Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/ Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Vazby: Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Nahrazuje normy č. S/ a S/7412-4, které ruší

2 V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) vydává Úsek pojištění majetku a odpovědnosti tuto směrnici upravující sjednávání pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Příloha: Metodický text PhDr. Michael Neuwirth, v.r. ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti Ing. Tomáš Reitermann, v.r. vedoucí odboru pojištění občanů 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 2

3 Obsah: I. OBECNÁ ČÁST ÚVOD OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY III. POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ (NEMOVITÝCH OBJEKTŮ) o POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU o OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU o POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ BUDOVY A REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY A DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI o POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PŘÍLOHY PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÉ SMLOUVY SLEVA ZA PŘEDCHOZÍ PRŮBĚH POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ NÁSTAVEB A PŮDNÍCH VESTAVEB

4 I. OBECNÁ ČÁST 1. ÚVOD Tato směrnice upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Jde o pojištění, která se sjednávají prostřednictvím typizovaných pojistných produktů s podporou kalkulátoru ISOS či KNZ, které spolehlivě garantují formální i věcnou správnost uzavřených pojištění, nebo prostřednictvím průpisových tiskopisů pojistných smluv. Směrnice je určena pro vnitřní potřebu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojišťovna ). Pro pojištění uvedená v této směrnici platí: příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon ), příslušné všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ), příslušné zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ), příslušné dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP ), ustanovení pojistné smlouvy. Jiné druhy pojištění - než uvedené v této směrnici - nelze prostřednictvím typizovaných produktů uzavřít! Pojištění za individuálních podmínek lze sjednat pouze výjimečně, a to výhradně se souhlasem pověřené osoby produktového disponenta agentury či pracovníka Úseku pojištění majetku a odpovědnosti GŘ (dále jen ÚPMO ). Nadlimitní a nestandardní obchodní případy jsou realizovány prostřednictvím stejných verzí produktů. Úpis těchto smluv je upraven jinou interní směrnicí pojišťovny; využít lze i textovou formu pojistné smlouvy. V těchto případech je zpravidla nutná součinnost produktového disponenta agentury. Ke všem pojištěním bytových domů a dále k ostatním majetkovým produktům (s výjimkou Pojištění rekreačních budov a rekreačních domácností), je-li základní pojištění sjednáno ve variantě KOMFORT, jsou poskytovány zdarma asistenční služby. Smluvní podmínky pro poskytování asistence jsou obsaženy v tiskopisech pojistných podmínek jde o DPP M-122/14 (pro bytové domy) a M-121/14 (pro ostatní produkty). Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.1

5 2. OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU Oprávnění získatele Pojištění domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky domácnosti nepřesáhne 3 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky domácnosti přesáhne 3 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 5 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rekreační domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti nepřesáhne 1 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti přesáhne 1 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 3 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rodinného domu / rekreační budovy / jednotky je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky nepřesáhne 20 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky přesáhne 20 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 30 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění bytového domu je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky bytového domu nepřesáhne 70 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky bytového domu přesáhne 70 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 90 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.2

6 Souhlas ke sjednání nadlimitního či nestandardního pojištění se vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. Rozhodnutí může být obratem zasláno na ovou adresu ve formátu pdf. Vytištěné rozhodnutí je získatel povinen připojit k předmětné pojistné smlouvě a společně je odeslat do pojišťovny. 3. OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA Tato kapitola se týká všech pojistných produktů uvedených v této směrnici. Jde o produkty: DO 8 Pojištění domácnosti RD 8 Pojištění rodinného domu OP 8 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BD 8 Pojištění bytového domu RE 8 Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti BT 8 Pojištění bytové jednotky a domácnosti BB 1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální BB 0 Pojištění odpovědnosti zaměstnanců skupinové PP 8 Pojištění právní ochrany Subjekt pojištění 3.1 POJISTNÍK A POJIŠTĚNÝ V rámci pojistných produktů uvedených v této směrnici mohou v roli pojistníka vystupovat fyzické i právnické osoby. V roli pojištěného však pouze fyzické osoby - o b č a n é. V ýjimku tvoří produkty BD 8 a BT 8, v rámci nichž mohou v roli pojištěného vystupovat jak fyzické, tak i právnické osoby. Případné další výjimky jsou možné jen na základě rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. Pojistníkem může být osoba starší 18-ti let nebo osoba mladší, která již uzavřela manželství. Nezletilec musí být zastoupen zákonným zástupcem. Občan, který byl pro trvalou duševní poruchu zbaven způsobilosti k právním úkonům, musí být zastoupen svým opatrovníkem Řešení výjimek je v kompetenci ÚPMO. Cizí státní příslušník Má-li být subjektem pojištění cizí státní příslušník, uvede se v pojistné smlouvě do kolonky rodné číslo datum narození Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.3

7 (u žen se k měsíci narození přičte + 50) a za lomítko se uvede U občana Slovenské republiky se uvede celé rodné číslo. Příklad: Rodné číslo ženy cizího státního příslušníka Datum narození: Zápis rodného čísla : / 9999 Korespondenční adresa pojistníka musí být z provozních důvodů vždy na území České republiky. 3.2 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Všechna pojištění se sjednávají zásadně na dobu neurčitou. Výjimku tvoří jen produkt BB 0. Vznik pojištění Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším (např. při náhradě pojistné smlouvy); datum uzavření pojistné smlouvy však může předcházet počátku pojištění maximálně o tři kalendářní měsíce. Příklad: Počátek pojištění Pojistná smlouva uzavřena dne: Počátek pojištění: Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! Pojistné období Územní platnost pojištění Pojistné období je časový interval pro placení pojistného dohodnutý v pojistné smlouvě - tzn. období vymezené daty dvou po sobě jdoucích plateb pojistného. Dohoda o délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy. 3.3 ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane újma na území České republiky (výjimku tvoří pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, pojištění odpovědnosti zaměstnance a pojištění právní ochrany). Výjimečně výhradně s předchozím souhlasem ÚPMO - může být v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.4

8 Místo pojištění 3.4 ADRESA MÍSTA POJIŠTĚNÍ Místo pojištění je vymezeno adresou uvedenou v pojistné smlouvě a dále ustanoveními příslušných pojistných podmínek (viz článek Místo pojištění ). Pokud místo pojištění není identifikovatelné známou adresou, uvede se název katastrálního území a čísla parcel, na nichž je místo pojištění situováno. U majetkových pojištění má správné a úplné vyplnění adresy místa pojištění klíčový význam! Varianta pojištění Pojistná nebezpečí Systém pojištění 3.5 VARIANTA POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění majetku lze sjednat v jedné ze dvou nabízených variant: PRIMA, KOMFORT. V pojistné smlouvě musí být vždy označena sjednaná varianta pojištění, která určuje: proti kterým pojistným nebezpečím jsou věci pojištěny, plnění pojistitele (viz např. výše limitů pojistného plnění). 3.6 POJISTNÁ NEBEZPEČÍ Zvolená varianta pojištění vymezuje pojistná nebezpečí, proti kterým je majetek pojištěn. Definice nabízených rozsahů pojištění naleznete vždy v příslušných pojistných podmínkách či v přehledu, který je součástí pojistné smlouvy. 3.7 SYSTÉM POJIŠTĚNÍ V pojištění majetku musí být vždy stanoven systém pojištění - tzn. na jakou cenu se věci pojišťují. S výjimkou pojištění budov (kdy je nutno systém pojištění zvolit a označit v pojistné smlouvě) je systém pojištění definován v příslušných pojistných podmínkách - viz články Pojistná hodnota, pojistná částka a Pojistné plnění. Systém pojištění jednoznačně definuje způsob určení výše pojistného plnění v případě vzniku škody. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.5

9 V pojištění majetku občanů je uplatněno pojištění: na novou cenu (obecně preferovaný způsob), na časovou cenu, na obvyklou cenu (platí pro cennosti, věcí zvláštní hodnoty a pro bytové jednotky). Pojistné sazby 3.8 POJISTNÉ SAZBY Pojistné sazby jsou v této směrnici uváděny: - v (promile) jako roční sazby, - přímo v Kč jako roční pojistné. Jde o tzv. základní sazby, které jsou kalkulovány s ohledem na výši základní spoluúčasti se kterou se příslušné pojištění sjednává. Sjednává-li se pojištění s vyšší než základní spoluúčastí, je vždy nutno při výpočtu pojistného uplatnit odpovídající koeficient spoluúčasti! V tiskopisech pojistných smluv se v kolonce Sazba uvádí vždy odpovídající základní pojistná sazba. 3.9 SLEVY K JEDNOTLIVÉMU DRUHU POJIŠTĚNÍ Slevy jsou uváděny v % (procentech). Při výpočtu ročního pojistného se vždy uplatňují prostřednictvím koeficientu spoluúčasti a koeficientu slevy. Koeficient spoluúčasti Vyjadřuje slevu za větší spolupodílení se pojištěného na pojistné události - tzn. za sjednanou vyšší než základní spoluúčast. Příklad: Uplatnění slevy za vyšší spoluúčast Základní pojistná sazba činí 1,3, zvolena spoluúčast Kč Koeficient spoluúčasti = 0,90 (sleva 10 %) Reálná výše pojistné sazby = 1,3 x 0,90 = 1,17 Koeficient slevy Vyjadřuje individuální ohodnocení obchodního případu. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.6

10 Obchodní slevy Jednorázové slevy 3.10 OBCHODNÍ SLEVY (K CELÉ SMLOUVĚ) Obchodní slevy jsou uváděny v % (procentech). Celkové roční pojistné před slevou - tj. součet ročního pojistného za jednotlivé druhy pojištění - lze dále upravit obchodní slevou. Při výpočtu celkového ročního pojistného po slevě se obchodní slevy uplatňují prostřednictvím odpovídající výše koeficientu JEDNORÁZOVÉ SLEVY Tyto specifické slevy (v Kč) se uplatňují pouze k pojistnému za první pojistné období. Týkají se následujících případů: SIPO, SINK Rozhodne-li se pojistník při uzavírání pojistné smlouvy pro placení pojistného prostřednictvím SIPO nebo SINK, přizná se vždy jednorázová sleva ve výši 100 Kč. Příklad: Uplatnění zvláštní slevy placení SIPO Pojistné za pojistné období činí Kč Pojistné za první pojistné období činí Kč Povinné ručení Klientům, kteří mají u Kooperativy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), je v rámci produktů Pojištění domácnosti, Pojištění rodinného domu, OPTIMUM, Pojištění bytové jednotky a domácnosti, Pojištění právní ochrany, přiznána jednorázová sleva ve výši 250 Kč. Do pojistné smlouvy (zvláštních údajů a ujednání) se uvede text: Pojistné za první pojistné období činí Kč (sleva za placení SIPO za povinné ručení u Kooperativy PS č. ). Po uplatnění jednorázové slevy (činí max. 350 Kč) musí být pojistné za první pojistné období vyšší než 0 Kč! Při mimořádných marketingových akcích mohou být v praxi používány i vyšší jednorázové slevy, které však nelze kombinovat s jinými. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.7

11 Pojistné 3.12 POJISTNÉ Pojistné je smluvní cena za pojistnou ochranu a jeho výše musí být vždy uvedena v pojistné smlouvě. Je-li sazba pojistného uvedena v (promile), je při výpočtu pojistného nutno základnu pro výpočet pojistného (pojistnou částku, limit pojistného plnění) nejprve dělit tisícem a poté násobit příslušnou sazbou. Příklad: Výpočet pojistného Pojistná částka domácnosti činí Kč (: = 300) Pojistná sazba činí 2,7 Roční pojistné = x 2,7 = 810 Kč Zaokrouhlování pojistného Roční pojistné se vždy zaokrouhluje na celé Kč, a to následovně: do 0,49 Kč směrem dolů, od 0,50 Kč směrem nahoru. Celkové roční pojistné po slevě se zaokrouhluje na celé Kč - při pojistném období v délce: 12 měsíců - vždy směrem dolů, 6 měsíců - vždy směrem dolů na nejbližší sudé číslo (aby částky pololetních plateb vycházely v celých Kč), 3 měsíce - vždy směrem dolů na nejbližší číslo dělitelné čtyřmi (aby částky čtvrtletních plateb vycházely v celých Kč). Příklad: Zaokrouhlování celk. ročního pojistného po slevě Klientem zvoleno pojistné období v délce 3 měsíce, celkové roční pojistné po slevě vychází Kč 1) kontrola dělitelnosti : 4 = 1 293,75 Kč 2) zaokrouhlení pojistného za pojistné období (= Kč) 3) celkové roční pojistné po slevě činí x 4 = Kč Frekvence placení pojistného Pojistník je povinen platit pojistné v termínech vyplývajících ze smluvně dohodnutých pojistných období. Pro placení pojistného lze sjednat pojistná období v délce: 12 měsíců, 6 měsíců (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 300 Kč), Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.8

12 3 měsíce (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 600 Kč). Poznámka: Další možné omezení - viz str jednorázová sleva. Způsob placení pojistného Pojistník může platit pojistné následujícími způsoby: sdruženým inkasem plateb obyvatelstva (SIPO), svolení k inkasu z bankovního účtu (SINK), převodním příkazem s připomenutím platby (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi vždy zasláno připomenutí platby), poštovní poukázkou (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi vždy zasláno připomenutí platby). Připomenutí platby má listinnou podobu. Pokud si však klient zvolí elektronickou komunikaci (EK), připomenutí platby má podobu u nebo SMS zprávy. Souhlas s EK je platný souhrnně pro všechny pojistné smlouvy daného klienta. Ideální je poskytnutí obou údajů, pokud klient poskytne i mobil, pojišťovna preferuje ovou komunikaci. Placení trvalým příkazem k úhradě není používáno. Vzhledem k zavedené indexaci pojistných částek, limitů pojistného plnění a pojistného by tento způsob placení v dalších letech mohl způsobit obtíže s automatizovaným přiřazováním plateb. Pojistné za první pojistné období se platí prostřednictvím jednorázovým příkazem k úhradě nebo poštovní poukázky. Na poštovní poukázce je nutno vyplnit variabilní symbol (= číslo PS) a výši pojistného za první pojistné období; v případě platby jednorázovým příkazem je nutno pojistníkovi předat potřebné údaje o bankovním spojení. Tyto údaje jsou uvedeny také na pojistné smlouvě. Pojistné za první pojistné období může být inkasováno i hotově (týká se výhradně získatelů s příslušným oprávněním) nebo bezhotovostně, a to na přepážkách pojišťovny vybavených platebním terminálem. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.9

13 Jde-li o náhradu pojistné smlouvy a na původní PS je nespotřebované pojistné - přičemž pojistník si přeje jeho převod na novou smlouvu - nepředává získatel poštovní poukázku či jednorázový předpis na úhradu prvního pojistného (v PS se vyznačí odpovídající varianta). Po převodu nespotřebovaného pojistného v provozním systému pojišťovny klient následně automaticky obdrží dopis s předpisem na zbývající část pojistného. SIPO Má-li pojistník zájem o zavedení placení pojistného formou SIPO, uvede získatel do pojistné smlouvy jeho desetimístné spojovací číslo. SINK Hodlá-li dát pojistník pojišťovně souhlas s inkasem pojistného ze svého bankovního účtu (SINK), uvede se tato skutečnost do pojistné smlouvy. V PS je nutné vyplnit údaje k SINK (číslo účtu plátce platby pojistníka a maximální limit platby. S PS se zároveň vytiskne / připojí Příloha Souhlas s inkasem (kalkulační program tuto přílohu předvyplní). Klienti, kteří mají veden účet v jiné bance než v České spořitelně, si zajistí souhlas s inkasem sami. Klienti, kteří mají veden účet v České spořitelně, a.s., nemusejí sjednávat souhlas s inkasem osobně ve své bance, ale mají možnost sjednat SINK se získatelem nebo přímo v obchodním místě pojišťovny. Zavedení SINK v České spořitelně, a.s. zajistí pojišťovna. K tomuto účelu je třeba pro Českou spořitelnu a.s. vyplnit příslušný tiskopis (kalkulační programy tento tiskový výstup předvyplní). Způsob platby pojistného bez připomenutí (SIPO a SINK) je pojišťovnou preferovaný a při sjednání pojištění je i zvýhodněn jednorázovou slevou. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.10

14 Pojistné za první pojistné období Pokud dojde ke škodné události, vzniká pojišťovně povinnost plnit jen tehdy, bylo-li před vznikem škodné události zaplaceno první pojistné! Možnost uplatnění této smluvní sankce slouží jako prevence před uváděním dřívějšího data počátku pojištění (kdy je pojištění spekulativně uzavřeno až po vzniklé škodě) jde o eliminaci trestné činnosti. Tento mimořádný instrument pojišťovna využije jen tehdy, existuje-li důvodné podezření na neetické jednání. V této souvislosti je třeba připomenout potřebu neprodlené úhrady prvního pojistného a včasného předávání uzavřených pojistných smluv do kontaktních míst pojišťovny. Formy pojištění 3.13 FORMY POJIŠTĚNÍ Pro účely tohoto sazebníku jsou jednotlivá pojištění rozdělena do následujících forem: základní pojištění, připojištění. Připojištění nelze sjednat samostatně - tzn. bez základního pojištění! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.11

15 4. SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS Níže popsaný systém se týká všech produktů pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů, včetně samostatně sjednávaného pojištění právní ochrany. Jedinou výjimkou je skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli (BB 0), které se sjednává v jiném provozním režimu platí zde číselná řada pro pojištění podnikatelských rizik. Číslo pojistné smlouvy lze získat prostřednictvím nepřetržité SMS služby, zdarma prostřednictvím sponzorované zprávy nebo automatizovaně pomocí kalkulátoru. A. Postup získání čísla PS prostřednictvím SMS služby Tento postup se používá, sjednává-li se pojištění formou průpisového formuláře PS nebo v případech, kdy získatel v kalkulátoru ISOS nemá naplněn zásobník čísel PS a pracuje v režimu off-line. 1. Vypíše se SMS ve formátu: ČísloZískatele TypPojištění KolikČísel Jednotlivé položky v SMS jsou odděleny mezerou. Pro pojištění občanů je TypPojištění MAJ nebo maj (na velikosti písmen nezáleží). Údaj KolikČísel se nemusí zadávat - v tomto případě je automaticky přiděleno pouze jedno číslo. Rozpětí položky KolikČísel je min. 1, max. však Zpráva se odešle na telefonní číslo: Příklad: MAJ 2 Potom získatel (jehož číslo je ) obdrží SMS např. ve tvaru: MAJ: , Po obdržení SMS se přidělené číslo PS vyplní do průpisového formuláře nebo v kalkulačce ISOS ručně zadá do příslušné položky. B. Postup získání čísla PS pomocí kalkulátoru ISOS - funkce automatizovaného přidělování čísel smluv umožňuje přidělit číslo ihned při sjednávání pojištění (z naplněného zásobníku čísel PS). KNZ - funkce automatizovaného přidělování čísel smluv umožňuje přidělit číslo ihned při sjednávání pojištění on-line. Upozornění: Číslo PS jednou použité se již nesmí použít znovu!!! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.12

16 5. PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY Zvýhodněný program se týká produktů: DO 8 Pojištění domácnosti RD 8 Pojištění rodinného domu OP 8 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BT 8 Pojištění bytové jednotky a domácnosti BB 1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální Program Kooperativa připravila ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR (dále NRZP). Podmínky pro přihlášení se k zvýhodněnému programu: - členství v některé z organizací NRZP - zpravidla předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P Platí obecné pravidlo, že zdravotně postižená osoba musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojišťované věci, resp. souboru věcí (samozřejmou výjimku tvoří případy, kdy je zdravotně postiženou osobou dítě). Specifické výjimky z výše uvedených pravidel může povolit produktový disponent agentury. Sjednávání těchto zvýhodnění je podporováno kalkulátorem. Zcela individuální obchodní požadavky je nutno řešit v součinnosti s ÚPMO GŘ. Všechna pojištění se sjednávají na dobu neurčitou. Specifika pro sjednávání pojištění: - vstřícná smluvní ujednání podstatně rozšiřující rozsah pojistné ochrany - jsou upravena v dodatkových pojistných podmínkách M-150/14, které je nutno vytisknout a přiložit k pojistné smlouvě - uplatňuje se obchodní sleva ve výši 20 % (včetně odpovědnosti zaměstnance) V pojistné smlouvě (části zvláštní údaje a ujednání ) je vždy nutno uvést následující specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazené č Rozsah pojištění je upraven DPP M-150/14. Poznámky: U produktu BB 1 se DPP M-150/14 neuvádějí, neboť rozsah pojištění v tomto produktu neupravují. DPP M-150/14 je možno vytisknout z kalkulátoru, resp. z webových stránek Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.13

17 II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY Tato kapitola se týká všech pojištění majetku uvedených v tomto sazebníku. Klasifikace rizika povodně nebo záplavy (dále jen klasifikace rizika ) určuje pravděpodobnost vzniku povodňových nebo záplavových škod v daném místě pojištění. Klasifikace rizika musí být stanovena k místu pojištění vždy, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Kooperativa využívá ke zjištění rizikovosti místa pojištění aplikace AQUARIUS, resp. AQUA, prostřednictvím nichž lze získat informace o pravděpodobnosti výskytu povodní nebo záplav v místě pojištění. Území jsou graficky a číselně rozdělena na tzv. povodňové zóny České asociace pojišťoven (dále jen povodňová zóna ). POVODŇOVÁ ZÓNA Povodňová zóna Údaj o povodňové zóně lze získat: - dotazem na telefonní lince Kooperativy (je k dispozici denně od 8:00 do 20:00 h), - v aplikaci AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR-ADR ), - v kalkulátoru KNZ (on-line) nebo ISOS (off-line), - v aplikaci AQUARIUS (obsahuje i mapové podklady), - dotazem v obchodních místech Kooperativy (AQUARIUS). Údaj o povodňové zóně se označuje římskou číslicí I. až IV. PZ Ohrožení místa povodní nebo záplavou I. nejnižší ohrožení mimo předpokládané rizikové území záplav II. III. IV. území se zvýšenou pravděpodobností povodně nebo záplavy odpovídá předpokládanému maximálnímu možnému rozlivu (AQUARIUS - vyznačeno modře) území s vysokou pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 50-ti leté vody (AQUARIUS - vyznačeno žlutě) území s nejvyšší pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 20-ti leté vody (AQUARIUS vyznačeno červeným šrafováním) Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.1

18 Adresa místa pojištění Získatel je povinen zjistit a uvést adresu místa pojištění v úplném a správném tvaru. Pro stanovení povodňové zóny má tento údaj zcela zásadní význam. Správnost adresy i tarifní povodňovou zónu lze ověřit prostřednictvím kalkulátoru KNZ, ISOS či aplikace AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR ADR ). Tyto aplikace jsou přístupné na Intranetu a Extranetu Kooperativy. Má-li rekreační objekt přiděleno číslo evidenční, je třeba před číslo uvádět symbol E a toto psát a vyhledávat v kolonce číslo popisné (např. E123). Povodňovou zónu následně automatizovaně ověřuje informační systém pojišťovny; vadně uzavřenou pojistnou smlouvu je pojišťovna nucena vypovědět. Výše uvedené podpůrné aplikace stanoví povodňovou zónu za předpokladu, že jde o známou adresu, prostřednictvím které lze zaměřit konkrétní objekt. Neznámá adresa Jde-li podle podpůrných aplikací o neznámou adresu nebo pokud místo pojištění bylo zaměřeno s přesností nižší než na konkrétní objekt např. novostavba, rekreační objekt musí být upřesnění povodňové zóny provedeno ručním zaměřením v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Podkladem pro ruční zaměření je zákazníkem vyznačená poloha místa pojištění na jakémkoli zřetelném mapovém podkladu, který umožňuje lokalizovat neznámou adresu. Mapový podklad a výstup z aplikace AQUARIUS NAVIGÁTOR se přikládají k pojistné smlouvě. Na mapový podklad připojí pojistník datum a svůj podpis (pokud zákazník lokalizuje neznámou adresu přímo v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR, připojí datum a podpis na tento výstup). Pro urychlení procesu zaměření neznámé adresy je možno využít např. aplikaci mapy.cz. Zde je možné objekt přesně lokalizovat, dále místo označit ikonou a zvýraznit souřadnice. Dokument lze v elektronické podobě přeposlat odpovědnému Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.2

19 pracovníkovi pojišťovny, který neznámou adresu (prostřednictvím zjištěných souřadnic) zaměří v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Jde-li o neznámou adresu a místo pojištění se nachází na rozhraní povodňové zóny III. a IV., nebo pokud jde o známou adresu, avšak zaměření neodpovídá realitě, je získatel povinen vždy kontaktovat pověřenou osobu, která ověří přesnost lokalizace v mapě, rozhodne o zařazení do povodňové zóny a vystaví rozhodnutí prostřednictvím aplikace NOP. KLASIFIKACE RIZIKA Klasifikace rizika je údaj, který stanoví získatel z povodňové zóny po zohlednění dalších skutečností přehled viz tabulka č Údaj o klasifikaci rizika se označuje arabskou číslicí 1 až 4. K upřesnění a stanovení klasifikace rizika slouží dotaz na klienta viz počet povodní nebo záplav v posledních 20-ti letech. Tato velmi důležitá odpověď musí být vyznačena v každé pojistné smlouvě, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Klasifikace rizika Klasifikace rizika nabývá následujících hodnot: Popis 1 nízké Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde nevyskytla povodeň nebo záplava. 2 - zvýšené Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou. NEBO místo pojištění je situováno v povodňové zóně II. a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.3

20 3 - střední Místo pojištění je situováno v povodňové zóně III. a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. 4 - nepojistitelné Místo pojištění je situováno v povodňové zóně IV.. NEBO v místě pojištění se v posledních 20-ti letech vyskytla povodeň nebo záplava více než jednou. Z pojištění je vždy nutno vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava! Tabulka 2.1 Klasifikace rizika povodně nebo záplavy - přehled Počet povodní nebo záplav (20 let) Povodňová zóna I. II. III. IV. Ani jedna Maximálně jedna Více než jedna Individuální klasifikace rizika INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE RIZIKA Nachází-li se celý byt pojištěného v bezpečném podlaží bytového domu (tzn. minimálně 3 m nad úrovní okolního terénu), může získatel samostatně riziko individuálně klasifikovat jako 1 - nízké. Bytů v rodinných domech se pravidlo netýká. Podmínky: Tento vstřícný přístup lze uplatnit v pojištění domácnosti a v pojištění bytových a nebytových jednotek. Bytový dům musí mít zděnou či betonovou konstrukci, resp. ocelovou konstrukci. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.4

21 V těchto případech není rozhodující zjištěná povodňová zóna nebo počet povodní či záplav v posledních 20-ti letech (musí platit, že byt pojištěného a věci v něm uložené nebyly postiženy). V pojistné smlouvě stačí vyznačit kladnou odpověď na dotaz směřující k výše uvedené specifikaci polohy bytu pojištěného. Příklad: Individuální klasifikace rizika Bylo zjištěno, že místo pojištění je v povodňové zóně III. a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou (střední riziko). Byt pojištěného však splňuje výše uvedenou podmínku. Individuálně lze proto riziko klasifikovat jako 1 nízké (a při výpočtu pojistného uplatnit pojistnou sazbu stanovenou pro tento stupeň rizika). Výjimka V ostatních věcně opodstatněných případech jsou kompetence pro individuální klasifikaci rizika upraveny následovně: a) ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněn individuální klasifikaci rizika provést produktový metodik agentury, b) ostatní případy individuální klasifikace rizika jsou v kompetenci ÚPMO. Rozhodnutí o individuální klasifikaci rizika jsou realizována na základě doložených skutečností prostřednictvím aplikace NOP. Z provozních důvodů musí být specifikován i důvod změny klasifikace rizika. Z provedené prohlídky místa pojištění či fotodokumentace musí být zřejmé, že riziko povodně nebo záplavy je konfigurací terénu či pevnými protipovodňovými zábranami podstatně sníženo nebo zcela vyloučeno. Smluvní výluka nebezpečí SMLUVNÍ VÝLUKA NEBEZPEČÍ Pojištění lze - na výslovné přání klienta - sjednat s výlukou škod vzniklých působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava i v případech, kdy jde o pojistitelné riziko (2 nebo 3). Vzhledem k tomu, že jde o podstatné omezení pojistné ochrany, nelze tento postup obecně doporučovat. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.5

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Pojistné podmínky Domov pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Hlava I. Obecná část (1) Pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti, které sjednává pojistitel, platí

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Zahradní architektura pojistná smlouva

Zahradní architektura pojistná smlouva Zahradní architektura pojistná smlouva 70.15.08 01.2008 verze 01 Pod křídly lva. ev. číslo: Pojistná smlouva o škodovém pojištění zahradní architektury (dále jen smlouva ) Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Pojištění k hypotéce od banky?

Pojištění k hypotéce od banky? Pojištění k hypotéce od banky? Úvěrové životní pojištění od banky Obsah Spolupráce bank a pojišťoven aneb kdo s kým?...3 Najděte 7 rozdílů pojištění v bance...4 Slevy, slevy, slevy...4 Co lze sjednat a

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

OCENĚNÍ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝM DEŠTĚM NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI NESOVICE

OCENĚNÍ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝM DEŠTĚM NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI NESOVICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING OCENĚNÍ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝM DEŠTĚM NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI NESOVICE

Více

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění odpovědnosti

Více

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více