F02: Oznámení o zakázce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F02: Oznámení o zakázce"

Transkript

1 F02: Oznámení o zakázce Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do ID formuláře: Evidenční číslo zakázky: Kód pro související formulář: 945BFB54 Evidenční číslo formuláře: Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace Věstník veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek,cz). Službu zajišťuje společnost NESS Czech s.r.o.

2 Evropská unie Oddíl 1: Veřejný zadavatel Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Informace 8 on-line formuláře: 1.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa Oznámení o zakázce Úřední název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP Č Identifikační číslo: (je-li známo) Směrnice 2004/18/ES Poštovní adresa: Navigační 787 Obec: Jeneč PSČ: Stát: CZ Kontaktní místo: Tel.: K rukám: Marcely Šomkové Fax: Internetové adresy: (jsou-li k dispozici) Obecná adresa veřejného zadavatele: (URL) Adresa profilu zadavatele: (URL) Elektronický přístup k informacím: (URL) Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: (URL) (Podrobnější informace uveďte v příloze A) Další informace lze získat (Ö na výše uvedená kontaktní místa ( Jinde (vyplňte prosím přílohu Al) Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat (Ö na výše uvedená kontaktní místa C Jinde (vyplňte prosím přílohu All) Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány (j na výše uvedená kontaktní místa Jinam (vyplňte prosím přílohu Alll) 1.2) Druh veřejného zadavatele Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek (j Veřejnoprávní instituce ( Celostátní či federální úřad/agentura Jiný: (prosím upřesněte) ( Regionální či místní orgán ( Regionální či místní úřad/agentura 1.3) Hlavní předmět činnosti Služby pro širokou veřejnost Obrana Veřejný pořádek a bezpečnost ( Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace Bydlení a občanská vybavenost Sociální služby Rekreace, kultura a náboženství Životní prostředí I Školství Hospodářské a finanční záležitosti Jiný: (prosím upřesněte) Řízení letového provozu Zdravotnictví 1.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano (Ö ne (pokud ono, dolší informoce o těchto veřejných zodovotelích je možno uvést v příloze A) CS Stondordníformulóř 2 Oznámení o zokázce 1

3 stavební která Oddíl II: Předmět zakázky 11.1) Popis ) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do ) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění (Vyberte pouze jednu kategorii - práce, dodóvky nebo služby - nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů)) ( Stavební práce ( Dodávky Ci Služby Provádění r Koupě Kategorie služeb Č.: Ľ 6] Ľ E Projekt a provádění ( Nájem Provádění stavebních prací jakýmikoliv C Koupě najaté věci Pro kategorie služeb viz příloho Cl prostředky v souladu s požadavky C Koupě na splátky stanovenými veřejným zadavatelem r Kombinace uvedeného Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: KÓdNUTS[ ][ 1Ľ 1Ľ ][ I KÓdNUTS[ 1Ľ ][ ]L 1[ KÓdNUTSĽ ][ 1Ľ 1Ľ 1[ J KÓdNUTS[ ]( ][ 1Ľ 1[ ) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Oznámení se týká veřejné zakázky ĽOznámení se týká uzavření rámcové smlouvy ĽOznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS) ) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní) C Rámcová smlouva s několika účastníky Počet [ ][ 1Ľ nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet Ľ ] Ľ I Ľ 1 účastníků rámcové smlouvy Doba platnosti rámcové smlouvy v letech: [ ] [ I nebo v měsících: [ ] Ľ J Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: C Rámcová smlouva s jediným účastníkem Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pauze číselné údaje) Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: Ľ J Měna: Ľ I [ I Ľ I nebo rozsah: mezi ] a 1 Měna: Ľ I Ľ I Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: (je-li známo) ) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů): Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od 1. S do 30. 4, CS Standardní formulář 2 Oznámení o zakázce 2

4 11.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Hlavní slovník Doplňkový slovník (je-li to relevantní) Hlavnípředmět [ fl fl fl ] [ J [ fl ][ J[ J [ J Dalšípředměty [G][6].[ 5][lJ.[ 6]{4][O][O] [ [ ][ J[ fl 1[ I [ I[ ][ H I ĺ Í JÍ I.[ JÍ ].[ JÍ l.[ ][ J ĺ J Í ][ JÍ ][ 1 [ I [ JÍ ][ JÍ l Í Í JÍ I.[ JÍ I.Í J[ J.[ JÍ J [ J Í J[ JÍ J[ l [ J [ JÍ J[ JÍ I [ [ JÍ 1.1 J J. l[ J.[ ][ J [ J Í J[ JÍ J[ l Í J [ JÍ J[ JÍ J [ J ) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):J ano ) Části zakázky (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky) Rozdělení zakázky na části: ano (pokud ono) nabídky mohou být předkládány pro C pouze jednu část C několik částí C všechny části ) Informace o variantách Budou přijímány varianty Iano ne ne ne 11.2) Množství nebo rozsah zakázky ) Celkové množství nebo rozsah: (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek o opcí, je-li to relevantní) (je-li to relevantní, pauze číselné údaje) Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: [I J Měna: Í J [ J nebo rozsah: mezi [ J a Měna: I J Í J ) Informace o opcích (je-li to relevantní) Opce C ano (Ö ne (pokud ano) uveďte popis těchto opcí: (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny: v měsících: I J Í J nebo dnech: [ J [ ] I J Í J (ode dne zadání zakázky) ) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní) Tuto zakázku lze obnovit ano ne Počet možných obnovení: (je-li znám) [ J [ J I J nebo rozsah: mezi [ J I J J a Í J [ J (je-ii známc( uveďte vpřípadě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky: v měsících: Í J Í J nebo dnech: [ J [ J Í J [ J (ode dne zadání zakázky) 11.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Doba trvánív měsících: [ JÍ J nebo dnech: [ JÍ J[ ][ J (ode dne zadání zakázky) nebo Zahájení [OJ[1J/[OJ[5J/[2J[OJ[1J[5J(dd/mm/rrrr) Dokončení [3JÍOI/[Ol[4J/[2JIOJ[1JÍ9I(dd/mm/rrrr) CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce

5 - dle Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace 111.1) Podmínky vztahující se k zakázce ) Požadované zálohy a záruky: (je-ii to relevantní) ) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v Kč, v osmi splátkách. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě faktur daňových dokladů vystavených makléřem. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. 2 Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/OSO, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace ) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána: (je-li ta relevantní) ) Další zvláštní podmínky (je-li ta relevantní) Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám Lano (pokud ano) uveďte popis těchto zvláštních podmínek: ne 111.2) Podmínky účasti ) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel prokáže splnění profesních kval.předpokladů - dle 54 písm. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku či jině obdobné evidence. Výpis z OR nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 54 písm. b) předložením kopie povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zákona Č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů ) Ekonomická a finanční způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení dodavatele, ze kterého bude zřejmé, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku. Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) Dodavatel prokáže ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou, ze kterého bude zřejmé, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku. CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 4

6 doklad ) Technická způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: a) 56 odst. 2 písm. a) - o minimálně dvou významných službách poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejího rozsahu a doby plnění Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) a)dodav. prokáže spi. tech.kval.předp. dle 56 odst. 2 písm. a) předložením dokladu o minimálně dvou významných službách poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti pojištění majetku a přerušení provozu, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a s přiloženým osvěd. vydaným či podeps. veřejným zadav., pokud byly služby poskytovány veř.zad., nebo s přu. osvěd. vyd. jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veř. zad. nebo s přilož. sml. s jinou os. a dokl. o uskut. plnění dod., ne-ní-li souč.možné osvěd. od jiné os. získat z důvodu spočív. na její straně. Za 1 významnou službu se považuje služba pro 1 objednatele, jejímž předmětem je a) pojištění majetku s pojistnou částkou minimálně 6 mld. Kč a b) pojištění přerušení provozu s pojistnou částkou minimálně 3 mld. Kč ) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní) Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání 111.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby ) Informace o vyhrazení určité profesi Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi ano ne (pokud ano) uved te odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: Dodavatel musí předložit kopii povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů ) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby Eano Jne CS.Standardníformulář 2 Oznámení a zakózce

7 Oddíl IV: Řízení IV.1) Druh řízení IV.1.1) Druh řízení ( Otevřené r Omezené C Urychlené omezené Odůvodnění volby urychleného řízení; C Vyjednávací C Urychlené vyjednávací Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení) jano ne (pokud ano, uveďte jméno o adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace) Odůvodnění volby urychleného řízení; ( Soutěžní dialog IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vyjednávací řízení, soutěžní dialog) Předpokládaný počet zájemců L I Í I L I nebo Předpokládaný minimální počet [ ] [ J [ J a (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet [ J L J [ J Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog) Použiti vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ano j ne IV.2) Kritéria pro zaclání zakázky IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost) C Nejnižší nabídková cena nebo Ci hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska Ci kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by mělo být uvedeno spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu) C kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu Kritéria Váha Kritéria Váha 1. [Nabídková cena J [80 J 6. [ 2. [Poskytnutí bonifikace J [20 J 7. [ J L 3.1 J [ J8.[ J L 4.[ J Í IBL J L 5.[ ] L I 10.[ I L IV.2.2) Informace o elektronické dražbě Bude použita elektronická dražba ano ne (pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě: CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakózce 6

8 IV.3) Administrativní informace IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem: (je-li ta relevantní) RVZ/10629/14 lv.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky Ci ano ne (pokud ono) Ci Oznámení předběžných informací C Oznámení na profilu kupujícího ČíslooznámenívÚř.věst: [2][O][1]i41/S[11[8][31 [31[2][31[1j[31[41[ zedne [2][4]/[O][9]/[2][O][1][4] (dd/mm/rrrr) Jiná předchozí zveřejnění (je-lita relevantní) Císlo oznámenív Úř. věst [ ][ ][ fl ]/S [ fl j[ ] [ j[ ]( j[ ][ ][ ][ J ze dne [ fl ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Číslo oznámenív Úř. věst: [ fl ][ fl j/s I fl 1[ 1 [ 1[ ][ ][ Ji ][ ][ J ze dne [ II I / I fl ] / [ If fl fl ] (dd/mm/rrrr) IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům Datum: [O][9]/[1J[2]/[21[OJ[1][4](dd/mm/rrrr) Čas: [O][9]:[O][O] Dokumentace za úplatu ano (i ne (pokud ano, pouze číselné údaje) uvedte cenu: 1] Měna:[ ][ ][ Podmínky a způsob platby: IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast Datum:[O][9]/[1][2]/[2][O][1J[4](dd/mm/rrrr) Čas:[O][9]:[O][O] IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného o vyjednávacího řízení o soutěžního dialogu) Datum: [ II ]/[ ][ I/L ][ Ii J[ I (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány C Jakýkoli úředníjazyk EU fles1 CSflDAflDEfl ETfl ELflEN flfrflitfllv (i Úřední jazyk (jazyky) EU: LT HU MT NL PL PT SK SL Fl SV Jiný: lv.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán do: [2 ][7]/[OJ[2]/[2J{O ][1]15 ] nebo (dd/mm/rrrr) Doba trvánív měsících: I fl ][ J nebo dnech: [ ][ Ii I (od uplynutí lhůty pro podání nabídek) IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek Datum: [O]19]/[1J[2]/12][O]i1][4] (dd/mm/rrrr) Čas:I1I[O]:[O]iO] (je-li to relevantní) Místo: IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč 1 Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (Je-li to relevantní) (Ö ano C ne (pokud ono) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek s nabídkami se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Více v ZD. CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 7

9 Oddíl VI: Doplňující informace Vl.1) Informace o opakování zakázek (je-ii to relevantní) Jde o opakovanou zakázku C ano ( ne (pokud ano) uved te předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: Vl.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie C ano (I ne (pokud ono) uvedte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Vl.3) Další informace: (je-ii to relevantní) Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je k dispozici na profilu zadavatele http :1/sl uzby.e-zakazky.cz/profilzadavatele/detailzadavatele.aspx?l DZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c Vl.4) Odvolací řízení Vl.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7 Obec: Brno PSČ: Stát: CZ Tel.: Internetová adresa: (URL) Fax: Subjekt odpovědný za mediační řízení (Je-li to relevantní) Úřední název: Poštovní adresa: Obec: PSČ: Stát: Internetová adresa: (URI.) Vl.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod Vl.4.2 nebo podle potřeby bod Vl.4.3) Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hosp.soutěžeje podání námitek k zadavateli,které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá.zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS do 1 fl dnů nd dnriiřpní rn7hndnljtí n nmitkirh nhn dn 7 dnů nd ndiní nmitpk nnkiid 7dutPl n nmitkrh nrn,hndi VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání Úřední název: Poštovní adresa: Tel.: [ Fax: Obec: PSČ: Stát: Internetová adresa: (URI.) Vl.5)Datumodeslánítohotooznámení: Tel.: Fax: [2]I0]/[1)[0]/[2](0]I1][4](dd/mm/rrrr) CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 8

10 Číslo objednávky (Vaše Č. jednací): RVZ/10629/14 Objednávka k uveřejnění informací ve WZ Typ formuláře: (I řádný C opravný 1) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ Evidenční číslo VZ: Kód pro související formulář: 945BFB54 Datum objednávky: E2 / / Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do II) Informace pro statistické účely IČO zadavatele: IČO dodavatele: IČO není přiděleno IČO není přiděleno Den nar. zadavatele: / / Den nar. dodavatele: / / Kód obce zadavatele (ZÚJ): Kód právní formy dodavatele: Kód právní formy zadavatele: 301 Limit veřejné zakázky / koncese: nadlimitní C podlimitní Převažující zdroj financování ( Vlastní zdroje zadavatele C Soukromé zdroje (např. formou PPP projektu) C Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR C Jiný zdroj financování C ZdrojezfondůEU Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ( ano C ne Jedná se o povinné uveřejněnív Úředním věstníku EU: ano C ne Jedná se o významnou veřejnou zakázku dle š 16a zákona č. 137/2006 Sb.: C ano ne Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.: C ano C ne Jedná se o uveřejnění týkající se profilu zadavatele: C, ano C ne Jedná se o veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové smlouvy: C.. ano ( ne Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: C ano C ne Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ: (i ano C ne Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: C ano ( ne III) Objednávající Obch. firma / název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) IČO: DIČ: CZ Stát: CZ EJ IČO není přiděleno není plátce DPH Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: CS Objednávka I

11 Kontaktní osoba Příjmení: Šomková Jméno: Marcela Telefon: IV) Fakturu vystavit na Způsob fakturace: Obch. firma J název: Přeji si zaslat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění C Přeji si zaslat fakturu v listinné podobě souhrnně za zúčtovací období Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) IČO: DIČ: CZ Stát: Cz Ičo není přiděleno není plátce DPH Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PsČ: Bankovní spojení Číslo účtu: Kód banky: 0300 IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP V) Fakturu zaslat na adresu Obch. firma / název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: Stát: Cz VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu Příjmení: Šomková Jméno: Marcela Obch. firma J název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: Stát: CZ Objednávka není součástí formuláře dle zákona č. 137/2006 Sb. Razítko a podpis (pouze při listinném odesílání) CS Objednávka vll.3 2

12 Řízení letového provozu IIII I IIII IIIII I IIII lilii IIII České republiky RVZí53O/2Ot4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějšĺch předpisů (dále Jen ZVi) OTEVŘENÉ ŘĺZENI Název veřejné zakázky: Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období Od do Zadavatel veřejné zakázky: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Navigační Jeneč IČO: DIČ: CZ V Jenči ne: Ing. Jan generální ředitel RLP CR, sp.

13 Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjinu jinou než leteckou na období od do Obsah: 1. INFORMACE O ZADAVATELI ZÁKLADN1 ÚDAJE STATUTÁRN1 ORGÁN ZADAVATELE KONTAKTNÍ OSOBY 3 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PoPis PŘEDMĚTU PLNĚNI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE V PRÚBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENI 4 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTOPLNĚNÍVEŘEJNÉZAKÁZKY 4 4. KVALIFIKACEUCHAZEČŮ 4 5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 7 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 7 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 7 8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 8 9. NABÍDKA JISTOTA OTEVÍRÁNÍOBÁLEKSNABÍDKAMI PRÁVAZADAVATELE 11 Stránka 2 z 11

14 Pojištěni majetku, přerušení provozu apojištění odpovědnosti za zj;nu jinou než leteckou na období od do Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Název: Rízeni letového provozu České republiky, státní podnik (RLP ČR, sp.) Sídlo: Navigační 787, Jeneč IČO: DIČ: CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: uzby.e-zakazky. cz/profilzadavatele/detailzadavatele.aspx? I DZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1 f034c285e4c 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je generální ředitel Ing. Jan Klas. Osoba oprávněná k činění právních úkonů jménem zadavatele v souvislosti s touto veřejnou zakázkou: Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje LNS. Osoba oprávněná k uzavření smlouvy: Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktnĺ osobou v organizačních věcech souvisejĺcích s touto veřejnou zakázkou je Marcela Šomková, tel , fax: , somkovaans.cz Za odpovědi na případné dotazy technického charakteru odpovídá JUDr. Jana Mašková. Veškeré písemnosti souvisejĺcí s touto veřejnou zakázkou je uchazeč povinen doručit buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo poštou na následující adresu: Rízeni letového provozu ČR, sp., Navigační 787, Jeneč, PSČ: , a to vždy s uvedením kontaktní osoby Marcely Šomkové. 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavřeni pojistné smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištěni odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od do Detailní zadání předmětu plněni veřejné zakázky je obsaženo v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách č. 1 3 Příloha č. 1 ZD Specifikace pojištění majetku, přerušení provozu a odpovědnosti za újmu jinou než leteckou Příloha č. 2 ZD Zpráva o rizicich Příloha č. 3 ZD Pojistná smlouva na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou č. 316/2014/PSIO8O Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: , Název: Pojištění majetku, Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu 2,2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené vjednotlivých částech této zadávací dokumentace a vjejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plněni veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptováni požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče Stránka 3 zli

15 Pojištěni majetku, přerušení provozu apojištění odpovědnosti za zj;nu jinou než leteckou na období odl ]5do z další účasti v zadávacĺm řízení. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je k dispozici na profilu zadavatele: czlprofilzadavateleldetailzadavatele. aspx?l DZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c 2.3 Vzájemná komunikace v průběhu zadávacího řízení Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení stanovuje zadavatel adresu pro doručování, která je uvedena v bodu 1.3 této zadávací dokumentace, a to k rukám Marcely Šomkové. Písemná žádost o dodatečné informace kzadávacím podmínkám musí být doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. Zadavatel vždy zároveň uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. Zádáme uchazeče, aby změny vyplývající z poskytnutí dodatečných informací vždy zohlednil a zapracoval do souvisejících dokumentů před podáním nabídky. V opačném případě bude konání uchazeče považováno za neakceptování zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Pojistná smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ato od do Místo plněni veřejné zakázky Pro pojištění majetku a přerušení provozu se pojištění vztahuje na místa na území Ceské republiky, která pojištěný oprávněně užívá, s výjimkou pojištění věcí během silniční přepravy s územním rozsahem Evropa. Pro pojištění odpovědnosti za újmu se pojištění sjednává s územním rozsahem Evropa. 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace Vymezení kvalifikace a její minimální úrovně, prokázání a forma splnění Základní kvalifikační předpoklady dle 53 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen Stránka 4 z 11

16 Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjmu jinou než leteckou na období od do statutárního orgánu této právnické osoby; podává-ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčriího řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to Jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby j) odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písm. a) a b) předložením prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů příslušných osob, písm. f) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení, písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce (Ceská správa sociálního zabezpečení), písm. c) až e) a g), i) až k) předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a), b) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží, a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména povolení k provozování pojišt ovací nebo zajišt ovací činnosti podle z. Č. 277/2009 Sb., o pojišt ovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů - písm. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů - písm. b) předložením kopie povolení k provozování pojišt ovaci nebo zajišt ovací činnosti podle z. č. 277/2009 Sb., o pojišt ovnictví, ve znění pozdějších předpisů Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 odst. 1. písm. c) ZVZ Dodavatel prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku předložením čestného prohlášeni podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Stránka 5 z 11

17 Pojištěni majetku, pře;zišení provozu apojištění odpovědnosti za zamnu jinou než leteckou na období od J do Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plněni. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva 5 jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívající na její straně. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 písma) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 2 - písm. a) ZVZ předložením seznamu o minimálně dvou významných službách poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti pojištění majetku a přerušení provozu, s uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí a s přiloženým osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytována veřejnému zadavateli, nebo s přiloženým osvědčením vydaným jinou osobou, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo s přiloženou smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Za I významnou službu se považuje služba pro Jednoho objednatele, jejímž předmětem je a) pojištění majetku s pojistnou částkou minimálně 6 mld. Kč a b) pojištění přerušení provozu s pojistnou částkou minimálně 3 mld. Kč Forma splnění kvalifikace Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předloží uchazeč v samostatné části nabídky nazvané Kvalifikace v souladu s požadavky na strukturu nabídky dle odst. 9.8 zadávací dokumentace. Pokud není dodavatel schopen prokázat splněni určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně prokázat splněni základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona; splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám zjakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. a) až d) ZVZ Jak v ČR, tak i v zemi jejího sídla, případně bydliště podle právního řádu tam platného, a to výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo čestným prohlášením, pokud se podle právního řádu platného v zemi Stránka 6 zli

18 Pojištěni inajeikzi, pře1ušeníprovozz1 a pojištění odpovědnosti za ij;nujinozi než leteckou na období od] do sídla, místa podnikánĺ nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává. Doklady prokazujĺcí splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně sjejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 4.2 Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude s přihlédnutím k 60 odst. I ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutĺ o jeho vyloučení s uvedením důvodu. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Zadavatel spolupracuje s pojišt ovacím makléřem řádně registrovaným v souladu se zákonem č Sb., o pojišt ovacích makléřích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracující pojišťovací makléř je odměňován pouze přímo zadavatelem a nebude tak odměněn formou provize od pojistitele po uzavření pojistné smlouvy mezi zadavatelem a vybraným pojistitelem. Nabídková cena proto nebude obsahovat odměnu (provizi) pro pojišt ovacího makléře. Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za plnění veřejné zakázky včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících. Nabídková cena bude uvedena v Kč v následující struktuře: a) Pojistné za pojištění majetku a přerušení provozu za 1 pojistný rok činí Kč b) Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu, včetně profesní za 1 pojistný rok činí Kč c) Roční pojistné celkem (prostý součet za položky uvedené v ad a) a ad b) činí Kč d) Cena pojistného za období od do (čtyřnásobek položky uvedené v ad c)) činí Kč Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení nabídkové ceny. 6. Platební podmínky 6.1 Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v Kč, v osmi splátkách. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě faktur daňových dokladů vystavených makléřem. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. 2 Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. 7. Obchodní podmínky 7.1 Uchazeč je povinen podat na plnění této veřejné zakázky jediný návrh Pojistné smlouvy. Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu Pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. V případě nabídky podávané společně několika uchazeči je uchazeč oprávněn upravit návrh Pojistné smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 7.2 Návrh Pojistné smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena. 7.3 Návrh Pojistné smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu Pojistné smlouvy včetně jejích příloh není předložením řádné požadované Pojistné smlouvy. Podává- Ii nabídku více uchazečů Stránka 7 z 11

19 Pojištění ;najet/w, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjtnu jinou než leteckou na období od do společně (jako sdružení uchazečů), návrh Pojistné smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za uchazeče všech uchazečů, kteří tvoří sdružení nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdruženĺ k tomuto úkonu výslovně zmocněn. Takové zmocnění pak musí vyplývat z listiny dle odst. 7.5 této zadávací dokumentace. 7.4 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 7.5 Podává-li nabídku více uchazečů společně Uako sdružení uchazečů), jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (smlouva) musí rovněž zřetelně vymezovat, který z uchazečů je oprávněn vystupovat jako reprezentant sdružení. 8. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno dle 79 odst. 1 ZVZ podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu: II Nabídková cena 80% 21 Poskytnutí bonifikace 20% II Nabídková cena - 80% Jedná se o nabídkovou cenu uvedenou v Kč za plnění veřejné zakázky v období od do Nejlépe bude zadavatelem v rámci tohoto kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, za kterou uchazeč obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky budou vztaženy poměrně k nejnižší nabídkové ceně a přidělen dosažený počet bodů (NX100/H, kde N představuje hodnotu nejnižší nabídkové ceny a H představuje hodnotu právě hodnocené nabídky). Přidělené body budou přeneseny do váhy tohoto kritéria, tj. 80%. 2! Poskytnutí bonifikace 20% Jedná se o poskytnuti bonifikace, při které pojistitel v závislosti na dosaženém škodním průběhu poskytne slevu z pojistného za uplynulé pojistné období, v němž byl škodní průběh sledován. Škodním průběhem se pro účely tohoto ujednání rozumí podíl vyplacených škod a rezerv na vzniklé škody v příslušném pojistném období a pojistného v příslušném pojistném období. Škodním procentem (dále jen škodní % ) se rozumí vyjádření škodního průběhu v procentech ze základu přijatého pojistného za posuzované období. Hodnocení bude provedeno pomocí pevně dané bodovací stupnice, přidělení bodů za kritérium Poskytn utí bonifikace bude následující: 100 bodů obdrží uchazeč, který se zaváže v článku 7. Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080 k poskytnutí bonifikace v následujícím rozmezí: a) V případě, že škodní průběh pojistníka bude 0% maximálně však do 10% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 10% ze zaplaceného pojistného. b) V případě, že škodní průběh pojistníka bude větši než 10% maximálně však do 20% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 5% ze zaplaceného pojistného. 50 bodů obdrží uchazeč, který se zaváže v článku 7. Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080 k poskytnutí bonifikace v následujícím rozmezí: a) V případě, že škodní průběh pojistníka bude 0% maximálně však do 10% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 5% ze zaplaceného pojistného. b) V případě, že škodní průběh pojistníka bude větší než 10% maximálně však do 20% včetně, bude pojistiteli poskytnuta vratka pojistného ve výši 2% ze zaplaceného pojistného. O bodů obdrží uchazeč, který neposkytne v článku 7. Pojistné smlouvy č. 316/2014/PS/080 bonifikaci. Jakákoliv jiná kombinace poskytnuté bonifikace, než je výše uvedená, nebude zadavatelem brána na Stránka8z 11

20 Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za zjinu jinou než leteckou na období od do zřetel a nebude jĺ tudíž přiděleno žádné bodové ohodnocení. Přidělené body budou přeneseny do váhy tohoto kritéria, tj. 20%. Nejlépe bude zadavatelem hodnocena nabídka, která prostým součtem vážených bodů za kritéria 1/ a 2/ obdrží nejvyšší počet bodů. Nabídky budou seřazeny od nabĺdky s nejvyšším počtem dosažených bodů po nabídku s nejnižším počtem dosažených bodů, a tímto způsobem bude určeno konečné pořadí nabĺdek. 9. Nabídka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem oprávněné osoby uchazeče, označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotvĺrat. Na obálce musí být vyznačeny identifikačnĺ údaje o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační čĺslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 a 6 ZVZ. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Každý uchazeč může předložit pouze 1 nabídku. Součástí nabídky musí rovněž podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ být: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podáni nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 9.3 Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu zadávací lhůty, toje do Ustanovením 43 ZVZ se řídí stavění zadávací lhůty. 9.4 Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; nad rámec zákona zadavatel žádá uchazeče o předložení druhého výtisku nabídky s označením Kopie. Nepředložení tohoto druhého výtisku není důvodem pro vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. 9.5 Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku vice dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 9.6 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splněni kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit nabídku v elektronické podobě ve formátu PDF i MS Office. Stránka 9 zli

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více