PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 Znalosti pro tržní praxi Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2011 Katedra aplikované ekonomie FF UP v Olomouci PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SURVEY AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL LITERACY OF THE ACADEMIC COMMUNITY AT THE PHILOSOPHICAL FACULTY OF PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC Eva KAFKOVÁ, Olga VAŠÍČKOVÁ, Ondřej NOSEK Abstrakt: Hlavním cílem projektu je zmapovat a analyzovat úroveň finanční gramotnosti akademické obce FF UP a zjistit potřeby dalšího finančního a ekonomického vzdělávání ve vysokém školství. Výzkum finanční gramotnosti akademické obce FF UP probíhal kvantitativním a kvalitativním způsobem pomocí standardizovaných osobních rozhovorů a dotazníků v tištěné i elektronické podobě. Hlavním kritériem hodnocení jsou znalosti z oblasti financí a schopnost reálné aplikace finančních znalostí do praxe. Výsledky byly zkonfrontovány i s celostátním výzkumem, mají tedy určitou vypovídací hodnotu nejen na mezifakultní, ale i národní úrovni. Abstract: The main objective of the project is to map and analyze the level of financial literacy of academic community at the Philosophical faculty of Palacky University and to find out further financial end economic education in higher education. This financial literacy research of academic community at the Philosophical faculty of Palacky University was carried out in a quantitative and qualitative manner using standardized questionnaires and personal interviews in paper and electronic form. The main criterion for evaluation are the knowledge and ability to finance and their application into practice The results were compare with national research, therefore, they have an informative value as for faculties as on the national level. Klíčová slova: finanční gramotnost, akademická obec FF UP, finance, výzkum, vzdělávání Keywords: financial literacy, academic community at the FF UP, finance, research, education Afiliace ke grantu: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, IGA č. FF; 2012; Problematika finanční gramotnosti Není pochyb, že jedním z mimořádně důležitých témat dnešního světa je řešení finančních rizik. Podle výzkumu provedeného společností STEM/MARK, a.s., v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR téměř 1/3 lidí (29 %) přiznává, že jí úroveň potřebných znalostí brání ve využívání finančních produktů.[4] Ohrožena je především mladá populace, která se obvykle nebojí riskovat. Jde o to, předejít ukvapeným rozhodnutím, která mladý člověk může učinit z důvodu nízké finanční gramotnosti a která pak mohou nepřiměřeně zatížit jeho další život.[5] Podle Exekutorské komory jsou dlužníky nejčastěji lidé ve věku od 20 do 35 let. Ekonomické finanční znalosti mohou tedy prospět jak jednotlivci, tak celé společnosti. Finanční gramotnost začíná být nabízena jako volitelný předmět již na druhém stupni základních škol. Na většině středních odborných škol a učilišť je výuka finanční gramotnosti povinná.[6] Otázkou tedy je, na jaké úrovni je finanční gramotnost vysokoškoláků. Systém řešení finanční gramotnosti má podporu jak vlády, Ministerstva financí, Ministerstva školství, tak i ČNB. V Senátu Parlamentu ČR se každoročně koná odborný seminář, na kterém jsou mimo jiné prezentovány projekty v oblasti vzdělávání finanční gramotnosti a analyzovány dopady její současné nedostatečné úrovně. Mnoho dalších organizací (ČSOB, ACCA, Talk CV International, atd.) se zapojuje do projektů vedoucích ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti žáků a uvědomují si tak jako my, že schopnost orientovat se v dnešním světě bankovních produktů je velice důležitá a pomůže v budoucnu studentům zodpovědně spravovat své finance, osobní či rodinný rozpočet. Systém budování finanční gramotnosti vychází z koncepčního přístupu Ministerstva financí (MF), Ministerstva školství (MŠMT) a ČNB.[3]

2 2 Hlavní cíle a směry výzkumu V projektu Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP v Olomouci jsme se snažili prozkoumat finanční gramotnost jak studentů, tak akademických pracovníků. Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat úroveň ekonomické a finanční gramotnosti akademické obce na základě vyhodnocení informací z vyplněných dotazníků a zjistit potřeby dalšího finančního a ekonomického vzdělávání ve vysokém školství konkrétně na FF UP. Výzkum probíhal kvantitativním způsobem formou dotazníků. Původní, značně obsáhlý jsme předložili užšímu okruhu studentů a po vyplnění jsme formou diskuse se studenty hodnotili názor na jednotlivé body dotazníku. Z tohoto průzkumu pak byla sestavena konečná verze. Dotazníky bylo možné vyplnit jak písemně, tak elektronicky. Pro potřeby tohoto výzkumu bylo výhodnější použít dotazníky písemné, abychom zabránili respondentům v případném hledání či ověřování si informací na internetu nebo jinde. Většina dotazníků byla tedy vyplněna písemně. Ze zhruba studentů Filozofické fakulty se dotazování zúčastnilo celkem 592 respondentů. Z toho byla převážná část (65 %) z bakalářského programu, 32 % z magisterského programu a jen 4 % z doktorského. programu. Od akademických pracovníků se nám bohužel, nejspíše z důvodu časového vytížení, dostalo jen několik vyplněných dotazníků, proto je dále neuvádíme pro jejich nerelevantnost. Podle sociodemografických údajů v úvodu dotazníku je možné udělat si lepší představu o celkovém složení respondentů, tedy studentů. Z celkového počtu 592 respondentů bylo 70 % žen a 30 % mužů. Mezi dotazovanými byla nejvíce zastoupena kategorie studentů a studentek ve věku od 20 do 24 let, (z toho 23 % 20letých, 18 % 21letých, 17 % 22letých, 14 % 23letých a 12 % ve věku 24 let). Jednotlivé zastoupení kateder FF UP je znázorněno na grafu č. 5. Během dotazování jsme samozřejmě dostali i důležitou zpětnou vazbu. Celá polovina respondentů přiznala, že jim dotazník zaměřený na finanční gramotnost činil potíže. Pro 28 % studentů byl dotazník těžký a 19 % ho vyhodnotilo z větší části jako snadný. Snadný byl pouze pro 2 % dotazovaných. Zároveň by ale většina dotazovaných studentů FF UP (72 %, tedy 426 studentů) uvítala možnost absolvovat semestrální kurz zaměřený na finanční gramotnost v oblastech šetřených tímto dotazníkem. 3 Výsledky zpracovaných dotazníků Pro přehlednost výsledků sesbíraných dat jsme se rozhodli vyplněné dotazníky ohodnotit stupnicí shodnou se známkami na vysokých školách. Dotazník se skládal z třiceti otázek správných odpovědí A správných odpovědí B správných odpovědí C správných odpovědí D správných odpovědí E 14-0 správných odpovědí F (neprospěl) Dotazník úspěšně vyplnilo 27,4 % (162 z 592) studentů, neuspělo 72,6 % studentů (430 z 592), hodnocení je následující: správných odpovědí A 0 studentů správných odpovědí B 0 studentů správných odpovědí C 4 studenti správných odpovědí D 48 studentů správných odpovědí E 110 studentů 14 0 správných odpovědí F (neprospěl) studentů Odpovědi na jednotlivé otázky je možné vidět v příloze, kde jsou graficky znázorněny výsledky. V další části rozebereme správná řešení čtyř otázek, které působily dotazovaným největší potíže nebo u nichž považujeme za vhodné správnou odpověď zdůvodnit.

3 3 Rozbor vybraných otázek Otázka číslo 10) Jaká informace je podle Vašeho názoru pro klienty nejdůležitější při dojednávání půjčky (úvěru)? Měsíční splátka % RPSN.. 32 % Součet ostatních poplatků.. 18 % Úroková sazba 69 % Délka splácení 39 % Z daných výsledků je patrné, že pro studenty je nejdůležitější při dojednávání půjčky úroková sazba. Správnou odpovědí je však RPSN. Pojem roční procentní sazba nákladů, který se pod touto zkratkou skrývá, studentům nic neříká. RPSN udává procenta z dlužné částky, která musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s určitou půjčkou spojeny. Zde tedy vidíme rozdíl mezi úrokem a RPSN. Úrok ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, kdežto RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené. A které náklady to mohou, kromě úroku, který je pochopitelně tím nákladem nejvyšším, být? Jsou to například: poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, první navýšená splátka, pojištění schopnosti splácet apod.[1] Otázka číslo 15) Na spořicí účet jste uložili Kč a úrok jsou 2 % p.a. Kolik by na tomto účtu bylo za pět let? Více než Kč.. 34 % Přesně Kč. 41 % Méně než Kč % V této otázce jsme se snažili ověřit několik znalostí. Nejprve to, zda studenti znají zkratku p.a., která znamená roční úrok. Ti, kteří ji znali, správně vypočítali, že na svém spořicím účtu budou mít za pět let více než Kč. Pouze 25 % dotazovaných však počítalo s 15 % daní. Správná je tedy třetí odpověď. Méně než Kč. Otázka číslo 37) Z dlouhodobého horizontu je nejvýhodnější volbou pro investici: Akcie % Dluhopisy % Podílový fond. 21 % Termínovaný vklad v bance.. 20 % Jakmile studenti nastoupí do zaměstnání a začnou vydělávat peníze, nabízí se otázka, zda ví, jaká je z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější volba pro investici. Výsledky ukazují, že žádná z odpovědí výrazně nepřevyšuje ostatní. Tím pádem studenti pravděpodobně pouze tipovali, kam by své peníze investovali. Nejčastěji studenti své peníze z dlouhodobého hlediska investovali do akcií. Investování do akcií je správná odpověď, ale je určeno především pro investory připravené nést zodpovědnost za zhodnocování svých peněz. Investor se sám rozhoduje, do kterých akcií a kdy investovat. Investice do akcií jsou spojeny s možností vysokého výnosu a vysokou likviditou, ale i s vyšší mírou rizika. Další možnou variantou je investice do podílových fondů, která studentům známá není, přestože v dnešní době patří k oblíbenému druhu investování. Podílové fondy jsou vhodné pro krátkodobé uložení peněz až po dlouhodobé investice, spoření a uložení majetku. Jedná se o investování jednotlivce, které je však díky skupinovému investování levnější. Investor by jako jednotlivec musel podstupovat velké úsilí, vysoké transakční náklady a platit další poplatky, které jsou díky skupinovému investování nižší.

4 Jde o to, že specializované společnosti na podílové fondy nastaví podmínky a pravidla, jak budou s penězi, které jim investoři poskytnou, nakládat. Za své peníze obdrží podílové listy v papírové či elektronické podobě. Každý jeden podílový list je určitým způsobem oceněn podle aktuálního kurzu, který je závislý na vývoji na finančních trzích. Díky značné variabilitě a nabídce podílových fondů je výnosnost jednotlivých podílových listů značně odlišná. Vždy záleží na pravidlech podílového fondu (kam může a nemůže své prostředky investovat) a na strategii, které se podílový fond drží (konzervativní či agresivní přístup). Zdrojem výnosů fondu je růst hodnoty majetku daného podílového fondu, který připadá na jeden podílový list. Existují akciové fondy, které jsou nejvýnosnější s největším rizikem, následují smíšené fondy, dluhopisové fondy či fondy peněžního trhu, které představují investice do vkladových účtů, pokladničních poukázek a tím jsou nejméně rizikové a přinášejí prakticky alternativu k termínovaným vkladům s podstatně lepší likviditou.[2] Otázka číslo 29) Náklady na výrobu jednoho hamburgeru jsou následující: mleté maso, koření, sůl = 10,50 Kč, žemle = 2 Kč, mzda kuchaře = 5 Kč, další náklady = 2,50 Kč, celkem náklady = 20 Kč. Za kolik se bude hamburger přibližně prodávat, chcete-li dosáhnout zisku 25 % z celkových nákladů a sazba DPH je 10 %? Početní otázka, kde není možnost výběru správné odpovědi, většinu studentů odradila. Přestože výpočet složitý nebyl, celých 28 % dotazovaných neuvedlo žádné číslo. Přestože jsme byli v hodnocení tohoto příkladu tolerantní a uznali jsme i nesprávně zaokrouhlené číslo, zvládla tento úkol vyřešit necelá polovina. 3 Závěr Přestože jsme počítali se slabší úrovní znalostí finanční gramotnosti studentů, neúspěch téměř 73 % dotazovaných považujeme za alarmující. Pozitivní je však zjištění, že si studenti nízkou úroveň svých znalostí uvědomují a 72 % studentů má zájem se v tomto oboru vzdělávat. Ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti zřejmě dojde zařazením této problematiky do výuky jak na základních školách, tak i na středním stupni vzdělávání. Pokračovat v této výuce na všech oborech vysokých škol považujeme za velice potřebné. Vyplnění dotazníku tohoto druhu v prvním a posledním ročníku na všech oborech vysokých škol může pomoci mapovat vývoj úrovně finanční gramotnosti. Literatura [1] Bankovní poplatky. Co je tedy to zmiňované RPSN? [online]. Dostupné z [cit ] [2] Bankovní poplatky. Kam investovat? Do podílových fondů, akcií nebo dluhopisů? [online]. Dostupné z [cit ] [3] Ministerstvo financí ČR. Národní strategie finančního vzdělávání [online]. Dostupné z [cit ] [4] Ministerstvo financí ČR. Výzkumy k finanční gramotnosti [online]. Dostupné z [cit. 2007] [5] Národní ústav odborného vzdělávání. Finanční gramotnost: nový prvek školní výuky [online]. Dostupné z [cit ] [6] Národní ústav odborného vzdělávání. Nová příručka učí žáky, jak se vyhnout dluhové pasti [online]. Dostupné z [cit ]

5 Příloha 1 dotazník s výsledky průzkumu mezi studenty U každé otázky je uvedena početnost volby dané možnosti, případně je uvedena v grafu. Ve vědomostní části dotazníku jsou správné a špatné odpovědi označeny následovně: správné odpovědi špatné odpovědi Sociodemografická část: 1) Věk: nevyplněno let let let let let let let let let 5 29 let 5 30 let 2 32 let 1 37 let 1 39 let 1 43 let 1 Graf č. 1 Neyplněno ) Pohlaví: Nevyplněno 1 Muž 176 Žena 415 Graf č. 2 0% 30% Nevyplněno Muž 70% Žena 3) Rodinný stav: Graf č. 3 Nevyplněno 12 2 % Svobodný/svobodná % Ženatý/vdaná 15 3 % Rozvedený/rozvedená 0 0 % Vdovec/vdova 2 0 % Nevyplněno Svobodný / svobodná Ženatý / vdaná Rozvedený / rozvedená Vdovec / vdova ) Vztah k Univerzitě Palackého v Olomouci: Graf č. 4 Akademický pracovník 0 0 % Student PhD. programu 24 3 % Student Mgr. programu % Student Bc. programu % Tech.-hospodářský prac. 0 0 % Jiný 0 0 % Akademický prac. Student PhD. Student Mgr. Student Bc. Tech.-hosp. prac. Jiný

6 5) Primární působení / studium na: Graf č. 5 Filozofická fakulta 592 % Katedra anglistiky a amerikanistiky 53 9 % Katedra aplikované ekonomie 49 8 % Katedra aplikované lingvistiky 1 0 % Katedra asijských studií 18 3 % Katedra bohemistiky 35 6 % Katedra dějin umění 45 8 % Katedra divadelních, filmových a mediálních studií 37 6 % Katedra filozofie 12 2 % Katedra germanistiky 42 7 % Katedra historie 23 4 % Katedra klasické filologie 1 0 % Katedra muzikologie 16 3 % Katedra nederlandistiky 15 3 % Katedra obecné lingvistiky 4 1 % Katedra politologie a evropských studií 28 5 % Katedra psychologie 26 4 % Katedra romanistiky 43 7 % Katedra slavistiky 35 6 % Katedra sociologie a andragogiky 34 6 % Katedra žurnalistiky 34 6 % Centrum judaistických studií 1 0 % KAA KAE KAL AS KBH DVU KDU KFI KGN KHI KKF KMU KNI KOL KPE PCH KR KS KSA KZU JUD ) Praktické zkušenosti: S podáváním daňového přiznání 78 Se stavebním spořením 101 S penzijním pojištěním 53 S hypotékou 16 S půjčkou 28 Bez podobných zkušeností 151 Graf č. 6 Bez podobných zkušeností Zkušenost s půjčkou Zkušenosti s hypotékou Zkušenosti s penzijním pojištěním Zlušenosti se stavebním spořením Zkušenosti s podáním daňového přiznání 7) Máte živnostenský list? Nevyplněno 26 Ano 31 Ne 535 Graf č Nevyplněno Má ŽL Nemá ŽL 9 otázek týkajících se peněz a bankovnictví 8) Jaké funkce plní peníze? Graf č. 8 Jsou uchovatelem hodnoty. 171 Jsou měřítkem ceny. 241 Jsou prostředkem směny. 428 Jsou zúčtovací jednotkou. 154 Jsou uchovatelem hodnoty Jsou měřítkem ceny Jsou prostředkem směny Jsou zúčtovací jednotkou

7 9) Inflace rozhodněte, které/-á tvrzení je nebo jsou pravdivé/-á: Graf č. 9 Pokud se nezmění úroková míra, je inflace výhodná pro dlužníky. 353 Inflace nemá vliv na lidi se stálými příjmy (např. důchody). 82 Inflace postihuje zejména vlastníky nemovitostí. 156 Pokud se nezmění úroková míra, je inflace výhodná pro dlužníky. Inflace nemá vliv na lidi se stálými příjmy (např. důchody). 10) Jaká informace je podle Vašeho názoru pro klienty nejdůležitější při dojednávání půjčky (úvěru)? Měsíční splátka 194 RPSN 182 Součet ostatních poplatků Úroková sazba 392 Délka splácení 220 Graf č Měsíční splátka RPSN Součet ostatních poplatků Úroková sazba Délka splácení 11) Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Graf č Kreditní karta je platební karta, s níž čerpáte prostředky, které vám poskytla banka. Debetní karta je platební karta vydaná k Vašemu transakčnímu účtu (osobnímu účtu, běžnému účtu, sporožirovému účtu, atd.). Platíte-li tedy debetní kartou, čerpáte své vlastní prostředky. 2. Debetní karta je, že můžete vybírat do mínusu určené částky ve smlouvě, s kreditní kartou nemůžete jít hluboko do mínusu. 3. Kreditní karta slouží k manipulaci se skutečnými penězi, debetní pouze s čísly představujícími peníze Správně (1.) 214 Špatně (2.) 72 Špatně (3.) 12) Kontokorentní úvěr: Graf č. 12 Je jednorázový účelový úvěr. 97 Umožňuje čerpat finanční prostředky ve spojení s běžným účtem do záporných hodnot. 389 Je úvěr, který lze čerpat pouze díky kontokorentní platební kartě. 80 Je jednorázový účelový úvěr. Umožňuje čerpat finanční prostředky ve spojení s běžným účtem do záporných hodnot. Je úvěr, který lze čerpat pouze díky kontokorentní platební kartě. 13) Pojmem valuty se označuje: Graf č. 13 Cizí měna 218 Bankovky a mince cizího státu 259 Tvrdá měna konvertibilní Cizí měna Bankovky a mince cizího státu Tvrdá měna konvertibilní 14) Komu banka neposkytne hypotéku? Graf č. 14 Klientovi, který je bonitní. 174 Klientovi, který nechce ručit svou nemovitostí. 307 Klientovi, kterému je 18 let. 84 Klientovi, který je bonitní. Klientovi, který nechce ručit svou nemovitostí. Klientovi, kterému je 18 let.

8 15) Na spořicí účet jste uložili ,- Kč a úrok jsou 2 % p.a. Kolik by na tomto účtu bylo za pět let? Více než ,- Kč Přesně ,- Kč Méně než ,- Kč Graf č < = > ) Víte, za jaké transakce si Vaše banka (dle Vaší smlouvy) účtuje poplatky? Neplatím žádné poplatky 293 Provedené transakce 129 Vklad hotovosti na účet 90 Výpisy z účtu 140 Vystavení karty 72 Vedení a správa účtu 159 Ostatní (expresní platby apod.) Nevím 42 Graf č Neplatím žádné poplatky Provedené transakce Vklad hotovosti na účet Výpisy z účtu Vystavení karty Následuje 13 otázek zaměřených na mzdy a daně. 17) Co je to superhrubá mzda? 1. Hrubá mzda pracovníka povýšená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. 2. Hrubá mzda pracovníka snížená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. 3. Hrubá mzda pracovníka snížená o nezdanitelnou část daně. 4. Hrubá mzda pracovníka povýšená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. 5. Hrubá mzda pracovníka snížená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. Graf č Špatně 4. Špatně 3. Špatně 2. Špatně 1. Správně ) Hrubý příjem představuje? Graf č. 18 Příjem, který skutečně obdržíme. Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Příjem před zdaněním a srážkami pojištění Příjem, který skutečně obdržíme. Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Příjem před zdaněním a srážkami pojištění.

9 19) Kdo má ze zákona povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu? Graf č Ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhnou 15 tisíc korun Ten, kdo má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců a podepsal u všech těchto plátců na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani. 329 Špatně (2.) Správně (1.) ) Co je to sazba daně? Procentem vyjádřená částka 214 Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně 302 Pevná částka 37 Graf č. 20 Procentem vyjádřená částka Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně Pevná částka 21) Státní příspěvek a daňové zvýhodnění je výhoda u: Penzijního připojištění 306 Stavebního spoření 358 Pojištění nemovitosti 42 Graf č. 21 Penzijního připojištění Stavebního spoření Pojištění nemovitosti 22) Pojištění se spořicí složkou a garantovaným zhodnocením se nazývá? Rizikové životní pojištění 64 Kapitálové životní pojištění 258 Investiční životní pojištění 249 Graf č. 22 Rizikové životní pojištění Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění 23) V jaké výši lze ročně uplatnit daňové zvýhodnění při uzavření životního pojištění? Kč Kč Kč Kč Kč 43 Graf č Kč Kč Kč Kč Kč 24) Stát stanoví, kolik by měl minimálně činit měsíční příjem jednotlivce, tzv. životní minimum, které od představuje? Kč Kč Kč Kč Kč 141 Graf č Kč Kč Kč Kč 5 Kč

10 25) Jaká byla sazba daně z příjmu fyzických osob pro rok 2011? 14 % % % % % 17 Graf č % 15% 19% 20% 22% 26) Aktuální základní sazba DPH v ČR je? 14 % % % % % 58 Graf č % 15% 19% 20% 22% 27) Snížená sazba DPH v ČR je od ? 5 % % % % % 61 Graf č % 10% 14% 15% 19% 28) Jaká je sazba daně z převodu nemovitosti? 3% z odhadní nebo kupní ceny která je vyšší % z odhadní nebo kupní ceny která je nižší 87 3 % z kupní ceny % z odhadní ceny 84 Graf č % z odhadní ceny % z kupní ceny 87 3 % z odhadní nebo kupní ceny která je nižší 158 3% z odhadní nebo kupní ceny která je vyšší

11 29) Náklady na výrobu jednoho hamburgeru jsou následující:mleté maso, koření, sůl = 10,50 Kč, žemle = 2 Kč, mzda kuchaře = 5 Kč, další náklady = 2,50 Kč, celkem náklady = 20 Kč. Za kolik se bude hamburger přibližně prodávat, chcete-li dosáhnout zisku 25 % z celkových nákladů a sazba DPH je 10 %? Správná odpověd byla 27,5 Kč - odpovědi na tuto početní otázku a jejich četnost naleznete v grafickém znázornění níže: Graf č. 29 bez odpovědi

12 Posledních 8 otázek finanční gramotnosti je z oblasti rozpočtové a právní gramotnosti. 30) Do pravidelného příjmu rodinného rozpočtu můžeme řadit: Úroky z vkladů, dividendy 121 Příjmy z prodeje majetku 86 Odměny za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky, starobní důchody 473 Graf č. 30 Úroky z vkladů, dividendy Příjmy z prodeje majetku 31) Jaká je doporučená minimální výše rezervy domácího rozpočtu? Stejná jako je průměrný měsíční příjem (1x) 103 Trojnásobkem průměrných měsíčních příjmů (3x) 269 Pětinásobek průměrných měsíčních příjmů (5x) 119 Sedminásobek průměrných měsíčních příjmů (7x) 35 Desetinásobkem průměrných měsíčních výdajů (10x) 20 Graf č. 31 1x 3x 5x 7x 10x 32) Kolik činí státní podpora u stavebního spoření? 10 %, max Kč %, max Kč %, max Kč %, max Kč %, max Kč 33 Graf č %, max Kč 10 %, max Kč 15 %, max Kč 15 %, max Kč 20 %, max Kč ) V případě, že nemáme dostatek finančních prostředků na nákup auta, využijeme finanční leasing, který představuje: Graf č Krátkodobý pronájem Dlouhodobý pronájem, kdy se po uplynutí doby pronájmu stává pronajímaný předmět majetkem nájemce Půjčku, za kterou si auto pořídíme Špatně (1.) Správně (2.) Špatně (3.) 34) Záruční lhůta u spotřebního zboží je: 6 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců 19 Graf č měsíců 12 měsíců 18 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 35) Co pro klienta znamená, pokud je ve smlouvě rozhodčí doložka? Graf č Při sporech rozhodují standardně soudy Spory, které by mohly být mezi stranami z důvodu porušení smlouvy vedeny, jsou vyňaty z působnosti obecných soudů Klient si může vybrat, zda povede spor u rozhodčího nebo obecného soudu. 127 Špatně (3.) Správně (2.) Špatně (1.)

13 36) V případě, že se rozhodnete investovat své peněžní prostředky na 3 měsíce, je z hlediska rizika nejbezpečnější? Graf č. 36 Akcie 88 Dluhopisy 115 Podílový fond 118 Termínovaný vklad v bance 279 Akcie Dluhopisy Podílový fond Termínovaný vklad v bance 37) Z dlouhodobého horizontu je nejvýnosnější volbou pro investici: Graf č. 37 Akcie 224 Dluhopisy 204 Podílový fond 117 Termínovaný vklad v bance 109 Akcie Dluhopisy Podílový fond Termínovaný vklad v bance Zpětná vazba pro realizační tým 38) Vyplnění znalostní části dotazníku: bylo snadné % z větší části bylo snadné % z větší části činilo potíže % bylo obtížné % Graf č. 38 bylo snadné z větší části bylo snadné z větší části činilo potíže bylo obtížné 39) Uvítali byste možnost absolvovat semestrální kurz zaměřený na finanční gramotnost v oblastech šetřených tímto dotazníkem? Graf č. 39 Ano 426 Ne 161 ANO NE Kontakt na autory: titul, jméno, příjmení, titul Bc. Eva Kafková ulice a číslo popisné/orientační J. Suka 268 PSČ a město 67401, Třebíč země Česká republika titul, jméno, příjmení, titul Bc. Ondřej Nosek ulice a číslo popisné/orientační Tulkova 1863 PSČ a město , Nová Paka země Česká republika titul, jméno, příjmení, titul Bc. Olga Vašíčková ulice a číslo popisné/orientační Václavská, 1037 PSČ a město 53701, Chrudim země Česká republika

14 Krátká informace o autorech: Autoři výzkumu jsou studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tým byl odborně veden panem inženýrem Zdeňkem Puchingerem. Hesla pro věcný rejstřík: bankovnictví 6 finanční gramotnost 1, 2, 4, 13 inflace 7 peníze 3, 4, 6

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více