PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 Znalosti pro tržní praxi Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2011 Katedra aplikované ekonomie FF UP v Olomouci PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SURVEY AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL LITERACY OF THE ACADEMIC COMMUNITY AT THE PHILOSOPHICAL FACULTY OF PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC Eva KAFKOVÁ, Olga VAŠÍČKOVÁ, Ondřej NOSEK Abstrakt: Hlavním cílem projektu je zmapovat a analyzovat úroveň finanční gramotnosti akademické obce FF UP a zjistit potřeby dalšího finančního a ekonomického vzdělávání ve vysokém školství. Výzkum finanční gramotnosti akademické obce FF UP probíhal kvantitativním a kvalitativním způsobem pomocí standardizovaných osobních rozhovorů a dotazníků v tištěné i elektronické podobě. Hlavním kritériem hodnocení jsou znalosti z oblasti financí a schopnost reálné aplikace finančních znalostí do praxe. Výsledky byly zkonfrontovány i s celostátním výzkumem, mají tedy určitou vypovídací hodnotu nejen na mezifakultní, ale i národní úrovni. Abstract: The main objective of the project is to map and analyze the level of financial literacy of academic community at the Philosophical faculty of Palacky University and to find out further financial end economic education in higher education. This financial literacy research of academic community at the Philosophical faculty of Palacky University was carried out in a quantitative and qualitative manner using standardized questionnaires and personal interviews in paper and electronic form. The main criterion for evaluation are the knowledge and ability to finance and their application into practice The results were compare with national research, therefore, they have an informative value as for faculties as on the national level. Klíčová slova: finanční gramotnost, akademická obec FF UP, finance, výzkum, vzdělávání Keywords: financial literacy, academic community at the FF UP, finance, research, education Afiliace ke grantu: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, IGA č. FF; 2012; Problematika finanční gramotnosti Není pochyb, že jedním z mimořádně důležitých témat dnešního světa je řešení finančních rizik. Podle výzkumu provedeného společností STEM/MARK, a.s., v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR téměř 1/3 lidí (29 %) přiznává, že jí úroveň potřebných znalostí brání ve využívání finančních produktů.[4] Ohrožena je především mladá populace, která se obvykle nebojí riskovat. Jde o to, předejít ukvapeným rozhodnutím, která mladý člověk může učinit z důvodu nízké finanční gramotnosti a která pak mohou nepřiměřeně zatížit jeho další život.[5] Podle Exekutorské komory jsou dlužníky nejčastěji lidé ve věku od 20 do 35 let. Ekonomické finanční znalosti mohou tedy prospět jak jednotlivci, tak celé společnosti. Finanční gramotnost začíná být nabízena jako volitelný předmět již na druhém stupni základních škol. Na většině středních odborných škol a učilišť je výuka finanční gramotnosti povinná.[6] Otázkou tedy je, na jaké úrovni je finanční gramotnost vysokoškoláků. Systém řešení finanční gramotnosti má podporu jak vlády, Ministerstva financí, Ministerstva školství, tak i ČNB. V Senátu Parlamentu ČR se každoročně koná odborný seminář, na kterém jsou mimo jiné prezentovány projekty v oblasti vzdělávání finanční gramotnosti a analyzovány dopady její současné nedostatečné úrovně. Mnoho dalších organizací (ČSOB, ACCA, Talk CV International, atd.) se zapojuje do projektů vedoucích ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti žáků a uvědomují si tak jako my, že schopnost orientovat se v dnešním světě bankovních produktů je velice důležitá a pomůže v budoucnu studentům zodpovědně spravovat své finance, osobní či rodinný rozpočet. Systém budování finanční gramotnosti vychází z koncepčního přístupu Ministerstva financí (MF), Ministerstva školství (MŠMT) a ČNB.[3]

2 2 Hlavní cíle a směry výzkumu V projektu Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP v Olomouci jsme se snažili prozkoumat finanční gramotnost jak studentů, tak akademických pracovníků. Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat úroveň ekonomické a finanční gramotnosti akademické obce na základě vyhodnocení informací z vyplněných dotazníků a zjistit potřeby dalšího finančního a ekonomického vzdělávání ve vysokém školství konkrétně na FF UP. Výzkum probíhal kvantitativním způsobem formou dotazníků. Původní, značně obsáhlý jsme předložili užšímu okruhu studentů a po vyplnění jsme formou diskuse se studenty hodnotili názor na jednotlivé body dotazníku. Z tohoto průzkumu pak byla sestavena konečná verze. Dotazníky bylo možné vyplnit jak písemně, tak elektronicky. Pro potřeby tohoto výzkumu bylo výhodnější použít dotazníky písemné, abychom zabránili respondentům v případném hledání či ověřování si informací na internetu nebo jinde. Většina dotazníků byla tedy vyplněna písemně. Ze zhruba studentů Filozofické fakulty se dotazování zúčastnilo celkem 592 respondentů. Z toho byla převážná část (65 %) z bakalářského programu, 32 % z magisterského programu a jen 4 % z doktorského. programu. Od akademických pracovníků se nám bohužel, nejspíše z důvodu časového vytížení, dostalo jen několik vyplněných dotazníků, proto je dále neuvádíme pro jejich nerelevantnost. Podle sociodemografických údajů v úvodu dotazníku je možné udělat si lepší představu o celkovém složení respondentů, tedy studentů. Z celkového počtu 592 respondentů bylo 70 % žen a 30 % mužů. Mezi dotazovanými byla nejvíce zastoupena kategorie studentů a studentek ve věku od 20 do 24 let, (z toho 23 % 20letých, 18 % 21letých, 17 % 22letých, 14 % 23letých a 12 % ve věku 24 let). Jednotlivé zastoupení kateder FF UP je znázorněno na grafu č. 5. Během dotazování jsme samozřejmě dostali i důležitou zpětnou vazbu. Celá polovina respondentů přiznala, že jim dotazník zaměřený na finanční gramotnost činil potíže. Pro 28 % studentů byl dotazník těžký a 19 % ho vyhodnotilo z větší části jako snadný. Snadný byl pouze pro 2 % dotazovaných. Zároveň by ale většina dotazovaných studentů FF UP (72 %, tedy 426 studentů) uvítala možnost absolvovat semestrální kurz zaměřený na finanční gramotnost v oblastech šetřených tímto dotazníkem. 3 Výsledky zpracovaných dotazníků Pro přehlednost výsledků sesbíraných dat jsme se rozhodli vyplněné dotazníky ohodnotit stupnicí shodnou se známkami na vysokých školách. Dotazník se skládal z třiceti otázek správných odpovědí A správných odpovědí B správných odpovědí C správných odpovědí D správných odpovědí E 14-0 správných odpovědí F (neprospěl) Dotazník úspěšně vyplnilo 27,4 % (162 z 592) studentů, neuspělo 72,6 % studentů (430 z 592), hodnocení je následující: správných odpovědí A 0 studentů správných odpovědí B 0 studentů správných odpovědí C 4 studenti správných odpovědí D 48 studentů správných odpovědí E 110 studentů 14 0 správných odpovědí F (neprospěl) studentů Odpovědi na jednotlivé otázky je možné vidět v příloze, kde jsou graficky znázorněny výsledky. V další části rozebereme správná řešení čtyř otázek, které působily dotazovaným největší potíže nebo u nichž považujeme za vhodné správnou odpověď zdůvodnit.

3 3 Rozbor vybraných otázek Otázka číslo 10) Jaká informace je podle Vašeho názoru pro klienty nejdůležitější při dojednávání půjčky (úvěru)? Měsíční splátka % RPSN.. 32 % Součet ostatních poplatků.. 18 % Úroková sazba 69 % Délka splácení 39 % Z daných výsledků je patrné, že pro studenty je nejdůležitější při dojednávání půjčky úroková sazba. Správnou odpovědí je však RPSN. Pojem roční procentní sazba nákladů, který se pod touto zkratkou skrývá, studentům nic neříká. RPSN udává procenta z dlužné částky, která musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s určitou půjčkou spojeny. Zde tedy vidíme rozdíl mezi úrokem a RPSN. Úrok ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, kdežto RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené. A které náklady to mohou, kromě úroku, který je pochopitelně tím nákladem nejvyšším, být? Jsou to například: poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, první navýšená splátka, pojištění schopnosti splácet apod.[1] Otázka číslo 15) Na spořicí účet jste uložili Kč a úrok jsou 2 % p.a. Kolik by na tomto účtu bylo za pět let? Více než Kč.. 34 % Přesně Kč. 41 % Méně než Kč % V této otázce jsme se snažili ověřit několik znalostí. Nejprve to, zda studenti znají zkratku p.a., která znamená roční úrok. Ti, kteří ji znali, správně vypočítali, že na svém spořicím účtu budou mít za pět let více než Kč. Pouze 25 % dotazovaných však počítalo s 15 % daní. Správná je tedy třetí odpověď. Méně než Kč. Otázka číslo 37) Z dlouhodobého horizontu je nejvýhodnější volbou pro investici: Akcie % Dluhopisy % Podílový fond. 21 % Termínovaný vklad v bance.. 20 % Jakmile studenti nastoupí do zaměstnání a začnou vydělávat peníze, nabízí se otázka, zda ví, jaká je z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější volba pro investici. Výsledky ukazují, že žádná z odpovědí výrazně nepřevyšuje ostatní. Tím pádem studenti pravděpodobně pouze tipovali, kam by své peníze investovali. Nejčastěji studenti své peníze z dlouhodobého hlediska investovali do akcií. Investování do akcií je správná odpověď, ale je určeno především pro investory připravené nést zodpovědnost za zhodnocování svých peněz. Investor se sám rozhoduje, do kterých akcií a kdy investovat. Investice do akcií jsou spojeny s možností vysokého výnosu a vysokou likviditou, ale i s vyšší mírou rizika. Další možnou variantou je investice do podílových fondů, která studentům známá není, přestože v dnešní době patří k oblíbenému druhu investování. Podílové fondy jsou vhodné pro krátkodobé uložení peněz až po dlouhodobé investice, spoření a uložení majetku. Jedná se o investování jednotlivce, které je však díky skupinovému investování levnější. Investor by jako jednotlivec musel podstupovat velké úsilí, vysoké transakční náklady a platit další poplatky, které jsou díky skupinovému investování nižší.

4 Jde o to, že specializované společnosti na podílové fondy nastaví podmínky a pravidla, jak budou s penězi, které jim investoři poskytnou, nakládat. Za své peníze obdrží podílové listy v papírové či elektronické podobě. Každý jeden podílový list je určitým způsobem oceněn podle aktuálního kurzu, který je závislý na vývoji na finančních trzích. Díky značné variabilitě a nabídce podílových fondů je výnosnost jednotlivých podílových listů značně odlišná. Vždy záleží na pravidlech podílového fondu (kam může a nemůže své prostředky investovat) a na strategii, které se podílový fond drží (konzervativní či agresivní přístup). Zdrojem výnosů fondu je růst hodnoty majetku daného podílového fondu, který připadá na jeden podílový list. Existují akciové fondy, které jsou nejvýnosnější s největším rizikem, následují smíšené fondy, dluhopisové fondy či fondy peněžního trhu, které představují investice do vkladových účtů, pokladničních poukázek a tím jsou nejméně rizikové a přinášejí prakticky alternativu k termínovaným vkladům s podstatně lepší likviditou.[2] Otázka číslo 29) Náklady na výrobu jednoho hamburgeru jsou následující: mleté maso, koření, sůl = 10,50 Kč, žemle = 2 Kč, mzda kuchaře = 5 Kč, další náklady = 2,50 Kč, celkem náklady = 20 Kč. Za kolik se bude hamburger přibližně prodávat, chcete-li dosáhnout zisku 25 % z celkových nákladů a sazba DPH je 10 %? Početní otázka, kde není možnost výběru správné odpovědi, většinu studentů odradila. Přestože výpočet složitý nebyl, celých 28 % dotazovaných neuvedlo žádné číslo. Přestože jsme byli v hodnocení tohoto příkladu tolerantní a uznali jsme i nesprávně zaokrouhlené číslo, zvládla tento úkol vyřešit necelá polovina. 3 Závěr Přestože jsme počítali se slabší úrovní znalostí finanční gramotnosti studentů, neúspěch téměř 73 % dotazovaných považujeme za alarmující. Pozitivní je však zjištění, že si studenti nízkou úroveň svých znalostí uvědomují a 72 % studentů má zájem se v tomto oboru vzdělávat. Ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti zřejmě dojde zařazením této problematiky do výuky jak na základních školách, tak i na středním stupni vzdělávání. Pokračovat v této výuce na všech oborech vysokých škol považujeme za velice potřebné. Vyplnění dotazníku tohoto druhu v prvním a posledním ročníku na všech oborech vysokých škol může pomoci mapovat vývoj úrovně finanční gramotnosti. Literatura [1] Bankovní poplatky. Co je tedy to zmiňované RPSN? [online]. Dostupné z [cit ] [2] Bankovní poplatky. Kam investovat? Do podílových fondů, akcií nebo dluhopisů? [online]. Dostupné z [cit ] [3] Ministerstvo financí ČR. Národní strategie finančního vzdělávání [online]. Dostupné z [cit ] [4] Ministerstvo financí ČR. Výzkumy k finanční gramotnosti [online]. Dostupné z [cit. 2007] [5] Národní ústav odborného vzdělávání. Finanční gramotnost: nový prvek školní výuky [online]. Dostupné z [cit ] [6] Národní ústav odborného vzdělávání. Nová příručka učí žáky, jak se vyhnout dluhové pasti [online]. Dostupné z [cit ]

5 Příloha 1 dotazník s výsledky průzkumu mezi studenty U každé otázky je uvedena početnost volby dané možnosti, případně je uvedena v grafu. Ve vědomostní části dotazníku jsou správné a špatné odpovědi označeny následovně: správné odpovědi špatné odpovědi Sociodemografická část: 1) Věk: nevyplněno let let let let let let let let let 5 29 let 5 30 let 2 32 let 1 37 let 1 39 let 1 43 let 1 Graf č. 1 Neyplněno ) Pohlaví: Nevyplněno 1 Muž 176 Žena 415 Graf č. 2 0% 30% Nevyplněno Muž 70% Žena 3) Rodinný stav: Graf č. 3 Nevyplněno 12 2 % Svobodný/svobodná % Ženatý/vdaná 15 3 % Rozvedený/rozvedená 0 0 % Vdovec/vdova 2 0 % Nevyplněno Svobodný / svobodná Ženatý / vdaná Rozvedený / rozvedená Vdovec / vdova ) Vztah k Univerzitě Palackého v Olomouci: Graf č. 4 Akademický pracovník 0 0 % Student PhD. programu 24 3 % Student Mgr. programu % Student Bc. programu % Tech.-hospodářský prac. 0 0 % Jiný 0 0 % Akademický prac. Student PhD. Student Mgr. Student Bc. Tech.-hosp. prac. Jiný

6 5) Primární působení / studium na: Graf č. 5 Filozofická fakulta 592 % Katedra anglistiky a amerikanistiky 53 9 % Katedra aplikované ekonomie 49 8 % Katedra aplikované lingvistiky 1 0 % Katedra asijských studií 18 3 % Katedra bohemistiky 35 6 % Katedra dějin umění 45 8 % Katedra divadelních, filmových a mediálních studií 37 6 % Katedra filozofie 12 2 % Katedra germanistiky 42 7 % Katedra historie 23 4 % Katedra klasické filologie 1 0 % Katedra muzikologie 16 3 % Katedra nederlandistiky 15 3 % Katedra obecné lingvistiky 4 1 % Katedra politologie a evropských studií 28 5 % Katedra psychologie 26 4 % Katedra romanistiky 43 7 % Katedra slavistiky 35 6 % Katedra sociologie a andragogiky 34 6 % Katedra žurnalistiky 34 6 % Centrum judaistických studií 1 0 % KAA KAE KAL AS KBH DVU KDU KFI KGN KHI KKF KMU KNI KOL KPE PCH KR KS KSA KZU JUD ) Praktické zkušenosti: S podáváním daňového přiznání 78 Se stavebním spořením 101 S penzijním pojištěním 53 S hypotékou 16 S půjčkou 28 Bez podobných zkušeností 151 Graf č. 6 Bez podobných zkušeností Zkušenost s půjčkou Zkušenosti s hypotékou Zkušenosti s penzijním pojištěním Zlušenosti se stavebním spořením Zkušenosti s podáním daňového přiznání 7) Máte živnostenský list? Nevyplněno 26 Ano 31 Ne 535 Graf č Nevyplněno Má ŽL Nemá ŽL 9 otázek týkajících se peněz a bankovnictví 8) Jaké funkce plní peníze? Graf č. 8 Jsou uchovatelem hodnoty. 171 Jsou měřítkem ceny. 241 Jsou prostředkem směny. 428 Jsou zúčtovací jednotkou. 154 Jsou uchovatelem hodnoty Jsou měřítkem ceny Jsou prostředkem směny Jsou zúčtovací jednotkou

7 9) Inflace rozhodněte, které/-á tvrzení je nebo jsou pravdivé/-á: Graf č. 9 Pokud se nezmění úroková míra, je inflace výhodná pro dlužníky. 353 Inflace nemá vliv na lidi se stálými příjmy (např. důchody). 82 Inflace postihuje zejména vlastníky nemovitostí. 156 Pokud se nezmění úroková míra, je inflace výhodná pro dlužníky. Inflace nemá vliv na lidi se stálými příjmy (např. důchody). 10) Jaká informace je podle Vašeho názoru pro klienty nejdůležitější při dojednávání půjčky (úvěru)? Měsíční splátka 194 RPSN 182 Součet ostatních poplatků Úroková sazba 392 Délka splácení 220 Graf č Měsíční splátka RPSN Součet ostatních poplatků Úroková sazba Délka splácení 11) Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Graf č Kreditní karta je platební karta, s níž čerpáte prostředky, které vám poskytla banka. Debetní karta je platební karta vydaná k Vašemu transakčnímu účtu (osobnímu účtu, běžnému účtu, sporožirovému účtu, atd.). Platíte-li tedy debetní kartou, čerpáte své vlastní prostředky. 2. Debetní karta je, že můžete vybírat do mínusu určené částky ve smlouvě, s kreditní kartou nemůžete jít hluboko do mínusu. 3. Kreditní karta slouží k manipulaci se skutečnými penězi, debetní pouze s čísly představujícími peníze Správně (1.) 214 Špatně (2.) 72 Špatně (3.) 12) Kontokorentní úvěr: Graf č. 12 Je jednorázový účelový úvěr. 97 Umožňuje čerpat finanční prostředky ve spojení s běžným účtem do záporných hodnot. 389 Je úvěr, který lze čerpat pouze díky kontokorentní platební kartě. 80 Je jednorázový účelový úvěr. Umožňuje čerpat finanční prostředky ve spojení s běžným účtem do záporných hodnot. Je úvěr, který lze čerpat pouze díky kontokorentní platební kartě. 13) Pojmem valuty se označuje: Graf č. 13 Cizí měna 218 Bankovky a mince cizího státu 259 Tvrdá měna konvertibilní Cizí měna Bankovky a mince cizího státu Tvrdá měna konvertibilní 14) Komu banka neposkytne hypotéku? Graf č. 14 Klientovi, který je bonitní. 174 Klientovi, který nechce ručit svou nemovitostí. 307 Klientovi, kterému je 18 let. 84 Klientovi, který je bonitní. Klientovi, který nechce ručit svou nemovitostí. Klientovi, kterému je 18 let.

8 15) Na spořicí účet jste uložili ,- Kč a úrok jsou 2 % p.a. Kolik by na tomto účtu bylo za pět let? Více než ,- Kč Přesně ,- Kč Méně než ,- Kč Graf č < = > ) Víte, za jaké transakce si Vaše banka (dle Vaší smlouvy) účtuje poplatky? Neplatím žádné poplatky 293 Provedené transakce 129 Vklad hotovosti na účet 90 Výpisy z účtu 140 Vystavení karty 72 Vedení a správa účtu 159 Ostatní (expresní platby apod.) Nevím 42 Graf č Neplatím žádné poplatky Provedené transakce Vklad hotovosti na účet Výpisy z účtu Vystavení karty Následuje 13 otázek zaměřených na mzdy a daně. 17) Co je to superhrubá mzda? 1. Hrubá mzda pracovníka povýšená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. 2. Hrubá mzda pracovníka snížená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. 3. Hrubá mzda pracovníka snížená o nezdanitelnou část daně. 4. Hrubá mzda pracovníka povýšená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. 5. Hrubá mzda pracovníka snížená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. Graf č Špatně 4. Špatně 3. Špatně 2. Špatně 1. Správně ) Hrubý příjem představuje? Graf č. 18 Příjem, který skutečně obdržíme. Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Příjem před zdaněním a srážkami pojištění Příjem, který skutečně obdržíme. Daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Příjem před zdaněním a srážkami pojištění.

9 19) Kdo má ze zákona povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu? Graf č Ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhnou 15 tisíc korun Ten, kdo má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců a podepsal u všech těchto plátců na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani. 329 Špatně (2.) Správně (1.) ) Co je to sazba daně? Procentem vyjádřená částka 214 Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně 302 Pevná částka 37 Graf č. 20 Procentem vyjádřená částka Procentem vyjádřený poměr daně k základu daně Pevná částka 21) Státní příspěvek a daňové zvýhodnění je výhoda u: Penzijního připojištění 306 Stavebního spoření 358 Pojištění nemovitosti 42 Graf č. 21 Penzijního připojištění Stavebního spoření Pojištění nemovitosti 22) Pojištění se spořicí složkou a garantovaným zhodnocením se nazývá? Rizikové životní pojištění 64 Kapitálové životní pojištění 258 Investiční životní pojištění 249 Graf č. 22 Rizikové životní pojištění Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění 23) V jaké výši lze ročně uplatnit daňové zvýhodnění při uzavření životního pojištění? Kč Kč Kč Kč Kč 43 Graf č Kč Kč Kč Kč Kč 24) Stát stanoví, kolik by měl minimálně činit měsíční příjem jednotlivce, tzv. životní minimum, které od představuje? Kč Kč Kč Kč Kč 141 Graf č Kč Kč Kč Kč 5 Kč

10 25) Jaká byla sazba daně z příjmu fyzických osob pro rok 2011? 14 % % % % % 17 Graf č % 15% 19% 20% 22% 26) Aktuální základní sazba DPH v ČR je? 14 % % % % % 58 Graf č % 15% 19% 20% 22% 27) Snížená sazba DPH v ČR je od ? 5 % % % % % 61 Graf č % 10% 14% 15% 19% 28) Jaká je sazba daně z převodu nemovitosti? 3% z odhadní nebo kupní ceny která je vyšší % z odhadní nebo kupní ceny která je nižší 87 3 % z kupní ceny % z odhadní ceny 84 Graf č % z odhadní ceny % z kupní ceny 87 3 % z odhadní nebo kupní ceny která je nižší 158 3% z odhadní nebo kupní ceny která je vyšší

11 29) Náklady na výrobu jednoho hamburgeru jsou následující:mleté maso, koření, sůl = 10,50 Kč, žemle = 2 Kč, mzda kuchaře = 5 Kč, další náklady = 2,50 Kč, celkem náklady = 20 Kč. Za kolik se bude hamburger přibližně prodávat, chcete-li dosáhnout zisku 25 % z celkových nákladů a sazba DPH je 10 %? Správná odpověd byla 27,5 Kč - odpovědi na tuto početní otázku a jejich četnost naleznete v grafickém znázornění níže: Graf č. 29 bez odpovědi

12 Posledních 8 otázek finanční gramotnosti je z oblasti rozpočtové a právní gramotnosti. 30) Do pravidelného příjmu rodinného rozpočtu můžeme řadit: Úroky z vkladů, dividendy 121 Příjmy z prodeje majetku 86 Odměny za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky, starobní důchody 473 Graf č. 30 Úroky z vkladů, dividendy Příjmy z prodeje majetku 31) Jaká je doporučená minimální výše rezervy domácího rozpočtu? Stejná jako je průměrný měsíční příjem (1x) 103 Trojnásobkem průměrných měsíčních příjmů (3x) 269 Pětinásobek průměrných měsíčních příjmů (5x) 119 Sedminásobek průměrných měsíčních příjmů (7x) 35 Desetinásobkem průměrných měsíčních výdajů (10x) 20 Graf č. 31 1x 3x 5x 7x 10x 32) Kolik činí státní podpora u stavebního spoření? 10 %, max Kč %, max Kč %, max Kč %, max Kč %, max Kč 33 Graf č %, max Kč 10 %, max Kč 15 %, max Kč 15 %, max Kč 20 %, max Kč ) V případě, že nemáme dostatek finančních prostředků na nákup auta, využijeme finanční leasing, který představuje: Graf č Krátkodobý pronájem Dlouhodobý pronájem, kdy se po uplynutí doby pronájmu stává pronajímaný předmět majetkem nájemce Půjčku, za kterou si auto pořídíme Špatně (1.) Správně (2.) Špatně (3.) 34) Záruční lhůta u spotřebního zboží je: 6 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců 19 Graf č měsíců 12 měsíců 18 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 35) Co pro klienta znamená, pokud je ve smlouvě rozhodčí doložka? Graf č Při sporech rozhodují standardně soudy Spory, které by mohly být mezi stranami z důvodu porušení smlouvy vedeny, jsou vyňaty z působnosti obecných soudů Klient si může vybrat, zda povede spor u rozhodčího nebo obecného soudu. 127 Špatně (3.) Správně (2.) Špatně (1.)

13 36) V případě, že se rozhodnete investovat své peněžní prostředky na 3 měsíce, je z hlediska rizika nejbezpečnější? Graf č. 36 Akcie 88 Dluhopisy 115 Podílový fond 118 Termínovaný vklad v bance 279 Akcie Dluhopisy Podílový fond Termínovaný vklad v bance 37) Z dlouhodobého horizontu je nejvýnosnější volbou pro investici: Graf č. 37 Akcie 224 Dluhopisy 204 Podílový fond 117 Termínovaný vklad v bance 109 Akcie Dluhopisy Podílový fond Termínovaný vklad v bance Zpětná vazba pro realizační tým 38) Vyplnění znalostní části dotazníku: bylo snadné % z větší části bylo snadné % z větší části činilo potíže % bylo obtížné % Graf č. 38 bylo snadné z větší části bylo snadné z větší části činilo potíže bylo obtížné 39) Uvítali byste možnost absolvovat semestrální kurz zaměřený na finanční gramotnost v oblastech šetřených tímto dotazníkem? Graf č. 39 Ano 426 Ne 161 ANO NE Kontakt na autory: titul, jméno, příjmení, titul Bc. Eva Kafková ulice a číslo popisné/orientační J. Suka 268 PSČ a město 67401, Třebíč země Česká republika titul, jméno, příjmení, titul Bc. Ondřej Nosek ulice a číslo popisné/orientační Tulkova 1863 PSČ a město , Nová Paka země Česká republika titul, jméno, příjmení, titul Bc. Olga Vašíčková ulice a číslo popisné/orientační Václavská, 1037 PSČ a město 53701, Chrudim země Česká republika

14 Krátká informace o autorech: Autoři výzkumu jsou studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tým byl odborně veden panem inženýrem Zdeňkem Puchingerem. Hesla pro věcný rejstřík: bankovnictví 6 finanční gramotnost 1, 2, 4, 13 inflace 7 peníze 3, 4, 6

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů v ČR Petra Bednaříková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá hypotečními úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S.

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY V PODNIKU S MORAVA LEASING, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ ANALYSIS OF EMPLOYEE

Více