vytvořený podnikatelský plán může v budoucnu sloužit jako podklad pro provozní účely a pro zajištění externích finančních zdrojů. Důvodem otevření restaurace v dané lokalitě je skutečnost, že se v okolí nenachází žádná provozovna nabízející nadstandardní poskytované služby spojené s příjemným prostředím, kvalifikovaným personálem a chutným jídlem, tak jako tomu bude v budoucím podniku Lovas & Lovas II. Dalším důvodem je i již otevřená provozovna Lovas & Lovas v Poděbradech, která je stejného konceptu a poptávka po ní je opravdu vysoká. Pro naplnění cíle byly jako metody pro výzkum zvoleny terénní šetření, metoda osobního pozorování, metoda popisná a komparační. Pomocí metody terénního šetření bylo zmapováno okolní prostředí Lovas & Lovas II. Součástí této metody bylo i provádění analýzy konkurence a výběr vhodných dodavatelů. Metoda komparační sloužila pro porovnání jednotlivých konkurenčních podniků. Metodou popisnou je v práci rozebrána podnikatelská příležitost podniku, organizační struktura, pracovníci a nabídka služeb. Při zpracovávání práce nevznikly žádné velké problémy. Jedinou překážkou a zároveň velkou výhodou pro podnik bylo nalezení vhodné konkurence, jelikož se v Orlové nenachází jediná restaurace, která by poskytovala nadstandardní služby. Po provedení všech průzkumů a analýz bylo usouzeno, že i přes všechny nevýhody dané lokality bude podnik konkurenceschopný. Klíčová slova: analýza konkurence, dodavatelé, finanční plán, nabízené služby, podnikatelský plán, zákazníci.

7 Abstract The aim of the thesis is to develop a business plan for opening a new restaurant Lovas & Lovas II. in the town Orlová which is near Ostrava. Creating the business plan may serve as potential purpose in order to ensure working operation of the company and that might also obtain external financial benefits. The big reason to open the restaurant in this location is that there has not been establishment such a one that would be offering premium services combined with pleasant environment, qualified staff and tasty food as it will be in the future Lovas & Lovas II. The restaurant Lovas & Lovas running in Poděbrady which is based on same concept and whose demand is really high is another reason for opening a restaurant. As methods of the research was chosen field survey, personal observation, description and comparative method. The field survey method helped to map the neighborhood of Lovas & Lovas II. Part of this research was also to make competitor analysis and selection of suitable suppliers. Comparative method was used to compare individual competitors. Some objectives in the thesis was also discussed about business opportunity of the company, organizational structure, staff and offered services. During the execution of the thesis there hasn t appeared any critical problem. The only barrier and also great advantage for the company is to find suitable competitors, because there is no such a restaurant in Orlová, which would provide special services. The last but not least, the conclusion of the research and analysis interprets that despite all the disadvantages, the restaurant will be competitive in that area. Key words: analysis of competitors, business plan, customers, suppliers, financial plan, offered services.

8 Obsah Úvod Gastronomický provoz Podnikání v gastronomii Založení podniku Právní formy podnikání Podnikatelský plán Praktická část Pension Restaurant Lovas & Lovas Poděbrady Podnikatelský plán Lovas & Lovas II Titulní strana Úvod Popis podnikatelské příležitosti Místo podnikání Cíle vlastníků Organizační struktura a pracovníci Nabídka služeb Dispoziční řešení provozovny Potenciální trhy Analýza konkurence Dodavatelé surovin Marketingová komunikace Finanční plán Návrhová část Závěr Literatura Přílohy

9 Úvod Diplomová práce pojednává o návrhu gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Místem, kde jsem se rozhodla svůj podnik otevřít, je město Orlová, které se nachází ve slezském regionu asi 10 kilometrů severovýchodně od Ostravy. Je to významné sídelní a průmyslové centrum Dolnoslezské úhelné pánve a je rozděleno na čtyři části, a to Lutyně, Lazy, Poruba a Město. Toto téma jsem si vybrala, jelikož o založení vlastního podniku přemýšlím již několik let. A od té doby, co studuji Vysokou školu hotelovou v Praze, se má touha po založení provozovny zvyšuje. Pro dané téma jsem se také rozhodla proto, že ráda navštěvuji restaurace, kde skoro pokaždé naleznu něco, co bych změnila nebo vylepšila. Po vystudování vysoké školy a po získání dostatečných zkušeností a znalostí v gastronomii, bych chtěla založit svoji vlastní restauraci, která by maximálně uspokojovala potřeby svých zákazníků. Dva moji strýcové vlastní podnik Lovas & Lovas v Poděbradech, po jehož službách je v okolí Poděbrad velká poptávka a jižanská kuchyně, kterou tento podnik nabízí, je na trhu velmi žádanou komoditou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla o tom, že by mohla být zřízena i druhá provozovna v jiném vzdálenějším městě České republiky, jelikož do Poděbrad se sjíždějí i zákazníci například z Prahy, Pardubic, Hradce Králové a Mladé Boleslavi. Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán nové restaurace Lovas & Lovas II. ve městě Orlová. Vytvořený podnikatelský plán může sloužit jako podklad jak pro provozní účely restaurace, tak i pro zajištění externích finančních zdrojů. Dále jsem stanovila dvě hypotézy. První hypotéza se vztahuje ke konkurenceschopnosti podniku. Předpokládám, že podnik bude dostatečně konkurenceschopný. Druhá hypotéza se týká podobnosti okolních podniků. Očekávám, že v okolí města Orlová se nenachází koncept podobného typu. Pro naplnění cíle jsem jako metodu výzkumu zvolila terénní šetření, při kterém jsem analyzovala konkurenci. V neposlední řadě jsem taktéž použila metodu komparační, která mi sloužila k porovnání jednotlivých konkurenčních podniků. 8

10 Dále jsem použila metodu osobního pozorování, na kterou navazovala metoda popisná. Ze zdrojů, které patří k dosavadnímu zkoumání tématu, jsem čerpala zejména z odborných domácích a zahraničních publikací, z vysokoškolských učebních textů, z elektronických dokumentů a z interních materiálů společnosti. Pro lepší přehlednost jsem diplomovou práci rozdělila do tří částí. První (teoreticko-metodická) část se zabývá obecnou charakteristikou gastronomie, podnikáním v gastronomii a založením podniku. Dále jsem v této kapitole vymezila pojmy podnik, podnikání a podnikatel. Zaměřila jsem se také na okolí podniku, právní formy podnikání a v neposlední řadě na podnikatelský plán a všechny jeho části. Podnikatelský plán zahrnuje titulní list, obsah, úvod, účel a pozice dokumentu, shrnutí, popis podnikatelské příležitosti, cíle firmy a vlastníků, potenciální trhy, analýza konkurence, marketingová a obchodní strategie, realizační projektový plán, finanční plán, hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu a přílohy. Druhá kapitola (analytická část) nejprve nastiňuje informace o již otevřeném restaurantu Lovas & Lovas v Poděbradech a podrobně seznamuje s jednotlivými částmi podnikatelského plánu. Popisuje podnikatelskou příležitost a město, kde bude podnik Lovas & Lovas II. zřízen. Zaměřuje se také na cíle vlastníků provozovny, budoucí organizační strukturu spolu s pracovníky a na nabídku služeb, které bude podnik poskytovat. V této kapitole se objevuje také dispoziční řešení provozovny, které charakterizuje provozní část restaurace a její vybavení. Dále se tato část zabývá potenciálními trhy a analýzou konkurence, jejíž součástí je stručná charakteristika podniků, které pro Lovas & Lovas II. představují největší konkurenci. Jsou to Ristorante Alfredo, Restaurant Silive a Pizzerie Balcanica. Tato kapitola obsahuje informace o vybraných dodavatelích a marketingovou komunikaci, jejíž součástí je reklama, podpora prodeje, sponsoring a přímý marketing. V neposlední řadě se orientuje na finanční plán, ve kterém je uveden přehled výnosů zahrnující předpokládané měsíční a roční tržby. Také jsou zde uvedeny prvotní pořizovací výdaje a přehled celkových měsíčních a ročních nákladů. 9

11 Třetí kapitola (návrhová část) pojednává o zvažování vybudování provozovny v daném místě a o důvodech jejího otevření. Dále je v ní uveden časový harmonogram událostí uskutečňovaných před samotným otevřením restaurace a je zde popsáno, jak bude probíhat slavnostní zahájení provozu. V této části je také zmiňováno, jakou formou se bude provozovna propagovat před vlastním otevřením. 10

12 1 Gastronomický provoz Výkladový slovník cestovního ruchu definuje gastronomii jako vědu (a umění) zabývající se jídlem a nápoji, jejich přípravou, stolováním, úpravou pokrmů a jejich podáváním, stravovacími zvyklostmi a způsobem konzumace pokrmů a nápojů, poznatky o hodnotě a způsobech využití potravy a o správné výživě. 1 Slovo gastronomie vychází z řeckého slova gaster žaludek a nomos mrav, zvyk. Jedná se o nauku zahrnující teoretickou a praktickou znalost toho, co se týká lidské výživy. Gastronomické služby jsou souborem a kombinací hmatatelného výrobku (jídla a pití) a nehmatatelné služby (servis), která se pohybuje podle rozsahu a kvality služeb v různých poměrech. Nelze je skladovat, připravují se, nabízejí, poskytují a spotřebovávají zpravidla současně na jednom místě. V některých případech příprava, nabídka a spotřeba místně a časově krýt nemusí (např. catering). Jsou to služby uspokojující osobní potřeby Podnikání v gastronomii Podnikání ve stravování a hotelnictví se řídí stejnými obecně platnými předpisy a pravidly jako podnikání v jiné podnikatelské činnosti, ale i současně specifickými platnými předpisy vztahujícími se k činnosti veřejného stravování a ubytování. 3 Ve stravování a hotelnictví může podnikatel podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. K základním předpokladům podnikatelské činnosti v gastronomii se řadí rozhodnutí o způsobu a předmětu podnikání, získání živnostenského oprávnění, finanční a materiální podmínky pro podnikání a zajištění vlastního provozu. Podnikatelské subjekty v oblasti gastronomie jsou provozovány samostatně podnikateli nebo jsou součástí hotelových či restauračních řetězců. Podnikatelé, kteří provozují svoji činnost samostatně a nezávisle na jiném subjektu buď 1 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s

13 ve vlastních zařízeních, získaných koupí, výstavbou, pronájmem či jiným způsobem, jsou takzvaní nezávislí podnikatelé. Podnikatel na základě vlastních dovedností a zkušeností uvede do chodu své služby sám. Mohutný rozvoj cestovního ruchu v posledních letech přináší i významné změny do oblasti hotelnictví a gastronomie. Postupný proces centralizace a globalizace mimo jiné znamená, že stále větší počet podniků se začíná přidružovat k hotelovým skupinám, stává se součástí hotelových či restauračních řetězců a podřizuje se centrálnímu managementu. Jen na našem trhu v současné době působí již mnoho zahraničních a tuzemských hotelových a restauračních řetězcových společností. 4 Restaurační skupina tvoří několik provozoven, které jsou vzájemně propojeny především právně organizačními vztahy, obvykle vlastnicky. Naopak provozovny v restauračním řetězci jsou navzájem spojené značkou. Provozovny v řetězci jsou často stejného standardu vybavení a rozsahu poskytovaných služeb. 1.2 Založení podniku Pro lepší orientaci v podnikatelském prostředí je potřeba si na úvod objasnit několik základních pojmů, které se často dají vyložit z několika hledisek. Dříve než však podnikatel zahájí podnikatelskou činnost, musí nejprve založit podnik, který je základní jednotkou, v níž je realizována výroba, nebo jsou poskytovány služby. Podnik Podnikem se pro účely zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 5 Podnik můžeme také definovat jako celek, ve kterém se vstupy (input) mění na výstupy (output). Podle ekonomické teorie tuto transformaci zajištují tři základní zdroje práce, půda, kapitál. Mezi základní znaky, jimiž se podnik odlišuje 4 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s SYNEK, M. a kol Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing a.s., s

14 od jiného institucionálního uspořádání, patří ekonomická samostatnost a právní subjektivita. Smyslem podniku (jeho podstatou) je organizování lidské činnosti v daném okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby i potřeby podnikatele byly uspokojeny. Cílem podnikové činnosti je obvykle zisk, resp. rozmnožení majetku, zvětšení bohatství. 6 Nejběžněji používaným dělením podniků v České republice je podle počtu zaměstnanců. Metodika dělení se v několika případech liší, záleží, jaké pojetí zvolíme. Na základě statistického pojetí firmy můžeme podniky rozdělit do tří skupin podle počtu zaměstnanců na: - malé do 20 zaměstnanců, - střední do 100 zaměstnanců, - velké 100 a více zaměstnanců. Tato metodika vychází z kvantitativní typologie podnikání Eurostatu. Naopak pojetí podle zákona na podporu podnikání, které je shodné se členěním vycházejícím z doporučení Evropské komise, třídí firmy následovně: - mikrofirma do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR, - malá firma do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR, - střední firma do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. EUR. Firmy o počtu 250 pracovníků a více považujeme za velké podniky. Podnikání a podnikatel Podobně jako podnik ani interpretace pojmu podnikání není tak jednoduchá. Existuje několik základních pojetí: - Ekonomické pojetí podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 6 SYNEK, M a kol Nauka o podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze s

15 - Psychologické pojetí podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. - Sociologické pojetí podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. - Právnické pojetí podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 7 Samozřejmě můžeme nalézt i další definice. Ze společensko-vědního hlediska nahlížíme na podnikání jako všeobecně prospěšnou činnost, jelikož podnikatel vytváří svou činností spoustu vedlejších produktů, jako jsou nová pracovní místa, umožňuje vzdělávání zaměstnanců, produkuje statky a služby a odváděním daní přispívá ke všeobecnému blahobytu. V souvislosti s podnikáním byl rovněž zaveden pojem podnikatel. Podnikatelem je podle obchodního zákoníku 2 odst. 2: 1. osoba zapsaná do Obchodního rejstříku, 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, 4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 8 Podnikatelem se nemůže stát každý. Tato osoba se vyznačuje řadou specifických rysů a činnost podnikání na sebe váže rizika a nároky, které každý podnikatel musí brát v úvahu. Mezi řadu charakteristických vlastností patří umění nacházet příležitosti, vytyčovat nové cíle, zabezpečit financování, schopnost organizovat podnikatelské aktivity a taktéž mu nesmí chybět sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení a ochota učit se ze zkušeností. 7 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., s SYNEK, M. a kol Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing a.s., s

16 Okolí podniku Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem, okolím. Okolím podniku rozumíme vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického systému a čím je podnik ovlivňován a co případně sám může ovlivnit. Okolí podniku ho nutí k určitému způsobu chování, především k volbě určitých cílů a způsobů jejich dosahování. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. 9 Abychom mohli okolí podniku analyzovat, je důležité znát jeho jednotlivé prvky a těmi jsou: Geografické okolí ovlivňuje lokalizaci podniku a předurčuje jeho logistiku. Sociální okolí jedná se o uvážení důsledků pro společnost, které by mohli nastat při činnosti podniku. Nejpříznivější by bylo, aby činnost byla prospěšná jak pro podnik, tak i pro společnosti. To je ovšem ve skutečném životě velmi náročné, jelikož při ziskové orientaci je největší důraz kladen na zájmy vlastníků kapitálu a manažerů, které se velmi často neshodují se sociálními zájmy okolí. V mnoha podnikatelských rozhodnutích nastává kompromis mezi ekonomickou racionalitou a sociální odpovědností podniku. Politické okolí jde o ovlivňování podniku prostřednictvím politických zájmů politických stran, koalice opozice, atd. Mezi vlivy velké politiky patří například proces privatizace, združstevnění, znárodnění, které známe z historie České republiky. Podnik však ovlivňuje i malá komunální politika týkající se vlivů obecních úřadů. Právní okolí působí na podniky prostřednictvím práva, které vytváří rámec pro všechny podnikové činnosti. Právní normy stanovují, jak se má podnik chovat. Jednou z nejdůležitějších norem je obchodní zákoník, který definuje právní podmínky podnikání fyzických a právnických osob. Podnik ovlivňuje mnoho dalších zákonů, které stanovují možnosti a omezení podnikání. Zvlášť významným faktorem prvního okolí je vymahatelnost práva. Jde nejen o soustavu 9 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

17 právních norem a rychlou práci soudů, ale i o to, jak velkou autoritu soudní rozhodnutí mají, jak rychle a s jakou intenzitou se realizují. 10 Ekonomické okolí je pro podnik velice důležité, jelikož z něj čerpá výrobní faktory a kapitál a na toto okolí se obrací svými výrobky a službami. Na podnik působí celková hospodářská situace země, její dynamika, dostupnost a ceny výrobních faktorů, daňová zátěž podniků, hospodářský růst, měnový a devizový vývoj. Do ekonomického okolí se řadí taktéž odběratelé a dodavatelé podniku a finanční instituce. Ekologické okolí Podniky musí ekologii stále více dodržovat. Představuje sice mnoho překážek, ale i spoustu šancí, například při výrobě ekologicky nezávadných výrobků, recyklaci obalů apod. Nerespektování ekologie se pokládá za nekalou soutěž. Technologické okolí Technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. To může ovšem mít i své stinné stránky, k nimž patří někdy negativní vliv na životní prostředí, vznik sociálních problémů atd. Dokonce směrnice EU přímo ukládají výrobcům, aby použili nejlepší z dostupných technologií. 11 Etické okolí Z všeobecného hlediska nám etika říká co je a není dobré a co se pokládá za správné a spravedlivé. Z podnikatelského hlediska se etikou značí například poskytování pravdivých informací, poctivé hospodářské soutěžení a propagační kampaně a nabízení dobrých služeb zákazníkům. Etika podléhá historii a geografii dané země. To co je neetické a trestné v jedné zemi, může být tolerováno v zemi jiné. Kulturně historické okolí Kulturně historické okolí se vytváří po mnoho let, dokonce staletí. Celková vzdělanostní a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím 10 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

18 a technického pokroku. Právě v kulturním zázemí je jedna z našich největších nadějí do budoucna. 12 Uvedená jednotlivá okolí se vzájemně prolínají a ovlivňují. Velikost jejich vlivu může být odlišná, závisí to na druhu, charakteru a rozsahu podnikání. 1.3 Právní formy podnikání Mezi základní právní formy podnikání patří fyzická a právnická osoba, z nichž obě možnosti skýtají několik variant, ze kterých je možné vybírat. Fyzická osoba živnost Fyzická osoba neboli podnik jednotlivce je vlastněn jednou osobou. Jeho výhody jsou: menší kapitál při založení a minimální regulace ze strany státu. Mezi hlavní nevýhody patří obtížný přístup ke kapitálu, neomezené ručení společnosti a omezená životnost firmy daná délkou života majitele. Tyto podniky mají obvykle formu živnosti. Živností rozumíme pravidelnou výdělečnou činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost a vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Živnost může vykonávat jak fyzická, tak i právnická osoba splňující všeobecné a zvláštní podmínky. Do všeobecných podmínek řadíme dosažení věku 18 let, způsobilost k prvním úkonům, trestní bezúhonnost a předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Mezi zvláštní podmínky patří odborná či jiná způsobilost (např.: doklad o vyučení a praxi, osvědčení o dosaženém středoškolském vzdělání). Z hlediska odborné způsobilosti jsou živnosti rozděleny na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti jsou provozovány na základě ohlašování a dělí se na řemeslné, vázané a volné. Podmínkou živnosti řemeslné je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a praxí v oboru (např.: hostinská činnost, hodinářství, zámečnictví, truhlářství aj.). U živnosti vázané je odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně, provozování těchto živností vyžaduje získání průkazu způsobilosti (např.: výroba, montáž, opravy a revize plynových 12 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

19 zařízení). Při provozování živnosti volné není odborná způsobilost podmínkou provozování. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby. Živnosti koncesované se mohou vykonávat jen na základě tzv. koncese (povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Její udělení vyžaduje, aby uchazeč měl požadované vzdělání, absolvoval speciální kurzy apod. Koncesovanou živností je např. vývoj, výroba, opravy zbraní, střeliva, provozování střelnic, hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů, taxislužba, pohřební služby, služby soukromých detektivů aj.). 13 Z hlediska předmětu podnikání se živnosti dělí na obchodní, výrobní a poskytující služby. Živnostenské oprávnění vydává živnostenský úřad ve formě živnostenského listu nebo koncesní listiny, dále vede živnostenský rejstřík, který obsahuje seznam podnikatelů, kteří mají živnost. Živností nejsou činnosti lékařů, advokátů, auditorů a pracovníků využívajících výsledky duševní tvůrčí činnosti. Právnická osoba obchodní korporace Právnické osoby jsou definovány Zákonem o obchodních korporacích (zákon č.90/2012 Sb.) jako obchodní korporace. Mezi obchodní korporace patří obchodní společnosti a družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy rozumíme družstvo a evropská družstevní společnost. Veřejná obchodní společnost je sdružení, kde alespoň dvě osoby podnikají pod společným jménem a ručí za své závazky veškerým svým majetkem společně a nerozdílně. Společnost je právnickou osobou a vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Komanditní společnost zakládá dva nebo více společníků, které nazýváme komplementáři a komanditisté. Komanditisté ručí do výše svého vkladu, vkládají do společnosti minimálně 5 tisíc Kč a mají pouze kontrolní pravomoc. 13 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

20 Komplementáři ručí celým svým majetkem, nemusí nic vkládat a přísluší jim obchodní řízení firmy. Zisk se rozděluje na základě společenské smlouvy. Společnost s ručením omezeným může založit i jedna osoba nebo maximálně padesát společníků. Výše základního kapitálu je minimálně 1 Kč. Společnost ručí veškerým majetkem a společník do výše nesplaceného vkladu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem, který společnost vede a jedná jejím jménem je jednatel, nebo jednatelé. Kontrolní funkci zřizuje dozorčí rada. Akciová společnost je zakládána jednou právnickou osobou nebo více zakladateli. Základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, při veřejné nabídce akcií je to minimálně 20 milionů Kč a bez veřejné nabídky akcií minimálně 2 miliony Kč. Společnost ručí celým svým majetkem a akcionáři za závazky společnosti neručí. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem je představenstvo, jenž řídí společnost a jedná jejím jménem. Na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti dohlíží dozorčí rada. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, není založeno za účelem vytváření zisku, ale za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Družstvo v České republice může mít minimálně 3 zakladatele. Členové neručí za závazky družstva, podmínkou jejich členství je splacení členského fondu. Základní kapitál družstva se skládá ze základních členských vkladů. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost družstva plní usnesení členské schůze. Kontrolní komise je kontrolním orgánem, který kontroluje veškerou činnost družstva. 1.4 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější a vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností. Než začneme svůj podnikatelský plán uvádět do života, je důležité, abychom si ověřili jeho reálnost a životaschopnost. Důvodů, proč bychom měli sestavit 19

21 podnikatelský plán, je samozřejmě více. Patří mezi ně například potřeba získat chybějící finanční prostředky, najít společníka, informovat své obchodní partnery, zaměstnance atd. Zejména začínající podnikatel, který má zajímavý podnikatelský nápad, pomocí zpracovaného podnikatelského plánu zjistí celkovou potřebu finančních prostředků, potřebu cizích zdrojů a možnosti jejich zhodnocení. Následně pak může oslovit investora, který bude od podnikatele očekávat odpovědi na následující otázky: Co podnikatel dělá? Co podnikatel nabízí? Co podnikatel potřebuje? 14 Podnikatelský plán má obvykle dvojí využití, a to interní a externí. Uvnitř firmy slouží jako nástroj plánovací, rozhodovací a kontrolní, využívá se zejména během zakládání firmy nebo před výraznými změnami, které mohou mít dlouhodobé důsledky pro chod podniku. Externí uplatnění podnikatelského plánu je velmi důležité, pokud má firma v úmyslu financovat investiční program pomocí cizího kapitálu nebo má zájem ucházet se o některý druh podnikatelské podpory a podobně. Při zpracování podnikatelského plánu by se měly dodržovat obecně platné zásady. Jejich účelem je ukázat, jak podnikatelský plán formulovat a zvýšit tak jeho rating v očích osob mimo podnik. Podnikatelský plán by měl být srozumitelný, stručný a přehledný, jednoduchý, měl by demonstrovat výhody produktu či služby pro zákazníky, orientovat se na budoucnost a měl by být co nejvěrohodnější a realistický. Obsah podnikatelského plánu není povinně stanoven, ale měl by obsahovat tyto základní body: - titulní list, - obsah, - úvod, účel a pozice dokumentu, - shrnutí, - popis podnikatelské příležitosti, - cíle firmy a vlastníků, - potenciální trhy, - analýza konkurence, 14 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I.; SKOPAL, P.; ORLÍK, T Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci : Vyhodnocení podnikatelského záměru ve vybraném podniku Autor diplomové práce : Alena

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Základy podnikání. Základní pojmy

Základy podnikání. Základní pojmy Základy podnikání Základní pojmy Znalost teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných vlastností podnikatele pouze pomáhá překonat bariéry a vyhnout se neúspěchu Podnikání jako

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více