VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014

2 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc. Anna Lovětinská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Zimáková Datum odevzdaní bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation The Plan of the gastronomic establishment Lovas & Lovas II. Bc. Anna Lovětinská The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Blanka Zimáková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne Anna Lovětinská

5 Děkuji vedoucí bakalářské práce Ing. Blance Zimákové za odborné vedení, cenné rady, připomínky při zpracování práce a čas strávený konzultacemi. Dále bych ráda poděkovala majitelům Pensionu Restaurantu Lovas & Lovas za veškeré informace, které mi byli ochotni poskytnout.

6 Abstrakt LOVĚTINSKÁ, Anna. Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce je vypracovat podnikatelský plán nové restaurace Lovas & Lovas II. ve městě Orlová nedaleko Ostravy. Vytvořený podnikatelský plán může v budoucnu sloužit jako podklad pro provozní účely a pro zajištění externích finančních zdrojů. Důvodem otevření restaurace v dané lokalitě je skutečnost, že se v okolí nenachází žádná provozovna nabízející nadstandardní poskytované služby spojené s příjemným prostředím, kvalifikovaným personálem a chutným jídlem, tak jako tomu bude v budoucím podniku Lovas & Lovas II. Dalším důvodem je i již otevřená provozovna Lovas & Lovas v Poděbradech, která je stejného konceptu a poptávka po ní je opravdu vysoká. Pro naplnění cíle byly jako metody pro výzkum zvoleny terénní šetření, metoda osobního pozorování, metoda popisná a komparační. Pomocí metody terénního šetření bylo zmapováno okolní prostředí Lovas & Lovas II. Součástí této metody bylo i provádění analýzy konkurence a výběr vhodných dodavatelů. Metoda komparační sloužila pro porovnání jednotlivých konkurenčních podniků. Metodou popisnou je v práci rozebrána podnikatelská příležitost podniku, organizační struktura, pracovníci a nabídka služeb. Při zpracovávání práce nevznikly žádné velké problémy. Jedinou překážkou a zároveň velkou výhodou pro podnik bylo nalezení vhodné konkurence, jelikož se v Orlové nenachází jediná restaurace, která by poskytovala nadstandardní služby. Po provedení všech průzkumů a analýz bylo usouzeno, že i přes všechny nevýhody dané lokality bude podnik konkurenceschopný. Klíčová slova: analýza konkurence, dodavatelé, finanční plán, nabízené služby, podnikatelský plán, zákazníci.

7 Abstract The aim of the thesis is to develop a business plan for opening a new restaurant Lovas & Lovas II. in the town Orlová which is near Ostrava. Creating the business plan may serve as potential purpose in order to ensure working operation of the company and that might also obtain external financial benefits. The big reason to open the restaurant in this location is that there has not been establishment such a one that would be offering premium services combined with pleasant environment, qualified staff and tasty food as it will be in the future Lovas & Lovas II. The restaurant Lovas & Lovas running in Poděbrady which is based on same concept and whose demand is really high is another reason for opening a restaurant. As methods of the research was chosen field survey, personal observation, description and comparative method. The field survey method helped to map the neighborhood of Lovas & Lovas II. Part of this research was also to make competitor analysis and selection of suitable suppliers. Comparative method was used to compare individual competitors. Some objectives in the thesis was also discussed about business opportunity of the company, organizational structure, staff and offered services. During the execution of the thesis there hasn t appeared any critical problem. The only barrier and also great advantage for the company is to find suitable competitors, because there is no such a restaurant in Orlová, which would provide special services. The last but not least, the conclusion of the research and analysis interprets that despite all the disadvantages, the restaurant will be competitive in that area. Key words: analysis of competitors, business plan, customers, suppliers, financial plan, offered services.

8 Obsah Úvod Gastronomický provoz Podnikání v gastronomii Založení podniku Právní formy podnikání Podnikatelský plán Praktická část Pension Restaurant Lovas & Lovas Poděbrady Podnikatelský plán Lovas & Lovas II Titulní strana Úvod Popis podnikatelské příležitosti Místo podnikání Cíle vlastníků Organizační struktura a pracovníci Nabídka služeb Dispoziční řešení provozovny Potenciální trhy Analýza konkurence Dodavatelé surovin Marketingová komunikace Finanční plán Návrhová část Závěr Literatura Přílohy

9 Úvod Diplomová práce pojednává o návrhu gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Místem, kde jsem se rozhodla svůj podnik otevřít, je město Orlová, které se nachází ve slezském regionu asi 10 kilometrů severovýchodně od Ostravy. Je to významné sídelní a průmyslové centrum Dolnoslezské úhelné pánve a je rozděleno na čtyři části, a to Lutyně, Lazy, Poruba a Město. Toto téma jsem si vybrala, jelikož o založení vlastního podniku přemýšlím již několik let. A od té doby, co studuji Vysokou školu hotelovou v Praze, se má touha po založení provozovny zvyšuje. Pro dané téma jsem se také rozhodla proto, že ráda navštěvuji restaurace, kde skoro pokaždé naleznu něco, co bych změnila nebo vylepšila. Po vystudování vysoké školy a po získání dostatečných zkušeností a znalostí v gastronomii, bych chtěla založit svoji vlastní restauraci, která by maximálně uspokojovala potřeby svých zákazníků. Dva moji strýcové vlastní podnik Lovas & Lovas v Poděbradech, po jehož službách je v okolí Poděbrad velká poptávka a jižanská kuchyně, kterou tento podnik nabízí, je na trhu velmi žádanou komoditou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla o tom, že by mohla být zřízena i druhá provozovna v jiném vzdálenějším městě České republiky, jelikož do Poděbrad se sjíždějí i zákazníci například z Prahy, Pardubic, Hradce Králové a Mladé Boleslavi. Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán nové restaurace Lovas & Lovas II. ve městě Orlová. Vytvořený podnikatelský plán může sloužit jako podklad jak pro provozní účely restaurace, tak i pro zajištění externích finančních zdrojů. Dále jsem stanovila dvě hypotézy. První hypotéza se vztahuje ke konkurenceschopnosti podniku. Předpokládám, že podnik bude dostatečně konkurenceschopný. Druhá hypotéza se týká podobnosti okolních podniků. Očekávám, že v okolí města Orlová se nenachází koncept podobného typu. Pro naplnění cíle jsem jako metodu výzkumu zvolila terénní šetření, při kterém jsem analyzovala konkurenci. V neposlední řadě jsem taktéž použila metodu komparační, která mi sloužila k porovnání jednotlivých konkurenčních podniků. 8

10 Dále jsem použila metodu osobního pozorování, na kterou navazovala metoda popisná. Ze zdrojů, které patří k dosavadnímu zkoumání tématu, jsem čerpala zejména z odborných domácích a zahraničních publikací, z vysokoškolských učebních textů, z elektronických dokumentů a z interních materiálů společnosti. Pro lepší přehlednost jsem diplomovou práci rozdělila do tří částí. První (teoreticko-metodická) část se zabývá obecnou charakteristikou gastronomie, podnikáním v gastronomii a založením podniku. Dále jsem v této kapitole vymezila pojmy podnik, podnikání a podnikatel. Zaměřila jsem se také na okolí podniku, právní formy podnikání a v neposlední řadě na podnikatelský plán a všechny jeho části. Podnikatelský plán zahrnuje titulní list, obsah, úvod, účel a pozice dokumentu, shrnutí, popis podnikatelské příležitosti, cíle firmy a vlastníků, potenciální trhy, analýza konkurence, marketingová a obchodní strategie, realizační projektový plán, finanční plán, hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu a přílohy. Druhá kapitola (analytická část) nejprve nastiňuje informace o již otevřeném restaurantu Lovas & Lovas v Poděbradech a podrobně seznamuje s jednotlivými částmi podnikatelského plánu. Popisuje podnikatelskou příležitost a město, kde bude podnik Lovas & Lovas II. zřízen. Zaměřuje se také na cíle vlastníků provozovny, budoucí organizační strukturu spolu s pracovníky a na nabídku služeb, které bude podnik poskytovat. V této kapitole se objevuje také dispoziční řešení provozovny, které charakterizuje provozní část restaurace a její vybavení. Dále se tato část zabývá potenciálními trhy a analýzou konkurence, jejíž součástí je stručná charakteristika podniků, které pro Lovas & Lovas II. představují největší konkurenci. Jsou to Ristorante Alfredo, Restaurant Silive a Pizzerie Balcanica. Tato kapitola obsahuje informace o vybraných dodavatelích a marketingovou komunikaci, jejíž součástí je reklama, podpora prodeje, sponsoring a přímý marketing. V neposlední řadě se orientuje na finanční plán, ve kterém je uveden přehled výnosů zahrnující předpokládané měsíční a roční tržby. Také jsou zde uvedeny prvotní pořizovací výdaje a přehled celkových měsíčních a ročních nákladů. 9

11 Třetí kapitola (návrhová část) pojednává o zvažování vybudování provozovny v daném místě a o důvodech jejího otevření. Dále je v ní uveden časový harmonogram událostí uskutečňovaných před samotným otevřením restaurace a je zde popsáno, jak bude probíhat slavnostní zahájení provozu. V této části je také zmiňováno, jakou formou se bude provozovna propagovat před vlastním otevřením. 10

12 1 Gastronomický provoz Výkladový slovník cestovního ruchu definuje gastronomii jako vědu (a umění) zabývající se jídlem a nápoji, jejich přípravou, stolováním, úpravou pokrmů a jejich podáváním, stravovacími zvyklostmi a způsobem konzumace pokrmů a nápojů, poznatky o hodnotě a způsobech využití potravy a o správné výživě. 1 Slovo gastronomie vychází z řeckého slova gaster žaludek a nomos mrav, zvyk. Jedná se o nauku zahrnující teoretickou a praktickou znalost toho, co se týká lidské výživy. Gastronomické služby jsou souborem a kombinací hmatatelného výrobku (jídla a pití) a nehmatatelné služby (servis), která se pohybuje podle rozsahu a kvality služeb v různých poměrech. Nelze je skladovat, připravují se, nabízejí, poskytují a spotřebovávají zpravidla současně na jednom místě. V některých případech příprava, nabídka a spotřeba místně a časově krýt nemusí (např. catering). Jsou to služby uspokojující osobní potřeby Podnikání v gastronomii Podnikání ve stravování a hotelnictví se řídí stejnými obecně platnými předpisy a pravidly jako podnikání v jiné podnikatelské činnosti, ale i současně specifickými platnými předpisy vztahujícími se k činnosti veřejného stravování a ubytování. 3 Ve stravování a hotelnictví může podnikatel podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. K základním předpokladům podnikatelské činnosti v gastronomii se řadí rozhodnutí o způsobu a předmětu podnikání, získání živnostenského oprávnění, finanční a materiální podmínky pro podnikání a zajištění vlastního provozu. Podnikatelské subjekty v oblasti gastronomie jsou provozovány samostatně podnikateli nebo jsou součástí hotelových či restauračních řetězců. Podnikatelé, kteří provozují svoji činnost samostatně a nezávisle na jiném subjektu buď 1 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s

13 ve vlastních zařízeních, získaných koupí, výstavbou, pronájmem či jiným způsobem, jsou takzvaní nezávislí podnikatelé. Podnikatel na základě vlastních dovedností a zkušeností uvede do chodu své služby sám. Mohutný rozvoj cestovního ruchu v posledních letech přináší i významné změny do oblasti hotelnictví a gastronomie. Postupný proces centralizace a globalizace mimo jiné znamená, že stále větší počet podniků se začíná přidružovat k hotelovým skupinám, stává se součástí hotelových či restauračních řetězců a podřizuje se centrálnímu managementu. Jen na našem trhu v současné době působí již mnoho zahraničních a tuzemských hotelových a restauračních řetězcových společností. 4 Restaurační skupina tvoří několik provozoven, které jsou vzájemně propojeny především právně organizačními vztahy, obvykle vlastnicky. Naopak provozovny v restauračním řetězci jsou navzájem spojené značkou. Provozovny v řetězci jsou často stejného standardu vybavení a rozsahu poskytovaných služeb. 1.2 Založení podniku Pro lepší orientaci v podnikatelském prostředí je potřeba si na úvod objasnit několik základních pojmů, které se často dají vyložit z několika hledisek. Dříve než však podnikatel zahájí podnikatelskou činnost, musí nejprve založit podnik, který je základní jednotkou, v níž je realizována výroba, nebo jsou poskytovány služby. Podnik Podnikem se pro účely zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 5 Podnik můžeme také definovat jako celek, ve kterém se vstupy (input) mění na výstupy (output). Podle ekonomické teorie tuto transformaci zajištují tři základní zdroje práce, půda, kapitál. Mezi základní znaky, jimiž se podnik odlišuje 4 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s SYNEK, M. a kol Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing a.s., s

14 od jiného institucionálního uspořádání, patří ekonomická samostatnost a právní subjektivita. Smyslem podniku (jeho podstatou) je organizování lidské činnosti v daném okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby i potřeby podnikatele byly uspokojeny. Cílem podnikové činnosti je obvykle zisk, resp. rozmnožení majetku, zvětšení bohatství. 6 Nejběžněji používaným dělením podniků v České republice je podle počtu zaměstnanců. Metodika dělení se v několika případech liší, záleží, jaké pojetí zvolíme. Na základě statistického pojetí firmy můžeme podniky rozdělit do tří skupin podle počtu zaměstnanců na: - malé do 20 zaměstnanců, - střední do 100 zaměstnanců, - velké 100 a více zaměstnanců. Tato metodika vychází z kvantitativní typologie podnikání Eurostatu. Naopak pojetí podle zákona na podporu podnikání, které je shodné se členěním vycházejícím z doporučení Evropské komise, třídí firmy následovně: - mikrofirma do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR, - malá firma do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR, - střední firma do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. EUR. Firmy o počtu 250 pracovníků a více považujeme za velké podniky. Podnikání a podnikatel Podobně jako podnik ani interpretace pojmu podnikání není tak jednoduchá. Existuje několik základních pojetí: - Ekonomické pojetí podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 6 SYNEK, M a kol Nauka o podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze s

15 - Psychologické pojetí podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. - Sociologické pojetí podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. - Právnické pojetí podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 7 Samozřejmě můžeme nalézt i další definice. Ze společensko-vědního hlediska nahlížíme na podnikání jako všeobecně prospěšnou činnost, jelikož podnikatel vytváří svou činností spoustu vedlejších produktů, jako jsou nová pracovní místa, umožňuje vzdělávání zaměstnanců, produkuje statky a služby a odváděním daní přispívá ke všeobecnému blahobytu. V souvislosti s podnikáním byl rovněž zaveden pojem podnikatel. Podnikatelem je podle obchodního zákoníku 2 odst. 2: 1. osoba zapsaná do Obchodního rejstříku, 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, 4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 8 Podnikatelem se nemůže stát každý. Tato osoba se vyznačuje řadou specifických rysů a činnost podnikání na sebe váže rizika a nároky, které každý podnikatel musí brát v úvahu. Mezi řadu charakteristických vlastností patří umění nacházet příležitosti, vytyčovat nové cíle, zabezpečit financování, schopnost organizovat podnikatelské aktivity a taktéž mu nesmí chybět sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení a ochota učit se ze zkušeností. 7 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., s SYNEK, M. a kol Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing a.s., s

16 Okolí podniku Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem, okolím. Okolím podniku rozumíme vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického systému a čím je podnik ovlivňován a co případně sám může ovlivnit. Okolí podniku ho nutí k určitému způsobu chování, především k volbě určitých cílů a způsobů jejich dosahování. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. 9 Abychom mohli okolí podniku analyzovat, je důležité znát jeho jednotlivé prvky a těmi jsou: Geografické okolí ovlivňuje lokalizaci podniku a předurčuje jeho logistiku. Sociální okolí jedná se o uvážení důsledků pro společnost, které by mohli nastat při činnosti podniku. Nejpříznivější by bylo, aby činnost byla prospěšná jak pro podnik, tak i pro společnosti. To je ovšem ve skutečném životě velmi náročné, jelikož při ziskové orientaci je největší důraz kladen na zájmy vlastníků kapitálu a manažerů, které se velmi často neshodují se sociálními zájmy okolí. V mnoha podnikatelských rozhodnutích nastává kompromis mezi ekonomickou racionalitou a sociální odpovědností podniku. Politické okolí jde o ovlivňování podniku prostřednictvím politických zájmů politických stran, koalice opozice, atd. Mezi vlivy velké politiky patří například proces privatizace, združstevnění, znárodnění, které známe z historie České republiky. Podnik však ovlivňuje i malá komunální politika týkající se vlivů obecních úřadů. Právní okolí působí na podniky prostřednictvím práva, které vytváří rámec pro všechny podnikové činnosti. Právní normy stanovují, jak se má podnik chovat. Jednou z nejdůležitějších norem je obchodní zákoník, který definuje právní podmínky podnikání fyzických a právnických osob. Podnik ovlivňuje mnoho dalších zákonů, které stanovují možnosti a omezení podnikání. Zvlášť významným faktorem prvního okolí je vymahatelnost práva. Jde nejen o soustavu 9 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

17 právních norem a rychlou práci soudů, ale i o to, jak velkou autoritu soudní rozhodnutí mají, jak rychle a s jakou intenzitou se realizují. 10 Ekonomické okolí je pro podnik velice důležité, jelikož z něj čerpá výrobní faktory a kapitál a na toto okolí se obrací svými výrobky a službami. Na podnik působí celková hospodářská situace země, její dynamika, dostupnost a ceny výrobních faktorů, daňová zátěž podniků, hospodářský růst, měnový a devizový vývoj. Do ekonomického okolí se řadí taktéž odběratelé a dodavatelé podniku a finanční instituce. Ekologické okolí Podniky musí ekologii stále více dodržovat. Představuje sice mnoho překážek, ale i spoustu šancí, například při výrobě ekologicky nezávadných výrobků, recyklaci obalů apod. Nerespektování ekologie se pokládá za nekalou soutěž. Technologické okolí Technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. To může ovšem mít i své stinné stránky, k nimž patří někdy negativní vliv na životní prostředí, vznik sociálních problémů atd. Dokonce směrnice EU přímo ukládají výrobcům, aby použili nejlepší z dostupných technologií. 11 Etické okolí Z všeobecného hlediska nám etika říká co je a není dobré a co se pokládá za správné a spravedlivé. Z podnikatelského hlediska se etikou značí například poskytování pravdivých informací, poctivé hospodářské soutěžení a propagační kampaně a nabízení dobrých služeb zákazníkům. Etika podléhá historii a geografii dané země. To co je neetické a trestné v jedné zemi, může být tolerováno v zemi jiné. Kulturně historické okolí Kulturně historické okolí se vytváří po mnoho let, dokonce staletí. Celková vzdělanostní a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím 10 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

18 a technického pokroku. Právě v kulturním zázemí je jedna z našich největších nadějí do budoucna. 12 Uvedená jednotlivá okolí se vzájemně prolínají a ovlivňují. Velikost jejich vlivu může být odlišná, závisí to na druhu, charakteru a rozsahu podnikání. 1.3 Právní formy podnikání Mezi základní právní formy podnikání patří fyzická a právnická osoba, z nichž obě možnosti skýtají několik variant, ze kterých je možné vybírat. Fyzická osoba živnost Fyzická osoba neboli podnik jednotlivce je vlastněn jednou osobou. Jeho výhody jsou: menší kapitál při založení a minimální regulace ze strany státu. Mezi hlavní nevýhody patří obtížný přístup ke kapitálu, neomezené ručení společnosti a omezená životnost firmy daná délkou života majitele. Tyto podniky mají obvykle formu živnosti. Živností rozumíme pravidelnou výdělečnou činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost a vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Živnost může vykonávat jak fyzická, tak i právnická osoba splňující všeobecné a zvláštní podmínky. Do všeobecných podmínek řadíme dosažení věku 18 let, způsobilost k prvním úkonům, trestní bezúhonnost a předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Mezi zvláštní podmínky patří odborná či jiná způsobilost (např.: doklad o vyučení a praxi, osvědčení o dosaženém středoškolském vzdělání). Z hlediska odborné způsobilosti jsou živnosti rozděleny na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti jsou provozovány na základě ohlašování a dělí se na řemeslné, vázané a volné. Podmínkou živnosti řemeslné je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a praxí v oboru (např.: hostinská činnost, hodinářství, zámečnictví, truhlářství aj.). U živnosti vázané je odborná způsobilost stanovena pro každou živnost samostatně, provozování těchto živností vyžaduje získání průkazu způsobilosti (např.: výroba, montáž, opravy a revize plynových 12 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

19 zařízení). Při provozování živnosti volné není odborná způsobilost podmínkou provozování. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby. Živnosti koncesované se mohou vykonávat jen na základě tzv. koncese (povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Její udělení vyžaduje, aby uchazeč měl požadované vzdělání, absolvoval speciální kurzy apod. Koncesovanou živností je např. vývoj, výroba, opravy zbraní, střeliva, provozování střelnic, hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů, taxislužba, pohřební služby, služby soukromých detektivů aj.). 13 Z hlediska předmětu podnikání se živnosti dělí na obchodní, výrobní a poskytující služby. Živnostenské oprávnění vydává živnostenský úřad ve formě živnostenského listu nebo koncesní listiny, dále vede živnostenský rejstřík, který obsahuje seznam podnikatelů, kteří mají živnost. Živností nejsou činnosti lékařů, advokátů, auditorů a pracovníků využívajících výsledky duševní tvůrčí činnosti. Právnická osoba obchodní korporace Právnické osoby jsou definovány Zákonem o obchodních korporacích (zákon č.90/2012 Sb.) jako obchodní korporace. Mezi obchodní korporace patří obchodní společnosti a družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy rozumíme družstvo a evropská družstevní společnost. Veřejná obchodní společnost je sdružení, kde alespoň dvě osoby podnikají pod společným jménem a ručí za své závazky veškerým svým majetkem společně a nerozdílně. Společnost je právnickou osobou a vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Komanditní společnost zakládá dva nebo více společníků, které nazýváme komplementáři a komanditisté. Komanditisté ručí do výše svého vkladu, vkládají do společnosti minimálně 5 tisíc Kč a mají pouze kontrolní pravomoc. 13 SYNEK, M.; KYSLINGEROVÁ, E. a kol Podniková Ekonomika. Praha: C. H. Beck. 2010, s

20 Komplementáři ručí celým svým majetkem, nemusí nic vkládat a přísluší jim obchodní řízení firmy. Zisk se rozděluje na základě společenské smlouvy. Společnost s ručením omezeným může založit i jedna osoba nebo maximálně padesát společníků. Výše základního kapitálu je minimálně 1 Kč. Společnost ručí veškerým majetkem a společník do výše nesplaceného vkladu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem, který společnost vede a jedná jejím jménem je jednatel, nebo jednatelé. Kontrolní funkci zřizuje dozorčí rada. Akciová společnost je zakládána jednou právnickou osobou nebo více zakladateli. Základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, při veřejné nabídce akcií je to minimálně 20 milionů Kč a bez veřejné nabídky akcií minimálně 2 miliony Kč. Společnost ručí celým svým majetkem a akcionáři za závazky společnosti neručí. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem je představenstvo, jenž řídí společnost a jedná jejím jménem. Na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti dohlíží dozorčí rada. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, není založeno za účelem vytváření zisku, ale za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Družstvo v České republice může mít minimálně 3 zakladatele. Členové neručí za závazky družstva, podmínkou jejich členství je splacení členského fondu. Základní kapitál družstva se skládá ze základních členských vkladů. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost družstva plní usnesení členské schůze. Kontrolní komise je kontrolním orgánem, který kontroluje veškerou činnost družstva. 1.4 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější a vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností. Než začneme svůj podnikatelský plán uvádět do života, je důležité, abychom si ověřili jeho reálnost a životaschopnost. Důvodů, proč bychom měli sestavit 19

21 podnikatelský plán, je samozřejmě více. Patří mezi ně například potřeba získat chybějící finanční prostředky, najít společníka, informovat své obchodní partnery, zaměstnance atd. Zejména začínající podnikatel, který má zajímavý podnikatelský nápad, pomocí zpracovaného podnikatelského plánu zjistí celkovou potřebu finančních prostředků, potřebu cizích zdrojů a možnosti jejich zhodnocení. Následně pak může oslovit investora, který bude od podnikatele očekávat odpovědi na následující otázky: Co podnikatel dělá? Co podnikatel nabízí? Co podnikatel potřebuje? 14 Podnikatelský plán má obvykle dvojí využití, a to interní a externí. Uvnitř firmy slouží jako nástroj plánovací, rozhodovací a kontrolní, využívá se zejména během zakládání firmy nebo před výraznými změnami, které mohou mít dlouhodobé důsledky pro chod podniku. Externí uplatnění podnikatelského plánu je velmi důležité, pokud má firma v úmyslu financovat investiční program pomocí cizího kapitálu nebo má zájem ucházet se o některý druh podnikatelské podpory a podobně. Při zpracování podnikatelského plánu by se měly dodržovat obecně platné zásady. Jejich účelem je ukázat, jak podnikatelský plán formulovat a zvýšit tak jeho rating v očích osob mimo podnik. Podnikatelský plán by měl být srozumitelný, stručný a přehledný, jednoduchý, měl by demonstrovat výhody produktu či služby pro zákazníky, orientovat se na budoucnost a měl by být co nejvěrohodnější a realistický. Obsah podnikatelského plánu není povinně stanoven, ale měl by obsahovat tyto základní body: - titulní list, - obsah, - úvod, účel a pozice dokumentu, - shrnutí, - popis podnikatelské příležitosti, - cíle firmy a vlastníků, - potenciální trhy, - analýza konkurence, 14 SRPOVÁ, J.; SVOBODOVÁ, I.; SKOPAL, P.; ORLÍK, T Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, s

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Pavla Kopská Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu U Otakarovy bašty Diplomová práce 2013 Zhodnocení podnikatelského záměru výstavby hotelu

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více