Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/ Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Vazby: Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Nahrazuje normy č. S/ a S/7412-4, které ruší

2 V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) vydává Úsek pojištění majetku a odpovědnosti tuto směrnici upravující sjednávání pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Příloha: Metodický text PhDr. Michael Neuwirth, v.r. ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti Ing. Tomáš Reitermann, v.r. vedoucí odboru pojištění občanů 12/2013, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 2

3 Obsah: I. OBECNÁ ČÁST ÚVOD OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY III. POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ (NEMOVITÝCH OBJEKTŮ) o POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU o OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU o POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ BUDOVY A REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY A DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI o POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PŘÍLOHY PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÉ SMLOUVY SLEVA ZA PŘEDCHOZÍ PRŮBĚH POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ NÁSTAVEB A PŮDNÍCH VESTAVEB

4 I. OBECNÁ ČÁST 1. ÚVOD Tato směrnice upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Jde o pojištění, která se sjednávají prostřednictvím typizovaných pojistných produktů s podporou kalkulátoru ISOS či KNZ, které spolehlivě garantují formální i věcnou správnost uzavřených pojištění, nebo prostřednictvím průpisových tiskopisů pojistných smluv. Směrnice je určena pro vnitřní potřebu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojišťovna ). Pro pojištění uvedená v této směrnici platí: příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon ), příslušné všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ), příslušné zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ), příslušné dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP ), ustanovení pojistné smlouvy. Jiné druhy pojištění - než uvedené v této směrnici - nelze prostřednictvím typizovaných produktů uzavřít! Pojištění za individuálních podmínek lze sjednat pouze výjimečně, a to výhradně se souhlasem pověřené osoby produktového disponenta agentury či pracovníka Úseku pojištění majetku a odpovědnosti GŘ (dále jen ÚPMO ). Nadlimitní a nestandardní obchodní případy jsou realizovány prostřednictvím stejných verzí produktů. Úpis těchto smluv je upraven jinou interní směrnicí pojišťovny; využít lze i textovou formu pojistné smlouvy. V těchto případech je zpravidla nutná součinnost produktového disponenta agentury. Ke všem pojištěním bytových domů a dále k ostatním majetkovým produktům (s výjimkou Pojištění rekreačních budov a rekreačních domácností), je-li základní pojištění sjednáno ve variantě KOMFORT, jsou poskytovány zdarma asistenční služby. Smluvní podmínky pro poskytování asistence jsou obsaženy v tiskopisech pojistných podmínek jde o DPP M-122/14 (pro bytové domy) a M-121/14 (pro ostatní produkty). Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.1

5 2. OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU Oprávnění získatele Pojištění domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky domácnosti nepřesáhne 3 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky domácnosti přesáhne 3 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 5 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rekreační domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti nepřesáhne 1 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti přesáhne 1 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 3 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rodinného domu / rekreační budovy / jednotky je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky nepřesáhne 20 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky přesáhne 20 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 30 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění bytového domu je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky bytového domu nepřesáhne 70 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky bytového domu přesáhne 70 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 90 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.2

6 Souhlas ke sjednání nadlimitního či nestandardního pojištění se vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. Rozhodnutí může být obratem zasláno na ovou adresu ve formátu pdf. Vytištěné rozhodnutí je získatel povinen připojit k předmětné pojistné smlouvě a společně je odeslat do pojišťovny. 3. OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA Tato kapitola se týká všech pojistných produktů uvedených v této směrnici. Jde o produkty: DO 8 Pojištění domácnosti RD 8 Pojištění rodinného domu OP 8 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BD 8 Pojištění bytového domu RE 8 Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti BT 8 Pojištění bytové jednotky a domácnosti BB 1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální BB 0 Pojištění odpovědnosti zaměstnanců skupinové PP 8 Pojištění právní ochrany Subjekt pojištění 3.1 POJISTNÍK A POJIŠTĚNÝ V rámci pojistných produktů uvedených v této směrnici mohou v roli pojistníka vystupovat fyzické i právnické osoby. V roli pojištěného však pouze fyzické osoby - o b č a n é. V ýjimku tvoří produkty BD 8 a BT 8, v rámci nichž mohou v roli pojištěného vystupovat jak fyzické, tak i právnické osoby. Případné další výjimky jsou možné jen na základě rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. Pojistníkem může být osoba starší 18-ti let nebo osoba mladší, která již uzavřela manželství. Nezletilec musí být zastoupen zákonným zástupcem. Občan, který byl pro trvalou duševní poruchu zbaven způsobilosti k právním úkonům, musí být zastoupen svým opatrovníkem Řešení výjimek je v kompetenci ÚPMO. Cizí státní příslušník Má-li být subjektem pojištění cizí státní příslušník, uvede se v pojistné smlouvě do kolonky rodné číslo datum narození Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.3

7 (u žen se k měsíci narození přičte + 50) a za lomítko se uvede U občana Slovenské republiky se uvede celé rodné číslo. Příklad: Rodné číslo ženy cizího státního příslušníka Datum narození: Zápis rodného čísla : / 9999 Korespondenční adresa pojistníka musí být z provozních důvodů vždy na území České republiky. 3.2 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Všechna pojištění se sjednávají zásadně na dobu neurčitou. Výjimku tvoří jen produkt BB 0. Vznik pojištění Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším (např. při náhradě pojistné smlouvy); datum uzavření pojistné smlouvy však může předcházet počátku pojištění maximálně o tři kalendářní měsíce. Příklad: Počátek pojištění Pojistná smlouva uzavřena dne: Počátek pojištění: Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! Pojistné období Územní platnost pojištění Pojistné období je časový interval pro placení pojistného dohodnutý v pojistné smlouvě - tzn. období vymezené daty dvou po sobě jdoucích plateb pojistného. Dohoda o délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy. 3.3 ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane újma na území České republiky (výjimku tvoří pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, pojištění odpovědnosti zaměstnance a pojištění právní ochrany). Výjimečně výhradně s předchozím souhlasem ÚPMO - může být v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.4

8 Místo pojištění 3.4 ADRESA MÍSTA POJIŠTĚNÍ Místo pojištění je vymezeno adresou uvedenou v pojistné smlouvě a dále ustanoveními příslušných pojistných podmínek (viz článek Místo pojištění ). Pokud místo pojištění není identifikovatelné známou adresou, uvede se název katastrálního území a čísla parcel, na nichž je místo pojištění situováno. U majetkových pojištění má správné a úplné vyplnění adresy místa pojištění klíčový význam! Varianta pojištění Pojistná nebezpečí Systém pojištění 3.5 VARIANTA POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění majetku lze sjednat v jedné ze dvou nabízených variant: PRIMA, KOMFORT. V pojistné smlouvě musí být vždy označena sjednaná varianta pojištění, která určuje: proti kterým pojistným nebezpečím jsou věci pojištěny, plnění pojistitele (viz např. výše limitů pojistného plnění). 3.6 POJISTNÁ NEBEZPEČÍ Zvolená varianta pojištění vymezuje pojistná nebezpečí, proti kterým je majetek pojištěn. Definice nabízených rozsahů pojištění naleznete vždy v příslušných pojistných podmínkách či v přehledu, který je součástí pojistné smlouvy. 3.7 SYSTÉM POJIŠTĚNÍ V pojištění majetku musí být vždy stanoven systém pojištění - tzn. na jakou cenu se věci pojišťují. S výjimkou pojištění budov (kdy je nutno systém pojištění zvolit a označit v pojistné smlouvě) je systém pojištění definován v příslušných pojistných podmínkách - viz články Pojistná hodnota, pojistná částka a Pojistné plnění. Systém pojištění jednoznačně definuje způsob určení výše pojistného plnění v případě vzniku škody. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.5

9 V pojištění majetku občanů je uplatněno pojištění: na novou cenu (obecně preferovaný způsob), na časovou cenu, na obvyklou cenu (platí pro cennosti, věcí zvláštní hodnoty a pro bytové jednotky). Pojistné sazby 3.8 POJISTNÉ SAZBY Pojistné sazby jsou v této směrnici uváděny: - v (promile) jako roční sazby, - přímo v Kč jako roční pojistné. Jde o tzv. základní sazby, které jsou kalkulovány s ohledem na výši základní spoluúčasti se kterou se příslušné pojištění sjednává. Sjednává-li se pojištění s vyšší než základní spoluúčastí, je vždy nutno při výpočtu pojistného uplatnit odpovídající koeficient spoluúčasti! V tiskopisech pojistných smluv se v kolonce Sazba uvádí vždy odpovídající základní pojistná sazba. 3.9 SLEVY K JEDNOTLIVÉMU DRUHU POJIŠTĚNÍ Slevy jsou uváděny v % (procentech). Při výpočtu ročního pojistného se vždy uplatňují prostřednictvím koeficientu spoluúčasti a koeficientu slevy. Koeficient spoluúčasti Vyjadřuje slevu za větší spolupodílení se pojištěného na pojistné události - tzn. za sjednanou vyšší než základní spoluúčast. Příklad: Uplatnění slevy za vyšší spoluúčast Základní pojistná sazba činí 1,3, zvolena spoluúčast Kč Koeficient spoluúčasti = 0,90 (sleva 10 %) Reálná výše pojistné sazby = 1,3 x 0,90 = 1,17 Koeficient slevy Vyjadřuje individuální ohodnocení obchodního případu. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.6

10 Obchodní slevy Jednorázové slevy 3.10 OBCHODNÍ SLEVY (K CELÉ SMLOUVĚ) Obchodní slevy jsou uváděny v % (procentech). Celkové roční pojistné před slevou - tj. součet ročního pojistného za jednotlivé druhy pojištění - lze dále upravit obchodní slevou. Při výpočtu celkového ročního pojistného po slevě se obchodní slevy uplatňují prostřednictvím odpovídající výše koeficientu JEDNORÁZOVÉ SLEVY Tyto specifické slevy (v Kč) se uplatňují pouze k pojistnému za první pojistné období. Týkají se následujících případů: SIPO, SINK Rozhodne-li se pojistník při uzavírání pojistné smlouvy pro placení pojistného prostřednictvím SIPO nebo SINK, přizná se vždy jednorázová sleva ve výši 100 Kč. Příklad: Uplatnění zvláštní slevy placení SIPO Pojistné za pojistné období činí Kč Pojistné za první pojistné období činí Kč Povinné ručení Klientům, kteří mají u Kooperativy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), je v rámci produktů Pojištění domácnosti, Pojištění rodinného domu, OPTIMUM, Pojištění bytové jednotky a domácnosti, Pojištění právní ochrany, přiznána jednorázová sleva ve výši 250 Kč. Do pojistné smlouvy (zvláštních údajů a ujednání) se uvede text: Pojistné za první pojistné období činí Kč (sleva za placení SIPO za povinné ručení u Kooperativy PS č. ). Po uplatnění jednorázové slevy (činí max. 350 Kč) musí být pojistné za první pojistné období vyšší než 0 Kč! Při mimořádných marketingových akcích mohou být v praxi používány i vyšší jednorázové slevy, které však nelze kombinovat s jinými. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.7

11 Pojistné 3.12 POJISTNÉ Pojistné je smluvní cena za pojistnou ochranu a jeho výše musí být vždy uvedena v pojistné smlouvě. Je-li sazba pojistného uvedena v (promile), je při výpočtu pojistného nutno základnu pro výpočet pojistného (pojistnou částku, limit pojistného plnění) nejprve dělit tisícem a poté násobit příslušnou sazbou. Příklad: Výpočet pojistného Pojistná částka domácnosti činí Kč (: = 300) Pojistná sazba činí 2,7 Roční pojistné = x 2,7 = 810 Kč Zaokrouhlování pojistného Roční pojistné se vždy zaokrouhluje na celé Kč, a to následovně: do 0,49 Kč směrem dolů, od 0,50 Kč směrem nahoru. Celkové roční pojistné po slevě se zaokrouhluje na celé Kč - při pojistném období v délce: 12 měsíců - vždy směrem dolů, 6 měsíců - vždy směrem dolů na nejbližší sudé číslo (aby částky pololetních plateb vycházely v celých Kč), 3 měsíce - vždy směrem dolů na nejbližší číslo dělitelné čtyřmi (aby částky čtvrtletních plateb vycházely v celých Kč). Příklad: Zaokrouhlování celk. ročního pojistného po slevě Klientem zvoleno pojistné období v délce 3 měsíce, celkové roční pojistné po slevě vychází Kč 1) kontrola dělitelnosti : 4 = 1 293,75 Kč 2) zaokrouhlení pojistného za pojistné období (= Kč) 3) celkové roční pojistné po slevě činí x 4 = Kč Frekvence placení pojistného Pojistník je povinen platit pojistné v termínech vyplývajících ze smluvně dohodnutých pojistných období. Pro placení pojistného lze sjednat pojistná období v délce: 12 měsíců, 6 měsíců (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 300 Kč), Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.8

12 3 měsíce (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 600 Kč). Poznámka: Další možné omezení - viz str jednorázová sleva. Způsob placení pojistného Pojistník může platit pojistné následujícími způsoby: sdruženým inkasem plateb obyvatelstva (SIPO), svolení k inkasu z bankovního účtu (SINK), převodním příkazem s připomenutím platby (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi vždy zasláno připomenutí platby), poštovní poukázkou (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi vždy zasláno připomenutí platby). Připomenutí platby má listinnou podobu. Pokud si však klient zvolí elektronickou komunikaci (EK), připomenutí platby má podobu u nebo SMS zprávy. Souhlas s EK je platný souhrnně pro všechny pojistné smlouvy daného klienta. Ideální je poskytnutí obou údajů, pokud klient poskytne i mobil, pojišťovna preferuje ovou komunikaci. Placení trvalým příkazem k úhradě není používáno. Vzhledem k zavedené indexaci pojistných částek, limitů pojistného plnění a pojistného by tento způsob placení v dalších letech mohl způsobit obtíže s automatizovaným přiřazováním plateb. Pojistné za první pojistné období se platí prostřednictvím jednorázovým příkazem k úhradě nebo poštovní poukázky. Na poštovní poukázce je nutno vyplnit variabilní symbol (= číslo PS) a výši pojistného za první pojistné období; v případě platby jednorázovým příkazem je nutno pojistníkovi předat potřebné údaje o bankovním spojení. Tyto údaje jsou uvedeny také na pojistné smlouvě. Pojistné za první pojistné období může být inkasováno i hotově (týká se výhradně získatelů s příslušným oprávněním) nebo bezhotovostně, a to na přepážkách pojišťovny vybavených platebním terminálem. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.9

13 Jde-li o náhradu pojistné smlouvy a na původní PS je nespotřebované pojistné - přičemž pojistník si přeje jeho převod na novou smlouvu - nepředává získatel poštovní poukázku či jednorázový předpis na úhradu prvního pojistného (v PS se vyznačí odpovídající varianta). Po převodu nespotřebovaného pojistného v provozním systému pojišťovny klient následně automaticky obdrží dopis s předpisem na zbývající část pojistného. SIPO Má-li pojistník zájem o zavedení placení pojistného formou SIPO, uvede získatel do pojistné smlouvy jeho desetimístné spojovací číslo. SINK Hodlá-li dát pojistník pojišťovně souhlas s inkasem pojistného ze svého bankovního účtu (SINK), uvede se tato skutečnost do pojistné smlouvy. V PS je nutné vyplnit údaje k SINK (číslo účtu plátce platby pojistníka a maximální limit platby. S PS se zároveň vytiskne / připojí Příloha Souhlas s inkasem (kalkulační program tuto přílohu předvyplní). Klienti, kteří mají veden účet v jiné bance než v České spořitelně, si zajistí souhlas s inkasem sami. Klienti, kteří mají veden účet v České spořitelně, a.s., nemusejí sjednávat souhlas s inkasem osobně ve své bance, ale mají možnost sjednat SINK se získatelem nebo přímo v obchodním místě pojišťovny. Zavedení SINK v České spořitelně, a.s. zajistí pojišťovna. K tomuto účelu je třeba pro Českou spořitelnu a.s. vyplnit příslušný tiskopis (kalkulační programy tento tiskový výstup předvyplní). Způsob platby pojistného bez připomenutí (SIPO a SINK) je pojišťovnou preferovaný a při sjednání pojištění je i zvýhodněn jednorázovou slevou. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.10

14 Pojistné za první pojistné období Pokud dojde ke škodné události, vzniká pojišťovně povinnost plnit jen tehdy, bylo-li před vznikem škodné události zaplaceno první pojistné! Možnost uplatnění této smluvní sankce slouží jako prevence před uváděním dřívějšího data počátku pojištění (kdy je pojištění spekulativně uzavřeno až po vzniklé škodě) jde o eliminaci trestné činnosti. Tento mimořádný instrument pojišťovna využije jen tehdy, existuje-li důvodné podezření na neetické jednání. V této souvislosti je třeba připomenout potřebu neprodlené úhrady prvního pojistného a včasného předávání uzavřených pojistných smluv do kontaktních míst pojišťovny. Formy pojištění 3.13 FORMY POJIŠTĚNÍ Pro účely tohoto sazebníku jsou jednotlivá pojištění rozdělena do následujících forem: základní pojištění, připojištění. Připojištění nelze sjednat samostatně - tzn. bez základního pojištění! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.11

15 4. SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS Níže popsaný systém se týká všech produktů pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů, včetně samostatně sjednávaného pojištění právní ochrany. Jedinou výjimkou je skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli (BB 0), které se sjednává v jiném provozním režimu platí zde číselná řada pro pojištění podnikatelských rizik. Číslo pojistné smlouvy lze získat prostřednictvím nepřetržité SMS služby, zdarma prostřednictvím sponzorované zprávy nebo automatizovaně pomocí kalkulátoru. A. Postup získání čísla PS prostřednictvím SMS služby Tento postup se používá, sjednává-li se pojištění formou průpisového formuláře PS nebo v případech, kdy získatel v kalkulátoru ISOS nemá naplněn zásobník čísel PS a pracuje v režimu off-line. 1. Vypíše se SMS ve formátu: ČísloZískatele TypPojištění KolikČísel Jednotlivé položky v SMS jsou odděleny mezerou. Pro pojištění občanů je TypPojištění MAJ nebo maj (na velikosti písmen nezáleží). Údaj KolikČísel se nemusí zadávat - v tomto případě je automaticky přiděleno pouze jedno číslo. Rozpětí položky KolikČísel je min. 1, max. však Zpráva se odešle na telefonní číslo: Příklad: MAJ 2 Potom získatel (jehož číslo je ) obdrží SMS např. ve tvaru: MAJ: , Po obdržení SMS se přidělené číslo PS vyplní do průpisového formuláře nebo v kalkulačce ISOS ručně zadá do příslušné položky. B. Postup získání čísla PS pomocí kalkulátoru ISOS - funkce automatizovaného přidělování čísel smluv umožňuje přidělit číslo ihned při sjednávání pojištění (z naplněného zásobníku čísel PS). KNZ - funkce automatizovaného přidělování čísel smluv umožňuje přidělit číslo ihned při sjednávání pojištění on-line. Upozornění: Číslo PS jednou použité se již nesmí použít znovu!!! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.12

16 5. PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY Zvýhodněný program se týká produktů: DO 8 Pojištění domácnosti RD 8 Pojištění rodinného domu OP 8 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BT 8 Pojištění bytové jednotky a domácnosti BB 1 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální Program Kooperativa připravila ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR (dále NRZP). Podmínky pro přihlášení se k zvýhodněnému programu: - členství v některé z organizací NRZP - zpravidla předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P Platí obecné pravidlo, že zdravotně postižená osoba musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojišťované věci, resp. souboru věcí (samozřejmou výjimku tvoří případy, kdy je zdravotně postiženou osobou dítě). Specifické výjimky z výše uvedených pravidel může povolit produktový disponent agentury. Sjednávání těchto zvýhodnění je podporováno kalkulátorem. Zcela individuální obchodní požadavky je nutno řešit v součinnosti s ÚPMO GŘ. Všechna pojištění se sjednávají na dobu neurčitou. Specifika pro sjednávání pojištění: - vstřícná smluvní ujednání podstatně rozšiřující rozsah pojistné ochrany - jsou upravena v dodatkových pojistných podmínkách M-150/14, které je nutno vytisknout a přiložit k pojistné smlouvě - uplatňuje se obchodní sleva ve výši 20 % (včetně odpovědnosti zaměstnance) V pojistné smlouvě (části zvláštní údaje a ujednání ) je vždy nutno uvést následující specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazené č Rozsah pojištění je upraven DPP M-150/14. Poznámky: U produktu BB 1 se DPP M-150/14 neuvádějí, neboť rozsah pojištění v tomto produktu neupravují. DPP M-150/14 je možno vytisknout z kalkulátoru, resp. z webových stránek Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.13

17 II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY Tato kapitola se týká všech pojištění majetku uvedených v tomto sazebníku. Klasifikace rizika povodně nebo záplavy (dále jen klasifikace rizika ) určuje pravděpodobnost vzniku povodňových nebo záplavových škod v daném místě pojištění. Klasifikace rizika musí být stanovena k místu pojištění vždy, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Kooperativa využívá ke zjištění rizikovosti místa pojištění aplikace AQUARIUS, resp. AQUA, prostřednictvím nichž lze získat informace o pravděpodobnosti výskytu povodní nebo záplav v místě pojištění. Území jsou graficky a číselně rozdělena na tzv. povodňové zóny České asociace pojišťoven (dále jen povodňová zóna ). POVODŇOVÁ ZÓNA Povodňová zóna Údaj o povodňové zóně lze získat: - dotazem na telefonní lince Kooperativy (je k dispozici denně od 8:00 do 20:00 h), - v aplikaci AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR-ADR ), - v kalkulátoru KNZ (on-line) nebo ISOS (off-line), - v aplikaci AQUARIUS (obsahuje i mapové podklady), - dotazem v obchodních místech Kooperativy (AQUARIUS). Údaj o povodňové zóně se označuje římskou číslicí I. až IV. PZ Ohrožení místa povodní nebo záplavou I. nejnižší ohrožení mimo předpokládané rizikové území záplav II. III. IV. území se zvýšenou pravděpodobností povodně nebo záplavy odpovídá předpokládanému maximálnímu možnému rozlivu (AQUARIUS - vyznačeno modře) území s vysokou pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 50-ti leté vody (AQUARIUS - vyznačeno žlutě) území s nejvyšší pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 20-ti leté vody (AQUARIUS vyznačeno červeným šrafováním) Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.1

18 Adresa místa pojištění Získatel je povinen zjistit a uvést adresu místa pojištění v úplném a správném tvaru. Pro stanovení povodňové zóny má tento údaj zcela zásadní význam. Správnost adresy i tarifní povodňovou zónu lze ověřit prostřednictvím kalkulátoru KNZ, ISOS či aplikace AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR ADR ). Tyto aplikace jsou přístupné na Intranetu a Extranetu Kooperativy. Má-li rekreační objekt přiděleno číslo evidenční, je třeba před číslo uvádět symbol E a toto psát a vyhledávat v kolonce číslo popisné (např. E123). Povodňovou zónu následně automatizovaně ověřuje informační systém pojišťovny; vadně uzavřenou pojistnou smlouvu je pojišťovna nucena vypovědět. Výše uvedené podpůrné aplikace stanoví povodňovou zónu za předpokladu, že jde o známou adresu, prostřednictvím které lze zaměřit konkrétní objekt. Neznámá adresa Jde-li podle podpůrných aplikací o neznámou adresu nebo pokud místo pojištění bylo zaměřeno s přesností nižší než na konkrétní objekt např. novostavba, rekreační objekt musí být upřesnění povodňové zóny provedeno ručním zaměřením v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Podkladem pro ruční zaměření je zákazníkem vyznačená poloha místa pojištění na jakémkoli zřetelném mapovém podkladu, který umožňuje lokalizovat neznámou adresu. Mapový podklad a výstup z aplikace AQUARIUS NAVIGÁTOR se přikládají k pojistné smlouvě. Na mapový podklad připojí pojistník datum a svůj podpis (pokud zákazník lokalizuje neznámou adresu přímo v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR, připojí datum a podpis na tento výstup). Pro urychlení procesu zaměření neznámé adresy je možno využít např. aplikaci mapy.cz. Zde je možné objekt přesně lokalizovat, dále místo označit ikonou a zvýraznit souřadnice. Dokument lze v elektronické podobě přeposlat odpovědnému Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.2

19 pracovníkovi pojišťovny, který neznámou adresu (prostřednictvím zjištěných souřadnic) zaměří v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Jde-li o neznámou adresu a místo pojištění se nachází na rozhraní povodňové zóny III. a IV., nebo pokud jde o známou adresu, avšak zaměření neodpovídá realitě, je získatel povinen vždy kontaktovat pověřenou osobu, která ověří přesnost lokalizace v mapě, rozhodne o zařazení do povodňové zóny a vystaví rozhodnutí prostřednictvím aplikace NOP. KLASIFIKACE RIZIKA Klasifikace rizika je údaj, který stanoví získatel z povodňové zóny po zohlednění dalších skutečností přehled viz tabulka č Údaj o klasifikaci rizika se označuje arabskou číslicí 1 až 4. K upřesnění a stanovení klasifikace rizika slouží dotaz na klienta viz počet povodní nebo záplav v posledních 20-ti letech. Tato velmi důležitá odpověď musí být vyznačena v každé pojistné smlouvě, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Klasifikace rizika Klasifikace rizika nabývá následujících hodnot: Popis 1 nízké Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde nevyskytla povodeň nebo záplava. 2 - zvýšené Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou. NEBO místo pojištění je situováno v povodňové zóně II. a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.3

20 3 - střední Místo pojištění je situováno v povodňové zóně III. a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. 4 - nepojistitelné Místo pojištění je situováno v povodňové zóně IV.. NEBO v místě pojištění se v posledních 20-ti letech vyskytla povodeň nebo záplava více než jednou. Z pojištění je vždy nutno vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava! Tabulka 2.1 Klasifikace rizika povodně nebo záplavy - přehled Počet povodní nebo záplav (20 let) Povodňová zóna I. II. III. IV. Ani jedna Maximálně jedna Více než jedna Individuální klasifikace rizika INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE RIZIKA Nachází-li se celý byt pojištěného v bezpečném podlaží bytového domu (tzn. minimálně 3 m nad úrovní okolního terénu), může získatel samostatně riziko individuálně klasifikovat jako 1 - nízké. Bytů v rodinných domech se pravidlo netýká. Podmínky: Tento vstřícný přístup lze uplatnit v pojištění domácnosti a v pojištění bytových a nebytových jednotek. Bytový dům musí mít zděnou či betonovou konstrukci, resp. ocelovou konstrukci. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.4

21 V těchto případech není rozhodující zjištěná povodňová zóna nebo počet povodní či záplav v posledních 20-ti letech (musí platit, že byt pojištěného a věci v něm uložené nebyly postiženy). V pojistné smlouvě stačí vyznačit kladnou odpověď na dotaz směřující k výše uvedené specifikaci polohy bytu pojištěného. Příklad: Individuální klasifikace rizika Bylo zjištěno, že místo pojištění je v povodňové zóně III. a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou (střední riziko). Byt pojištěného však splňuje výše uvedenou podmínku. Individuálně lze proto riziko klasifikovat jako 1 nízké (a při výpočtu pojistného uplatnit pojistnou sazbu stanovenou pro tento stupeň rizika). Výjimka V ostatních věcně opodstatněných případech jsou kompetence pro individuální klasifikaci rizika upraveny následovně: a) ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněn individuální klasifikaci rizika provést produktový metodik agentury, b) ostatní případy individuální klasifikace rizika jsou v kompetenci ÚPMO. Rozhodnutí o individuální klasifikaci rizika jsou realizována na základě doložených skutečností prostřednictvím aplikace NOP. Z provozních důvodů musí být specifikován i důvod změny klasifikace rizika. Z provedené prohlídky místa pojištění či fotodokumentace musí být zřejmé, že riziko povodně nebo záplavy je konfigurací terénu či pevnými protipovodňovými zábranami podstatně sníženo nebo zcela vyloučeno. Smluvní výluka nebezpečí SMLUVNÍ VÝLUKA NEBEZPEČÍ Pojištění lze - na výslovné přání klienta - sjednat s výlukou škod vzniklých působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava i v případech, kdy jde o pojistitelné riziko (2 nebo 3). Vzhledem k tomu, že jde o podstatné omezení pojistné ochrany, nelze tento postup obecně doporučovat. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.5

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku VDP KNZ 1. POJISTITEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, IČO: 47116617,

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. XXX, o dani z nabytí nemovitých věcí: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Nestandardní obchodní případ (NOP) v kalkulátoru KNZ

Nestandardní obchodní případ (NOP) v kalkulátoru KNZ INFORMACE 27/2015/n Nestandardní obchodní případ (NOP) v kalkulátoru KNZ Vážení obchodní přátelé, od 1. 10. 2015 je v kalkulačkách KNZ dostupná nová funkcionalita Žádosti o schválení nestandradního obchodního

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 234/16 ze dne 7. 12. 2016 o aktualizaci programu přímé finanční podpory bytové

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3850 190/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 440 B A Š K A katastrální území: Baška bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace Aktualizovaný program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 196/13 ze dne 11. 12. 2013 o aktualizaci programu přímé finanční

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

Směrnice č. 1/2007. Pravidla pro zřizování věcných břemen MĚSTO JESENÍK Jeseník. Schváleno usnesením Rady města Jeseník dne 9.března 2007.

Směrnice č. 1/2007. Pravidla pro zřizování věcných břemen MĚSTO JESENÍK Jeseník. Schváleno usnesením Rady města Jeseník dne 9.března 2007. MĚSTO JESENÍK Masarykovo náměstí 1/167 790 27 Jeseník Č: 00302724 Směrnice č. 1/2007 Pravidla pro zřizování věcných břemen Zpracovatel: Ing.Eva Hrdinová, odbor majetku města Tato směrnice je závazná pro

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností M-600/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice

Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Příloha č. l k Pravidlům a Zásadám č. 1/2007 města Chabařovice Žádost č.... o poskytnutí půjčky z Účelového fondu pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření stávajícího bytového fondu na

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Příloha č. 2. Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem

Příloha č. 2. Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem Příloha č. 2 Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem Příloha č. 3 - Výpočet věcné hodnoty nemovitostí Příloha č. 3 Výpočet věcné hodnoty nemovitostí RD č.p. 501 RD č.p. 501 - viz příloha výpočtu

Více