F02: Oznámení o zakázce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F02: Oznámení o zakázce"

Transkript

1 F02: Oznámení o zakázce Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do ID formuláře: Evidenční číslo zakázky: Kód pro související formulář: 945BFB54 Evidenční číslo formuláře: Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace Věstník veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek,cz). Službu zajišťuje společnost NESS Czech s.r.o.

2 Evropská unie Oddíl 1: Veřejný zadavatel Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Informace 8 on-line formuláře: 1.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa Oznámení o zakázce Úřední název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP Č Identifikační číslo: (je-li známo) Směrnice 2004/18/ES Poštovní adresa: Navigační 787 Obec: Jeneč PSČ: Stát: CZ Kontaktní místo: Tel.: K rukám: Marcely Šomkové Fax: Internetové adresy: (jsou-li k dispozici) Obecná adresa veřejného zadavatele: (URL) Adresa profilu zadavatele: (URL) Elektronický přístup k informacím: (URL) Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: (URL) (Podrobnější informace uveďte v příloze A) Další informace lze získat (Ö na výše uvedená kontaktní místa ( Jinde (vyplňte prosím přílohu Al) Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat (Ö na výše uvedená kontaktní místa C Jinde (vyplňte prosím přílohu All) Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány (j na výše uvedená kontaktní místa Jinam (vyplňte prosím přílohu Alll) 1.2) Druh veřejného zadavatele Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek (j Veřejnoprávní instituce ( Celostátní či federální úřad/agentura Jiný: (prosím upřesněte) ( Regionální či místní orgán ( Regionální či místní úřad/agentura 1.3) Hlavní předmět činnosti Služby pro širokou veřejnost Obrana Veřejný pořádek a bezpečnost ( Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace Bydlení a občanská vybavenost Sociální služby Rekreace, kultura a náboženství Životní prostředí I Školství Hospodářské a finanční záležitosti Jiný: (prosím upřesněte) Řízení letového provozu Zdravotnictví 1.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano (Ö ne (pokud ono, dolší informoce o těchto veřejných zodovotelích je možno uvést v příloze A) CS Stondordníformulóř 2 Oznámení o zokázce 1

3 stavební která Oddíl II: Předmět zakázky 11.1) Popis ) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do ) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění (Vyberte pouze jednu kategorii - práce, dodóvky nebo služby - nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů)) ( Stavební práce ( Dodávky Ci Služby Provádění r Koupě Kategorie služeb Č.: Ľ 6] Ľ E Projekt a provádění ( Nájem Provádění stavebních prací jakýmikoliv C Koupě najaté věci Pro kategorie služeb viz příloho Cl prostředky v souladu s požadavky C Koupě na splátky stanovenými veřejným zadavatelem r Kombinace uvedeného Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: KÓdNUTS[ ][ 1Ľ 1Ľ ][ I KÓdNUTS[ 1Ľ ][ ]L 1[ KÓdNUTSĽ ][ 1Ľ 1Ľ 1[ J KÓdNUTS[ ]( ][ 1Ľ 1[ ) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Oznámení se týká veřejné zakázky ĽOznámení se týká uzavření rámcové smlouvy ĽOznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS) ) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní) C Rámcová smlouva s několika účastníky Počet [ ][ 1Ľ nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet Ľ ] Ľ I Ľ 1 účastníků rámcové smlouvy Doba platnosti rámcové smlouvy v letech: [ ] [ I nebo v měsících: [ ] Ľ J Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: C Rámcová smlouva s jediným účastníkem Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pauze číselné údaje) Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: Ľ J Měna: Ľ I [ I Ľ I nebo rozsah: mezi ] a 1 Měna: Ľ I Ľ I Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: (je-li známo) ) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů): Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od 1. S do 30. 4, CS Standardní formulář 2 Oznámení o zakázce 2

4 11.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Hlavní slovník Doplňkový slovník (je-li to relevantní) Hlavnípředmět [ fl fl fl ] [ J [ fl ][ J[ J [ J Dalšípředměty [G][6].[ 5][lJ.[ 6]{4][O][O] [ [ ][ J[ fl 1[ I [ I[ ][ H I ĺ Í JÍ I.[ JÍ ].[ JÍ l.[ ][ J ĺ J Í ][ JÍ ][ 1 [ I [ JÍ ][ JÍ l Í Í JÍ I.[ JÍ I.Í J[ J.[ JÍ J [ J Í J[ JÍ J[ l [ J [ JÍ J[ JÍ I [ [ JÍ 1.1 J J. l[ J.[ ][ J [ J Í J[ JÍ J[ l Í J [ JÍ J[ JÍ J [ J ) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):J ano ) Části zakázky (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky) Rozdělení zakázky na části: ano (pokud ono) nabídky mohou být předkládány pro C pouze jednu část C několik částí C všechny části ) Informace o variantách Budou přijímány varianty Iano ne ne ne 11.2) Množství nebo rozsah zakázky ) Celkové množství nebo rozsah: (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek o opcí, je-li to relevantní) (je-li to relevantní, pauze číselné údaje) Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: [I J Měna: Í J [ J nebo rozsah: mezi [ J a Měna: I J Í J ) Informace o opcích (je-li to relevantní) Opce C ano (Ö ne (pokud ano) uveďte popis těchto opcí: (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny: v měsících: I J Í J nebo dnech: [ J [ ] I J Í J (ode dne zadání zakázky) ) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní) Tuto zakázku lze obnovit ano ne Počet možných obnovení: (je-li znám) [ J [ J I J nebo rozsah: mezi [ J I J J a Í J [ J (je-ii známc( uveďte vpřípadě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky: v měsících: Í J Í J nebo dnech: [ J [ J Í J [ J (ode dne zadání zakázky) 11.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Doba trvánív měsících: [ JÍ J nebo dnech: [ JÍ J[ ][ J (ode dne zadání zakázky) nebo Zahájení [OJ[1J/[OJ[5J/[2J[OJ[1J[5J(dd/mm/rrrr) Dokončení [3JÍOI/[Ol[4J/[2JIOJ[1JÍ9I(dd/mm/rrrr) CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce

5 - dle Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace 111.1) Podmínky vztahující se k zakázce ) Požadované zálohy a záruky: (je-ii to relevantní) ) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v Kč, v osmi splátkách. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě faktur daňových dokladů vystavených makléřem. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. 2 Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/OSO, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace ) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána: (je-li ta relevantní) ) Další zvláštní podmínky (je-li ta relevantní) Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám Lano (pokud ano) uveďte popis těchto zvláštních podmínek: ne 111.2) Podmínky účasti ) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel prokáže splnění profesních kval.předpokladů - dle 54 písm. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku či jině obdobné evidence. Výpis z OR nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 54 písm. b) předložením kopie povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zákona Č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů ) Ekonomická a finanční způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení dodavatele, ze kterého bude zřejmé, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku. Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) Dodavatel prokáže ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou, ze kterého bude zřejmé, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku. CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 4

6 doklad ) Technická způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: a) 56 odst. 2 písm. a) - o minimálně dvou významných službách poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejího rozsahu a doby plnění Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) a)dodav. prokáže spi. tech.kval.předp. dle 56 odst. 2 písm. a) předložením dokladu o minimálně dvou významných službách poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti pojištění majetku a přerušení provozu, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a s přiloženým osvěd. vydaným či podeps. veřejným zadav., pokud byly služby poskytovány veř.zad., nebo s přu. osvěd. vyd. jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veř. zad. nebo s přilož. sml. s jinou os. a dokl. o uskut. plnění dod., ne-ní-li souč.možné osvěd. od jiné os. získat z důvodu spočív. na její straně. Za 1 významnou službu se považuje služba pro 1 objednatele, jejímž předmětem je a) pojištění majetku s pojistnou částkou minimálně 6 mld. Kč a b) pojištění přerušení provozu s pojistnou částkou minimálně 3 mld. Kč ) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní) Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání 111.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby ) Informace o vyhrazení určité profesi Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi ano ne (pokud ano) uved te odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: Dodavatel musí předložit kopii povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů ) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby Eano Jne CS.Standardníformulář 2 Oznámení a zakózce

7 Oddíl IV: Řízení IV.1) Druh řízení IV.1.1) Druh řízení ( Otevřené r Omezené C Urychlené omezené Odůvodnění volby urychleného řízení; C Vyjednávací C Urychlené vyjednávací Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení) jano ne (pokud ano, uveďte jméno o adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace) Odůvodnění volby urychleného řízení; ( Soutěžní dialog IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vyjednávací řízení, soutěžní dialog) Předpokládaný počet zájemců L I Í I L I nebo Předpokládaný minimální počet [ ] [ J [ J a (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet [ J L J [ J Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog) Použiti vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ano j ne IV.2) Kritéria pro zaclání zakázky IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost) C Nejnižší nabídková cena nebo Ci hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska Ci kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by mělo být uvedeno spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu) C kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu Kritéria Váha Kritéria Váha 1. [Nabídková cena J [80 J 6. [ 2. [Poskytnutí bonifikace J [20 J 7. [ J L 3.1 J [ J8.[ J L 4.[ J Í IBL J L 5.[ ] L I 10.[ I L IV.2.2) Informace o elektronické dražbě Bude použita elektronická dražba ano ne (pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě: CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakózce 6

8 IV.3) Administrativní informace IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem: (je-li ta relevantní) RVZ/10629/14 lv.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky Ci ano ne (pokud ono) Ci Oznámení předběžných informací C Oznámení na profilu kupujícího ČíslooznámenívÚř.věst: [2][O][1]i41/S[11[8][31 [31[2][31[1j[31[41[ zedne [2][4]/[O][9]/[2][O][1][4] (dd/mm/rrrr) Jiná předchozí zveřejnění (je-lita relevantní) Císlo oznámenív Úř. věst [ ][ ][ fl ]/S [ fl j[ ] [ j[ ]( j[ ][ ][ ][ J ze dne [ fl ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Číslo oznámenív Úř. věst: [ fl ][ fl j/s I fl 1[ 1 [ 1[ ][ ][ Ji ][ ][ J ze dne [ II I / I fl ] / [ If fl fl ] (dd/mm/rrrr) IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům Datum: [O][9]/[1J[2]/[21[OJ[1][4](dd/mm/rrrr) Čas: [O][9]:[O][O] Dokumentace za úplatu ano (i ne (pokud ano, pouze číselné údaje) uvedte cenu: 1] Měna:[ ][ ][ Podmínky a způsob platby: IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast Datum:[O][9]/[1][2]/[2][O][1J[4](dd/mm/rrrr) Čas:[O][9]:[O][O] IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného o vyjednávacího řízení o soutěžního dialogu) Datum: [ II ]/[ ][ I/L ][ Ii J[ I (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány C Jakýkoli úředníjazyk EU fles1 CSflDAflDEfl ETfl ELflEN flfrflitfllv (i Úřední jazyk (jazyky) EU: LT HU MT NL PL PT SK SL Fl SV Jiný: lv.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán do: [2 ][7]/[OJ[2]/[2J{O ][1]15 ] nebo (dd/mm/rrrr) Doba trvánív měsících: I fl ][ J nebo dnech: [ ][ Ii I (od uplynutí lhůty pro podání nabídek) IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek Datum: [O]19]/[1J[2]/12][O]i1][4] (dd/mm/rrrr) Čas:I1I[O]:[O]iO] (je-li to relevantní) Místo: IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč 1 Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (Je-li to relevantní) (Ö ano C ne (pokud ono) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek s nabídkami se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Více v ZD. CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 7

9 Oddíl VI: Doplňující informace Vl.1) Informace o opakování zakázek (je-ii to relevantní) Jde o opakovanou zakázku C ano ( ne (pokud ano) uved te předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: Vl.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie C ano (I ne (pokud ono) uvedte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Vl.3) Další informace: (je-ii to relevantní) Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je k dispozici na profilu zadavatele http :1/sl uzby.e-zakazky.cz/profilzadavatele/detailzadavatele.aspx?l DZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c Vl.4) Odvolací řízení Vl.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7 Obec: Brno PSČ: Stát: CZ Tel.: Internetová adresa: (URL) Fax: Subjekt odpovědný za mediační řízení (Je-li to relevantní) Úřední název: Poštovní adresa: Obec: PSČ: Stát: Internetová adresa: (URI.) Vl.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod Vl.4.2 nebo podle potřeby bod Vl.4.3) Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hosp.soutěžeje podání námitek k zadavateli,které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá.zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS do 1 fl dnů nd dnriiřpní rn7hndnljtí n nmitkirh nhn dn 7 dnů nd ndiní nmitpk nnkiid 7dutPl n nmitkrh nrn,hndi VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání Úřední název: Poštovní adresa: Tel.: [ Fax: Obec: PSČ: Stát: Internetová adresa: (URI.) Vl.5)Datumodeslánítohotooznámení: Tel.: Fax: [2]I0]/[1)[0]/[2](0]I1][4](dd/mm/rrrr) CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 8

10 Číslo objednávky (Vaše Č. jednací): RVZ/10629/14 Objednávka k uveřejnění informací ve WZ Typ formuláře: (I řádný C opravný 1) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ Evidenční číslo VZ: Kód pro související formulář: 945BFB54 Datum objednávky: E2 / / Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do II) Informace pro statistické účely IČO zadavatele: IČO dodavatele: IČO není přiděleno IČO není přiděleno Den nar. zadavatele: / / Den nar. dodavatele: / / Kód obce zadavatele (ZÚJ): Kód právní formy dodavatele: Kód právní formy zadavatele: 301 Limit veřejné zakázky / koncese: nadlimitní C podlimitní Převažující zdroj financování ( Vlastní zdroje zadavatele C Soukromé zdroje (např. formou PPP projektu) C Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR C Jiný zdroj financování C ZdrojezfondůEU Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ( ano C ne Jedná se o povinné uveřejněnív Úředním věstníku EU: ano C ne Jedná se o významnou veřejnou zakázku dle š 16a zákona č. 137/2006 Sb.: C ano ne Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.: C ano C ne Jedná se o uveřejnění týkající se profilu zadavatele: C, ano C ne Jedná se o veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové smlouvy: C.. ano ( ne Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: C ano C ne Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ: (i ano C ne Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: C ano ( ne III) Objednávající Obch. firma / název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) IČO: DIČ: CZ Stát: CZ EJ IČO není přiděleno není plátce DPH Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: CS Objednávka I

11 Kontaktní osoba Příjmení: Šomková Jméno: Marcela Telefon: IV) Fakturu vystavit na Způsob fakturace: Obch. firma J název: Přeji si zaslat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění C Přeji si zaslat fakturu v listinné podobě souhrnně za zúčtovací období Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IČO: DIČ: CZ Stát: Cz Ičo není přiděleno není plátce DPH Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PsČ: Bankovní spojení Číslo účtu: Kód banky: 0300 IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP V) Fakturu zaslat na adresu Obch. firma / název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: Stát: Cz VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu Příjmení: Šomková Jméno: Marcela Obch. firma J název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: Stát: CZ Objednávka není součástí formuláře dle zákona č. 137/2006 Sb. Razítko a podpis (pouze při listinném odesílání) CS Objednávka vll.3 2

12 Řízení letového provozu IIII I IIII IIIII I IIII lilii IIII České republiky RVZí53O/2Ot4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějšĺch předpisů (dále Jen ZVi) OTEVŘENÉ ŘĺZENI Název veřejné zakázky: Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období Od do Zadavatel veřejné zakázky: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Navigační Jeneč IČO: DIČ: CZ V Jenči ne: Ing. Jan generální ředitel RLP CR, sp.

13 Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjinu jinou než leteckou na období od do Obsah: 1. INFORMACE O ZADAVATELI ZÁKLADN1 ÚDAJE STATUTÁRN1 ORGÁN ZADAVATELE KONTAKTNÍ OSOBY 3 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PoPis PŘEDMĚTU PLNĚNI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE V PRÚBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENI 4 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTOPLNĚNÍVEŘEJNÉZAKÁZKY 4 4. KVALIFIKACEUCHAZEČŮ 4 5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 7 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 7 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 7 8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 8 9. NABÍDKA JISTOTA OTEVÍRÁNÍOBÁLEKSNABÍDKAMI PRÁVAZADAVATELE 11 Stránka 2 z 11

14 Pojištěni majetku, přerušení provozu apojištění odpovědnosti za zj;nu jinou než leteckou na období od do Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Název: Rízeni letového provozu České republiky, státní podnik (RLP ČR, sp.) Sídlo: Navigační 787, Jeneč IČO: DIČ: CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: uzby.e-zakazky. cz/profilzadavatele/detailzadavatele.aspx? I DZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1 f034c285e4c 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je generální ředitel Ing. Jan Klas. Osoba oprávněná k činění právních úkonů jménem zadavatele v souvislosti s touto veřejnou zakázkou: Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje LNS. Osoba oprávněná k uzavření smlouvy: Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktnĺ osobou v organizačních věcech souvisejĺcích s touto veřejnou zakázkou je Marcela Šomková, tel , fax: , somkovaans.cz Za odpovědi na případné dotazy technického charakteru odpovídá JUDr. Jana Mašková. Veškeré písemnosti souvisejĺcí s touto veřejnou zakázkou je uchazeč povinen doručit buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo poštou na následující adresu: Rízeni letového provozu ČR, sp., Navigační 787, Jeneč, PSČ: , a to vždy s uvedením kontaktní osoby Marcely Šomkové. 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavřeni pojistné smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištěni odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do Detailní zadání předmětu plněni veřejné zakázky je obsaženo v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách č. 1 3 Příloha č. 1 ZD Specifikace pojištění majetku, přerušení provozu a odpovědnosti za újmu jinou než leteckou Příloha č. 2 ZD Zpráva o rizicich Příloha č. 3 ZD Pojistná smlouva na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou č. 316/2014/PSIO8O Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: , Název: Pojištění majetku, Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu 2,2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené vjednotlivých částech této zadávací dokumentace a vjejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plněni veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptováni požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče Stránka 3 zli

15 Pojištěni majetku, přerušení provozu apojištění odpovědnosti za zj;nu jinou než leteckou na období odl ]5do z další účasti v zadávacĺm řízení. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je k dispozici na profilu zadavatele: czlprofilzadavateleldetailzadavatele. aspx?l DZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c 2.3 Vzájemná komunikace v průběhu zadávacího řízení Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení stanovuje zadavatel adresu pro doručování, která je uvedena v bodu 1.3 této zadávací dokumentace, a to k rukám Marcely Šomkové. Písemná žádost o dodatečné informace kzadávacím podmínkám musí být doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. Zadavatel vždy zároveň uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. Zádáme uchazeče, aby změny vyplývající z poskytnutí dodatečných informací vždy zohlednil a zapracoval do souvisejících dokumentů před podáním nabídky. V opačném případě bude konání uchazeče považováno za neakceptování zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Pojistná smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ato od do Místo plněni veřejné zakázky Pro pojištění majetku a přerušení provozu se pojištění vztahuje na místa na území Ceské republiky, která pojištěný oprávněně užívá, s výjimkou pojištění věcí během silniční přepravy s územním rozsahem Evropa. Pro pojištění odpovědnosti za újmu se pojištění sjednává s územním rozsahem Evropa. 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace Vymezení kvalifikace a její minimální úrovně, prokázání a forma splnění Základní kvalifikační předpoklady dle 53 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen Stránka 4 z 11

16 Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjmu jinou než leteckou na období od do statutárního orgánu této právnické osoby; podává-ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčriího řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to Jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby j) odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písm. a) a b) předložením prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů příslušných osob, písm. f) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení, písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce (Ceská správa sociálního zabezpečení), písm. c) až e) a g), i) až k) předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a), b) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží, a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména povolení k provozování pojišt ovací nebo zajišt ovací činnosti podle z. Č. 277/2009 Sb., o pojišt ovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů - písm. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů - písm. b) předložením kopie povolení k provozování pojišt ovaci nebo zajišt ovací činnosti podle z. č. 277/2009 Sb., o pojišt ovnictví, ve znění pozdějších předpisů Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 odst. 1. písm. c) ZVZ Dodavatel prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku předložením čestného prohlášeni podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Stránka 5 z 11

17 Pojištěni majetku, pře;zišení provozu apojištění odpovědnosti za zamnu jinou než leteckou na období od J do Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plněni. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva 5 jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívající na její straně. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 písma) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 - písm. a) ZVZ předložením seznamu o minimálně dvou významných službách poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti pojištění majetku a přerušení provozu, s uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí a s přiloženým osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytována veřejnému zadavateli, nebo s přiloženým osvědčením vydaným jinou osobou, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo s přiloženou smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Za I významnou službu se považuje služba pro Jednoho objednatele, jejímž předmětem je a) pojištění majetku s pojistnou částkou minimálně 6 mld. Kč a b) pojištění přerušení provozu s pojistnou částkou minimálně 3 mld. Kč Forma splnění kvalifikace Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předloží uchazeč v samostatné části nabídky nazvané Kvalifikace v souladu s požadavky na strukturu nabídky dle odst. 9.8 zadávací dokumentace. Pokud není dodavatel schopen prokázat splněni určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně prokázat splněni základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona; splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám zjakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. a) až d) ZVZ Jak v ČR, tak i v zemi jejího sídla, případně bydliště podle právního řádu tam platného, a to výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo čestným prohlášením, pokud se podle právního řádu platného v zemi Stránka 6 zli

18 Pojištěni inajeikzi, pře1ušeníprovozz1 a pojištění odpovědnosti za ij;nujinozi než leteckou na období od] do sídla, místa podnikánĺ nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává. Doklady prokazujĺcí splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně sjejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.2 Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude s přihlédnutím k 60 odst. I ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutĺ o jeho vyloučení s uvedením důvodu. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Zadavatel spolupracuje s pojišt ovacím makléřem řádně registrovaným v souladu se zákonem č Sb., o pojišt ovacích makléřích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracující pojišťovací makléř je odměňován pouze přímo zadavatelem a nebude tak odměněn formou provize od pojistitele po uzavření pojistné smlouvy mezi zadavatelem a vybraným pojistitelem. Nabídková cena proto nebude obsahovat odměnu (provizi) pro pojišt ovacího makléře. Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za plnění veřejné zakázky včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících. Nabídková cena bude uvedena v Kč v následující struktuře: a) Pojistné za pojištění majetku a přerušení provozu za 1 pojistný rok činí Kč b) Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu, včetně profesní za 1 pojistný rok činí Kč c) Roční pojistné celkem (prostý součet za položky uvedené v ad a) a ad b) činí Kč d) Cena pojistného za období od do (čtyřnásobek položky uvedené v ad c)) činí Kč Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení nabídkové ceny. 6. Platební podmínky 6.1 Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v Kč, v osmi splátkách. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě faktur daňových dokladů vystavených makléřem. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. 2 Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. 7. Obchodní podmínky 7.1 Uchazeč je povinen podat na plnění této veřejné zakázky jediný návrh Pojistné smlouvy. Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu Pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. V případě nabídky podávané společně několika uchazeči je uchazeč oprávněn upravit návrh Pojistné smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 7.2 Návrh Pojistné smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena. 7.3 Návrh Pojistné smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu Pojistné smlouvy včetně jejích příloh není předložením řádné požadované Pojistné smlouvy. Podává- Ii nabídku více uchazečů Stránka 7 z 11

19 Pojištění ;najet/w, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjtnu jinou než leteckou na období od do společně (jako sdružení uchazečů), návrh Pojistné smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za uchazeče všech uchazečů, kteří tvoří sdružení nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdruženĺ k tomuto úkonu výslovně zmocněn. Takové zmocnění pak musí vyplývat z listiny dle odst. 7.5 této zadávací dokumentace. 7.4 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 7.5 Podává-li nabídku více uchazečů společně Uako sdružení uchazečů), jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (smlouva) musí rovněž zřetelně vymezovat, který z uchazečů je oprávněn vystupovat jako reprezentant sdružení. 8. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno dle 79 odst. 1 ZVZ podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu: II Nabídková cena 80% 21 Poskytnutí bonifikace 20% II Nabídková cena - 80% Jedná se o nabídkovou cenu uvedenou v Kč za plnění veřejné zakázky v období od do Nejlépe bude zadavatelem v rámci tohoto kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, za kterou uchazeč obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky budou vztaženy poměrně k nejnižší nabídkové ceně a přidělen dosažený počet bodů (NX100/H, kde N představuje hodnotu nejnižší nabídkové ceny a H představuje hodnotu právě hodnocené nabídky). Přidělené body budou přeneseny do váhy tohoto kritéria, tj. 80%. 2! Poskytnutí bonifikace 20% Jedná se o poskytnuti bonifikace, při které pojistitel v závislosti na dosaženém škodním průběhu poskytne slevu z pojistného za uplynulé pojistné období, v němž byl škodní průběh sledován. Škodním průběhem se pro účely tohoto ujednání rozumí podíl vyplacených škod a rezerv na vzniklé škody v příslušném pojistném období a pojistného v příslušném pojistném období. Škodním procentem (dále jen škodní % ) se rozumí vyjádření škodního průběhu v procentech ze základu přijatého pojistného za posuzované období. Hodnocení bude provedeno pomocí pevně dané bodovací stupnice, přidělení bodů za kritérium Poskytn utí bonifikace bude následující: 100 bodů obdrží uchazeč, který se zaváže v článku 7. Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080 k poskytnutí bonifikace v následujícím rozmezí: a) V případě, že škodní průběh pojistníka bude 0% maximálně však do 10% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 10% ze zaplaceného pojistného. b) V případě, že škodní průběh pojistníka bude větši než 10% maximálně však do 20% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 5% ze zaplaceného pojistného. 50 bodů obdrží uchazeč, který se zaváže v článku 7. Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080 k poskytnutí bonifikace v následujícím rozmezí: a) V případě, že škodní průběh pojistníka bude 0% maximálně však do 10% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 5% ze zaplaceného pojistného. b) V případě, že škodní průběh pojistníka bude větší než 10% maximálně však do 20% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 2% ze zaplaceného pojistného. O bodů obdrží uchazeč, který neposkytne v článku 7. Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080 bonifikaci. Jakákoliv jiná kombinace poskytnuté bonifikace, než je výše uvedená, nebude zadavatelem brána na Stránka8z 11

20 Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjinu jinou než leteckou na období od do zřetel a nebude jĺ tudíž přiděleno žádné bodové ohodnocení. Přidělené body budou přeneseny do váhy tohoto kritéria, tj. 20%. Nejlépe bude zadavatelem hodnocena nabídka, která prostým součtem vážených bodů za kritéria 1/ a 2/ obdrží nejvyšší počet bodů. Nabídky budou seřazeny od nabĺdky s nejvyšším počtem dosažených bodů po nabídku s nejnižším počtem dosažených bodů, a tímto způsobem bude určeno konečné pořadí nabĺdek. 9. Nabídka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem oprávněné osoby uchazeče, označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotvĺrat. Na obálce musí být vyznačeny identifikačnĺ údaje o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační čĺslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 a 6 ZVZ. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Každý uchazeč může předložit pouze 1 nabídku. Součástí nabídky musí rovněž podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ být: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podáni nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 9.3 Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu zadávací lhůty, toje do Ustanovením 43 ZVZ se řídí stavění zadávací lhůty. 9.4 Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; nad rámec zákona zadavatel žádá uchazeče o předložení druhého výtisku nabídky s označením Kopie. Nepředložení tohoto druhého výtisku není důvodem pro vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. 9.5 Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku vice dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 9.6 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splněni kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit nabídku v elektronické podobě ve formátu PDF i MS Office. Stránka 9 zli

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Dodávka antivirových produktů a poskytování souvisejících služeb ID formuláře: 555012 Evidenční číslo zakázky: 405049 Kód pro související formulář: 33FA51BC Evidenční číslo formuláře:

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb ID formuláře: 652264 Evidenční číslo zakázky: 528308 Evidenční číslo formuláře:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurování stroje chórových varhan ID formuláře: 537546 Evidenční číslo zakázky: 492765 Evidenční

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Pojištění letecké odpovědnosti na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 ID formuláře: 485133 Evidenční číslo zakázky: 481653 Kód pro související formulář: 2AF8B46D Evidenční číslo

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Page 1 of 6 Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie Oddíl I: Veřejný zadavatel 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42 670

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Evropská unie Oddíl I: Veřejný zadavatel Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Evidenční číslo zakázky: 346475 Evidenční číslo formuláře: 7302011046475 Kód pro související formulář: 9ED7E2A7 Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6006431702001 Typ formuláře: Řádný Evid. číslo v IS VZ US: 60064317 Číslo objednávky: 123 Limity: Nadlimitní IČO zadavatele: 00268810 Datum zveřejnění: 19.08.2011 Datum

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia:

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: Chrudimská nemocnice, a.s. ÚKLIDOVÉ SLUŽBY Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování specializovaných úklidových služeb v budovách Chrudimské nemocnice, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými

Více

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže KÁVOVINY akciová společnost KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže Předmětem zakázky je dodání nové strojní technologie určené na zpracování předvařené rýže a dále poskytnutí služeb spočívajících

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

F13: Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon

F13: Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon F13: Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon Odvlhčení Základní školy Provodín ID formuláře: 533864 Evidenční číslo zakázky: 497667 Kód pro související formulář: 5FEl0221 Evidenční číslo formuláře: 7413010097667

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Oddíl I: Veřejný zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky

CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242389-2012:text:cs:html CZ-Plzeň: Ortopedické implantáty 2012/S 145-242389 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více